Uppmärksamhet är ledarskapets valuta en diskussion kring drivkrafter för förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppmärksamhet är ledarskapets valuta en diskussion kring drivkrafter för förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården"

Transkript

1 Institutionen för pedagogik Uppmärksamhet är ledarskapets valuta en diskussion kring drivkrafter för förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården Hospital Death Rate (Standardized for Age, Sex, Race, Payer, Admission Source & Type) vs Charge per Admission (Standardized for Age and Diagnosis) -- AHRQ 1997 Data Standardized Death Rate ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Standardized Charge ($ per Admission) Källa: Institute for Healthcare Improvement, USA STEFAN Stefan JUTTERDAL Jutterdal Projektarbete, 10 poäng Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvården Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap Handledare: Lena Fritzén

2 Projektarbete, 10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård /Stefan Jutterdal 2 Om bilden på titelsidan: Öppenhet som drivkraft- Hur reagerar vi på öppet redovisade resultat? Standardized Death Rate Hospital Death Rate (Standardized for Age, Sex, Race, Payer, Admission Source & Type) vs Charge per Admission (Standardized for Age and Diagnosis) -- AHRQ 1997 Data 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Standardized Charge ($ per Admission) Källa: Institute for Healthcare Improvement, USA 1 The data are wrong. So there are lots of questions about adjustments, hidden variables, poor input information, and so on 2 OK, the data are right, but it s not a problem. Variation in outcome is part of the game. This is just the hard reality. People die. Mistakes happen. 3 OK, OK, The data are right, and it is a problem But it s not my problem I didn t do it. Management made me do it. Or worst excuse of all, the patients made me do it 4 the data are good enough, it is a problem, it is our problem, and we intend to do something about it people who look around for ways to make things better are going to find some answers or at least some darn good questions right in front of their faces (Utdrag ur Berwick, Escape Fire )

3 Projektarbete, 10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård /Stefan Jutterdal 3 FÖRORD Inom ramen för Magisterutbildningen, Ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvården, 40 p, ska jag som studerande genomföra ett projektarbete motsvarande 10 p. Ämnet ska ha relevans för förändring av hälso- och sjukvården med avseende på ledarskap. Målet med projektarbetet är att återföra och spegla kunskaper från utbildningen in i den egna verksamheten. Konkreta och verksamhetsnära uppgifter ska bearbetas och reflekteras inom ramen för projektet. Resan genom ledarprogrammets olika delar, delkurserna Multiprofessionella organisationer, Kund- och patientperspektivet, Lednings- och förändringsarbete samt Det praktiska perspektivet har gjort att min frågeställning har ändrats från: Hur ska jag hinna och orka plugga igen? till: Hur skulle jag orka jobba om jag inte deltog i detta ledarprogram? Om ni vattendroppar visste Vilken roll ni spelar I er obetydlighet Bildar bäckar Formar strålar Samlar er till vattenfall Utan er gemenskap Funnes inget Niagara Text: Thord Wallén, Kraftsamling Tack! Till ledning och medresenärer på detta förbättringsprogram, på hemmaplan såväl som bortaplan, för energiskapande samtal, tålamodskrävande korrekturläsning, för resan till Edgeware och för en ny förståelsehorisont

4 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 4 ABSTRACT Projektarbete 10 poäng Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvården Magisterprogram med ämnesbredd 2005 Stefan Jutterdal Uppmärksamhet är ledarskapets valuta en diskussion kring drivkrafter för förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvården. Attention is the currency of leadership a discussion on drivers for Improvement in Healtchcare Antal sidor: 55 Utvecklingen inom hälso- och sjukvården är snabb. Idag finns diagnostik- och behandlingsmöjligheter att tillgå i en helt annan omfattning än för tio år sedan och utvecklingen fortskrider. Samtidigt finns problem med tillit och trovärdighet inom hälso- och sjukvården. Hur kan hälso- och sjukvården förbättras? Vilka drivkrafter och vilka hinder finns? Och vilken bild är det som kommuniceras till medborgarna? I detta arbete förs en diskussion kring drivkrafter för förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvården, med betoning på öppenhet och publika mätningar, utifrån exemplet Landstinget i Kalmar län. Analyser av sammanfattning från fokusgrupp och ett antal djupintervjuer tillsammans med litteraturgenomgång, genomgång av pågående förbättringsaktiviteter och föreläsningar under ledarprogrammet visar på några viktiga drivkrafter för förbättringsarbete: Uppmärksamhet, öppenhet och kommunikation är viktiga områden liksom patientcentrering. Arbetet bör vara långsiktigt och det behövs mer förbättringskunskap i hälso- och sjukvården. Det framhålls att det är viktigt att lära av varandra och att det faktiskt går att påverka den bild eller diskurs som råder inom hälso- och sjukvården. Men en av de viktigaste drivkrafterna är uppmärksamhet från ledningen. Sökord: Förbättringsarbete, öppenhet, ledningens uppmärksamhet Postadress Växjö universitet Växjö Gatuadress Universitetsplatsen Telefon

5 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 5 INNEHÅLL FÖRORD... 3 ABSTRACT... 4 INNEHÅLL INLEDNING SYFTE DISPOSITION UTGÅNGSPUNKTER GENERELLT KRAV OCH INSPIRATION Handlingsplan för fokusering av utvecklingsfrågor Fokuserade utvecklingsfrågor i Landstinget i Kalmar län Gemensamma upplevelser gav inspiration Transformation av system En modell för förbättringsarbete på systemnivån ÖPPENHET OCH PUBLIKA MÄTNINGAR I KVALITETSARBETET Vårdbarometern och publika mätningar av patientupplevd kvalitet Proaktivt patientsäkerhetsarbete Kvalitetsregister som är transparenta och används Öka tillgängligheten ÖPPENHETEN OCH PUBLIKA MÄTNINGAR SOM DRIVKRAFT Beskrivning av de publika mätningarna Resultat av de publika mätningarna METOD METODBESKRIVNING KVALITATIVA INTERVJUER Reliabilitet och validitet i kvalitativa intervjuer Vad innebär fokusgrupp Vad innebär djupintervju ANALYS AV SAMMANFATTNING FRÅN FOKUSGRUPP VEM JAG SJÄLV ÄR ANALYSMETODER Fokusgrupp Djupintervjuer med medarbetare inom Landstinget i Kalmar län RESULTAT SAMMANFATTNING AV FOKUSGRUPP MED VERKSAMHETSCHEFER OM PUBLIKA MÄTNINGAR AV PATIENTUPPLEVD KVALITET ANALYS AV SAMMANFATTNINGEN FRÅN FOKUSGRUPPEN Utveckla, kommunicera och följ upp övergripande (system-) mått för förbättringar. Bygg in systemmått, strategier och projekt i ledarnas system för att lära sig Kanalisera ledarskapets uppmärksamhet till förbättring/utveckling Bygg rätt team för detta arbete Det är viktigt att ekonomichefen är med på noterna Läkarnas involvering och engagemang är också viktig Utveckla färdigheterna att driva och utföra förbättringsarbetet genom att göra och lära Rubrikerna RESULTAT AV INTERVJUER... 27

6 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal Hur får man till ett arbete med ständiga förbättringar i hälso- och sjukvården? Kund-/patientfokus Ledningens engagemang Stolthet Hot Incitament Mätningar En förutsättning för att klara vardagen Kommunikation Vilka hinder finns det? Gamla hierarkiska mönster Olika verklighetsbilder Chefen och ledaren som hinder Ekonomin Vad betyder öppenheten i förbättringsarbetet? DISKUSSION FRÅGORNA ORGANISATIONEN EN ARENA, EN SPELPLAN BILDEN AV DÅLIG EKONOMI OCH INEFFEKTIV VÅRD HINDER KOMMUNIKATION ALLAS DELAKTIGHET ELLER EN FÖRENING FÖR INBÖRDES BEUNDRAN..? DISKURS OMVÄRLDSANALYS LEDARPROGRAMMETS BETYDELSE FÖR MIG OCH MITT ARBETE SLUTSATSER UPPMÄRKSAMHET, ÖPPENHET OCH KOMMUNIKATION PATIENTCENTRERING, LÅNGSIKTIGHET OCH MER FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP BEHÖVS DISKURSEN GÅR ATT PÅVERKA LÄR AV VARANDRA! UPPMÄRKSAMHET FRÅN LEDNINGEN ÄR AVGÖRANDE LITTERATUR BILAGA BILAGA

7 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 7 1. INLEDNING Ledarprogrammet syftar till att utveckla de ledare, utvecklingsledarna, som ska arbeta med utveckling och förändring i gränslandet mellan gammalt och nytt tänkande. Utvecklingsledarna är de som för systemskiftet in i verksamhetens vardagsarbete. Att få delta i ett sådant utvecklingsprogram är en förmån, men ställer också krav på att tänka nytt och att återföra erfarenheter och ny kunskap till den egna verksamheten. För att i någon mån kunna leva upp till intentionerna valde jag ett ämne för detta projektarbete som direkt påverkar vardagen i hälso- och sjukvården och ledningen av densamma, där jag själv är verksam. Hälso- och sjukvård är ett område i förändring. Mycket inom hälso- och sjukvården är bra och betyder mycket för många människor. Den medicinska utvecklingen går i ett snabbt tempo och vi har idag diagnostik- och behandlingsmöjligheter att tillgå i en helt annan omfattning än för tio år sedan, och utvecklingen fortskrider. Samtidigt finns problem med tillit och trovärdighet inom hälso- och sjukvården. Hur kan hälso- och sjukvården förbättras? Vilka drivkrafter och vilka hinder finns? Och vilken bild är det som kommuniceras till medborgarna? De senaste åren har mycket av debatten avseende hälso- och sjukvård handlat om ekonomi, eller rättare sagt en uttalad brist på pengar. Min förhoppning är att detta arbete i någon mån ska komplettera denna bild, och också nyansera bilden av innehållet i hälso- och sjukvården. Vad är egentligen meningen med hälso- och sjukvården? Vem är vi till för? Hur bra är vården och hur bra får den sägas vara? Och hur kan vi arbeta vidare med lärande, förnyelse och ständiga förbättringar? 1.1 Syfte Mot bakgrund av en rad utvecklingsaktiviteter som genomförts de senaste åren i Landstinget i Kalmar län är syftet med detta projektarbete att diskutera drivkrafterna för förbättringsarbetet i svensk hälso- och sjukvård, särskilt med betoning på öppenhet och publika mätningar, utifrån exemplet Landstinget i Kalmar län. 1.2 Disposition Inledningsvis kommer jag att beskriva utgångspunkterna för projektarbetet utifrån den övergripande utveckling som skett i Landstinget i Kalmar län de senaste tre åren inom området kvalitets- och förbättringsarbete. Från en stark inriktning enbart på ekonomi har successivt ett synsätt etablerats där fokus vidgats också till kvalitets- och utvecklingsfrågor, det vill säga en integrering av ekonomi- och kvalitetsfrågor. Detta har skett bl.a. genom framtagandet av en handlingsplan för fokusering av utvecklingsfrågor, ett arbete som skett i samverkan med samt andra landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. I avsnittet utgångspunkter redogörs för de delar av denna handlingsplan där aktiviteter genomförts, med

8 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 8 en särskild belysning på publika mätningar av kvalitet. Tidsmässigt omfattar avsnittet utgångspunkter tiden från 2002 till januari Mot bakgrund av hela projektarbetets omfattning är avsnittet om utgångspunkter något långt. Detta beror enligt ovan på att en process med många ingående aktiviteter beskrivs, och utgör grunden för projektarbetets fortsatta arbete med analys av fokusgrupp och intervjuer. Utifrån utgångspunkterna genomförs en analys av resultatet från en fokusgrupp med chefer för verksamheter som deltagit i publika mätningar av patientupplevd kvalitet. Därefter genomförs ett antal djupintervjuer, som bygger på både resultatet från fokusgruppen och det förändringsarbete som skett de senaste åren i hälso- och sjukvården. Analysen av fokusgruppsresultatet och intervjuerna har genomförts under våren Avslutningsvis förs en diskussion kring drivkrafterna för förbättringsarbete i hälso- och sjukvården, vilka hinder som finns och hur öppenhet påverkar detta arbete.

9 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 9 2. UTGÅNGSPUNKTER Vi lever under samma himmel, men har inte samma horisont (Från inledningsanförandet vid konferensen Primärvård 2010 i Jönköping 5 april, 2005) De utgångspunkter som beskrivs nedan är bilder dels med en nationell horisont, dels ur perspektivet Kalmar län. Bilderna beskriver en komplex verksamhet stadd i förändring och med inbyggda paradoxer. Det finns en hierarkisk struktur, som bygger på antagandet att man i förväg kan skapa ett system för hur saker ska gå till, att en organisation är stabil. Mot det står uppfattningen att organisationen är en arena, en spelplan, med aktörer (grupp eller person som agerar, en profession, den samlade personalen på en klinik i ett visst ögonblick, enskilda personer). Organisationen kan förstås som att det hela tiden pågår ett spel mellan olika enskilda och grupper. Det är signifikanta ögonblick, plötsligt kommer två personer eller aktörer överens och en ny verklighet gäller. (Söderström, 2003) 2.1 Generellt Svensk hälso- och sjukvård står sig väl internationellt. Detta framkommer i en rapport utgiven av Landstingsförbundet: Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård; en redovisning av hur sjukvården använder sina resurser. De parametrar som används för att mäta standarden på hälso- och sjukvården visar att Sverige har den äldsta befolkningen, att spädbarnsdödligheten är låg, att vården kostar mindre och att kostnadsökningen är liten. Både hälsoutvecklingen och vårdens resultat är goda. Hälsoskillnader mellan socialgrupper finns men är små jämfört med i andra länder. Allt fler och allt äldre personer får vård i den svenska hälso- och sjukvården. Svensk hälso- och sjukvård gör lika mycket eller mer än de länder vi brukar jämföra oss med. I rapporten fokuseras dock på följande problem: Förändringsarbetet har inte den önskvärda patientfokuseringen Patientsäkerheten behöver förbättras och förhållningssättet bli proaktivt i stället för bestraffande (energiläckage med dagens system) Tillgänglighetsproblem i sjukvården Upplevelsen av den goda svenska hälso- och sjukvården delas inte av medborgarna. Det finns en förtroendekris. Hälso- och sjukvården presenteras och uppfattas som en krisverksamhet för medborgarna En negativ ekonomisk resursutveckling skedde under 1990-talet, med en minskad andel av BNP (8,8 till 8,5 procent, inklusive kommunernas sjukvård). Detta är unikt i Europa. Trots detta klarade landsting och kommuner att ge allt fler och allt äldre patienter vård och att ta till sig innovationer och utveckling. Påfrestningarna har dock ökat, vilket lett till diskussioner om det offentliga åtagandet och prioriteringar. Utifrån dessa problem ställer en grupp landstingsdirektörer i ett arbete tillsammans med Landstingsförbundet följande frågeställningar: Hur uppnås ett patientcentrerat

10 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 10 förbättringsarbete? Vilka är grundbultarna för det nödvändiga förnyelse- och förbättringsarbetet? Hur säkras en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården? Vad tycker medborgarna om vården? Och hur kommuniceras den goda svenska hälso- och sjukvården med medborgarna? (Landstingsdirektörsmötet ). Mätningar sker redan idag regelbundet i samtliga landsting, men resultaten kommuniceras inte systematiskt. Utifrån en föreläsning (Nordgren, 2004) kring ämnet Från patient till kund - Intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position vill jag också komplettera med frågeställningarna: Vem sätter diskursen? Vad får man säga och vem bestämmer det? 2.2 Krav och inspiration Inom Landstinget i Kalmar län har de senaste åren den försämrade ekonomiska situationen betonats mycket. Ett mål- och visionsarbete inleddes 2001 med syfte att förnya och förändra hälso- och sjukvårdens innehåll. I och med ett majoritetsskifte vid valet 2002 tog förändringsarbetet en ny inriktning. Ett konsultföretag anlitades för att ta fram beslutsunderlag innehållande jämförelser med andra landsting. För att klara det statliga balanskravet och förbättra den ekonomiska situationen fattade landstingsfullmäktige i november 2003 beslut om ett strukturprogram med minskade ekonomiska ramar motsvarande 194 miljoner kronor (Landstingsplanen , Landstinget i Kalmar Län). Utvecklingsarbetet hamnade i skymundan i det rådande läget, något som känns igen från flertalet svenska landsting. Vid genomförandet av strukturarbetet spelade informations- och kommunikationsfrågorna en viktig roll. Det fanns en ambition att konsekvent lämna öppen och tidig information om alla pågående förändringar. Också varför-informationen arbetades det intensivt med. Ledningsgruppen myntade begreppet steget före och analyser av mediabilden genomfördes regelbundet. Detta öppna förhållningssätt utgjorde en viktig grund också för det övergripande förbättringsarbetets fortskridande. I den dagliga verksamheten arbetar jag som utvecklingsdirektör vid landstingsdirektörens sekretariat. Att försöka stimulera verksamheten till utvecklingsarbete i det rådande ekonomiska klimatet var inte lätt. Hur förklarar man för verksamheten och allmänheten att det är viktigt att fortsätta utveckla verksamheten samtidigt som vardagen genomsyras av en kriskänsla, med risk för uppsägningar och rubbande av den nära vardagliga situationen? Gruppen för Tillgänglighet och förnyelse innebar nya möjligheter att få de övergripande utvecklingsfrågorna att rota sig igen. Detta kommer till uttryck i en rapport från landstingets revisorer över landstingets kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården (april 2005). Idén var att kombinera pågående strukturarbete med utvecklingsarbete på ett nytt sätt. I och med att flera landsting samverkade skapades en arena för att fokusera utvecklingsfrågorna. Mycket av samtalen med landstingsdirektörer och utvecklingsansvariga i respektive landsting handlade om en trötthet på att utreda. Alla i gruppen var överens om att utvecklingsfrågorna är viktiga för hälso- och sjukvården och att utvecklingsarbetet i högre grad bör vara patientfokuserat (Olsson et.al. 2003). Genom att utreda mindre, agera mera och pröva nya mer patientcentrerade lösningar med transparenta resultat ville man ge utvecklingsfrågorna sin rätta plats. En handlingsplan togs fram och presenterades för hela gruppen landstingsdirektörer i Sverige En av de viktigaste frågorna handlar om ett öppet förhållningssätt och öppet

11 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 11 redovisade resultat, där goda exempel kan spridas snabbare. Detta beskrivs närmre av i boken Snabbare spridning av bättre praxis. (Fraser, 2003) Handlingsplan för fokusering av utvecklingsfrågor Arbetet i kraftsamlingsområdet Tillgänglighet och Förnyelse drevs till en början av Landstingsförbundet tillsammans med landstingsdirektörer och utvecklingsansvariga i Stockholms läns landsting, Region Skåne, Örebro läns landsting och Landstinget i Kalmar län. I dagsläget är det regionerna/landstingen i Stockholm, Västra Götaland, Norrbotten och Kalmar som fortsätter arbetet tillsammans med Sveriges Kommuner o Landsting. Resultatet av arbetet redovisades för hela gruppen landstingsdirektörer i oktober 2003, för att i första hand ligga till grund för agerande, inte mer utredande. I figur 1 visas vilka visionerna hos patienter och politiker. Patienter och närstående exakt den hjälp jag/vi behöver jag kan välja vårdgivare med hjälp av lättillgänglig och begriplig information, även om kvalitet Politikerna vi vet att vi använder skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt och effektivt sätt minsta möjliga resurser används för att rätta till misstag och brister internationellt ledande vad gäller uppföljning och utveckling av sjukvårdskvalitet utvärderande jämförelser mellan producenterna, som främjar dessas kvalitetsutveckling Figur 1.Vision patienter och politiker. Enligt projektet hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och förnyelse I figur 2 visas visionerna hos medarbetare inom hälso- och sjukvården. Medarbetarna vi har ett meningsfullt och stimulerande arbete i vården vi arbetar förebyggande vi följer våra resultat, jämför oss med andra och strävar hela tiden efter att förbättra oss och skapa största möjliga nytta för våra patienter vi har var och en ett personligt ansvar för det målinriktade förändringsarbetet och vi belönas för uppnådda förbättringar vi har ledningens stöd för att vara tydliga mot befolkningen och våra patienter om gränserna för sjukvårdens åtagande och vilka behov som ska hanteras inom hälso- och sjukvården Figur 2. Vision medarbetare. Enligt projektet hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och förnyelse

12 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 12 I figur 3 visas de kritiska framgångsfaktorer som gruppen anser finns för förändringsarbete. Gemensam värdegrund måste kommuniceras i allt förändringsarbete Strukturerat arbete med öppna prioriteringar Ledningen driver kvalitetsförbättringar Kombination av kortsiktigt och långsiktigt Samverkan med andra huvudmän Mått och mätning av kvalitet, robusta och jämförbara mätningar Landsting som underlättar mätning/uppföljning, mätningar i det löpande dagliga arbetet utan hinder Öppen och begriplig information om kvalitet Ersättningsmodell som premierar bra kvalitetsarbete och bra resultat, en trovärdighetsfråga Figur 3. Kritiska framgångsfaktorer. Enligt projektet hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och förnyelse I figur 4 sammanfattas i en handlingsplan de åtgärder som gruppen landstingsdirektörer i Tillgänglighets- och Förnyelsearbetet anser bör ske för att åstadkomma en fokusering av utvecklingsarbetet i svensk hälso- och sjukvård. Publika kundmätningar - patientupplevd vårdkvalitet Vårdbarometern ska fortsätta nationellt, viktigt att resultaten kopplas till utvecklingsarbetet Utveckla, testa, sprida metoder för att ta reda på och förstå kundens behov Proaktivt patientsäkerhetsarbete Gå mot icke bestraffande kultur T ex använda LÖF:s statistik Kvalitetsregister som är transparenta och används, t ex Nationella höftprotesregistret Gynekologiska kirurgregistret Riks- HIA Öka tillgängligheten t ex Bra mottagning Figur 4. Handlingsplan för fokusering av utvecklingsarbetet. Landstingsförbundets enhet för verksamhetsutveckling har alltsedan handlingsplanen presenterades lett det fortsatta arbetet med att följa upp det arbete som varje landstingsdirektör åtog sig att genomföra på hemmaplan. Genom att regelbundet stämma av och ge insyn i de olika landstingens sätt att bedriva arbetet har en ny arena skapats. För Landstinget i Kalmar län har detta inneburit en värdefull draghjälp i arbetet med att utveckla verksamheten samtidigt som genomförandeprogrammet för den ekonomiska saneringen fortfarande pågår. Tanken är att de båda åtgärderna inte motverkar utan kompletterar varandra Fokuserade utvecklingsfrågor i Landstinget i Kalmar län I Landstinget i Kalmar län har arbetet med handlingsplanen genomförts successivt. Till en början handlade det framförallt om tillgänglighetsarbete. Under en fyraårsperiod har särskilda budgetmedel anslagits för olika typer av tillgänglighetssatsningar. Bra Mottagning, förbättrad telefontillgänglighet och sjukvårdsupplysning är viktiga delar i detta arbete.

13 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 13 Successivt påbörjades arbetet med patientsäkerhet och också att öppet mäta patientupplevd kvalitet. En pilotstudie genomfördes på två modiga primärvårdsenheter, som öppet redovisade sina resultat. Men fortfarande var det en mycket liten del av verksamheten som var redo att öppet redovisa sina resultat Gemensamma upplevelser gav inspiration Hur förstår vi dessa kritiska ögonblick - moment of true? Det är där det verkliga ledarskapet utspelas. Att avvakta och inte gå in är också ett agerande. (Söderström, 2003) Vissa upplevelser är avgörande. Upplevelsen blir ofta större om den är gemensam. Nedan beskrivs några sådana viktiga upplevelser. En viktig inspirationskälla för det fortsatta arbetet var en konferens i Orlando (National Forum 2002), arrangerad av IHI, Institute for Healthcare Improvement. Vi var tre personer från landstingsledningen som deltog vid denna konferens. Att se landstingets utvecklings- och förbättringsarbete insatt i ett sammanhang och att få ta del av en mängd goda exempel fungerade som en språngbräda. Inte minst viktigt var det att dela dessa upplevelser med andra i ledningen. Samtliga landstingsdirektörer ingående i kraftsamlingsområdet Tillgänglighet och Förnyelse deltog också i denna konferens, och delade följaktligen också upplevelsen. Ett särskilt intryck gjorde budskapet från Maureen Bisognano, Vice President och Chief Operating Officer vid IHI. I sitt anförande betonade hon vikten av patientcentrering inom hälso- och sjukvården. I hennes föreläsning medverkade en riktig patient, som genomlevt det mesta av hälso- och sjukvårdens olika vinklar och vrår. Onekligen en stark insats, att som patient kunna framföra sina förslag till förbättringsarbeten inom vården, direkt i satelitsändning till 7700 personer. Exempel på patientcentrerat förbättringsarbete som betonades: En patient- en journal, Gate keeping måste bort, dvs patienter ska inte behöva uppleva det som det finns grindvakter i hela systemet, Se patienten som en helhet. Och särskilt lyftes detta fram: Det är inte personalen det är fel på, det är fel på systemet. När jag i maj 2004 åter lyssnade till Maureen Bisognano, dels som föreläsare på ledarprogrammet, dels på European Forum i Köpenhamn fick jag ny inspiration. Denna gång framhöll hon ledarskapets betydelse för förbättringsarbetet, samt vikten av öppenhet i förhållningssättet. Från Landstinget i Kalmar län deltog på denna konferens bl.a. förvaltningsledningarna för både sjukhus och primärvård. Även här utgjorde den gemensamma upplevelsen en viktig kick för det framtida utvecklingsarbetet. Vissa delar av budskapet från Maureen Bisognano kunde vi omgående ta med hem och översätta till vårt arbete i Landstinget i Kalmar län. I och med att stora delar av hälso- och sjukvårdens ledning var närvarande på konferensen underlättades den gemensamma ansatsen mot ett öppet förhållningssätt. Maureen talade bl.a. om vad som händer när resultat redovisas öppet vid sjukhus i USA.

14 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 14 Hospital Death Rate (Standardized for Age, Sex, Race, Payer, Admission Source & Type) vs Charge per Admission (Standardized for Age and Diagnosis) -- AHRQ 1997 Data Standardized Death Rate ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Standardized Charge ($ per Admission) Hospital Death Rate Versus Change per Admission Note: Death rate standardized for age, sex, race, payer, admission, source, and type; charge per admission standardized for age and diagnosis. Source: Agency for Healtchcare Research and Quality, 1997 data. (Bisognano, 2004) Vilken sjukhusledning vill befinna sig längst ned på skalan? Och om tillräckligt många redovisar trovärdiga resultat öppet, vem vill då låta bli? Varje punkt i diagrammet ovan är ett sjukhus. Första frågan du ställer dig när du ser diagrammet ovan är sannolikt: Vilken punkt är vårt sjukhus(diagrammet finns utförligare förklarat i bilaga 1) Transformation av system Maureen Bisognano redogjorde för olika nivåer i ledarskap i omformningen av organisationen. Först handlar det om att transformera sig själv, därefter sitt team, sin organisation och slutligen också sin profession. Hur skulle då en organisation som är fullständigt transformerad te sig? Maureen presenterade ett antal punkter, som vi blev inspirerade av, översatte och presenterade dagen därpå på hemmaplan i landstingets chefsgrupp. Vi förslog också dessa punkter (figur 5) som övergripande mål i det nystartade patientsäkerhetsarbetet i landstinget. - Inga undvikbara dödsfall - Inget undvikbart lidande - Ingen undvikbar väntetid - Ingen hjälplöshet - Inget slöseri med resurser Figur 5: Övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet i Landstinget i Kalmar län (översatt från Bisognano, 2003) En modell för förbättringsarbete på systemnivån Som en del i ledarprogrammet genomfördes i september 2004 en studieresa till Canada och USA. (Jutterdal, 2004) Likheterna liksom skillnaderna mellan hälso- och sjukvårdssystemen i Canada/Sverige och USA förstärkte min bild av vad som behöver göras för att förändra i hälso- och sjukvårdssystemen. Både i det ena och det andra systemet handlar det om avsaknad av balans mellan den professionella kunskapen (t.ex. läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, ekonomer mm) och förbättringskunskap (kunskap om

15 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 15 system, variationer, förändringspsykologi mm). Våra system för hälso- och sjukvård innehåller stor kunskap från och hos respektive profession, men vi har mycket att lära avseende förbättringskunskap. Som det förefaller gäller det både hälso- och sjukvårdssystemen i Canada, Sverige och USA. Det förefaller också som behovet av ledarutveckling är stort överallt, inte bara i Sverige. Av tradition har s.k. strukturarbete skett under ledning av ekonomer och företagsledning. I en annan box har landstingens kvalitetsarbete skett, mer med inriktning på förbättringar av de inre processerna, men skilt från ekonomernas och företagsledningens arbete. Fokus har satts snarare på organisationen och medarbetarna, jobbtillfällen och regionalpolitik än på patienternas och medborgarnas behov av hälso- och sjukvård. Detta behov av patientcentrering i kombination med ekonomiska incitament bör prägla framtida förändringsarbete, om det ska leda till en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården. Det var oerhört intressant att ta del av IHI:s forskning på detta område, där man samlat erfarenheter från olika forskare och från många olika hälso- och sjukvårdssystem världen över. Man arbetade hårt för att uppnå mätbara förbättringar på systemnivån. Återigen var det Maureen Bisognano som förmedlade sina tankar på ett intresseväckande sätt. En modell för hur en organisation kan uppnå mätbara förbättringar på systemnivån (figur 6). 1.Utveckla, kommunicera följ upp övergripande(system-) mått för förbättringar 2.Bygg in systemmått, strategier och projekt i ledarnas system för att lära sig. 3.Kanalisera ledarskapets uppmärksamhet till förbättring/utveckling 4.Bygg rätt team för detta arbete 5.Det är viktigt att ekonomichefen är med på noterna 6.Läkarnas involvering och engagemang är också viktig 7.Utveckla färdigheterna att driva och utföra förbättringsarbetet genom att göra och lära. Figur 6: Vad krävs för att uppnå mätbara förbättringar på systemnivån (enligt IHI)? (översatt från Bisognano, 2004) I Landstinget i Kalmar län har ledningsgruppen ägnat månaderna efter studieresan till att diskutera detta budskap. Så har också skett i olika delar av vår organisation (politisk ledning, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp, utvecklingsenheten, IT-strategiska enheten mm). 2.3 Öppenhet och publika mätningar i kvalitetsarbetet Inom vart och ett av de områdena i ovan nämnda handlingsplan har ett arbete bedrivits inom Landstinget i Kalmar län. Det har funnits en strävan att så långt möjligt inta ett öppet förhållningssätt avseende resultatredovisningen. Ett nära samarbete har skett mellan utvecklingsansvariga och kommunikationsansvariga i landstinget, liksom med ansvariga linjechefer för hälso- och sjukvården. Nedan presenteras de olika insatserna i respektive område, med fokus på öppenhet Vårdbarometern och publika mätningar av patientupplevd kvalitet När det gäller publika mätningar görs detta dels via Vårdbarometern, där 250 medborgare tillfrågas varje kvartal enligt ett fastställt och standardiserat frågeformulär. Detta görs i samtliga landsting/regioner i Sverige utom ett (Gotland). Däremot är återföringen inte optimal, det är upp till varje landsting/region att bearbeta och presentera resultaten.

16 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 16 När det gäller publika mätningar av patientupplevd kvalitet har Landstinget i Kalmar län för avsikt att skapa ett enhetligt system för patientutvärderingar som uppfyller krav på enkelhet och snabbhet och som ska ge möjligheter till jämförelser och analys och en publik resultatredovisning samt ge trovärdiga resultat. I syfte att testa en modell som uppfyller dessa krav genomfördes ett pilotprojekt i form av en patientundersökning under våren Med erfarenhet av denna första pilotstudie och andra patientundersökningar justerades enkäten och genomförandet något vid genomförandet av den andra pilotstudien, som genomfördes på 10 mottagningarna hösten I maj 2005 kommer en tredje pilotstudie att genomföras med 20 ingående enheter. Ledningsgruppen kommer därefter att ta ställning till huruvida mätningen skall permanentas i all verksamhet i landstinget Proaktivt patientsäkerhetsarbete Den nationella patientsäkerhetskonferensen 2003 blev ett startskott och patientsäkerhetsarbetet börjar nu bli integrerat i ledningsarbetet både på politisk och tjänstemannanivå. Landstingets revisorer har intresserat sig för säkerhetsarbetet, vilket också har haft betydelse. Syftet med projektet är att bygga en säkerhetskultur och en säkerhetsorganisation, att leda och stödja medarbetare, att uppmuntra rapportering samt att involvera och kommunicera med patienter och befolkning. Chefläkargruppen är styrgrupp för ett arbete som delvis finansieras med tillgänglighetspengar. En projektledare är tillsatt och före årsskiftet 2005/2006 ska det finnas en säkerhetsansvarig inom varje verksamhetsområde samt 3 säkerhetsteam, som täcker hela organisationen. En ny rutin är att chefläkarna skickar ut pressmeddelanden i samband med Lex Mariaanmälningar till Socialstyrelsen, i syfte att informera om och avdramatisera dessa. Landstinget har genomfört två patientsäkerhetsutbildningar. Landstinget står också i startgroparna för att börja mäta något systemmått rörande patientsäkerhet på landstingsnivå t.ex. dödligheten på sjukhus. En ökad öppenhet är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet Kvalitetsregister som är transparenta och används Under hösten 2004 genomförde ledningsgruppen en inventering av vilka nationella kvalitetsregister som verksamheterna i Landstinget i Kalmar län deltar i. Enheterna fick också uppge vilken nytta man har av registren i förbättringsarbetet och en motivation till i förekommande fall varför man inte deltar i register. Under våren 2005 startas ett projekt med medel från tillgänglighetspengar. Syftet med projektet är att uppmuntra användandet av kvalitetsregister som förbättringsverktyg i vården genom att göra något av de öppna registren (nationella kvalitetsregister som av specialistföreningarna beslutats vara öppna) mer tillgängliga för medborgarna i Kalmar län Öka tillgängligheten Tillgänglighetsfrågorna har de senaste åren fokuserats kraftigt och har också i många fall fungerat som barriärbrytare. Kunskap om förbättringsarbete har förmedlats bl.a. med hjälp av genombrottsmetodik till ett stort antal enheter. Ett viktigt framgångskoncept har varit att inom ramen för Bra Mottagning åstadkomma förbättringar av tillgängligheten och arbetsprocesserna på den egna enheten och att öppet redovisa detta för andra enheter inom det egna landstinget och för andra landstings deltagande enheter. Detta utgör ett bra exempel på att snabbare sprida bättre praxis. Sarah W. Fraser beskriver i sin bok Snabbare spridning av

17 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 17 bättre praxis (Fraser, 2003) vikten av att åstadkomma en god och snabb spridning av resultat, som en viktig faktor för förbättringsarbete. I Landstingsplanen för Landstinget i Kalmar län kan man läsa: Ett antal åtgärder för att minska vårdköer och öka tillgänglighet har genomförts med goda resultat. Detta arbete har bestått i ett antal projekt; Sjukvårdsrådgivning, TeleQ, Bra Mottagning och en medveten politisk satsning för att korta de tidigare långa vårdköerna. Dessa projekt har ökat tillgängligheten av god vård och gjort kontakten med den nära vården enklare. Landstingets arbete för att öka tillgängligheten har vid flera tillfällen blivit nationellt uppmärksammat. 2.4 Öppenheten och publika mätningar som drivkraft Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av genomförandet och resultaten från publika mätningar av patientupplevd kvalitet, utifrån det andra pilotprojektet som genomförts i Landstinget i Kalmar län under hösten Beskrivning av de publika mätningarna Landstinget i Kalmar län har för avsikt att skapa ett enhetligt system för patientutvärderingar som uppfyller krav på enkelhet och snabbhet, det ska ge möjligheter till jämförelser och analys och en publik resultatredovisning samt ge trovärdiga resultat. Mer detaljerat innebär detta att systemet med enkla instruktioner och handgrepp ska kunna användas på en mottagning, systemet ska ge en snabb återkoppling till personalen, resultaten ska presenteras så att möjlighet till analys och jämförelse mellan olika mottagningar ges, resultaten ska kunna publiceras offentligt, urvalet görs på plats och patientens bedömning av besöket görs nära i tid i en neutral miljö. I syfte att testa en modell som uppfyller dessa krav har ett pilotprojekt i form av en patientundersökning genomförts under våren Med erfarenhet av denna första pilotstudie och andra patientundersökningar justerades enkäten och genomförandet något vid genomförandet av den andra pilotstudien, som genomfördes på 10 mottagningarna hösten Under datainsamlingsperioden som startade den 22 november 2004 rekryterades deltagarna till undersökningen genom att patienterna fick ett kort med information om undersökningen och ett telefonnummer att ringa upp vid hemkomsten. När patienterna ringde det angivna numret kopplades de till en förinspelad intervju. Respondenterna besvarade frågorna genom att använda telefonens knappar. Svaren sparades i en databas och publicerades i samma stund i en webbrapport tillgänglig för jämförelser och analys. Undersökningen har utförts med syfte att studera hur patienterna upplever sina besök på följande mottagningar: Stensö vårdcentral, Blå Kustens vårdcentral, Hudmottagningen Länssjukhuset, Medicinmottagningen Länssjukhuset, Norrlidens vårdcentral, Smedby vårdcentral, Söderåkra vårdcentral, Berga vårdcentral, Esplanadens vårdcentral, Borgholms vårdcentral. För vidare information om hur undersökningen genomfördes, se bilaga Resultat av de publika mätningarna Resultaten från de publika mätningarna redovisas här därför att de utgör ett underlag för min undersökning. I de publika mätningarna får samtliga deltagande mottagningar ett mycket högt sammanfattande betyg. 92 % ger nämligen ett högt sammanfattande betyg på sitt besök.

18 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 18 Resultatet från mätningarna publicerades i sin helhet på landstingets hemsida på Internet. Med en enkel knapptryckning kan också topplistor tas fram, där det klart framgår olika enheters respektive resultat också i jämförelse med övriga enheters resultat. Exempel på skillnader som kan användas i mottagningarnas analys av den egna verksamheten är nedanstående topplistor av hur patienterna har betygsatt olika delar av besöket på mottagningen. Figur 7 I figur 7 och 8 rangordnas mottagningarna med avseende på hur patienterna betygsätter den information de fått om de läkemedel som de fick recept på i samband med besöket samt hur de betygsätter väntetiden på mottagningen. Rutiner och faktorer som bemanning och trycket på mottagningen kan vara faktorer som påverkat respektive mottagnings placering på topplistan. Analys, förklaring och eventuella åtgärder bestäms sannolikt bäst i ett gemensamt samtal av berörd personal. Figur 8

19 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 19 När vi nu kan se att 85 % av patienterna på de 10 mottagningarna är mycket nöjda med telefonservicen i samband med besöket, är det naturligt att söka svar på frågan: Hur bra är resultatet i ett nationellt perspektiv? Går vi till resultaten i Vårdbarometern (figur 9) ser vi att vårdcentralerna i Landstinget i Kalmar län har fler som besöker vårdcentralen efter att först ha fått en tid via telefonkontakt. Det indikerar att trycket på telefonerna är relativt stort i Kalmar län, vilket i sig borde ge upphov till väntetider och ökat missnöje. Överraskade nog visar resultaten i Vårdbarometern att Landstinget i Kalmar län ligger i topp när det gäller patienternas betygsättning av hur lätt eller svårt det var att komma fram på telefon. Figur 9 Ytterligare ett resultat från undersökningen i en nationell jämförelse görs med hjälp av Vårdbarometern. I de publika mätningarna får mottagningarna ett mycket högt sammanfattande betyg. 92 % ger ett högt sammanfattande betyg på sitt besök. I Vårdbarometern ställs samma fråga om det senaste besöket i primärvården. Resultatet är också där bra för Landstinget i Kalmar län.

20 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal METOD Efter en förhållandevis detaljerad beskrivning av utgångspunkterna för detta arbete i form av de aktiviteter som pågått både i Landstinget i Kalmar län och i omvärlden kommer nu själva undersökningen. Tidsmässigt genomfördes undersökningen i form av analys av sammanfattning från fokusgrupp och djupintervjuer under tiden februari till april De metoder jag använt beskrivs utförligare nedan. 3.1 Metodbeskrivning De metoder som jag har använt för att uppnå syftet i detta projektarbete är att med utgångspunkt från de genomförda aktiviteterna i handlingsplanen för fokusering av utvecklingsfrågor i allmänhet och de publika mätningarna av patientupplevd kvalitet i synnerhet genomföra följande: A. Analys av sammanfattning från fokusgrupp B. Djupintervjuer med medarbetare inom Landstinget i Kalmar län. 3.2 Kvalitativa intervjuer Både fokusgrupp och djupintervju utgör exempel på kvalitativa intervjuer (Bryman, 2002). Kvalitativa intervjuer används ofta i kvalitativa undersökningar och forskning och tenderar att vara mindre strukturerade än de intervjuer som används i kvantitativ forskning. Uttrycket kvalitativ intervju används av de flesta för att beskriva intervjuer både av det semistrukturerade och av det ostrukturerade slaget Reliabilitet och validitet i kvalitativa intervjuer Många kvalitativa forskare har haft en diskussion om hur pass relevanta uttrycken reliabilitet och validitet är för kvalitativa undersökningar (Bryman, 2002). En ståndpunkt går ut på att man assimilerar begreppen reliabilitet och validitet i den kvalitativa forskningen utan att i grunden ändra betydelse, men däremot lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. Man mäter det man säger sig göra. En annan ståndpunkt är att ersätta begreppen reliabilitet och validitet i kvalitativa undersökningar med två grundläggande kriterier, trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra delkriterier, som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Förutom dessa fyra tillförlitlighetskriterier finns formulerat ett antal kriterier på äkthet: Rättvis bild. Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats? Ontologisk äkthet: Hjälper undersökningen de intervjuade att bättre förstå sin sociala situation? Pedagogisk äkthet: Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting? Katalytisk äkthet: Har undersökningen bidragit till att de som medverkat i den kan förändra sin situation? Taktisk äkthet: Har undersökningen gjort att de deltagande fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs? (Bryman, 2002).

21 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal Vad innebär fokusgrupp Fokusgrupp är en intervju som i första hand inrymmer öppna frågor till respondenter och som rör en specifik situation eller händelse som är av relevans för dem och av intresse för forskaren. Respondenterna får diskutera de specifika frågeställningarna tillsammans med andra i en grupp Vad innebär djupintervju Med djupintervju avses dels en typ av psykodynamiskt inriktade intervjuer, dels sådana kvalitativa intervjuer som är ostrukturerade eller semi-strukturerade. Den metod som används i detta projektarbete är framförallt semi-strukturerade intervjuer, där jag som intervjuare har en lista, intervjuguide, över specifika teman som ska beröras. Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt. Intervjuprocessen är flexibel och tonvikten ligger på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden. 3.3 Analys av sammanfattning från fokusgrupp För att få en bild av patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården genomfördes publika mätningar på 10 enheter. Därefter genomfördes en fokusgrupp riktad till vårdpersonal. I min roll som utvecklingsdirektör fungerade jag som uppdragsgivare för både de publika mätningarna och fokusgruppens genomförande. De publika mätningarna genomfördes på respektive enhet, med bistånd av Ipsos-Eureka. Fokusgruppen var riktad till vårdpersonalen, med syfte att belysa medarbetarnas upplevelse av de synpunkter som patienterna lämnat. I utgångsläget planerades för fokusgrupper med patienter, som ingått i mätningarna av patientupplevd kvalitet på de tio enheterna. Men eftersom resultaten från dessa mätningar generellt sett var mycket goda, med ett genomsnitt på 92% nöjd/mycket nöjd som helhetsomdöme gjordes bedömningen att det skulle vara av större intresse att göra en fördjupning med personal på de enheter som ingått i mätningarna. En inbjudan skickades riktad dels till verksamhetscheferna från de tio enheterna, dels till vårdpersonal. Tanken var att inte blanda grupperna, för att få bästa effekt av fokusgrupperna. Emellertid visade det sig vara svårt att rekrytera deltagare till gruppen med vårdpersonal. Därför genomfördes en fokusgrupp med verksamhetschefer. Fokusgruppen genomfördes och sammanfattades av två medarbetare från hälso- och sjukvårdsstaben på landstingets kansli samt landstingets informationsenhet. Utifrån denna sammanfattning genomförde jag en analys. 3.4 Vem jag själv är Eftersom jag gör en kvalitativ tolkning, kan det vara på sin plats att säga något om vem jag själv är: Sedan 2001 arbetar jag som utvecklingsdirektör i Landstinget i Kalmar län, med ansvar för övergripande verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning samt samordning av sekretariaten för de tre politiska utskotten i landstingsfullmäktige. Organisatoriskt finns jag i landstingsdirektörens sekretariat. Tidigare har jag arbetat som sjukgymnast, med klinisk erfarenhet under sexton år, något som jag ofta upplever som en fördel i nuvarande arbete, att veta hur arbetet går till bedside. Mina intresseområden var framförallt rörelse- och stödjeorganens sjukdomar (ryggar, knän etc.), där jag bl.a. arbetade med smärtlindring tex. i form av akupunktur och hydroterapi. Inom hydroterapin hade jag också under tio år

22 Projektarbete,10 poäng, Ledarskap för Förbättring av Hälso- och sjukvård/ /stefan Jutterdal 22 konsulterande uppgifter åt ett börsnoterat företag med verksamhet internationellt, vilket utgjorde en väckarklocka för mig i många avseenden. Man skulle kunna uttrycka det som att jag har lång erfarenhet av svensk offentlig sektor med samtidig glimtvis insyn i hur internationell affärsverksamhet fungerar. Jag har under årens lopp haft uppdrag som chef och ledare i olika funktioner, bl.a. som chefgymnast, verksamhetschef inom rehabilitering och som sjukhusdirektör innan jag började mitt nuvarande arbete. Utbildningsmässigt har jag under åren haft förmånen att få delta i fördjupningsutbildningar både inom praktisk sjukvård och inom ledarskapsområdet, t.ex. en forskningsförberedande fördjupningskurs inom sjukgymnastik och ett regionalt ledarprogram under ett års tid. Mot bakgrund av detta kunde jag nog inte ana vilken betydelse det skulle få för mig att delta i det ledarprogram för förbättring av hälso- och sjukvård som jag deltar i just nu. Att få teoretisk bas för organisationsutveckling och förbättringsarbete kompletterat med en fantastisk gruppdynamik och programpedagogik har inneburit ett verkligt lyft. 3.5 Analysmetoder Fokusgrupp Frågeställningarna för fokusgruppen byggde på den IHI-modell för förbättringsarbete som presenterades i figur 6. Exempel på frågor: Hur påverkar införandet av systemmåttet patientupplevd kvalitet vardagsarbetet? Hur påverkas det långsiktiga strategiska förbättringsarbetet? Vad kan chefer och ledare lära sig av dessa mått. Vilken roll spelar ledningens uppmärksamhet på dessa mätningar av patientupplevd kvalitet? Hur kan ni bygga rätt team för förbättringsarbetet? Bidrar resultatet från mätningen av patientupplevd kvalitet till detta? Leder resultatet av mätningarna av patientupplevd kvalitet till förändringar i förhållningssättet? Minskar antalet besök? Är hela teamet/alla medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet? Hur kan vi utveckla färdigheterna att driva och utföra förbättringsarbetet genom mätningarna av patientupplevd kvalitet? Djupintervjuer med medarbetare inom Landstinget i Kalmar län. Med de olika aktiviteterna i handlingsplanen för fokusering av utvecklingsfrågor och de publika mätningarna med efterföljande fokusgrupp som bakgrund har jag genomfört djupintervjuer med 10 medarbetare inom Landstinget i Kalmar län. Bland de intervjuade finns flera personalkategorier representerade: sjuksköterskor, undersköterska, läkarsekreterare, läkare, verksamhetschefer, chefläkare, förvaltningsledningar och landstingets informationschef. Tre intervjuer har genomförts individuellt och två intervjuer har skett i grupp. Sammanlagt har det varit fem intervjutillfällen med tio intervjuade personer. De intervjuade har i förväg fått muntlig information om syftet med intervjuerna, vilka frågeställningar som är centrala och hur redovisningen kommer att ske. Samtliga tillfrågade personer har visat intresse för att delta i intervjuerna. I vissa fall har intervjuerna spelats in på band och i vissa fall har jag fört noggranna anteckningar.

Systematiskt förbättringsarbete utifrån öppna jämförelser? Exempel från Landstinget i Kalmar län

Systematiskt förbättringsarbete utifrån öppna jämförelser? Exempel från Landstinget i Kalmar län Systematiskt förbättringsarbete utifrån öppna jämförelser? Exempel från Tillgänglighet och förnyelse - kombinera organisation och utveckling Tillgänglighet och förnyelse Strukturfrågor Utvecklingsfrågor

Läs mer

Lite bättre hela tiden-dagen Linköping 16 mars 2012. Varför är Kalmar så bra?

Lite bättre hela tiden-dagen Linköping 16 mars 2012. Varför är Kalmar så bra? Lite bättre hela tiden-dagen Linköping 16 mars 2012 Varför är Kalmar så bra? Stefan Jutterdal utvecklingsdirektör Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, www.ltkalmar.se Stefan Jutterdal utvecklingsdirektör

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Rätt data på rätt sätt - utvecklar vården!

Rätt data på rätt sätt - utvecklar vården! Rätt data på rätt sätt - utvecklar vården! Sammanfattning av Workshop 16 februari 2017 Om dagen Hälso- och sjukvårdens förmåga att göra rätt saker på rätt sätt är avgörande för att patienter ska få en

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06 Landstinget i Kalmar Län Utvecklings- och Folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-11 Landstingsstyrelsen Diarienummer 150054 Sida 1 (1) Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Studentmedverkan i förbättringsarbete

Studentmedverkan i förbättringsarbete Studentmedverkan i förbättringsarbete Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping Regional samverkan mellan sju parter Dartmouth Medical school Better outcome (patient,

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård Innehåll Personcentrerad hälso- och sjukvård vad och varför? Strategier för att göra vården mer personcentrerad

Läs mer

Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47)

Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) Yttrande Finansdepartementet Dnr Fi2018/02431 Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) Sammanfattning Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsdialog Executive Walk Rounds(EWR)

Patientsäkerhetsdialog Executive Walk Rounds(EWR) Patientsäkerhetsdialog Executive Walk Rounds(EWR) Hälso- och sjukvårdens kontinuerliga arbete med att förbättra patientsäkerheten har skiftat fokus från individ till system. Syftet är att skapa en öppen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Verksamhetsplan patientnämnden och patientnämndens kansli

Verksamhetsplan patientnämnden och patientnämndens kansli 1(8) Förvaltningsnamn Avsändare Verksamhetsplan 2017 2018 patientnämnden och patientnämndens kansli Inledning Den bärande tanken med en verksamhetsplan är att skapa fokus och riktning för kommande år.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Varje dag lite bättre

Varje dag lite bättre Varje dag lite bättre Strategi med fokus på patienter och närståendes upplevelse Anna Olheden, Anna Wahlstam Människor glömmer vad du sa. Människor glömmer vad du gjorde. Men människor kommer aldrig att

Läs mer

BRA MOTTAGNING. Nulägesrapport

BRA MOTTAGNING. Nulägesrapport BRA MOTTAGNING Nulägesrapport Arbetsgruppen, Bra Mottagning Februari 2004 Bra mottagning inom Landstinget i Kalmar län Bra mottagning inom Landstinget i Kalmar län startade på allvar i samband med att

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden.

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden. Inledning Kunskap och förhållningssätt inom vård och omsorg är en färskvara som ständigt måste underhållas. En bra dag måste skapas dag för dag om och om igen. I detta ligger det svåra och det kompetenskrävande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Magnus Persson, utvecklingsdirektör

Kvalitet och patientsäkerhet. Magnus Persson, utvecklingsdirektör Kvalitet och patientsäkerhet Magnus Persson, utvecklingsdirektör Landstingets fokusområden Mål: Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet I vårt fokus: Bra bemötande och delaktighet Främja hälsa

Läs mer

Beslut på bättre grund.

Beslut på bättre grund. Beslut på bättre grund. Kunskapskällor i evidensbaserad praktik - Systematisk uppföljning en grund för kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik Lycksele 20 november 2014 Anneli.jaderland@skl.se Kunskapsutveckling

Läs mer

Regional utvecklingsplan för cancer. Utvärdering mha konceptkartor

Regional utvecklingsplan för cancer. Utvärdering mha konceptkartor Regional utvecklingsplan för cancer Utvärdering mha konceptkartor 07-0-6 RCC Väst Concept mapping 07-0-6 RCC Väst Concept mapping 6 0 0 0 6 9 7 79 8 86 6 8 0 6 6 7 9 7 8 6 66 7 76 89 9 00 7 8 0 78 88 90

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Sikta mot stjärnorna!! Använd kraften som finns hos alla medarbetare! Tillsammans kan vi hoppa högre! Landstingets vision och verksamhetsidé

Läs mer

HSE Hållbart Säkerhets Engagemang ANVÄNDARANVISNINGAR FÖR ATT ARBETA MED FRÅGESTÄLLNINGAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR EN SÄKER VÅRD

HSE Hållbart Säkerhets Engagemang ANVÄNDARANVISNINGAR FÖR ATT ARBETA MED FRÅGESTÄLLNINGAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR EN SÄKER VÅRD HSE Hållbart Säkerhets Engagemang ANVÄNDARANVISNINGAR FÖR ATT ARBETA MED FRÅGESTÄLLNINGAR SOM ÄR VIKTIGA FÖR EN SÄKER VÅRD HSE Hållbart Säkerhets Engagemang 1 HSE Hållbart Säkerhets Engagemang 2 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsplan för patientnämnden och patientnämndens kansli

Verksamhetsplan för patientnämnden och patientnämndens kansli 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Verksamhetsplan 2019 2020 för patientnämnden och patientnämndens kansli Inledning Tanken med denna verksamhetsplan är att den ska skapa fokus och riktning för de två kommande

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Krister Björkegren & Karl Landergren

Kvalitet och patientsäkerhet. Krister Björkegren & Karl Landergren Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren & Karl Landergren Ytterligare krafttag behövs mätresultat vårdrelaterade infektioner 19 mars 11,5 % av de inneliggande patienterna hade på mätdagen en vårdrelaterad

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

som förbättrar vård och kvalitet

som förbättrar vård och kvalitet 8smarta verktyg som förbättrar vård och kvalitet 1 Innehåll 1. Förbättringsmodellen... 6 2. PDSA-hjulet... 7 3. SWOT-analys... 8 4. Fiskbensdiagram... 9 5. Driverdiagram... 10 6. Handlingsplan.... 12 7.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Klagomålshantering. Kommungemensamma rutiner Vägledande information. En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun

Klagomålshantering. Kommungemensamma rutiner Vägledande information. En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun Klagomålshantering Kommungemensamma rutiner Vägledande information En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun Innehåll Vägledande information...3-5 Kommunens klagomålshantering...3 Syfte...3

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Sammanställning - handlingsplan

Sammanställning - handlingsplan Sammanställning - handlingsplan På seminariet om hälsosamt åldrande fick alla ni deltagare i uppdrag att skriva ett brev till er själva. Här kommer en sammanställning av det budskap ni tog med er från

Läs mer

Öppna jämförelser; landstingets arbete med

Öppna jämförelser; landstingets arbete med Revisionsrapport* Öppna jämförelser; landstingets arbete med resultatet av redovisningen Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor 1 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund Plan för Kompetensmix Skånevård Sund 2016-11-15 1 Inledning Kompetensmix handlar om att på ett strukturerat sätt uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och att föra in nya kompetenser i verksamheterna.

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Svenska palliativregistret Ett verktyg för att förbättra vård i livets slutskede. Monika Eriksson Koordinator och omvårdnadsansvarig

Svenska palliativregistret Ett verktyg för att förbättra vård i livets slutskede. Monika Eriksson Koordinator och omvårdnadsansvarig Svenska palliativregistret Ett verktyg för att förbättra vård i livets slutskede Monika Eriksson Koordinator och omvårdnadsansvarig Källa Q-skolan Om kvalitet Se vilken vård som ni ger Varför registrera

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Patiensäkerhetsberättelse TANDVÅRDSCENTRUM ANNIKA KAHLMETER/ GULL-BRITT FOGELBERG

Patiensäkerhetsberättelse TANDVÅRDSCENTRUM ANNIKA KAHLMETER/ GULL-BRITT FOGELBERG Patiensäkerhetsberättelse TANDVÅRDSCENTRUM 2018-02-01 ANNIKA KAHLMETER/ GULL-BRITT FOGELBERG Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för Patientsäkerhetsberättelse för Familjeläkarna i Olofström Datum och ansvarig för innehållet 20160226 Maria Theandersson, Verksamhetschef Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING

GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG 2018-2025 EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING INLEDNING I Kronobergs län har kommuner och Region Kronoberg kommit

Läs mer

Hur ska bra vård vara?

Hur ska bra vård vara? Hur ska bra vård vara? God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk värdegrund med vårdtagaren i centrum Hålla sig uppdaterad vad som händer

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer