Jag lever mitt liv mellan stuprören. Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag lever mitt liv mellan stuprören. Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018"

Transkript

1 Jag lever mitt liv mellan stuprören Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018

2 BAKGRUND Statlig satsning Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Regional handlingsplan Det goda livet i VG Tidigare uppföljningar Uppdrag: Brukarrevision av SIP i VG

3 MÅL Fördjupad bild av hur SIP fungerar i VG utifrån ett patient-, brukar- och närståendeperspektiv. Ett led i att arbeta evidensbaserat (forskning, profession, brukaren/närsteånde) SYFTE Undersöka vilka framgångsfaktorer respektive hinder som finns, samt belysa utvecklingsområden. Bidra till utvecklingen av arbetet med SIP i regionen.

4 SIP Lagstadgad rättighet sedan 2010 Sjuk och i behov av samordning av insatser från både hälsooch sjukvården och socialtjänsten. Information, samtycke, förmöte, möte, gemensam plan, uppföljningsmöten SIP slut när behov tillgodosetts eller om enskild tar tillbaka sitt samtycke

5 BRUKARSTYRD BRUKARREVISION Led i att arbeta evidensbaserat Unikt inifrånperspektiv oumbärlig resurs Revisorns egen erfarenhet viktigt inslag i intervjuförfarandet Ger ökad förståelse och bidrar till utveckling av insatsen Ökar förtroende för vård och omsorg

6 VÅR BRUKARREVISION BASERAS PÅ: ENSKILDA OCH NÄRSTÅENDE 45 enkätsvar - 21 enskilda och 24 närstående 12 djupintervjuer - 3 vuxna enskilda, 6 närstående föräldrar, 2 närstående till vuxen, 1 god man/förvaltare 12 enkätsvar EJ FÅTT SIP TROTS BEHOV 10 kompletterande samtal med brukarföreningar

7 Det har betytt massor att vi fått en SIP, även för mitt mående, det är en jättepress att se sitt barn som inte mår bra. Sicken panik innan man får hjälp. När bitarna börjar sätta sig på plats, så orkar man börja jobba mer. Det har tagit mycket energi, det säger mitt barn själv, jag har mycket mer energi att göra roligarsaker med mitt barn nu. Nu när det flyter på så har jag mer ork och energi att göra så det ska bli positiva saker mellan mig och mitt barn istället för att det ska bli konflikter, för han läser ju av mig när jag är trött och då blir han orolig när han känner att det är något på gång med mig. Så mycket mer lugn tillvaro hos oss sen SIPen. Vi har haft jättekämpiga år men när vi fick SIPen började pusselbitarna falla på plats och det började att lugna ner sig. Vissa av de här barnen som inte hör till LSS faller mellan stolarna för det blev sådan skillnad när han fick det, men de behoven fanns egentligen i hela hans liv, men det gällde att få rätt diagnos.

8 ENKÄTRESULTAT Mer info om sina rättigheter och vikten av brukardelaktighet 10 fick ingen information innan första mötet, 17 tyckte att informationen var helt eller delvis svår förstå Meningsfullt Rimliga förväntningar Vilka förutsättningar är viktiga? INFORMATION Till brukaren och/eller närstående Vilka konstellationer av mötesdeltagare är möjliga? Individanpassa informationen! Finns info som är tillräcklig för många, men når inte ut tillräckligt

9 Flesta upplevde att de är med och bestämmer vad mötet/mötena ska handla om Skolans fokus på närvaro tog över, barnets fokus på social fobi och ångest kom i skymundan. 18 tycker inte att deras synpunkter tagits tillvara när mötet sammanfattas 12 upplevde inte att de kunde komma med egna punkter till mötet 14 upplevde inte att de var med i planeringen av vilka som bjöds in DELAKTIGHET Framgångsfaktor - mer fokus på dess vikt!! 26 tyckte inte/delvis inte att de andra mötesdeltagarna pratade om sådant som är viktigt för den enskilde 19 uppger att de saknade någon på mötet En skicklig, neutral mötesledare. Jag ville att barnets kontaktfamilj skulle kallas, då sa rektorn att hen bara kunde kalla socialförvaltningen och att de internt fick bestämma vem/vilka de skulle kalla. [ ] Vid nästa tillfälle var inte behandlande läkare inbjuden och inte heller tidigare chefer för boendet som vi hade önskat/ bett om [ ] De hade redan innan beslutat vad som skulle göras.

10 Endast 13 tycker att de andra mötesdeltagarna var bra på att samverka för att hjälpa en/sin närstående. 17 tycker delvis så, 14 anser inte det Över hälften tycker att planen var helt eller delvis otydlig 12 upplever att det som kommit överens om i planen har följts, 14 tycker delvis så, 17 anser inte det Deltagarna delades upp i två läger, jag kom i kläm och ingen ville ta på sig ansvaret för att utföra det som behövdes. SAMVERKAN Saknad av detta tros bero på brist på motivation, kunskap om SIP och psykisk ohälsa Fler tycker ändå att SIPen känns meningsfull! Tycker att det finns ett motstånd till SIP, bara något man måste gå på och det blir ett krav istället för att se det som ett samverkansverktyg. Kändes som en del av instanserna kände sig tvungna och egentligen inte ville komma och därmed är engagemanget lågt. Att hänvisa till bl.a. praxis är inte att hitta lösningar på en svår situation. [...] Flera av de som deltog kunde inte fatta beslut så att många frågor blev hängande i luften.

11 20 tycker att deras egen eller närståendes SIP kändes meningsfull, 10 delvis, 14 nej De brister i delaktighet och samverkan som framgår sannolik påverkan på meningsfullheten för enskild/närstående MENINGSFULLHET påverkar vår motivation och hälsa och grundar sig på att vi har betydelse och deltar i något som betyder något för oss Det var min första SIP och jag är överväldigad av den hjälp och det stöd jag får. Det var ett mycket bra möte. Det var vi överens om alla som var med. Upplevd brist på motivation hos mötesdeltagarna, ibland nästan ett uttryck av att inte vilja vara där under mötet påverkar sannolikt känslan av meningsfullheten

12 RESULTAT Känslosam resa: Inte bara möte/möten utan handlar om människors framtid och liv. Utsatt situation när andra tillfälligt tittar in i ens innersta vardag. Välfungerande SIP positiva ringar på vattnet i övriga livet, främjar psykisk hälsa! Ofunktionell SIP stress, tappar tillit till samhället, försämrad återhämtning, försämrat mående och eventuellt ekonomiska svårigheter Framgångsfaktorer: Bra mötesledare som vid behov definierar mätbara mål som alla förstår, som kan skapa ett tryggt samtalsklimat där individens behov hamnar i fokus, individen blir lyssnad på, även trygg miljö för övriga mötesdeltagare, mötesdeltagare som är öppna för alternativa lösningar och för att ändra åsikt om individen, tydliga protokoll, information utifrån individens behov, behövs sence of urgency Hinder: Brister i kunskap om SIP, samverkan och psykisk ohälsa, brister i brukardelaktighet, fokus på fel saker, ej optimal konstellation av mötesdeltagare (saknas personer med mandat och/eller god kännedom om individen), brister i tydlighet, brister i kommunikation mellan mötena, brister i utförande av gemensamma beslut, utbyte av personal, brister på individnivå. -

13 TIPS PÅ FÖRBÄTTRINGAR i arbetet med och deltagandet i SIP Större spridning av information och kunskap om SIP både till allmänhet och profession samt större fokus på rättigheter och vikten av brukardelaktighet i infon. Verktyg för att säkerställa reell brukardelaktighet (DB, Delat beslutsfattande) Mer kunskaper om samverkan, psykisk ohälsa och bemötande till professionen Skapa bättre förutsättningar för aktörers deltagande på SIP-möten Tydliggöra uppföljningsansvar i riktlinjer för SIP, är det en som avviker från planen riskerar hela processen att fallera Erbjud möte efter SIP-processen avslutats hur upplevde den enskilde/närstående SIP? Uppföljning och dokumentation för fortsatt utvecklingsarbete Information om vart man kan vända sig om man inte är nöjd med sin eller sin närståendes SIP/ inte får SIP fastän man är berättigad det

14 Tips till professionen Tips från och till brukare/närstående Information och skriftliga planer anpassade efter individens behov Informera syftet med den enskildes SIP och att det är dennes plan. Brukardelaktighet är en framgångsfaktor, hur skapa bra relationer där det känns tryggt att berätta? Individfokus - återgå till den enskildes agenda och frågor under mötet Lösningsfokus - var kreativ och öppen för lösningar Fundera över vad du som profession själv behöver för att kunna delta på ett öppet och effektivt sätt - samverka Fundera över konstellationen av mötesdeltagare, saknas någon kunskapskälla? Görs ett fel, be om ursäkt (skapa bra relationer) Bjud på fika Läs på om dina rättigheter Ta med en stödperson Fundera på vad du har för frågor och vad du vill ha hjälp med Ha ett förmöte Fundera på vilka du vill bjuda in Om du orkar, våga fråga och stå på dig Kontakta en brukarförening om du behöver råd eller stöd Våga höja nivån på diskussionerna om du tycker att de blir för enkla och inte leder framåt

15 Tack för att ni lyssnat Sara Svensson Koordinator brukarinflytande VG NSPHiG Rapporten finns att ladda ner här:

16

Samordnad individuell plan - SIP. Charlotte Agnevik Jonsson

Samordnad individuell plan - SIP. Charlotte Agnevik Jonsson Samordnad individuell plan - SIP Charlotte Agnevik Jonsson Jag lever mitt liv mellan stuprören SIP Lagstadgad rättighet sedan 2010 Sjuk och i behov av samordning av insatser från både hälso-och sjukvården

Läs mer

Vårdsamverkan Lerum och Alingsås

Vårdsamverkan Lerum och Alingsås Vårdsamverkan Lerum och Alingsås Lena Arvidsson Processledare http://www.vardsamverkan.se/samla Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Läs mer

Jag lever mitt liv mellan stuprören. Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018

Jag lever mitt liv mellan stuprören. Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018 Jag lever mitt liv mellan stuprören Brukarrevision av Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018 Sara Svensson, NSPHiG, 2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2 2. Uppdraget... 3 2.1 Mål och syfte...

Läs mer

Koordinatorer för att stärka Brukarmakten

Koordinatorer för att stärka Brukarmakten Koordinatorer för att stärka Brukarmakten Koordinera, synliggöra & stärka De ska tillsammans utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Samverkan ska skapas utifrån

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samordnad individuell plan Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Schema 13.00 Information om SIP Kaffe forts. info SIP Workshop Återsamling 16.30 Avslut Bakgrund, sammanhang Lag om överenskommelse

Läs mer

Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning Behovet av förbättrad samordning har lyfts de senaste 25 åren Ökad specialisering av de verksamheter som stöttar barn med

Läs mer

SAMLA Vårdsamverkan Lerum och Alingsås

SAMLA Vårdsamverkan Lerum och Alingsås SAMLA Vårdsamverkan Lerum och Alingsås Lena Arvidsson Processledare http://www.vardsamverkan.se/samla Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Läs mer

Program. Angelica Engman och Kerstin Söderlund. Kort film. Fika Ca Samordnad Individuell Plan - SIP

Program. Angelica Engman och Kerstin Söderlund. Kort film. Fika Ca Samordnad Individuell Plan - SIP Program Introduktion Angelica Engman och Kerstin Söderlund Kort film Lyssna och se om Brukarinflytande Lasse Alfredsson och Sara Svensson Fika Ca 09.30 Tänk om vi hade pratat med varandra! Örngott och

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig?

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig? ? S.O.C. Hör du mig 25 mars 2017 En workshop med socialsekreterare och ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten och vill utveckla socialtjänsten. Socialtjänsten i Helsingborg har under ett antal år

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samordnad individuell plan Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Schema 12.00-13.00 Lunch 13.00 14.30 Information om SIP 14.30 14.50 Kaffe 14.50 15.50 Grupparbete 15.50 16.30 Återsamling Bakgrund,

Läs mer

Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning Behovet av förbättrad samordning har lyfts de senaste 25 åren Ökad specialisering av de verksamheter som stöttar barn med

Läs mer

Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende

Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende Länsgemensam konferens 20181001 Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende Göteborg Hur bra en SIP kan vara när det fungerar! och Samordnad individuell planering SIP i praktiken

Läs mer

Nätverkssamordnarna. Patrik Friberg & Paula Örtemark (Socialförvaltningen) Lisa Ahlström Lind & Henrik Rydberg (Skolförvaltningen)

Nätverkssamordnarna. Patrik Friberg & Paula Örtemark (Socialförvaltningen) Lisa Ahlström Lind & Henrik Rydberg (Skolförvaltningen) Nätverkssamordnarna Patrik Friberg & Paula Örtemark (Socialförvaltningen) Lisa Ahlström Lind & Henrik Rydberg (Skolförvaltningen) Förebyggande arbete kring barn och ungdomar 0-20 år i Skövde kommun En

Läs mer

Lyckas med SIP-mötet. - Samordnad individuell plan. 26/11/2018 Anette Ståhl och Fanny Eklund

Lyckas med SIP-mötet. - Samordnad individuell plan. 26/11/2018 Anette Ståhl och Fanny Eklund Lyckas med SIP-mötet - Samordnad individuell plan Vilka är vi? Anette Ståhl Socionom Kurator Barnsamordnare Handledare Psykiatri Sydväst Stockholms läns landsting Fanny Eklund Socionom SIP-samordnare Kungsholmen

Läs mer

Samordnad individuell plan. Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen.

Samordnad individuell plan. Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Samordnad individuell plan Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Schema Förmiddagsgrupp Eftermiddagsgrupp 8.30-10.00 Information om SIP 13.00 14.30 10.00 10.20 Kaffe 14.30 14.50 10.20 11.20

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP) Dem vi är till för - Hur kan vi göra den enskildes röst mer tydlig? - Hur kan vi underlätta för den enskilde och dennes anhöriga? - Hur kan vi bidra till att öka den enskildes

Läs mer

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016 Workshop äldres psykiska hälsa 4 februari 2016 Program 08:30 Introduktion 08:45 Föreläsning: Riv 65-årsgränsen och rädda liv vad du med små medel kan göra för att möta äldre med psykisk ohälsa. Susanne

Läs mer

Samordnad individuell plan SIP SIP

Samordnad individuell plan SIP SIP Samordnad individuell plan SIP SIP Innehåll 1. Vad och varför Vad är vad? SIP-arbete Varför är det viktigt att använda SIP 3. Start och förberedelser Bedöma behov och starta ett SIP-arbete Samtycke Familjens/anhörigas

Läs mer

Brukarrevision SIP. Bakgrundsfrågor

Brukarrevision SIP. Bakgrundsfrågor Vi i NSPH Halland har ett uppdrag att undersöka hur SIP (Samordnad individuell planering) fungerar utifrån ett brukar- och närståendeperspektiv. Därför söker vi dig, klient/patient/brukare som fått en

Läs mer

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Brukarinflytande medborgarnas möjlighet att som användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande på tre nivåer

Läs mer

Pedagogisk Verksamhetsidé

Pedagogisk Verksamhetsidé 20180531 Pedagogisk Verksamhetsidé för nya Vikstaskolan (Fritidshem, förskoleklass och grundskola) KIL1000, v1.1, 2014-01-31 En trygg och utvecklande mötesplats där alla elever lyckas! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Helhetsgreppet. Att stötta ur flera perspektiv och prioritera i kaos

Helhetsgreppet. Att stötta ur flera perspektiv och prioritera i kaos Helhetsgreppet Att stötta ur flera perspektiv och prioritera i kaos Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert Linda Janze, Familjehjälpen Trygg-Hansa Det här ska vi prata om Därför är vi här idag

Läs mer

Mötescirkeln för dig som ska leda mötet

Mötescirkeln för dig som ska leda mötet Information om Mötescirkeln för dig som ska leda mötet Mötescirkeln är ett redskap som kan användas som en hjälp i möten där SIP upprättas. Syftet med cirkeln är att skapa trygga möten, vilket kan uppnås

Läs mer

Samhällets stöd. Till föräldrar som har barn med NPF

Samhällets stöd. Till föräldrar som har barn med NPF Samhällets stöd Till föräldrar som har barn med NPF Det här ska vi prata om idag Många upplever att samhället brister - Alla myndighetskontakter - En pressad tillvaro Familjehjälpen - Hur kan Familjehjälpen

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

SIP samordnad individuell plan

SIP samordnad individuell plan SIP samordnad individuell plan Forum funktionshinder 20 mars 2018 Rebecca Hedenstedt, Samverkansstrateg Hässelby-Vällingby Vad är När ska SIP göras? Vad är När ska SIP göras? Vilka personer kan få Vad

Läs mer

Sammanställning 1. Bakgrund

Sammanställning 1. Bakgrund Sammanställning 1 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 27 september 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan

Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan Bakgrund Samordnad individuell plan är lag sedan 2010 Många olika verksamheter ställer höga krav på samverkan En SIP kan öka tydligheten för familjen

Läs mer

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange 6 oktober 2016 i Wilandersalen Moderator Elisabet Norlinder Välkomsttal av Marie-Louise Forsberg

Läs mer

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010 Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver

Läs mer

Vägar till ökad delaktighet och förbättrad samordning

Vägar till ökad delaktighet och förbättrad samordning Vägar till ökad delaktighet och förbättrad samordning Pär Alexandersson och Marjana Tornmalm 2017-11-22 Utgångspunkter 2017-11-22 Grundläggande förutsättningar Mänskliga rättigheter Del av en evidensbaserad

Läs mer

Klargör vad som ingår i biståndshandläggarens samordnande ansvar. Bilaga 4.

Klargör vad som ingår i biståndshandläggarens samordnande ansvar. Bilaga 4. Lokal rutin för personal inom Stockholms stads äldreomsorg och Landstingets hälso- och sjukvård för samverkan och upprättande av samordnad individuell plan (SIP) Version 2016-08-26 1 Version 2016-08-26

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Till dig som är förtroendevald OCH ARBETAR MED FRÅGOR RÖRANDE SOCIALTJÄNST OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Till dig som är förtroendevald OCH ARBETAR MED FRÅGOR RÖRANDE SOCIALTJÄNST OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Till dig som är förtroendevald OCH ARBETAR MED FRÅGOR RÖRANDE SOCIALTJÄNST OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2 Insatta politiker fattar kloka beslut Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för

Läs mer

ETT GOTT LIV VAR DAG. Samordnad individuell plan, SIP

ETT GOTT LIV VAR DAG. Samordnad individuell plan, SIP Vård och omsorgsprojektet ETT GOTT LIV VAR DAG Samordnad individuell plan, SIP Rutinen gäller för Äldreomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad Samordnad individuell plan,

Läs mer

Det är barns och ungas behov som ska stå i centrum - detta behöver alla hjälpas åt att bevaka.

Det är barns och ungas behov som ska stå i centrum - detta behöver alla hjälpas åt att bevaka. VÄSTBUS PÅ VÄSTRA HISINGEN - SAMVERKAN FÖR BARN OCH UNGAS BÄSTA Sammanfattning om Västbus Vad och för vem? Västbus är en överenskommelse med riktlinjer om samverkan för barn och unga, 0-20 år, med sammansatt

Läs mer

Samordnad individuell planering (SIP) med Meddix Öppenvård

Samordnad individuell planering (SIP) med Meddix Öppenvård Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Hälso och sjukvårdsledningens administrativa 1.0 5 enhet Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Annika Lind Beredningsgruppen

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa. Rapport från ett projekt genomfört 2015

Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa. Rapport från ett projekt genomfört 2015 Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa Rapport från ett projekt genomfört 2015 Bakgrund, vem ansvarar för att barn och unga får hjälp Föräldrar Social tjänst Hälso och sjukvård Skola Skolan Lärande

Läs mer

RUTIN SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN

RUTIN SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN 2018-11-09 RUTIN SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN Ej fastställd av Chefsforum 2018-11-09 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård... 1 Den

Läs mer

Överenskommelse psykisk hälsa 2018

Överenskommelse psykisk hälsa 2018 Överenskommelse psykisk hälsa 2018 2018-04-06 Yvonne Witzöe, GR Identifierade utvecklingsområden: Primärvård och första linjen Specialistpsykiatrin och beroendevård Kommunal hälso-och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

Samverkan varför, när och hur?

Samverkan varför, när och hur? Samverkan varför, när och hur? Varför behövs samarbete? Det finns ett tydligt samband mellan utsatthet och ohälsa, försenad utveckling samt bristande skolgång Vanligast och även mest allvarligt med multipla

Läs mer

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa Uppdrag Psykisk Hälsa Viveca Axelsson, Socionom, terapeut. viveca.axelsson@skl.se 08-452 74 32 viveca.axelsson@skl.se Samordnad individuell plan, SIP Barn och unga Asylsökande och nyanlända SIP ett redskap

Läs mer

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd I Region Gotland finns sedan sommaren 2012 en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Vägledning till personal. Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år

Vägledning till personal. Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år Vägledning till personal Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år Innehåll Inledning... 3 Vad är SIP?... 3 Vem kan få SIP?... 3 Varför SIP?... 4 När behövs SIP?... 4 Samtycke...

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Presentation av samverkansmodellen vid ULAdagarna

Presentation av samverkansmodellen vid ULAdagarna Presentation av samverkansmodellen vid ULAdagarna i Mariehamn Agenda för denna träff: Bakgrund Allmänt om nätverksmöten Själva modellen Om implementeringsprocessen Summering Kahoot Case Diskussion av caset

Läs mer

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part

Synpunkt/fråga Förslag på åtgärd Ansvarig. Sprida kunskap om vikten av att lägga till rätt part 28 MARS 2019 HANDLINGSPLANER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN HÄLSO-OCH SJUKVÅRD Förslag på åtgärder utifrån av workshop 31 januari 2019 Bakgrund Lagen om samverkan vid utskrivning från

Läs mer

Bakgrund. Handlingsplanen Gemensam för VGR, de 49 kommunerna och NSPHiG Gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt

Bakgrund. Handlingsplanen Gemensam för VGR, de 49 kommunerna och NSPHiG Gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt Bakgrund Överenskommelsen mellan regeringen och SKL om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Syftar till att stärka kommuner och regioner att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta

Läs mer

Foto: HK Andersson/Scandinav. Foto: HK Andersson/Scandinav Simple. Manual för samverkansmöten SIP VUXNA

Foto: HK Andersson/Scandinav. Foto: HK Andersson/Scandinav Simple. Manual för samverkansmöten SIP VUXNA Foto: HK Andersson/Scandinav Simple Foto: HK Andersson/Scandinav Manual för samverkansmöten SIP VUXNA 2016-05-02 Inledning Samarbete över professions- och verksamhetsgränser är mer regel än undantag kring

Läs mer

Tillämpning av lagstiftning samt överenskommelser i Jönköpings län gällande Samordnad Individuell Plan (SIP)

Tillämpning av lagstiftning samt överenskommelser i Jönköpings län gällande Samordnad Individuell Plan (SIP) 1(5) Tillämpning av lagstiftning samt överenskommelser i Jönköpings län gällande Samordnad Individuell Plan (SIP) Lagstiftningen om samordnade individuella planer (SIP) avser alla 1. SIP är den enskildes

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP) Rutiner och material för LGS-området 2013-03-27 Projekt in- och utskrivningsklar patientvårdkedjan för de mest sjuka äldre www.samverkanstorget.se Skärgårdsgatan 4 414

Läs mer

Ett nationellt perspektiv på samverkan vid utskrivning från sjukhus

Ett nationellt perspektiv på samverkan vid utskrivning från sjukhus Ett nationellt perspektiv på samverkan vid utskrivning från sjukhus Borlänge 6 november 2018 Maj Rom och Greger Bengtsson Mikael Malm och Zophia Mellgren Antal invånare 80 år och äldre i Sverige 2018-11-06

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING

GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG 2018-2025 EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING INLEDNING I Kronobergs län har kommuner och Region Kronoberg kommit

Läs mer

Workshop 11 oktober Sammanställning av reflektioner och enkätsvar

Workshop 11 oktober Sammanställning av reflektioner och enkätsvar Workshop 11 oktober 2013 Sammanställning av reflektioner och enkätsvar 99 deltagare i workshopen Socialtjänsten i Nässjö, Eksjö, Tranås, Vetlanda, Aneby, Sävsjö Skolor från Nässjö, Eksjö, Aneby, Vetlanda,

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Brukarenkät inom individ- och familjeomsorgen 2014

Brukarenkät inom individ- och familjeomsorgen 2014 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Sida 1 (8) 2015-01-07 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-50815024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-01-29 familjeomsorgen

Läs mer

Kommunikation med arbetsgivare/af

Kommunikation med arbetsgivare/af Kommunikation med arbetsgivare/af 1 Överenskommelser mellan staten och SKL 2006 Sjukskrivningsmiljarden en överenskommelse mellan staten och SKL för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd inom Diarienr. socialnämndens ansvarsområde

Riktlinjer för anhörigstöd inom Diarienr. socialnämndens ansvarsområde Riktlinjer för anhörigstöd inom socialnämndens ansvarsområde Dokumentets namn Riktlinjer för anhörigstöd inom Diarienr socialnämndens ansvarsområde Dokumenttyp Riktlinje Fastställd av Socialnämnden Datum

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna?

Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson, Högskolan i Borås Borås Stad, Stadsdelsförvaltning Väster Anders Hagqvist Vårdsamverkan Fyrbodal, Vänersborg Vad är en individuell

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Samordnad individuell plan. Sävsjö Eva Karlsson Iréne Josephson

Samordnad individuell plan. Sävsjö Eva Karlsson Iréne Josephson Samordnad individuell plan Sävsjö 2014-08-28 Eva Karlsson Iréne Josephson Hemsjukvård Hemtjänst Arbetsterapeut Sjukgymnast Kontaktperson Kurator/psykolog Biståndshandläggare Läkare Försäkringskassa Innehåll

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg

Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR 2016-11-25 Överblick kring vad som sker på länsnivå Samverkan i Västra Götaland: från LiSA-gruppen till Vårdsamverkan

Läs mer

Samtalsunderlag för enkel kartläggning

Samtalsunderlag för enkel kartläggning simrishamn.se Bilaga 1 Samtalsunderlag för enkel kartläggning Mall till samtalsinnehåll mellan mentor, elev och vårdnadshavare. Syfte med kartläggningen: Ta reda på orsakerna till den betydande frånvaron

Läs mer

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Janina Stenlund, Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska Uppläggning Kognitiv svikt Anhörigsjukdom och anhörigstöd Nationella riktlinjer för vård och omsorg Metoder/förhållningssätt

Läs mer

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga Anhöriga som resurs Stöd till Anhöriga 8 september 2017 Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan Anhöriga en förutsättning för trygg och

Läs mer

Temagrupp Barn och Unga

Temagrupp Barn och Unga Temagrupp Barn och Unga Västbus Barn och unga ska lyckas i skolan Anita Nilsson processledare www.samverkanstorget.se Samverkansorganiseringen i Göteborgsområdet Västbus Regional styrgrupp Ledningsgruppen

Läs mer

Tjänstedesign + Finsam Värmland/Dalsland Tjänstedesigner Elina Svensson

Tjänstedesign + Finsam Värmland/Dalsland Tjänstedesigner Elina Svensson Tjänstedesign + Finsam Värmland/Dalsland 2018 Tjänstedesigner Elina Svensson Elina.svensson@liv.se 6 åring om kreativitet Mamma, alla kan rita. Det är de som inte har en penna som inte kan rita Tjänstedesign

Läs mer

NOSAM dialogmöte

NOSAM dialogmöte NOSAM dialogmöte 2019-04-11 Vi arbetar alla för samma befolkning med det gemensamma målet att utjämna skillnader i hälsa VÄLKOMNA - dagens agenda 09:00 09:15 Inledning med presentationsrunda, övriga frågor

Läs mer

SIP Hur svårt kan det vara?! Rapport från projekt Uppföljning av samverkan och processer när (bl.a.) SIP tillämpas 26 april 2019

SIP Hur svårt kan det vara?! Rapport från projekt Uppföljning av samverkan och processer när (bl.a.) SIP tillämpas 26 april 2019 SIP Hur svårt kan det vara?! Rapport från projekt Uppföljning av samverkan och processer när (bl.a.) SIP tillämpas 26 april 2019 Uppdraget Region Uppsala och kommunerna i länet önskar generellt förbättra

Läs mer

Foto: Oleg Kozlov/Mostphotos. Manual för samverkansmöten SIP BARN OCH UNGA

Foto: Oleg Kozlov/Mostphotos. Manual för samverkansmöten SIP BARN OCH UNGA Foto: Oleg Kozlov/Mostphotos Manual för samverkansmöten SIP BARN OCH UNGA 2016-05-02 Inledning Samarbete över professions- och verksamhetsgränser är mer regel än undantag kring barn och vuxna i behov av

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 En länsövergripande överenskommelse har tagits fram mellan kommunerna och

Läs mer

Sammanställning 2. Bakgrund

Sammanställning 2. Bakgrund Sammanställning 2 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 8 november 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Maj 2019 Thomas Jonsland Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Varför

Läs mer

Hur tillvaratas brukares röster? NSPH:s Kvalitetsdokument och idéer om framtida kvalitetsarbete

Hur tillvaratas brukares röster? NSPH:s Kvalitetsdokument och idéer om framtida kvalitetsarbete Hur tillvaratas brukares röster? NSPH:s Kvalitetsdokument och idéer om framtida kvalitetsarbete Seminarium i Göteborg 22 november 2011 FoU i Väst Kjell Broström Bakgrund NSPH Nätverk under Nationell psykiatrisamordning

Läs mer

Anhörigstödet anordnar kostnadsfria cirklar under 2016 för dig som vårdar eller stödjer någon som inte själv klarar sin vardag.

Anhörigstödet anordnar kostnadsfria cirklar under 2016 för dig som vårdar eller stödjer någon som inte själv klarar sin vardag. Anhörigstödet anordnar kostnadsfria cirklar under 2016 för dig som vårdar eller stödjer någon som inte själv klarar sin vardag. Anhörig kallar vi dig som vårdar. Du behöver inte vara släkt eller bo tillsammans

Läs mer

Psykisk hälsa. Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg. Emma Wasara, hälsoutvecklare.

Psykisk hälsa. Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg. Emma Wasara, hälsoutvecklare. Psykisk hälsa Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg sofia.elwer@regionvasterbotten.se Emma Wasara, hälsoutvecklare emma.wasara@regionvasterbotten.se Psykisk hälsa Ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Hur skapar vi ett systematiskt arbete?

Hur skapar vi ett systematiskt arbete? Hur skapar vi ett systematiskt arbete? Ledningens betydelse för genomförandet VästBus i praktiken Karin.lindstrom@skl.se Utdrag från pressmeddelande Programberedningen för barn och ungas hälsa ska ta fram

Läs mer

Brukarinflytande. Håkan Blom KF Länken Älvsborg och ordförande Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland

Brukarinflytande. Håkan Blom KF Länken Älvsborg och ordförande Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland Brukarinflytande 24 november, Göteborg Håkan Blom KF Länken Älvsborg och ordförande Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland Emma Ekblom Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland www.brukarstyrd.se

Läs mer

Utgångspunkt för den lokala överenskommelsen

Utgångspunkt för den lokala överenskommelsen Lokal överenskommelse om samarbete mellan X kommun och xx närhälsa och yy privat vårdgivare samt Specialistsjukvården i Västra Götalandsregionen, kring Barn och unga för psykisk hälsa Utgångspunkt för

Läs mer

Vi verkar för gemensamt lärande och ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för gemensamt lärande och ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för gemensamt lärande och ökad delaktighet i vård och stöd. Barns brukarinflytande barnets möjlighet att som användare av offentlig service och skola påverka sin vardag och tjänsternas utformning

Läs mer

PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen

PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen 2012-2016 PRIO är regeringens satsning för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa. De prioriterade målgrupperna är

Läs mer

Hur mår din ekonomi? Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder

Hur mår din ekonomi? Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder Hur mår din ekonomi? Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder 1 Innehållsförteckning Inledning 4 Vilka verktyg ingår? 5 Stöd för samverkan 5 Stöd i mötet

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med anhörigstöd inom Socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för arbetet med anhörigstöd inom Socialnämndens verksamhetsområde Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-06-09 77 Ansvarig: Områdeschef bistånd och stöd Revideras: Var fjärde år Följas upp: Vartannat år Riktlinjer för

Läs mer

SIP VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND EN GENOMLYSNING AV HUR INSATSEN FUNGERAR

SIP VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND EN GENOMLYSNING AV HUR INSATSEN FUNGERAR SIP VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND EN GENOMLYSNING AV HUR INSATSEN FUNGERAR INNEHÅLL Inledning... 3 Samordnad individuell plan... 3 En samverkansväg som används relativt lite... 3 Sip i västra östergötland... 4 Uppdraget...

Läs mer

VARFÖR DÅ? 23 oktober, Göteborg

VARFÖR DÅ? 23 oktober, Göteborg Lyssna på missbrukare... VARFÖR DÅ? 23 oktober, Göteborg Calle Lundberg KF Länken Älvsborg och representant för Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland Emma Ekblom administratör Brukarrådet för

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Regional överenskommelse. kommunerna i VG Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

Regional överenskommelse. kommunerna i VG Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Regional överenskommelse och aktuellt inom VGR och kommunerna i VG 2018 02 01 Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Områden för samverkan Hälso och sjukvårdsavtal

Läs mer

Blandade lärande nätverk Sörmland

Blandade lärande nätverk Sörmland Blandade lärande nätverk Sörmland Om annan, ange vilken kategori av deltagare du representerar Om annan, ange organisation Fantastiskt att alla så givmilt delade med sig av sina erfarenheter både från

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5

Läs mer

Barns psykosociala ohälsa

Barns psykosociala ohälsa Barns psykosociala ohälsa Vägledning för pedagoger www.sollentuna.se Den här vägledningen har tagits fram på initiativ av, och samverkan mellan, representanter från förskolor, Barnoch utbildningskontoret

Läs mer