Rätt boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt boende"

Transkript

1 Rätt boende Förslag till handlingsplan för deluppdrag 4: Processbeskrivning för Bogruppens uppdrag

2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund till uppdraget... 3 Uppdrag... 3 Mål... 4 Tidsplan för framtagande av handlingsplan... 4 Arbetsgrupp... 4 Informations-/avstämningsmöten... 4 Arbetsmetod... 4 Avgränsning... 4 Uppföljning... 4 Förslag till åtgärder... 4 Bilaga 1- Processbeskrivning för Bogruppen... 5 Bilaga 2 Göteborgs Stads organisationsstruktur för boendefrågor

3 Inledning Göteborgs Stad gör åtskilliga insatser årligen för att motverka hemlösheten i kommunen, men trots detta så minskar inte behoven och kostnaderna för olika boendelösningar fortsätter att öka. Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper (LG) tog därför hösten 2011 ett samlat grepp kring kommunens boendesociala arbete och tillsatte en särskild arbetsgrupp under ledning av fastighetskontoret. Syftet med uppdraget var att utveckla förutsättningarna för att säkra bostadsförsörjningen för personer med social och/eller medicinsk problematik. Resultatet av uppdraget presenteras i rapporten Rätt boende- Nuläge och förslag till inledande åtgärder som togs fram under våren I rapporten gavs en översiktlig bild av stadens hemlöshetsarbete och arbetet med att säkerställa en bostadsförsörjning för alla göteborgare. Utifrån en analys lämnades förslag till inledande åtgärder för att utveckla förutsättningarna för att alla göteborgare har rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad. Förslagen är grupperande inom områdena behov och utbud, ekonomi, socialtjänstens bedömning, boendestöd, övergripande ansvar och roller i staden samt kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. Under hösten 2012 startade arbetet utifrån Rätt boendes åtgärdslista. Rapporten innehåller 16 deluppdrag och det har utsetts ansvariga och arbetsgrupper för dessa deluppdrag. De ansvariga ska ta fram handlingsplaner utifrån rapportens åtgärdslista och lämna dessa för beslut till LG, som är styrgrupp för samtliga uppdrag inom Rätt boende. Genomförandet av handlingsplanerna kommer att ske successivt och förväntas pågå mellan Fastighetskontoret ansvarar för att samordna arbetet. Rätt boende kommer att följas upp i sin helhet Bakgrund till uppdraget Det angeläget att säkerställa en process för kontinuerlig gemensam planering och uppföljning i kommunens samlade boendesociala arbete. Behoven behöver kontinuerligt sättas i relation till utbudet. Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper utgör en viktig plattform för att samordna stadens insatser på ledningsnivå i frågor som rör boende, hemlöshet med mera. Bogruppen har en beredande roll till LG. I Bogruppen sitter representanter för stadsdelarna, fastighetskontoret, social resursförvaltning och stadsledningskontoret. Uppdrag Bogruppen har i uppdrag att fram en processbeskrivning för gruppens uppdrag och arbetssätt, enligt intentionerna i rapporten Rätt boende- Nuläge och förslag till inledande åtgärder. Nuvarande uppdrag ersätter tidigare uppdrag då behov som identifierats i rapporten och nya/kompletterande åtgärder lyfts upp och prioriteras inom ramen för Bogruppens fortlöpande arbete. Ändringen godkändes av LG

4 Mål Ta fram en processbeskrivning för Bogruppens uppdrag och arbetssätt: Analys av behov, utbud och flöden avseende boendelösningar för personer som har rätt till bistånd/insats enligt SoL. Samordning och planering av insatser/verksamheter. Samordning och avstämning av pågående projekt, utredningar och uppdrag inom boendeområdet. Beredning av konkreta frågor avseende behov av exempelvis friställda kommunala lokaler/bostäder, förvärv/försäljning av lokaler/bostäder samt förfrågningar från externa parter som vill starta boenden mm. Forum för diskussion och erfarenhetsutbyte om boendefrågor. Tidsplan för framtagande av handlingsplan Mars oktober Arbetsgrupp Mikael Chrona Lars Eriksson Fastighetskontoret Stadsledningskontoret Informations-/avstämningsmöten Avstämning har genomförts i Bogruppen och Boköpsgruppen. Arbetsmetod En arbetsgrupp med representanter från stadsledningskontoret och fastighetskontoret har utsetts. Ett antal arbetsmöten har genomförts under Arbetsgruppen har utarbetat förslag till en process för Bogruppens uppdrag och arbetssätt. Bogruppen har skapat en samsyn runt bilden av gruppens arbete - problem har identifierats och diskuterat, risker och möjligheter har åskådliggjorts. En organisationsstruktur för boendefrågor har sammanställts med beskrivning av varje grupps uppdrag och roll. Avgränsning Uppdraget avgränsas till Bogruppens uppdrag och roll. Uppföljning Process för Bogruppens uppdrag och arbetssätt publiceras på Utsedd ansvarig uppdaterar processbeskrivningen vid behov. Förslag till åtgärder För att tydliggöra stadens arbete med boendesociala frågor ska: en processbeskrivning (bilaga 1) för Bogruppens uppdrag och arbetssätt publiceras på stadens organisationsstruktur för boendefrågor (bilaga 2) publiceras på Bogruppens uppdrag förankras hos berörda bolag och förvaltningar. 4

5 Bilaga 1- Processbeskrivning för Bogruppen 5

6 Bilaga 2 Göteborgs Stads organisationsstruktur för boendefrågor Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper (LG) Staden har skapat en organisationsstruktur för att samordna bostadsförsörjningsfrågor för särskilda grupper. Ordförande/sammankallande: direktör fastighetskontoret. I gruppen finns följande representation: stadsbyggnadsdirektör, stadsdelsdirektör Västra Hisingen, sektorchef SDF Askim Frölunda Högsbo, sektorchef SDF Västra Göteborg, sektorchef SDF Västra Hisingen, direktör lokalförvaltningen, direktör lokalsekretariatet/ stadsledningskontoret, förvaltningsdirektör social resursförvaltning, VD Boplats Göteborg AB, kommunikations- och utvecklingschef Förvaltnings AB Framtiden, direktör stadslednings-kontoret, Fastighetsägarna GFR, avdelningschef fastighetskontoret. Bogruppen är ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte om boendefrågor. Gruppen fungerar som ett stöd och hjälper till med beredning av strategiska frågeställningar till LG, genom samordning av projekt och utvecklingsarbete, beredning av konkreta frågor om förvärv, försäljning av boenden, lokaler och förfrågningar från externa parter avseende uppstart av nya boenden. Ordförande/sammankallande: avdelningschef fastighetskontoret. I gruppen finns följande representation: sektorchef SDF Askim Frölunda Högsbo, sektorchef SDF Västra Göteborg, områdeschef SDF Angered, områdeschef SDF Västra Hisingen, områdeschef SDF Örgryte-Härlanda, verksamhetschef social resursförvaltning, planeringsledare SDF Västra Hisingen, planeringsledare SDF Norra Hisingen, planeringsledare stadsledningskontoret, enhetschef fastighetskontoret och utvecklingsledare fastighetskontoret. 6

7 Boköpsgruppen utgör planerings- och avstämningsforum för pris- och kvalitetsfrågor avseende köpt boende. Gruppen ska bland annat bereda underlag för kommande upphandlingar samt för prissättningen av social resursförvaltningens boenden. Ordförande/sammankallande: sektorschef IFO-FH. I gruppen ingår bland andra företrädare från social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningar, stadsledningskontoret och Upphandlingsbolaget. Styrgruppen för samarbetsavtalet Tillgång till bostäder är en strategisk fråga med inverkan på de sociala och ekonomiska dimensionerna i staden. Möjligheten att få en bostad för hushåll som inte själva kan ordna egen bostad regleras i ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg och Göteborgs Stad. Styrgruppsmöten äger rum två gånger per år där avsiktsförklaringen och syftet med samarbetsavtalet följs upp. Samarbetsavtalet ska spridas och marknadsföras. Erfarenhetsutbyte och olika teman är stående punkter. Ordförande/sammankallande: VD Boplats Göteborg AB. I styrgruppen finns följande representation: Fastighetsägarna GFR, fastighetskontoret, stadsdelsförvaltningar, Hyresgästföreningen och Störningsjouren i Göteborg AB. Alla fastighetsägare som har undertecknat samarbetsavtalet ingår i styrgruppen. Boendesekreterarträffar Fastighetskontorets bostadsenhet anordnar nätverksmöten för representanter från alla stadsdelar. Syftet med mötena är att följa upp samarbetsavtalet samt ha dialog kring olika teman utifrån avtalet. Samarbetspartners bjuds in till träffarna för att informera om nya arbetssätt, nya uppdrag och projekt i staden. Ordförande/sammankallande: enhetschef fastighetskontoret. I gruppen finns följande representation: boendesekreterare stadsdelar och bostadssekreterare fastighetskontoret. 7

Rätt boende Förslag till handlingsplan för:

Rätt boende Förslag till handlingsplan för: Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för: 1. Utveckla BoInvent1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund till uppdraget... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Tidsplan för framtagande av handlingsplan... 3 Arbetsgrupp...

Läs mer

Rätt boende Förslag till handlingsplan för: 8. Översyn av föreskrifterna om bistånd till boende

Rätt boende Förslag till handlingsplan för: 8. Översyn av föreskrifterna om bistånd till boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för: 8. Översyn av föreskrifterna om bistånd till boende Innehåll Inledning... 3 Bakgrund till uppdraget... 3 Mål... 4 Tidsplan... 4 Medverkande aktörer...

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för deluppdrag 3: Att tydliggöra och kommunicera innehållet i kommunens egna boenden 2013-10-25 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund till deluppdraget... 3

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för deluppdrag 7 Förslag till metod för att identifiera kostnad för hemlöshet inom både FH- och IFO Datum 2013-10-31 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund till

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för deluppdrag: 15. Strategi för att bättre möta bostadsbehoven för nyanlända flyktingar En socialt hållbar stad ett sammanhållet Göteborg 2013-10-25 Innehåll

Läs mer

Rätt boende. En handlingsplan för rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad

Rätt boende. En handlingsplan för rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad Rätt boende En handlingsplan för rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad Rätt boende 2012-2015 : Minska antalet hemlösa i Göteborg genom rätt boende, i rätt tid, till rätt kostnad Behov och utbud

Läs mer

Rätt boende. En handlingsplan för rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad

Rätt boende. En handlingsplan för rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad Rätt boende En handlingsplan för rätt boende, i rätt tid och till rätt kostnad Rätt boende : Minska antalet hemlösa i Göteborg ge Behov och utbud Ekonomi Socialtjänstens bedömning 1. Utveckla BoInvent1

Läs mer

Rätt boende, i rätt tid, till rätt kostnad

Rätt boende, i rätt tid, till rätt kostnad Ett utvecklingsprojekt: Rätt boende, i rätt tid, till rätt kostnad 2012-01-26 Arbetsgrupp Maria Reinholdsson, SDF Angered Eva Byström, SDF Majorna-Linné Charlie Öfverholm, SDF Norra Hisingen Malin Östling,

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för deluppdrag 10: Se över hur nuvarande hanteringsordning för kommunala kontrakt och F-100 lägenheter är förenlig med Socialtjänstlagen. 2013-10-25 Innehåll

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplaner för: 5. Tydliggöra effektiviteten i stadens arbete med boendesociala frågor - bästa resultat i förhållande till kostnaden. Gruppen ska identifiera och

Läs mer

Rätt boende

Rätt boende Rätt boende 2012-2015 Förslag till handlingsplan för: 2. Utöka tillflödet av ordinarie bostäder till målgruppen Engångssatsning eget boende utan stöd Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Delmål... 3 Tidsplan

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Erik Gedeck Chef Bostadsenheten Fastighetskontoret Fastighetskontoret Hemlöshet många ansikten Barnfamiljer Unga vuxna Äldre Nyanlända.missbruk.psykisk

Läs mer

Åtgärder för förbättrad samverkan inom kommunens boendesociala arbete. Delrapport

Åtgärder för förbättrad samverkan inom kommunens boendesociala arbete. Delrapport Åtgärder för förbättrad samverkan inom kommunens boendesociala arbete Delrapport 2008-10-09 Inledning Denna rapport är en uppföljning av den handlingsplan som styrgruppen för kommunens boendesociala arbete

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013

BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013 BoInvent1 Kartläggning av behov september 2013 Inledning Göteborgs Stads årliga kartläggning av hemlösheten är viktig utgångspunkt för den fortsatta planeringen av hemlöshetsarbetet i staden. I BoInvent1

Läs mer

Äldres boende 2. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende 2. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 2 En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 2 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Öka tillgängligheten 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Tvärsektoriell analys psykisk (o)hälsa

Tvärsektoriell analys psykisk (o)hälsa Tvärsektoriell analys psykisk (o)hälsa Centrum & Örgryte Härlanda Lovisa Larsson Allansson Syfte och målsättning Då Syftet med arbetet i Majorna Linné och Askim Frölunda Högsbo var att skapa handlingsplaner

Läs mer

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Erik Gedeck Chef Boendeavdelningen Fastighetskontoret 2017-09-14 Fastighetskontoret Genomsnittligt antal dagar (2016): 1602 dagar Annonserade

Läs mer

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård s vision Tillsammans bygger vi staden s verksamhet Mark strategiska köp och försäljning upplåtelser arrenden och tomträtt Förvaltning förvalta Fastighetsnämndens fastighetsbestånd Exploatering upplåta

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2013

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2013 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2013 SAMMANFATTNING... 3 UPPDRAG... 4 REMISSER... 6 ANSKAFFADE LÄGENHETER... 8 FÖRDELNING AV LÄGENHETER PER

Läs mer

Information om SPINK Samlad placerings- och inköpsfunktion Startade 1 mars 2018

Information om SPINK Samlad placerings- och inköpsfunktion Startade 1 mars 2018 Information om SPINK Samlad placerings- och inköpsfunktion Startade 1 mars 2018 SPINKs uppdrag SPINK ska erbjuda placeringsstöd i individärenden för alla målgrupper SPINK ska erbjuda stöd till stadsdelarna

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Äldres boende. Lägesrapport april Birgitta Branegård Peter Öste Kommunstyrelsens uppdrag, KS , dnr 1326/09

Äldres boende. Lägesrapport april Birgitta Branegård Peter Öste Kommunstyrelsens uppdrag, KS , dnr 1326/09 Äldres boende Kommunstyrelsens uppdrag, KS 2010-0609, dnr 1326/09 Lägesrapport april 2013 Birgitta Branegård Peter Öste 031-368 10 39 031-368 10 23 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Socialtjänsten i Göteborgs Stad

Socialtjänsten i Göteborgs Stad Socialtjänsten i Göteborgs Stad Trender, statistik och utmaningar Kunskapsseminarium 17 maj 2017 Insatser och del av kostnaden Vilka insatser har vi inom individ-och familjeomsorg/funktionshinder?och hur

Läs mer

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet. Dag Schäfer Fastighetskontoret

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet. Dag Schäfer Fastighetskontoret Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Dag Schäfer Fastighetskontoret Hemlöshet många ansikten Barnfamiljer Unga vuxna Äldre Nyanlända.missbruk.psykisk Kvinnor & män ohälsa

Läs mer

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 28 augusti 2018

Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 28 augusti 2018 Östra Göteborg Snabbreferat av beslut vid stadsdelsnämnden Östra Göteborgs sammanträde 28 augusti 2018 3. Göteborgsförslag (Ärende 639) Rör inte Kortedala bibliotek Ett medborgarförslag angående Kortedala

Läs mer

Beskrivning av uppdrag och mandat

Beskrivning av uppdrag och mandat Beskrivning av uppdrag och mandat Antaget av Ledningsgruppen för samverkan 2014-03-27 Reviderad: 2014-12-19/2016-02-25/2017-05-17 Bakgrund Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet är till för

Läs mer

BoInvent1 Kartläggning april 2014

BoInvent1 Kartläggning april 2014 BoInvent1 Kartläggning april 2014 Innehållsförteckning Sid 2 (15) Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Resultat... 5 Antal hushåll och dess sammansättning... 5 Kön och ålder...

Läs mer

Rapport om bostadsenhetens verksamhet 2011

Rapport om bostadsenhetens verksamhet 2011 Rapport om bostadsenhetens verksamhet 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Uppdrag... 3 2 Förtursansökningar... 4 3 Anskaffade lägenheter... 6 4 Anskaffade lägenheter per stadsdel... 8 5 Förvaltade

Läs mer

strategi och plan mot hemlöshet

strategi och plan mot hemlöshet Kort sammanfattning Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 www.goteborg.se Det här är en sammanfattning av Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kunskapsresultat 2018

Kunskapsresultat 2018 Kunskapsresultat 2018 Kommunala grundskolor Göteborg 2018-06-20 Jonas Askne, stadsledningskontoret Kunskapsresultat i grundskolan 2018 Kommunala skolor Flickor/pojkar Stadsdelar Nyhet: redovisning av som

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Avsiktsförklaring för anskaffning av bostäder i Göteborg

Avsiktsförklaring för anskaffning av bostäder i Göteborg Fastighetskontoret februari 2019 Avsiktsförklaring för anskaffning av bostäder i Göteborg Avsiktsförklaringen tydliggör parternas samarbete för att minska hemlösheten i Göteborg www.goteborg.se Innehåll

Läs mer

Samarbetsavtal om kommunala kontrakt Göteborg är en stad för alla

Samarbetsavtal om kommunala kontrakt Göteborg är en stad för alla Bra bostad Samarbetsavtal om kommunala kontrakt Göteborg är en stad för alla Nytt samarbetsavtal för lägenheter som gör skillnad Göteborg ska vara en stad för alla. Det är utgångspunkten för vårt arbete.

Läs mer

Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet Fastighetsnämnden får i uppdrag att samordna genomförandet av handlingsplanen.

Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet Fastighetsnämnden får i uppdrag att samordna genomförandet av handlingsplanen. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-12-19 Diarienummer 1410/14 Repronummer 369/14 Välfärd och utbildning Avdelningen för individ- och familjeomsorg och Funktionshinder Lars Eriksson Telefon 031-368 03 24 E-post:

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning per juni 2018

Strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning per juni 2018 Strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Uppföljning per juni 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Mål och strategier... 4 3 Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden

Läs mer

Välfärdens processer Introduktion socialsekreterare 17 maj 2018

Välfärdens processer Introduktion socialsekreterare 17 maj 2018 Hållbar stad öppen för världen Välfärdens processer Introduktion socialsekreterare 17 maj 2018 Process vad är det? Processer vi och det vi gör Processkarta förenklad bild av verkligheten 2 Organisation

Läs mer

Diagramrapport BoInvent 1 December 2010

Diagramrapport BoInvent 1 December 2010 Diagramrapport BoInvent 1 December Inventeringen avser de hushåll, som pga sociala och/eller medicinska skäl inte har ett boende som socialsekreteraren bedömer vara det bästa för tillfället och där bistånd

Läs mer

Rätt boende Förslag till handlingsplan för deluppdrag 2:2

Rätt boende Förslag till handlingsplan för deluppdrag 2:2 Rätt boende 2012 2015 Förslag till handlingsplan för deluppdrag 2:2 Översyn av kriterierna i Samarbetsavtalet och förslag på åtgärder som innebär ett utökat tillflöde av ordinarie lägenheter Förändringar

Läs mer

Välkomna till en halvtidsavstämning av Stadens hemlöshetsplan

Välkomna till en halvtidsavstämning av Stadens hemlöshetsplan Välkomna till en halvtidsavstämning av Stadens hemlöshetsplan 2017-04-20 2 Deltagande organisationer 3 Program 8.15 Inledning 8.30 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 9.00 Uppföljning av hemlöshetsplanen/kostnader

Läs mer

Bostäder för äldre. Socialtjänstens och stadsbyggnadskontorets gemensamma fokus Om Göteborgs stads arbetssätt

Bostäder för äldre. Socialtjänstens och stadsbyggnadskontorets gemensamma fokus Om Göteborgs stads arbetssätt Bostäder för äldre Socialtjänstens och stadsbyggnadskontorets gemensamma fokus Om Göteborgs stads arbetssätt 2019-05-06 Utveckla Aktörer i stadens bostadssociala verksamhet Socialtjänsten 10 stadsdelar

Läs mer

Yttrande till stadsrevisionen över revisionsrapport: Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer

Yttrande till stadsrevisionen över revisionsrapport: Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2016-12-12 Diarienummer 7068/15 Boendeavdelningen Mikael Chrona Telefon: 031-368 10 44 E-post: mikael.chrona@fastighet.goteborg.se Yttrande till stadsrevisionen

Läs mer

Svar på remiss angående begäran om yttrande över förslag till handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer i säkra boendeförhållanden

Svar på remiss angående begäran om yttrande över förslag till handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer i säkra boendeförhållanden Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Analys och kvalitet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-03-19 Handläggare Susanna Juvas Hagbjörk Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på remiss

Läs mer

Rapport utga ngspunkter fo r Bostad fo rst i Go teborgs Stad

Rapport utga ngspunkter fo r Bostad fo rst i Go teborgs Stad Rapport utga ngspunkter fo r Bostad fo rst i Go teborgs Stad Bakgrund Målet i hemlöshetsplanen är att halvera den akuta hemlösheten inom mandatperioden och i strategin står att Göteborgs Stad ska öka användandet

Läs mer

Hemlöshetssituationen i Göteborg idag

Hemlöshetssituationen i Göteborg idag Hemlöshetssituationen i Göteborg idag Statistik över hemlösheten i Göteborg samt slutrapporten för stadens hemlöshetsplan 2015-2018 Mikael Chrona, Göteborgs Stad, fastighetskontoret Vuxna 3800 3900 3800

Läs mer

Temagrupp Äldre. 12 september Vardsamverkan.se/Goteborgsomradet

Temagrupp Äldre. 12 september Vardsamverkan.se/Goteborgsomradet Temagrupp 12 september 2018 Delregionalt och lokalt Samverkan på individnivå Angered Östra Göteborg Majorna- Linné Centrum Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen Örgryte- Härlanda Askim, Frölunda, Högsbo

Läs mer

Information om pågående arbete angående lokalförsörjningsplan och program för

Information om pågående arbete angående lokalförsörjningsplan och program för Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-23 Diarienummer 1006/18 Handläggare Linda Hovtun, Tommy Eliasson Telefon:031-3680126, 031-3680135 E-post: linda.hovtun@stadshuset.goteborg.se E-post:

Läs mer

STADSENHETENS RAPPORT OM BO VERKSAMHET

STADSENHETENS RAPPORT OM BO VERKSAMHET RAPPORT OM BOSTADSENHETENS VERKSAMHET 2009 1 Innehållsförteckning: Sammanfattning 3 1 Uppdrag 5 2 Inkomna remisser 6 3 Anskaffade lägenheter per fastighetsägare 7 4 Anskaffade lägenheter per stadsdel 9

Läs mer

Välkommen till. Västra Hisingen. 29 mars 2017

Välkommen till. Västra Hisingen. 29 mars 2017 Välkommen till Västra Hisingen 29 mars 2017 SDN Västra Hisingen så styrs stadsdelen Jahja Zeqiraj, Stadsdelsnämndens ordförande Så styrs staden Stadsdelsnämnder 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare

Läs mer

Rapport - Fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2014

Rapport - Fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2014 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2015-03-16 diarienummer 0495/15 Boendeavdelningen Erik Gedeck telefon 368 10 18 e-post: fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se Rapport - Fastighetskontorets arbete

Läs mer

Utvärdering av Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet Fastighetskontoret

Utvärdering av Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet Fastighetskontoret Utvärdering av Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Fastighetskontoret 2019-03-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 3 Uppföljning av mål... 5 3.1 Staden ska

Läs mer

RAPPORT OM BOSTADSENHETENS VERKSAMHET 2008

RAPPORT OM BOSTADSENHETENS VERKSAMHET 2008 RAPPORT OM BOSTADSENHETENS VERKSAMHET 2008 1 Innehållsförteckning: Sammanfattning 3 1 Inkomna remisser 5 2 Anskaffade lägenheter per fastighetsägare 7 3 Anskaffade lägenheter per stadsdel 9 4 Förvaltade

Läs mer

Förslag till riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet i Göteborg

Förslag till riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet i Göteborg Handling 2012 nr 174 Förslag till riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet i Göteborg Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Information om åtgärdsvalsstudie Södra Mellanstaden, lägesrapport februari 2017

Information om åtgärdsvalsstudie Södra Mellanstaden, lägesrapport februari 2017 TN 68/17 TN-Information Trafiknämnden 2017-03-23 Diarienummer 2143/15 Samhälle och planering Per Bratthammar Telefon 031-368 26 21 E-post: per.bratthammar@trafikkontoret.goteborg.se Information om åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Svar på remiss avseende Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende

Svar på remiss avseende Förslag till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-03-06 Diarienummer N140-0858/16 Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Stina W Björstedt Telefon: 031-366 88 12 E-post: stina.w.bjorstedt@norrahisingen.goteborg.se

Läs mer

Etablerat missbruk och beroende i fokus

Etablerat missbruk och beroende i fokus Etablerat missbruk och beroende i fokus Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020 Spridningskonferens 2017-12-08 PROGRAM Moderator är Linda Nilsson, utvecklingsledare Social resursförvaltning INLEDNING

Läs mer

Förslag till beslut Rapporten antecknas till protokollet

Förslag till beslut Rapporten antecknas till protokollet Rapport till Fastighetsnämnden 2017-03-20 diarienummer 1264/17 Boendeavdelningen Erik Gedeck telefon 368 10 18 e-post: erik.gedeck@fastighet.goteborg.se Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa

Läs mer

Samordning hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad Mötesplats IFO 2018

Samordning hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad Mötesplats IFO 2018 Samordning hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad Mötesplats IFO 2018 Om Dialoga Kompetenscentrum om våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Startade 2008 efter ett

Läs mer

Förutom beslutet att stadsdelsnämnderna ska bli tio till antalet har nämndernas uppdrag förändrats jämfört med tidigare:

Förutom beslutet att stadsdelsnämnderna ska bli tio till antalet har nämndernas uppdrag förändrats jämfört med tidigare: Förutom beslutet att stadsdelsnämnderna ska bli tio till antalet har nämndernas uppdrag förändrats jämfört med tidigare: Nämndernas arbete ska bygga på kompetens om lokala frågor med beaktande av ett hela-staden-perspektiv.

Läs mer

FAQ nya platser för temporära bostäder

FAQ nya platser för temporära bostäder FAQ nya platser för temporära bostäder 161214 Denna fil kan uppdateras löpande Varför behöver Göteborg fler temporära bostäder? Nu kommer de nyanlända göteborgare hit som anvisats till Göteborg. Det är

Läs mer

SAMBAT Årsredogörelse och aktivitetsplanering

SAMBAT Årsredogörelse och aktivitetsplanering SAMBAT Årsredogörelse och aktivitetsplanering 2017-2018 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund från regeringsuppdrag till fastställd

Läs mer

Rapport: Uppdragsbeskrivning, organisering och samordning för MAS, MAR, SAS och VC enligt HSL

Rapport: Uppdragsbeskrivning, organisering och samordning för MAS, MAR, SAS och VC enligt HSL Rapport: Uppdragsbeskrivning, organisering och samordning för MAS, MAR, SAS och VC enligt HSL 2015-09-23 Göteborgs stad Innehåll Uppdragsgivare... 4 Uppdragstagare... 4 Uppdragsbeskrivning... 4 Syfte...

Läs mer

SLK = stadsledningskontoret, SDF = stadsdelsförvaltning/ar, SRF = Social resursförvaltning. Lokal plan mot våld i nära relationer December 2014

SLK = stadsledningskontoret, SDF = stadsdelsförvaltning/ar, SRF = Social resursförvaltning. Lokal plan mot våld i nära relationer December 2014 Bilaga 2 Aktivitetsmatris mot våld i nära relationer för SDF 2014-2018 Aktivitetsmatrisen innehåller planens mål och strategier. Målen är i stort sett desamma som i stadens plan. Det som benämns som aktiviteter

Läs mer

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen

Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Anteckningar Sida 0 (6) 2017-11-21 Norrmalms stadsdelsförvaltning Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm Box 450 75 104 30 Stockholm Telefon 076-12 09 290 Växel 08-508 09

Läs mer

Genomlysning av välfärdsförvaltningens

Genomlysning av välfärdsförvaltningens Genomlysning av välfärdsförvaltningens verksamheter Projekt- och processbeskrivning Detta dokument är en övergripande beskrivning av uppdraget att genomlysa välfärdsförvaltningens verksamheter, vilket

Läs mer

Äldres flyttmönster i Göteborg

Äldres flyttmönster i Göteborg Äldres flyttmönster i Göteborg Ett material från delprojektet Öka kunskapen inom Äldres boende 2 - en handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Arbetsgrupp: Samhällsanalys och statistik,

Läs mer

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-11-10 Diarienummer: N137-0608/15 Förvaltningscontroller Jannicke Hansson Telefon: 366 10 59 E-post: jannicke.hansson@vastra.goteborg.se Redovisning av genomförd granskning

Läs mer

Socialtjänstlagen 5 kap 10 ( ) Sara Berlin, anhörigkonsulent i SDF Östra Göteborg Lena-Karin Dalenius, anhörigkonsulent i SDF V:a Hisingen

Socialtjänstlagen 5 kap 10 ( ) Sara Berlin, anhörigkonsulent i SDF Östra Göteborg Lena-Karin Dalenius, anhörigkonsulent i SDF V:a Hisingen Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen

Läs mer

Boende och byggande i Göteborg 2019

Boende och byggande i Göteborg 2019 Boende och byggande i Göteborg 219 Fakta om befolkning, boende samt planering och byggande av bostäder i Göteborg Fastighetskontoret 1 Utgiven av: Fastighetskontoret, september 219 Skriften finns att hämta

Läs mer

Göteborgs stads riktlinje för att förbygga avhysningar av hushåll med barn

Göteborgs stads riktlinje för att förbygga avhysningar av hushåll med barn Göteborgs stads riktlinje för att förbygga avhysningar av hushåll med barn Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

BILAGA C. Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

BILAGA C. Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland BILAGA C Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga C Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning

Läs mer

ENKÄTRESULTAT - UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDENA I DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKAN MELLAN GÖTEBORGS STAD OCH SEKTORN SOCIAL EKONOMI

ENKÄTRESULTAT - UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDENA I DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKAN MELLAN GÖTEBORGS STAD OCH SEKTORN SOCIAL EKONOMI ENKÄTRESULTAT - UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDENA I DEN LOKALA ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKAN MELLAN GÖTEBORGS STAD OCH SEKTORN SOCIAL EKONOMI 2015-08 BAKGRUND Uppföljning av den lokala överenskommelsen Åtagandena

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Storstadsintegration. Partnerskap Göteborg

Storstadsintegration. Partnerskap Göteborg Storstadsintegration Partnerskap Göteborg ETT PROJEKT FÖR ÖKAD INTEGRATION & GEMENSKAP Göteborg är en segregerad stad. Det skiljer stort mellan rika och fattiga stadsdelar vad gäller sysselsättning, hälsa

Läs mer

BOSTADSENHETENS ÅRSRAPPORT 2015

BOSTADSENHETENS ÅRSRAPPORT 2015 Fastighetskontoret BOSTADSENHETENS ÅRSRAPPORT 2015 Rollen som hyresvärd och anskaffare av bostäder www.goteborg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Uppdraget 3 2. Utveckling 2015 3 2.1 Närmare 750 göteborgare erbjöds

Läs mer

Socialtjänsten. En presentation av funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad

Socialtjänsten. En presentation av funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad Socialtjänsten En presentation av funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad Göteborgs Stads socialtjänst Med service, stöd och omsorg gör vi skillnad när det behövs.

Läs mer

Varmt välkomna. Nationella konferensen om kvinnofrid

Varmt välkomna. Nationella konferensen om kvinnofrid Varmt välkomna Nationella konferensen om kvinnofrid 2018-05-30 Projektets Syfte Utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Läs mer

Målgrupp, uppdrag och organisation Västbus riktlinjer inom Göteborgsområdet

Målgrupp, uppdrag och organisation Västbus riktlinjer inom Göteborgsområdet Målgrupp, uppdrag och organisation Västbus riktlinjer inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2016-03-17 Temagrupp Barn och Unga I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen,

Läs mer

En socialtjänst i tiden

En socialtjänst i tiden En socialtjänst i tiden En presentation av funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad. Vi är professionella och stolta över det vi gör! Göteborgs Stads socialtjänst Vi

Läs mer

Socialtjänsten. En presentation av funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad

Socialtjänsten. En presentation av funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad Socialtjänsten En presentation av funktionshinderverksamheten och individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad Göteborgs Stads socialtjänst Med service, stöd och omsorg gör vi skillnad när det behövs.

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Värdighetsgaranti i äldreomsorgen lägesrapport

Värdighetsgaranti i äldreomsorgen lägesrapport ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-12-19 Handläggare: Ann Rössel Telefon: 08-508 36 228 Till Äldrenämnden den 21 februari 2012 Värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Läs mer

Förslag till Riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn.

Förslag till Riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn. 2012-10-10 Förslag till Riktlinjer för att förebygga avhysningar av hushåll med barn. Bakgrund Om stadens ambition att förhindra avhysningar av barnfamiljer Både regeringen och Kommunstyrelsen i Göteborg

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Innehållsförteckning Bilaga 3 VERKSAMHET I SAMVERKAN FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETER I SAMVERKAN Projekt Nollvision... sid.2 Ungdomsnätverket... sid.2 Handläggarträffar Ungdom...

Läs mer

RAPPORT OM BOSTADSENHETENS VERKSAMHET 2007 ANSKAFFA BOSTÄDER OCH VARA MELLANHYRESVÄRD

RAPPORT OM BOSTADSENHETENS VERKSAMHET 2007 ANSKAFFA BOSTÄDER OCH VARA MELLANHYRESVÄRD RAPPORT OM BOSTADSENHETENS VERKSAMHET 2007 ANSKAFFA BOSTÄDER OCH VARA MELLANHYRESVÄRD 1 Innehållsförteckning: Sammanfattning 3 1 Inkomna remisser 5 2 Anskaffade lägenheter per fastighetsägare 6 3 Anskaffade

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Specifikation gällande samarbete och styrning. inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Specifikation gällande samarbete och styrning. inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Specifikation gällande samarbete och styrning inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Allmänt Specifikationen anger hur samarbete och styrning hanteras inom samarbetsorganisationen.

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Rätt boende. Nuläge och förslag till inledande åtgärder. Boplats Göteborg AB. Uppsökarenheten. Socialjouren. Social resursförvaltning

Rätt boende. Nuläge och förslag till inledande åtgärder. Boplats Göteborg AB. Uppsökarenheten. Socialjouren. Social resursförvaltning Boplats Göteborg AB Socialjouren Uppsökarenheten Privata fastighetsägare Frivilligorganisationer & andra upphandlade aktörer AB Framtiden Social resursförvaltning Stadsdelsförvaltning Fastighetskontoret

Läs mer

Handlingsplan 2018 Familjecentrerat arbetssa tt

Handlingsplan 2018 Familjecentrerat arbetssa tt Handlingsplan 2018 Familjecentrerat arbetssa tt SDF Östra Göteborg 2018-03-19 Barn och unga ska lyckas i skolan! Övergripande mål familjecentrerat arbetssätt att alla barn ska lyckas i skolan Inledning

Läs mer

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna 2016-09-16 Nätverket ska driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan 2017 NOSAM Lundby

Handlingsplan 2017 NOSAM Lundby Handlingsplan 2017 NOSAM Lundby Temagrupp barn- och unga 2016-11-28 Handlingsplanen för NOSAM Lundbys temagrupp barn och unga för 2017 är ett levande dokument och uppdateras löpande under året. NOSAM`s

Läs mer

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan

inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan Yrkande S, M, MP, V, L, KD Kommunstyrelsen 2016-10-05 Ärende 2.2.12 Inrätta ett dialogforum mellan Göteborgs stad och den fristående grundskolan FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens föreslås besluta Att

Läs mer

AKTIVIETSLOGG. handlingsplan och finansieringsstöd 3 december möte med Social resursförvaltning

AKTIVIETSLOGG. handlingsplan och finansieringsstöd 3 december möte med Social resursförvaltning AKTIVIETSLOGG Nedan finns en redovisning av aktiviteter som genomförts kopplat till uppdrag Handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer