RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING inom vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING inom vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Beslutsdatum: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Socialt ansvarig samordnare Enhet: Central administration Reviderad: Beslutad i: All personal som arbetar inom verksamheter som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) är skyldiga att rapportera risk för missförhållande, missförhållande och avvikande händelser. Det gäller både offentligt och privat anställda. Innehåll Bakgrund... 2 Styrdokument... 2 Syfte... 2 Begreppsförklaring... 3 Omedelbara åtgärder... 3 Vad ska rapporteras... 4 Vem ska rapportera... 4 Hur ska det rapporteras... 4 Bedömning... 5 Utredning... 7 Åtgärder... 8 Statistik... 8 Återkoppling... 8 Uppföljning... 8 Dokument och förvaring... 8 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse... 8 Ansvarsfördelning... 9

2 Bakgrund Riktlinjerna för avvikelsehantering gäller för alla verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i Partille kommun. Avvikelse uppstår om en verksamhet inte når upp till kvalitet, det vill säga inte efterlever krav och mål i föreskrifter eller beslut. En avvikelse uppstår också om personalen inte arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Rapportering av avvikande händelser är en av hörnpelarna i det systematiska förbättringsarbetet vilket består av avvikelsehantering, riskanalys och egenkontroll. Alla avvikelser ska rapporteras, registreras, utredas och åtgärdas. Lex Sarah anmälningsskyldighet vid missförhållande Missförhållande är både utförda handlingar och handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl inte har utfört. Missförhållande ska rapporteras om de inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. En påtaglig risk för ett missförhållande ska också rapporteras. Det innebär att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. Enligt lex Sarah ska vård- och omsorgspersonal genast rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Bestämmelserna om lex Sarah finns i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Styrdokument - Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL - HSLF-FS 2017:40 Föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete från Socialstyrelsen - HSLF-FS 2017:41 Föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) - Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation 2016/679), GDPR - Socialtjänstlagen (2001:453), SoL - SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah - SOSFS 2013:16 Ändringar i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om lex Sarah Syfte Syftet med avvikelsehantering är att uppmärksamma händelser och risker för att förhindra att en brukare eller patient skadas eller att en liknande situation uppstår igen. Det är viktigt att rapportera, ta hand om, åtgärda brister och snabbt ändra rutiner för att säkerställa att de som får insatser från kommunen enligt SoL, LSS eller HSL ska kunna känna sig trygga med att vården och omsorgen håller god kvalitet och att det inte finns hot mot deras hälsa och liv. 2

3 Begreppsförklaring Förskrivare Legitimerad personal (exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska) som i samband med vård och behandling beslutar om och förser patienter med personliga hjälpmedel genom utprovning, eventuell specialanpassning, information, träning och uppföljning HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) HSLF-FS IVO KPSB Legitimerad personal Socialstyrelsens föreskrifter Inspektionen för vård och omsorg Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Personal som erhållit legitimation från Socialstyrelsen för yrken på hälso- och sjukvårdens område LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) MAR MAS MTP SAS Medicinskt ansvarig för rehabilitering Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinteknisk produkt, exempelvis personligt förskrivna hjälpmedel av legitimerad personal och grundutrustning inom kommunal verksamhet. Socialt ansvarig samordnare Social journal Den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs kontinuerligt och i kronologisk ordning. SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS Vitae Vård- och omsorgspersonal Socialstyrelsens föreskrifter Verksamhetssystem för dokumentation All personal inom vård- och omsorgsförvaltningen Omedelbara åtgärder När du upptäcker händelsen eller risk för händelse ska du genast genomföra nödvändiga åtgärder för att röja undan direkta hot mot brukares hälsa, personliga säkerhet och liv. Detta för att se till att situationen inte blir värre. Genomför även de åtgärder du kan för att förhindra att liknande händelser upprepas. Om händelsen rapporteras enligt lex Sarah ska ansvarig chef omedelbart lämna rapporten vidare till MAR, MAS eller SAS. 3

4 Om händelsen inträffat vid användning av medicinteknisk produkt ska den som uppmärksammar händelsen: - omedelbart sluta använda produkten och eventuella tillbehör - märka upp och ställa undan produkten om det är ett personligt hjälpmedel - genast rapportera händelsen till ansvarig förskrivare - om det gäller grundutrustning, kontakta enhetschef Vad ska rapporteras Missförhållande och påtaglig risk för missförhållande ska rapporteras enligt lex Sarah, exempelvis: fysiskt våld psykiska övergrepp ekonomiska oegentligheter sexuella övergrepp brister i personlig hygien, mathållning eller tand- och munhygien Alla övriga händelser i verksamheten ska rapporteras om de inneburit att verksamheten inte efterlevt krav och mål eller inte arbetat i enlighet med processerna, riktlinjerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Vem ska rapportera Den som uppmärksammar eller får kännedom om risk för missförhållanden eller missförhållande har en skyldighet att rapportera. Rapporteringsskyldigheten gäller: anställda uppdragstagare praktikant eller motsvarande under utbildning deltagare under arbetsmarknadspolitiska åtgärder Rapporteringsskyldigheten gäller inte: frivilligarbetare som arbetar på eget initiativ, inte på uppdrag av kommunen familjehem tillfälligt inhyrd personal, till exempel hantverkare anhörig, gode män, förvaltare Om någon av dessa funktioner får kännedom om en risk för missförhållanden eller missförhållande, är det värdefullt att det kommer fram så åtgärder kan vidtas. Den som uppmärksammar övriga händelser som inneburit att verksamheten inte efterlevt krav och mål eller inte arbetat i enlighet med processerna, riktlinjerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet ska rapportera det inträffade. Hur ska det rapporteras All personal ska omedelbart rapportera till närmsta chef eller dennes ersättare. Det går inte att lämna in en rapport anonymt. 1. fyll i rapport 2. lämna rapporten till närmaste chef eller dennes ersättare 4

5 3. dokumentera i social journal och eller i omvårdnadsjournal (om händelsen avser en brukare eller patient) 4. chefen lämnar kopia av rapport till MAR, MAS eller SAS Rapporten fylls i, skrivs ut och skrivs under av rapportören. Ifylld rapport får inte sparas elektroniskt på grund av Dataskyddsförordningen. Lämna rapporten till din chef eller dennes ersättare. Är din chef inblandad i händelsen ska rapporten lämnas direkt till överordnad chef och MAR, MAS, eller SAS. Rapporten ska hanteras av den enhetschef/avdelningschef som ansvarar för den verksamhet som orsakat händelsen. Vid händelse av fall lämnas rapporten till den chef som har bäst kännedom om brukaren/patienten för fortsatt hantering. Bedömning Vid rapport enligt lex Sarah ska enhetschef omedelbart lämna kopia av rapporten till MAR, MAS eller SAS utan bedömning. Varje rapporterad händelse i verksamheten ska bedömas av ansvarig enhetschef. En bedömning av allvarlighetsgrad och sannolikhet för upprepning av händelsen ska göras med stöd av bedömningsmatris. Resultatet av bedömningen noteras på rapporten. Bedömningen ska belysa den sammanlagda sannolikhetsgraden för upprepning och allvarlighetsgraden av risk för händelse eller händelse. Avvikelser där resultatet av bedömningen blir grön (1-2) utreds lokalt på enheten där avvikelsen inträffat. Kopia av avvikelserapport lämnas till MAR, MAS eller SAS den sista vardagen i varje månad. Avvikelser där resultatet av bedömningen blir gul (3-8) utreds lokalt på enheten där avvikelsen inträffat. Kopia av avvikelserapport och utredning lämnas till MAR, MAS eller SAS så snart utredning är klar. Dock ska kopia på avvikelserapport lämnas till MAR, MAS eller SAS senast två veckor efter att händelsen rapporterats. Avvikelser där resultatet av bedömningen blir röd (4-16) utreds tillsammans med MAR, MAS eller SAS. Kopia av avvikelserapport ska vara MAR, MAS eller SAS tillhanda senast första vardagen efter inträffad händelse. Så här gör du när du bedömer Exempel 1: Feldosering i dosett som upptäcks före överlämnandet. Vilken allvarlighetsgrad utgör händelsen? Allvarlighetsgraden bedöms vara mindre = 1. Hur stor sannolikhet är det att det inträffat igen? Sannolikheten bedöms vara mycket stor då det kan inträffa dagligen = 4. Total 1 x 4 = 4. Avvikelsen utreds lokalt på enheten där avvikelsen inträffat. Därefter lämnas utredning till MAR, MAS eller SAS. Exempel 2: Utebliven tillsyn hos brukare med omfattande omsorgsbehov som lett till omfattande konsekvenser för brukaren. Vilken allvarlighetsgrad utgör händelsen? Allvarlighetsgraden bedöms vara betydande = 3. Hur stor sannolikhet är det att det inträffat igen? Sannolikheten bedöms vara stor då det kan inträffa varje vecka = 3. Total 3 x 3 = 9. Avvikelsen utreds därefter tillsammans med MAR, MAS eller SAS. 5

6 Bedömningsmatris Allvarlighetsgrad Mindre (1) Måttlig (2) Betydande (3) Katastrofal (4) Sannolikhet för upprepning Mycket liten (1) Liten (2) Stor (3) Mycket stor (4) Allvarlighetsgrad Exempel Mindre (1) HSL obehag eller obetydlig skada t ex feldosering i dosett som upptäcks före överlämnandet, fallolycka utan att skada uppstått. SOL/LSS brister i omsorg eller handläggning/ avvikelse av beviljad insats som leder till mindre obehag (t ex utebliven städning eller tvätt). Måttlig (2) HSL övergående funktionsnedsättning t ex utebliven dos men utan att det leder till men för enskild individen. Feldosering: Har inte följt rutin, dock liten eller ingen konsekvens för enskilda individen. Fallolycka med måttlig skada (ingen fraktur). SOL/LSS brister i omsorg eller handläggning/ avvikelse av beviljad insats och eller brist i bemötande som leder till obehag för den enskilde t ex utebliven veckodusch eller inköp. Betydande (3) HSL kvarstående måttlig nedsatt funktionsnedsättning, förlängd vårdtid t ex missade läkemedel såsom insulin, blodförtunnande, smärtstillande narkotiska preparat. Förväxlingar av doser. Feldosering. Vårdrelaterade infektioner. Fallolycka med större skada t ex fraktur. SOL/LSS brister i omsorg eller handläggning/ avvikelse av beviljad insats och eller brist i bemötande som leder till omfattande obehag för den enskilde t ex utebliven tillsyn eller personlig hygien då det finns omfattande behov. Katastrofal (4) HSL dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning t ex fall med skallskada med dödsfall som följd. SOL/LSS fysiska, psykiska, sexuella eller ekonomiska övergrepp. Brist i omsorgen som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa eller säkerhet. Brott mot sekretesslagen. 6

7 Sannolikhet för upprepning Mycket liten (1) Liten (2) Stor (3) Mycket stor (4) Exempel Kan inträffa en gång/år Kan inträffa varje månad Kan inträffa varje vecka eller en på tio tillfällen (gäller händelser som ej görs dagligen eller varje vecka t ex injektioner var 3:e månad eller städning var 14:e dag men där sannolikheten är stor att händelsen upprepas). Kan inträffa dagligen eller en på tre tillfällen (gäller händelser som ej görs dagligen eller varje vecka t ex injektioner var 3:e månad eller städning var 14:e dag men där sannolikheten är stor att händelsen upprepas). Utredning Enhetschef ansvarar för att informera brukaren som är berörd och god man/förvaltare eller vårdnadshavare samt, utifrån vad som framgår av genomförandeplanen, anhöriga om den inträffade händelsen. Tänk på regler om sekretess! Enhetschef ansvarar för att ta ställning till om och hur den enskilde ska ges stöd. Vid rapport enligt lex Sarah ska utredning göras av MAR, MAS eller SAS. Vid rapporterade händelser i verksamheten ansvarar enhetschef för att starta utredningsarbetet och avgöra vilka som behöver medverka för att uppnå bästa resultat. Rapporten ska utredas skyndsamt. Omfattningen av utredningen avgörs utifrån resultatet av bedömningen. Mall för utredning ska användas. Oavsett allvarlighetsgrad är ansvarig enhetschef alltid skyldig att tillhandahålla uppgifter till MAR/ MAS eller SAS vid förfrågan. Enhetschef ska i samband med en utredning undersöka de bakomliggande orsakerna till det inträffade. Vid identifiering av bakomliggande orsaker är det viktigt att vara öppen för att orsakerna kan finnas inom flera områden och att inte fokus blir på vem eller vilka som har gjort fel i en viss situation. Orsaker som finns på systemnivå är något som är relaterat till organisation, ledning och styrning och bidrar till varför en avvikelse kan inträffa. Om orsaken åtgärdas minskar risk för upprepning av händelse. MAR, MAS eller SAS utreder allvarliga händelser (bedömda som röda i matrisen) i samverkan med berörd enhetschef samt informerar förvaltningschef och ansvarig nämnd om pågående utredning. Bedömning om risk för missförhållande, missförhållande eller vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och/eller Läkemedelsverket görs av MAR, MAS eller SAS. MAR, MAS eller SAS gör anmälan till IVO och ansvarar för att brukaren/patienten eller närstående blir informerade om anmälan. Utredningar enligt lex Sarah och lex Maria ska diarieföras. 7

8 Åtgärder Av utredningen ska framgå vilka åtgärder som behöver vidtas, på kort och på lång sikt för att förhindra att liknande händelser inträffar igen eller begränsar effekterna av en händelse som inte helt går att förhindra. Åtgärderna kan innefatta såväl verksamhetsriktade och arbetsrättsliga åtgärder. Vem som ansvarar för åtgärderna ska dokumenteras i Mall för åtgärdsplan och uppföljning. Statistik MAR, MAS och SAS sammanställer statistik löpande. Statistik finns tillgänglig för enhetschef, avdelningschef och förvaltningschef i samarbetsrum. Återkoppling Enhetschef ansvarar för att verksamhetens rapporterade avvikelser och missförhållanden inklusive åtgärder återrapporteras till personal och används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. I den händelse en utredning resulterar i nya riktlinjer och rutiner ansvarar enhetschef för att informera om och implementera dessa i verksamheten. MAR, MAS eller SAS förmedlar kopia på beslut från IVO till brukare/patient eller närstående. Registrator ansvarar för att förmedla kopia på beslut från IVO till enhetschef, avdelningschef, förvaltningschef och nämnd. Uppföljning Enhetschef ansvarar för uppföljning av vidtagna åtgärder i verksamheten. Av uppföljningen ska det framgå om de vidtagna åtgärderna lett till önskat resultat. Om de vidtagna åtgärderna inte lett till önskat resultat ska åtgärdsplanen revideras och följas upp på nytt. Mall för åtgärdsplan och uppföljning ska användas. Efter slutförd avvikelse skickas kopia på avvikelserapporten till MAR, MAS eller SAS för registrering när uppföljning är klar. Dokument och förvaring Rapport, utredning, åtgärdsplan, uppföljning och övrig dokumentation av vikt för utredningen ska förvaras i verksamhetens lokaler på ett sådant sätt så att obehöriga inte får tillgång till den, inlåst i brandsäkert utrymme, och tydligt åtskilda. Se Dokumenthanteringsplan. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Respektive avdelningschef ansvarar för att årligen sammanställa och analysera avdelningens kvalitets- patientsäkerhetsarbete i en samlad Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse (KPSB) som upprättas av förvaltningschefen. 8

9 Ansvarsfördelning Strukturen i ansvarsfördelningen grundar sig på vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem och utgår från linjebaserat ansvar. Vem Vård- och omsorgspersonal Ansvarar för att - brukaren/patienten omedelbart omhändertas på bästa sätt - omedelbart rapporterar risk för missförhållande, missförhållande och avvikelse - sjuksköterska alltid kontaktas direkt om händelsen gäller fall, läkemedel eller behandling - rehabiliteringspersonal alltid kontaktas om händelsen gäller träning eller behandling - anhöriga informeras enligt genomförandeplan - händelsen dokumenteras i verksamhetssystemet - medverka vid utredning av avvikelse Om händelsen omfattar användning av MTP - omedelbart sluta använda produkten och eventuella tillbehör - märka upp och ställa undan produkten i väntan på utredning - om det är förskrivet hjälpmedel, kontakta förskrivare - om det gäller grundutrustning, kontakta enhetschef Enhetschef - riktlinjerna för avvikelsehantering är kända inom verksamheten - all personal fortlöpande får information om lex Sarah. Information om rapporteringsskyldigheten bör ges både muntligt och skriftligt minst en gång per år. - omedelbara åtgärder vidtas utan dröjsmål utifrån vad situationen kräver för att avhjälpa avvikelsen, det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande - omedelbart rapportera risk för missförhållande, missförhållande och avvikelse - ta emot rapporter avseende risk för missförhållande, missförhållande och avvikelse - händelse rapporterad enligt lex Sarah omedelbart lämnas till MAR, MAS eller SAS - om annan enhets personal är delaktig i händelsen, skicka kopia av avvikelserapporten till aktuell enhetschef för komplettering och eventuell åtgärd - hantera rapporter avseende fall om verksamheten har bäst kännedom om brukaren/patienten, i annat fall skicka rapporten vidare till den enhetschef som har bäst kännedom om brukaren/patienten - bedöma sannolikhetsgraden för upprepning och allvarlighetsgraden av det inträffade - informera den enskilde som är berörd eller god man och vårdnadshavare 9

10 - vid behov informera anhöriga - ta ställning till om och hur den enskilde ska ges stöd - utreda händelsen utifrån Bedömningsmatris - beslutar om åtgärder samt handlägger personalärende som kan uppkomma med anledning av inträffad händelse - återkoppling till berörda om vad utredningen kommit fram till - följa upp vidtagna åtgärder Registrator - förmedla kopia på beslut från IVO till: o ansvarig enhetschef o avdelningschef o förvaltningschef o nämnd o MAR, MAS och SAS Avdelningschef - omedelbart rapportera risk för missförhållande, missförhållande och avvikelse - ta emot rapporter avseende risk för missförhållande, missförhållande och avvikelse om närmaste chef är involverad i händelsen - ha kännedom om avdelningens avvikelser - initiera, fastställa och följa upp rutiner inom verksamhetsområdet - uppföljning och återföring av erfarenheter i verksamheten - årligen sammanställa och analysera avdelningens kvalitetsoch patientsäkerhetsarbete i KPSB MAR, MAS, SAS - stödja enhetschef vid utredning - utreda allvarliga händelser, risk för missförhållanden och missförhållanden i samverkan med berörd enhetschef - informera förvaltningschef och ansvarig nämnd om utredning vid allvarliga händelser - utredning enligt lex Sarah och lex Maria diarieförs - bedöma om risk för missförhållande, missförhållande eller vårdskada ska anmälas till IVO och/eller Läkemedelsverket - anmäla påtaglig risk för allvarliga missförhållanden, allvarliga missförhållanden och vårdskada till IVO - informera brukaren/patienten eller närstående om anmälan till IVO - förmedla kopia på beslut från IVO till brukare, patient eller anhörig 10

RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen

RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt

Läs mer

RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen

RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt

Läs mer

Avvikelser och klagomål, hälsooch sjukvård och omsorg

Avvikelser och klagomål, hälsooch sjukvård och omsorg RUTIN FÖR Avvikelser och klagomål, hälsooch sjukvård och omsorg Antaget av Medicinskt ansvariga Antaget 2019-05-25 Gäller för Enheter där hälso- och sjukvård samt social omsorg utförs inom avdelningen

Läs mer

Ansvar i verksamheten. Verksamhetschefen hälso- och sjukvård 1(6)

Ansvar i verksamheten. Verksamhetschefen hälso- och sjukvård 1(6) 1(6) Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinjer för avvikelsehantering inom Vård- och omsorgsnämndens område,

Läs mer

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida. RIKTLINJE FÖR LEX SARAH inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt ansvarig Beslutsdatum: 2018-10-01 samordnare (SAS) Enhet: Central administration Reviderad: Beslutad av SAS Inledning Lex

Läs mer

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget RIKTLINJE Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 137/18 Gäller för

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

RIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år

RIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år RIKTLINJE Lex Sarah Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills vidare, dock längst fyra år Förvaltningschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad Kommunstyrelsen 2017-05-30, 105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS/MAS Skribent SAS/MAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 133/18 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Rutiner för tillämpning av lex Sarah

Rutiner för tillämpning av lex Sarah 2017-11-09 1 (5) RUTIN AFN 2017/98 Rutiner för tillämpning av lex Sarah Vad är lex Sarah? Lex Sarah brukar man benämna de bestämmelser i socialtjänstlagen, förkortad SoL, och i lagen om stöd och service

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

Övergripande rutin för hantering av avvikelser

Övergripande rutin för hantering av avvikelser Ansvarig Dokumentnamn 5.1.2 Övergripande rutin för hantering av avvikelser Upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Hälsa och omsorg Processområde

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

När det inte blev som det var tänkt

När det inte blev som det var tänkt 1 Rutin för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter inom socialtjänsten Framtagen av: Perarne Petersson, utredare Maria Söderstedt, utvecklingsledare Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

INFORMATION OM HANTERING AV AVVIKELSER INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN I STAFFANSTORPS KOMMUN

INFORMATION OM HANTERING AV AVVIKELSER INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN I STAFFANSTORPS KOMMUN INFORMATION OM HANTERING AV AVVIKELSER INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN I STAFFANSTORPS KOMMUN Utfärdad av: Mas och kvalitetsutvecklare Antagen av: Socialnämnden 2018-SN-83 Ansvarar för att rutinen blir känd:

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten 2 Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2016-06-20 Uppdateras senast: 2017-06-20

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering Ansvarig för riktlinje Förvaltningschef Upprättad (av vem och datum) MAS/Utvecklingsledare Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-11-18 Reviderad 2015-06-01 Process: Systematiskt

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah

Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah Godkänd av (Namn,, Enhet ) Utfärdat av (Namn,, Enhet) RIKTLINJE 1(5) Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Bakgrund Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Avvikelser och Lex Sarah. Monika Jonasson Robotycka SAS (socialt ansvarig samordnare)

Avvikelser och Lex Sarah. Monika Jonasson Robotycka SAS (socialt ansvarig samordnare) Avvikelser och Lex Sarah Monika Jonasson Robotycka SAS (socialt ansvarig samordnare) SAS, socialt ansvarig samordnare Genomför utredningar och granskningar som syftar till att säkerställa att verksamheterna

Läs mer

Sektor Stöd och omsorg

Sektor Stöd och omsorg 0 (4) Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg/hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS och MAR Fastställare: MAS och MAR Gäller fr.o.m: 2018-02-12 D.nr: KS 16.980 Utgåva/version:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinjer för systematiskt sarbete Övergripande styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska sarbete

Läs mer

Omedelbara åtgärder När en rapport kommit in ska den som är ansvarig för verksamheten omedelbart vidta de åtgärder som situationen kräver.

Omedelbara åtgärder När en rapport kommit in ska den som är ansvarig för verksamheten omedelbart vidta de åtgärder som situationen kräver. 1 [5] Rutin för utredning enligt lex Sarah och anmälan till tillsynsmyndighet i vissa fall Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen, SoL

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2015-11-16 Uppdateras senast: 2016-11-16

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser och tillbud gällande hälso- och sjukvård

Rutin för hantering av avvikelser och tillbud gällande hälso- och sjukvård Rutiner för hantering avvikelser och tillbud Medicinsk ansvarig sjuksköterska 2017-11-07 Sid 1/8 Rutin för hantering av avvikelser och tillbud gällande hälso- och sjukvård Inledning Avvikelser i verksamheten

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Övergripande rutin för hantering av avvikelser

Övergripande rutin för hantering av avvikelser Ansvarig Jakob Thorsteinsson Verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson Verksamhetschef HSL Dokumentnamn 5.1.2 Avvikelsehantering inom vård och omsorg Upprättad av Gunilla Marcusson Elisabet Olsson Ledningssystem

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Avvikelser och klagomål, hälso- och sjukvård och omsorg

Avvikelser och klagomål, hälso- och sjukvård och omsorg RUTIN FÖR Avvikelser och klagomål, hälso- och sjukvård och omsorg Antaget av Medicinskt ansvariga Diarienummer VON 18 nr 685 Antaget 2019-08-19 Gäller för Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Giltighetstid

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 1(7) Antaget av: Kommunchef Antaget: juni 2016 Rutiner enligt lex Sarah Kommunstyrelsen Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Avvikelsehantering HSL - Extern utförare

Avvikelsehantering HSL - Extern utförare EXT_OMF_RU-001-01 Avvikelsehantering HSL - Extern utförare Ett normerande styrdokument som Monica Hansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska omsorgsförvaltningen, fattade beslut om 9 oktober 2018. Rutinen

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Riktlinje 2/ Avvikelser LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Författningar

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Lex Sarah, anmälningsskyldighet

Lex Sarah, anmälningsskyldighet Riktlinjer Beslutad av: Hälsa och välfärdsnämnden Beslutsdatum: 2019-02-21 Framtagen av: Emma Frostensson, verksamhetsutvecklare och Lina Bengtsson,verksamhetsutvecklare/MAS Dokumentansvarig: Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

RUTIN FÖR HANDLÄGGNING AV UPPRÄTTAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVVIKELSE

RUTIN FÖR HANDLÄGGNING AV UPPRÄTTAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVVIKELSE Utfärdad av: Antagen av: Giltig från: Reviderad: Kvalitetsutvecklare och MAS Socialnämnden 2018-SN-83 181001 Socialförvaltningen RUTIN FÖR HANDLÄGGNING AV UPPRÄTTAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVVIKELSE När något

Läs mer

Rapportering av missförhållande enl Lex Sarah (SOSFS 2011:5).

Rapportering av missförhållande enl Lex Sarah (SOSFS 2011:5). BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ kvalitetscontroller 2013-02-12 Beslutad av socialnämnden 2013-03-07 SOCIALTJÄNST RUTIN Rapportering av missförhållande

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Avvikelsehantering hälso- och sjukvård

Avvikelsehantering hälso- och sjukvård Sida 1 (6) Omsorgsförvaltningen Datum: Normerande styrdokument 2019-05-22 Beslutsfattare: Karin Brolin, avdelningschef hälso- och sjukvård, omsorgsförvaltningen Version/Dokumentidentitet: OMF_RU-012-02

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Riktlinjer Lex Sarah. Riktlinjer. Arbete och socialtjänst Vård och omsorg. Tills vidare. Socialchef

Riktlinjer Lex Sarah. Riktlinjer. Arbete och socialtjänst Vård och omsorg. Tills vidare. Socialchef Riktlinjer Lex Sarah Skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap 3 SoL och 24 b Lagen om särskilt stöd och service till vissa

Läs mer

Beslutad av Datum Giltighetstid Förvaltningsledning/nämnd Tillsvidare

Beslutad av Datum Giltighetstid Förvaltningsledning/nämnd Tillsvidare Beslutad av Datum Giltighetstid Förvaltningsledning/nämnd 2011-10-11 Tillsvidare Ansvar för omprövning Omprövning Gäller för Förvaltningsledning/nämnd Vid behov Socialförvaltningen Rutin för Lex Sarah

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2018-07-03 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (2010: 659)

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvnien kommuvdna 1 (12) Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans Styrande dokument Rutiner Ks 2017-02-15

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Kvalitet och Ledningssystem

Kvalitet och Ledningssystem Kvalitet och Ledningssystem Arbetsmiljö Abello arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön och använder erfarenheten från tidigare arbetsplatser för att undersöka, identifiera, förebygga, åtgärda och följa

Läs mer

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De

Läs mer

Rutiner för lex Sarah

Rutiner för lex Sarah Socialförvaltningen Sida 1 (10) Socialtjänstavdelningen 2014-09-26 Rutiner för lex Sarah Dessa rutiner bygger på och utgår från stadens fastställda Riktlinjer för lex Sarah antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Vårdgivare är region och kommuner som har ett uppdrag enligt lag att utföra hälsosjukvårdsuppgifter

Vårdgivare är region och kommuner som har ett uppdrag enligt lag att utföra hälsosjukvårdsuppgifter 2017-10-29 1 [6 Rutin för rapportering, utredning och anmälningsskyldighet av risk för, och allvarlig (Lex Maria) I ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ska det finnas dokumenterade rutiner

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer