Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah"

Transkript

1 RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion Beslutande Tidpunkt för uppföljning Förvaltningschef Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah Innehållsförteckning Begrepp... 2 Inledning... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Lex Sarah... 4 Rapporteringsskyldigheten... 4 Vad ska rapporteras?... 4 Vem ska rapportera?... 5 Information till rapporteringsskyldiga... 5 Information om mottagna rapporter... 5 Skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållandet... 6 Utredningsskyldigheten... 6 Utredning... 6 Sekretess... 7 Bedömning och beslut... 7 Anmälningsskyldigheten... 7 Information till nämnd om anmälan till IVO... 8 Information till den enskilde... 8 Ansvarsfördelning på vård- och omsorgsförvaltningen... 9 Den som uppmärksammat ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ansvarar för att... 9 Enhetschef ansvarar för att... 9 Områdeschef ansvarar för att Avdelningschef för avdelning där eventuellt missförhållande eller risk för missförhållande uppstått ansvarar för att Avdelningschef myndighets- och specialistavdelningen ansvarar för att Utredare ansvarar för att Författningar, allmänna råd och övriga dokument Bilaga 1: Flödesschema Lex Sarah ärenden..13 Bilaga 1: Underlag vid bedömning och beslut om Lex Sarah Godkänd (underskrift): Ska publiceras på X Intranät X Webb Rubrik till Forum/webb: Lex Sarah VOF rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Publicerad (underskrift och datum)

2 RIKTLINJER Sid: 2 (15) Begrepp Avvikelse, en avvikelse uppstår om en verksamhet inte når upp till kvalitet, det vill säga inte efterlever krav och mål i föreskrifter eller i beslut. En avvikelse uppstår också om personalen inte arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Lex Sarah, de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och de bestämmelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vissa skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet när det gäller missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten. Lex Sarah är därmed ingen egen lag utan bestämmelserna finns i SoL och LSS. Missförhållanden, med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Ett missförhållande kan även vara något som händer mellan personer som får insatser i en verksamhet. Påtaglig risk för missförhållande ska också rapporteras, avser att det är fråga om uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. Allvarligt missförhållande, med allvarliga missförhållanden avses såväl utförda handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för den enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Anmälan enligt Lex Sarah, ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för allvarligt missförhållande skall anmälas till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Rapporteringsskyldighet, den som fullgör uppgifter inom socialtjästen ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som rör en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser inom verksamheten. Det samma gäller för den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt LSS. Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade avser dels verksamhet enligt den lagen, dels utförande av personlig assistans åt någon som har beviljats assistansersättning av Försäkringskassan enligt 51 kap 2 socialförsäkringsbalken.

3 RIKTLINJER Sid: 3 (15) Inledning Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om Lex Sarah trädde i kraft vid samma tidpunkt och tar upp vilka ansvarsområden föreskrifterna tillämpas inom, vilka som omfattas av skyldigheten att rapportera, vem rapporten ska gå till, ansvar för utredning, åtgärder och beslut. Bestämmelserna om Lex Sarah i LSS som trädde i kraft den 1 juli 2011, gäller även vid personlig assistans, som utförs åt någon som beviljats ersättning av Försäkringskassan enligt 51 kap. 2 Socialförsäkringsbalken, SFB. Denna riktlinje omfattar verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Systematiskt kvalitetsarbete Insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS ska vara av god kvalitet (3 kap 3 SoL; 6 LSS). Det gäller oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller enskild regi och för både myndighetsutövning och övriga insatser. Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet (14 kap 2 SoL; 24 a LSS). Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utveckla och säkra verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande. Verksamheten ska ha ett ledningssystem för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser, klagomål och synpunkter I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister när det gäller kraven på kvalitet. Det är då viktigt att det tas om hand i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, till exempel genom hantering av klagomål, synpunkter och avvikelser. De av dessa händelser som är att betrakta som ett missförhållande eller risk för ett missförhållande ska rapporteras enligt Lex Sarah. Inkomna rapporter av avvikelser, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

4 RIKTLINJER Sid: 4 (15) Lex Sarah Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med bestämmelserna om Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Skyldigheterna i bestämmelserna om Lex Sarah är rapporteringsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållandet, utredningsskyldigheten, samt anmälningsskyldigheten. Lex Sarah innebär att alla missförhållanden/risk för missförhållanden skall rapporteras till ansvarig nämnd. Nämnden skall anmäla alla allvarliga missförhållanden/en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar, eller får kännedom om, ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får eller kan komma i fråga för insatser inom verksamheten (14 kap. 3 SoL; 24 b LSS). Vad ska rapporteras? Med missförhållande avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa. Missförhållande kan vara övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot enskilds liv, hälsa eller säkerhet. Nedan visas exempel på missförhållanden: Fysiska övergrepp (nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, misshandel). Psykiska övergrepp (hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar). Ekonomiska övergrepp (stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring). Sexuella övergrepp. Brister i bemötande av anställda med flera. Brister i rättsäkerhet vid handläggning och genomförande. Brister i utförande av insatser (insatser som utförts felaktigt eller inte alls). Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik. Om den enskilde utsätts för övergrepp av anställda, uppdragstagare, praktikanter, medboende eller andra personer som får insatser i samma verksamhet kan det vara ett missförhållande som ska rapporteras. Om den enskilde utsätts för brister i bemötande, i rättsäkerhet vid handläggning, utförande och fysiska miljö i verksamheten av anställda uppdragstagare, praktikanter kan det vara ett missförhållande som ska rapporteras.

5 RIKTLINJER Sid: 5 (15) Återkommande brister i omsorgerna, som t.ex. beror på bristande arbetsrutiner, kan sammantaget utgöra ett missförhållande även om bristerna var för sig inte kan anses vara det. Rapporteringsskyldigheten gäller den egna verksamheten. Vem ska rapportera? Den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning eller deltar i arbetsmarknadspolitiskt program inom socialtjänst och verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som utför personlig assistans enligt 51 kap. 2 Socialförsäkringsbalken, SFB. De som arbetar inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom motsvarande verksamhetsområden. Rapporteringsskyldigheten omfattar även den som handlägger ärenden enligt SOL, LSS eller SFB. Familjehem omfattas inte av rapporteringsskyldigheten, detsamma gäller personliga assistenter som utför personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken där den enskilde själv, och inte via en juridisk person t.ex. ett bolag, anställer de personliga assistenterna. Dessa verksamheter bedrivs inte yrkesmässigt. Rapporteringsskyldigheten gäller inte heller för frivilligarbetare. En rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska lämnas omgående, alltså när missförhållandet uppmärksammas eller när den rapporteringsskyldige får kännedom om det på ett annat sätt. Den som rapporterar kan inte vara anonym, rapporteringsskyldigheten i enlighet bestämmelserna i Lex Sarah har då inte fullgjorts. Information till rapporteringsskyldiga Den chef som har arbetsgivaransvaret för en anställd ansvarar för att information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ges till den anställde som omfattas av skyldigheten när han eller hon påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande. Informationen ska ges såväl muntligt som skriftligt. Information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ska därefter ges minst en gång per år. Information om mottagna rapporter Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet Berörd nämnd, den nämnd som beslutat om insatsen för den enskilde, ska informeras om mottagna rapporter.

6 RIKTLINJER Sid: 6 (15) Kommunal nämnd Den nämnd som tagit emot rapporten bör ge information till den nämnd som beslutat om insatsen, om det är en annan nämnd en den som bedriver verksamheten. Skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållandet Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som har rapporterats ska avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Den som bedriver verksamhet ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder (14 kap. SoL; 24 e LSS). Åtgärder kan behöva vidtas omedelbart när rapporten tas emot, under eller efter utredning av det rapporterade missförhållandet och som rör det som har inträffat samt för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen. Utredningsskyldigheten Utredning Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som har rapporterats ska dokumenteras och utredas utan dröjsmål (14 kap. 6 SoL; 24 e LSS). Hur omfattande utredningen behöver vara beror på vad som har rapporterats. Den behöver inte vara mer omfattande än vad omständigheterna kräver. Om det går att konstatera att det inte är fråga om ett missförhållande kan utredningen stanna vid det, det vill säga om det rapporterade inte innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Det är viktigt att identifiera bakomliggande orsaker till missförhållandet på systemnivå. Bakomliggande orsaker till missförhållande kan vara något som är relaterat till organisationen i sig, ledningen och styrningen av en verksamhet och därför bidrar till varför ett missförhållande kan inträffa. Syftet med utredningen är att förstå varför missförhållandet kunde inträffa i verksamheten. På så sätt kan den som bedriver verksamheten vidta åtgärder och förbättra processer och rutiner för att säkra verksamhetens kvalitet. Dokumentationen av utredningen ska visa: 1. vad det rapporterade missförhållandet eller risken för missförhållande har bestått i och vilka konsekvenser det har fått eller kunna ha fått för den enskilde, 2. när den muntliga eller skriftliga rapporten tagits emot, 3. när och hur missförhållandet eller risken för ett missförhållande har uppmärksammats, 4. när missförhållandet har inträffat, 5. de orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande som har identifierats, 6. om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har inträffat igen, 7. bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen.

7 RIKTLINJER Sid: 7 (15) Av dokumentationen skall det vidare framgå: 1. vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för ett missförhållande samt tidpunkt för dessa, 2. vad som i övrigt framkommit i utredningen, 3. vilket beslut eller ställningstagande som utredningen avslutats med. De åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden eller risker för missförhållanden uppkommer igen ska dokumenteras. Sekretess Om det i en utredning eller en Lex Sarah anmälan finns personuppgifter om enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser inom socialtjänsten eller enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller sekretess enligt 26 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen och tystnadsplikt 15 kap. 1 SoL och 29 LSS. Inte bara uppgifter om namn, personnummer och direkta uppgifter om hälsa och ekonomi omfattas av sekretess, utan även andra uppgifter som gör att en enskild person kan identifieras. Bedömning och beslut Utredning av en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska avslutas med ett beslut (i offentlig verksamhet) eller ett ställningstagande (i enskild verksamhet). Nämnden kan delegera uppgiften att fatta beslut till utskott eller till en tjänsteman. Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun har delegerat ansvaret till avdelningschef att fatta beslut om det rapporterade var ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande. Om det rapporterade efter utredningen inte bedöms vara ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande avslutas utredningen med ett delegationsbeslut av avdelningschef. Det rapporterade kan dock vara en avvikelse, klagomål eller synpunkt som ska hanteras inom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållandet ska ses som allvarligt och därmed anmälas till IVO. Anmälningsskyldigheten Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska snarast anmälas till IVO. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan (14 kap. 7 SoL; LSS 24 f ). I en kommunal verksamhet som bedrivs enligt SoL ska socialnämnden (vård- och omsorgsnämnden) göra Lex Sarah anmälan till IVO. I en kommunal verksamhet som bedrivs enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska Lex Sarah anmälan göras av berörd nämnd som avses i 22 LSS. I en yrkesmässigt bedriven

8 RIKTLINJER Sid: 8 (15) enskild verksamhet ska Lex Sarah anmälan till IVO göras av den som bedriver verksamheten (ytterst ansvarig för verksamheten). Anmälan ska göras på särskild blankett ANMÄLAN Lex Sarah. Om utredningen inte avslutats när anmälan till IVO görs, ska utredningen lämnas in så snart den har färdigställts och senast två månader efter det att anmälan gjorts. Anmälan skall göras även om missförhållandet undanröjts eller rättats till. En Lex Sarah anmälan till IVO kan endast göras av nämnden eller den som nämnden utser. Däremot kan den enskilde själv, närstående till den enskilde eller anställda lämna in klagomål till IVO, varvid IVO tar ställning till om det ska öppnas ett tillsynsärende. IVO granskar inkommen Lex Sarah anmälan och tar ställning till om den som bedriver verksamheten har fullgjort sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser. IVO:s granskning leder till en bedömning av om den som bedriver verksamheten; har utrett det allvarliga missförhållandet eller den påtagliga risken för ett allvarligt missförhållande i tillräcklig omfattning, har vidtagit adekvata åtgärder för att komma till rätta med missförhållandet eller risken för missförhållandet, har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden eller risker för missförhållanden kan uppkomma igen. IVO avgör varje Lex Sarah anmälan med ett beslut. Om IVO finner brister i utredningen eller i de vidtagna åtgärderna kommer myndigheten kräva att den som bedriver verksamheten åtgärdar det. IVO kommer också att kräva en skriftlig redovisning av vilka åtgärder den som bedriver verksamheten har vidtagit efter myndighetens beslut. När IVO har fått in redovisningen bedömer myndigheten på nytt om den som bedriver verksamheten har vidtagit de åtgärder som myndigheten har krävt i sitt beslut. Information till nämnd om anmälan till IVO Den som i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet ska göra anmälan till IVO och informera berörd nämnd om en anmälan. Med berörd nämnd som ska informeras avses den nämnd som har beslutat om insatsen för den enskilde. Informationen som lämnas till berörd nämnd i kommunen ska omfatta vad som framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder. Den nämnd som har gjort en anmälan till IVO bör lämna information om anmälan till den nämnd som har beslutat om insatsen för den enskilde, om det är en annan nämnd än den som har gjort anmälan. Information till den enskilde Den enskilde bör alltid underrättas när en anmälan har gjorts till IVO om ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande.

9 RIKTLINJER Sid: 9 (15) Ansvarsfördelning på vård- och omsorgsförvaltningen Rapport om missförhållande eller risk för ett påtagligt missförhållande ska dokumenteras i vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem. Rapportering av missförhållanden enligt Lex Sarah är en viktig del av förvaltningens avvikelsehantering. Rapporten meddelas snarast till närmaste chef. Detta ska ske senast vardagen efter att rapporten inkommit. Om den som mottar rapporten själv berörs av innehållet i den ska rapporten efter dokumentation i verksamhetssystemet meddelas till närmaste överordnad chef som inte berörs av rapporten. Detsamma gäller om inte ansvarig chef fullföljer sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser. Den som uppmärksammat ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ansvarar för att Utan dröjsmål rapportera, skriftligt eller muntligt, till närmaste chef. Enhetschef ansvarar för att Omedelbara åtgärder Ärendet registreras i verksamhetssystemet. Omedelbara åtgärder vidtas för att undanröja direkta hot mot den enskildas liv, säkerhet eller psykiska eller fysiska hälsa. Omedelbara åtgärder vidtas för att förhindra att konsekvenserna för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa förvärras. Händelsen noga följs upp och att omedelbara åtgärder dokumenteras i verksamhetssystemet. Snarast vidarebefordra rapporterat missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande till områdeschef. Använd bilaga: Underlag vid bedömning och beslut om Lex Sarah som stöd. Åtgärder under och efter utredning Dokumentera i verksamhetssystemet att det rapporterade missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande, utreds som en eventuell Lex Sarah. Dokumentera fortlöpande under utredningens gång konsekvenser och åtgärder för den enskilde. Dokumentera när ärendet har avslutats. Förse utredare löpande med handlingar och information som behövs i ärendet för att utredaren skall kunna genomföra en rättssäker utredning. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att liknande händelser upprepas. Förse utredare med åtgärdslista i utredningens inledningsskede, samt komplettera denna utifrån pågående utredning. Vårdtagaren och eventuellt anhöriga/god man/förvaltare underrättas om det inträffade och om vilka åtgärder som vidtagits. Vårdtagaren erbjuds stöd. I särskild ordning, efter samråd med överordnad chef, utreda om disciplinära arbetsrättsliga åtgärder är aktuella som en konsekvens av händelsen. Fortlöpande återkoppla tagna beslut till berörd personal. Berörd personal erbjuds stöd.

10 RIKTLINJER Sid: 10 (15) Fortlöpande följa upp vidtagna åtgärder. Senast inom sex månader från det att Lex Sarah ärendet behandlats i vård- och omsorgsnämnden, följ upp vidtagna åtgärder enligt Blankett Uppföljning Lex Sarah. Resultatet rapporteras till överordnad chef och kvalitetsråd Lex Sarah. Erfarenhetsåterföring och lärdomar av Lex Sarah ärenden tas upp på arbetsplatsträffar. Lärdomar från Lex Sarah ärenden ska användas i diskussioner och förslag till förbättring samt utveckling av verksamheten. Löpande åtagande Anställda får information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden när han eller hon påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande. Informationen ska ges såväl muntligt som skriftligt. Information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ska därefter ges minst en gång per år. Områdeschef ansvarar för att Omedelbara åtgärder Göra en första bedömning av rapporten och rapportera detta till avdelningschef. Använd bilaga: Underlag vid bedömning och beslut om Lex Sarah som stöd. Åtgärder under och efter utredning Utredare förses med handlingar och information som behövs i ärendet för att utredaren skall kunna genomföra en rättsäker utredning. I särskild ordning efter samråd med enhetschef utreda om disciplinära arbetsrättsliga åtgärder är aktuella som en konsekvens av händelsen. Besluta om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga eller vilka åtgärder som behöver genomföras i verksamheten med anledning av det rapporterade missförhållandet. Återrapportera avslutad utredning till berörd enhetschef. Uppföljning Lex Sarah har genomförts och skickats till kvalitetsråd Lex Sarah. Erfarenhetsåterföring och lärdomar av Lex Sarah ärenden tas upp på ledarlag. Vidare ansvarar områdeschef för att diskutera sammanställning över rapporterade/anmälda missförhållanden och vidtagna åtgärder enligt Lex Sarah, som görs en gång per år, i sitt ledarlag. Sammanställningen och lärdomar från Lex Sarah ärenden ska användas i diskussioner och förslag till förbättring samt utveckling av verksamheten. Avdelningschef för avdelning där eventuellt missförhållande eller risk för missförhållande uppstått ansvarar för att Omedelbara åtgärder Göra en bedömning av rapporten och besluta om utredning ska inledas. Använd bilaga: Underlag vid bedömning och beslut om Lex Sarah som stöd. Åtgärder under och efter utredning Utredare förses med handlingar och information som behövs i ärendet för att utredaren skall kunna genomföra en rättsäker utredning. Följa upp att rutiner för arbetsrättsliga åtgärder följs.

11 RIKTLINJER Sid: 11 (15) Besluta om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga eller vilka åtgärder som behöver genomföras i verksamheten med anledning av det rapporterade missförhållandet och underrätta förvaltningschef om detta. Återrapportera utredningen till berörd områdeschef. Erfarenhetsåterföring och lärdomar av Lex Sarah ärenden tas upp på förvaltningsledningen, ledningsgruppen för utföraravdelningen (LUFA) respektive ledningsgruppen för myndighets- och specialistavdelningen (MYS). Respektive ledningsgrupp ansvarar vidare för att diskutera sammanställning över rapporterade/anmälda missförhållanden och vidtagna åtgärder enligt Lex Sarah som görs en gång per år. Sammanställningen och lärdomar från Lex Sarah ärenden ska användas i diskussioner och förslag till förbättring samt utveckling av verksamheten. Avdelningschef myndighets- och specialistavdelningen ansvarar för att Omedelbara åtgärder Utse, leda och handleda utredare. Åtgärder under och efter utredning Säkerställa att avdelningschefen för utföraravdelningen och förvaltningschef får relevant information under utredningens gång. Efter genomförd utredning bedöma om händelsen är ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande och därmed skall läggas fram till vård- och omsorgsnämnden. Vid bedömning efter utredning använd som stöd, bilaga: Underlag vid bedömning och beslut om Lex Sarah. Vid de fall händelsen bedöms vara ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ge vård- och omsorgsnämnden förslag till beslut om - Tillräckliga och adekvata åtgärder vidtagits av förvaltningen. - Det inträffade inte utgör ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. - Det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och översända anmälan till IVO. Om den rapporterade händelsen inte bedöms vara ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande hanteras händelsen inom vård- och omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Avdelningschef fattar ett delegationsbeslut och ärendet läggs till handlingarna. Den enskilde informeras om att anmälan gjorts till IVO. Löpande åtaganden En aktuell lista över pågående och avslutade ärenden hålls uppdaterad. Sammankalla kvalitetsråd Lex Sarah. Varje år göra en sammanställning över rapporterade/anmälda missförhållanden och vidtagna åtgärder enligt Lex Sarah. I sammanställningen redovisas även resultatet från inkomna uppföljningar Lex Sarah av vidtagna/planerade åtgärder efter sex månader. Sammanställningen redovisas till vård- och omsorgsnämnden en gång per år. Förvaltningsledningen ansvarar i sin tur för att återkopplingen av denna sammanställning sprids i alla chefsled i förvaltningen.

12 RIKTLINJER Sid: 12 (15) Utredare ansvarar för att Följa anvisningar om utredning i enlighet med Socialstyrelsens handbok Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah. Informera berörda i utredningen om förfarandet vid en utredning av ett misstänkt missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande. Vid utredningsförfarandet använda sig av metoden händelseanalys. Färdigställa anmälan till IVO efter nämndsammanträde. Diarieföring och pressmeddelande Ärenden som behandlas i vård- och omsorgsnämnden diarieförs av nämndsekreterare. Ärenden som leder till delegationsbeslut diarieförs av assistent, chef myndighets- och specialistavdelningen. Informatör ansvarar för att skicka ut pressmeddelande i samband med kallelse till nämnd. Utredare skickar underlag till pressmeddelande efter att ärendet varit till beredning. Författningar, allmänna råd och övriga dokument Dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden gällande från Nr 9/2015. Dnr: VON/2014: Katrineholms kommun. Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialstyrelsen (2012), Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete. Socialstyrelsen (2014), Lex Sarah Handbok om tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah. Socialtjänstlagen 2001:453. SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah. SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Sveriges kommuner och landsting (2011), Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen.

13

14 Underlag vid bedömning och beslut om Lex Sarah Bilaga 2 1. Bedömning av allvarlighetsgraden av konsekvenserna av inträffad händelse. OBS: En risk som identifieras bedöms på samma sätt som om den faktiskt inträffat. Med missförhållande avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa. Missförhållande kan vara övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot enskilds liv, hälsa eller säkerhet. Katastrofal Betydande Måttlig Mindre Brister i personlig vård, omsorg, hjälp och stöd, tillsyn, besvarande av larm, bemötande, övergrepp som utgjort ett hot mot den enskildes liv, hälsa eller säkerhet. Lett till dödsfall. Brott mot rättssäkerheten eller sekretessbrott. Brister i personlig vård, omsorg, hjälp och stöd, tillsyn, besvarande av larm, bemötande, övergrepp som fått omfattande konsekvenser och lett till omfattande obehag för den enskilde. Brott mot rättssäkerheten eller sekretessbrott. Brister i personlig vård och aktiviteter gällande hemlivet, t.ex. omsorg, städ, tvätt, mat, besvarande av larm, bemötande som fått konsekvenser som lett till obehag för den enskilde. Brister i aktivitet gällande hemlivet, som städning eller tvätt, som fått mindre konsekvenser och lett till mindre obehag för den enskilde. 2. Bedömning av sannolikheten för att händelsen inträffar igen: Mycket stor Stor Liten Mycket liten Kan inträffa dagligen Kan inträffa varje vecka Kan inträffa varje månad Kan inträffa en gång/år 3. Gör ett ställningstagande, sammanvägning av konsekvens och sannolikhet för att avgöra hur utredningen ska hanteras vidare: Sannolikhet för upprepning Allvarlighetsgrad Katastrof Betydand al e Måttlig Mindre Mycket stor Stor Liten Mycket liten Om händelsen bedöms tillhöra kategori 1: Den avvikande händelsen hanteras lokalt av enhetschef och områdeschef i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens avvikelsesystem.

15 Underlag vid bedömning och beslut om Lex Sarah Bilaga 2 Om händelsen bedöms tillhöra kategori 2 och 3: Enhetschef och områdeschef ansvarar för att vidarebefordra den avvikande händelsen till närmast överordnade chef. Bedömd kategori skall anges. Avdelningschef för avdelning där avvikande händelse uppstått beslutar om att inleda utredning enligt Lex Sarah. Bedömd kategori skall anges. Vid avvikande händelser där enhetschef eller områdeschef gjort bedömning 2-3 men överordnad chef istället bedömer att den avvikande händelsen tillhör kategori 1, går ärendet åter till enhetschef och områdeschef för hantering i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens avvikelsesystem. 4. Bedömning efter utredning Avdelningschef myndighets- och specialistavdelningen ansvarar för att efter genomförd utredning göra en bedömning: Vid de fall händelsen bedöms vara ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ge vård- och omsorgsnämnden förslag till beslut om: Tillräckliga och adekvata åtgärder vidtagits av förvaltningen. Det inträffade inte utgör ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. o Den rapporterade händelsen bedöms vara ett missförhållande enligt Lex Sarah. (Kategori 2) o Den rapporterade händelsen bedöms vara en risk för ett påtagligt missförhållande enligt Lex Sarah. (Kategori 2) Det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och översända anmälan till IVO. o Den rapporterade händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah, som ska anmälas till IVO. (Kategori 3) o Den rapporterade händelsen bedöms vara en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah, som ska anmälas till IVO. (Kategori 3) Om den rapporterade händelsen inte bedöms vara ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enlig Lex Sarah (Kategori 1), sänds ärendet åter till berörda chefer och hanteras inom vård- och omsorgsförvaltningens avvikelsesystem. Avdelningschef fattar ett delegationsbeslut och ärendet läggs till handlingarna.

Hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive hantering av lex Sarah Innehållsförteckning

Hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive hantering av lex Sarah Innehållsförteckning RUTIN Sid: 1 (23) Hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive hantering av lex Sarah Innehållsförteckning Begrepp... 2 Inledning... 3 Avvikelser (händelser, klagomål och synpunkter)... 3 Sammanställning

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida. RIKTLINJE FÖR LEX SARAH inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt ansvarig Beslutsdatum: 2018-10-01 samordnare (SAS) Enhet: Central administration Reviderad: Beslutad av SAS Inledning Lex

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser SOSFS 2011:5 i kraft om hur lex Sarah ska tillämpas i socialtjänsten (2001:453) SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De

Läs mer

Lex Sarah, anmälningsskyldighet

Lex Sarah, anmälningsskyldighet Riktlinjer Beslutad av: Hälsa och välfärdsnämnden Beslutsdatum: 2019-02-21 Framtagen av: Emma Frostensson, verksamhetsutvecklare och Lina Bengtsson,verksamhetsutvecklare/MAS Dokumentansvarig: Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 137/18 Gäller för

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden

Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden Rutiner för lex Sarah Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se Rutiner för Lex Sarah Juni 2015 Dnr: AMN 2015-0208-01.05 3 (13) Innehåll 1. Rutiner för lex Sarah 4 2. Syftet med lex Sarah 4 3. Rapporteringsskyldiga

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Rutiner för lex Sarah

Rutiner för lex Sarah Socialförvaltningen Sida 1 (10) Socialtjänstavdelningen 2014-09-26 Rutiner för lex Sarah Dessa rutiner bygger på och utgår från stadens fastställda Riktlinjer för lex Sarah antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 1(7) Antaget av: Kommunchef Antaget: juni 2016 Rutiner enligt lex Sarah Kommunstyrelsen Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

RIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år

RIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år RIKTLINJE Lex Sarah Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills vidare, dock längst fyra år Förvaltningschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer

Läs mer

Rutiner för tillämpning av lex Sarah

Rutiner för tillämpning av lex Sarah 2017-11-09 1 (5) RUTIN AFN 2017/98 Rutiner för tillämpning av lex Sarah Vad är lex Sarah? Lex Sarah brukar man benämna de bestämmelser i socialtjänstlagen, förkortad SoL, och i lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah

Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah Godkänd av (Namn,, Enhet ) Utfärdat av (Namn,, Enhet) RIKTLINJE 1(5) Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Bakgrund Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Beslutad av Datum Giltighetstid Förvaltningsledning/nämnd Tillsvidare

Beslutad av Datum Giltighetstid Förvaltningsledning/nämnd Tillsvidare Beslutad av Datum Giltighetstid Förvaltningsledning/nämnd 2011-10-11 Tillsvidare Ansvar för omprövning Omprövning Gäller för Förvaltningsledning/nämnd Vid behov Socialförvaltningen Rutin för Lex Sarah

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Äldrenämndens rutiner för hantering av lex Sarah

Äldrenämndens rutiner för hantering av lex Sarah Äldrenämndens rutiner för hantering av lex Sarah Antagna av Äldrenämnden i juni 2015 Dnr 115-179/2015 www.stockholm.se Äldreförvaltningen Upphandling och utveckling Storforsplan 26 106 64 Stockholm Telefon

Läs mer

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen

Rutiner. för tillämpningen av Lex Sarah. Social- och fritidsförvaltningen Rutiner för tillämpningen av Lex Sarah Social- och fritidsförvaltningen Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syftet med lex Sarah... 5 2 Rapporteringsskyldigheten 5 2.1 Vem omfattas av rapporteringsskyldigheten?...

Läs mer

Rapportering av missförhållande enl Lex Sarah (SOSFS 2011:5).

Rapportering av missförhållande enl Lex Sarah (SOSFS 2011:5). BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ kvalitetscontroller 2013-02-12 Beslutad av socialnämnden 2013-03-07 SOCIALTJÄNST RUTIN Rapportering av missförhållande

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvnien kommuvdna 1 (12) Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan lex Sarah Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans Styrande dokument Rutiner Ks 2017-02-15

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Riktlinjer Lex Sarah. Riktlinjer. Arbete och socialtjänst Vård och omsorg. Tills vidare. Socialchef

Riktlinjer Lex Sarah. Riktlinjer. Arbete och socialtjänst Vård och omsorg. Tills vidare. Socialchef Riktlinjer Lex Sarah Skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap 3 SoL och 24 b Lagen om särskilt stöd och service till vissa

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum. Riktlinje Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum. Riktlinje Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah Förord Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah innehåller bestämmelser om att alla inom äldreförvaltningen är skyldiga att uppmärksamma och rapportera missförhållanden och påtagliga risker i vården. Ett

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive lex Sarah Innehållsförteckning

Rutin för hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive lex Sarah Innehållsförteckning RUTIN Sid: 1 (24) Rutin för hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive lex Sarah Innehållsförteckning Begrepp... 2 Inledning... 3 Del 1 Avvikelser... 4 Del 2 Lex Sarah... 5 Rapporteringsskyldigheten...

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Antagen av SN 27/090225

Antagen av SN 27/090225 RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden inom verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS 24 a SOSFS 2008:11 Antagen av SN 27/090225 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering Ansvarig för riktlinje Förvaltningschef Upprättad (av vem och datum) MAS/Utvecklingsledare Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-11-18 Reviderad 2015-06-01 Process: Systematiskt

Läs mer

RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen

RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt

Läs mer

Dokumenttyp Rutin. Upprättad Sida. Omsorgsförvaltningen Anders Åbom Utredare

Dokumenttyp Rutin. Upprättad Sida. Omsorgsförvaltningen Anders Åbom Utredare 2011-09-07 1 (6) Lex Sarah rutin Denna rutin är upprättat i överensstämmelse med SOSFS 2011:5, föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 14 kap. 3 SoL och 24a LSS, gällande från 1 juli 2011. Vidare

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Antagna av KF i juni 2013 Dnr: 325-1033/2012 www.stockholm.se Antagna av KF i juni 2013 Dnr: 325-1033/2012 3 (34) Innehåll Riktlinjer för lex Sarah 5 1. Inledning 5 1.1 Riktlinjernas

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Meddelandeblad. Lex Sarah

Meddelandeblad. Lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten inkl. LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter enligt LSS Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Lex Sarah. Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden

Lex Sarah. Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.5) Lex Sarah Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden Rutin för anmälningar till Socialstyrelsen Lex Sarah 14 kap. 2

Läs mer

Socialnämndens rutiner för lex Sarah-avvikelser i Norrtälje kommun

Socialnämndens rutiner för lex Sarah-avvikelser i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Socialnämndens rutiner för lex Sarah-avvikelser i Norrtälje kommun Antagna i socialnämnden 2012-06-20 SN 231 1 Socialnämndens rutiner för: hantering av missförhållanden och påtagliga

Läs mer

RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen

RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun RIKTLINJER 1 Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo Kommun Inledning Från och med den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser för Lex Sarah i socialtjänstlagen,sol

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Denna rutin syftar till att säkra processen kring rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah.

Denna rutin syftar till att säkra processen kring rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah. Dokumentets giltighet och beslut Dokumentnamn: Rutin för tillämpningen av lex Sarah inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och verksamhet vid Statens Gäller för: Privat och statligt drivna verksamheter

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Omedelbara åtgärder När en rapport kommit in ska den som är ansvarig för verksamheten omedelbart vidta de åtgärder som situationen kräver.

Omedelbara åtgärder När en rapport kommit in ska den som är ansvarig för verksamheten omedelbart vidta de åtgärder som situationen kräver. 1 [5] Rutin för utredning enligt lex Sarah och anmälan till tillsynsmyndighet i vissa fall Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen, SoL

Läs mer

Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016:

Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016: Dokumentnamn Riktlinjer för tillämpning av Lex Sarah Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor 2016-05-19 2017-04-01 4.3 AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016: Godkänd av Processförvaltare Arbetsmarknads-

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad Kommunstyrelsen 2017-05-30, 105 Kommunstyrelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH Beslutsdatum: 2015-10-27 Beslutande: Socialnämnden Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Upprättad av: Per Wilkenson, kvalitetsutvecklare

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH

RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH RUTINER FÖR TILLÄMPNING AV LEX SARAH ~ Vård och omsorgsförvaltningen * Fastställd av förvaltningschef Anna-Karin Bergstén i ledningsgruppen 2012-06-13. Första dokumentversionen. Ersätter tidigare Riktlinjer

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Rutiner för lex Sarah

Rutiner för lex Sarah Beslutade av Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2018-12-18 Dnr: 1.2.2.-510/2018 stockholm.se stockholm.se Lex Sarah Oktober 2018 Dnr: 1.2.2.-510/2018 3 (20) Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Syftet med lex Sarah...

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för lex Sarah

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för lex Sarah Ersätter Utbytt den Sign 1:10 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Referensdokument (lagar, föreskrifter och allmänna råd)... 2 3. Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande...

Läs mer

INFORMATION OM HANTERING AV AVVIKELSER INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN I STAFFANSTORPS KOMMUN

INFORMATION OM HANTERING AV AVVIKELSER INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN I STAFFANSTORPS KOMMUN INFORMATION OM HANTERING AV AVVIKELSER INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN I STAFFANSTORPS KOMMUN Utfärdad av: Mas och kvalitetsutvecklare Antagen av: Socialnämnden 2018-SN-83 Ansvarar för att rutinen blir känd:

Läs mer