PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan"

Transkript

1 PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan Datum: Tid: 18:30 21:00. Plats: Hv-gården Furulund. Övning: ÖL: BÖL: Säkerhetsansvarig: Specialinstruktör: Kompetens: Omfattning: Mål: Krav: Syfte: Elever: Utb.ståndpunkt: Truppstatus: Organisation: Utrustning: Lite om grunderna samt utökat ledarskap. Genomgång av hur man skriver Övnings-PM samt övningsplan. Fk. Magnus Starseth. Instr. Karolina Embre. ÖL. Flera ledarskapsutbildningar. GrpC. PlutC. Ungdomsledare. Försvarsmaktens utökning av den traditionella ledarskapsmodellen. Eleverna skall ha fått en djupare förståelse för ledarskapen inom Försvarsmakten samt få repeterat hur man skriver PM och övningsplaner. Eleverna skall kunna skriva en komplett övningsplan som skall ges vid ett senare tillfälle. Ge Lk-eleverna en något mer utökad version av den vanliga ledarskapsutbildningen samt lära dem skriva riktga PM och övningsplaner. Elever som har gått Lk1-2. Grundläggande ledarskapsteori sedan tidigare. Halvtrötta, som ungdomar är idag. Insuttna i lektionssalen. M/90. Papper och penna. Säkerhet: Ingen risk för allvarliga skador förekommer. Miljöfaktorer: Risk för dåsighet om det är varmt inne. Basriskfaktorer: - Medicinsk riskfaktor: 1 [baserat på nedanstående faktorer] - Tidsfaktor: 1 [nära till tätort med sjukhus] - Sjukvårdsberedskap: 1 [alla närvarande har utbildning i första hjälpen och sjvmtrl finns i vårt förråd]

2 Introduktion Vem är jag? Varför är jag här? Min bakgrund som gruppchef, plutonchef, ungdomsledare, instruktör, good guy, Batman. Repetition Grunderna i Maslows behovstrappa och FIRO. MASLOW - 1) Kroppsliga behov: mat, luft, vatten, sex, sömn. - 2) Trygghet: hus, anställning, ekonomi, moral, familjens trygghet, hälsa, ägodelar. - 3) Gemenskap: kärlek, familj, sex (igen). - 4) Uppskattning: självsäkerhet, förtroende, åstadkommelser, respekt för och av andra. - 5) Självförverkligande: kreativitet, spontanitet, problemlösning, accepterande av fakta. DE TRE HUVUDFASERNA: Tillhöra Rollsökning Samhörighet Tillhöra: Ingen känner någon, inget vet sin uppgift, ingen sticker ut hakan, ingen vågar ta initiativ. Inget egentligen arbete utförs. Rollsökning: Gruppen har lärt känna varandra lite, de känner till uppgiften, individerna letar efter sin roll i gruppen. Väldigt lite arbete utförs. Samhörighet: Gruppen känner varandra, de känner till uppgiften och målet, individernas roller är klara. Gruppen arbetar tillsamman mot målet. Om dessa tre faser får gå sin egen gång kommer det att ta alldeles för lång tid. Därför har chefen en extra stor roll att fylla i början, att leda gruppen och se till så att den alltid går framåt mot målet. Som militär chef behöver man använda sig av situationsanpassat ledarskap, vilket betyder att man måste anpassa sitt ledarskap till varje situation. Tillhöra: MAKT. Du säger vad som skall göras och vem som skall göra det. Ge klar struktur. Låt gruppen lära känna varandra. Gruppen är beroende av chefen. Rollsökning: HANDLEDNING. Gruppen sköter uppgiften med stöd från chefen. Ha koll på konflikter. Se till att själv delta i arbetet, för att bygga upp respekten. Samhörighet: AUKTORITET, DELEGERING. Gruppen sköter själv uppgiften. Chefen delegerar efter behov ansvar till olika gruppmedlemmar. Genom dessa faser är det chefens uppgift att se till så att gruppen hela tiden har fokus på uppgiften och till sin hjälp har chefen det anpassade ledarskapet.

3 MER OM MAKT. Positionsmakt definieras som i vilken utsträckning en ledare har möjlighet att utnyttja belöningar, straff och sanktioner. Positionsmakt kommer uppifrån i organisationen. Exempel på källor som bidrar till en ledares positionsmakt är: Tvångsmakt - bygger på rädsla. Andra uppfattar att brist på lydnad kommer att leda till bestraffningar, som reprimander, otrevliga arbetsuppgifter eller avskedande. Kontaktmakt medarbetarna vet eller tror att chefen har kontakt med någon inflytelserik person inom eller utom organisationen. Efterföljsamhet uppnås genom att man vill uppnå favörer eller undvika sanktioner som man sammankopplar med den personen. Belöningsmakt bygger på att medarbetarna ser chefen som en källa för belöningar. Framkallar följsamhet genom att man tror att man genom att lyda kommer att erhålla positiva belöningar som lön, befordran eller uppskattning. Legitim makt medarbetarna finner det berättigat att chefen fattar ett beslut på grund av sin position eller titel. Personlig makt definieras som i vilken utsträckning man kan uppnå förtroende och tillit hos de personer man försöker påverka. Personlig makt är inte medfödd eller inneboende hos ledaren, den måste förtjänas från omgivningen. Chefer/ledare har inte karisma, omgivningen ger dem karisma. Personlig makt finns inte inneboende hos chefen/ledaren, utan kommer från dem denne försöker påverka. Exempel på källor som bidrar till en ledares positionsmakt är: Expertmakt bygger på medarbetarnas uppfattning om chefens kunskaper, erfarenhet och expertis. Medarbetarna tillåter sig att påverkas av expertmakt endast om de upplever att denna expertmakt är nödvändig för uppfyllandet av deras egna mål och önskningar. Informationsmakt bygger på att medarbetarna tror eller vet att chefen har tillgång till information som är värdefull för dem. Chefen uppnår sitt inflytande genom medarbetarnas behov av information eller behov av att få känna sig delaktiga. Förtroendemakt bygger på medarbetarnas önskan att få samarbeta med chefen. Den är ofta ett resultat av att chefen är en god lyssnare, erkänner andras behov och är rolig att vara med. Makt uppnås genom att andra är villiga att anpassa sitt beteende för att kunna fortsätta relationen.

4 Att skriva övningsplan och PM. PM: 2-5 sidor. Övningsplan: 5-20 sidor, beroende på vad det är för övning och hur stor den är. Gå igenom mallarna och förklara steg för steg. Förklara säkerhetsfaktorerna. EXTRA OM SÄKHERHET Utdrag är SäkI G 2010 Riskfaktor: I riskanalysen som övningsledare genomför enligt 2:36 39 identifieras möjliga vådahändelser. Bedömning av dessas möjliga konsekvenser betecknas som riskfaktorer (R) och fastställs av övningsledaren, t ex efter samråd med förbandsläkare eller motsvarande. Normerande riskfaktorer vid vissa typer av övningar fastställs dock i respektive del av SäkI-serien. Tidsfaktor: Tiden för transport av en skadad till kvalificerad sjukvårdsinrättning beror på skadeplatsens geografiska läge, av vilka transportmedel som disponeras (fordon, båt, helikopter osv), deras insatsberedskap samt av väderförhållanden m m. Denna tid utgör en av huvudfaktorerna - tidsfaktorn - som styr nivån på sjukvårdsberedskapen. Enkla sjukvårdsåtgärder, som vidtas omedelbart på skadeplatsen, är ofta avgörande för utgången av ett olycksfall. Beslutet om vilken tidsfaktor (T1-T3) som ska gälla måste fattas på grundval av kvalificerad bedömning (mom 20). Vid övning inom kasernområde, tätort eller nära kvalificerad sjukvårdsinrättning är behovet av sjukvårdsberedskap mindre, eftersom en skadad snabbt kan tas om hand (T 1). Vid övning inom övningsområde med goda tranportförhållanden, men längre transporttid, är behovet större (T 2). Vid övning när transporttiden till kvalificerad sjukvårdsinrättning är lång, är behovet störst (T 3). Sjukvårdsberedskap: Sjukvårdsberedskap indelas i tre nivåer sjukvårdsberedskap I, sjukvårdsberedskap II och sjukvårdsberedskap III - Tidsfaktor/Riskfaktor R1 R2 R3 T1 Sjvber I Sjvber I Sjvber II T2 Sjvber Ia /II Sjvber II Sjvber II T3 Sjvber Ia /II Sjvber II Sjvber III a) Sjukvårdsberedskap I kan tillämpas t ex vid skjutövning av enklare natur på skjutbana med deltagare som har erforderlig kompetens att handha aktuella vapen. Sjukvårdsberedskap I: Första hjälpen ska kunna ges av personal enligt mom 2. Sjukvårdsmateriel för förbandsläggning samt bår/bårmatta ska finnas tillgängliga på övningsplatsen. Med bår avses sjuktransportmedel inom kompaniet (SoldR Mtrl G). Sjuktransportmedel ska snabbt kunna nå skadeplatsen.

5 Sjukvårdsberedskap II: Utöver kraven enligt sjukvårdsberedskap I ska sjukvårdsutbildad personal vara tillgänglig inom övningsområdet och snabbt kunna nå samtliga övningsplatser inom detta. Personalen ska ha föreskriven utbildning och tillstånd att ge syrgasbehandling samt medföra sjukvårdsmateriel för andningsvårdsåtgärder transportspjälning skydd mot nedkylning. Detta behov täcks om t ex följande utrustning medförs akutväska/s andningsvårdsutrustning 2C/T patienttäcken. Samband ska finnas upprättat mellan övningsledare, sjukvårdsutbildad personal och övningsplats(-er). Sjukvårdsberedskap III: Utöver kraven enligt sjukvårdsberedskap II ska läkare eller sjuksköterska vara tillgänglig inom övningsområdet och snabbt kunna nå samtliga övningsplatser inom detta. Läkemedel (infusionslösningar, smärtstillande medel) medförs av behörig personal (läkare/sjuksköterska). Om sjuksköterska avdelas för sjukvårdsberedskap III ska möjlighet till ordination av läkemedel ha förberetts (samband med läkare finnas upprättat, eller ordination genom generellt skriftligt direktiv vara givet). Sjuktransportmedel ska vid långa transporttider finnas på flera av övningsplatserna inom övningsområdet. Alternativt ska övningsplatserna snabbt kunnas nås av sjuktransportmedel ================######### ~O~ #########================ Ni ska nu fundera ut ett ämne och skriva en komplett ÖVNINGSPLAN på grundläggande nivå för detta. Arbeta två och två, så långt det går. Ni kommer sedan att få hålla en övning vid ett senare tillfälle. Diskutera gärna mellan er själva, fråga någon av instruktörerna vid behov. Enklast är att skriva i vår grupp på facebook. Exempel på ämnen: - Sjukvård. - Samband. - Förläggning. - Spaning. - EJ EXERCIS. DET ÄR FÖR ENKELT! ================######### ~O~ #########================

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Om chefsutbildning/ledarskap

Om chefsutbildning/ledarskap ÄLDRE TIPS FRÅN COACHEN/FALLBESKRIVNINGAR Om chefsutbildning/ledarskap Denna gång handlar "tips från coachen" om chefsutbildning och ledarskap. Dessa frågor kommer att tas upp. Vad innebär en chefsutbildning?

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43 TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ Vi människor utvecklas bäst när vi själva får agera och sedan reflektera och samtala om det vi gjort tillsammans. Det är därför teambuilding

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer