Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan"

Transkript

1 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

2 2

3 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning Inledning Nollalternativ och planerad verksamhet Avgränsningar Transportplan för Åbyverket Transportsystem/vägar för gods Landsväg Trafikflöden på aktuella transportvägar Järnväg Transporterat gods och godsmängder Bränslen Kemikalier och tillsatser Restprodukter Transportavstånd och lastkapaciteter Biltransporter Transportfrekvenser Nuvarande transportfrekvens Vägtransporter Järnvägstransporter Framtida frekvens vägtransporter Tider för transporter Transporter fördelade på transportvägar Åtgärder för att undvika trängsel på vägar till Åbyverket Interna transporter inom Åbyverket - hjullastare Totala utsläpp Sammanställning av det totala transportarbetet Emissioner från lastbilstransporter Känslighetsanalys Utsläpp från transporter i relation till anläggningens utsläpp Känslighetsanalys Miljökonsekvenser från transporter till och från Åbyverket Bullerpåverkan och vibrationer från transporter Vägtrafikbuller Järnvägstransporter Transporternas påverkan på luftkvaliteten runt aktuella vägar BILAGOR Bilaga A1.3 Emissionsfaktorer och drivmedelsförbrukning

4 4

5 5 0 Sammanfattning I samband med att Åbyverket förnyas med en ny kraftvärmeenhet ökar antalet transporter till och från anläggningen. Transporterna består framför allt av bränsle till anläggningen och aska från anläggningen. Dessa transporter var år 2008 cirka Transportbehovet varierar över året, störst på vintern när efterfrågan på värme är som störst, och minst på sommaren. Cirka transporter av bränslen, kemikalier och aska bedöms anlända till Åbyverket varje år enkel väg. Under den kallaste perioden på året när transportbehovet är som störst beräknas antalet transporter vara cirka 110 lastbilar per dygn i medeltal. Beräkningarna baseras på att alla transporter sker med bil. Inga transporter kommer till Åbyverket på lördag och söndag. Transportbehovet är knappt 20 procent större för den planerade verksamheten jämfört med nollalternativet. Anledningen är att i nollalternativet används en stor mängd olja och den planerade verksamheten innebär att i princip all olja ersätts med våta trädbränslen, som är mer skrymmande. För att försöka minska belastningen genom tätbebyggt område övervägs alternativa transportvägar. Exempelvis går det idag en järnvägslinje in till anläggningen, vilken idag används i begränsad omfattning.

6 6

7 7 1 Inledning E.ON Värme Sverige AB söker tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och förändrad verksamheten vid Åbyverket. Ansökan omfattar hela verksamheten vid Åbyverket. Ändringen av verksamheten innebär att tre äldre pannor ersätts med en ny biobränsleeldad enhet för samtidig produktion av el och fjärrvärme. Det framtida fjärrvärmebehovet i regionen är fortsatt stort och fjärrvärme byggs kontinuerligt ut i nya och befintliga områden. Utbyggnaden kompenseras dock av energibesparingar hos kunderna. Därför bedöms den framtida fjärrvärmeleveransen ligga på ungefär samma nivå som idag. Genom moderniseringen av verksamheten vill E.ON säkerställa en fortsatt miljövänlig, konkurrenskraftig och säker produktion av el, värme och ånga i Örebroregionen. Den förändrade verksamheten kommer att även att medföra vissa förändringar av transporterna till och från Åbyverket. Marknaden för bränslen är under ständig förändring men kravet på logistiskt goda transportmöjligheter kvarstår. I denna bilaga görs bedömningar av emissioner från hela transportkedjan sett ur ett globalt perspektiv, det vill säga transporterna från leverantörer till kraftvärmeanläggningen. Beräkningar av transporter i form av antal transporter, dess drivmedelsförbrukning och utsläpp till luft har genomförts av den framtida planerade verksamheten och för nollalternativet. En undersökning har genomförts hur transporterna påverkar luften i Örebro. Åbyverkets totala påverkan på omgivningsluften i Örebro har undersökts genom spridningsberäkningar där utsläppen från transporterna till och från Åbyverket ingår, se även Bilaga A4. Bullerpåverkan från transporterna har också beräknats, se även Bilaga A Nollalternativ och planerad verksamhet Den verksamhet som ansökan avser kallas planerad verksamhet. Nollalternativet beskriver hur den närmaste framtiden kommer att se ut om inte den planerade förändringen med en ny kraftvärmeenhet kommer till stånd. Nollalternativ I nollalternativet är den producerade mängden av elenergi och värmeenergi i princip samma som idag. Pannorna ÅP1, ÅP2 och ÅP3 är tagna ur drift och ersätts i stället med ökad drift av de oljepannor som idag används som reserv. ÅP5 eldas i huvudsak med biobränslen och torv och anläggningens befintliga värmepumpar står för en fjärrkylaproduktion motsvarande dagens nivå. Nollalternativet utgår från dagens produktionskapacitet med planerad produktion utifrån antaget framtida fjärrvärmeunderlag. Som beräkningsexempel har antagits planerad produktionsmix år 2015 vilken anses representativ för den framtida produktionen vid

8 anläggningen. Fjärrvärmenätet är fortfarande sammankopplat med Kumla, Hallsberg och SAKAB. Dessa kvarstår som produktionsenheter på nätet. Planerad verksamhet I planerad verksamhet är produktionen av fjärrvärme i princip lika stor som i nollalternativet. Pannorna ÅP1, ÅP2 och ÅP3 är tagna ur drift. Produktionsenheterna utgörs i huvudsak av en ny kraftvärmeenhet med en tillförd bränsleeffekt på upp till 85 MW, som ska byggas i befintligt pannhus, samt befintliga ÅP5, som i huvudsak eldas med biobränslen och torv. ÅP4 används även fortsättningsvis som reserv. Den nya pannan, ÅP6, ska eldas med olika typer av biobränslen. Alternativet innebär en något ökad elproduktion jämfört med nollalternativet. Skillnaden beror i huvudsak på högre elverkningsgrad med den planerade verksamheten. Anläggningens befintliga värmepumpar står för en fjärrkylaproduktion motsvarande dagens nivå. Även för planerad verksamhet används 2015 som ett representativt år för den framtida produktionsmixen Avgränsningar I utredningen är transportavståndet för importerade bränslen satt till mottagningshamnen i Sverige. Detta gäller för eldningsoljor. I dag sker merparten av transporter av bränsle, aska och förbrukningsvaror till respektive från Åbyverket med bil. En viss andel av långväga bränsletransporter, främst torv, sker med tåg. Med den planerade verksamheten kommer merparten av bränsle att komma från regionen med relativt korta transportavstånd. E.ON eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt att få bränsleleveranser med järnväg. Kostnader och möjligheter för tågtransporter är starkt beroende av upptagningsområdet för respektive bränsleslag. Kostnader för transporter av bränslen är beroende av flera faktorer. Vid jämförelse av kostnader per energienhet för olika transportslag och olika bränslen är bland annat energiinnehållet av stor betydelse. Vidare är det viktigt var bränslen uppkommer och avståndet till järnväg. Varje omlastning mellan olika transportslag medför kostnader. Flera utredningar belyser kostnader för transport av bränslen och jämför olika logistik lösningar. Generellt gäller att kostnader för transport via järnväg ökar ytterst lite vid längre transportavstånd, men kostnaderna är initialt höga. Vid transport med lastbil är den initiala kostnaden liten men ökar snabbt med avståndet. E.ON gör bedömningen för Åbyverket att transport med tåg kan bli billigare än bil vid transportavstånd över cirka 30 mil. Denna bedömning är gjord utifrån de tekniklösningar som finns att tillgå på marknaden. Vid en framtida utveckling av logistiklösningar för järnvägstransporter kommer troligen kostnaderna att sjunka och det kan därmed bli aktuellt med kortare transportavstånd för järnvägstransporter. I denna utredning som utgör underlag för att bedöma miljökonsekvenser förutsätts att alla transporter av bränsle, aska och kemikalier sker med lastbil, vilket anses som värsta fallet. I utredningen av buller och vibrationer från transporter, se bilaga A6, görs dessutom bedömning av konsekvenserna av att viss andel av bränsletransporterna sker med järnväg.

9 2 Transportplan för Åbyverket Inom ramen för E.ON Värme Sveriges verksamhet i Örebro sker transporter till och från verksamheten, men också inom verksamheten. Bolaget har idag endast en trafikplan för den del av transporterna som sker inom anläggningen vid Åbyverket. Avsikten med befintlig trafikplan är att kontrollera flödet av transporter för att på så sätt optimera dessa både ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt samt att minimera risker. Bolaget har för avsikt att ta fram en transportplan/policy under 2010 som omfattar allt transportarbete som krävs för verksamheten. Transportplanen kommer att innehålla mål, handlingsplan och uppföljning. Beslutad transportplan kommer att redovisas för tillsynsmyndighet. Planen kommer att revideras vid behov dock minst vart tredje år. Uppföljningen kommer att redovisas till tillsynsmyndighet via den årliga miljörapporten senast 31 mars varje år. Följande transporter kommer att omfattas: 1. Transporter av bränsle och övrigt gods a. Transporter till och från anläggningen b. Transporter inom anläggningen Planen kommer att innehålla transportsätt, transportvägar, returtransporter, upphandlingsrutiner mm. 2. Persontransporter a. Persontransporter med bolagets personbilspool b. Tjänsteresor c. Tjänstebilar 9

10 10 3 Transportsystem/vägar för gods 3.1 Landsväg Huvuddelen av alla vägtransporter till Åbyverket kommer via E18/E20. En liten andel av transporterna kommer via Norrköpingsvägen, se Figur 1. Figur 1 Transportvägar till och från Åbyverket I Figur 2 beskrivs transportvägarna till och från anläggningen inklusive järnväg.

11 11 Stubbenbron Åbyverket Figur 2 Transportvägar i direkt anslutning till och inom Åbyverket Av transporterna via E18/E20 kommer övervägande delen söderifrån. En mindre mängd närtransporter kommer via Norrköpingsvägen, Glomman och Södra infartsleden, se Tabell 1. Alla vägtransporter nära anläggningen kommer via Västhagagatan, Hagagatan och Idrottsvägen till Åbyverket, se Figur 2. Transporterna passerar där industri- och angränsande bostadsområden. Transporterna sker via den speciellt byggda Stubbenbron till Åbyverket. Tabell 1 Bränslen Förväntade transportvägar för respektive bränsle Transportväg Skogs- och Grot Söder och norrifrån E18/E20 sågverksbränsle Bark Söderifrån E18/E20 1) Spån och Söderifrån E18/E20 1) torrflis Torv Lokalt Söderifrån E18/E20 1) Regionalt Söder och norrifrån E18/E20 Eo5 Norrköpingsvägen (v51), Glomman, Stenbackevägen. Klerkgatan, Södermalms Allén, Södra infartsleden Eldningsolja Eo1 Norrköpingsvägen (v51), Glomman, Stenbackevägen. Klerkgatan, Södermalms Allén, Södra infartsleden Impregnerat trä Söderifrån E18/E20 1) 1) viss andel kan också komma norrifrån på E18/E20

12 3.1.1 Trafikflöden på aktuella transportvägar Transporter Bilaga A3 I Tabell 2 redovisas de senaste mätningarna av transportflöden på de aktuella transportvägarna enligt uppgifter från Vägverket och Örebro kommun. 12 Tabell 2 Totala trafikflöden på vägar som är aktuella för transporter till Åbyverket (Vägverket, 2008 och Örebro kommun, 2008) Trafikflöden Kommentar E18/E per dygn, varav tung medeldygn enligt Vägverket 2008 norrgående trafik E18/E per dygn, varav tung medeldygn enligt Vägverket 2008 södergående trafik Västhagagatan per vardagsdygn Södra infarten-åbyvägen, 2007 (10 tung), Örebro kommun Hagagatan per vardagsdygn Stubbeng-Västhaga, 1996 Idrottsvägen per dygn Vid Stubbenbron, 20% tunga transporter, 2007 (kommunens bullerberäkning vid Kv Tjänstemannen, 2007) Stubbengatan per vardagsdygn Hagagatan-Stubbenbron, Örebro kommun 2007 Södra infartsleden per vardagsdygn Mem Aspholmsvägen, 1996, Örebro kommun Stenbackevägen per vardagsdygn Hjortbergstorpsv-Glomman, 2003, 10 tung, Örebro kommun Glomman per vardagsdygn 2007, Örebro kommun Norrköpingsvägen (v51) per vardagsdygn Sörbyängsvägen vä rondellen, 2008, Örebro kommun Beräknade antal framtida transporter till respektive från Åbyverket för olika alternativ redovisas i Tabell 14. Förslag på framtida transport till respektive från anläggningen I och med planerade förändringar av verksamheten kommer antalet transporter in till anläggningen att öka. För att minska belastningen i tätbebyggt område övervägs en alternativ transportväg ut ur anläggningen. Ett förslag visas i Figur 3. Förslaget innebär att transporterna leds in på den befintliga vägen medan uttransport sker via en ny utfart ut på motortrafikleden. Åtgärden skulle halvera antalet transporter genom tätbebyggt område. För uttransport behöver en ny vågstation byggas för vägning av transporter via den nya transportleden om den nya utfarten realiseras.

13 13 Figur 31 Intransport till Åbyverket via Stubbenbron och uttransport via ny utfart på Södra Södra infarten infarten 3.2 Järnväg Det finns idag möjlighet till transport in på anläggningen med tåg. De senaste åren har en viss mängd intransporter skett med tåg, i huvudsak långväga transporter av torv.

14 14 4 Transporterat gods och godsmängder Följande slag av transporter sker i huvudsak till och från Åbyverket: Bränslen Kemikalier Restprodukter 4.1 Bränslen Förbrukningen av respektive bränslen kan variera men baserat på framtida förväntad fördelning erhålls värden för planerad verksamhet respektive nollalternativ enligt Tabell 3. Tabell 3 Förväntad bränsleförbrukning, planerad verksamhet jämförd med nollalternativ Bränslen Planerad verksamhet, ton/år Nollalternativ, ton/år Skogs- och sågverksbränslen Torv Eldningsolja Impregnerat trä Total Kemikalier och tillsatser Förbrukningen av respektive kemikalier och tillsatser kan variera beroende på driftsförutsättningarna men baserat på framtida förväntad fördelning erhålls värden för planerad verksamhet respektive nollalternativ enligt Tabell 4. Tabell 4 Förväntade förbrukningar av kemikalier och tillsatser Kemikalier och tillsatser Planerad verksamhet, ton/år Nollalternativ, ton/år Ammoniak 25 % Kalksten Sand Natriumhydroxid Svavelsyra Restprodukter Mängden restprodukter beror till stor del på vilka bränslen som används. Förväntade mängder för planerad verksamhet respektive nollalternativ redovisas i Tabell 5.

15 Tabell 5 Förväntade mängder restprodukter från anläggningen Transporter Bilaga A3 Restprodukter Planerad verksamhet, Nollalternativ, ton/år ton/år Totalt, flygaska och bottenaska

16 16 5 Transportavstånd och lastkapaciteter Marknaderna för bränslen, kemikalier och övriga tillsatser förändras. Det är svårt att förutsäga varifrån de olika varorna kommer att levereras. En bedömning har genomförts av möjliga transportavstånd och transportslag. Dessa ska ses som exempel, men utgör en bas för bedömning av storleksordningar av antal transporter och utsläpp från transporter. 5.1 Biltransporter De förutsättningar som använts för biltransporter av bränslen i form av transportkapacitet per fordon, medeltransportavstånd och om det förväntas vara returtransporter ses i Tabell 6 för bränsle och i Tabell 7 för kemikalier och tillsatsvaror. Tabell 6 Bränslen Skogs- och sågverksbränsle Förutsättningar för biltransporter av bränslen, kapaciteter, avstånd mm Torv Lokalt Nej Regionalt Nej Eldningsolja Eo5 0, Nej Eo1 0, Nej Impregnerat trä Nej *enkel väg Tabell 7 Förutsättningar för biltransporter av kemikalier, kapaciteter, avstånd mm Fördelning, kton Transportkap Medeltransport- Alternativ Planerad verksamhet Nollalternativ ton/bil avstånd, km* Retur Grot Nej Bark Nej Spån och torrflis Nej Kemikalier och tillsatser Transportkap ton/bil Medeltransportavstånd, km* Returtransport Ammoniak 25 % Nej Kalksten Ja 25 % Sand Ja 25 % Natriumhydroxid Nej Svavelsyra 32 % Nej *enkel väg Tabell 8 redovisar transportkapacitet och avstånd för restprodukter, i form av bottenaska och flygaska. Restprodukterna transporteras först från Åbyverket till Hulinge med en mindre bil som kör i skytteltrafik. Från Åbyverket till Hulinge är avståndet ungefär 7 km. På Hulinge lastas askan om till större bilar. Askan går till återanvändning och på sikt till återföring till skogen.

17 Tabell 8 Transporter Bilaga A3 Förutsättningar för biltransporter av restprodukter, kapaciteter, avstånd mm Flyg och bottenaska Transportkap ton/bil Medeltransportavstånd, km* Returtransport -Från Åbyverket till Hulinge 15 7 Nej -Vidare från Hulinge Nej * enkel väg 17

18 18 6 Transportfrekvenser 6.1 Nuvarande transportfrekvens Vägtransporter Frekvensen av biltransporter av bränslen och aska till respektive från Åbyverket år redovisas i Tabell 9. Antal biltransporter till respektive från Åbyverket med bränsle och aska har under perioden 2006 till 2008 varierat mellan och lastbilar per år. Tabell 9 Antal fordon per år till respektive från Åbyverket år (Miljörapporten ) År Aska Bränslen Summa Förutom vägtransporter för bränsle och aska, som visas i Tabell 9, tillkommer drygt 250 transporter per år för kemikalier mm. Under 2008 tillkom dessutom cirka lastbilar med rundvirke som körde in till Åbyverket för att mätas innan det körde ut igen till Hulinge, där virket har flisats. Intransporten av flisad rundved till Åbyverket ingår i summan i Tabell 9, men inte transporterna av rundveden för mätningen. Vid Hulinge finns det ingen uppbyggd ramp som gör det möjligt att mäta virkesmängden. Totalt var antalet transporter av bränsle, aska och kemikalier, inklusive transporterna av rundved för mätning cirka år Tabell 10 visar en uppskattning av fördelning av vägtransporter År 2008 var andelen transporter med tåg extra stor på grund av försöksverksamhet. Tågtransporterna 2008 minskade antalet vägtransporter med uppskattningsvis bilar.

19 Tabell 10 Transporter Bilaga A3 Uppskattad fördelning av vägtransporter för bränslen, kemikalier och aska per månad och dygn, enkel väg Historiskt 2008 Antal per månad Genomsnitt per dygn* Januari Februari Mars April Maj Juni Juli 0 0 Augusti 60 5 September Oktober November December Medelvärde * måndag till fredag, i princip inga transporter lördag och söndag I ovanstående transporter ingår inte transporter av rundved som under 2008 har mätts in vid Åbyverket innan det flisats vid Hulinge. Om dessa räknas med ökar medelvärdet med 100 bilar per månad och med 3 bilar per dag Järnvägstransporter En viss andel av de långväga bränsletransporterna av bränslen har skett med tåg. Under 2008 kom 57 tågset med bränsle till Åbyverket. Den största andelen bränsle som transporterades med tåg var torv. Mängden torv som kom med tåg stod för nästan en tredjedel av den totala energimängden av torv som eldades vid Åbyverket Under 2006 och 2007 transporterades även en viss andel torv till Åbyverket med tåg, totalt 26 tågset under 2006 och 27 tågset under Varje tågsest har igenomsnitt cirka 10 vagnar och rymmer sammanlagt cirka 900 ton eller 2,5 GWh torv. Under hösten 2008 har ett fullskaleförsök med tågtransporter av skogsbränslen till Åbyverket skett inom ramen för ett forskningsprojekt. Försöken ingår som ett studieobjekt inom Skogforsk projekt Järnvägsterminaler. Utvärdering av projektet kommer att ske under Tabell 11 visar antal tågset per år med bränsle till Åbyverket Tabell 11 Antal tågset per år till respektive från Åbyverket år (Miljörapporten ) År Torv 26 (ca 65 GWh) 27 (ca 68 GWh) 39 (97 GWh) Grot mm (36 GWh) * Kreosotimpregnerat trä (6 GWh) * försöksverksamhet

20 20 Järnvägstransporterna av bränslen under 2008 motsvarar uppskattningsvis i storleksordningen lastbilstransporter. Transporterna sker idag vid olika tidpunkter på dygnet, såväl nattetid som dagtid. 6.2 Framtida frekvens vägtransporter Antal bilar till respektive från Åbyverket enligt bedömningar redovisas i Tabell 12. Antalet transporter är angivet som enkel väg. Totalt bedöms antalet vägtransporter bli högre för den planerade verksamheten jämfört med nollalternativet. I Tabell 12 redovisas det bedömda antalet vägtransporter angivet som enkel väg totalt över året. Tabell 12 Antal bedömda vägtransporter till respektive från Åbyverket per år, enkel väg Vägtransporter Planerad verksamhet Nollalternativ Bränslen, totalt Kemikalier mm Restprodukter Summa Antalet transporter är större för planerad verksamhet jämfört med nollalternativet och även jämfört med nuvarande transporter. Anledningen till att antalet transporter ökar jämfört med idag är att: Elpannor och värmepumpar ersätts med våtare bränsle Pellets ersätts med våtare trädbränslen En viss del av torvanvändningen ersätts med våtare trädbränslen Oljeanvändning ersätts med våta trädbränslen. Transportbehovet är knappt 20 procent större för den planerade verksamheten jämfört med nollalternativet. Anledningen är att i nollalternativet används en stor mängd olja och den planerade verksamheten innebär att i princip all olja ersätts med våta trädbränslen, som är mer skrymmande. Under vintertid när efterfrågan på värme är som störst kommer anläggningen att producera maximalt. Under den kallaste perioden, december och januari beräknas antalet transporter i genomsnitt att vara 110 lastbilar per dygn för den planerade verksamheten. Beräkningarna är baserade på att transporter sker måndag till fredag, och inga transporter lör- och söndagar. Fördelningen av transporter över året redovisas i Tabell 13.

21 Tabell 13 Transporter Bilaga A3 Antal bedömda vägtransporter för bränslen, kemikalier och aska fördelat per månad och dygn, enkel väg Planerad verksamhet Nollalternativ Antal per månad Genomsnitt per dygn* Antal per månad Genomsnitt per dygn* Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Medelvärde * måndag till fredag, inga transporter lördag och söndag Tider för transporter Lastbilstransporter till Åbyverket sker måndag till och med fredag och i huvudsak mellan kl. 07 och Transporter fördelade på transportvägar Fördelningen av transporter på transportvägar redovisas i Tabell 14. Transporter sker i huvudsak via E18/E20. Med planerad verksamhet sker få transporter via Norrköpingsvägen. Antalet via Norrköpingsvägen är marginellt större i nollalternativet. E.ON arbetar för att hitta en trafiklösning som kan minska antalet transporter inom tätbebyggt område. Figur 3 visar förslag på lösning med ny utfart. En sådan lösning skulle innebära att antal tunga för verksamheten vid Åbyverket som gör över Stubbenbron halveras.

22 Tabell 14 E18/E20 södergående/alternativt en mindre andel E18/E20 norrgående* Transporter Bilaga A3 Bedömning av antal lastbilstransporter till respektive från Åbyverket per år med planerad verksamhet vid olika alternativa trafiklösningar Nollalternativ Planerad verksamhet, till/från Som idag Ny infart/eller utfart Till Från Till Från Till Från Via Stubbenbron Södra infartsleden till/från E18/E20 Södra infartsleden, Södermalms Allén, Klerkgatan, Stenbackevägen, Glomman, Norrköpingsvägen (v51) 550** 550** 30** 30** 30** 30** * uppskattningsvis 10 procent norrgående ** enbart oljebilar och några enstaka andra bilar Åtgärder för att undvika trängsel på vägar till Åbyverket För att undvika risk för trängsel på transportvägarna till Åbyverket planerar E.ON att styra transporterna så att de blir så utspridda som möjligt över tiden. Styrningen kommer att ske genom instruktioner till chaufförer och leverantörer. Frågan kommer även att tas upp i samband med upphandling av nya leverantörer och entreprenörer. Lastbilstransporter till Åbyverket ska även fortsättningsvis ske måndag till och med fredag och i huvudsak mellan kl. 07 och 22. Dessa åtgärder bedöms tillräckliga för att förhindra köbildning längs vägarna och trafikkorsningarna från E18/E20 fram till Åbyverket.

23 23 7 Interna transporter inom Åbyverket - hjullastare Förutom transporterna till och från Åbyverket sker även bränsletransporter inom anläggningen. Bränsletransporterna inom anläggningen sker till stor del med transportband, men även med hjullastare som transporterar bränsle från lager inom anläggningen till inmatningsfickor. Två hjullastare används vid anläggningen. De bränslen som flyttas inom anläggningen är de som lagras på bränsleplan såsom grot, spån, bark, torv och impregnerat trä. I Tabell 15 redovisas bedömda totala utsläpp och bränsleförbrukning från interna transporter av bränslen med hjullastare inom anläggningen. Emissionsfaktorer redovisas i bilaga A3.1. Utsläppen från planerad verksamhet är något högre än från nollalternativet beroende på att en större mängd av det bränsle som förbrukas i den planerade verksamheten lagras på bränsleplan. Tabell 15 Bedömda totala emissioner och drivmedelsförbrukning från interna transporter av bränslen inom anläggningen med hjullastare Drivmedel SO 2 NO X HC Stoft CO CO 2 GWh/år ton/år Planerad verksamhet 1,6 0 2,8 0,5 0,1 1,6 411 Nollalternativ 1,2 0 2,3 0,4 0,1 1, Totala utsläpp 8.1 Sammanställning av det totala transportarbetet I Tabell 16 sammanfattas det bedömda totala transportarbete in till och ut från Åbyverket vid nollalternativet respektive planerad verksamhet. Det bör noteras att alla transportavstånd till Åbyverket är angivna på enkel väg. Om inte returtransporter bedöms kunna utnyttjas har utsläpp och transportavstånd även beräknats för returtransport. Det större transportarbetet för nollalternativet jämfört med den planerade verksamheten beror till stor del på korta transportavstånd för trädbränslen som utgör en stor bränsleandel med den planerade verksamheten. Tabell 16 Bedömt totalt transportarbete in till och ut från Åbyverket vid nollalternativet respektive planerad verksamhet Gods Nollalternativ Mtonkm Planerade alternativ Mtonkm Bränslen 99,9 97,5 Kemikalier 4,0 4,1 Aska och avfall 2,0 2,5 Totalt 105,9 104,0

24 8.2 Emissioner från lastbilstransporter I Tabell 17 redovisas bedömda totala emissioner och bränsleförbrukningar från godstransporter med lastbil vid nollalternativet respektive planerad verksamhet. Emissionsfaktorer redovisas i bilaga A3.1 De totala utsläppen från lastbilstransporter till och från anläggning blir något större för nollalternativet jämfört med den planerade verksamheten. 24 Tabell 17 Bedömda totala emissioner och drivmedelsförbrukning från lastbilstransporter av bränsle, kemikalier och aska vid nollalternativet respektive planerad verksamhet Drivmedel SO 2 NO X HC Stoft CO CO 2 GWh/år ton/år Planerad verksamhet 9,6 0,002 10,1 0,2 0,1 1, Nollalternativ 9,7 0,002 10,3 0,2 0,1 1, Känslighetsanalys Det är alltid förknippat med en viss osäkerhet att bedöma transportavstånd. Bränslemarknaden och bränsleleverantörer varierar över tiden. För att bedöma konsekvenserna av att transportavståndet ökar jämfört med Tabell 6, genom att avståndet för skogs- och sågverksbränslen dubbleras. Resultaten i känslighetsanalysen, se Tabell 18, visar att utsläppen ökar mest för planerad verksamhet och dessa utsläpp är något högre jämfört med nollalternativet. Tabell 18 Känslighetsanalys bedömda totala emissioner och drivmedelsförbrukning från lastbilstransporter av bränsle, kemikalier och aska vid nollalternativet respektive planerad verksamhet med dubblerat transportavstånd för skogs- och sågverksbränslen Drivmedel SO 2 NO X HC Stoft CO CO 2 GWh/år ton/år Planerad verksamhet 14,0 0,002 14,8 0,3 0,1 1, Nollalternativ 12,8 0,002 13,5 0,3 0,1 1, Utsläpp från transporter i relation till anläggningens utsläpp Tabell 19 visar utsläppen från verksamheten inom Åbyverket och utsläpp från transporter till och från Åbyverket med bränslen, kemikalier och askor.

25 Tabell 19 Transporter Bilaga A3 Utsläpp från transporter i jämförelse med utsläpp från anläggningen, planerad verksamhet och nollalternativ, ton per år Svavel Kväveoxider Stoft Koldioxid Planerad verksamhet Åbyverket Genom skorsten 47, , Hjullastare 0 2,8 0,1 411 Transporter till och från , Åbyverket Summa Nollalternativ Åbyverket Genom skorsten Hjullastare 0 2,3 0,1 332 Transporter till och från 0 10,3 0, Åbyverket Summa Utsläppen från transporter till och från anläggningen utgör en liten del av de sammanslagna utsläppen. Utsläppen av kväveoxider är det utsläpp från transporter som ger störst andel av de totala utsläppen. Kväveoxidutsläppen från transporter utgör cirka 5 procent av de sammanslagna utsläppen. Med de sammanslagna utsläppen avses här utsläpp från Åbyverket i form av utsläpp från pannorna och interna transporter samt utsläpp från transporter till och från Åbyverket. Utsläppen av koldioxid från transporter är cirka 3 procent, stoft en procent och svavel mindre än en promille. Transporternas andel är marginellt lägre från planerad verksamhet jämfört med nollalternativet. Figur 4 visar andelen utsläpp från transporter i relation till utsläppen från Åbyverket. 100% 90% 80% 70% 25 60% 50% 40% Transporter Åbyverket 30% 20% 10% 0% Koldioxid Kväveoxider Stoft Figur 4 Andel utsläpp från transporter i relation till utsläppen från Åbyverket, planerad verksamhet och nollalternativet

26 Känslighetsanalys Det är alltid förknippat med en viss osäkerhet att bedöma transportavstånd. Bränslemarknaden och bränsleleverantörer varierar över tiden. För att bedöma konsekvenserna av att transportavståndet ökar ansätts här som känslighetsanalys att transportavståndet för bränsletransporter av trädbränslen såsom grot, bark, sågverksrester dubbleras. Utsläpp av kväveoxider från transporter kommer då att utgöra cirka 7 procent av de sammanslagna utsläppen för planerad verksamhet och något lägre för nollalternativet. Med de sammanslagna utsläppen avses här utsläpp från Åbyverket i form av utsläpp från pannorna och interna transporter samt utsläpp från transporter till och från Åbyverket. Utsläppen av koldioxid är cirka 5 procent av de sammanslagna utsläppen för planerad verksamhet och något lägre för nollalternativet, stoft en procent och svavel mindre än en promille. Vid ökade transportavstånd för trädbränslen är transporters andel av de totala utsläppen något högre från planerad verksamhet jämfört med nollalternativet. Figur 5 visar andelen utsläpp från transporter i relation till utsläppen från Åbyverket. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Transporter Åbyverket 30% 20% 10% 0% Koldioxid Kväveoxider Stoft Figur 5 Andel utsläpp från transporter i relation till utsläppen från Åbyverket, planerad verksamhet, känslighetsanalys längre transportavstånd bränslen

27 27 9 Miljökonsekvenser från transporter till och från Åbyverket 9.1 Bullerpåverkan och vibrationer från transporter En bullerutredning har genomförts för Åbyverket och den planerade verksamheten, se Bilaga A6. I denna utredning ingår även transporter till och från anläggningen Vägtrafikbuller I utredningen (bilaga A6) redovisas beräknat vägtrafikbuller för 2015 års transporter. Den planerade ändringen av verksamheten vid Åbyverket ger följande konsekvenser med avseende på buller från bränsletransporter till och från anläggningen: Den beräknade ekvivalenta ljudnivån beräknas inte öka jämfört med idag vid någon bostad utefter transportvägen på grund av ökat antal transporter till anläggningen. Maximalnivåerna från vägtrafiken är densamma med eller utan transporter till anläggningen. Däremot ökar antalet maximalnivåer till följd av transporterna. Antalet tunga transporter till anläggningen är litet, mindre än 10 procent, i förhållande till övriga tunga transporter utom vid Idrottsvägen. Där beräknas andelen transporter till och från anläggningen till cirka 26 procent av det totala antalet tunga transporter Järnvägstransporter Som tidigare beskrivits är förutsättningarna för transportutredningen och MKBn att alla transporter sker med lastbil. I bullerutredningen har dessutom konsekvenser av att en viss andel bränsletransporter sker med järnväg studerats (cirka 50 järnvägsset per år). Den dygnsekvivalenta ljudnivån utomhus från tågtrafiken är mycket låg och överskrider inte de riktvärden som gäller. Den maximala ljudnivån från enskilda godstågspassager kan komma att överskrida 70 dba utomhus vid uteplats för vissa befintliga bebyggelser. Överskidandet är högst 5-6 dba. Med hänsyn till den mycket glesa tågtrafiken med i genomsnitt två passager i veckan kan det inte tolkas som en överskridande av riktlinjen då denna avser fem överskridande per timme. Stomljud Beräkningar baserade på mätningar vid spåret visar att det inte finns någon risk för hörbara stomljudsnivåer i befintlig bostadsbebyggelse invid stickspåret till anläggningen. De närmaste bostäderna ligger cirka 50 meter från spåret.

28 Kännbara vibrationer Beräkningar baserade på mätningar vid spåret visar att det inte finns någon risk för kännbara vibrationer i befintlig bostadsbebyggelse invid stickspåret till anläggningen. De närmast bostäderna ligger cirka 50 meter från spåret Transporternas påverkan på luftkvaliteten runt aktuella vägar I Bilaga A4 utreds det hur utsläppen från den planerade förändringen av Åbyverket påverkar omgivningsluften i området runt Örebro genom sk spridningsberäkningar. I dessa beräkningar ingår utsläpp från anläggningen och utsläpp från transporter till och från Åbyverket. Totalt får dessa marginell påverkan på omgivningsluften i Örebro och de kommer inte att leda till att någon av miljökvalitetsnormerna överskrids till följd av verksamheten. Detta innebär att transporterna i sig har en ytterst marginell påverkan på omgivningsluften i Örebro.

29 29 Bilaga A3.1 EMISSIONER OCH DRIVMEDELSFÖRBRUKNING Lagkrav på lastbilar Alla nya bilar har sedan 1993 års modell miljöklassats i någon miljöklass. Man skiljer på personbilar, lätta lastfordon och tunga fordon. De senare har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Det är avgasutsläppen av kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NO x ) och partiklar som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid ingår inte. Alla nya bilar som säljs i Sverige och EU måste som lägst uppfylla grundkraven i miljöklass 2000 (EG-direktivet) för att få säljas. Skärpta avgaskrav för tunga bilar gäller inom EU från och med den 1 oktober Ytterligare skärpningar sker 2006 och I dag gäller alltså obligatoriskt miljöklass 2000 och frivilligt miljöklasserna 2005 och Dessutom finns miljöklass EEV för särskilt rena avgaser. Gamla och nya utsläppsgränsvärden har sammanställts i Tabell 20. Ofta används begreppet EURO för att beteckna en avgaskravnivå. Det hänvisar till EUkraven. Det är ett sätt att säga att en motor eller bil motsvarar vissa krav. Men EURO är inte en officiell beteckning. En motor eller bil har istället godkännandebeteckning med referens till det aktuella EU-direktivet (utgåva och paragraf) och till de svenska bestämmelserna (Miljöklass). EURO förekommer dock ofta i t ex upphandling och där avgasrenare byggs på i efterhand. EURO betecknar alltså inte ett formellt godkännande. Beteckningen EURO 3 motsvarar de aktuella obligatoriska kraven. Tabell 20 Utsläppsgränsvärden (g/kwh) för miljöklassning av tunga bilar över 3,5 ton (Källa: och Miljöklass EURO NO X Partiklar CO HC Miljöklass 3, 1993 EURO 1 9 0,4 4,9 1,2 Miljöklass 2, 1996 EURO 2 7 0,15 4 1,1 Miljöklass 2000 EURO 3 5 0,16 0,21 5,45 0,78 Miljöklass 2005 EURO 4 3,5 0,03 4 0,55 Miljöklass 2008 EURO 5 2 0,03 4 0,55 Miljöklass EEV EEV 2 0,02 3 0,4 Emissionsfaktorer för lastbilar Många olika parametrar påverkar bränsleförbrukning och emissionsmängder vid lastbilstransporter. Förutom typ av bränsle och storlek på fordonet påverkar även trafikens sammansättning, vägens beskaffenhet och körsättet. I beräkningarna av lastbilstransporternas utsläpp har använts bränsleförbrukningar och emissionsfaktorer redovisade i Tabell 21 använts.

30 Tabell 21 Transporter Bilaga A3 Bränsleförbrukning och emissionsfaktorer för lastbilstransporter Drivmedelsförbrukning kwh/tonkm SO 2 NO X HC Stoft CO CO 2 mg/tonkm Lastbil 0,092 0, , Förutsättningar för beräkningarna utgår från att lastbilstransporterna beräknas ske med lastbil av Miljöklass Arbetsmaskiner - hjullastare Förutsättningar EUs standard för arbetsmaskiner som gäller från 2004, motorstorlek per maskin 150 kw, se Tabell 22. Tabell 22 EUs standard för arbetsmaskiner

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen Presentation 2012 Fjärrvärme i Västra Svealand I regionområde Västra Svealand bedriver E.ON Värme verksamhet i sex fjärrvärmenät Verksamheten i Örebro/Kumla/Hallsberg

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

PM 10120552.01 2009-03-31

PM 10120552.01 2009-03-31 Uppdragsnr: 10120552 1 (6) PM 10120552.01 2009-03-31 Godsterminal Kils kommun Bullerutredning Sammanfattning LBC Frakt Värmland AB och Kils kommun har för avsikt att anlägga en terminal för förvaring och

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

BRÄNSLEMARKNADS- UTREDNINGAR

BRÄNSLEMARKNADS- UTREDNINGAR BRÄNSLEMARKNADS- UTREDNINGAR Biobränslemarknaden Avfallsbränslemarknaden Returträflis- och utsorterade avfallsbränslen Biobränslemarknaden Profus utredning om biobränslemarknaden redovisar marknadspriser,

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Godstransporter 2005 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Skickas

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Solbacka Trädgård, Norrtälje

Solbacka Trädgård, Norrtälje Projektrapport Solbacka Trädgård, Norrtälje Trafikbullerutredning Projekt: 33-02615 Rapport 33-02615-07053100 Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2007-05-31 ÅF-Ingemansson AB

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Verktyget är tillgängligt i DB Schenkers portal för e-tjänster, MySchenker.

Verktyget är tillgängligt i DB Schenkers portal för e-tjänster, MySchenker. Sida 1 av 9 DB Schenkers Emission Report external. Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk.

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e)

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e) På uppdrag av MCI har en klimatanalys av Svenska Mässan genomförts. Resultaten i denna rapport kan användas som underlag för att, antingen göra djupare analyser för att fastställa den faktiska påverkan,

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Kraftproduktion med Biobränsle

Kraftproduktion med Biobränsle Bra Miljöval Anläggningsintyg Kraftproduktion med Biobränsle 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Sylwe Wedholm Avdelningschef Bränslehantering 2009-02-04 Söderenergi Samägt av kommunerna: Botkyrka 25 Huddinge 25% Södertälje 50% Kunder: Södertörns

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer