Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan"

Transkript

1 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

2 2

3 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning Inledning Nollalternativ och planerad verksamhet Avgränsningar Transportplan för Åbyverket Transportsystem/vägar för gods Landsväg Trafikflöden på aktuella transportvägar Järnväg Transporterat gods och godsmängder Bränslen Kemikalier och tillsatser Restprodukter Transportavstånd och lastkapaciteter Biltransporter Transportfrekvenser Nuvarande transportfrekvens Vägtransporter Järnvägstransporter Framtida frekvens vägtransporter Tider för transporter Transporter fördelade på transportvägar Åtgärder för att undvika trängsel på vägar till Åbyverket Interna transporter inom Åbyverket - hjullastare Totala utsläpp Sammanställning av det totala transportarbetet Emissioner från lastbilstransporter Känslighetsanalys Utsläpp från transporter i relation till anläggningens utsläpp Känslighetsanalys Miljökonsekvenser från transporter till och från Åbyverket Bullerpåverkan och vibrationer från transporter Vägtrafikbuller Järnvägstransporter Transporternas påverkan på luftkvaliteten runt aktuella vägar BILAGOR Bilaga A1.3 Emissionsfaktorer och drivmedelsförbrukning

4 4

5 5 0 Sammanfattning I samband med att Åbyverket förnyas med en ny kraftvärmeenhet ökar antalet transporter till och från anläggningen. Transporterna består framför allt av bränsle till anläggningen och aska från anläggningen. Dessa transporter var år 2008 cirka Transportbehovet varierar över året, störst på vintern när efterfrågan på värme är som störst, och minst på sommaren. Cirka transporter av bränslen, kemikalier och aska bedöms anlända till Åbyverket varje år enkel väg. Under den kallaste perioden på året när transportbehovet är som störst beräknas antalet transporter vara cirka 110 lastbilar per dygn i medeltal. Beräkningarna baseras på att alla transporter sker med bil. Inga transporter kommer till Åbyverket på lördag och söndag. Transportbehovet är knappt 20 procent större för den planerade verksamheten jämfört med nollalternativet. Anledningen är att i nollalternativet används en stor mängd olja och den planerade verksamheten innebär att i princip all olja ersätts med våta trädbränslen, som är mer skrymmande. För att försöka minska belastningen genom tätbebyggt område övervägs alternativa transportvägar. Exempelvis går det idag en järnvägslinje in till anläggningen, vilken idag används i begränsad omfattning.

6 6

7 7 1 Inledning E.ON Värme Sverige AB söker tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och förändrad verksamheten vid Åbyverket. Ansökan omfattar hela verksamheten vid Åbyverket. Ändringen av verksamheten innebär att tre äldre pannor ersätts med en ny biobränsleeldad enhet för samtidig produktion av el och fjärrvärme. Det framtida fjärrvärmebehovet i regionen är fortsatt stort och fjärrvärme byggs kontinuerligt ut i nya och befintliga områden. Utbyggnaden kompenseras dock av energibesparingar hos kunderna. Därför bedöms den framtida fjärrvärmeleveransen ligga på ungefär samma nivå som idag. Genom moderniseringen av verksamheten vill E.ON säkerställa en fortsatt miljövänlig, konkurrenskraftig och säker produktion av el, värme och ånga i Örebroregionen. Den förändrade verksamheten kommer att även att medföra vissa förändringar av transporterna till och från Åbyverket. Marknaden för bränslen är under ständig förändring men kravet på logistiskt goda transportmöjligheter kvarstår. I denna bilaga görs bedömningar av emissioner från hela transportkedjan sett ur ett globalt perspektiv, det vill säga transporterna från leverantörer till kraftvärmeanläggningen. Beräkningar av transporter i form av antal transporter, dess drivmedelsförbrukning och utsläpp till luft har genomförts av den framtida planerade verksamheten och för nollalternativet. En undersökning har genomförts hur transporterna påverkar luften i Örebro. Åbyverkets totala påverkan på omgivningsluften i Örebro har undersökts genom spridningsberäkningar där utsläppen från transporterna till och från Åbyverket ingår, se även Bilaga A4. Bullerpåverkan från transporterna har också beräknats, se även Bilaga A Nollalternativ och planerad verksamhet Den verksamhet som ansökan avser kallas planerad verksamhet. Nollalternativet beskriver hur den närmaste framtiden kommer att se ut om inte den planerade förändringen med en ny kraftvärmeenhet kommer till stånd. Nollalternativ I nollalternativet är den producerade mängden av elenergi och värmeenergi i princip samma som idag. Pannorna ÅP1, ÅP2 och ÅP3 är tagna ur drift och ersätts i stället med ökad drift av de oljepannor som idag används som reserv. ÅP5 eldas i huvudsak med biobränslen och torv och anläggningens befintliga värmepumpar står för en fjärrkylaproduktion motsvarande dagens nivå. Nollalternativet utgår från dagens produktionskapacitet med planerad produktion utifrån antaget framtida fjärrvärmeunderlag. Som beräkningsexempel har antagits planerad produktionsmix år 2015 vilken anses representativ för den framtida produktionen vid

8 anläggningen. Fjärrvärmenätet är fortfarande sammankopplat med Kumla, Hallsberg och SAKAB. Dessa kvarstår som produktionsenheter på nätet. Planerad verksamhet I planerad verksamhet är produktionen av fjärrvärme i princip lika stor som i nollalternativet. Pannorna ÅP1, ÅP2 och ÅP3 är tagna ur drift. Produktionsenheterna utgörs i huvudsak av en ny kraftvärmeenhet med en tillförd bränsleeffekt på upp till 85 MW, som ska byggas i befintligt pannhus, samt befintliga ÅP5, som i huvudsak eldas med biobränslen och torv. ÅP4 används även fortsättningsvis som reserv. Den nya pannan, ÅP6, ska eldas med olika typer av biobränslen. Alternativet innebär en något ökad elproduktion jämfört med nollalternativet. Skillnaden beror i huvudsak på högre elverkningsgrad med den planerade verksamheten. Anläggningens befintliga värmepumpar står för en fjärrkylaproduktion motsvarande dagens nivå. Även för planerad verksamhet används 2015 som ett representativt år för den framtida produktionsmixen Avgränsningar I utredningen är transportavståndet för importerade bränslen satt till mottagningshamnen i Sverige. Detta gäller för eldningsoljor. I dag sker merparten av transporter av bränsle, aska och förbrukningsvaror till respektive från Åbyverket med bil. En viss andel av långväga bränsletransporter, främst torv, sker med tåg. Med den planerade verksamheten kommer merparten av bränsle att komma från regionen med relativt korta transportavstånd. E.ON eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt att få bränsleleveranser med järnväg. Kostnader och möjligheter för tågtransporter är starkt beroende av upptagningsområdet för respektive bränsleslag. Kostnader för transporter av bränslen är beroende av flera faktorer. Vid jämförelse av kostnader per energienhet för olika transportslag och olika bränslen är bland annat energiinnehållet av stor betydelse. Vidare är det viktigt var bränslen uppkommer och avståndet till järnväg. Varje omlastning mellan olika transportslag medför kostnader. Flera utredningar belyser kostnader för transport av bränslen och jämför olika logistik lösningar. Generellt gäller att kostnader för transport via järnväg ökar ytterst lite vid längre transportavstånd, men kostnaderna är initialt höga. Vid transport med lastbil är den initiala kostnaden liten men ökar snabbt med avståndet. E.ON gör bedömningen för Åbyverket att transport med tåg kan bli billigare än bil vid transportavstånd över cirka 30 mil. Denna bedömning är gjord utifrån de tekniklösningar som finns att tillgå på marknaden. Vid en framtida utveckling av logistiklösningar för järnvägstransporter kommer troligen kostnaderna att sjunka och det kan därmed bli aktuellt med kortare transportavstånd för järnvägstransporter. I denna utredning som utgör underlag för att bedöma miljökonsekvenser förutsätts att alla transporter av bränsle, aska och kemikalier sker med lastbil, vilket anses som värsta fallet. I utredningen av buller och vibrationer från transporter, se bilaga A6, görs dessutom bedömning av konsekvenserna av att viss andel av bränsletransporterna sker med järnväg.

9 2 Transportplan för Åbyverket Inom ramen för E.ON Värme Sveriges verksamhet i Örebro sker transporter till och från verksamheten, men också inom verksamheten. Bolaget har idag endast en trafikplan för den del av transporterna som sker inom anläggningen vid Åbyverket. Avsikten med befintlig trafikplan är att kontrollera flödet av transporter för att på så sätt optimera dessa både ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt samt att minimera risker. Bolaget har för avsikt att ta fram en transportplan/policy under 2010 som omfattar allt transportarbete som krävs för verksamheten. Transportplanen kommer att innehålla mål, handlingsplan och uppföljning. Beslutad transportplan kommer att redovisas för tillsynsmyndighet. Planen kommer att revideras vid behov dock minst vart tredje år. Uppföljningen kommer att redovisas till tillsynsmyndighet via den årliga miljörapporten senast 31 mars varje år. Följande transporter kommer att omfattas: 1. Transporter av bränsle och övrigt gods a. Transporter till och från anläggningen b. Transporter inom anläggningen Planen kommer att innehålla transportsätt, transportvägar, returtransporter, upphandlingsrutiner mm. 2. Persontransporter a. Persontransporter med bolagets personbilspool b. Tjänsteresor c. Tjänstebilar 9

10 10 3 Transportsystem/vägar för gods 3.1 Landsväg Huvuddelen av alla vägtransporter till Åbyverket kommer via E18/E20. En liten andel av transporterna kommer via Norrköpingsvägen, se Figur 1. Figur 1 Transportvägar till och från Åbyverket I Figur 2 beskrivs transportvägarna till och från anläggningen inklusive järnväg.

11 11 Stubbenbron Åbyverket Figur 2 Transportvägar i direkt anslutning till och inom Åbyverket Av transporterna via E18/E20 kommer övervägande delen söderifrån. En mindre mängd närtransporter kommer via Norrköpingsvägen, Glomman och Södra infartsleden, se Tabell 1. Alla vägtransporter nära anläggningen kommer via Västhagagatan, Hagagatan och Idrottsvägen till Åbyverket, se Figur 2. Transporterna passerar där industri- och angränsande bostadsområden. Transporterna sker via den speciellt byggda Stubbenbron till Åbyverket. Tabell 1 Bränslen Förväntade transportvägar för respektive bränsle Transportväg Skogs- och Grot Söder och norrifrån E18/E20 sågverksbränsle Bark Söderifrån E18/E20 1) Spån och Söderifrån E18/E20 1) torrflis Torv Lokalt Söderifrån E18/E20 1) Regionalt Söder och norrifrån E18/E20 Eo5 Norrköpingsvägen (v51), Glomman, Stenbackevägen. Klerkgatan, Södermalms Allén, Södra infartsleden Eldningsolja Eo1 Norrköpingsvägen (v51), Glomman, Stenbackevägen. Klerkgatan, Södermalms Allén, Södra infartsleden Impregnerat trä Söderifrån E18/E20 1) 1) viss andel kan också komma norrifrån på E18/E20

12 3.1.1 Trafikflöden på aktuella transportvägar Transporter Bilaga A3 I Tabell 2 redovisas de senaste mätningarna av transportflöden på de aktuella transportvägarna enligt uppgifter från Vägverket och Örebro kommun. 12 Tabell 2 Totala trafikflöden på vägar som är aktuella för transporter till Åbyverket (Vägverket, 2008 och Örebro kommun, 2008) Trafikflöden Kommentar E18/E per dygn, varav tung medeldygn enligt Vägverket 2008 norrgående trafik E18/E per dygn, varav tung medeldygn enligt Vägverket 2008 södergående trafik Västhagagatan per vardagsdygn Södra infarten-åbyvägen, 2007 (10 tung), Örebro kommun Hagagatan per vardagsdygn Stubbeng-Västhaga, 1996 Idrottsvägen per dygn Vid Stubbenbron, 20% tunga transporter, 2007 (kommunens bullerberäkning vid Kv Tjänstemannen, 2007) Stubbengatan per vardagsdygn Hagagatan-Stubbenbron, Örebro kommun 2007 Södra infartsleden per vardagsdygn Mem Aspholmsvägen, 1996, Örebro kommun Stenbackevägen per vardagsdygn Hjortbergstorpsv-Glomman, 2003, 10 tung, Örebro kommun Glomman per vardagsdygn 2007, Örebro kommun Norrköpingsvägen (v51) per vardagsdygn Sörbyängsvägen vä rondellen, 2008, Örebro kommun Beräknade antal framtida transporter till respektive från Åbyverket för olika alternativ redovisas i Tabell 14. Förslag på framtida transport till respektive från anläggningen I och med planerade förändringar av verksamheten kommer antalet transporter in till anläggningen att öka. För att minska belastningen i tätbebyggt område övervägs en alternativ transportväg ut ur anläggningen. Ett förslag visas i Figur 3. Förslaget innebär att transporterna leds in på den befintliga vägen medan uttransport sker via en ny utfart ut på motortrafikleden. Åtgärden skulle halvera antalet transporter genom tätbebyggt område. För uttransport behöver en ny vågstation byggas för vägning av transporter via den nya transportleden om den nya utfarten realiseras.

13 13 Figur 31 Intransport till Åbyverket via Stubbenbron och uttransport via ny utfart på Södra Södra infarten infarten 3.2 Järnväg Det finns idag möjlighet till transport in på anläggningen med tåg. De senaste åren har en viss mängd intransporter skett med tåg, i huvudsak långväga transporter av torv.

14 14 4 Transporterat gods och godsmängder Följande slag av transporter sker i huvudsak till och från Åbyverket: Bränslen Kemikalier Restprodukter 4.1 Bränslen Förbrukningen av respektive bränslen kan variera men baserat på framtida förväntad fördelning erhålls värden för planerad verksamhet respektive nollalternativ enligt Tabell 3. Tabell 3 Förväntad bränsleförbrukning, planerad verksamhet jämförd med nollalternativ Bränslen Planerad verksamhet, ton/år Nollalternativ, ton/år Skogs- och sågverksbränslen Torv Eldningsolja Impregnerat trä Total Kemikalier och tillsatser Förbrukningen av respektive kemikalier och tillsatser kan variera beroende på driftsförutsättningarna men baserat på framtida förväntad fördelning erhålls värden för planerad verksamhet respektive nollalternativ enligt Tabell 4. Tabell 4 Förväntade förbrukningar av kemikalier och tillsatser Kemikalier och tillsatser Planerad verksamhet, ton/år Nollalternativ, ton/år Ammoniak 25 % Kalksten Sand Natriumhydroxid Svavelsyra Restprodukter Mängden restprodukter beror till stor del på vilka bränslen som används. Förväntade mängder för planerad verksamhet respektive nollalternativ redovisas i Tabell 5.

15 Tabell 5 Förväntade mängder restprodukter från anläggningen Transporter Bilaga A3 Restprodukter Planerad verksamhet, Nollalternativ, ton/år ton/år Totalt, flygaska och bottenaska

16 16 5 Transportavstånd och lastkapaciteter Marknaderna för bränslen, kemikalier och övriga tillsatser förändras. Det är svårt att förutsäga varifrån de olika varorna kommer att levereras. En bedömning har genomförts av möjliga transportavstånd och transportslag. Dessa ska ses som exempel, men utgör en bas för bedömning av storleksordningar av antal transporter och utsläpp från transporter. 5.1 Biltransporter De förutsättningar som använts för biltransporter av bränslen i form av transportkapacitet per fordon, medeltransportavstånd och om det förväntas vara returtransporter ses i Tabell 6 för bränsle och i Tabell 7 för kemikalier och tillsatsvaror. Tabell 6 Bränslen Skogs- och sågverksbränsle Förutsättningar för biltransporter av bränslen, kapaciteter, avstånd mm Torv Lokalt Nej Regionalt Nej Eldningsolja Eo5 0, Nej Eo1 0, Nej Impregnerat trä Nej *enkel väg Tabell 7 Förutsättningar för biltransporter av kemikalier, kapaciteter, avstånd mm Fördelning, kton Transportkap Medeltransport- Alternativ Planerad verksamhet Nollalternativ ton/bil avstånd, km* Retur Grot Nej Bark Nej Spån och torrflis Nej Kemikalier och tillsatser Transportkap ton/bil Medeltransportavstånd, km* Returtransport Ammoniak 25 % Nej Kalksten Ja 25 % Sand Ja 25 % Natriumhydroxid Nej Svavelsyra 32 % Nej *enkel väg Tabell 8 redovisar transportkapacitet och avstånd för restprodukter, i form av bottenaska och flygaska. Restprodukterna transporteras först från Åbyverket till Hulinge med en mindre bil som kör i skytteltrafik. Från Åbyverket till Hulinge är avståndet ungefär 7 km. På Hulinge lastas askan om till större bilar. Askan går till återanvändning och på sikt till återföring till skogen.

17 Tabell 8 Transporter Bilaga A3 Förutsättningar för biltransporter av restprodukter, kapaciteter, avstånd mm Flyg och bottenaska Transportkap ton/bil Medeltransportavstånd, km* Returtransport -Från Åbyverket till Hulinge 15 7 Nej -Vidare från Hulinge Nej * enkel väg 17

18 18 6 Transportfrekvenser 6.1 Nuvarande transportfrekvens Vägtransporter Frekvensen av biltransporter av bränslen och aska till respektive från Åbyverket år redovisas i Tabell 9. Antal biltransporter till respektive från Åbyverket med bränsle och aska har under perioden 2006 till 2008 varierat mellan och lastbilar per år. Tabell 9 Antal fordon per år till respektive från Åbyverket år (Miljörapporten ) År Aska Bränslen Summa Förutom vägtransporter för bränsle och aska, som visas i Tabell 9, tillkommer drygt 250 transporter per år för kemikalier mm. Under 2008 tillkom dessutom cirka lastbilar med rundvirke som körde in till Åbyverket för att mätas innan det körde ut igen till Hulinge, där virket har flisats. Intransporten av flisad rundved till Åbyverket ingår i summan i Tabell 9, men inte transporterna av rundveden för mätningen. Vid Hulinge finns det ingen uppbyggd ramp som gör det möjligt att mäta virkesmängden. Totalt var antalet transporter av bränsle, aska och kemikalier, inklusive transporterna av rundved för mätning cirka år Tabell 10 visar en uppskattning av fördelning av vägtransporter År 2008 var andelen transporter med tåg extra stor på grund av försöksverksamhet. Tågtransporterna 2008 minskade antalet vägtransporter med uppskattningsvis bilar.

19 Tabell 10 Transporter Bilaga A3 Uppskattad fördelning av vägtransporter för bränslen, kemikalier och aska per månad och dygn, enkel väg Historiskt 2008 Antal per månad Genomsnitt per dygn* Januari Februari Mars April Maj Juni Juli 0 0 Augusti 60 5 September Oktober November December Medelvärde * måndag till fredag, i princip inga transporter lördag och söndag I ovanstående transporter ingår inte transporter av rundved som under 2008 har mätts in vid Åbyverket innan det flisats vid Hulinge. Om dessa räknas med ökar medelvärdet med 100 bilar per månad och med 3 bilar per dag Järnvägstransporter En viss andel av de långväga bränsletransporterna av bränslen har skett med tåg. Under 2008 kom 57 tågset med bränsle till Åbyverket. Den största andelen bränsle som transporterades med tåg var torv. Mängden torv som kom med tåg stod för nästan en tredjedel av den totala energimängden av torv som eldades vid Åbyverket Under 2006 och 2007 transporterades även en viss andel torv till Åbyverket med tåg, totalt 26 tågset under 2006 och 27 tågset under Varje tågsest har igenomsnitt cirka 10 vagnar och rymmer sammanlagt cirka 900 ton eller 2,5 GWh torv. Under hösten 2008 har ett fullskaleförsök med tågtransporter av skogsbränslen till Åbyverket skett inom ramen för ett forskningsprojekt. Försöken ingår som ett studieobjekt inom Skogforsk projekt Järnvägsterminaler. Utvärdering av projektet kommer att ske under Tabell 11 visar antal tågset per år med bränsle till Åbyverket Tabell 11 Antal tågset per år till respektive från Åbyverket år (Miljörapporten ) År Torv 26 (ca 65 GWh) 27 (ca 68 GWh) 39 (97 GWh) Grot mm (36 GWh) * Kreosotimpregnerat trä (6 GWh) * försöksverksamhet

20 20 Järnvägstransporterna av bränslen under 2008 motsvarar uppskattningsvis i storleksordningen lastbilstransporter. Transporterna sker idag vid olika tidpunkter på dygnet, såväl nattetid som dagtid. 6.2 Framtida frekvens vägtransporter Antal bilar till respektive från Åbyverket enligt bedömningar redovisas i Tabell 12. Antalet transporter är angivet som enkel väg. Totalt bedöms antalet vägtransporter bli högre för den planerade verksamheten jämfört med nollalternativet. I Tabell 12 redovisas det bedömda antalet vägtransporter angivet som enkel väg totalt över året. Tabell 12 Antal bedömda vägtransporter till respektive från Åbyverket per år, enkel väg Vägtransporter Planerad verksamhet Nollalternativ Bränslen, totalt Kemikalier mm Restprodukter Summa Antalet transporter är större för planerad verksamhet jämfört med nollalternativet och även jämfört med nuvarande transporter. Anledningen till att antalet transporter ökar jämfört med idag är att: Elpannor och värmepumpar ersätts med våtare bränsle Pellets ersätts med våtare trädbränslen En viss del av torvanvändningen ersätts med våtare trädbränslen Oljeanvändning ersätts med våta trädbränslen. Transportbehovet är knappt 20 procent större för den planerade verksamheten jämfört med nollalternativet. Anledningen är att i nollalternativet används en stor mängd olja och den planerade verksamheten innebär att i princip all olja ersätts med våta trädbränslen, som är mer skrymmande. Under vintertid när efterfrågan på värme är som störst kommer anläggningen att producera maximalt. Under den kallaste perioden, december och januari beräknas antalet transporter i genomsnitt att vara 110 lastbilar per dygn för den planerade verksamheten. Beräkningarna är baserade på att transporter sker måndag till fredag, och inga transporter lör- och söndagar. Fördelningen av transporter över året redovisas i Tabell 13.

21 Tabell 13 Transporter Bilaga A3 Antal bedömda vägtransporter för bränslen, kemikalier och aska fördelat per månad och dygn, enkel väg Planerad verksamhet Nollalternativ Antal per månad Genomsnitt per dygn* Antal per månad Genomsnitt per dygn* Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Medelvärde * måndag till fredag, inga transporter lördag och söndag Tider för transporter Lastbilstransporter till Åbyverket sker måndag till och med fredag och i huvudsak mellan kl. 07 och Transporter fördelade på transportvägar Fördelningen av transporter på transportvägar redovisas i Tabell 14. Transporter sker i huvudsak via E18/E20. Med planerad verksamhet sker få transporter via Norrköpingsvägen. Antalet via Norrköpingsvägen är marginellt större i nollalternativet. E.ON arbetar för att hitta en trafiklösning som kan minska antalet transporter inom tätbebyggt område. Figur 3 visar förslag på lösning med ny utfart. En sådan lösning skulle innebära att antal tunga för verksamheten vid Åbyverket som gör över Stubbenbron halveras.

22 Tabell 14 E18/E20 södergående/alternativt en mindre andel E18/E20 norrgående* Transporter Bilaga A3 Bedömning av antal lastbilstransporter till respektive från Åbyverket per år med planerad verksamhet vid olika alternativa trafiklösningar Nollalternativ Planerad verksamhet, till/från Som idag Ny infart/eller utfart Till Från Till Från Till Från Via Stubbenbron Södra infartsleden till/från E18/E20 Södra infartsleden, Södermalms Allén, Klerkgatan, Stenbackevägen, Glomman, Norrköpingsvägen (v51) 550** 550** 30** 30** 30** 30** * uppskattningsvis 10 procent norrgående ** enbart oljebilar och några enstaka andra bilar Åtgärder för att undvika trängsel på vägar till Åbyverket För att undvika risk för trängsel på transportvägarna till Åbyverket planerar E.ON att styra transporterna så att de blir så utspridda som möjligt över tiden. Styrningen kommer att ske genom instruktioner till chaufförer och leverantörer. Frågan kommer även att tas upp i samband med upphandling av nya leverantörer och entreprenörer. Lastbilstransporter till Åbyverket ska även fortsättningsvis ske måndag till och med fredag och i huvudsak mellan kl. 07 och 22. Dessa åtgärder bedöms tillräckliga för att förhindra köbildning längs vägarna och trafikkorsningarna från E18/E20 fram till Åbyverket.

23 23 7 Interna transporter inom Åbyverket - hjullastare Förutom transporterna till och från Åbyverket sker även bränsletransporter inom anläggningen. Bränsletransporterna inom anläggningen sker till stor del med transportband, men även med hjullastare som transporterar bränsle från lager inom anläggningen till inmatningsfickor. Två hjullastare används vid anläggningen. De bränslen som flyttas inom anläggningen är de som lagras på bränsleplan såsom grot, spån, bark, torv och impregnerat trä. I Tabell 15 redovisas bedömda totala utsläpp och bränsleförbrukning från interna transporter av bränslen med hjullastare inom anläggningen. Emissionsfaktorer redovisas i bilaga A3.1. Utsläppen från planerad verksamhet är något högre än från nollalternativet beroende på att en större mängd av det bränsle som förbrukas i den planerade verksamheten lagras på bränsleplan. Tabell 15 Bedömda totala emissioner och drivmedelsförbrukning från interna transporter av bränslen inom anläggningen med hjullastare Drivmedel SO 2 NO X HC Stoft CO CO 2 GWh/år ton/år Planerad verksamhet 1,6 0 2,8 0,5 0,1 1,6 411 Nollalternativ 1,2 0 2,3 0,4 0,1 1, Totala utsläpp 8.1 Sammanställning av det totala transportarbetet I Tabell 16 sammanfattas det bedömda totala transportarbete in till och ut från Åbyverket vid nollalternativet respektive planerad verksamhet. Det bör noteras att alla transportavstånd till Åbyverket är angivna på enkel väg. Om inte returtransporter bedöms kunna utnyttjas har utsläpp och transportavstånd även beräknats för returtransport. Det större transportarbetet för nollalternativet jämfört med den planerade verksamheten beror till stor del på korta transportavstånd för trädbränslen som utgör en stor bränsleandel med den planerade verksamheten. Tabell 16 Bedömt totalt transportarbete in till och ut från Åbyverket vid nollalternativet respektive planerad verksamhet Gods Nollalternativ Mtonkm Planerade alternativ Mtonkm Bränslen 99,9 97,5 Kemikalier 4,0 4,1 Aska och avfall 2,0 2,5 Totalt 105,9 104,0

24 8.2 Emissioner från lastbilstransporter I Tabell 17 redovisas bedömda totala emissioner och bränsleförbrukningar från godstransporter med lastbil vid nollalternativet respektive planerad verksamhet. Emissionsfaktorer redovisas i bilaga A3.1 De totala utsläppen från lastbilstransporter till och från anläggning blir något större för nollalternativet jämfört med den planerade verksamheten. 24 Tabell 17 Bedömda totala emissioner och drivmedelsförbrukning från lastbilstransporter av bränsle, kemikalier och aska vid nollalternativet respektive planerad verksamhet Drivmedel SO 2 NO X HC Stoft CO CO 2 GWh/år ton/år Planerad verksamhet 9,6 0,002 10,1 0,2 0,1 1, Nollalternativ 9,7 0,002 10,3 0,2 0,1 1, Känslighetsanalys Det är alltid förknippat med en viss osäkerhet att bedöma transportavstånd. Bränslemarknaden och bränsleleverantörer varierar över tiden. För att bedöma konsekvenserna av att transportavståndet ökar jämfört med Tabell 6, genom att avståndet för skogs- och sågverksbränslen dubbleras. Resultaten i känslighetsanalysen, se Tabell 18, visar att utsläppen ökar mest för planerad verksamhet och dessa utsläpp är något högre jämfört med nollalternativet. Tabell 18 Känslighetsanalys bedömda totala emissioner och drivmedelsförbrukning från lastbilstransporter av bränsle, kemikalier och aska vid nollalternativet respektive planerad verksamhet med dubblerat transportavstånd för skogs- och sågverksbränslen Drivmedel SO 2 NO X HC Stoft CO CO 2 GWh/år ton/år Planerad verksamhet 14,0 0,002 14,8 0,3 0,1 1, Nollalternativ 12,8 0,002 13,5 0,3 0,1 1, Utsläpp från transporter i relation till anläggningens utsläpp Tabell 19 visar utsläppen från verksamheten inom Åbyverket och utsläpp från transporter till och från Åbyverket med bränslen, kemikalier och askor.

25 Tabell 19 Transporter Bilaga A3 Utsläpp från transporter i jämförelse med utsläpp från anläggningen, planerad verksamhet och nollalternativ, ton per år Svavel Kväveoxider Stoft Koldioxid Planerad verksamhet Åbyverket Genom skorsten 47, , Hjullastare 0 2,8 0,1 411 Transporter till och från , Åbyverket Summa Nollalternativ Åbyverket Genom skorsten Hjullastare 0 2,3 0,1 332 Transporter till och från 0 10,3 0, Åbyverket Summa Utsläppen från transporter till och från anläggningen utgör en liten del av de sammanslagna utsläppen. Utsläppen av kväveoxider är det utsläpp från transporter som ger störst andel av de totala utsläppen. Kväveoxidutsläppen från transporter utgör cirka 5 procent av de sammanslagna utsläppen. Med de sammanslagna utsläppen avses här utsläpp från Åbyverket i form av utsläpp från pannorna och interna transporter samt utsläpp från transporter till och från Åbyverket. Utsläppen av koldioxid från transporter är cirka 3 procent, stoft en procent och svavel mindre än en promille. Transporternas andel är marginellt lägre från planerad verksamhet jämfört med nollalternativet. Figur 4 visar andelen utsläpp från transporter i relation till utsläppen från Åbyverket. 100% 90% 80% 70% 25 60% 50% 40% Transporter Åbyverket 30% 20% 10% 0% Koldioxid Kväveoxider Stoft Figur 4 Andel utsläpp från transporter i relation till utsläppen från Åbyverket, planerad verksamhet och nollalternativet

26 Känslighetsanalys Det är alltid förknippat med en viss osäkerhet att bedöma transportavstånd. Bränslemarknaden och bränsleleverantörer varierar över tiden. För att bedöma konsekvenserna av att transportavståndet ökar ansätts här som känslighetsanalys att transportavståndet för bränsletransporter av trädbränslen såsom grot, bark, sågverksrester dubbleras. Utsläpp av kväveoxider från transporter kommer då att utgöra cirka 7 procent av de sammanslagna utsläppen för planerad verksamhet och något lägre för nollalternativet. Med de sammanslagna utsläppen avses här utsläpp från Åbyverket i form av utsläpp från pannorna och interna transporter samt utsläpp från transporter till och från Åbyverket. Utsläppen av koldioxid är cirka 5 procent av de sammanslagna utsläppen för planerad verksamhet och något lägre för nollalternativet, stoft en procent och svavel mindre än en promille. Vid ökade transportavstånd för trädbränslen är transporters andel av de totala utsläppen något högre från planerad verksamhet jämfört med nollalternativet. Figur 5 visar andelen utsläpp från transporter i relation till utsläppen från Åbyverket. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Transporter Åbyverket 30% 20% 10% 0% Koldioxid Kväveoxider Stoft Figur 5 Andel utsläpp från transporter i relation till utsläppen från Åbyverket, planerad verksamhet, känslighetsanalys längre transportavstånd bränslen

27 27 9 Miljökonsekvenser från transporter till och från Åbyverket 9.1 Bullerpåverkan och vibrationer från transporter En bullerutredning har genomförts för Åbyverket och den planerade verksamheten, se Bilaga A6. I denna utredning ingår även transporter till och från anläggningen Vägtrafikbuller I utredningen (bilaga A6) redovisas beräknat vägtrafikbuller för 2015 års transporter. Den planerade ändringen av verksamheten vid Åbyverket ger följande konsekvenser med avseende på buller från bränsletransporter till och från anläggningen: Den beräknade ekvivalenta ljudnivån beräknas inte öka jämfört med idag vid någon bostad utefter transportvägen på grund av ökat antal transporter till anläggningen. Maximalnivåerna från vägtrafiken är densamma med eller utan transporter till anläggningen. Däremot ökar antalet maximalnivåer till följd av transporterna. Antalet tunga transporter till anläggningen är litet, mindre än 10 procent, i förhållande till övriga tunga transporter utom vid Idrottsvägen. Där beräknas andelen transporter till och från anläggningen till cirka 26 procent av det totala antalet tunga transporter Järnvägstransporter Som tidigare beskrivits är förutsättningarna för transportutredningen och MKBn att alla transporter sker med lastbil. I bullerutredningen har dessutom konsekvenser av att en viss andel bränsletransporter sker med järnväg studerats (cirka 50 järnvägsset per år). Den dygnsekvivalenta ljudnivån utomhus från tågtrafiken är mycket låg och överskrider inte de riktvärden som gäller. Den maximala ljudnivån från enskilda godstågspassager kan komma att överskrida 70 dba utomhus vid uteplats för vissa befintliga bebyggelser. Överskidandet är högst 5-6 dba. Med hänsyn till den mycket glesa tågtrafiken med i genomsnitt två passager i veckan kan det inte tolkas som en överskridande av riktlinjen då denna avser fem överskridande per timme. Stomljud Beräkningar baserade på mätningar vid spåret visar att det inte finns någon risk för hörbara stomljudsnivåer i befintlig bostadsbebyggelse invid stickspåret till anläggningen. De närmaste bostäderna ligger cirka 50 meter från spåret.

28 Kännbara vibrationer Beräkningar baserade på mätningar vid spåret visar att det inte finns någon risk för kännbara vibrationer i befintlig bostadsbebyggelse invid stickspåret till anläggningen. De närmast bostäderna ligger cirka 50 meter från spåret Transporternas påverkan på luftkvaliteten runt aktuella vägar I Bilaga A4 utreds det hur utsläppen från den planerade förändringen av Åbyverket påverkar omgivningsluften i området runt Örebro genom sk spridningsberäkningar. I dessa beräkningar ingår utsläpp från anläggningen och utsläpp från transporter till och från Åbyverket. Totalt får dessa marginell påverkan på omgivningsluften i Örebro och de kommer inte att leda till att någon av miljökvalitetsnormerna överskrids till följd av verksamheten. Detta innebär att transporterna i sig har en ytterst marginell påverkan på omgivningsluften i Örebro.

29 29 Bilaga A3.1 EMISSIONER OCH DRIVMEDELSFÖRBRUKNING Lagkrav på lastbilar Alla nya bilar har sedan 1993 års modell miljöklassats i någon miljöklass. Man skiljer på personbilar, lätta lastfordon och tunga fordon. De senare har en totalvikt som överstiger 3,5 ton. Det är avgasutsläppen av kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NO x ) och partiklar som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid ingår inte. Alla nya bilar som säljs i Sverige och EU måste som lägst uppfylla grundkraven i miljöklass 2000 (EG-direktivet) för att få säljas. Skärpta avgaskrav för tunga bilar gäller inom EU från och med den 1 oktober Ytterligare skärpningar sker 2006 och I dag gäller alltså obligatoriskt miljöklass 2000 och frivilligt miljöklasserna 2005 och Dessutom finns miljöklass EEV för särskilt rena avgaser. Gamla och nya utsläppsgränsvärden har sammanställts i Tabell 20. Ofta används begreppet EURO för att beteckna en avgaskravnivå. Det hänvisar till EUkraven. Det är ett sätt att säga att en motor eller bil motsvarar vissa krav. Men EURO är inte en officiell beteckning. En motor eller bil har istället godkännandebeteckning med referens till det aktuella EU-direktivet (utgåva och paragraf) och till de svenska bestämmelserna (Miljöklass). EURO förekommer dock ofta i t ex upphandling och där avgasrenare byggs på i efterhand. EURO betecknar alltså inte ett formellt godkännande. Beteckningen EURO 3 motsvarar de aktuella obligatoriska kraven. Tabell 20 Utsläppsgränsvärden (g/kwh) för miljöklassning av tunga bilar över 3,5 ton (Källa: och Miljöklass EURO NO X Partiklar CO HC Miljöklass 3, 1993 EURO 1 9 0,4 4,9 1,2 Miljöklass 2, 1996 EURO 2 7 0,15 4 1,1 Miljöklass 2000 EURO 3 5 0,16 0,21 5,45 0,78 Miljöklass 2005 EURO 4 3,5 0,03 4 0,55 Miljöklass 2008 EURO 5 2 0,03 4 0,55 Miljöklass EEV EEV 2 0,02 3 0,4 Emissionsfaktorer för lastbilar Många olika parametrar påverkar bränsleförbrukning och emissionsmängder vid lastbilstransporter. Förutom typ av bränsle och storlek på fordonet påverkar även trafikens sammansättning, vägens beskaffenhet och körsättet. I beräkningarna av lastbilstransporternas utsläpp har använts bränsleförbrukningar och emissionsfaktorer redovisade i Tabell 21 använts.

30 Tabell 21 Transporter Bilaga A3 Bränsleförbrukning och emissionsfaktorer för lastbilstransporter Drivmedelsförbrukning kwh/tonkm SO 2 NO X HC Stoft CO CO 2 mg/tonkm Lastbil 0,092 0, , Förutsättningar för beräkningarna utgår från att lastbilstransporterna beräknas ske med lastbil av Miljöklass Arbetsmaskiner - hjullastare Förutsättningar EUs standard för arbetsmaskiner som gäller från 2004, motorstorlek per maskin 150 kw, se Tabell 22. Tabell 22 EUs standard för arbetsmaskiner

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme PM 725887 rev. B 2016-12-22 1 (8) Kund: Leverantör: Trelleborgs Kommun ÅF Infrastructure AB Samhällsbyggnadsförvaltningen frank.andersson@afconsult.com Anders Bramme 070-1847488 Kv Herkules inkl. gårdshus

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl HALMSTAD KOMMUN 10-20 Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl UPPDRAGSNR 23377006001 1 (9) -14 Sweco Stortorget 8 SE-702 11 Örebro, Sverige Telefon Fax +46 (0)19 161045 www.sweco.se Sweco Civil

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen Presentation 2012 Fjärrvärme i Västra Svealand I regionområde Västra Svealand bedriver E.ON Värme verksamhet i sex fjärrvärmenät Verksamheten i Örebro/Kumla/Hallsberg

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv

Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv Göteborg den 11 maj 2007 Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

1(7) Bara naturlig försurning. Bilaga 3. Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid

1(7) Bara naturlig försurning. Bilaga 3. Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid 1(7) Bara naturlig försurning Bilaga 3 Konsekvensanalys av förslag till nedlagt delmål för utsläpp av svaveldioxid 2(7) 1. Problemanalys De samlade utsläppen av svavel (och kväveoxider) bidrar till det

Läs mer

Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun

Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Skäggeberg 12:11 och del av 1:315 Allégården, Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Mårten Haraldsson. Profu. Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades Idag 19 personer.

Mårten Haraldsson. Profu. Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades Idag 19 personer. Mårten Haraldsson Delägare i forsknings och utredningsföretaget. (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Idag 19 personer. är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Peter Molnár Miljöfysiker Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 28 maj 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Kompletterande beräkningar av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-4 Datum: 2016-05-13 Antal

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Lokalisering Industrispår 25/06/2008 2 Avstånd till närmaste bostad Ungefärlig placering av ny skorsten 25/06/2008

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk bedömning gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Göteborg den 19 december 2002 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes-

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Karlslund 3:4, Östersund

Karlslund 3:4, Östersund Karlslund 3:4, Östersund Bullerutredning Uppdragsnummer: 170664 Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad Att: Johanna Westgard Dokument: R170664-1 Datum: 2017-01-20 Antal sidor: 6 Handläggare: Granskare:

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige

Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige Schenker Consulting AB, Stockholm 2004-09-03 1 Innehåll Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 Omedelbar justering 2 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 Omedelbar justering 2 Ordförande arbetsutskott 2009-01-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2009 kl. 17.00 18.00 Lars Filipoff (M) ordförande Anne-Marie

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2007-05-23 Kontaktperson exploateringskontoret Hans Söderström Miljö och Teknik Telefon: 08-508 261 23 hans.soderstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-06-14

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

2016 Trollhättan Energi

2016 Trollhättan Energi Klimat bokslut 2016 Trollhättan Energi 12 juni 2017 Klimatbokslut för energiföretag Hantera utvecklingsarbetet Utvärdera åtgärder Följa upp och redovisa utvecklingen Utökat klimatbokslut Konsekvensmetoden

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Sidan 1 av 14 Välkomna! Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Samrådsmöte Östhammar, 24 augusti 2016 Förslag till dagordning Presentationer Inledning Erik Setzman, miljöhandläggare Verksamhet och

Läs mer

2013-05-21 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöskyddsenheten 403 40 Göteborg SAMRÅDSUNDERLAG

2013-05-21 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöskyddsenheten 403 40 Göteborg SAMRÅDSUNDERLAG Datum: Adress: 2013-05-21 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Miljöskyddsenheten 403 40 Göteborg Samrådsunderlag inför kommande tillståndsprövning avseende uppförande av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk

Läs mer