Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)"

Transkript

1 Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser i första hand lastbilar som körs på Mk1 dieselbränsle. Angivna värden baseras på certifieringsmätningar och kan användas för översiktliga beräkningar. I verklig trafik uppstår stora variationer beroende på fordonets kondition, trafiksituation och körsätt. Sammanfattning Typiska värden, baserade på certifieringsmätningar, för de vanligaste Volvomotorerna, med Mk1 dieselbränsle Lag Volvo NOx PM från från HC [] CO Typvärde ±1 0,8±0,3 1,6±0,5 2±1 Euro ,7-10 0,2-0,4 0,4-0,5 0,7-1,5 Euro ,5-7,4 0,04-0,11 0,13-0,32 0,2-2 Euro ,9-6,3 0,04-0,10 0,12-0,25 0,3-1,8 Euro 3, D ,5 0,06 0,35 0,7 Euro 3, D ,5 0,06 0,10 0,6 Euro 3, D7, Volvo avgasfilter ,5 0,01 0,02 0,1 Euro 3, D ,4 0,06 0,20 0,6 Euro 3, D9, Volvo avgasfilter ,4 0,01 0,03 0,1 Euro 3, D12, ,4 0,06 0,20 0,6 Euro 3, D12, ,4 0,06 0,10 0,6 Tabell 1 Typiska värden, baserade på certifieringsmätningar, för de vanligaste Volvomotorerna, med Mk1 dieselbränsle Lag från Volvo från NOx PM HC [ bränsle] CO Typvärde ±5 3±2 6±2 8±3 Euro ,6-1,2 1,5-1,9 3-6 Euro ,2-0,5 0,5-1,3 2-8 Euro ,16-0,38 0,5-1,0 1-7 Euro 3, D ,20 1,3 2,5 Euro 3, D ,20 0,4 2,2 Euro 3, D7, Volvo avgasfilter ,05 0,1 0,2 Euro 3, D9, ,25 0,7 2,2 Euro 3, D9, 260, Volvo avgasfilter ,05 0,1 0,4 Euro 3, D9, ,25 0,8 2,3 Euro 3, D9, , Volvo avgasfilter ,05 0,1 0,4 Euro 3, D12, ,20 0,8 2,3 Euro 3, D12, ,25 0,4 2,4 Euro 3, D12, ,25 0,4 2,5 Tabell 2

2 Volvo Lastvagnar AB Meddelande 2 (6) Lagkrav Lagkraven för dieselmotorer har skärpts flera gånger senast 2001, Lag från NOx PM tabell 3. Motorerna används i olika typer av fordon, olika typer av trafik och med olika last. För att på likvärdigt sätt kunna mäta emissionerna mäts de i relation till det arbete som motorn uträttar och anges i gram per kilowattimma. Vid certifieringen Tabell 3 används ett väl definierat bränsle (CEC RF-06-99) som närmast motsvarar europeiskt standardbränsle (Mk3). Bättre än lagkraven Lagkrav och gränsvärden HC Volvos motorer uppfyller lagkraven med marginal och är i vissa avseenden avsevärt bättre än lagkraven. Några vanliga motortyper har även introducerats ett par år före lagkraven trätt i kraft. Tabell 1 visar typiska emissioner per kilowattimma från de vanligaste Volvomotorerna. Mätningarna har genomförts med certifieringsbränsle och emissionerna har därefter räknas om för bränsle av miljöklass 1 med de faktorer som redovisas i avsnittet om bränslets kvalité. (NOx 7%, PM 20%, HC +5%, CO ±0%) CO R ,5 14 Euro ,4-2,4 11,2 Euro ,0 0,36 1,1 4,5 Euro ,0 0,15 1,1 4,0 Euro ,0 0,10 0,66 2,1 Certifieringsvärden räknas i olika sammanhang om till emissioner per fordonskilometer eller per tonkilometer. De bygger då på antaganden om en viss typ av trafik, körsätt och lastutnyttjande och är därför osäkra speciellt som nyttolast definieras olika i olika sammanhang. Transportörer och transportköpare behöver ett allt bättre underlag för miljöredovisningar och miljökalkyler. För att underlätta arbetet har Volvo räknat om certifieringsvärden till utsläpp per liter bränsle, tabell 2. Med bränsleförbrukningen som bas är det möjligt att beräkna emissionerna på ett bättre sätt än tidigare och ta hänsyn till lastutnyttjande, vägval, hastighet, körsätt mm. Uppgifterna är baserade på mätningar enligt gällande standard för certifiering vilka avviker från en verklig trafiksituation. Emissioner från fordon i trafik kan skilja sig från dessa värden. Tabellerna kan inte användas för direkta jämförelser mellan olika fordon eftersom emissionerna per liter bränsle är låga om bränsleförbrukningen är hög. En motor eller ett fordon med låg förbrukning kan därför ge lägre totala emissioner även om emissionen per liter bränsle är högre än för en annan kombination.

3 Volvo Lastvagnar AB Meddelande 3 (6) Exempel: En fjärrbil med släp, i Sverige, väger fullastad 60 ton varav 40 ton är nyttolast. Vid en viss transport på motorväg har den förbrukat 0,45 liter bränsle, av miljöklass 1, per kilometer. Förbrukningen kan naturligtvis vara lägre vid andra transporter eller om bilen inte är fullastad. Bilen från 1994 har en motor som uppfyller Euro 2. Tabell 2 visar att emissionerna av till exempel kväveoxider är gram per liter bränsle. Emissionerna per tonkilometer kan då beräknas enligt följande. Kväveoxider, NOx 0,45 liter/km * { 23 till 26 } / 40 ton = 0,26 till 0,29 g per tonkm Partiklar, PM 0,45 liter/km * {0,16 till 0,38} / 40 ton = 0,002 till 0,004 g per tonkm Kolväten, HC 0,45 liter/km * { 0,5 till 1,0 } / 40 ton = 0,005 till 0,010 g per tonkm Kolmonoxid, CO 0,45 liter/km * { 1 till 7 } / 40 ton = 0,01 till 0,07 g per tonkm Emissionerna av koldioxid och svavel beror på bränslet. De kan beräknas med uppgifter om bränslet som redovisas nedan under avsnittet bränslets kvalitet. Koldioxid, CO2 0,45 liter/km * 2,6 k / 40 ton 0,030 kg per tonkm Svavel, S 0,45 liter/km * 0,0015 / 40 ton 0, g per tonkm Bränsleförbrukning Bränsleförbrukningen varierar kraftigt med typen av trafik, väg, körsätt mm. Det är därför bäst att utgå från verklig bränsleförbrukning för en viss Typisk bränsleförbrukning i liter per 100 km Nyttolast ton Totalvikt ton l / 100 km tom l / 100 km full last Lastbil i distributionstrafik 8, Lastbil regional trafik Lastbil med semitrailer i fjärrtrafik Lastbil med släp i fjärrtrafik Tabell 4 transport. Saknas uppgift om bränsleförbrukning kan uppgifterna i tabell 4 användas som riktvärde för dagens fordon. Kontakta gärna Din Volvoförsäljare för uppgifter om en specifik transport eller fordonskombination. Bränsleförbrukningen har minskat genom förbättringar av motorer, optimering av fordon och drivlina, minskat luftmotstånd, bättre däck mm. Samtidigt har fordonens totalvikt och frontyta mm förändrats. För samma typ och storlek av fordon har förbrukningen minskat med ungefär 30 procent från 1980 till Utveckling av bränsleförbrukning för europadragare med semitrailer i fjärrtrafik Årsmodell l / 100 km Procent Tabell 5

4 Volvo Lastvagnar AB Meddelande 4 (6) Vägens betydelse för bränsleförbrukning och miljö. Trafikljus och korsningar medför extra stopp och ett extra stopp per 10 km ökar bränsleförbrukning med ungefär 35%. 10 stopp och accelerationer per 10 km kan öka bränsleförbrukningen med 130%. Även vägens sträckning har betydelse för bränsleförbrukning och miljö. Som exempel kan nämnas en jämförelse av ett avsnitt av E6:an före och efter motorvägen byggdes. Den visar att motorvägen minskade bränsleförbrukningen med 10%. Underhåll och service har betydelse för bränsleförbrukning och miljö Korrekt service och underhåll har avgörande betydelse för såväl bränsleförbrukning som emissioner. Som exempel kan nämnas att 20% för lågt däcktryck ökar bränsleförbrukningen med ca 2%. Bränslets kvalitet Vid förbränning bildas koldioxid. Mängden bestäms av halten kol i bränslet. Vid förbränning av en liter diesel av miljöklass 1 bildas ca 2,6 kg koldioxid. Bränsle av miljöklass 1 är det helt dominerande dieselbränslet i Sverige och det bränsle som Volvo rekommenderar. Den som även kör utomlands bör räkna om till standardbränsle (miljöklass 3). Som framgår av tabellen till höger är det stor spridning mellan olika mätningar och rapporter. Spridningen har naturliga orsaker och beror på variationer i bränsle, skillnader mellan olika motorer och mätonoggrannheter. Det är därför vanskligt att använda generella Bränsle Koldioxid k Miljöklass 3 (standard) 2,7 Miljöklass 1 2,6 Tabell 6 Reduktion av emissioner med Mk1-bränsle jämfört med Mk3-bränsle Max reduktion Typvärde Min reduktion NOx -14% -7% -7% PM -30% -20% -10% HC -20% +5% +32% CO -30% ±0% +19% Tabell 7 typvärden. Jämfört med standardbränsle minskar emissionerna av kväveoxider med ca 7 procent, partiklar med ca 20 procent och koldioxid minskar från 2,7 till 2,6 kg per liter bränsle. Emissionerna av kolväten är låga men ökar med ca 5 procent. Halten av aromatiska och polyaromatiska kolväten är reglerat för miljöklass 1. I praktiken har halten minskat med mer än 75%. Emissionerna av kolväten och partiklar innehåller därför mindre skadliga ämnen. Energiinnehållet per liter bränsle av miljöklass 1 är något lägre och bränsleförbrukningen ökar därför med ca 3%.

5 Volvo Lastvagnar AB Meddelande 5 (6) Bränslet innehåller rester av svavel. Svavelhalten får för närvarande vara maximalt 0,035% enligt standarden EN590 (miljöklass 3) och maximalt 10 ppm i miljöklass1. Bränsle med mycket låg svavelhalt kommer successivt att införas i hela Europa. I genomsnitt innehöll Bränsle Mk1-bränslet som levererades hösten -97 2±0,5 ppm svavel. Utsläppen av svavel är då 0,0015±0,0005 gram per liter bränsle. Transportörer och åkare har en nyckelroll För moderna motorer är det små skillnader mellan certifieringsvärden. Skillnader beroende på hur fordonet används är ofta mycket större. Det är därför viktigt att välja rätt fordon med rätt drivlina för respektive transportuppdrag, rätt färdväg och att ha ett högt lastutnyttjande. Emissioner per tonkilometer kan därför endast beräknas med detaljerad kunskap om den aktuella transporten, lastutnyttjande, val av väg, fordon mm. Jämförelser med andra transportslag Jämförelser med andra transportslag kan göras men det har visat sig svårt att göra rättvisa jämförelser eftersom definitionerna är olika för olika transport och energislag. Vidare har miljöbelastningarna olika karaktär. Nyttolast är inte entydigt. För lastbilar avses med nyttolast det som lastats på lastbilen. Vid tågtransport räknas lastens och semitrailerns vikt som nyttolast. Vid färjetransport räknas även vikten för bil och trailer som nyttolasten. Transporterad sträcka är ofta olika för olika Mk1- bränsle Referensbränsle Mk3- bränsle Svavel %, max 0,0010 0,03 0,035 Svavel %, medel -97/98 0, Aromater vol%, max 5 Ej def. (20-30) PAH vol%, max 0,02 Ej def. (1-2) Densitet kg/m Tabell 8 Nyttolast i ton för olika transportslag Las tbil Tåg Färja Tom trailer Full trailer Tabell 9 transporter. Lastbilen kan transportera godset via terminaler eller direkt från dörr till dörr. Det faktiska avstånd som godset transporteras är inte alltid känt för kunden. Järnvägen är beroende av godsterminaler. Godset transporteras därför ofta längre väg och det tillkommer omlastning och ytterligare transport. För flyg räknas fågelvägsavstånd utan hänsyn till väntetider vid inflygning som leder till extra bränsleförbrukning och emissioner. Transportarbete är produkten av nyttolast och transporterad sträcka. Eftersom de definieras olika för olika transportmedel blir transportarbetet olika. Vid jämförelser är det

6 Volvo Lastvagnar AB Meddelande 6 (6) viktigt att beakta samtliga aspekter som bara kan göras med detaljerad kunskap och från fall till fall. Energi kan mätas på olika sätt. I EU och OECD räknas elenergi om till oljeekvivalenter. Sverige har tidigare jämfört nettoenergi för el, utan hänsyn till verkningsgraden vid omvandling av bränsle till el. Det skiljer en faktor tre mellan synsätten. Sverige har beslutat att i framtiden använda samma synsätt som EU. Bränsle Olika energislag är inte likvärdiga och kan inte jämföras direkt. Bränsleförbrukning och elförbrukning ska därför anges separat. Värmeinnehåll i bränsle kan ej jämföras med elenergi. Emissioner från avgasröret är endast en del av miljöbelastningen vid transporter. Olika energislag har sina för och nackdelar. Det är enkelt att redovisa utsläpp från avgasröret men det är på inget sätt trivialt att jämföra det med miljöpåverkan från kärnkraft eller vattenkraft, därför utlämnas ofta miljöpåverkan från framställning av el. För att kunna avgöra miljöbelastningen måste fullständiga livscykelanalyser göras. Mer information Mer information om Volvo och hur vi tar hand om miljöfrågorna kan hittas på internet, adress Det finns också en miljövarudeklaration för Volvo FH och Volvo FM på

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet VTI notat 35 2003 VTI notat 35-2003 Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet Författare FoU-enhet Projektnummer 91005

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

Black carbon från vägtrafik

Black carbon från vägtrafik NR C 120 JUNI 2015 RAPPORT Black carbon från vägtrafik Åtgärder för att minska exponering Tomas Wisell, Stefan Åström, Åke Sjödin, Martin Jerksjö Författare: Tomas Wisell, Stefan Åström, Åke Sjödin och

Läs mer

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Trafikanalys Adress:

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Jämförande miljötest av svensk miljöklassad diesel (MK1) och Europadiesel (EN 590)

Jämförande miljötest av svensk miljöklassad diesel (MK1) och Europadiesel (EN 590) Jämförande miljötest av svensk miljöklassad diesel (MK1) och Europadiesel (EN 59) Preem AB har låtit AVL MTC AB, ett världsledande testcentrum för motorer, genomföra ett omfattande jämförelsetest av MK1

Läs mer

MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER

MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER MILJÖÅTGÄRDER FÖR GODSTRANSPORTER SAMMANSTÄLLNING AV PRAKTISKA OCH TEORETISKA EXEMPEL Magnus Blinge Åsa Svensson Transek AB for CPM - Centre for Environmental Assessment of Product and Material Systems

Läs mer

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie PUBLIKATION 2007:111 Klimatneutrala godstransporter på väg en vetenskaplig förstudie Förord En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Samtidigt

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Energianvändningen i gasbussar- Nuläge och prognos En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Skåne

Energianvändningen i gasbussar- Nuläge och prognos En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Skåne Energianvändningen i gasbussar- Nuläge och prognos En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Skåne December 2014 BIOGAS VÄST 1 Beställare: Västra Götalandsregionen,

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Sparsam körning. Idag släpper en genomsnittlig svensk ut ca 7,5 ton CO2 per person och år (Naturvårdsverket). öka inom de närmaste 100 åren kommer

Sparsam körning. Idag släpper en genomsnittlig svensk ut ca 7,5 ton CO2 per person och år (Naturvårdsverket). öka inom de närmaste 100 åren kommer 275 Tar vi sparsam körning på allvar? Varje dag transporteras tusentals ton gods över hela vårt land. En effektiv fungerade godstransportsektor är en nödvändig del för att ett modernt samhälle som ska

Läs mer

Beskattning av elbilar och laddhybrider

Beskattning av elbilar och laddhybrider Beskattning av elbilar och laddhybrider Per Kågeson Nature Associates 2009-06-17 På uppdrag av Bil Sweden 1. Bakgrund Det förefaller troligt att eldrivna vägfordon, främst personbilar, kommer att bli ett

Läs mer

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB 1. Inledning Mars 2011 presenterade Europeiska Kommissionen en färdplan 1) för ett konkurrenskraftigt

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

RAPPORT U2011:01. På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:01. På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:01 På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092 Förord Avfallshantering ger upphov till en stor mängd transporter i olika led. Allt större tonnage transporteras

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM Allmänt om miljöpåverkan vid användning av energi För att värdera miljöpåverkan vid användning av energi kan man generellt se till mängden förbrukade bränslen

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

DOM 2009-04-07 Stockholm

DOM 2009-04-07 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1310 DOM 2009-04-07 Stockholm Sid 1 (13) Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-01-10 i mål nr M 1865-07, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Naturvårdsverket,

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

ENERGI- EFFEKTIVISERING

ENERGI- EFFEKTIVISERING ENERGI- EFFEKTIVISERING möjligheter och hinder Lennart Jagemar Bertil Pettersson VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och

Läs mer