Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet"

Transkript

1 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter Allmän beskrivning av verksamheten Yrkanden och åtaganden Gällande beslut enligt miljöbalken/ miljöskyddslagen och andra lagar Beskrivning av nuvarande förhållanden och planerad verksamhet... 5 Fjärrvärmeproduktionen vid Falu Energi & Vatten... 5 HVC Dalregementet... 6 Emissioner till luft... 6 Vatten... 7 Restprodukter... 7 Externt buller... 7 Kemikalier Skyddsåtgärder Planfrågor Genomförda samråd Miljökonsekvensbeskrivning Lokalisering Hänsynsreglerna Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras... 9 Bilagor Bilaga 1: Minnesanteckningar från samrådsmöte Bilaga 2: Samrådsannons (införd i Falu Kuriren och Dala Demokraten) Bilaga 3: Inkomna synpunkter från allmänheten

3 1 Administrativa uppgifter Sökanden: Falu Energi och Vatten Box Falun Telefon: Telefax: E-post: (kontaktperson) Organisationsnummer: Fastighetsbeteckning: Gustafs Kompani 2 Fastighetsägare: Kontaktperson: Tillsynsmyndighet: Falu Energi och Vatten Bengt Östling, fjärrvärmechef Miljöförvaltningen, Falu kommun Verksamhetskod: Anläggningsnummer: Allmän beskrivning av verksamheten Ansökan avser tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid HVC Dalregementet. Omfattningen av verksamheten kommer att vara oförändrad och styras av behovet av värmeproduktion. Nuvarande startordning för fjärrvärmenätets enheter är: Deponigas, KVV 2, KVV 1, HVC Dalregementet P2, HVC Dalregementet P1, HVC Syran P1+P2, HVC Lasarettet (olja), HVC Dalregementet (olja), HVC Reserv (olja) och HVC Lasarettet (el). Den inbördes startordningen för de olje- och gasoleldade pannorna påverkas av aktuellt olje- och gasolpris och kan därmed variera. I tidigare meddelade tillstånd råder oklarheter kring storleken på de pannor som finns installerade vid HVC Dalregementet. Avsikten med denna ansökan är klargöra dessa oklarheter. 3

4 3 Yrkanden och åtaganden Falu Energi & Vatten yrkar på att tillstånd enligt miljöbalken meddelas för fortsatt verksamhet vid HVC Dalregementet och att de villkor som meddelats i tidigare beslut skall gälla även fortsättningsvis. Villkoren är: 1 Om ej annat framgår av nedan angivna villkor skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i ansökningshandlingar och i övrigt i ärendet åtagit sig. Mindre ändringar får dock vidtas efter godkännande av länsstyrelsen. Som en förutsättning för länsstyrelsens godkännande skall gälla att ändringen bedöms inte kunna medföra ökning av en förorening eller annan störning till följd av verksamheten. 2 Vid oljeeldning får emissionerna högst uppgå till Stoft NOx Svavel 1 g/kg EO 150 mg/mj högst vad svavellagstiftningen anger 4 Vid eldning med biobränsle får emissionerna som riktvärde inte överstiga Stofthalt NOx CO 35 mg/m 3 ntg vid 6 % O 2 vid besiktning 100 mg/mj som månadsmedelvärde 180 mg/mj som månadsmedelvärde 5 Bullernivån från verksamheten får vid närmaste bostäder ej överskrida följande ekvivalenta nivåer; dagtid 50 dba, kvällstid 45 dba, nattetid 40 dba samt nattetid momentant ej över 55 dba. 6 Omhändertagande av restprodukter såsom slagg, flygaska, kemikalier etc skall ske i enlighet med gällande författningar och i övrigt på sätt som kan godtas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. 4 Gällande beslut enligt miljöbalken/ miljöskyddslagen och andra lagar Länsstyrelsen lämnade i beslut , dnr , tillstånd till fortsatt och utökad drift vid fjärrvärmeanläggningen inne på Dalregementet I 13 s område. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har i beslut , dnr , medgett att ikraftträdandet av strängare emissionsvillkor vid eldning med biobränsle och installation av oljepanna för spetslast senareläggs till utgången av Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har i beslut , dnr , ändrat villkor nr 4 i beslutet

5 5 Beskrivning av nuvarande förhållanden och planerad verksamhet Fjärrvärmeproduktionen vid Falu Energi & Vatten Produktionen av fjärrvärme är till huvuddelen baserad på biobränslen. Olja, gasol och el används som komplement under de kallaste dygnen och för reservproduktion. Inom Falu tätort finns fyra produktionsanläggningar: Västermalmsverket, HVC Dalregementet, HVC Lasarettet och HVC Ingarvet. Västermalmsverket: Två biobränslepannor (KVV1 och KVV2), två oljepannor (HVC Reserv) och två gasolpannor (HVC Syran). Produktion av fjärrvärme och el. Kapaciteten är 130 MW för fjärrvärme och 18 MW för elkraft. Årsproduktionen är 300 GWh värme och 60 GWh el. HVC Dalregementet: Två biobränslepannor (P1 och P2) och en oljepanna (P3). Produktion av fjärrvärme. Kapaciteten är 43 MW. HVC Lasarettet: Två oljepannor och en elpanna. Produktion av fjärrvärme. Kapaciteten är 39 MW. HVC Ingarvet: En deponigaseldad panna. Produktion av fjärrvärme. Kapaciteten är 1 MW. Nuvarande startordning för fjärrvärmenätets enheter är: Deponigas, KVV 2, KVV 1, HVC Dalregementet P2, HVC Dalregementet P1, HVC Syran P1+P2, HVC Lasarettet (olja), HVC Dalregementet (olja), HVC Reserv (olja) och HVC Lasarettet (el). Den inbördes startordningen för de olje- och gasoleldade pannorna påverkas av aktuellt olje- och gasolpris och kan därmed variera. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet fortsätter och värmeleveranserna beräknas 2013 nå sin kulmen med en värmeförsäljning på ca 340 GWh värme. Värmeverksamheten är hårt konkurrensutsatt, främst från värmepumpar som drivs med el. El handlas idag på en nordeuropeisk marknad och som på marginalen framställs med låg energieffektivitet och med fossila bränslen. För att fjärrvärme som tar hänsyn till vår globala miljö, långsiktigt skall kunna överleva på en allt tuffare energimarknad, krävs att nyttjandet av systemfördelar och kraftproduktionsanläggningar ökar. För att under lång tid framöver kunna överleva på värmemarknaden har bolaget satsat på att producera pellets i ett bioenergikombinat, dels för att skapa ett större värmeunderlag för kraftvärmegenerering och dels samtidigt bli självförsörjande på pellets som också skall ersätta dagens träbriketter och i en framtid konvertera bort den sista procenten fossila bränslens som i dag används som spetslast. Det ökade värmeunderlaget skapas genom spåntorkning med hjälp av fjärrvärme, vilket ger möjlighet att producera mer förnyelsebar el vid Västermalmsverket. Som för många andra kraftvärmeverk i Sverige utnyttjas Västermalmsverket med dagens värmebehov bara till ca 60 % av den möjliga energiproduktionskapacitet som finns i kraftvärmeverken, detta på grund av lågt värmebehov under vår, sommar och höst. Genom torkning av sågspån under vår, sommar och höst kan vi flytta energi till vintern och använda detta i anläggningen på regementet. Bioenergikombinatet reducerar årligen primärenergibehovet i det globala energisystemet med ca 13 GWh och ger en reducering av globala koldioxidutsläppen med ca ton/år. Det pågår även utredning om att sammankoppla Falun och Borlänges fjärrvärmenät men även att utveckla produktionen ytterligare på Västermalmsverket för att få en än bättre energihushållning. 5

6 HVC Dalregementet HVC Dalregementet består av två fastbränsleeldade hetvattenpannor och en oljeeldad hetvattenpanna. De fastbränsleeldade pannorna är på 12,2 respektive 15,7 MW. Pannorna eldas normalt med träbriketter eller träpellets. Bägge pannorna är försedda med multicyklon och elfilter för rening av rökgaserna. Bottenaska och flygaska leds till container utomhus. För övervakning av NOx-emissionerna är fastbränslepannorna försedda med ett växlande mätsystem levererat av Boo Instrument AB. Instrumentet mäter O 2, CO och NO. Rökgasflödet beräknas. Den oljeeldad hetvattenpanna på 15 MW installerades under 2003 och används för spetslastproduktion. Pannan eldas med EO-1 och är utrustad med låg NOx-brännare. För biobränslepannorna finns ett buffertlager under tak för ca två dygns drift. Eldningsolja (EO-1) lagras i oljecistern (400 m 3 ) intill hetvattencentralen. Vid 100 % last på de bägge fastbränslepannorna krävs två leveranser per dag och askcontainrarna behöver skiftas en gång varannan dag. Oljepannan används vid spetslastproduktion, vilket innebär att drifttiden är begränsad. Under 2010 levererades olja vid ett par tillfällen. Vid drift övervakas och fjärrstyrs pannorna från Västermalmsverket. Hetvattencentralen övervakas även genom periodisk tillsyn. Vid perioder med drift ronderas hetvattencentralen 2 gånger/dygn och vid perioder utan drift 1 gång/vecka. Emissioner till luft Miljöpåverkan från hetvattencentralen är utsläpp till luft av rökgaser, bl a kväveoxider, stoft, svaveldioxid, koldioxid och kolmonoxid. Emissionerna till luft de sex senaste åren har uppgått till: CO 1) 2 ton/år 0 5,6 0 24, ,3 NOx ton/år 11,3 2,5 1,0 3,5 6,0 4,0 CO ton/år 11,9 2,6 1,1 3,4 10,1 3,6 Svavel ton/år 3,1 0,7 0,3 0,8 2,3 1,0 Stoft ton/år 1,9 0,2 0,1 0,4 1,1 0,5 Produktion MWh ) Avser den oljeeldade panna 3. Panna 1 och 2 eldas med biobränsle vilket anses inte medföra nettotillskott av CO 2 till atmosfären och emissionerna är därför inte medtagna. Emissionen av CO 2 från oljepannan baseras på emissionsfaktor enligt Naturvårdsverkets hemsida och tillförd energi under aktuellt år. Emissionerna av CO och NOx är värden rapporterade av det fasta mätsystemet för biobränslepannorna, för oljepannan är dessa beräknade ur specifika emissioner (mg/mj) vid prestandaprovet 2004 och tillförd energi (MWh) under respektive år. Beräkning av stoftemissionen baseras specifik stoftemission (mg/mj) vid stoftmätning under året eller den senast genomförda stoftmätningen de år stoftmätning inte genomförts samt tillförd energi (MWh) under respektive år. Beräkning av svavelemission baseras på typvärden för svavelhalt i bränsle (träpellets: 0,02 vikt%ts; EO1: 0,05 vikt%ts) och tillförd energi (MWh) under respektive år. Rökgaserna emitteras via en 44 m skorsten. 6

7 Vatten Hetvattencentralen är ansluten till det kommunala spillvattennätet. Utsläpp till avloppsnätet är mycket litet och består av spill av spolvatten, avhärdat fjärrvärmevatten och avloppsvatten. Inga provtagningar eller mätningar görs rutinmässigt på avloppsvattnet. Restprodukter Den aska som uppkommer vid förbränningen blandats med askan från Falu Energi & Vattens övriga biobränslepannorna och läggs på ett därför avsett upplag för att efter härdning spridas i skogen eller användas som konstruktionsmaterial. De sex senaste åren har askmängderna uppgått till: Aska ton/år 48,1 4, Externt buller Mätningar av externt buller genomfördes 2004 i samband med prestandaprov på oljepannan. Mätningarna utfördes med samtliga tre pannor i drift (alla med 100 % last). Ljudnivåerna i den mätpunkt som låg närmast bostäder uppgick då till 45 dba. Då enbart de två fastbränslepannorna var i drift (båda med 100 % last) kunde ljud från panncentralen inte särskiljas från andra ljudkällor vid den mätpunkten och någon mätning genomfördes inte. Efter dessa mätningar har en avskärmning monterats vid luftintaget till oljepannan för att minska den externa ljudnivån. Kemikalier Utöver hanteringen av eldningsolja utgörs de kemikalier som används vid hetvattencentralen av fetter för smörjning av produktionsutrustningen och av salt för vattenbehandling. Nya kemikalier granskas noggrant ur arbetsmiljö- och yttre miljösynpunkt innan de får införas i verksamheten. Köldmedium Köldmedium finns ej vid HVC Dalregementet. 6 Skyddsåtgärder Utöver de skyddsåtgärder som redan vidtagits i den pågående verksamheten bedöms att inga ytterligare åtgärder erfordras för att följa gällande villkor eller för att förebygga olägenheter från verksamheten. 7

8 7 Planfrågor Detaljplan finns för området (lagakraftvunnet ). I detaljplanen är hetvattencentralens markområde planlagt för värmeverk. Inga skyddsintressen enligt 7 kap i miljöbalken berörs. Sedan hetvattencentralen byggdes har området ändrat karaktär från regementsområde till företagspark med ca 150 etablerade företag med ca 500 arbetsplatser, köpcentrum, högskola, restaurang och studentbostäder. 8 Genomförda samråd Samråd med Länsstyrelsen Dalarna och Falu kommuns Miljökontor hölls , minnesanteckningar från detta samråd redovisas i bilaga 1. Samråd med allmänhet har hållits genom informationsannons i Falu-Kuriren ( ) och Dala Demokraten ( ) med hänvisning till information på Falu Energi och Vattens hemsida. Informationsmaterialet har utgjorts av ansökan samt av upprättad MKB. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga 3. 9 Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och redovisas i separat dokument. 10 Lokalisering Ansökan avser oförändrad verksamhet vid befintlig hetvattencentral, inga alternativa lokaliseringar eller alternativa utformningar bedöms därför vara aktuella. 11 Hänsynsreglerna Kunskapskravet Bolaget har tillgång till den kunskap och erfarenhet som erfordras för att kunna identifiera och bedöma miljöriskerna med verksamheten. Riskanalys och handlingsprogram för dammexplosion och brand vid hantering av förädlade träbränslen (bricketter eller pellets) och brandrisk vid hantering av eldningsolja finns framtagen för anläggningen. Försiktighetsprincipen De skyddsåtgärder som vidtagits har redovisats i beskrivningen av verksamheten. Falu Energi & Vatten anser att de skyddsåtgärder som rimligen kan krävas är vidtagna. Lokaliseringsprincipen Det kan inte bedömas som rimligt att flytta verksamheten till annan plats eftersom ansökan avser fortsatt och oförändrad verksamhet vid en befintlig anläggning. Inga alternativa lokaliseringar har därför studerats. 8

9 Hushållnings- och kretsloppsprincipen Ändamålet med verksamheten vid hetvattencentralen är att tillgodose det nuvarande och framtida behovet av fjärrvärme. Förbränningen av huvudsakligen förnybara bränslen i pannor med en hög verkningsgrad ligger därför i linje med hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen. Förbränning av förnybara bränslen innebär också att utsläppet av koldioxid begränsas. Produktvalsprincipen Kemikaliehanteringen vid hetvattencentralen är mycket begränsad. Bolaget strävar generellt efter att undvika att använda kemikalier som kan ersättas med mindre farliga kemikalier. 12 Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer Anläggningen är en del av Faluns fjärrvärmenät som står för ca 82 % av centrala Faluns värmebehov. Av den totala fjärrvärmeproduktionen i Falun står anläggningen för ca 5 %. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska användningen av fossila bränslen och att miljöpåverkan skall bli så låg som möjligt vid bolagets och Faluns energiframställning. Den långsiktiga målsättningen är att fjärrvärme i Falun skall produceras med låg primärenergianvändning och låg klimatpåverkan. Låg klimatpåverkan är därför en självklarhet, målsättningen är att total klimatpåverkan skall vara lägre än 20 g/kwh CO 2 -ekv, vilket motsvarar att mindre än 2 % av fjärrvärmen har använt fossila bränslen inkl. transport, förädling etc (dvs från källa till element). Primärenergifaktorn skall vara lägre än 0,08. Anläggningen kommer att till största del försörjas av bränslepellets från bolagets pelletstillverkning på Västermalmsverket, vilket minskar miljöpåverkan från transporter avsevärt. Arbetet med resurshushållning är ur ett systemperspektiv en naturlig del av verksamheten. 13 Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras Emissionerna av kväveoxider och kolmonoxid från fastbränslepannorna (pannorna 1 och 2) övervakas kontinuerligt med ett växlande mätsystem. Emissionsmätningar på fastbränslepannorna med jämförande mätning för kontroll av det fasta mätsystemet utförs de år produktionen överstiger 20 GWh, dock minst vart 3:e år. Överstiger produktionen 25 GWh/år omfattas verksamheten av kväveoxidavgiftssystemet. Periodiska besiktning genomförs årligen av oberoende besiktningsman. Månatligen upprättas energi- och driftmediastatistik för anläggningen, som ligger till grund för ett kontinuerligt förbättringsarbetet. Falun den x juni 2012 Bengt Östling Fjärrvärmechef 9

10 Bilaga 1: Minnesanteckningar från samrådsmöte Deltagare Bengt Östling Per Andersson Adina Grälls Oskar Franzén Peter Sjö Per Abrahamsson Falu Energi &Vatten Falu Energi &Vatten Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen Dalarna Falu kommuns miljökontor METLAB miljö AB 1 Bakgrund Bengt redogjorde för bakgrunden till ansökan och beskrev allmänt fjärrvärmeproduktionen i kommunen, dvs produktionsenheter och fjärrvärmenätet. KVV1 och KVV2 svarar för huvuddelen av produktionen. Fastbränslepannorna vid HVC Dalregementet startas vid temperaturer lägre ca -7 C eller vid högre temperaturer om KVV1 eller KVV2 ej kan köras. Oljepannan ligger längre ner i startordningen. För HVC Dalregementet finns följande tillståndsbeslut sedan tidigare: Länsstyrelsen lämnade i beslut , dnr , tillstånd till fortsatt och utökad drift vid fjärrvärmeanläggningen inne på Dalregementet I 13 s område. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har i beslut , dnr , medgett att ikraftträdandet av strängare emissionsvillkor vid eldning med biobränsle och installation av oljepanna för spetslast senareläggs till utgången av Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har i beslut , dnr , ändrat villkor nr 4 i beslutet I ovanstående beslut är storleken på pannorna vid hetvattencentralen oklara. Falu Energi & Vatten avser nu att söka tillstånd om fortsatt verksamhet vid HVC Dalregementet och därigenom klargöra storleken på installerade pannor. Några förändringar i verksamheten avses ej genomföras och omfattningen av pannornas utnyttjande styrs främst av hur kalla vintrarna är. 2 Tillståndsförfarandet Oskar redogjorde för tillståndsförfarandet. I ansökan skall påverkan på omgivningen lyftas fram, främst utsläpp till luft samt buller. I ansökan skall FEV yrka på vilka villkor de anser vara skäliga för verksamheten samt ange hur man avser kontrollera villkoren. Ansökan skall beakta Dalarnas miljömål samt miljöbalkens hänsynsregler. Samråd med grannar kan hållas genom annonsering med upplysning om var mer information finns (kontaktperson eller information på hemsidan). De närmaste grannarna bör informeras via brev. En samrådsredogörelse skickas in till Länsstyrelsen, som då avgör om verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan och därmed kräva ett utvidgat samråd. 10

11 Bilaga 1: Minnesanteckningar från samrådsmöte , forts 3 Platsbesök vid HVC Dalregementet Samrådsmötet avslutades med ett platsbesök vid HVC Dalregementet. Falun den 28 januari 2010 Per Abrahamsson 11

12 Bilaga 2: Samrådsannons (införd i Falu Kuriren och Dala Demokraten) Samråd angående ansökan om tillstånd till fortsatt verksamhet vid HVC Dalregementet, Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid HVC Dalregementet i Falu kommun. Några förändringar i verksamheten avses ej genomföras utan verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt och i samma omfattning som tidigare. HVC Dalregementet består av två fastbränsleeldade hetvattenpannor och en oljeeldad hetvattenpanna. De fastbränsleeldade pannorna är på 12,2 respektive 15,7 MW. Pannorna eldas normalt med träbriketter eller träpellets. Bägge pannorna är försedda med multicyklon och elfilter för rening av rökgaserna. Den oljeeldad hetvattenpanna på 15 MW används för spetslastproduktion. Pannan eldas med EO-1. Rökgaserna från samtliga pannor emitteras via en 44 m hög skorsten (separata rökrör). Vid drift övervakas och fjärrstyrs pannorna från Västermalmsverket. Hetvattencentralen övervakas även genom periodisk tillsyn. Verksamhetens miljöpåverkan kommer att beskrivas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas i samband med ansökan. Som ett led i förberedelserna för ansökan ska samråd ske med berörda. Denna samrådsplikt gentemot allmänheten fullgörs genom denna annons. Ett mera utförligt underlag för samrådet redovisas på Falu Energis hemsida ( Synpunkter och frågor med anledning av detta kan lämnas till Bengt Östling vid Falu Energi & Vatten via telefon eller via e-post eller till Per Andersson vid Falu Energi & Vatten via telefon eller via e-post Synpunkter kan även skickas med post till: Falu Energi & Vatten Att: Bengt Östling Box Falun Synpunkter bör vara oss tillhanda senast De synpunkter som inkommer kommer att redovisas till Länsstyrelsen i en samrådsredogörelse. 12

13 Bilaga 3: Inkomna synpunkter från allmänheten. 13

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Lasarettet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Lasarettet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Lasarettet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden och

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Miljörapport 2010 Orminge Panncentral

Miljörapport 2010 Orminge Panncentral Miljörapport 2010 Orminge Panncentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning... 4 Verksamheten... 4 Omgivning... 4 3 Miljösituation...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Lokalisering Industrispår 25/06/2008 2 Avstånd till närmaste bostad Ungefärlig placering av ny skorsten 25/06/2008

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Tornby HVC 3. Sida 1 av 7 2016-03-01

Tornby HVC 3. Sida 1 av 7 2016-03-01 Tornby HVC 3 Sida 1 av 7 2016-03-01 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Glasblåsaren 6 Besöksadress: Tyttorpsgatan Box 1500 581 15 LINKÖPING Produktionsenheter Fastbränslepanna 1: Oljepanna

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 14.10 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersätter Matti

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Miljörapport 2012. Skarpnäck värmeverk

Miljörapport 2012. Skarpnäck värmeverk Miljörapport 2012 Skarpnäck värmeverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA Slutliga villkor avseende energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider och damning från verksamheten som Gyproc AB bedriver på

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Till dig som skall göra en anmälan

Till dig som skall göra en anmälan Miljöavdelningen Till dig som skall göra en anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

FORTUMS ÖVERKLAGANDE AV MILJÖDOMSTOLENS DELDOM ANGÅENDE HÖGDALENVERKET

FORTUMS ÖVERKLAGANDE AV MILJÖDOMSTOLENS DELDOM ANGÅENDE HÖGDALENVERKET SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-10-15\dagordning\tjänsteutlåtande\23.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-09-14 MHN 2009-10-15 p 23 Nette

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Ansökan skickas till: Vingåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Lasarettet

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Lasarettet MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Lasarettet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning... 4 Verksamheten... 4 Omgivning... 4 3 Miljösituation...

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 Omedelbar justering 2 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 Omedelbar justering 2 Ordförande arbetsutskott 2009-01-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2009 kl. 17.00 18.00 Lars Filipoff (M) ordförande Anne-Marie

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken

Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken Håkan Andersson 2003-01-23 1 Agellus Miljökonsulter 0413-150 53 Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken Välkomna till tidigt samråd inför

Läs mer

Vattenfall Värme Nyköping

Vattenfall Värme Nyköping Vattenfall Värme Nyköping Värme Sverige är en affärsenhet i Vattenfall AB, med fjärrvärme som största verksamhet. Våra kunder är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, villaägare, industrier och offentliga

Läs mer

Älvkarleby biobränslepanna

Älvkarleby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2015 Älvkarleby biobränslepanna Datum 21/3 2016 Underskrift: Roger Berlin, Vd, Bionär Närvärme AB Innehållsförteckning 1. Grunddel 3 2. Verksamhetsbeskrivning 3 3. Drift och produktion

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhet, hälsa och miljö Säkerhet, hälsa och miljö Vattenfall Värme Motala Redovisning av verksamheten 2010 Värme för miljömedvetna Vilka är de främsta fördelarna med fjärr värme tycker du? Det är bekvämt, underhållsfritt och

Läs mer

Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn

Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn Miljönämndens arbetsutskott 2011 12 08 41 1 Dnr 2011 2124 Yttrande över förslag om slutliga villkor för Luleå hamn Ärendebeskrivning Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har i beslut den 27 januari

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Tillsynskampanj närvärmeanläggninga r

Tillsynskampanj närvärmeanläggninga r MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynskampanj närvärmeanläggninga r Delrapportering avseende 2007 års tillsynskampanj En rapport från Miljöförvaltningen Jessica Berggren, Nette Bygren, Ulrika Iversen, Anna Mróz April

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering NACKA TINGSRÄTT Enhet 3 Mål nr M 6149-11 Rättelse/komplettering Dom, 2012-12-14 Rättelse och komplettering, 2012-12-18 Beslutat av: rådmannen Anders Enroth På s. 2 i villkor 3 ska efter "mätutrustning"

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08 Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande i mål M 1452-07 beträffande Kapellskärs Hamn AB:s

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar

Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Vedeldning Miljöförvaltningen informerar Allmänt Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekbacken 3:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekbacken 3:16 Utgåva 1:1 2015-08-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ekbacken 3:16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik

Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården Marie Rönnbäck SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik Varför elda spannmål? Lågt pris på havre,

Läs mer

Yttrande om prövotidsredovisningar angående SSAB EMEAs verksamhet i Luleå- mål nr M 2350-08

Yttrande om prövotidsredovisningar angående SSAB EMEAs verksamhet i Luleå- mål nr M 2350-08 15 25 Yttrande om prövotidsredovisningar angående SSAB EMEAs verksamhet i Luleå- mål nr M 2350-08 Dnr 2013-0246 Miljönämndens beslut Med hänvisning till miljökontorets bedömning beslutar miljönämnden avge

Läs mer

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar INFORMATION TILL TVÄTTINRÄTTNINGAR Den här vägledningen riktar sig till nya och nuvarande verksamhetsinnehavare, övriga berörda i branschen samt andra myndigheter. Den beskriver miljöförvaltningens policy

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

fjärrvärme & miljö 2015

fjärrvärme & miljö 2015 fjärrvärme & miljö 2015 Fastighetsägarna Sverige Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Störande lukt från vedeldning i ett bostadsområde i Högdalen i Stockholms stad

Störande lukt från vedeldning i ett bostadsområde i Högdalen i Stockholms stad Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2016-02-29 Handläggare Martin Holmstedt Telefon: 08-508 28971 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-03-15 p. 8 Störande lukt från vedeldning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Älvkarleby biobränslepanna

Älvkarleby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Älvkarleby biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Älvkarleby biobränsleanläggning

Läs mer

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING nr 6 2012 tema: NÄRVÄRME NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING Mellanår för flisentreprenörer BRÄNSLE Värme och el Skogsbränsle Olja från skogsrester BIOENERGI

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Butik: Sätt för information till övriga berörda i butiken:

Butik: Sätt för information till övriga berörda i butiken: Egenkontroll Bullerstörning vid varuleveranser Butik: Huvudansvarig: Delegation till: Tagit del: Tagit del: Sätt för information till övriga berörda i butiken: BAKGRUND Miljöbalken(MB) innehåller olika

Läs mer

DOM 2011-11-15 Stockholm

DOM 2011-11-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2011-11-15 Stockholm Mål nr M 5325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-06-01 i mål nr M 626-11, se

Läs mer

DOM 2013-09-18 Stockholm

DOM 2013-09-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-09-18 Stockholm Mål nr M 3634-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-22 i mål nr M 3445-12, se

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Övervakning av Utsläpp

Övervakning av Utsläpp Övervakning av Utsläpp 1. Anläggningar 2. Växthusgaser 3. Branscher 4. Undantag 5. Tillståndsplikt 6. Övervakningsmetod och nivåer Lagstiftning och förkortningar Handelsdirektivet: EU-direktiv 2003/87/EG

Läs mer

DOM. 2013-05-15 meddelad i Vänersborg

DOM. 2013-05-15 meddelad i Vänersborg l VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 2013-05-15 meddelad i Vänersborg Mål nr SÖKANDE l(arlstads Energi Aktiebolag, 556071-6085 651 84 Karlstad Ombud: Advokat Mats Björk Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 l 03 92 Stockholm

Läs mer

Miljörapport 2008. Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T

Miljörapport 2008. Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T Miljörapport 2008 Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

Ändring genom tillägg

Ändring genom tillägg Ändring genom tillägg till Detaljplan för utvidgning av Södra Industriområdet i Sävsjö stad, Sävsjö kommun, (lagakraftdatum 1992-04-09) TILLÄGGET ANTAGET 2014-12-02 LAGA KRAFT 2014-12-30 Gällande planer,

Läs mer