Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)"

Transkript

1 Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten redovisar även verksamhet som bedrivits vid de olika provisoriska uppställningsplatserna (PUP) som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Backa panncentral Drifttid: 15 h Förbrukad eldningsolja: 7,8 m 3 Total bränsleenergi: 79 MWh Avgiven energi: 69 MWh Utsläpp till luft Svavel: SO 2: NO x : CO 2 : (fossilt) Stoft: 3 kg 7 kg 18 kg 21 ton 0,7 kg 1

2 Innehållsförteckning 1 GRUNDDEL VERKSAMHETSBESKRIVNING GÖTEBORGS FJÄRRVÄRME ALLMÄNT OM BACKA PANNCENTRAL BESKRIVNING AV PUP-PLATSER LOKALISERING HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET GÄLLANDE BESLUT OCH FÖRESKRIFTER GÄLLANDE BESLUT, FÖRELÄGGANDE OCH ANMÄLNINGAR TILLSTÅNDSGIVEN OCH INSTALLERAD EFFEKT EFTERLEVNAD AV VILLKOR OCH FÖRELÄGGANDEN NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER ÖVRIGA GÄLLANDE BESLUT ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER EGENKONTROLL PERIODISK BESIKTNING KONTROLL AV EMISSIONER KONTROLL AV OLJEAVSKILJARE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN DRIFTTID, BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH PRODUKTION STÖRNINGAR I DRIFTEN ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER UTSLÄPP TILL LUFT UTSLÄPP TILL VATTEN MARKFÖRORENING KEMIKALIEHANTERING AVFALLSHANTERING ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT MINSKA FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI

3 1 Grunddel Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Göteborg Energi AB Organisationsnummer Uppgifter om verksamheten Anläggningsnummer Anläggningsnamn Backa Panncentral Fastighetsbeteckning Backa 26:8 Besöksadress Ort Prövningsnivå enligt Miljöprövningsförordningen: Tillsynsmyndighet Exportgatan 34A Göteborg 21 kap 7 Miljöledningssystem ISO Tillståndsplikt B och verksamhetskod gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller Miljö- och klimatnämnden i Göteborg Koordinater enligt SWEREF99 TM Nord: , Ost: Kontaktpersoner för anläggningen Kontaktperson miljöfrågor Björn Persson Telefonnummer E-postadress Kontaktperson anläggningsfrågor Anders Velin Telefonnummer E-postadress Ansvarig för godkännande av miljörapport Namn Lena Lilienberg Telefonnummer E-postadress Postadress Box 53 Postnummer/ort /Göteborg 3

4 2 Verksamhetsbeskrivning 2.1 Göteborgs fjärrvärme En stor del av värmen i Göteborg Energis fjärrvärmesystem är tillvaratagen spillvärme. När utomhustemperaturen sjunker och spillvärmen inte räcker till tas produktionsanläggningar i drift. Göteborg energi har flera olika anläggningar som medger en flexibel produktion med olika typer av bränslen. Vissa anläggningar står för basproduktionen och vissa anläggningar står för spets- och reservproduktinen. I vissa anläggningar sker produktion av kraftvärme, det vill säga både el- och värmeproduktion. 2.2 Allmänt om Backa panncentral Vid den numera nedlagda Backa panncentral står containerpannor som förutom att vara inkopplade på fjärrvärmenätet på plats, även kan kopplas loss och köras ut till ett antal provisoriska uppställningsplatser (PUP). Containerpannorna vid Backa PC uppfyller två syften: 1. Spetslast fjärrvärmeproduktion i övriga anläggningar räcker vid alla tillfällen inte för att försörja områden i närheten av Backa PC. För att klara värmeleveransen måste därför lokal produktion vid Backa PC startas ibland. Sedan fjärrvärmenätet byggts ut i området runt Skogaberg och Lillhagen år 2007 har behovet av drift vid Backa PC ökat. En ny fjärrvärmeledning från Ringön 2012 leder däremot till minskat behov av värmeproduktion från Backa. 2. Reservlast vid driftstörningar i övriga anläggningar eller fjärrvärmenätet kan containerpannorna vid Backa PC behöva startas. Vid planerade eller akuta arbeten på fjärrvärmenätet kan en containerpanna behöva köras ut till någon av de förberedda PUP-platser som finns runt om på fjärrvärmenätet. En containerpanna körs ut till PUPplats endast efter noggrann avvägning. På Backa PC finns idag tre inkopplade containerpannor. Tabell 1. Sammanställning över de i Backa inkopplade pannornas effekt och bränsleslag. Panna Tillförd bränsleeffekt Värmeeffekt Bränsleslag PP1 13,5 MW 12 MW Eldningsolja 1 P14 9 MW 8 MW Eldningsolja 1 P16 9 MW 8 MW Eldningsolja 1 Total effekt 31,5 MW 28 MW Som bränsle används eldningsolja 1 (Eo1). Bränsle transporteras med lastbil till anläggningen och förvaras i en dubbelmantlad tank med volymen 50 m 3. Bränsleförbrukningen i de olika pannorna under 2014 redovisas under avsnitt 5.1 nedan. Utsläpp till luft sker via separata skorstenar som är ca 10 meter höga vardera. 4

5 2.3 Beskrivning av PUP-platser Inom fjärrvärmenätet finns totalt 41 PUP-platser uppställningsplatser för provisoriska pannor. Vissa av platserna är anpassade för en tillförd bränsleeffekt större än 10 MW och dessa har Göteborg Energi sökt tillstånd för. I nedanstående tabell redovisas de PUP-platser som bolaget har tillstånd för. De som ligger inom vattenskyddsområdet för Göta älv är markerade med en asterisk. Inuti containerpannorna finns en informationsskylt uppsatt för att visa vilka uppställningsplatser som ligger inom vattenskyddsområdet. Tabell 2. Sammanställning över PUP-platser med miljötillstånd. PUP-nr Fastighet Adress PUP 1 Kallebäck 752:186 Smörgatan/Smörkärnegatan PUP 2 Ugglum 14:60 Kvarnfallsvägen/Soldatängen PUP 4 Gamlestaden 740:36 Nylösegatan PUP 5 Kortedala 763:2 Runstavsgatan PUP 6 Kortedala 763:153 Januarigatan/Petterkattsgatan PUP 8 Hjällbo 60:1 Sandspåret PUP 10* Gårdsten 45:1 Salviagatan PUP 11* Gårdsten 45:1 Gårdstensvägen/Saffransgatan PUP 12* Gårdsten 49:1 Kummingatan PUP 13* Gårdsten 45:1 Anisgatan/Lövgärdesgatan PUP 15 Angered 36:1 Rannebergsvägen PUP 20* Kärra 26:1 Tagenevägen/Nortagenevägen PUP 23 Biskopsgården 51:1 Dimvädersgatan/Rimfrostgatan PUP 26 Olskroken 743:62 Olskroksgatan/Prästgatan PUP 27 Bagaregården 742:38 Stockholmsgatan/Svangatan PUP 31 Guldheden 754:4 Dr. Bexelius gata PUP 33 Järnbrott 133:1 Marconigatan PUP 36 Tuve 9:61 Västra Tuvevägen PUP 38 Arendal 764:17 Terminalvägen PUP 39 Änggården 33:1 Bruna Stråket 25 (Salhgrenska Sjukhuset) * Vattenskyddsområde Under 2014 har det inte varit drift på någon av de tillståndsgivna PUP-platserna. 5

6 2.4 Lokalisering Backa panncentral ligger i Backa, på fastigheten Backa 26:8. Fastigheten inrymmer, förutom containerpannor, även den nedlagda panncentralen. I den närmaste omgivningen finns industrier och väster om anläggningen går E6:an. Närmaste bostadshus ligger väster om anläggningen, på ett avstånd av ca 200 meter. Figur 1. Karta över området, Backa Panncentral inringad. 2.5 Huvudsaklig miljöpåverkan Anläggningens miljöpåverkan är främst utsläpp till luft av rökgaser, förbrukning av naturresurser (olja) samt transporter av bränsle till anläggningen. Mycket små mängder avfall alstras från verksamheten. Bullerbidraget från anläggningen bedöms vara mycket litet. 2.6 Förändringar under året Inga förändringar av verksamheten har skett under Gällande beslut och föreskrifter 3.1 Gällande beslut, föreläggande och anmälningar Nedan listas datum samt tillståndsgivande myndighet till de tillstånd som anläggningen omfattats av under året. Tabell 3. Gällande beslut, förelägganden och anmälningar Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen Dnr: Tillståndsbeslut: Göteborg Energi AB har av miljöprövningsdelegationen lämnats tillstånd enligt miljöbalken till

7 containerpannor med en total installerad tillförd effekt på maximalt 49 MW på fastigheten Backa 26: Tillståndsgiven och installerad effekt Tabell 4. Tillståndsgiven och installerad effekt. Tillståndsgiven effekt Göteborg Energi AB har av miljöprövningsdelegationen lämnats tillstånd enligt miljöbalken till containerpannor med en total installerad tillförd effekt på maximalt 49 MW på fastigheten Backa 26:8. Installerad effekt Den installerade tillförda effekten uppgår till ca 31,5 MW. 3.3 Efterlevnad av villkor och förelägganden I följande avsnitt redovisas aktuella villkor som verksamheten med de tre containerpannorna på Backa PC omfattas av samt kommentarer om efterlevnaden under Tabell 5. Villkor för verksamheten samt kommentar till efterlevnaden. Beslut: Länsstyrelsen, Villkor 1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor. 2. Anläggningen får endast användas som reserv- och spetsproduktion. 3. Utsläppet av svavel får som gränsvärde inte överstiga 24 mg svavel per megajoule tillfört bränsle. 4. Utsläppen av kväveoxider (NO x ), räknat som NO 2, får inte överstiga 100 mg/mj tillfört bränsle som riktvärde. 5. Kemiska produkter, eldningsolja och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avloppet och så Kommentar Verksamheten har bedrivits i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan. Anläggningen används endast för reserv- och spetsproduktion. Se avsnitt 2.2 Beskrivning av anläggningen. Svavelinnehållet i Eo1 är <0,05 vikts%, vilket motsvarar 12 mg S/MJ br. Mätning av emissioner av kväveoxider till luft från samtliga pannor utfördes av ILEMA Miljöanalys Resultatet från mätningarna visar på en kväveoxidhalt på 61,3 mg/mj (P14) respektive 59,9 mg/mj (P16) vid förbränning av Eo1. Panna PP1 mättes i december 2012 och resultatet visar på en kväveoxidhalt på 93,5 mg/mj. På anläggningen förvaras eldningsolja i en invallad tank. Utöver detta förvaras inga kemikalier eller farligt avfall på 7

8 Beslut: Länsstyrelsen, Villkor att förorening av mark, ytvatten och grundvatten inte kan ske. 6. Eldningsolja skall lagras i cistern med sekundärt skydd i vilket hela cisternens volym inryms. Tapp- och påfyllnadsplatser skall ingå i det invallade tankområdet eller på annat sätt säkras för utsläpp av olja till omgivningen. Invallningen inklusive rörgenomdragningsledningar m.m. skall vara utförd i material som ej är genomsläppligt för petroleumprodukter. Invallningen skall vara skyddad från nederbörd. 7. Vid val av pumpar, fläktar och annan utrustning skall särskilt beaktas att komponenter med så låg elförbrukning som möjligt väljs. 8. Buller skall begränsas så att det, som riktvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än: 50 db(a) vardagar dagtid ( ) 40 db(a) nattetid ( ) 45 db(a) övrig tid Momentana ljud nattetid får ej överskrida 55 db(a) Kommentar anläggningen. Bränsletanken för Eo1 som rymmer 50 m 3 är försedd med invallning, i vilken hela tankens volym ryms. Även tapp- och påfyllningsplatsen ingår i det sekundära skyddet. Det sekundära skyddet är regnskyddat och utfört i material som inte är genomsläppligt för petroleumprodukter. Fortlöpande miljöförbättrande arbete bedrivs inom ramen för Göteborg Energis miljöledningssystem, däribland riktlinjer för att hänsyn tas till energiförbrukning vid inköp. Buller från anläggningen påverkar omgivningen i begränsad omfattning. Avståndet till närmaste bostäder, som ligger väster om E6:an, är ca 200 meter. På grund av att E6:an går mellan anläggningen och närmsta bostäder är det inte motiverat att göra någon bullermätning. 3.4 Naturvårdsverkets föreskrifter Verksamheten omfattas inte av någon av Naturvårdsverkets föreskrifter 1 som ska redovisas i miljörapporten. 3.5 Övriga gällande beslut Lagen om brandfarlig vara Det finns inget tillstånd till förvaring av brandfarlig vara eftersom den förvarade mängden understiger tillståndspliktig mängd. 1 SNFS 1990:14 (Behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse), SNFS 1994:2 (Avloppsslam i jordbruket), NFS 2001:11 (VOC-direktivet), NFS 2002:26 (Utsläpp från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:28 (Avfallsförbränning). 8

9 3.5.2 Lagen om handel med utsläppsrätter Anläggningen har tillstånd till utsläpp av koldioxid. Tabell 6. Gällande tillstånd till utsläpp av koldioxid. Datum Beslutsmyndighet Beslut Länsstyrelsen Dnr Tillståndsnummer SE Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Ersätter tidigare tillstånd meddelat Efterlevnaden av tillståndet följs upp vid den årliga koldioxidverifieringen Tillstånd enligt avfallsförordningen Göteborg Energi har tillstånd till transport på väg av farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten, med stöd av 26 avfallsförordningen (2001:1063). Tabell 7. Gällande tillstånd till transport av farligt avfall. Datum Beslutsmyndighet Beslut Länsstyrelsen Dnr Tillståndet omfattar styckegods av farligt avfall enligt följande avfallskoder i bilaga 2 till avfallsförordningen: , , , , , , , och Tillståndet gäller t.o.m För Backa panncentral innebär detta att mindre mängder farligt avfall som uppkommer i verksamheten transporteras till Sävenäsverket för omhändertagande av godkänd transportör och mottagare. 4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner 4.1 Egenkontroll För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Som verktyg har Göteborg Energi AB ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa att förordningen följs. Detta bygger till stor del på gemensamma rutiner och instruktioner för olika produktionsanläggningar. Kontrollprogrammet uppdateras vid behov. 4.2 Periodisk besiktning Nästa periodiska besiktning kommer att utföras 2015 enligt företagets nuvarande besiktningsintervall. 4.3 Kontroll av emissioner Enligt fastställd rutin ska utsläppen till luft av kväveoxider kontrollmätas vart 5:e år. Mätningar utfördes senast

10 4.4 Kontroll av oljeavskiljare På Backa panncentral finns sedan början av 2012 en oljeavskiljare, belägen på gårdsplanen, innanför grinden till fastigheten. Enligt bolagets rutin, som gäller oljeavskiljare på alla anläggningar som Göteborg Energi ansvarar för, ska behörig extern firma årligen kontrollera larm, slam- samt oljenivåer och vid behov tömma oljeavskiljarna, se Fel! Hittar inte referenskälla. och bilaga 2. Därutöver gör bolaget en intern kontroll av larm och nivåvakter mm. Oljeavskiljaren kontrollerades av extern firma den 3 oktober 2014 utan anmärkningar. 4.5 Åtgärder för att minska risker Under verksamhetsåret 2014 har inga betydande åtgärder vidtagits för att minska risker på anläggningen. 5 Drift- och produktionsförhållanden 5.1 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion En sammanfattande tabell över drifttid, bränsleförbrukning och avgiven energi för containerpannorna som står vid Backa PC under år 2014 visas nedan: Tabell 8. Sammanställning över drifttid, bränsleförbrukning samt avgiven energi. Panna Drifttid (h) Bränsleförbrukning (m 3 ) Värmevärde (MWh/m 3 ) Tillförd energi (MWh) Avgiven energi (MWh) PP1 1 0,8 9, P , P , PUP Totalt 15 7, Det har inte varit någon drift på någon av de tillståndsgivna provisoriska uppställningsplatserna (PUP). 5.2 Störningar i driften Inga driftstörningar som har lett till, eller skulle ha kunnat leda till, olägenhet för människors hälsa eller miljön, har skett under Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner Containerpannorna på Backa PC har under 2014 genomgått sedvanlig inspektion av säkerhetsventiler och driftprov samt även inre undersökning. 10

11 5.4 Utsläpp till luft Här redovisas resultat av mätningar och beräkningar av utsläpp till luft. Tabell 9. Svavelutsläppet för Panna Svavel (kg) Svavel (vikt-% i bränslet) SO 2 (mg/mjbr) Gällande villkor (mg SO 2 /MJbr) PP1 0,3 0, P14 0,9 0, P16 2,2 0, Totalt: 3,4 Den totala mängden svaveldioxid från förbränning av Eo1 är beräknad med hjälp av bränslets specifika svavelinnehåll samt bränsleförbrukningen. Svavelinnehållet i Eo1 är max 0,05 vikt-%, vilket motsvarar 12 mg SO 2 /MJbr. Vid uträkning av halten SO 2, baserat på vikt-% svavel i bränslet har Naturvårdsverkets lathund rapport 4438, tabell 8 samt 11 använts. Tabell 10. NOx-utsläppet för Panna NOx (kg) NOx (mg/mjbr) Gällande villkor (mg/mjbr) PP1 3 93,5 100 P P Totalt: 18 Den totala mängden kväveoxider beräknas med hjälp av bränsleförbrukning samt NO X -halter uppmätta vid emissionsmätningar Tabell 11. CO 2 -utsläppet för Panna CO 2 fossilt (ton) CO 2 (g/mj br) PP1 2 74,26 P ,26 P ,26 Totalt: 20 Den totala mängden koldioxid är beräknad utifrån bränsleförbrukningen och en emissionsfaktor för Eo1 på 74,26 g/mj (Naturvårdsverkets referenslista). 11

12 Tabell 12. Stoftutsläppet för Panna Stoft (kg) Stoft (vikt-% i aska) PP1 0,067 0,01 P14 0,17 0,01 P16 0,43 0,01 Totalt: 0,67 Den totala stoftmängden har beräknats utifrån bränsleförbrukningen samt askhalten i bränslet för lätt eldningsolja. 5.5 Utsläpp till vatten Spillvatten från anläggningen avleds till kommunens avloppsreningsverk, Ryaverket. Det används inget vatten i anläggningens drift mer än det fjärrvärmevatten som cirkulerar i pannorna. Det leds i slutna rörledningar och släpps ut till dagvatten i samband med flytt av containerpanna eller underhåll. Volym vatten som ryms per containerpanna är ca 25 m 3. Fjärrvärmevattnet består av vanligt stadsvatten och avsaltat stadsvatten med tillsats av det gröna färgämnet Pyragreen. 5.6 Markförorening Inga nya markföroreningar har påträffats på anläggningen. 5.7 Kemikaliehantering Kemiska produkter hanteras inte på anläggningen mer än tillfälligt vid underhållsarbeten och liknande. Därmed finns det heller ingen lagring av kemikalier på anläggningen. Enligt önskemål från miljöförvaltningen ska en kemikalieförteckning bifogas till miljörapporten med de kemikalier som har köpts in specifikt till Backa panncentral under året. Under 2014 har inga kemikalier köpts in som kunnat härledas till den aktuella anläggningen. 5.8 Avfallshantering Farligt avfall som uppkommer under normalt underhåll såsom oljetrasor mm. sorteras och transporteras till Sävenäsverket där det omhändertas av godkänd transportör. 5.9 Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och energi Bolaget arbetar kontinuerligt med att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Allt avfall som uppkommer i verksamheten sorteras. En stor del av de bilar som ingår i bolagets bilpool är miljöbilar och drivs av naturgas/biogas. Koncernen Göteborg Energi har ett gemensamt mål att minska utsläpp av fossil koldioxid. Målet är nedbrutet i delmål där olika verksamhetsområden inom koncernen bidrar på olika sätt. För produktionsanläggningar för fjärrvärme finns delmål att minska koldioxid bland annat på minskad elförbrukning i anläggningar för produktion och distribution av fjärrvärme. 12

13 För att nå målet pågår ett projekt om energiledning fortlöpande. Projektets mål är att lägga grunden för ett systematiskt arbetssätt med energiledning. Anläggningar med den största elförbrukningen har identifierats och i det fortsatta arbetet läggs fokus primärt på dessa anläggningar. Som ett första steg i energiledningsarbetet har en åtgärdsbank, för att möjliggöra prioritering av åtgärder på fokusanläggningarna, bildats. Föreslagna åtgärder omfattar både byggnader och processer. Åtgärdsförslag för byggnader bygger till stor del på de energianalyser som gjorts för de största förbrukarna tidigare år. Åtgärder för processer bygger bland annat på förslag från bolagets processingenjörer samt på förbättringsförslag från verksamheten. I energiledningsarbetet kommer åtgärder prioriteras mellan fokusanläggningarna, vilket kan innebära att vissa anläggningar inte får någon åtgärd ett visst år. Backa panncentral står, tillsammans med ett antal övriga spets- och reservanläggningar, för ca 6 % av den totala elförbrukningen. Backa panncentral ingår därför primärt inte i det påbörjade energiledningsarbetet. Inga betydande åtgärder för att minska förbrukningen av råvaror eller energi för Backa panncentral har vidtagits under

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport Backa Panncentral

Miljörapport Backa Panncentral Miljörapport 2015 Backa Panncentral Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2015 för Göteborg Energis containerpannor

Läs mer

Miljörapport Backa panncentral

Miljörapport Backa panncentral Backa panncentral Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2018 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Sammanfattning Björndammens panncentral

Sammanfattning Björndammens panncentral Sammanfattning Björndammens panncentral I den här rapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport Backa panncentral

Miljörapport Backa panncentral Backa panncentral Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2017 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Sammanfattning Tynnereds panncentral

Sammanfattning Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport Björndammens panncentral

Miljörapport Björndammens panncentral Björndammens panncentral Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2018. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.

Läs mer

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP)

Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Mathias Karlsson (FP) sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 14.10 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Fredrik Jonasson (V) ersätter Matti

Läs mer

Miljörapport Björndammens panncentral

Miljörapport Björndammens panncentral Björndammens panncentral Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2017. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.

Läs mer

Miljörapport Sisjöns panncentral

Miljörapport Sisjöns panncentral Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2017. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 10-11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Läs mer

Textdel 2017 års miljörapport

Textdel 2017 års miljörapport Textdel 2017 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa.

Läs mer

Miljörapport 2012. Skarpnäck värmeverk

Miljörapport 2012. Skarpnäck värmeverk Miljörapport 2012 Skarpnäck värmeverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 2 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar

Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar MALL MILJÖRAPPORT 1 (6) Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Miljörapport för år Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2010 Orminge Panncentral

Miljörapport 2010 Orminge Panncentral Miljörapport 2010 Orminge Panncentral INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 2 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 2 1.1.1 Lokalisering... 2 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Ansökan skickas till: Vingåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser Anmälan enligt miljöbalken STADSBYGGNAD Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 245 80 Staffanstorp ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1.Företaget 1.1 Administrativa data Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar

Nyetablering och förändring av tvättinrättningar INFORMATION TILL TVÄTTINRÄTTNINGAR Den här vägledningen riktar sig till nya och nuvarande verksamhetsinnehavare, övriga berörda i branschen samt andra myndigheter. Den beskriver miljöförvaltningens policy

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Älvkarleby biobränslepanna

Älvkarleby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2015 Älvkarleby biobränslepanna Datum 21/3 2016 Underskrift: Roger Berlin, Vd, Bionär Närvärme AB Innehållsförteckning 1. Grunddel 3 2. Verksamhetsbeskrivning 3 3. Drift och produktion

Läs mer

Älvkarleby biobränslepanna

Älvkarleby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Älvkarleby biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Älvkarleby biobränsleanläggning

Läs mer

Vänge biobränslepanna

Vänge biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Vänge biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Vänge biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2008. Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T

Miljörapport 2008. Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T Miljörapport 2008 Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Tornby HVC 3. Sida 1 av 7 2016-03-01

Tornby HVC 3. Sida 1 av 7 2016-03-01 Tornby HVC 3 Sida 1 av 7 2016-03-01 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning: Glasblåsaren 6 Besöksadress: Tyttorpsgatan Box 1500 581 15 LINKÖPING Produktionsenheter Fastbränslepanna 1: Oljepanna

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Tynnereds panncentral

Miljörapport Tynnereds panncentral Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2018. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i

Läs mer

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE L ALINGSÅS KOMMUN SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE Tekniskt underlag till skyddsområde och skyddsföreskrifter BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I ALINGSÅS KOMMUN KF 93 2004 06 23 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering NACKA TINGSRÄTT Enhet 3 Mål nr M 6149-11 Rättelse/komplettering Dom, 2012-12-14 Rättelse och komplettering, 2012-12-18 Beslutat av: rådmannen Anders Enroth På s. 2 i villkor 3 ska efter "mätutrustning"

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Norrsundet biobränslepanna

Norrsundet biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Norrsundet biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Norrsundet biobränsleanläggning

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Skutskär reservanläggning

Skutskär reservanläggning Årsrapport Miljö 2016 Skutskär reservanläggning Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Skutskärs fjärrvärmenäts reservanläggning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer