Sammanfattning Björndammens panncentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Björndammens panncentral"

Transkript

1 Sammanfattning Björndammens panncentral I den här rapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 25 h Förbrukad olja: 15 m 3 Total bränsleenergi 151 MWh Avgiven energi: 136 MWh Utsläpp till luft: Svavel: Svaveldioxid: NO x : CO 2 (fossilt): Stoft: 6,5 kg 13 kg 38,1 kg 40,5 ton 1,28 kg 1

2 Innehållsförteckning 1 GRUNDDEL KORTFATTAD VERKSAMHETSBESKRIVNING ALLMÄNT OM PARTILLE ENERGI OCH BJÖRNDAMMENS PANNCENTRAL VERKSAMHETSBESKRIVNING LOKALISERING OCH RECIPIENTFÖRHÅLLANDEN HUVUDSAKLIG MILJÖPÅVERKAN FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET GÄLLANDE BESLUT OCH FÖRESKRIFTER GÄLLANDE BESLUT, FÖRELÄGGANDEN OCH ANMÄLNINGAR TILLSTÅNDSGIVEN OCH INSTALLERAD EFFEKT VILLKORSEFTERLEVNAD NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER ÖVRIGA GÄLLANDE BESLUT ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER EGENKONTROLL KONTROLL AV OLJEAVSKILJARE SAMMANFATTNING AV MILJÖPÅVERKAN DRIFTTID, BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH PRODUKTION UTSLÄPP TILL LUFT KEMIKALIEHANTERING AVFALLSHANTERING STÖRNINGAR I DRIFTEN ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT MINSKA FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER Bilageförteckning 2

3 1 Grunddel Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Göteborg Energi AB Organisationsnummer Uppgifter om verksamheten Anläggningsnummer Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Partille 1:173 Besöksadress Ort Prövningsnivå enligt Miljöprövningsförordningen: Tillsynsmyndighet Björndammens panncentral Landvettervägen Partille 21 kap 7 Miljöledningssystem ISO Tillståndsplikt B och verksamhetskod gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller Länsstyrelsen Västra Götaland Koordinater (SWEREF99 TM) Nord: , Ost: Kontaktpersoner för anläggningen Kontaktperson miljöfrågor Anna Grissle Telefonnummer E-postadress Kontaktperson anläggningsfrågor Magnus Winberg Telefonnummer E-postadress Ansvarig för godkännande av miljörapport Namn Lena Lilienberg Telefonnummer E-postadress Postadress Box 53 Postnummer Postort Göteborg 3

4 2 Kortfattad verksamhetsbeskrivning 2.1 Allmänt om Partille Energi och Björndammens panncentral Partille Energi AB ägs till 50 % av Göteborg Energi AB och till 50 % av Partille kommun. Företagets anläggningar drivs av Göteborg Energi. Stora delar av Partille värms upp av fjärrvärme från Göteborg Energis fjärrvärmesystem, som till största delen utgörs av spillvärme. Under vinterhalvåret är Göteborg Energis större produktionsanläggningar för fjärrvärme och el i drift. Under vissa förhållanden behövs även produktion i mindre anläggningar. Björndammens panncentral är en spets- och reservanläggning i fjärrvärmesystemet. Det innebär att den tas i drift vid mycket kall väderlek eller vid driftstörningar i andra delar av systemet. 2.2 Verksamhetsbeskrivning I Björndammens panncentral finns två stycken hetvattenpannor med en värmeeffekt om 14 MW vardera och en elpanna med en värmeeffekt på 8 MW. Till bränsle används eldningsolja 1 (Eo1). De två hetvattenpannorna är konserverade med torkaggregat på rökgassidan, men kan tas i drift på kort varsel vid behov av spets- och reservlast. Elpannan producerar värme i form av upphettat vatten genom att förbruka el. Den är avställd och används inte i driften. Oljan förvaras i bränsletank med en volym på 1000 m 3. En invallning finns som är kopplad till larm. Invallningen rymmer 200 m 3, på grund av detta begränsas oljemängden i tanken till 200 m 3 med hjälp av ett överfyllnadsskydd kopplat till nivågivare. Sannolikheten att cisternen skulle fyllas på med mer än 200 m 3 olja bedöms som mycket liten, men som ett komplement till överfyllnadsskyddet finns en separat nivågivare med ljudlarm. Om överfyllnadsskyddet av någon anledning inte fungerar så uppmärksammas chauffören och påfyllningen avbryts. Det finns även en skylt med information om att tanken inte får fyllas till mer än 200 m 3. Rökgaserna avleds via en 42 m hög skorsten. Panncentralen är normalt obemannad och är ansluten till ledningscentralen på Sävenäsverket via samlingslarm. Vid drift sker tillsyn av anläggningen en gång per dygn. När den inte är i drift sker tillsyn en gång per vecka. En sammanfattande tabell över pannorna i Björndammen (exklusive den avställda elpannan) redovisas nedan. Tabell 1. Pannor och bränsleslag i Björndammens panncentral. Panna Värmeeffekt Bränsleslag (MW) HP 1 14 Eo1 HP 2 14 Eo1 Total effekt: Lokalisering och recipientförhållanden Björndammens panncentral är belägen inom fastigheten Partille 1:173 i Partille. 4

5 Stenliden Björndammen Landvettervägen Prästtjärnsvägen Delsjöområdet Prästtjärn Figur 1. Karta med Björndammens panncentral markerad. Spillvatten från anläggningen omhändertas enligt föreskrifter från Gryaab samt ABVA 01 innan det släpps till det kommunala avloppsnätet, som är anslutet till Gryaabs Ryaverk. Befintlig oljeavskiljare i panncentralen är kopplad till Partille kommuns spillvattenledningar. 2.4 Huvudsaklig miljöpåverkan Verksamheten bidrar främst med utsläpp till luft, framförallt från förbränningen i anläggningen, och i begränsad med från transporter till och från anläggningen. Anläggningen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. Övrig påverkan på omgivningen utgörs av buller, avfall samt utsläpp av spillvatten. På grund av att anläggningen normalt är i drift under kort tid under året bedöms påverkan på omgivande miljö och människors hälsa vara mycket liten. 2.5 Förändringar under året Inga förändringar av verksamheten har skett under

6 3 Gällande beslut och föreskrifter 3.1 Gällande beslut, förelägganden och anmälningar Nedan listas datum samt tillståndsgivande myndighet till de tillstånd som respektive anläggning omfattas av. Tabell 2. Gällande beslut. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen Dnr Länsstyrelsen Dnr Tillståndsbeslut: Miljöprövningsdelegationen lämnar Partille Energi AB tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt drift av befintligt värmeverk med en totalt installerad tillförd effekt motsvarande 31 MW olja och 9 MW el på fastigheten Partille 1:173 i Partille kommun. Ändring av villkor 4: Utsläppsvillkoret för SO 2 ändras, med stöd av 27 förvaltningslagen, från 84 mg SO 2 /Nm 3 torr gas vid 3% O 2 -halt till 170 mg/nm Tillståndsgiven och installerad effekt Anläggningen har ingen begränsning i produktion, däremot i total installerad tillförd effekt. Detta framgår av tabellen nedan. Tabell 3. Tillståndsgiven och installerad effekt. Tillståndsgiven effekt Installerad tillförd effekt Partille Energi har av länsstyrelsen lämnats tillstånd enligt miljöbalken till en totalt installerad tillförd effekt motsvarande 31 MW olja och 9 MW el. Den installerade tillförda effekten uppgår till ca 31 MW olja och 9 MW el. 3.3 Villkorsefterlevnad I följande avsnitt redovisas vilka villkor som verksamheten på Björndammens panncentral omfattas av samt en kommentar om efterlevnaden av villkoren. Tabell 4. Villkor för verksamheten samt kommentar om efterlevnaden. Gällande villkor 1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor. Kommentar Verksamheten bedrivs i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna. 6

7 Gällande villkor 2. Anläggningen får endast drivas som en spets- och reservanläggning. 3. Rökgaserna skall släpps ut i en minst 42 meter hög skorsten ändrad lydelse av villkoret 4. Utsläppet av svaveldioxid (SO 2 ), får som gränsvärde inte överstiga 170 mg/nm 3 torr gas vid 3 % O 2 -halt. Ursprungliga villkoret (84mg SO 2 /Nm 3 torr gas) har ändrats genom beslut Utsläppen av kväveoxider (NO X ), beräknat som NO 2, får som riktvärde inte överstiga 350 mg/nm 3 torr gas vid 3 % O 2 -halt. 6. Buller skall begränsas så att det, som riktvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder, vård- och utbildningslokaler än: 50 db(a) dagtid (kl ) 40 db(a) nattetid (kl ) 45 db(a) övrig tid Momentana ljud nattetid (kl ) får maximalt uppgå till 55 db(a). 7. Kemiska produkter, inbegripet farligt avfall, skall hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avloppet och så att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. 8. Eldningsolja skall lagras i invallade cisterner där invallningen rymmer 100 % av lagrad volym. Tapp- och påfyllnadsplatser samt rörledningar för olja skall ingå i det invallade tankområdet eller på annat sätt säkras för utsläpp av olja till omgivningen. Invallningen skall regnskyddas och vara utförd i material som inte är genomsläppligt för petroleumprodukter. 9. Avfall från verksamheten skall sorteras och i första hand återanvändas eller återvinnas. Bolaget skall hela tiden verka för att minska mängden avfall. Kommentar Anläggningen drivs som en spets- och reservanläggning. Rökgaserna avleds via en 42 meter hög skorsten. Svavelinnehållet i Eo1 är max 0,05 vikt%, vilket motsvarar ca 84 mg SO 2 /Nm 3 vid 3 % O 2 -halt. Vid förbränning av Eo1 sker ett utsläpp av kväveoxider av ca 70 mg/mj tillfört bränsle (enligt Länsstyrelsens schablon), detta motsvarar ca 345 mg/nm 3 torr gas vid 3 % O 2 -halt. Inga mätningar av buller har gjorts. Inga klagomål på buller har kommit in till bolaget. Normalt förvaras inga kemikalier eller farligt avfall i anläggningen. Om det blir aktuellt beaktas villkoret. Eldningsolja förvaras i en cistern som har volymen m 3. Cisternen har en regnskyddad invallning som rymmer 200 m 3. Larm och skydd är installerat på cisternen som innebär att den inte kan fyllas till mer än 200 m 3. Normalt uppkommer inget avfall i anläggningen. Om avfall uppkommer i verksamheten hanteras det på föreskrivet sätt. 7

8 3.4 Naturvårdsverkets föreskrifter Verksamheten omfattas inte av någon av Naturvårdsverkets föreskrifter 1 som ska redovisas i miljörapporten. 3.5 Övriga gällande beslut Gällande beslut enligt lagen om brandfarlig vara Tillstånd avseende förvaring av brandfarlig vara, enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor finns för anläggningen. Tabell 5. Gällande tillstånd till förvaring av brandfarlig vara. Datum Beslutsmyndighet Beslut Partille kommun, bygg- och miljönämnden Diarienummer B/2009:215 Tillstånd beviljas för förvaring av liter eldningsolja klass 3, samt 52 liter gasol (2 x P11). Tillståndet gäller t.o.m Tillstånd till transport av farligt avfall Göteborg Energi har tillstånd till transport på väg av farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten, med stöd av 26 avfallsförordningen (2001:1063). Tabell 6. Gällande tillstånd till transport av farligt avfall. Datum Beslutsmyndighet Beslut Länsstyrelsen Dnr: Tillståndet omfattar styckegods av farligt avfall enligt följande avfallskoder i bilaga 2 till avfallsförordningen: , , , , , , , och Tillståndet gäller t.o.m För Björndammens panncentral innebär detta att farligt avfall som uppkommer i verksamheten transporteras till någon av Göteborg Energis större produktionsanläggningar för sortering och omhändertagande av godkänd transportör och mottagare. 1 SNFS 1990:14 (Behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse), SNFS 1994:2 (Avloppsslam i jordbruket), NFS 2001:11 (VOC-direktivet), NFS 2002:26 (Utsläpp från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:28 (Avfallsförbränning). 8

9 3.6.3 Tillstånd till utsläpp av koldioxid Anläggningen har tillstånd till utsläpp av koldioxid. Tabell 7. Gällande tillstånd till utsläpp av koldioxid. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Länsstyrelsen Dnr Tillståndsnummer SE Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Ersätter tidigare tillstånd meddelat Efterlevnaden av tillståndet följs upp vid den årliga koldioxidverifieringen. 4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner 4.1 Egenkontroll För verksamheten gäller Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Som verktyg använder Göteborg Energi AB bland annat ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa att förordningen följs. Detta bygger till stor del på gemensamma rutiner och instruktioner för olika produktionsanläggningar. 4.2 Kontroll av oljeavskiljare Enligt Göteborg Energis gällande rutin för oljeavskiljare så kontrolleras oljeavskiljare årligen av extern entreprenör, avseende olje- och slamnivå och töms vid behov av samma firma. Vid samma tillfälle görs även kontroll av larm i oljeavskiljarna. Därutöver gör Göteborg Energi en intern kontroll av larm och nivågivare. På Björndammens panncentral finns en oljeavskiljare, belägen på gården vid ingången till byggnaden. Den kontrollerades den 3 oktober och lite oljeslam sögs upp från toppen. I övrigt inga anmärkningar. 5 Sammanfattning av miljöpåverkan 5.1 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion En sammanfattande tabell över drifttid, bränsleförbrukning och avgiven energi vid Björndammens panncentral under år 2014 visas nedan. Tabell 8. Sammanställning över drifttid, bränsleförbrukning, tillförd och avgiven energi. Pannor Drifttid (h) Förbrukad Eo1 m³ Tillförd energi (MWh) Avgiven Energi (MWh) HP HP Totalt:

10 5.2 Utsläpp till luft En sammanfattande tabell över utsläpp till luft från Björndammens panncentral under år 2014 visas nedan. Under 2014 har endast HP2 varit i drift. Tabell 9. Sammanställning över utsläpp till luft. Tillåtna emissioner Utsläpp Pannor Svaveldioxid HP1-HP2 mg/nm 3 mg/nm 3 kg SO ,1 Kväveoxider mg/nm 3 mg/nm 3 kg NOx ,1 Koldioxid g CO2/MJ bränsle ton CO2 74,26-40,5 Stoft vikt% aska kg stoft 0,01-1,28 Underlag för emissionsberäkning: Mängden svaveldioxid är beräknad med hjälp av bränslets svavelinnehåll samt bränsleförbrukningen. Detta ger mängd svavel. För att beräkna svaveldioxid multipliceras med två, då molvikten för SO 2 är exakt dubbel så stor som S. Svavelinnehållet i Eo1 är max 0,05 vikt%, vilket motsvarar ca motsvarar 84 mg SO 2 /Nm 3. Den totala mängden kväveoxider beräknas med hjälp av bränsleförbrukning samt ett schablonvärde för kväveoxidutsläpp vid förbränning av Eo1. Utsläppet från oljepannorna har beräknats med hjälp av Länsstyrelsens schablon, ca 70 mg/mj bränsle, detta motsvarar ca 345 mg/nm 3. Den totala mängden koldioxid, CO 2, beräknas med hjälp av det specifika CO 2 - utsläppet från Eo1 (74,3 g/mj) samt bränsleförbrukningen. Den totala stoftmängden har beräknats med hjälp av det specifika stoftutsläppet för Eo1 samt bränsleförbrukningen. 5.3 Kemikaliehantering Vid Björndammens panncentral förvaras normalt inga kemikalier utöver bränsle i bränsletanken. Bolaget utvärderar kontinuerligt använda kemikalier avseende skadlighet för människors hälsa och miljön samt förbrukade mängder. Målet är att en riskanalys ska genomföras på varje ny kemikalie innan beslut för inköp tas. 5.4 Avfallshantering Göteborg Energi AB arbetar kontinuerligt med att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. 10

11 Farligt avfall som uppkommer i verksamheten sorteras och transporteras till Sävenäsverket, av egen personal i enlighet med gällande tillstånd, där det omhändertas av godkänd transportör. Vid större ombyggnader eller underhållsåtgärder där större mängder avfall uppstår beställs transport direkt från anläggningen. I samband med inre undersökning av pannorna uppstod sotvatten från föregående rengöring. Tabell 10. Omhändertaget avfall under året. Avfallsfraktion EWC-kod Transportör Mottagare Mängd (ton) Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare * Farligt Avfall enligt Avfallsförordning (2011:927), * Corvara Renova 3, * Rodhe Stena Recycling 0,2 5.5 Störningar i driften Inga driftstörningar som har lett till, eller skulle ha kunnat leda till, olägenhet för människors hälsa eller miljön, har inträffat under Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och energi Anläggningen är en spets- och reservlastanläggning och tas i drift vid störningar på fjärrvärmenätet eller vid kall väderlek. Inga åtgärder har vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och energi. 5.7 Åtgärder för att minska risker Göteborg Energi gör riskanalyser på produktionsanläggningarna löpande. Senaste riskanalys med avseende på yttre miljö utfördes under innevarande verksamhetsår. Riskanalysen har utförts enligt fastställd rutin och fastställt intervall på Göteborg Energi. Om det inte sker någon större förändring i verksamheten, som föranleder en ny riskanalys, så görs de med ca tre års intervall. Inga betydande åtgärder har gjorts på anläggningen för minska risker. Årlig säkerhetskontroll har gjorts, vilket omfattar test av säkerhetsventiler och driftprov. 11

Miljörapport Björndammens panncentral

Miljörapport Björndammens panncentral Björndammens panncentral Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2017. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.

Läs mer

Miljörapport Björndammens panncentral

Miljörapport Björndammens panncentral Björndammens panncentral Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Björndammens panncentral under år 2018. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Textdel 2017 års miljörapport

Textdel 2017 års miljörapport Textdel 2017 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa.

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar

Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar MALL MILJÖRAPPORT 1 (6) Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Miljörapport för år Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

Sammanfattning Tynnereds panncentral

Sammanfattning Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport Sisjöns panncentral

Miljörapport Sisjöns panncentral Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2017. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Textdel 2017 års miljörapport

Textdel 2017 års miljörapport Textdel 2017 års miljörapport Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad

Läs mer

Miljörapport Backa panncentral

Miljörapport Backa panncentral Backa panncentral Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2018 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade

Läs mer

Textdel 2016 års miljörapport

Textdel 2016 års miljörapport Textdel 2016 års miljörapport Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Textdel 2017 års miljörapport

Textdel 2017 års miljörapport Textdel 2017 års miljörapport Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Långedal Munkedal Foss 5:2 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Textdel 2016 års miljörapport

Textdel 2016 års miljörapport Textdel 2016 års miljörapport Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Långedal Munkedal Foss 5:2 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC)

Miljörapport Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) Miljörapport 2011 Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn:

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Miljörapport Tynnereds panncentral

Miljörapport Tynnereds panncentral Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2018. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2009 Gävle den 26/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Storvik biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Textdel 2017 års miljörapport

Textdel 2017 års miljörapport Textdel 2017 års miljörapport Anläggningsnamn Anläggningsnummer Brattås värmeverk 1485-1120 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport Backa Panncentral

Miljörapport Backa Panncentral Miljörapport 2015 Backa Panncentral Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2015 för Göteborg Energis containerpannor

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; Utkom från trycket den 29 september 2016 beslutade den 22 juni

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Textdel 2016 års miljörapport

Textdel 2016 års miljörapport Textdel 2016 års miljörapport Anläggningsnamn Anläggningsnummer Brattås värmeverk 1485-1120 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Textdel 2016 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar

Textdel 2016 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar Textdel 2016 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen i Hallstahammar (HVC) Anläggningens (plats-)

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Älvkarleby biobränslepanna

Älvkarleby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2015 Älvkarleby biobränslepanna Datum 21/3 2016 Underskrift: Roger Berlin, Vd, Bionär Närvärme AB Innehållsförteckning 1. Grunddel 3 2. Verksamhetsbeskrivning 3 3. Drift och produktion

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna uppgifter om företaget

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Angered panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid 1 : Förbrukad bioolja:

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Textdel 2016 års miljörapport Värmepumpverket

Textdel 2016 års miljörapport Värmepumpverket Textdel 2016 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens (plats-) nummer: 1980-57-003 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Miljörapport Backa panncentral

Miljörapport Backa panncentral Backa panncentral Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2017 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2016

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2016 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2016 Carlsborg HVC Anläggningen producerar värme och används som reserv till Johannes KVV, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. Hetvattenpannorna är på totalt

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Textdel 2015 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Grunddel För Hallstahammars Hetvattencentral( ) år: 2017 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN

MILJÖRAPPORT. Grunddel För Hallstahammars Hetvattencentral( ) år: 2017 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN MILJÖRAPPORT Grunddel För Hallstahammars Hetvattencentral(1961-57-001) år: 2017 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Mälarenergi AB Organisationsnummer: 556448-9150 UPPGIFTER

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Enligt Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Anmälan

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Miljörapport Tynnereds panncentral

Miljörapport Tynnereds panncentral Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2017. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i

Läs mer

PC Kotorget, Hudiksvall

PC Kotorget, Hudiksvall PC Kotorget, Hudiksvall Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen HVG Västerås 2012.

Miljörapport. Hetvattencentralen HVG Västerås 2012. Miljörapport. Hetvattencentralen HVG Västerås 2012. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HVG- STATIONEN I VÄSTERÅS 2012 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: HVG- stationen

Läs mer

Norrsundet biobränslepanna

Norrsundet biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Norrsundet biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Norrsundet biobränsleanläggning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 för VÅRBERG PC AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, mars 2011 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Vårberg...3 1. Verksamhetsbeskrivning...3

Läs mer

Vänge biobränslepanna

Vänge biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Vänge biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Vänge biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Älvkarleby biobränslepanna

Älvkarleby biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Älvkarleby biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Älvkarleby biobränsleanläggning

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ELLER ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENSKYDDSFÖRESKRIFT

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ELLER ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENSKYDDSFÖRESKRIFT Skicka blanketten i 2 exemplar till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ELLER ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENSKYDDSFÖRESKRIFT Om verksamheten ligger inom vattenskyddsområde,

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Mackmyra biobränslepanna

Mackmyra biobränslepanna Årsrapport Miljö 2016 Mackmyra biobränslepanna Datum 27/3 2017 Underskrift: Roger Belin, Vd, Bionär Närvärme AB 1. Grunddel Uppgifter om anläggningen Anläggningens namn: Mackmyra biobränsleanläggning Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2017 Version 2

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2017 Version 2 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2017 Version 2 Carlsborg HVC Anläggningen producerar värme och används som reserv till Johannes KVV. Hetvattenpannorna är på totalt 60 MW och bränslet blev

Läs mer