Övervakning av Utsläpp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övervakning av Utsläpp"

Transkript

1 Övervakning av Utsläpp 1. Anläggningar 2. Växthusgaser 3. Branscher 4. Undantag 5. Tillståndsplikt 6. Övervakningsmetod och nivåer

2 Lagstiftning och förkortningar Handelsdirektivet: EU-direktiv 2003/87/EG Lagstiftning som genomför direktivet i Sverige HL: Lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter HF: Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2012:9 EU-lagstiftning som gäller som svensk lag MRR: Förordning (EU) nr. 601/2012 om övervakning och rapportering AVR: Förordning (EU) nr. 600/2012 om ackreditering och verifiering

3 Vilka anläggningar ingår? Krav på tillstånd (17 a första stycket HF): 27 verksamhetskategorier kräver tillstånd. Beskrivs i bilaga 2. Förbränningsanläggningar som 1.enskilt har en installerad tillförd kapacitet över 20 MW. 2. kopplade till ett fjärrvärmenät med över 20 MW (s.k. Opt-In) Andra exempel Mobila Pannor Pannor som är stationära under drift ska ska anses vara stationära. Pappers- och massabruk Tillverkning av baskemikalier

4 Vilka gaser ingår? Koldioxid, CO 2 N 2 O och PFC gäller bara specifika branscher Bransch Växthusgas (förutom CO 2 ) Produktion av primäraluminium Perfluorkolväten Produktion av salpetersyra Lustgas (N 2 O) Produktion av adipinsyra Lustgas (N 2 O) Produktion av glyoxal och glyoxalsyra Lustgas (N 2 O) Produktion av kaprolaktam Lustgas (N 2 O) Alla branscher ska övervaka CO 2 också GWP, global warming potential: Mått på gasernas klimatpåverkan Alla gaser räknas om till CO 2 -ekvivalenter

5 Uppföljning av rapportering av 2014 års utsläpp

6 Uppföljning av rapportering av 2014 års utsläpp Anläggningarnas rapportering av utsläpp

7 Undantag i vissa fall Fall 1: Ren biomassaanläggning som inte är kopplad till ett fjärrvärmenät INGÅR INTE i handelssystemet. (17 a andra stycket 2 HF) Fall 2: Ren biomassaanläggning som är kopplad till ett fjärrvärmenät som är över 20 MW INGÅR i handelssystemet. (17 a tredje stycket HF) Fall 2 absolut vanligast i Sverige. Förbränning av farligt avfall och hushållsavfall: Ingår inte såvida det inte är en samförbränningsanläggning Svenska anläggningar bedriver i princip samförbränning (finns något undantag)

8 Uppstart av ny anläggning När infaller tillståndsplikt? När ny anläggning tas i drift. Vid Opt-In: När anläggningen kopplas in på fjärrvärmenätet. Tillståndet måste sökas innan driften påbörjas och ska finnas på plats när tillståndsplikten infaller. När infaller rapporteringsskyldighet? Utsläppsrapport krävs för första gången för det år då de första utsläppen skett. Konsekvens: Ny anläggning kan få tillstånd innan den blir rapporteringsskyldig. Vanlig fråga: Är även provdrift av anläggning tillståndspliktig? Svar: Ja. Provdrift och underhållsdrift, osv., räknas som drift enligt handelslagen. Därmed är den även tillståndspliktig och VU ska rapportera utsläppen.

9 Nedläggning av anläggning När slutar en anläggning vara tillståndspliktig respektive rapporteringsskyldig? Svar: När den är slutgiltigt nedlagd. När är anläggningen nedlagd? Generellt: Anläggningen måste vara nedmonterad för att tillståndet ska återkallas det räcker inte att VU meddelat att man avser avveckla driften. Opt-In-anläggning: Kopplingen till fjärrvärmenätet har tagits bort. Bevisning ska begäras som visar att anläggningen lagts ned samt vilket datum detta skett. Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten efterfrågar ett tydligt nedläggningsdatum.

10 Övervakning & Övervakningsplan Val av övervakningsmetod Val av korrekt övervakningsnivå När kan undantag göras? Hur beräknas orimliga kostnader? Ren biomassa och blandade bränslen Samförbränning Lagrum: Artikel MRR + bilagorna

11 Val av övervakningsmetod Artikel 21: Får använda beräkning eller mätning. Kan välja mellan beräkningsmetoderna nedan Artikel 24: Standardmetod (förbränning/process) Artikel 25: Massbalansmetod Artikel 40: Kontinuerlig mätning i skorsten - Verksamhetsspecifika regler finns i Bilaga IV - Alternativ metod (art 22) om särskilda kriterier uppfylls - Konservativ uppskattning (artikel 26.3) för små bränsle- /materialmängder.

12 Val av övervakningsmetod Artikel 24(1): Standardmetod förbränning Aktivitetsdata (ton bränsle) x värmevärde (TJ/ton bränsle) x emissionsfaktor (ton CO 2 /TJ) x oxidationsfaktor Artikel 24(2): Standardmetod för processutsläpp Aktivitetsdata (ton material) x emissionsfaktor (ton CO 2 /ton material) x omvandlingsfaktor

13 Val av övervakningsmetod Artikel 25: Massbalansmetoden Princip: Flöde in = flöde ut Aktivitetsdata = Bränsle/materialmängd som lämnar eller går in i systemet Aktivitetsdata x kolinnehåll x 3,664 (ton CO 2 /ton C) CO räknas som CO 2 Utsläpp = Summan av utsläpp från alla massbalansflöden inom anläggningen

14 Övervakningsnivåer vid beräkning Nivåer vid beräkning av utsläpp (enl art 24 eller 25) Definieras i bilaga 2 i MRR och fastställer: 1. Högsta tillåtna osäkerhet vid bestämningen av mängden bränsle eller material 2. Hur beräkningsfaktorer ska fastställas Exempel, förbränning av kommersiella standardbränslen: Osäkerheter vid bestämning av mängden bränsle: Nivå 1: ±7,5 % Nivå 3: ± 2,5 % Nivå 2: ± 5 % Nivå 4: ± 1,5 % Emissionsfaktorer kan väljas som standardfaktorer (nivå 2a, s.k. NIR) eller analysvärden (nivå 3)

15 Övervakningsnivåer vid beräkning Utgångspunkt: 1. Vilken kategori har anläggningen och dess bränsle- /materialmängd? 2. Vilken nivå motsvarar det enligt artikel 26? Artikel 19.2: Anläggningskategorisering A: Utsläpp ton CO 2 -ekv B: ton < utsläpp ton C: > ton Utgår från verifierade utsläpp eller konservativ uppskattning.

16 Övervakningsnivåer vid beräkning 19.3: Bränsle-/materialmängder a) Mindre omfattning: < 5000 ton per år eller max 10 % av anläggningens totala utsläpp, dock högst ton per år b) Liten omfattning: < 1000 ton per år eller max 2 % av anläggningens totala utsläpp, dock högst ton per år c) Mängder i större omfattning Utgår från verifierade utsläpp eller konservativ uppskattning. Det är summan av utsläppen som ska understiga tröskelvärdet. Exempel: Eo1: 900 ton CO2/år Liten omfattning Naturgas: 600 ton CO2 Mindre omfattning

17 Övervakningsnivåer vid beräkning Artikel 26: Fastställer nivå som ska väljas 26.1 a) Minst nivåer enligt bilaga V vid: - Kategori A-anläggning (dvs. liten) - Förbränning av kommersiella standardbränslen och utsläppet beräknas utifrån standardfaktorer 26.1 b) Annars: Högsta nivå enligt bilaga II Viktigt att tänka på: Lägre nivåer får bara väljas vid korrekt motivering av tekniskt omöjlighet (art 17) eller orimliga kostnader (art 18) Om VU kan gå upp i nivå utan ytterligare ansträngning så ska inte en lägre nivå godkännas Tabellen med minimi-nivåer i bilaga V får bara användas om artikel 26 uttryckligen anger det

18 Övervakningsnivåer vid beräkning - undantag Nivålös? Artikel 47: Kan tillämpas av anläggningar med utsläpp < ton CO 2 per år Lägre krav vid beräkning av utsläpp Får bestämma aktivitetsdata baserat på fakturor (nivålöst) Får tillämpa nivå 1 om högre nivå inte kan uppnås utan ytterligare ansträngning Vid fastställande av beräkningsfaktorer via analys: Ackrediterat labb krävs ej (men labbet ska ha teknisk kompetens) Innebär också nivålös övervakning: Alternativ metod (art 22) om särskilda kriterier uppfylls Konservativ uppskattning (art 26.3) mängder av liten omfattning

19 Teknisk genomförbarhet och orimliga kostnader Artikel 17: Om VU hävdar att övervakningen ej är tekniskt genomförbar ska Lst göra en bedömning om det stämmer eller ej Det ska i princip vara omöjligt att hitta en teknisk lösning Artikel 18: Om VU hävdar att en övervakningsmetod innebär orimliga kostnader ska Lst granska VU:s motivering och bedöma om den är rimlig VU ska lämna in beräkningsunderlag (mer om hur beräkningen görs visas i kommande bilder)

20 Hur beräknas orimliga kostnader? VU ska göra en Cost-Benefit-analys: Orimlig kostnad = Kostnaden att uppnå en viss övervakningsnivå eller att vidta en viss åtgärd > förbättring som uppnås - VU ska visa för myndigheten att kostnaden är orimlig - Bara de kostnader som överstiger kostnaderna för ett alternativt scenario ska räknas. - Den totala kostnaden för en utrustning ska slås ut på de antal år som är utrustningens beräknade livstid

21 Hur beräknas orimliga kostnader? Exempel beräkning av åtgärdskostnad: Två olika utrustningar: A: Euro, osäkerhet 2,8% dvs nivå 2 (+- 5%) B: Euro, osäkerhet 2,1%, dvs nivå 3 (+-2,5%) (5 års livstid) Kostnad som ska jämföras mot uppnådd förbättring: ( )/ 5 = Euro

22 Hur beräknas orimliga kostnader? Exempel beräkning av uppnådd förbättring: A: Euro, osäkerhet 2,8% dvs nivå 2 (+- 5%) B: Euro, osäkerhet 2,1%, dvs nivå 3 (+-2,5%) Bränslet/materialets utsläpp (medel på 3 år): ton CO2/år En förbättringsfaktor beräknas. Den förhöjda säkerhet som uppnås gångras med det årliga utsläppet för den aktuella bränsle- /materialmängden. Förbättringsfaktorn: (0,028-0,025) x = 360 Utsläppet räknas om till utsläppsrätter (1 utsläppsrätt=20 Euro). Värdet uppnådd förbättring: 360 x 20 Euro = Euro Kostnaderna är 6000 Euro, alltså mindre än uppnådd förbättring.

23 Hur beräknas orimliga kostnader? Observera! - När ingen förhöjd säkerhet kan beräknas ska denna sättas till 1 % (ex. ändra från standardvärde till analys) - En kostnad < 2000 Euro/år ses alltid som rimlig - För anläggningar med låga utsläpp (art 47) motsvarar denna gräns < 500 Euro/år

24 Hur beräknas orimliga kostnader? Länkar: Kommissionens Guidance No. 1 (se sid. 35): _installations_en.pdf Kommissionens verktyg för att beräkna orimliga kostnader: _costs_tool_en.xlsx

25 Biomassa och blandade bränslen Ren biomassa artikel 38 Vad är biomassa/fossilt? (torv, xylit och fossila fraktioner av blandade bränslen betraktas inte som biomassa) Nivålös metod får användas om biomassa garanterat ej är förorenad med fossilt material Emissionsfaktor för biomassa ska vara noll Obs! Ren biomassa ska redovisas under flik C och E i ÖP som alla andra material/bränslen.

26 Biomassa och blandade bränslen Blandade bränslen artikel 38 och 39 Generellt: Preliminär emissionsfaktor ska tillämpas dvs. emissionsfaktor som inkluderar både fossil och biogen fraktion Den preliminära emissionsfaktor multipliceras med fossil fraktion Nivålös metod får användas om: VU kan visa att minst 97 % utgör biomassa eller, Den fossila delen av utsläppet utgör en bränsle-/materialmängd av liten omfattning Artikel 39: Bestämning av fossil fraktion

27 Samförbränning Ingår förbränning av avfall inom EU ETS? Svar: Ja, men bara om huvudsyftet med förbränningen är utvinning av energi. I så fall definieras avfallsförbränningen som samförbränning, vilken ingår i handelssystemet. De flesta anläggningar som förbränner avfall i Sverige klassas som samförbränningsanläggningar. Följande ingår inte: - Förbränning av farligt avfall. - Förbränning av avfall där huvudsyftet är att bortskaffa avfallet. Bildkälla: Wikipedia ( media/file:h%c3%b6gdalsverket_2009.jpg)

28 Samförbränning - Vägledning Vad som har publicerats av NV tidigare Naturvårdsverket publicerade hösten 2012 en vägledning samt hänvisningsvärden. Kategori A: Standardberäkning och hänvisningsvärden. Kategori B-C: Kan också beräkna, men bara om teknisk ogenomförbarhet eller orimliga kostnader föreligger. Samtliga kategorier kan även välja kontinuerlig mätning. Alla anläggningar kan tillämpa artikel MRR och gå ned i nivå MEN man måste motivera detta på ett tillfredställande sätt.

29 Samförbränning - Utredning Naturvårdsverket utreder Hur övervakar svenska samförbrännare? Fler anläggningar än förväntat beräknar i dagsläget. Motiveras orimliga kostnader korrekt? Uppdatering av hänvisningsvärden? Uppdatering av vägledningsdokumentet. Dessutom Möten med andra EU-länder (framförallt Norge och Danmark). Samarbete med Avfall Sverige gällande data från anläggningar som mäter.

30 Godkännande av ÖP MRR fastslår: Innehåll i en ÖP + vad som ska bifogas ansökan Att godkännande av ÖP krävs När har VU en skyldighet att anmäla ändring? Vad är betydande ändring av ÖP Lagrum: Artikel 11-16

31 Godkännande av ÖP Artikel 12, punkt 1: - ÖP Ska godkännas av behörig myndighet - ÖP ska minst innehålla uppgifter enligt bilaga I, MRR (dvs de uppgifter som finns i ÖP-mallen) - Följande styrkande handlingar ska lämnas ihop med ÖP: 1) Bevis på att osäkerhetsströsklarna följs 2) Riskanalys som visar att övervakningen håller måttet Artikel 12, punkt 2: - Förfarande/rutiner ska fasställas, dokumenteras och uppdateras - Vid hänvisning till skriftliga förfaranden/rutiner ska rutinerna sammanfattas i ÖP - VU ska på begäran lämna ut dessa rutiner

32 Anmälan om ändring i ÖP Art 14.2: VU ska anmäla ändring i ÖP om a) Nya utsläppskällor tillkommer b) Ny information framkommer som möjliggör större noggrannhet i övervakningen c) Nuvarande övervakningsmetod är felaktig d) Det är tekniskt genomförbart att öka noggrannheten utan att det leder till orimliga kostnader e) ÖP uppfyller ej MRR och NV kräver ändring f) Nödvändigt uppdatera ÖP pga. förbättringsförslag i verifieringsrapporten OBS! MRR behandlar ej tillstånd, därför nämns ej byte av VU.

33 Godkännande av ändringar i ÖP Artikel 15.1: VU ska underrätta Lst om förslag till ändring utan onödigt dröjsmål. Lst får tillåta att VU väntar med att anmäla ändringar till 31 dec (om de ej är betydande) Obs! Det är Lst som bedömer om det är en betydande ändring! Artikel 15.2: Alla betydande ändringar (enl 15.3) ska godkännas av Lst. Om ändring ej nödvändig ska VU underrättas utan onödigt dröjsmål.

34 Betydande ändringar (art 16) För anläggningar ändring av: - Anläggningskategori - Utsläppskälla - Tillämpad nivå - Bränslen/materialmängder (nya) - Kategori för bränsle/materialmängder - Metod (mätning/beräkning) - Utsläpp så att anläggningen inte längre kan betraktas ha låga - Ändring av beräkningsfaktor (om värdet ska fastställas) - Förfaranden för provtagning, analys eller kalibrering

35 Anmälan om ändring i tillstånd/öp När krävs nytt tillståndsbeslut? Lagrum: 8 och 9 lagen (2004:1199) Ändringar av: Anläggningens eller verksamhetens art, funktion eller kapacitet och ändringen i mer än ringa omfattning kan påverka utsläppen som omfattas av tillståndet Byte av verksamhetsutövare Om Lst finner att ändringen kräver ändrade eller nya villkor i tillståndet krävs nytt tillståndsbeslut. T.ex.: Nya utsläppskällor, nya bränslen.

36 Administration av tillstånd och ÖP Naturvårdsverket har tagit fram 2 mallar för tillståndsbeslut: - En generell mall. - En för byte av VU (och övertagande av befintlig ÖP). Obs: Vi tror inte att det är aktuellt för den gamla VUn att ta över ÖP i de flesta fall. Detta eftersom ny VU oftast medför ändringar i rutiner osv. vilket kräver ny ÖP.

37 Administration av tillstånd och ÖP Mall för ansökan om tillstånd och ÖP: Naturvårdsverket anvisar att Kommissionens mall för ÖP ska användas (på svenska). Mallen är kompletterad med formulär för tillståndsansökan. Anvisningarna avseende ansökan om tillstånd (första fliken) i mallen är gamla Frågor till er: Hur hanterar ni inkommande ansökningar idag? (krävs papperskopior t.ex.) Vad vill ni ska stå i anvisningarna i mallen? Förenklad ÖP-mall får publiceras enligt art 13 för anläggningar med låga utsläpp. Ser ni ett behov av detta?

38 Administration av tillstånd och ÖP När ni skickar kopior av beslut Kopior av tillståndsbeslut och ÖP ska skickas till Naturvårdsverket och Energimyndigheten via e-post till; - - OBS! NV behöver ha ÖP i Excel-format.

39 Förbättringsrapportering Maria Smith Naturvårdsverket

40 Förbättringsrapportering Förbättringsrapporter enligt artikel 69 (601/2012) 2 typer av förbättringsrapporter. Typ 1: Artikel Verifieraren påpekar kvarstående avvikelser och/eller förbättringsförslag i verifieringsrapporten. - VU skyldig lämna förbättringsrapport senast 30:e juni samma år. Typ 2: Artikel Anläggning tillämpar alternativ övervakning. - Anläggning tillämpar lägre nivåer än vad som är tillåtet enligt MRR. - VU skyldig lämna förbättringsrapport 30:e juni med viss periodicitet (beroende på anläggningskategori).

41 Förbättringsrapportering Förbättringsrapporter enligt artikel 69 (601/2012) Lämnas av VU till Naturvårdsverket. Typ 1 (art. 69.4) VU ska klargöra; 1. Att avvikelserna har åtgärdats och/eller förbättringarna införts. 2. Alternativt: - Tidplan för när det ska ske. - Motivering om att det inte skulle leda till förbättring. - Motivering/underlag om orimliga kostnader (art.18). Tillsynsmyndigheten (NV) avgör om skälen är godtagbara. Kan leda till anmälan om ändring av ÖP.

42 Förbättringsrapportering Förbättringsförslag Verifieraren ska ge förbättringsförslag på: a) VU:s riskbedömning. b) Datahanteringssystem, kontrollverksamheter och kontrollsystem (avseende utformning, dokumentation, genomförande, underhåll och regelbunden utvärdering). c) Skriftliga förfaranden (avseende utformning, dokumentation, genomförande och underhåll). d) Metod för övervakning och rapportering av utsläpp, inkl. att bedöma om VU kan uppnå högre nivåer, minska riskerna eller öka övervakningen och rapporteringens effektivitet.

43 Förbättringsrapportering 2015 NV fick in ca 80 rapporter i år 20% behövde inte förbättringsrapportera, fick brev om det. Antal rapporter pga. avvikelser i verifieringsrapport: 40st Nivåändringar eller förbättringar enligt artikel : 27st Avvikelse/förbättring i verifieringsrapport. VU förbättringsrapporterar enligt artikel i olika periodicitet beroende på A/B/C anläggning. VU skickar förbättringsrapport till NV. NV tar beslut. VU uppdaterar förbättringsrapport. Godkänns Godkänns ej Länsstyrelsen får kännedom om NVs beslut via . VU måste ibland skicka en uppdaterad övervakningsplan för godkännande till länsstyrelsen.

44 Verifierarens skyldigheter Art. 7.6 (AVR) Situationer då verifieraren ska begära att VU anmäler ändringar i ÖP under verifieringen: - ÖP har inte godkänts av Lst. - ÖP är inte fullständig. - Förändringar har skett som inte har godkänts av Lst. - Förändring krävs för att ÖP ska vara i enlighet med MRR. Verifieringen ska anpassa verifieringsprocessen utifrån Lst:s beslut. Om godkännande inte kommer i tid ska det anges i verifieringsrapporten.

45 Tack för er uppmärksamhet! Frågor eller funderingar? Kontaktuppgifter:

Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp

Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2014-11-27 Innehåll del 1 Del 1 Tillståndsplikt anläggningar Verksamheter som ingår Definition av en anläggning Uppstart respektive

Läs mer

5. Övervakningsmetod och nivåer

5. Övervakningsmetod och nivåer 1. Anläggningar 2. Växthusgaser 3. Undantag 4. Tillståndsplikt 5. Övervakningsmetod och nivåer Maria Smith, Naturvårdsverket 2016-11-10 Lagstiftning och förkortningar Handelsdirektivet: EU-direktiv 2003/87/EG

Läs mer

Inför rapportering av 2014 års utsläpp

Inför rapportering av 2014 års utsläpp Inför rapportering av 2014 års utsläpp Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2014-11-27 Innehåll Uppföljning rapportering av 2013 års utsläpp Viktiga datum vid rapportering våren 2015 Sanktioner Inför kommande

Läs mer

Övervakning och rapportering

Övervakning och rapportering Övervakning och rapportering Maria Smith, Amanda Hagerman och Viktor Andréen Naturvårdsverket 2015-09-24 Agenda: - 2014 års rapportering - Förbättringsrapportering - Hållbarhetskriterier - Samförbränning

Läs mer

Förbättringsrapportering enligt art 69, MRR

Förbättringsrapportering enligt art 69, MRR Förbättringsrapportering enligt art 69, MRR Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2014-11-27 Innehåll 1. Vad är förbättringsrapportering? 2. Förbättringsrapportering 2014; hur går det? 3. Inför 2015 års förbättringsrapportering

Läs mer

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2013-11-06 Innehåll Inledning övervakning, rapportering och verifiering Kopplingen mellan MRR och AVR Övervakning

Läs mer

Övervakning av Utsläpp

Övervakning av Utsläpp Övervakning av Utsläpp Förordning Övervakning av utsläpp Biobränslen Små utsläpp och förenklad övervakning Ändring i övervakningsplan Övervakning av utsläpp Förordning (EU) nr 601/2012 (MRR) Förordning

Läs mer

EU:s system för handel med utsläppsrätter 2013-2020

EU:s system för handel med utsläppsrätter 2013-2020 EU:s system för handel med utsläppsrätter 2013-2020 Avfall Sverige 2011-04-06 Sara Berggren, Naturvårdsverket Innehåll: - Introduktion till handelssystemet - Utvecklingen av handelsystemet - Tilldelningsprocessen

Läs mer

Inför verifiering av 2014 års utsläpp

Inför verifiering av 2014 års utsläpp Om förbättringsrapportering och undantag från platsbesök Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2014-09-23 Förbättringsrapportering (art 69, MRR) Rapporten inlämnas till Naturvårdsverket senast 30 juni varje

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om utsläppsrätter för koldioxid (NFS 2007:5) Utkom från trycket den 25 augusti

Läs mer

REMISS 2009-06-01 Dnr 502-4473-09. Enligt sändlista

REMISS 2009-06-01 Dnr 502-4473-09. Enligt sändlista 1 (4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Johan Bogren Tel: 08-698 16 96 johan.bogren @naturvardsverket.se REMISS 2009-06-01 Dnr 502-4473-09 Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Manual för utsläppsrapportering i E-CO2 anläggningar

Manual för utsläppsrapportering i E-CO2 anläggningar Manual för utsläppsrapportering i E-CO2 anläggningar Denna manual innehåller instruktioner om: - Hur anläggningsinformationen redigeras (vilket måste göras innan utsläppsrapporten kan skapas). - Hur utsläppsrapporten

Läs mer

Kategorisering av påpekanden enligt AVR

Kategorisering av påpekanden enligt AVR Kategorisering av påpekanden enligt AVR Kristin Gunnarsson och Viktor Andréen Naturvårdsverket 2015-09-24 Agenda: - Intro - Definitioner av påpekanden (felaktigheter, avvikelser, brister, rekommenderade

Läs mer

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2015-12-01 Innehåll Regelverket och iblandade aktörer Vilken flygverksamhet ingår och vilka undantas Tilldelning

Läs mer

Övervakning, rapportering och överlämnande - vad händer i vår?

Övervakning, rapportering och överlämnande - vad händer i vår? Övervakning, rapportering och överlämnande - vad händer i vår? Kristin Gunnarsson och Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2012-12-13 Innehåll Lagstiftning ny och äldre Vilka flygningar ingår? Undantag från

Läs mer

Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning.

Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning. Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning. 2015-11-16 Denna vägledning innehåller instruktioner om hur man ska fylla i ansökningsformuläret om gratis tilldelning av utsläppsrätter när en anläggning

Läs mer

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2014-12-03 Innehåll Vilka FO ingår? Vilka undantas? Övervakning Verifiering Rapportering Sanktioner Förbättringsrapportering

Läs mer

Naturvårdverkets tillsyn, vägledning om biobränslen och arbetet inför Amanda Hagerman Naturvårdsverket

Naturvårdverkets tillsyn, vägledning om biobränslen och arbetet inför Amanda Hagerman Naturvårdsverket Naturvårdverkets tillsyn, vägledning om biobränslen och arbetet inför 2021-2030 Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2016-11-10 Innehåll Flytande biobränslen och biogas Naturvårdsverkets tillsynsaktiviteter

Läs mer

Tilldelning och övervakning

Tilldelning och övervakning Tilldelning och övervakning Amanda Hagerman & Maria Smith Naturvårdsverket 2016-12-06 Innehåll Regelverket och iblandade aktörer Vilken flygverksamhet ingår och vilka undantas Tilldelning Övervakning av

Läs mer

REMISSVAR: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030

REMISSVAR: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030 Miljö- och energidepartementet Klimatenheten 103 33 Stockholm Dnr M2015/03246/Kl Malmö den 28 december 2015 REMISSVAR: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030 Avfall Sverige är

Läs mer

Nytt inom lagstiftning

Nytt inom lagstiftning Nytt inom lagstiftning Temadag Luft i Skåne 9 juni 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-10 1 Genomförande av direktiv och beslut 1996

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Svenska erfarenheter EU-ETS

Svenska erfarenheter EU-ETS Svenska erfarenheter EU-ETS DAKOFA SEMINAR Metoder till måling av CO 2 Presentation den 31 oktober Claes Vallin, Ordförande i Avfall Sveriges styrmedelsgrupp, Energistrateg vid Tekniska verken i Linköping

Läs mer

Ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och anmälan om ändring

Ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och anmälan om ändring HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER VERSION NR 1 2018-03-08 Ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och anmälan om ändring Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet inom systemet för handel med utsläppsrätter

Läs mer

Övervakning & Rapportering av biobränslen

Övervakning & Rapportering av biobränslen Övervakning & Rapportering av biobränslen 1. Framtidsmål 2. EU ETS bestämmelser 3. Guide till övervakning 4. Rapportering Klimatmål och biobränsle inom luftfart Framtidsprognoser EU kommissionen: CO2 från

Läs mer

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier Kontrollsystem för hållbarhetskriterier För att man ska få statligt finansiellt stöd för användning av biodrivmedel och flytande biobränslen måste hållbarhetskriterierna vara uppfyllda. För jordbruksråvaror

Läs mer

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 1 Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 Ändringar som berör dig som har en täktverksamhet Ingen utlevererad mängd Under lägg till typ mängduppgift finns nu möjlighet att välja levererat per användningsområde-

Läs mer

Informationsdag om flyget in i handelssystemet

Informationsdag om flyget in i handelssystemet Informationsdag om flyget in i handelssystemet Ulla Jennische Naturvårdsverket Ulla.jennische@naturvardsverket.se 08/698 1473 2008-12-19 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Handel

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial Information 1(5) Datum 2013-06-12 Diarienr 2013/1615 Enheten för lag och områdesskydd Sanna Black-Samuelsson sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se Tfn 018-27 88 23 Frågor och svar om de nya EU-förordningarna

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05. Lagen om energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05. Lagen om energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05 Lagen om energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Informationsdag om handel med utsläppsrätter 7 december 2017 Amanda Hagerman och Olle Palmqvist, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2

Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2 Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2 Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2013-11-06 Innehåll Rapportering av växthusgasutsläpp Varför nytt E-CO2? Skillnader mot gamla E-CO2 Tidplan vad

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen 2005-07-08. Ert dnr M2005/2419/E Vårt dnr 94/2005 Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Svenska Naturskyddsföreningen 2005-07-08. Ert dnr M2005/2419/E Vårt dnr 94/2005 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Svenska Naturskyddsföreningen Swedish Society for Nature Conservation Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se 2005-07-08

Läs mer

Hantering av utsläppsrätter

Hantering av utsläppsrätter Hantering av utsläppsrätter Andreas Åkerling HUR-gruppen Energimyndigheten utslappshandel@energimyndigheten.se www.utslappshandel.se Om EU ETS EU:s system för handel med utsläppsrätter Ca 13 000 energi-

Läs mer

Tilldelningsansökningar

Tilldelningsansökningar Tilldelningsansökningar Pär Ängerheim 2017-11-28 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Upplägg Typer av ansökningar som vi jobbar med Verifiering Hur ser tilldelningsprocessen ut? Olika

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2015:367 Utkom från trycket den 12 juni 2015 utfärdad den 4 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Frågor som vi kan få.. Hur många leksaker och barnartiklar har Konsumentverket godkänt i

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM(2002) 761 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om resultaten av tillämpningen av artikel 12 i rådets direktiv 98/56/EG av den 20

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras?

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Anders Pousette Martina Berg Carl-Martin Johborg Agenda 10.00 Energikartläggningslagen -

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Vad händer i förhandlingarna om EU:s energiskattedirektiv?

Vad händer i förhandlingarna om EU:s energiskattedirektiv? Vad händer i förhandlingarna om EU:s energiskattedirektiv? Styrmedelsdagen 2013 Svensk Fjärrvärme, Svensk Energi Stockholm den 24 april 2013 Susanne Åkerfeldt Skatte- och tullavdelningen, 08 405 1382 ;

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Vad händer i förhandlingarna om EU:s energiskattedirektiv?

Vad händer i förhandlingarna om EU:s energiskattedirektiv? Vad händer i förhandlingarna om EU:s energiskattedirektiv? Medlemsseminarium om EU och energigaserna Energigas Sverige Stockholm den 31 mars 2014 Anna Wallentin Skatte- och tullavdelningen, 08 405 25 90,

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd; SJÖFS 2007:1 Utkom från trycket den 26 januari 2007 beslutade den 19 januari 2007. Sjöfartsverket föreskriver 1 (2006:1213)

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Bilaga 6 Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Omfattning av samrådet Denna samrådsredogörelse omfattar hela Renhållningsordningen, dvs

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet)

Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremiss Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 januari 2015 Åsa Romson Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet)

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MANUAL 1 (8) Datum Analysavdelningen Enheten för energisystem Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering Välkommen till statsstödsrapporteringen! Den här manualen innehåller

Läs mer

VOC-märkning. Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln. En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl MILJÖFÖRVALTNINGEN

VOC-märkning. Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln. En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖFÖRVALTNINGEN VOC-märkning Tillsynskampanj i färg- och lackhandeln En rapport från miljöförvaltningen Ulrika Iversen / Bertil Engdahl September 2013 www.stockholm.se/miljoforvaltningen VOC-märkning

Läs mer

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter Säkerhetsplan för Friluftsfrämjandets verksamheter Säkerhetsplan för Friluftsfrämjandets verksamheter Friluftsfrämjandet erbjuder och genomför aktiviteter för barn och vuxna både vinter och sommar. Att

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Handels- och industriministeriets förordning

Handels- och industriministeriets förordning Nr 888 Handels- och industriministeriets förordning om förfarandet för godkännande av kontrollörer av koldioxidutsläpp och om utförandet av kontrolluppgifter under utsläppshandelsperioden 2008 2012 Given

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Flyget i EU:s utsläppshandel. Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1

Flyget i EU:s utsläppshandel. Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1 Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1 Flyget krävs på utsläppsrätter för 2012 års utsläpp och framåt Rapportering redan 2010 Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 2 Omfattning:

Läs mer

Vägledning för upphandling av plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall

Vägledning för upphandling av plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall Vägledning för upphandling av plockanalys av hushållens kärl- och säckavfall I denna vägledning lämnas rekommendationer avseende innehåll i följande delar av ett förfrågningsunderlag för upphandling av

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

Yttrande över förslag till översyn av EU:s handelsystem för perioden 2021-2030 M2015/03246/K1

Yttrande över förslag till översyn av EU:s handelsystem för perioden 2021-2030 M2015/03246/K1 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-12-17 Ärendenr: NV-06207-15 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockhohn m.registrator@jegeringskansliet.se Yttrande över förslag till översyn

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse

Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse RÅD OCH RIKTLINJER 1984:2 Uppgiftsskyldighet vid täkt och stenkrossrörelse - allmänna råd NATURVÅRDSVERKET 1 ISBN 91-7590-215-X ISSN 0347-5506 Ansvarig utgivare Ingvar Bingman, Naturvårdsverkets informationsenhet

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722)

Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722) Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722) En orientering om förordningen och besluten från EU-kommmissionen Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen Oskarshamn 7 maj 2009 2009-05-07 Naturvårdsverket

Läs mer

Konkurrenskraft och Klimatmål

Konkurrenskraft och Klimatmål Industridagen 2008 Konkurrenskraft och Klimatmål 24/11 2008 Peter Gossas VD - Sandvik Materials Technology Ordf - Stål och Metall Arbetsgivareförbundet 0 Sveriges elproduktion TWh 2007 Kraftvärme bio Kraftvärme

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Miljö- och samhällsnämnden. 2015-08-26 Dnr 1280-2015

PROTOKOLLSUTDRAG Miljö- och samhällsnämnden. 2015-08-26 Dnr 1280-2015 PROTOKOLLSUTDRAG Miljö- och samhällsnämnden 2015-08-26 Dnr 1280-2015 213 Remiss - rapporten Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader - Rapport 2015:26 M2015/2507/Ee Boverket har tagit

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:132

Regeringens proposition 2003/04:132 Regeringens proposition 2003/04:132 Handel med utsläppsrätter I Prop. 2003/04:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 2004 Göran Persson Leif Pagrotsky (Näringsdepartementet)

Läs mer

Aktuellt - flyget i EU ETS

Aktuellt - flyget i EU ETS Aktuellt - flyget i EU ETS Louise Bednarz Naturvårdsverket 2012-12-13 Innehåll Om flyget i EU ETS Utsläppsstatistik Lagstiftning och vägledningar Tilldelning Kroatiens inträde Länkning med andra ETS Stop

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer