Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS"

Transkript

1 Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS Diarienr /08 Förvaltningsplanen framtagen Beslutad av bibliotekschefen Senast reviderad

2 Förvaltningsplan LMS för Högskolan i Gävle Innehållsförteckning: Inledning Bakgrund sid 1 Avgränsningar sid 1 Problem/behov sid 1 Omfattning Förvaltningsobjektet sid 2 Aktivitetslista sid 2 Mål Övergripande mål sid 3 Mål för perioden sid 3 Förvaltningsstyrning sid 3 Användarstöd sid 3 Ändringshantering sid 4 Drift sid 4 Organisation Affärsparterna sid 5 Organisation sid 5 Kontaktperson på Blackboards support sid 5 Roller sid 6 Besluts- och arbetsgrupper sid 8 Resurserna Sammanställning för både verksamhet och IT sid 9 Bilagor Rutinbeskrivningar (en per sida) Detaljerad resursbeskrivning Avtal kring lagring och radering av kurser 1

3 Inledning Bakgrund Högskolan har länge varit framstående inom distansutbildningsområdet och den nätbaserade utbildningen har ökat under de senaste åren. För att tillgängliggöra IT-stödd/nätbaserad utbildning och upprätthålla högskolans framstående ställning inom området behövs ett väl fungerande LMS. Tidigare användes blackboard.com, en gratis variant (freeware) av Blackboard (BB) som låg på en server i USA. Eftersom detta innebar att kursernas tillgänglighet, hanteringen av innehållet, struktur etc då helt låg i Blackboards händer, växte behov fram av att ha ett eget LMS vars drift sköttes från Högskolan i Gävle (HiG). Under år 2000 gjordes en undersökning av 10-talet av marknadens största plattformar. Blackboard var en av dessa, som sedan blev det system som bäst mötte HiG:s kravbild. Blackboard köptes in på egen server till HiG år Avgränsningar Det finns ett antal andra system på HiG som är kritiska för att även Blackboard och dess innehåll ska fungera friktionsfritt. Dessa ingår inte i detta förvaltningsobjekt. Det är dock viktigt att någon/några har till uppgift att bevaka förändringar och/eller problem i dessa system/applikationer, eftersom de direkt kan påverka funktioner och flöden i och kring Blackboard. Det är viktigt att utbildning som ges via/stöds av BB rullar utan stopp i mesta möjliga mån. Som beroendesystem räknas följande system/applikationer: Ldap (kopplingar, nya användare in, inaktiva tas bort) inotes (personalens mail) Squirrelmail (studenternas webmail) Neverlost (schemalänkar) LADOK Sidan/formuläret för att hämta datakonto via webben Diverse säkerhetslösningar Problem/behov Högskolan behöver ett LMS för att kunna erbjuda och tillhandahålla nätbaserad utbildning. Detta gäller speciellt den utbildning som ges helt eller delvis på distans, eftersom det då ofta är där allt kursmaterial och all aktivitet i kursen finns. Allt fler använder även LMS som stöd till campusförlagda kurser. Det är viktigt att det LMS som högskolan valt finns tillgängligt i stort sett hela tiden och rullar på utan avbrott i mesta möjliga grad. Det är sårbart eftersom användarna är så många och aktiva i systemet i så hög grad dygnet runt och året om, vilket gör att många berörs av förändringar och störningar. Så långt det går, är det viktigt att användarna får stöd (speciellt vid frågor och problem) i form av support, användarutbildning, information och manualer. Det är också viktigt att omkringliggande system och kopplingar till dessa fungerar smidigt och utan störningar. En påverkande faktor kring användning och förenklad administration av systemet är takten av integrering av Bb med andra IT-system vid HiG, så automatisering och redan befintlig information inte behöver hanteras manuellt framöver. 2

4 Omfattning Förvaltningsobjektet I förvaltningsobjektet ingår följande system/applikationer: Blackboard (http://blackboard.hig.se) Teknisk plattform, dvs. Oracle-databas, Apache webbserver, backup, operativsystem, Tomcat applikationsserver och hårdvara. Management-delar: - DistansSupport - LC:s ärendehanteringssystem. (http://distanssupport.hig.se) - Rutiner för Blackboard på HiG och de beställningsformulär (i php) som ligger i DistansSupport för att beställa nya kurser, kopiera kurser, arkivera kurser, radera kurser och skapa externa användare. Webblänkning sker direkt från (http://www.hig.se/aa/it/blackboardrutiner.html) till DistansSupport. o Under Tools i Bb finns s k Building Blocks som är integrerade i Bb, My Journal, Bb Schoolar. Användarstöd: - Blackboards hjälpsidor. (http://www.hig.se/learningcenter/blackboard/help/) - Webbsidor/information i anslutning till förvaltningsobjektet. - Manualer kring Blackboard. Aktivitetslista Förvaltningsaktiviteterna (som kan göras av en person eller en grupp) består av: 1: Förvaltningsstyrning åtgärder i syfte att administrera och styra förvaltningsarbetet. I detta ingår: Fånga krav och önskemål om förändringar Skriva/ringa in kravspecifikation till extern programleverantör Bevaka styrdokument Uppdatera förvaltningsplan för kommande år Utforma och följa upp mål, roller och resurser Genomföra förvaltningsmöten Vara kontaktperson för Community Blackboard 2: Användarstöd åtgärder för att ge användarna stöd i problemsituationer. åtgärder för att förebygga problem (t.ex. utbildning). I detta ingår: Administration av kurser i Blackboard Registrera/ta bort/ändra behörighet för användarna Utbilda användare Support/svara på frågor Ansvara för funktioner och rutiner i ärendehanteringssystemet (DistansSupport) Supportrutiner och information kring detta (t.ex. vem-gör-vad, telefonfunktioner och rutiner, gemensam mailbox, schema etc.) Ansvar för att hålla informationen aktuell (t.ex. manualer, hjälpsidor och webb) 3: Ändringshantering åtgärder fr.o.m. att ett ändringsbehov uppstår tills ändringen är införd. (Finns fyra typer: rättningar, anpassningar, förbättringar, saneringar.) I detta ingår: Genomföra acceptanstester 3

5 Uppgradera/uppdatera applikationer Löpande hålla kontakt med extern programleverantör angående nya versioner 4: Drift arbetet med att säkerställa verksamhetens tillgänglighet till IT-stödet (ur teknisk synvinkel). I detta ingår: Genomföra driftövervakning Köra backup på systemet (databaserna + datafiler/dokument) Versionshantering Bevaka beroendesystem Mål Beräkning av resurser för vardera mål, ingår i den beräkning av resurserna som vi gjort för respektive roll. Övergripande mål Sträva mot att i mesta möjliga mån uppnå HiG:s vision om distansstudier (http://www.hig.se/pdf/rk/distansvision.pdf). Erbjuda ett LMS som fungerar bra och i mesta möjliga mån utan störningar 24 timmar om dygnet, samt tillhandahålla användarstöd och förebygga problem. Styrdokument att ta hänsyn till: Verksamhetsbeskrivningar för biblioteket och ITavdelningen, LC:s verksamhetsuppdrag, kvalitetsmål för LC, HiG:s verksamhetsmål, HiG:s vision om distansstudier och avtalsförbindelse för datakonto + eventuell IT-policy. Långsiktigt mål: Få en speglingsserver, för att säkra driften och tillgängligheten ytterligare. Förvaltningsstyrning mål för perioden Ha en löpande rutin för att fånga upp och hantera synpunkter från olika användargrupper. - Arbete med referensgruppen (institutionspersonerna). Personerna jobbar med support hos LC 1 dag/vecka (20 %). Vi har även löpande möten en gång/månad. Information till användarna om problem och buggar Publicera en uppdaterad sammanställning på LC:s webbplats över vilka buggar och problem som finns i den version av LMS:et som HiG har, med information från Blackboard (där det är möjligt) om när de förväntas lösas. Användarstöd mål för perioden Hantera administratörs-ärenden (skapa ny, kopiera, arkivera och/eller radera Blackboard-kurs) inom 3 arbetsdagar. Alla ärenden läggs in i Distanssupport av den som jobbar med support. Adminärenden tas om hand senast inom 3 dagar, eftersom någon fast anställd alltid har backup. All ny personal på LC ska också utbildas i att hantera admin-ärenden under förvaltningsperioden. Om några instititionspersoner fortsätter ansvara för sin institutions kursadministration, är det viktigt att ytterligare minska sårbarheten om de är frånvarande antingen bör de 4

6 använda samma arbetssätt som LC gör eller introducera LC i hur de arbetar (med kursmallar etc). Övrig support ska vara påbörjat/ha fått en första respons inom nästa arbetsdag. Någon person hos LC (ofta en institutionsperson) har supportansvar varje vardag, samt någon fast anställd har backup. Alla ärenden läggs in i DistansSupport av den som har supportansvar. Ändringshantering mål för perioden Beställningsformulären (i php) för att beställa nya kurser, kopiera kurser, arkivera kurser, radera kurser och skapa externa användare ligger numera i DistansSupport. Planerat driftstopp Ett driftstopp för att genomföra ytterligare uppgraderingar planeras in någon gång under vecka Vid behov anordnar LMS-gruppen informationsträffar för LC och för användarna både före och efter, kring nya funktioner efter uppgraderingen. Administration av kurser Se till att det genomförs ett system med tillhörande rutinbeskrivning för radering och lagring av Bb-kurser. Rutiner skall kommuniceras ut i god tid till de brukare som beställer kurser och institutionens kanslipersonal. E-postmeddelande om att radering ska ske av kurs som funnits med i över 40 månader sänds ut 2 ggr i god tid före radering sker. Första e-post sker minst 2 månader innan radering sker. Andra e- postmeddelandet sänds minst 2 veckor innan radering som påminnelse. Om kursskapare eller annan i kursledningen vill behålla kursen på Bb och/eller få kursen lagrad, så måste detta beställas innan raderingen genomförts. Learning Center har ett webbaserat ärendehanteringssystem, där supportärenden och arbetsuppgifter hanteras och administreras. I systemet läggs samtliga arbetsärenden in, med uppgifter om beställare, vilken medarbetare som gör vad osv. Systemet är ett oumbärligt arbetsredskap och verktyg för verksamhetsuppföljning genom dess statistikfunktioner. I systemet finns brister som behöver rättas till och önskemål om nya funktioner för ytterligare effektiviseringar. Learning Center har en rad åtgärdsförslag som bl a annat innebär att administration av Blackboardkurser (skapa nya kurser, kopiera existerande, radera/spara gamla) automatiseras. Den beställande läraren loggar in i distanssupportsystemet, fyller t ex i en beställning om att skapa en ny BB-kurs, varpå detta exekveras automatiskt. Arbetet med att göra automatiseringen utförs av HiG:s IT-avdelning. Ha ett söksystem för lagrade kurser. Lagrade kurser ska finnas sökbara på en server. Vi vill uppnå en säkrare och tydligare kedja: beställning > ärendet hanteras > filen/ärendet taggas > klart och lagrat. Detta gör lagrade kurser sökbara och möjligheten att sedan rensa på förvaringsservern därmed mycket större. (Ett förarbete med förslag kring detta har gjorts och finns med i kravspecifikationen för att bygga in admin-formulären i DistansSupport, med mer eller mindre sammankopplingar med andra system. Denna kravspecifikation fick Magnus Angermund/IT i juni 2006, för att beräkna kostnaden för ett ev. genomförande.) Rutinbeskrivningen för lagrade kurser skall uppdateras (se de nya användarvillkoren). 5

7 Rutinbeskrivning för kurshantering (rutiner i DS/webbformulär) skall uppdateras. Integrering med Genuine Text (GT) skall fungera VT08, GT skall finnas under Tools. Informationsarbete till lärare och studenter ska göras. Integrering med Ebrary skall fungera HT08. Informationsarbete till lärare och studenter ska göras. Supportrutiner samordnas med e-boksgruppen. SafeAssign som är ett antiplagiatsystem skall integreras med Bb och ligga under TOOLS och fungera under VT08 och testas/jmf med GT. Bb BackPack för att synkronisera Bb-kurs för off-line användning, skall vara aktiverad och fungera VT08, rutiner/manual för lärare och studenter ska finnas. Tester har gjorts under HT07 och fungerat bra. AV TOOLS webbaserat konferenssystem i Flash skall vara integrerat, finnas under Communication i Bb och fungera VT08. Information och manualer för studenter och lärare skall finnas till hands. Skapa rutiner med KVV. Rutiner med Kriminalvårdsverket gör för att lärare vid HiG och studenter vid KVV (KVVs LMS, egna studierum i Nätcentrum) skall kunna kommunicera säkert. Dessa rutiner dokumenteras utifrån projektbeskrivningen med KVV. Öppna RSS-funktionen så att brukarna (främst studenterna) kan prenumerera på vad som är nytt i kurserna Renodling av första sidan i Blackboard i samarbete med kommunikationsavdelningen Drift Mål för perioden Inte fler eller längre driftstopp än beräknat Hålla 95 procents tillgänglighet på LMS:et, inkl. planerade driftstopp. 6

8 Organisation Affärsparterna Affärsparterna i detta förvaltningsobjekt är och biblioteket på HiG. Organisation Bibliotekschefen Lena Moberg är systemägare och IT-chefen Mona Åkerman är teknikägare. Johanna Ridal på Learning Center är systemansvarig och Patrik Carlsson på är teknikansvarig. Systemförvaltningsmodell: VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Systemägare Bibliotekschef STYRGRUPP Teknikägare IT-chef Systemansvarig Johanna Ridal FÖRVALTNINGSGRUPP Teknikansvarig Patrik Carlsson Ansvarsområden Mats B, Jenny E ARBETSGRUPP Ansvarsområden C-G, Anders L, Magnus A Div. användare = ordförande i gruppen Div. tekniker Kontaktperson på Blackboards support i Holland Högskolan i Gävle har en kontaktperson på Blackboards supportkontor i Holland. Namn: Titel: Adress: Kerstin Schnock (tillfällig) Client Manager Northern Europé Blackboard International B.V. Dam 27, 2nd floor 1012 JS AMSTERDAM The Netherlands Telefon: +31 (0) E-post: 7

9 Roller SUPPORT Support för lärare och studenter I detta ingår ansvar för: Löpande supportarbete (ej admin-ärenden, men alla andra ärenden som rör Blackboard). Ansvara för funktioner och rutiner i ärendehanteringssystemet (DistansSupport). Supportrutiner och information kring detta (t.ex. vem-görvad, telefonfunktioner och rutiner, gemensam mailbox, schema). Vem har denna roll: Jenny Ericsson ADMIN Administrationsärenden/kursadministration I detta ingår ansvar för: Skapa, kopiera, arkivera och radera kurser. Skapa och hantera externa användare. Tilldela behörighetsroller i kurser. Webbformulär på Rutiner för Blackboard på HiG. Vem har denna roll: Jenny Ericsson LAGRA Lagring och radering av kurser I detta ingår ansvar för: Rutiner för lagring och radering. Skapa möjlighet att söka lagrade filer från tidigare kurser. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC LMS-ROLLER Tilldela behörighetsroller i LMS:et I detta ingår ansvar för: Ändra behörighetsroll för användare i LMS:et som helhet. Hålla reda på vilka som har extra behörighet och vilka roller de har. Vem har denna roll: Jenny Ericsson INFO Information/innehåll webb I detta ingår ansvar för: Hålla informationen korrekt och uppdaterad på BB Help, Rutinsidan, manualer + övrig webb/info. Intern information inom LC. Vem har denna roll: Jenny Ericsson ANV.UTB. Användarutbildning I detta ingår ansvar för: Utbildning för studentkontaktpersoner som håller i studentintroduktioner i Blackboard, utbildning/kontakt nyanställda, planerad kompetensutbildning. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC LMS-BEV. Bevaka förändringar i LMS I detta ingår ansvar för: Hålla koll på nya versioner och funktioner. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC SYNPUNKTER Bevaka, samla in och föra vidare synpunkter från användarna I detta ingår ansvar för: ta emot ändringsförslag, meddela den som skickar in tickets. Se till att synpunkter samlas ihop och förmedlas till Blackboard minst en gång/termin, samt att sådant vi själva styr över behandlas löpande på arbetsgruppens månadsmöten. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC BB/WEBCT Kontaktperson för Community Blackboard I detta ingår ansvar för: Löpande hålla kontakt med nätverket. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC 8

10 DATABAS Oracle databas och supportkontakter I detta ingår ansvar för: Drift av oracle-databasen och supportkontakter med Oracle. Vem har denna roll: C-G Mårtensson, OPERATIV Operativsystem, kontakt med Sun och driftövervakning I detta ingår ansvar för: Operativsystemet på servrarna, supportkontakter med Sun (Sun = både hårdvara och operativsystem), driftövervakning. Vem har denna roll: Anders Lördal, BACKUP Backup I detta ingår ansvar för: Ta backup på databaserna och datafiler/dokument, verifiera backupen och återläggning av backup vid behov. Vem har denna roll: C-G Mårtensson, DS-PROGR Programmering av DistansSupport I detta ingår ansvar för: Justeringar och rättning av felaktigheter (patchning) i ärendehanteringssystemet DistansSupport. Vem har denna roll: Magnus Angermund/vikarie, DS-DRIFT Drift av DistansSupport I detta ingår ansvar för: Sköta och övervaka driften av ärendehanteringssystemet DistansSupport. Vem har denna roll: Anders Lördal, BEROENDE Bevakning av beroendesystem I detta ingår ansvar för: Bevakning av förändringar i de system och applikationer som definierats som beroendesystem. Uppmärksamma sådana förändringar som kan påverka LMS:et och de omgivande funktioner som ingår i förvaltningsobjektet. Vem har denna roll: C-G Mårtensson, APP/BB Webb- och applikationsservrar samt supportkontakter Blackboard I detta ingår ansvar för: Drift av Apache och Tomcat. Supportkontakter med Blackboard och ansvar för att skicka in tickets till dem (på fel, driftsproblem, buggar, förändringsönskemål etc). Synkronisering mot LDAP. Vem har denna roll: C-G Mårtensson, KURSH. Kurshantering I detta ingår ansvar för: Beställa att kurser ska skapas eller kopieras. Beställa lagring och/eller radering av kurser. Ange användares behörighetsroll inom en viss kurs. Informera och ge access till de studenter som ska ha tillgång till kursen. Rollen styrs av det användarvillkor som kursansvarig/kursskapare har med LC: Vem har denna roll: Kursansvariga lärare. ANV. Användare i systemet I detta ingår ansvar för: Tillföra nytta genom att ge synpunkter om LMS:ets funktioner och hur det används. Framföra önskemål om förändringar. Vem har denna roll: Personal (lärare, administrativ personal, forskare) på HiG, studenter på HiG, lärcentrapersonal, externa föreläsare/kursdeltagare. 9

11 Besluts- och arbetsgrupper Styrgrupp Ska göra: Godkänna föreslagen förvaltningsplan, dvs ge förvaltningsgruppen i uppdrag att sköta förvaltningsobjektet. Styrgruppen beräknas ha ett möte per år. Mötesdatum: fredag 12 december 2008 kl Styrgruppen vill ha ett extra uppföljningsmöte med rapport från förvaltningsgruppen fredag 22 augusti 2008, kl Deltagare: Bibliotekschef Lena Moberg (ordförande) och IT-chef Mona Åkerman. Förvaltningsgrupp Ska göra: Fatta beslut och hantera det som ingår i förvaltningsplanen, dvs. behandla det uppdrag som styrgruppen beslutar om och se till att detta utförs och följs. Ta fram förslag till uppdaterad förvaltningsplan med mål och resurser en gång per år. Vid behov diskutera och ta fram plan för förändringar. Ta fram beslutsunderlag till styrgruppen. Förvaltningsgruppen har möte första tisdagen i varje månad kl 10.00, för att kolla om förvaltningen håller kursen och följer planen. (Är detta en helgdag, flyttas mötet till nästa helgfria dag.) Mötesdatum: tis 8/1, tis 5/2, tis 4/3, tis 1/4, tis 6/5, tis 2/9, tis 7/10, tis 4/11, tis 2/12. Deltagare: Systemansvarig Johanna Ridal, Learning Center (ordförande) och teknikansvarig Patrik Carlsson,. Arbetsgrupp: Arbetsgruppen består av Jenny Ericsson (sammankallande/gör PM, Mats Brenner, C-G Mårtensson, Anders Lördal och Magnus Angermund (Anders och Magnus medverkar på särskild kallelse). Arbetsgruppen kan vid behov ta in personer från övrig verksamhet till referensgrupper. Dessa grupper kan ha löpande träffar eller vara punktinsatser. Arbetsgruppen har möte första måndagen i varje månad kl (Är detta en helgdag, flyttas mötet till nästa helgfria dag.) Vid dessa möten ska gruppen behandla aktuella frågor och följa upp att det jobb som ska utföras av vardera roll följer förvaltningsplanen. Mötesdatum: mån 7/1, mån 4/2, mån 3/3, mån 7/4, mån 5/5, mån 2/6, mån 7/7, mån 4/8, mån 1/9, mån 6/10, mån 3/11, mån 1/12. Exempel på referensgrupper: Institutionspersoner (LC-möten): De personer från institutionerna som arbetar 20 % hos LC fungerar som en referensgrupp för Blackboard. LC har träffar med dessa löpande (en gång i månaden). Support för lärare och studenter: Samtliga personer som arbetar med support får löpande information när något förändras eller behöver aktualiseras kring supportrutiner m.m. Vid behov kan dessa också samlas till särskilda träffar, då det eventuellt också kan finnas behov av att ta in representanter från IT/tekniksidan. 10

12 Resurserna Sammanställning för både verksamhet och IT Resurserna är beräknade för vardera roll. I denna beräkning inkluderas även de mål som finns för perioden. Verksamhet: Support för lärare och studenter 800 tim Administrationsärenden/kursadministration 123 tim Lagring och radering av kurser (exkl. extern arb.insats) 25 tim Tilldela behörighetsroller i LMS:et 8 tim Information/innehåll webb 160 tim Användarutbildning 160 tim Bevaka förändringar i LMS 10 tim Bevaka, samla in och föra vidare synpunkter från användarna 10 tim Kontaktperson för Community Blackboard 20 tim Användarbaserade roller räknas ej in i förvaltningsplanens resurser: Kurshantering X tim Användare i systemet X tim Totalt 1316 tim (166 dagar) Teknik/IT: Oracle databas och supportkontakter 52 tim Operativsystem, kontakt med Sun och driftövervakning 6 tim Backup 13 tim Programmering av DistansSupport 10 tim Drift av DistansSupport 13 tim Bevakning av beroendesystem 26 tim Webb- och applikationsservrar samt supportkontakter Blackboard 52 tim Totalt 172 tim (21,5 dagar) Styrgrupp Systemansvarig Teknikansvarig 8 tim 70 tim 50 tim Övriga kostnader/resurser som krävs: Licenskostnader Blackboard: kr (2008) Licenskostnader Oracle databas: kr Licenskostnad operativsystem: kr Underhållsavtal hårdvara: kr 11

13 Bilagor Rutinbeskrivningar Här följer grafiska beskrivningar av rutiner som ingår i förvaltningsobjektet (en beskrivning per sida). Många rutiner finns även i mer utvecklad form, både hos Learning Center och på (i form av checklistor, manualer etc). Vem som är ansvarig för att arbetsmomenten ska utföras (men det behöver inte alltid vara den personen som utför själva uppgiften själv), anges i mesta möjliga mån av förkortningarna för de olika rollerna som anges i förvaltningsplanen. Tekniska problem Rutinen för att hantera tekniska problem kan gälla t.ex. problem med Blackboard, DistansSupport eller liknande. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Användare Problem uppstår Support/LC Uppmärksammar problem, rapporterar Undersöker problem (& skickar ticket t BB vid behov) Löser problemet Ger besked BB (extern lev.) Får & behandlar ticket Support/LC Meddelar användare Tar emot lösning & ger besked Användare Får besked Tekniker Får information (vid behov) 12

14 Arbete med referensgruppen Behov och önskemål från referensgrupp Referensgruppen består av dem som arbetar 20 % hos LC från högskolans olika institutioner. De kan ta med frågor från systemägaren till institutionerna, samt synpunkter från användarna på institutionerna till systemägaren. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Förvaltningsgrupp Systemansvarig Sammankallar utifrån aktuella frågor Teknikansvarig Om berörs Ansvarsområden de som berörs ARBETSGRUPP Ansvarsområden de som berörs Div. användare som berörs Referensgrupp Inst.personer Div. tekniker som berörs 13

15 Förändring av en persons roll i LMS Endast ett begränsat antal personer har rollen System Admin i Blackboard. När någon börjar eller slutar (t.ex en institutionsperson hos LC) eller får nya arbetsuppgifter som kräver att personen är administratör i Blackboard (eller tvärtom, att de inte längre behöver ha den rollen) då är det viktigt att rollen i BB förändras enligt behov. VERKSAMHET Biblioteket/LC Förändring av roll i LMS krävs Ny admin-person eller någon ska tas bort som admin (t.ex. nyanställd, ny arb.uppgift, person som slutar på LC) TEKNIK Förändring av roll i LMS krävs Ny admin-person eller någon ska tas bort som admin (t.ex. nyanställd, ny arb.uppgift, person som slutar på IT) LMS-ROLLER Uppmärksammar behov. Meddelar IT. + Lär upp den som får ny access. APP/BB Uppmärksammar behov APP/BB Ändrar script som anger vilka som har admin-roll. Ger besked. LMS-ROLLER Meddelar användare. Justerar dokument med översikt över accesser. Ev. besked om genomförd förändring. till berörd person på LC Ev. besked om genomförd förändring till berörd person på IT 14

16 Uppgradering När Blackboard eller databasen ska uppgraderas, behövs tydliga rutiner för att det ska orsaka minimalt med problem för användarna. Det finns även en mer utvecklad checklista kring detta. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Systemansvarig Initiering: Problem eller info från BB om ny version/uppgr.behov Teknikansvarig Initiering: Problem eller info om ny version el. behov av uppdatering LC Beredning: Beslutsunderlag inhämtas undersöker tidpunkt, möjligheter etc Förslag till tidpunkt Ev. Referensgrupper t.ex. IT-beredningsgrupp, Distansråd, Inst.personer Synpunkter kring förslag om tid/period för genomförande IT Beredning: Beslutsunderlag inhämtas undersöker tidpunkt, möjligheter etc. Förslag till tidpunkt Förvaltningsgrupp Beslut ja/nej Beslut om tidpunkt INFO Information t användarna Arbetsgrupp Planering inför uppgradering APP/BB, OPERATIV, DATABAS: Genomförande av uppgradering LC/INFO Testning + återkopplig IT APP/BB + ev. övriga Testning + Info till LC. Referensgrupp (personer från institutionerna samt extrainkallad testgrupp) Testning Vid behov: APP/BB + ev. övriga Justera fel + Info till LC INFO & ANV.UTB. Information t användarna Utbildning & manualer Div. användare som berörs Arbetsgrupp Uppföljning & ev. korrigera checklista inför nästa uppgradering 15

17 Krisläge När någon typ av krisläge uppstår (ett ej planerat stopp av något slag) t.ex. genom att webbsidan, mailen eller Blackboard inte fungerar, behövs en rutinbeskrivning för att klargöra vilka steg som ska tas och vem som ska göra vad. VERKSAMHET Biblioteket/LC Användare Problem uppstår TEKNIK Problem uppstår SUPPORT/LC Uppmärksammar problem. Testning. Rapporterar till IT. Undersöker problemet. Konstaterar orsak. Informerar LC. Arbetsgrupp Identifierar risknivå & avgränsningar (systemberoende eller beroendesystem?) Webbgruppen Vid behov läggs information ut på webben (intern, intern, student) + BB:s startsida INFO Information till användare och supportpersonal Systemberoende problem? APP/BB, OPERATIV el DATABAS Åtgärd utförs för att lösa problemet. Problem med beroendesystem? BEROENDE ansvarig informeras & åtgärd utförs. SUPPORT/INFO Testar om allt funkar Återkopplar till IT OPERATIV, DATABAS eller APP/BB (beror på problem): Testar om allt funkar Ger besked till LC INFO Meddelar användare och supportpersonal Användare Får besked Tekniker + webbgruppen Får information vid behov 16

18 Erbjuda Blackboard-introduktion till nyanställda på HiG All nyanställd personal som anmält sig till HiG:s introduktionsutbildning, ska även erbjudas en introduktion i HiG:s LMS. LC får en lista från personalavdelningen över vilka som anmält sig. Även personer som nyanställs under året på institutionerna ska fångas upp och erbjudas introduktion, genom att institutionspersonerna löpande kontaktar ekonomiansvarig på institutionen för att få koll på vilka nyanställda som tillkommer under året. Målet är att alla ska kontaktas inom 1 månad. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK ANV.UTB. Förfrågan till personalavdelningen om nyanställda (varje termin) Inst.personer Kontaktar inst. ekonom för att få info om nyanställda (löpande) ANV.UTB. Får lista från personalavdelningen Kompletterar ofullständig lista (med kontaktuppgifter) Tillhandahåller uppgifter om användarnamn (+ växeln kan behöva ge uppgifter om telefon) ANV.UTB. Förmedlar lista till inst.personer (inst.personer ansvarar för en första kontakt mot egen inst.) ANV.UTB./Inst.person Erbjuder intro/utb till nyanställda LC eller inst.person Genomför introduktion/utb LC eller inst.person Rapporterar deltagare i listan på LC:s BB-plats 17

19 Kurshantering Denna rutin beskriver de olika stegen som behövs för att en kurs ska hamna i Blackboard (vare sig det är en helt ny kurs eller en kurskopiering som ska göras). VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Kursansvarig eller lärare/kursh. Beställer kursen via DistansSupport Supportansvarig för dagen Lägger in beställningen i DS (om best gjorts via telefon el e-post) Admin-ansvarig för dagen Person som jobbar med adminärenden behandlar ärendet. Kursen klar att använda > Mailar svar till beställaren Ev. kontakt och hjälp med uppgifter, vid problem med beställningen. Kursansvarig eller lärare Tar emot svar Börjar jobba med kursen 18

20 Supportrutiner Denna rutin beskriver kortfattat LC:s supportrutiner. LC har även flera utförliga manualer och checklistor för detta, som mer detaljerat styr dagligt supportjobb. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Användare/kund Supportärende via telefon el besök Användare/kund Supportärende via e-post Användare/kund Supportärende in i DS direkt Supportansvarig för dagen Lägger in mailet i DS Supportansvarig för dagen Tar emot och påbörjar/löser ärendet. Skriver in ärendet + ev. åtgärder i DS Supportansvarig för dagen Behandlar ärendet och lägger in åtgärder i DS Supportansvarig Tar vid behov in hjälp från kollega (Jenny och Mats backup varannan vecka) IT-support eller APP/BB Kontaktas av LC vid behov Supportansvarig eller ansvarig för ärendet Avslutar ärendet efter att användaren fått hjälp 19

21 Samla in synpunkter från användarna Denna rutin beskriver hur vi tar emot och samlar de synpunkter och ändringsförslag som kommer in från användarna. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Användare/kund Synpunkt via supportärende Användare/kund Synpunkt via utbildningstillfälle Mottagare/LC Skriver in synpunkt i diskussionsform på LC:s BB-plats IT-support eller APP/BB Meddelar LC ev. inkomna synpunkter SYNPUNKTER Samlar ihop synpunkter som bör vidarebeordras till BB 1 gång/termin APP/BB Förmedlar synpunkterna till Blackboard Arbetsgrupp Behandlar ärenden som vi själva kan lösa/ta ställning till löpande på månadsmöten 20

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 FÖRVALTNINGSPLAN 1(7) 2009-03-26 ver. A Handläggare, titel, telefon Fastställd 2009-03-26 Peter Fagerlund 011-153430 Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 Innehåll 1. Inledning... 2 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton 1 (18) 2013-11-01 Kommunstyrelsens kontor Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton Kommunen byter till en ny version av e-postsystem i samband med arbetet att uppgradera vår IT-miljö. Samtliga

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Snabbguide. Kalendersynkronisering

Snabbguide. Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Allmänt Kalendersynkronisering är en webbaserad applikation som automatiskt synkroniserar kalendern i Microsoft Exchange med växelns

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST Medlemshantering Hemsida och e-post Loggor, visitkort och grafisk praxis Bilagor - förteckning 8-1 8-4 8-6 8-7 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

7-8 oktober lyft i prod till version 1.1. 10 oktober Verifiering av uwap93 - sync

7-8 oktober lyft i prod till version 1.1. 10 oktober Verifiering av uwap93 - sync 7-8 oktober lyft i prod till version 1.1 10 oktober Verifiering av uwap93 - sync Tester i prod- miljö?? Vad skall testas och hur skal det testas? Exchange (VR), besökare och biblioteksbesökare. Jenny dokumenterar

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu 2013-12-03 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala ansökningsformulär

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Administration 1.x Page 2 of 24 Innehållsförteckning Byggnader... 3 Rum... 4 Rumsfunktioner... 5 Resurser... 6 Resursfuntioner... 6 Användare - detaljer... 7 Användare listan... 8 Roller... 9 Användargrupper...

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA VERSION 1.1 LÄRARE / PEDAGOG (ADMINISTRATÖR) 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av funktioner i schema och kalender på webben... 4 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Från och med den 22/6 kl 19:00 kommer alla nya mail till din nya postlåda, och inte längre till din gamla.

Från och med den 22/6 kl 19:00 kommer alla nya mail till din nya postlåda, och inte längre till din gamla. Användarmanual BYTE MAILSYSTEM NTI kommer nu att integreras i den koncerngemensamma mailmiljön. Du kommer att behålla din epostadress. Dina existerande mail, kalenderinformation, kontakter och aktiviteter

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Manual: Intranät REV. 1.2

Manual: Intranät REV. 1.2 Manual: Intranät REV. 1.2 Springhill Textile AB Säte/Reg office: Helsingborg Huvudkontor/Headoffice: Bankgiro: 291-4810 Postgiro: 56 98 33-7 Org nr / Reg no: 556402-9212 Mörsaregatan 25 Handelsbanken Swift:

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan.

Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan. Handledning: Förenkla administrationen av Fotbollsskolan. På forening.landslagetsfotbollsskola.se får du all hjälp du behöver för att administrera Landslagets Fotbollsskola. Du lägger upp de veckor du

Läs mer

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk OPN Support Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Fyll i ämne där skriver ni vad ärendet eller frågan

Läs mer

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer sida 2 av 14 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Välkommen till Projektportalen Investering.... 3 Översikt

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 1. Avboka spelares tider Som administratör har man möjlighet att avboka tider. Detta görs genom att man klickar på den tid man vill avboka och sedan godkänner

Läs mer

Förvaltningsplan för EBH-stödet

Förvaltningsplan för EBH-stödet Förvaltningsplan för EBH-stödet År 2014 Sida 2 av 13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 1.2 BAKGRUND OCH FÖREGÅENDE FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 1.3 FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 2

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business

BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business americas europe africa asia australasia W W W. B N I. N U BNI Connect Manual Changing the Way the World Does Business BNI Connect Manual Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Logga in... 3 1.2 Glömt

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Arkivering av e-post i Lotus Notes

Arkivering av e-post i Lotus Notes Arkivering av e-post i Lotus Notes en användarguide 2(9) Inledning Denna guide ska hjälpa dig att arkivera e-post från e-post i din Lotus Notes-klient. Guiden är skriven för version 8.5.1 av klienten och

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan

Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan Innehållsförteckning Vad är Moodle vs samarbeta.se? 4 Skapa ett konto 4 Skapa elevkonto 4 Instruktioner

Läs mer

Incident SIL 2013-05-06

Incident SIL 2013-05-06 Incident SIL 2013-05-06 Incident Manager/Ansvarig Incident ledare Summering av incident/problem Datumhantering vid import och export av källdata till och från SIL utlöste problem kring utbytbarhet Referensnummer

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp.

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp. Sida 1 av 23 BessyMobile användarmanual Datum Version Författare Beskrivning 2007-10-30 1.0 M.Woxberg Första versionen av manualen Användningsfall Användningsfall : Ny Användare BessyMobile kan bara ha

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Tid 13.00 15.30 Styrelserummet, Faculty club. Ärende Beslut eller åtgärd. 1 Fastställande av dagordning Inga ärenden anmäldes till Övrigt.

Tid 13.00 15.30 Styrelserummet, Faculty club. Ärende Beslut eller åtgärd. 1 Fastställande av dagordning Inga ärenden anmäldes till Övrigt. Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 3/2011 2011-09-13 Tid 13.00 15.30 Plats Styrelserummet, Faculty club Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Göran Ericson KG Hammarlund

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer