Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS"

Transkript

1 Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS Diarienr /08 Förvaltningsplanen framtagen Beslutad av bibliotekschefen Senast reviderad

2 Förvaltningsplan LMS för Högskolan i Gävle Innehållsförteckning: Inledning Bakgrund sid 1 Avgränsningar sid 1 Problem/behov sid 1 Omfattning Förvaltningsobjektet sid 2 Aktivitetslista sid 2 Mål Övergripande mål sid 3 Mål för perioden sid 3 Förvaltningsstyrning sid 3 Användarstöd sid 3 Ändringshantering sid 4 Drift sid 4 Organisation Affärsparterna sid 5 Organisation sid 5 Kontaktperson på Blackboards support sid 5 Roller sid 6 Besluts- och arbetsgrupper sid 8 Resurserna Sammanställning för både verksamhet och IT sid 9 Bilagor Rutinbeskrivningar (en per sida) Detaljerad resursbeskrivning Avtal kring lagring och radering av kurser 1

3 Inledning Bakgrund Högskolan har länge varit framstående inom distansutbildningsområdet och den nätbaserade utbildningen har ökat under de senaste åren. För att tillgängliggöra IT-stödd/nätbaserad utbildning och upprätthålla högskolans framstående ställning inom området behövs ett väl fungerande LMS. Tidigare användes blackboard.com, en gratis variant (freeware) av Blackboard (BB) som låg på en server i USA. Eftersom detta innebar att kursernas tillgänglighet, hanteringen av innehållet, struktur etc då helt låg i Blackboards händer, växte behov fram av att ha ett eget LMS vars drift sköttes från Högskolan i Gävle (HiG). Under år 2000 gjordes en undersökning av 10-talet av marknadens största plattformar. Blackboard var en av dessa, som sedan blev det system som bäst mötte HiG:s kravbild. Blackboard köptes in på egen server till HiG år Avgränsningar Det finns ett antal andra system på HiG som är kritiska för att även Blackboard och dess innehåll ska fungera friktionsfritt. Dessa ingår inte i detta förvaltningsobjekt. Det är dock viktigt att någon/några har till uppgift att bevaka förändringar och/eller problem i dessa system/applikationer, eftersom de direkt kan påverka funktioner och flöden i och kring Blackboard. Det är viktigt att utbildning som ges via/stöds av BB rullar utan stopp i mesta möjliga mån. Som beroendesystem räknas följande system/applikationer: Ldap (kopplingar, nya användare in, inaktiva tas bort) inotes (personalens mail) Squirrelmail (studenternas webmail) Neverlost (schemalänkar) LADOK Sidan/formuläret för att hämta datakonto via webben Diverse säkerhetslösningar Problem/behov Högskolan behöver ett LMS för att kunna erbjuda och tillhandahålla nätbaserad utbildning. Detta gäller speciellt den utbildning som ges helt eller delvis på distans, eftersom det då ofta är där allt kursmaterial och all aktivitet i kursen finns. Allt fler använder även LMS som stöd till campusförlagda kurser. Det är viktigt att det LMS som högskolan valt finns tillgängligt i stort sett hela tiden och rullar på utan avbrott i mesta möjliga grad. Det är sårbart eftersom användarna är så många och aktiva i systemet i så hög grad dygnet runt och året om, vilket gör att många berörs av förändringar och störningar. Så långt det går, är det viktigt att användarna får stöd (speciellt vid frågor och problem) i form av support, användarutbildning, information och manualer. Det är också viktigt att omkringliggande system och kopplingar till dessa fungerar smidigt och utan störningar. En påverkande faktor kring användning och förenklad administration av systemet är takten av integrering av Bb med andra IT-system vid HiG, så automatisering och redan befintlig information inte behöver hanteras manuellt framöver. 2

4 Omfattning Förvaltningsobjektet I förvaltningsobjektet ingår följande system/applikationer: Blackboard (http://blackboard.hig.se) Teknisk plattform, dvs. Oracle-databas, Apache webbserver, backup, operativsystem, Tomcat applikationsserver och hårdvara. Management-delar: - DistansSupport - LC:s ärendehanteringssystem. (http://distanssupport.hig.se) - Rutiner för Blackboard på HiG och de beställningsformulär (i php) som ligger i DistansSupport för att beställa nya kurser, kopiera kurser, arkivera kurser, radera kurser och skapa externa användare. Webblänkning sker direkt från (http://www.hig.se/aa/it/blackboardrutiner.html) till DistansSupport. o Under Tools i Bb finns s k Building Blocks som är integrerade i Bb, My Journal, Bb Schoolar. Användarstöd: - Blackboards hjälpsidor. (http://www.hig.se/learningcenter/blackboard/help/) - Webbsidor/information i anslutning till förvaltningsobjektet. - Manualer kring Blackboard. Aktivitetslista Förvaltningsaktiviteterna (som kan göras av en person eller en grupp) består av: 1: Förvaltningsstyrning åtgärder i syfte att administrera och styra förvaltningsarbetet. I detta ingår: Fånga krav och önskemål om förändringar Skriva/ringa in kravspecifikation till extern programleverantör Bevaka styrdokument Uppdatera förvaltningsplan för kommande år Utforma och följa upp mål, roller och resurser Genomföra förvaltningsmöten Vara kontaktperson för Community Blackboard 2: Användarstöd åtgärder för att ge användarna stöd i problemsituationer. åtgärder för att förebygga problem (t.ex. utbildning). I detta ingår: Administration av kurser i Blackboard Registrera/ta bort/ändra behörighet för användarna Utbilda användare Support/svara på frågor Ansvara för funktioner och rutiner i ärendehanteringssystemet (DistansSupport) Supportrutiner och information kring detta (t.ex. vem-gör-vad, telefonfunktioner och rutiner, gemensam mailbox, schema etc.) Ansvar för att hålla informationen aktuell (t.ex. manualer, hjälpsidor och webb) 3: Ändringshantering åtgärder fr.o.m. att ett ändringsbehov uppstår tills ändringen är införd. (Finns fyra typer: rättningar, anpassningar, förbättringar, saneringar.) I detta ingår: Genomföra acceptanstester 3

5 Uppgradera/uppdatera applikationer Löpande hålla kontakt med extern programleverantör angående nya versioner 4: Drift arbetet med att säkerställa verksamhetens tillgänglighet till IT-stödet (ur teknisk synvinkel). I detta ingår: Genomföra driftövervakning Köra backup på systemet (databaserna + datafiler/dokument) Versionshantering Bevaka beroendesystem Mål Beräkning av resurser för vardera mål, ingår i den beräkning av resurserna som vi gjort för respektive roll. Övergripande mål Sträva mot att i mesta möjliga mån uppnå HiG:s vision om distansstudier (http://www.hig.se/pdf/rk/distansvision.pdf). Erbjuda ett LMS som fungerar bra och i mesta möjliga mån utan störningar 24 timmar om dygnet, samt tillhandahålla användarstöd och förebygga problem. Styrdokument att ta hänsyn till: Verksamhetsbeskrivningar för biblioteket och ITavdelningen, LC:s verksamhetsuppdrag, kvalitetsmål för LC, HiG:s verksamhetsmål, HiG:s vision om distansstudier och avtalsförbindelse för datakonto + eventuell IT-policy. Långsiktigt mål: Få en speglingsserver, för att säkra driften och tillgängligheten ytterligare. Förvaltningsstyrning mål för perioden Ha en löpande rutin för att fånga upp och hantera synpunkter från olika användargrupper. - Arbete med referensgruppen (institutionspersonerna). Personerna jobbar med support hos LC 1 dag/vecka (20 %). Vi har även löpande möten en gång/månad. Information till användarna om problem och buggar Publicera en uppdaterad sammanställning på LC:s webbplats över vilka buggar och problem som finns i den version av LMS:et som HiG har, med information från Blackboard (där det är möjligt) om när de förväntas lösas. Användarstöd mål för perioden Hantera administratörs-ärenden (skapa ny, kopiera, arkivera och/eller radera Blackboard-kurs) inom 3 arbetsdagar. Alla ärenden läggs in i Distanssupport av den som jobbar med support. Adminärenden tas om hand senast inom 3 dagar, eftersom någon fast anställd alltid har backup. All ny personal på LC ska också utbildas i att hantera admin-ärenden under förvaltningsperioden. Om några instititionspersoner fortsätter ansvara för sin institutions kursadministration, är det viktigt att ytterligare minska sårbarheten om de är frånvarande antingen bör de 4

6 använda samma arbetssätt som LC gör eller introducera LC i hur de arbetar (med kursmallar etc). Övrig support ska vara påbörjat/ha fått en första respons inom nästa arbetsdag. Någon person hos LC (ofta en institutionsperson) har supportansvar varje vardag, samt någon fast anställd har backup. Alla ärenden läggs in i DistansSupport av den som har supportansvar. Ändringshantering mål för perioden Beställningsformulären (i php) för att beställa nya kurser, kopiera kurser, arkivera kurser, radera kurser och skapa externa användare ligger numera i DistansSupport. Planerat driftstopp Ett driftstopp för att genomföra ytterligare uppgraderingar planeras in någon gång under vecka Vid behov anordnar LMS-gruppen informationsträffar för LC och för användarna både före och efter, kring nya funktioner efter uppgraderingen. Administration av kurser Se till att det genomförs ett system med tillhörande rutinbeskrivning för radering och lagring av Bb-kurser. Rutiner skall kommuniceras ut i god tid till de brukare som beställer kurser och institutionens kanslipersonal. E-postmeddelande om att radering ska ske av kurs som funnits med i över 40 månader sänds ut 2 ggr i god tid före radering sker. Första e-post sker minst 2 månader innan radering sker. Andra e- postmeddelandet sänds minst 2 veckor innan radering som påminnelse. Om kursskapare eller annan i kursledningen vill behålla kursen på Bb och/eller få kursen lagrad, så måste detta beställas innan raderingen genomförts. Learning Center har ett webbaserat ärendehanteringssystem, där supportärenden och arbetsuppgifter hanteras och administreras. I systemet läggs samtliga arbetsärenden in, med uppgifter om beställare, vilken medarbetare som gör vad osv. Systemet är ett oumbärligt arbetsredskap och verktyg för verksamhetsuppföljning genom dess statistikfunktioner. I systemet finns brister som behöver rättas till och önskemål om nya funktioner för ytterligare effektiviseringar. Learning Center har en rad åtgärdsförslag som bl a annat innebär att administration av Blackboardkurser (skapa nya kurser, kopiera existerande, radera/spara gamla) automatiseras. Den beställande läraren loggar in i distanssupportsystemet, fyller t ex i en beställning om att skapa en ny BB-kurs, varpå detta exekveras automatiskt. Arbetet med att göra automatiseringen utförs av HiG:s IT-avdelning. Ha ett söksystem för lagrade kurser. Lagrade kurser ska finnas sökbara på en server. Vi vill uppnå en säkrare och tydligare kedja: beställning > ärendet hanteras > filen/ärendet taggas > klart och lagrat. Detta gör lagrade kurser sökbara och möjligheten att sedan rensa på förvaringsservern därmed mycket större. (Ett förarbete med förslag kring detta har gjorts och finns med i kravspecifikationen för att bygga in admin-formulären i DistansSupport, med mer eller mindre sammankopplingar med andra system. Denna kravspecifikation fick Magnus Angermund/IT i juni 2006, för att beräkna kostnaden för ett ev. genomförande.) Rutinbeskrivningen för lagrade kurser skall uppdateras (se de nya användarvillkoren). 5

7 Rutinbeskrivning för kurshantering (rutiner i DS/webbformulär) skall uppdateras. Integrering med Genuine Text (GT) skall fungera VT08, GT skall finnas under Tools. Informationsarbete till lärare och studenter ska göras. Integrering med Ebrary skall fungera HT08. Informationsarbete till lärare och studenter ska göras. Supportrutiner samordnas med e-boksgruppen. SafeAssign som är ett antiplagiatsystem skall integreras med Bb och ligga under TOOLS och fungera under VT08 och testas/jmf med GT. Bb BackPack för att synkronisera Bb-kurs för off-line användning, skall vara aktiverad och fungera VT08, rutiner/manual för lärare och studenter ska finnas. Tester har gjorts under HT07 och fungerat bra. AV TOOLS webbaserat konferenssystem i Flash skall vara integrerat, finnas under Communication i Bb och fungera VT08. Information och manualer för studenter och lärare skall finnas till hands. Skapa rutiner med KVV. Rutiner med Kriminalvårdsverket gör för att lärare vid HiG och studenter vid KVV (KVVs LMS, egna studierum i Nätcentrum) skall kunna kommunicera säkert. Dessa rutiner dokumenteras utifrån projektbeskrivningen med KVV. Öppna RSS-funktionen så att brukarna (främst studenterna) kan prenumerera på vad som är nytt i kurserna Renodling av första sidan i Blackboard i samarbete med kommunikationsavdelningen Drift Mål för perioden Inte fler eller längre driftstopp än beräknat Hålla 95 procents tillgänglighet på LMS:et, inkl. planerade driftstopp. 6

8 Organisation Affärsparterna Affärsparterna i detta förvaltningsobjekt är och biblioteket på HiG. Organisation Bibliotekschefen Lena Moberg är systemägare och IT-chefen Mona Åkerman är teknikägare. Johanna Ridal på Learning Center är systemansvarig och Patrik Carlsson på är teknikansvarig. Systemförvaltningsmodell: VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Systemägare Bibliotekschef STYRGRUPP Teknikägare IT-chef Systemansvarig Johanna Ridal FÖRVALTNINGSGRUPP Teknikansvarig Patrik Carlsson Ansvarsområden Mats B, Jenny E ARBETSGRUPP Ansvarsområden C-G, Anders L, Magnus A Div. användare = ordförande i gruppen Div. tekniker Kontaktperson på Blackboards support i Holland Högskolan i Gävle har en kontaktperson på Blackboards supportkontor i Holland. Namn: Titel: Adress: Kerstin Schnock (tillfällig) Client Manager Northern Europé Blackboard International B.V. Dam 27, 2nd floor 1012 JS AMSTERDAM The Netherlands Telefon: +31 (0) E-post: 7

9 Roller SUPPORT Support för lärare och studenter I detta ingår ansvar för: Löpande supportarbete (ej admin-ärenden, men alla andra ärenden som rör Blackboard). Ansvara för funktioner och rutiner i ärendehanteringssystemet (DistansSupport). Supportrutiner och information kring detta (t.ex. vem-görvad, telefonfunktioner och rutiner, gemensam mailbox, schema). Vem har denna roll: Jenny Ericsson ADMIN Administrationsärenden/kursadministration I detta ingår ansvar för: Skapa, kopiera, arkivera och radera kurser. Skapa och hantera externa användare. Tilldela behörighetsroller i kurser. Webbformulär på Rutiner för Blackboard på HiG. Vem har denna roll: Jenny Ericsson LAGRA Lagring och radering av kurser I detta ingår ansvar för: Rutiner för lagring och radering. Skapa möjlighet att söka lagrade filer från tidigare kurser. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC LMS-ROLLER Tilldela behörighetsroller i LMS:et I detta ingår ansvar för: Ändra behörighetsroll för användare i LMS:et som helhet. Hålla reda på vilka som har extra behörighet och vilka roller de har. Vem har denna roll: Jenny Ericsson INFO Information/innehåll webb I detta ingår ansvar för: Hålla informationen korrekt och uppdaterad på BB Help, Rutinsidan, manualer + övrig webb/info. Intern information inom LC. Vem har denna roll: Jenny Ericsson ANV.UTB. Användarutbildning I detta ingår ansvar för: Utbildning för studentkontaktpersoner som håller i studentintroduktioner i Blackboard, utbildning/kontakt nyanställda, planerad kompetensutbildning. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC LMS-BEV. Bevaka förändringar i LMS I detta ingår ansvar för: Hålla koll på nya versioner och funktioner. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC SYNPUNKTER Bevaka, samla in och föra vidare synpunkter från användarna I detta ingår ansvar för: ta emot ändringsförslag, meddela den som skickar in tickets. Se till att synpunkter samlas ihop och förmedlas till Blackboard minst en gång/termin, samt att sådant vi själva styr över behandlas löpande på arbetsgruppens månadsmöten. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC BB/WEBCT Kontaktperson för Community Blackboard I detta ingår ansvar för: Löpande hålla kontakt med nätverket. Vem har denna roll: Mats Brenner, LC 8

10 DATABAS Oracle databas och supportkontakter I detta ingår ansvar för: Drift av oracle-databasen och supportkontakter med Oracle. Vem har denna roll: C-G Mårtensson, OPERATIV Operativsystem, kontakt med Sun och driftövervakning I detta ingår ansvar för: Operativsystemet på servrarna, supportkontakter med Sun (Sun = både hårdvara och operativsystem), driftövervakning. Vem har denna roll: Anders Lördal, BACKUP Backup I detta ingår ansvar för: Ta backup på databaserna och datafiler/dokument, verifiera backupen och återläggning av backup vid behov. Vem har denna roll: C-G Mårtensson, DS-PROGR Programmering av DistansSupport I detta ingår ansvar för: Justeringar och rättning av felaktigheter (patchning) i ärendehanteringssystemet DistansSupport. Vem har denna roll: Magnus Angermund/vikarie, DS-DRIFT Drift av DistansSupport I detta ingår ansvar för: Sköta och övervaka driften av ärendehanteringssystemet DistansSupport. Vem har denna roll: Anders Lördal, BEROENDE Bevakning av beroendesystem I detta ingår ansvar för: Bevakning av förändringar i de system och applikationer som definierats som beroendesystem. Uppmärksamma sådana förändringar som kan påverka LMS:et och de omgivande funktioner som ingår i förvaltningsobjektet. Vem har denna roll: C-G Mårtensson, APP/BB Webb- och applikationsservrar samt supportkontakter Blackboard I detta ingår ansvar för: Drift av Apache och Tomcat. Supportkontakter med Blackboard och ansvar för att skicka in tickets till dem (på fel, driftsproblem, buggar, förändringsönskemål etc). Synkronisering mot LDAP. Vem har denna roll: C-G Mårtensson, KURSH. Kurshantering I detta ingår ansvar för: Beställa att kurser ska skapas eller kopieras. Beställa lagring och/eller radering av kurser. Ange användares behörighetsroll inom en viss kurs. Informera och ge access till de studenter som ska ha tillgång till kursen. Rollen styrs av det användarvillkor som kursansvarig/kursskapare har med LC: Vem har denna roll: Kursansvariga lärare. ANV. Användare i systemet I detta ingår ansvar för: Tillföra nytta genom att ge synpunkter om LMS:ets funktioner och hur det används. Framföra önskemål om förändringar. Vem har denna roll: Personal (lärare, administrativ personal, forskare) på HiG, studenter på HiG, lärcentrapersonal, externa föreläsare/kursdeltagare. 9

11 Besluts- och arbetsgrupper Styrgrupp Ska göra: Godkänna föreslagen förvaltningsplan, dvs ge förvaltningsgruppen i uppdrag att sköta förvaltningsobjektet. Styrgruppen beräknas ha ett möte per år. Mötesdatum: fredag 12 december 2008 kl Styrgruppen vill ha ett extra uppföljningsmöte med rapport från förvaltningsgruppen fredag 22 augusti 2008, kl Deltagare: Bibliotekschef Lena Moberg (ordförande) och IT-chef Mona Åkerman. Förvaltningsgrupp Ska göra: Fatta beslut och hantera det som ingår i förvaltningsplanen, dvs. behandla det uppdrag som styrgruppen beslutar om och se till att detta utförs och följs. Ta fram förslag till uppdaterad förvaltningsplan med mål och resurser en gång per år. Vid behov diskutera och ta fram plan för förändringar. Ta fram beslutsunderlag till styrgruppen. Förvaltningsgruppen har möte första tisdagen i varje månad kl 10.00, för att kolla om förvaltningen håller kursen och följer planen. (Är detta en helgdag, flyttas mötet till nästa helgfria dag.) Mötesdatum: tis 8/1, tis 5/2, tis 4/3, tis 1/4, tis 6/5, tis 2/9, tis 7/10, tis 4/11, tis 2/12. Deltagare: Systemansvarig Johanna Ridal, Learning Center (ordförande) och teknikansvarig Patrik Carlsson,. Arbetsgrupp: Arbetsgruppen består av Jenny Ericsson (sammankallande/gör PM, Mats Brenner, C-G Mårtensson, Anders Lördal och Magnus Angermund (Anders och Magnus medverkar på särskild kallelse). Arbetsgruppen kan vid behov ta in personer från övrig verksamhet till referensgrupper. Dessa grupper kan ha löpande träffar eller vara punktinsatser. Arbetsgruppen har möte första måndagen i varje månad kl (Är detta en helgdag, flyttas mötet till nästa helgfria dag.) Vid dessa möten ska gruppen behandla aktuella frågor och följa upp att det jobb som ska utföras av vardera roll följer förvaltningsplanen. Mötesdatum: mån 7/1, mån 4/2, mån 3/3, mån 7/4, mån 5/5, mån 2/6, mån 7/7, mån 4/8, mån 1/9, mån 6/10, mån 3/11, mån 1/12. Exempel på referensgrupper: Institutionspersoner (LC-möten): De personer från institutionerna som arbetar 20 % hos LC fungerar som en referensgrupp för Blackboard. LC har träffar med dessa löpande (en gång i månaden). Support för lärare och studenter: Samtliga personer som arbetar med support får löpande information när något förändras eller behöver aktualiseras kring supportrutiner m.m. Vid behov kan dessa också samlas till särskilda träffar, då det eventuellt också kan finnas behov av att ta in representanter från IT/tekniksidan. 10

12 Resurserna Sammanställning för både verksamhet och IT Resurserna är beräknade för vardera roll. I denna beräkning inkluderas även de mål som finns för perioden. Verksamhet: Support för lärare och studenter 800 tim Administrationsärenden/kursadministration 123 tim Lagring och radering av kurser (exkl. extern arb.insats) 25 tim Tilldela behörighetsroller i LMS:et 8 tim Information/innehåll webb 160 tim Användarutbildning 160 tim Bevaka förändringar i LMS 10 tim Bevaka, samla in och föra vidare synpunkter från användarna 10 tim Kontaktperson för Community Blackboard 20 tim Användarbaserade roller räknas ej in i förvaltningsplanens resurser: Kurshantering X tim Användare i systemet X tim Totalt 1316 tim (166 dagar) Teknik/IT: Oracle databas och supportkontakter 52 tim Operativsystem, kontakt med Sun och driftövervakning 6 tim Backup 13 tim Programmering av DistansSupport 10 tim Drift av DistansSupport 13 tim Bevakning av beroendesystem 26 tim Webb- och applikationsservrar samt supportkontakter Blackboard 52 tim Totalt 172 tim (21,5 dagar) Styrgrupp Systemansvarig Teknikansvarig 8 tim 70 tim 50 tim Övriga kostnader/resurser som krävs: Licenskostnader Blackboard: kr (2008) Licenskostnader Oracle databas: kr Licenskostnad operativsystem: kr Underhållsavtal hårdvara: kr 11

13 Bilagor Rutinbeskrivningar Här följer grafiska beskrivningar av rutiner som ingår i förvaltningsobjektet (en beskrivning per sida). Många rutiner finns även i mer utvecklad form, både hos Learning Center och på (i form av checklistor, manualer etc). Vem som är ansvarig för att arbetsmomenten ska utföras (men det behöver inte alltid vara den personen som utför själva uppgiften själv), anges i mesta möjliga mån av förkortningarna för de olika rollerna som anges i förvaltningsplanen. Tekniska problem Rutinen för att hantera tekniska problem kan gälla t.ex. problem med Blackboard, DistansSupport eller liknande. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Användare Problem uppstår Support/LC Uppmärksammar problem, rapporterar Undersöker problem (& skickar ticket t BB vid behov) Löser problemet Ger besked BB (extern lev.) Får & behandlar ticket Support/LC Meddelar användare Tar emot lösning & ger besked Användare Får besked Tekniker Får information (vid behov) 12

14 Arbete med referensgruppen Behov och önskemål från referensgrupp Referensgruppen består av dem som arbetar 20 % hos LC från högskolans olika institutioner. De kan ta med frågor från systemägaren till institutionerna, samt synpunkter från användarna på institutionerna till systemägaren. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Förvaltningsgrupp Systemansvarig Sammankallar utifrån aktuella frågor Teknikansvarig Om berörs Ansvarsområden de som berörs ARBETSGRUPP Ansvarsområden de som berörs Div. användare som berörs Referensgrupp Inst.personer Div. tekniker som berörs 13

15 Förändring av en persons roll i LMS Endast ett begränsat antal personer har rollen System Admin i Blackboard. När någon börjar eller slutar (t.ex en institutionsperson hos LC) eller får nya arbetsuppgifter som kräver att personen är administratör i Blackboard (eller tvärtom, att de inte längre behöver ha den rollen) då är det viktigt att rollen i BB förändras enligt behov. VERKSAMHET Biblioteket/LC Förändring av roll i LMS krävs Ny admin-person eller någon ska tas bort som admin (t.ex. nyanställd, ny arb.uppgift, person som slutar på LC) TEKNIK Förändring av roll i LMS krävs Ny admin-person eller någon ska tas bort som admin (t.ex. nyanställd, ny arb.uppgift, person som slutar på IT) LMS-ROLLER Uppmärksammar behov. Meddelar IT. + Lär upp den som får ny access. APP/BB Uppmärksammar behov APP/BB Ändrar script som anger vilka som har admin-roll. Ger besked. LMS-ROLLER Meddelar användare. Justerar dokument med översikt över accesser. Ev. besked om genomförd förändring. till berörd person på LC Ev. besked om genomförd förändring till berörd person på IT 14

16 Uppgradering När Blackboard eller databasen ska uppgraderas, behövs tydliga rutiner för att det ska orsaka minimalt med problem för användarna. Det finns även en mer utvecklad checklista kring detta. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Systemansvarig Initiering: Problem eller info från BB om ny version/uppgr.behov Teknikansvarig Initiering: Problem eller info om ny version el. behov av uppdatering LC Beredning: Beslutsunderlag inhämtas undersöker tidpunkt, möjligheter etc Förslag till tidpunkt Ev. Referensgrupper t.ex. IT-beredningsgrupp, Distansråd, Inst.personer Synpunkter kring förslag om tid/period för genomförande IT Beredning: Beslutsunderlag inhämtas undersöker tidpunkt, möjligheter etc. Förslag till tidpunkt Förvaltningsgrupp Beslut ja/nej Beslut om tidpunkt INFO Information t användarna Arbetsgrupp Planering inför uppgradering APP/BB, OPERATIV, DATABAS: Genomförande av uppgradering LC/INFO Testning + återkopplig IT APP/BB + ev. övriga Testning + Info till LC. Referensgrupp (personer från institutionerna samt extrainkallad testgrupp) Testning Vid behov: APP/BB + ev. övriga Justera fel + Info till LC INFO & ANV.UTB. Information t användarna Utbildning & manualer Div. användare som berörs Arbetsgrupp Uppföljning & ev. korrigera checklista inför nästa uppgradering 15

17 Krisläge När någon typ av krisläge uppstår (ett ej planerat stopp av något slag) t.ex. genom att webbsidan, mailen eller Blackboard inte fungerar, behövs en rutinbeskrivning för att klargöra vilka steg som ska tas och vem som ska göra vad. VERKSAMHET Biblioteket/LC Användare Problem uppstår TEKNIK Problem uppstår SUPPORT/LC Uppmärksammar problem. Testning. Rapporterar till IT. Undersöker problemet. Konstaterar orsak. Informerar LC. Arbetsgrupp Identifierar risknivå & avgränsningar (systemberoende eller beroendesystem?) Webbgruppen Vid behov läggs information ut på webben (intern, intern, student) + BB:s startsida INFO Information till användare och supportpersonal Systemberoende problem? APP/BB, OPERATIV el DATABAS Åtgärd utförs för att lösa problemet. Problem med beroendesystem? BEROENDE ansvarig informeras & åtgärd utförs. SUPPORT/INFO Testar om allt funkar Återkopplar till IT OPERATIV, DATABAS eller APP/BB (beror på problem): Testar om allt funkar Ger besked till LC INFO Meddelar användare och supportpersonal Användare Får besked Tekniker + webbgruppen Får information vid behov 16

18 Erbjuda Blackboard-introduktion till nyanställda på HiG All nyanställd personal som anmält sig till HiG:s introduktionsutbildning, ska även erbjudas en introduktion i HiG:s LMS. LC får en lista från personalavdelningen över vilka som anmält sig. Även personer som nyanställs under året på institutionerna ska fångas upp och erbjudas introduktion, genom att institutionspersonerna löpande kontaktar ekonomiansvarig på institutionen för att få koll på vilka nyanställda som tillkommer under året. Målet är att alla ska kontaktas inom 1 månad. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK ANV.UTB. Förfrågan till personalavdelningen om nyanställda (varje termin) Inst.personer Kontaktar inst. ekonom för att få info om nyanställda (löpande) ANV.UTB. Får lista från personalavdelningen Kompletterar ofullständig lista (med kontaktuppgifter) Tillhandahåller uppgifter om användarnamn (+ växeln kan behöva ge uppgifter om telefon) ANV.UTB. Förmedlar lista till inst.personer (inst.personer ansvarar för en första kontakt mot egen inst.) ANV.UTB./Inst.person Erbjuder intro/utb till nyanställda LC eller inst.person Genomför introduktion/utb LC eller inst.person Rapporterar deltagare i listan på LC:s BB-plats 17

19 Kurshantering Denna rutin beskriver de olika stegen som behövs för att en kurs ska hamna i Blackboard (vare sig det är en helt ny kurs eller en kurskopiering som ska göras). VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Kursansvarig eller lärare/kursh. Beställer kursen via DistansSupport Supportansvarig för dagen Lägger in beställningen i DS (om best gjorts via telefon el e-post) Admin-ansvarig för dagen Person som jobbar med adminärenden behandlar ärendet. Kursen klar att använda > Mailar svar till beställaren Ev. kontakt och hjälp med uppgifter, vid problem med beställningen. Kursansvarig eller lärare Tar emot svar Börjar jobba med kursen 18

20 Supportrutiner Denna rutin beskriver kortfattat LC:s supportrutiner. LC har även flera utförliga manualer och checklistor för detta, som mer detaljerat styr dagligt supportjobb. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Användare/kund Supportärende via telefon el besök Användare/kund Supportärende via e-post Användare/kund Supportärende in i DS direkt Supportansvarig för dagen Lägger in mailet i DS Supportansvarig för dagen Tar emot och påbörjar/löser ärendet. Skriver in ärendet + ev. åtgärder i DS Supportansvarig för dagen Behandlar ärendet och lägger in åtgärder i DS Supportansvarig Tar vid behov in hjälp från kollega (Jenny och Mats backup varannan vecka) IT-support eller APP/BB Kontaktas av LC vid behov Supportansvarig eller ansvarig för ärendet Avslutar ärendet efter att användaren fått hjälp 19

21 Samla in synpunkter från användarna Denna rutin beskriver hur vi tar emot och samlar de synpunkter och ändringsförslag som kommer in från användarna. VERKSAMHET Biblioteket/LC TEKNIK Användare/kund Synpunkt via supportärende Användare/kund Synpunkt via utbildningstillfälle Mottagare/LC Skriver in synpunkt i diskussionsform på LC:s BB-plats IT-support eller APP/BB Meddelar LC ev. inkomna synpunkter SYNPUNKTER Samlar ihop synpunkter som bör vidarebeordras till BB 1 gång/termin APP/BB Förmedlar synpunkterna till Blackboard Arbetsgrupp Behandlar ärenden som vi själva kan lösa/ta ställning till löpande på månadsmöten 20

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Effektivisering och modernisering vid

Effektivisering och modernisering vid Projekt Effektivisering och modernisering vid Learning Center Projektet ska: utgå från användarnas behov genomföras i samråd med berörda lärare och annan personal Tre delar 1) Webb och videokonferenssalarna

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar

Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar Ale Totalt 800 100 HSL 50-60 ÄO/FH/AME 550 Totalt 4 personer Systemadministratör 50 % Systemadministratör HSL 50 % Systemadministratör

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 FÖRVALTNINGSPLAN 1(7) 2009-03-26 ver. A Handläggare, titel, telefon Fastställd 2009-03-26 Peter Fagerlund 011-153430 Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 Innehåll 1. Inledning... 2 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Snabbguide Genuine Text. Manual och snabbguide, Version 3.0 av GenuineText (manual för lärare):

Snabbguide Genuine Text. Manual och snabbguide, Version 3.0 av GenuineText (manual för lärare): Manual och snabbguide, Version 3.0 av GenuineText (manual för lärare): Inloggning Studenten lämnar in dokument för plagiatkontroll och loggar in via Blackboard via funktionen Tools eller direkt i Genuine

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7)

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Bilaga 1 Kravspecifikation Datum Vår referens Sida 2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Konsumentmarknadsavdelningen Marlena Molak-Brindell 08-678 58 89 marlena.molak-brindell@pts.se Kravspecifikationen för genomförande

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST

KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST KAPITEL 8 MEDLEMSHANTERING, HEMSIDA OCH E- POST Medlemshantering Hemsida och e-post Loggor, visitkort och grafisk praxis Bilagor - förteckning 8-1 8-4 8-6 8-7 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är

Läs mer

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer sida 2 av 14 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Välkommen till Projektportalen Investering.... 3 Översikt

Läs mer

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton 1 (18) 2013-11-01 Kommunstyrelsens kontor Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton Kommunen byter till en ny version av e-postsystem i samband med arbetet att uppgradera vår IT-miljö. Samtliga

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL Utfärdad av: Markus Persson Version: 1.1 Datum: 2013-05-31 Innehållsförteckning Område Dokumenttyp Ver.1.1 Advitum Innehållsförteckning... 2 Allmänt... 3 Varför

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Version 1.5 2012-09-11 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto till fraktföretag...4 Mina

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

edwise Uppdateringsinformation vecka 04

edwise Uppdateringsinformation vecka 04 edwise Uppdateringsinformation vecka 04 Uppdateringsinformation beskriver nyheter, rättningar och andra förändringar i edwise vid uppdateringen torsdagen den 24 januari, 2013 Sida 2/13 Innehållsförteckning

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Version: 1.1 Datum: evry.com. Användardokumentation. Case Portal

Version: 1.1 Datum: evry.com. Användardokumentation. Case Portal Version: 1.1 Datum: 2013-10-24 evry.com Användardokumentation Case Portal Innehållsförteckning 1 Inledande information 3 2 Skapa användare 3 3 Mina aktiva ärenden 4 3.1 Se relaterade ärenden 6 4 Sök 6

Läs mer

7-8 oktober lyft i prod till version 1.1. 10 oktober Verifiering av uwap93 - sync

7-8 oktober lyft i prod till version 1.1. 10 oktober Verifiering av uwap93 - sync 7-8 oktober lyft i prod till version 1.1 10 oktober Verifiering av uwap93 - sync Tester i prod- miljö?? Vad skall testas och hur skal det testas? Exchange (VR), besökare och biblioteksbesökare. Jenny dokumenterar

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) 3.1. Högskolan i Gävle (HiG) - ansvarar för att

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) 3.1. Högskolan i Gävle (HiG) - ansvarar för att Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-40842 Fastställandedatum: 2013-01-31 Upprättare: Carina M Lindqvist Jonsson Giltigt t.o.m.: 2018-01-31 Fastställare: Gunnar Mohlén Sjuksköterskestudenter

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell 2016-11-01 Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 : 2016/009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Avgränsningar... 2 2 Förvaltningsobjekt... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Objektsfamilj...

Läs mer

SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund.

SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund. SUS Processen för att beställa behörigheter till SUS för dig som arbetar på en kommun, ett landsting eller samordningsförbund Lathund Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. BEHÖRIGHETSPROCESSEN... 3 3. BEHÖRIGHETSÖVERENSKOMMELSEN...

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Användarstöd 1 Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information information som i första hand gäller dig

Läs mer

AV Tools - Manual. AV Tools webbkonferens med Blackboard

AV Tools - Manual. AV Tools webbkonferens med Blackboard AV Tools webbkonferens med Blackboard AV Tools består av tre kommunikationsverktyg, som finns under knappen Communication i Blackboard (Bb). Med hjälp av de tre verktygen kan lärare och studenter kommunicera

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Manual för kursvärdringsadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem

Manual för kursvärdringsadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem Manual för kursvärdringsadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem Bakgrund Utbildningsnämnden beslutade 2011 att ett nytt gemensamt kursvärderingssystem med gemensamma riktlinjer för Högskolan

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

ASSA CLIQ Web Manager

ASSA CLIQ Web Manager Version 5.2 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innehållsförteckning Vad är nytt i CLIQ Web Manager version 5.2 Systemkrav Övriga programförbättringar Release plan 2 Vad är nytt i

Läs mer

Snabbguide. Kalendersynkronisering

Snabbguide. Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Allmänt Kalendersynkronisering är en webbaserad applikation som automatiskt synkroniserar kalendern i Microsoft Exchange med växelns

Läs mer

SUS Lathund Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam

SUS Lathund Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam SUS Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 2 SAMVERKANSORGANISATION... 4 2.1 BESTÄLL OCH LÄGG UPP SAMVERKANSORGANISATION...

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Studentportalen Mitt lnu och. Ladok på webb

Studentportalen Mitt lnu och. Ladok på webb Studentportalen Mitt lnu och Ladok på webb Organisatoriskt ansvar Vi skiljer på ansvaret för LPW, Mitt Lnu och kursrummen i Blackboard. Ansvaret för Ladok på webb har studerandeavdelningen. Generellt kan

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

DENACODE NUDDIS DIGITALT NÄRVAROSYSTEM. Denacode AB!

DENACODE NUDDIS DIGITALT NÄRVAROSYSTEM. Denacode AB! DENACODE NUDDIS DENACODE NUDDIS Digital närvaroregistrering från denacode AB Denacode AB www.nuddis.nu DIGITALT NÄRVAROSYSTEM Systemet är centralstyrd från en huvud-server och ändringar uppdateras på varje

Läs mer

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk OPN Support Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Fyll i ämne där skriver ni vad ärendet eller frågan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer