EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä Högskoleexamen Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä 2015. Högskoleexamen Samhällsbyggnad"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad

3 Förord Kursen Y0009B ingår i utbildningen Samhällsbyggnad. Det är en högskoleexamen som ges på Luleå tekniska universitet. Jag vill tacka Pajala kommun och Tekniska enheten för att jag har fått göra mitt examensarbete hos dem. Jag vill speciellt tacka mina handledare Fredrik Silverlind och Lisa Stridsman som varit ett stöd för mig genom hela examensarbetet. Dom har hjälpt mig med att utvecklas och visat hur jag kan gå till väga med ärendehanteringsprojektet. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad i

4 Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem ska inköpas till Tekniska enheten i Pajala kommun. System från fyra olika företag har setts över, deras för-och nackdelar har jämförts med varandra, för att kunna göra en utvärdering om vilket ärendehanteringssystem som lämpar sig bäst för Tekniska enheten. Systemet ska användas av allmänheten för att felanmäla tekniska fel i samhället via kommunens hemsida och via en app på mobilen. Ärendehanteringssystemet ska även användas internt för att skapa arbetsordrar och ha kontroll på periodiserade arbeten. Det ska användas för både driftpersonalen, administrativa personalen och medborgare i kommunen. Systemet ska införas för att få en effektivare och bättre struktur på Tekniska enheten. Medborgare ska kunna felanmäla via hemsidan, i dag görs all felanmälan via telefon. De stora problemen som medförs när felanmälan idag görs via telefon är att mindre anmälningar lätt hamnar mellan stolarna. En konkurrensanalys har tagits fram av som är anpassad efter Pajala kommuns kravställning. Kravställningen är samma som Gällivare kommun använder sig av men Anna Törmä har ändrat den efter Pajala kommuns egna behov. Kravställningen har använts för att utvärdera de fyra olika system som matchade grundkriteriet. Både kravställningen och konkurrensanalysen har varit ett hjälpmedel för att gå efter på mötena. (kravställningen och konkurrensanalysen redovisas i bilaga 1 och bilaga 2) Med denna undersökning har Pajala kommun hittat ett passande ärendehanteringssystem som klarar av kommunens kravställning samt är ekonomiskt fördelaktigt. Rapporten har skrivits i Maj Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad ii

5 Innehållsförteckning Förord... i Sammanfattning...ii 1 Inledning Bakrund Syfte Frågeställning Avgränsning Metod Resultat Pajala kommuns krav Andra kommuner i Norrbotten Åtgärder och önskemål Funktioner Organisationsbehov Utvärderade ärendehanteringssystem Dedu Multisoft Infracontrol Summerasupport Val av ärendehanteringssystem Diskussion Slutsats Referenser Bilagor Bilaga 1 Pajala kommuns Kravställning... Bilaga 2 Konkurrensanalys... Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad iii

6 1 Inledning 1.1 Bakrund Tekniska enheten har alltid strävat efter en bra arbetsstruktur som ska underlätta arbetet, och göra det lättare att följa upp för att kunna effektivisera arbetet. Ett ärendehanteringssystem är ett system som hjälper till att kommunicera och effektivisera mellan olika parter. Systemet ska göra att alla felanmälningar och utförda arbeten lagras, det ska även hjälpa till att arbeten/ordrar lättare blir uppföljda och utförda. Pajala kommun/tekniska enheten är i behov av ett ärendehanteringssystem som kan lagra arbeten. Felanmälningar ska kunna göras så att telefontiden minskar för arbetstagarna på Kommunalteknik/Tekniska enheten och att alla anmälningar samlas på samma ställe. Det finns många olika ärendehanteringssystem för olika typer av arbetssituationer. Några system är mer för bostadsanmälningar och andra för driftanmälningar. Det finns även ärendehanteringssystem som är mer riktat mot produktionssystem eller leverantörssystem. 1.2 Syfte Examensarbetet går ut på att utvärdera samt utforma ett ärendehanteringssystem till Tekniska enheten i Pajala kommun. Det ska tas fram för att kommunen ska få en effektivare och bättre struktur på felanmälningar och utföranden. Syftet med arbetet är att Tekniska enheten på Pajala kommun ska få ett lättillgängligt ärendehanteringssystem som driftpersonal ska ha användning för i arbetet och som medborgare ska kunna göra felanmälningar i. 1.3 Frågeställning Frågor som Pajala kommun behöver besvara innan de väljer ett ärendehanteringsystem är: Vad ska ärendehanteringssystemet kunna utföra? För att få reda på vad ärendehanteringssystem ska kunna hjälpa medborgare och personal med. Vad finns det för ärendehanteringssystem att välja på? Och vilket är ekonomiskt fördelaktigt? För att få reda på vad för olika ärendehanteringsystem som finns att välja emellan ute på marknaden. Vilket ärendehanteringssystem lämpar sig bäst? Utgående efter de två frågorna ovan ska svaret på denna fråga besvaras. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 1

7 1.4 Avgränsning Eftersom att det finns många olika varianter på ärendehanteringssystem idag valdes att avgränsa det till 4 olika företag. De här fyra olika ärendehanteringssystemen blev valda efter referenser och deras funktioner de har i systemet. 2 Metod Det ärendehanteringssystem som lämpar sig bäst för Tekniska enheten ska köpas in. Systemet ska uppfylla de förväntningar kommunen har, täcka kommunens behov, samt vara ekonomiskt gynnsamt. Dialog har hållits med driftpersonal, chefer, arbetsledare och administrativ personal för att komma fram till en slutsats om vad för ärendehanteringssystem Pajala kommun strävar efter. Dessa dialoger har använts för att utforma en kravställning. En marknadsanalys har gjorts för att lättare kunna förstå vilka ärendehanteringssystem det finns. De ärendehanteringssystemen Pajala kommun finner intressanta har varit på möten med och kravställningen (se bilaga 1) som Pajala kommun tagit fram har varit ett stöd att gå efter i mötena. Ärendehanteringssystemet som lämpar sig bäst till kravställningen är det som Tekniska enheten kommer anta. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 2

8 3 Resultat 3.1 Pajala kommuns krav Kravställningen (se bilaga 1) är utformad efter Tekniska enhetens behov och är gjord för att skydda kommunen i vissa situationer. En situation som kan förekomma är att Pajala kommun avbryter samarbetet med ärendehanteringssystemet, då ska de vara skyldiga att ge all sparad information som har lagrats i systemet. Företaget ska själv inte nyttja personuppgifter eller anmälningar som lagras i systemet och Pajala kommun ska äga alla sparade uppgifter som finns i systemet. Ett av kraven Pajala kommun har är att systemet ska vara tillgängligt 98% och det har Pajala kommun som krav för att minska risken att systemet ofta är otillgängligt eller inte går att använda. Kommunen vill att alla felanmälningar ska vara anonyma offentligt och ingen utifrån ska kunna följa upp någon privatpersons anmälningar. Kravställningen har utformats för att företag som äger ärendehanteringssystem lättare ska förstå vad Pajala kommun/tekniska enheten är ute efter och vilka krav som gäller, med hjälp av kravställningen kommer missförstånd och misstag att minimeras. 3.2 Andra kommuner i Norrbotten Många kommuner använder sig av ärendehanteringssystemen för felanmälan. De flesta kommuner i Norrbotten använder sig av ett system som heter Dedu, bland annat Övertorneå, Haparanda, Piteå och Luleå. Andra kommuner använder sig av Infracontrol som bland annat Gällivare och Boden. Det finns många olika ärendehanteringssystem men alla kommuner Pajala kommun varit i kontakt med har varit nöjda med det system de valt. Många kommuner upplever att strukturen och uppföljningen har blivit bättre och de har mer kontroll på arbetsplatsen i dag än vad de hade förr. 3.3 Åtgärder och önskemål En brist som finns i dag och som upplevs på Tekniska enheten i Pajala kommun är arbetsuppföljningen och dokumentationen av arbeten. Mindre felanmälningar hamnar ibland mellan stolarna och vid några tillfällen vet personalen inte vem som utfört vad, det vill Pajala kommun att ärendehanteringssystemet ska hjälpa till med att dokumentera. Tillsammans har beslut fattats om att punkterna nedan är de viktigaste åtgärderna och riktlinjerna att beakta. I utvärderingen av de olika ärendehanteringssystemen prioriteras: Kostnader Kostnaderna för ärendehanteringssystemet kommer att prioriteras för att Pajala kommun ska anta det system som har det rimligaste priset för tjänsten. Utformningen Utformningen ska vara enkel, modern, och lätt att lära sig. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 3

9 Lätthanterligt Ärendehanteringssystemet ska vara lätt att förstå, systemet ska vara både dataanpassat och mobilanpassat, eftersom många i driftpersonalen som kommer använda sig av systemet är ute på arbeten under arbetsdagen. Funktioner Funktioner som mobilapp, automatisk bekräftelse via e-post och kartfunktioner är prioriterade för Pajala kommun. I alla ärendehanteringssystemen kommer kostnaderna att ses över, såsom uppstartsavgift, månadsavgift, support och övriga kostnader som ingår. Utformningen av systemet ska vara lätt att förstå och vara lätthanterligt oavsett ålder och teknikkunskap. 3.4 Funktioner En kravställning har tagits fram efter Pajala kommuns behov av ett ärendehanteringssystem. I kravställningen framgår det krav på systemets tillgänglighet och dess funktioner. Integritet för Pajala kommuns data och uppgifter ska finnas, och statistik ska kunna tas fram för att få en bättre översikt över felanmälningar. Mobilanpassad hemsida och app är aktuellt eftersom många medborgare använder sig av mobiltelefoner och för att det ska kunna gå snabbt och enkelt att skicka in en felanmälning. Viktiga funktioner som ska finnas i det här ärendehanteringssystemet är: Felanmälan via kommunens hemsida för medborgare, samt app via mobilen. Ärenden för driftpersonal. Följa kravställningen som Pajala kommun har utformat. (Se bilaga 1 Kravställning) Med alla punkter ovan som hjälp ska det mest lämpade ärendehanteringssystemet för Pajala kommun tas fram och ses över. Möten har hållits med de 4 olika företag som var aktuella för Pajala kommun/tekniska enheten. De utvärderades ekonomiskt och deras tjänster sågs över. De olika företagen fick tillgång till Tekniska enhetens kravställning och därefter hölls en diskussion om hur många punkter företagen gick med på och om det var någon som de inte kunde uppfylla. Kravställningen (se bilaga 1) har följts upp för att kunna hitta det rätta ärendehanteringssystemet efter Tekniska enhetens behov. Företagen har jämnförts med varandra och prioriteras enligt nedan: Kravställning (se bilaga 1) Kostnaden för ärendehanteringssystemet Utformningen av ärendehanteringssystemet Mobiltillgänglighet (lätt att hantera systemet mobilt för både driftpersonal och medborgare) Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 4

10 3.5 Organisationsbehov Dialog med driftpersonalens arbetsledare har förts för att kunna få en förståelse och information om vad ärendesystemet ska innehålla och användas till. Främst har dialog förts om de vanligaste felanmälningarna de får in angående renhållningen och VA-system som kommunen äger. Med hjälp av att jämföra kravställningen (se bilaga 1) har Pajala kommun gått efter hur stor del av kravställning som de olika ärendehanteringssystemen har kunnat uppfylla. 3.6 Utvärderade ärendehanteringssystem De ärendehanteringsystem som hittades ute på marknaden var: Summerasupport Dedu Multisoft Infracontrol Möten har hållits med de fyra olika ärendehanteringsföretagen för att få en bättre inblick i deras tjänster och se om de uppfyller kraven. Priset har setts över och vad som ingår i tjänsten och inte. Tekniska enheten har fått en presentation av de olika ärendehanteringssystemen via telefon och alla företagen har visat en prototyp för hur ärendehanteringssystemet kan se ut för Pajala kommuns del. Det som har setts över är hur lätthanterligt systemen verkar, och om de har alla funktionerna tekniska enheten söker. Priset på de olika ärendehanteringssystemen har jämförts med varandra (se bilaga 1). De har gjorts en kostnadskalkyl över en 10 års period av användning av systemet, för att kunna se vilket system som är mest ekonomiskt i längden. Pajala kommun/ Tekniska enheten har ringt till referenser för de olika ärendehanteringssystemen och många kommuner i Norrbotten använde sig av ett ärendehanteringsystem som heter Dedu Dedu Dedu (www.dedu.se) är ett ärendehanteringssystem som ägs av konsultföretaget WSP. Bland annat använder sig både Haparanda kommun och Övertorneå kommun sig av programvaran. Båda kommunerna har varit väldigt nöjda med systemet men Dedu hade en lite för hög kostnad och systemet kändes inte så självklart och nytänkande. Kontaktpersonen Erik Lyxell som presenterade Dedu förklarade att de inte kunde uppfylla alla krav i uppsatt kravställning på grund av att de inte hade en app klar och det inte gick att ladda in bilder via mobilen. (I tabell 1 visas en sammanställning över Dedus för- och nackdelar.) Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 5

11 Tabell 1 Överskådlig bild över Dedus för- och nackdelar Multisoft Multisoft (www.multisoft.com) hade Pajala kommun/tekniska enheten även som ett alternativ som ärendehanteringssystem. De bygger upp ett system som skräddarsys efter kundens behov. De är osäkra att ta eftersom det inte finns något fast pris för systemkostnaden eller månadsavgiften, månadsavgiften är 1 % av den slutgiltiga totalkostnaden. På grund av osäkerheten för slutkostnaden blir även månadsavgiften osäker. Minimumkostnaden för att de skulle påbörja att utveckla ett ärendehanteringssystem till Pajala kommun är kr. Niklas Hansson som Pajala kommun var i kontakt med och som visade upp Multisoft, tyckte även själv att om det finns färdiga prototyper på företag som har det Pajala kommun/tekniska enheten söker i ett ärendehanteringssystem, blir det mer ekonomiskt för kommunen att välja de än att köpa tjänsten från dem Infracontrol Infracontrol kan uppfylla Pajala kommuns kravställning (se bilaga 1) och alla funktioner (se bilaga 2) som Tekniska enheten vill att ett ärendehanteringssystem ska innehålla uppfyller de (se tabell 2 där Infracontrols för- och nackdelar har sammanställts). Infracontrol har en färdigutformad felanmälningsapp som det går att skicka mobilbilder med. Appen är gratis för användare och kostar inget att ladda ner, det kostar inte medborgare något att använda sig av appen och felanmäla i den. De har fasta avgifter förutom sms avgifter och supportavgifter. Supporten börjar kosta efter att en timme är förbrukad i månaden, efter det börjar det kosta 900kr/timme. De två första veckorna när ärendehanteringssystemet är i bruk är all support och ändringar i systemet gratis och ingår i startpriset. Tabell 2 Överskådlig bild över Infracontrols för-och nackdelar. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 6

12 3.6.4 Summerasupport Hans Tjernlund presenterade Summerasupport för Pajala kommun och det ärendehanteringssystemet var det mest ekonomiska för Tekniska enheten. Gränssnittet är användarvänlig och deras ärendehanteringssystem verkar vara lätthanterligt och smidigt. En konkurrensanalys är gjord för att lättare kunna separera och jämföra de olika ärendehanteringssystemen (se bilaga 1). Summerasupport har fasta kostnader och en utformning på systemet som är lättförståeligt (se tabell 3 där Summerasupports för- och nackdelar har sammanställts). Deras referens Åsa på Krokoms kommun kunde även intyga att systemet har varit lättförståeligt och endast legat nere någon timme under de 3 år som de använt sig av Summerasupport. Summerasupport kunde även uppfylla vår kravställning förutom att de inte hade en mobilanpassad hemsida eller en mobilapp, och det är två viktiga tjänster Tekniska enheten vill ha i ett ärendehanteringssystem. Tabell 3 Överskådlig bild över Summerasupports för- och nackdelar Alla ärendehanteringssystem ovan har jämnförts med varandra för att kunna se vad som är inkluderat i respektive system. Det som ska finnas med är specificerat i kravställningen (bilaga 1) och konkurrensanalysen redovisas i bilaga Val av ärendehanteringssystem Valet Pajala kommun och undersökningen har kommit fram till är att Infracontrol kommer att inskaffas. Eftersom en mobil app sågs mer fördelaktigare än ett faktureringssystem i felhanteringssystemet som Summerasupport hade. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 7

13 4 Diskussion Efter många övervägningar blev Infracontrol det ärendehanteringssystemet som Pajala kommun valde. Chefen och arbetsledarna för Tekniska enheten hade tidigare varit på en demoföreläsning med Infracontrol men ville ändå se över andra alternativ på system. I slutet stod det mellan Infracontrol och Summerasupport, men Summerasupport föll på att de inte hade ett mobilvänligt system och även på grund av att de inte hade så många kommuner som referenser. En referens de hade var Åsa Sjödin på Krokoms kommun men under en intervju via telefon berättade hon att de ska säga upp avtalet med Summerasupport till sommaren Enligt henne var det på grund av att de hade ett tidigare system de kunde använda som ärendehanteringssystem och då var det onödigt att ha två kostnader för samma tjänst. Pajala kommun hade osäkerheter i början för Infracontrol då det endast var större kommuner som använde sig av systemet. Pajala kommun är inte stort, och då tänkte de att Infracontrol kanske är för stort och omfattande för Pajala. Pajala är inte en stor kommun men alla tjänster som Infracontrol erbjuder kommer att behövas. Till exempel har Pajala kommun inte entreprenörer som har hand om renhållning, utan det är kommunen själva som sköter om den. Transportsidan som kör sopbil, slambil, traktor, lastbil, hjullastare mm har ett behov av att veta om t.ex. en felanmälan om ett missat sopkärl som inte är tömt. Uppföljning behövs för att få reda på senare om kärlet är tömt eller inte och ha det dokumenterat. Det är annars lätt att det faller mellan stolarna och medborgare måste kontaktas igen. Det som även gör att Infracontrol känns mer säkert att använda sig av är att grannkommunen Gällivare använder sig av ärendehanteringssystemet och de upplevs som väldigt nöjda kunder. Boden kommun använder sig också av Infracontrol och de har som Gällivare kommun blivit nöjda med Infracontrol. En osäkerhet med Summerasupport är att ingen annan kommun i Norrbotten har införskaffat det. De har även väldigt få referenser hos kommuner. Avsaknad av mobilapp för driftpersonalen var ett stort minus och det gjorde att Tekniska enheten tappade intresse för Summerasupport. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 8

14 5 Slutsats Ärendehanteringssystemet ska kunna dokumentera ärenden och de ska kunna föra statistik över ärenden. Felanmälningar ska kunna följas upp och en mobilapp är lämpligt i dagens samhälle. Appen ska kunna underlätta för medborgare att göra en anmälning eller lämna en synpunkt, och driftpersonalen ska enkelt kunna hämta arbeten via mobilappen. Ärendehaneringssystemet ska vara ekonomiskt acceptabelt och inte ha långa uppsägningstider eller andra dolda kostnader. Systemet ska vara lätthanterligt och alla i personalen ska kunna använda sig av det. De finns många olika ärendehanteringssystem att välja mellan, några är mer produktsystem och andra leverantörssystem mm. Pajala kommun behöver ett system som är riktat för tjänster och ärenden. Ett tecken på att Infracontrol är rätt system för Pajala kommun är att många andra kommuner med samma tjänster använder sig av systemet, och tycker att det passar dem. Infracontrol kan även uppfylla alla kraven (se bilaga 1) som Pajala kommun kräver, och det kunde inget annat av de ärendehanteringssystem som Infracontrol jämnfördes med. Alla nämnda ärendehanteringssystem liknade varandra mycket i utformningen men de som kändes lättast att förstå och var mest självklara är Infracontrol och Summerasupport. Det som saknades av Summerasupport var att de inte hade en mobilapp som Infracontrol har utan de har en vanlig hemsida där felanmälningarna går att göra. Appen är mer viktig än ett ärendehanteringssystem med faktureringssystem för Pajala kommun pga. att kommunen redan använder sig av ett faktureringssystem som även länkar sig med renhållningen och återvinningscentralen. Appen ska underlätta felanmälningarna för medborgarna och göra anmälningarna så enkla och lättillgängliga som möjligt. Appen är viktig för att många medborgare i dag har en Android/Iphone och det är nytänkande och mer lättillgängligt med en app än en dator. En del av personalen har varit på en demoföreläsning med Infracontrol i Boden för att intresset för ärendehanteringssystem har funnits bland personalen ett par år för att kunna underlätta felanmälningssamtal och pappersarbeten. Infracontrol kan uppfylla alla krav Pajala kommun ställt. God kontakt har hållits med Infracontrol om den ekonomiska delen och de olika funktioner de har i sitt ärendehanteringssystem. De hade alla funktioner Pajala är i behov av och ett färdigställt system som passar kommunen. Infracontrol är det system som kommer att införskaffas till Pajala kommun. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 9

15 6 Referenser Bildkälla: [hämtad: ] Referenspersoner vid kontakt på ärendehanteringssystem: Hans Tjernlund Summerasupport Niklas Lennerstad Infracontrol Niklas Hansson Multisoft Erik Lyxell Dedu Muntliga intervjuer och rådgivningar av: Lisa Stridsman Kommunalteknisk chef/handledare Folke Krutrök Kommunalteknisk arbetsledare Ulf Kero Kommunalteknisk arbetsledare Fredrik Silverlind Projekt-/UtredningsIngenjör/handledare Beatrice Svarvare Teknisk assistent Anita Krutrök Teknisk assistent Åsa Sjödin Krokoms kommun Internetkällor: [hämtad: ] [hämtad: ] [hämtad: ] [hämtad: ] [hämtad: ] Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 10

16 7 Bilagor Bilaga 1 Pajala kommuns Kravställning Kravställning felanmälanssystem Tjänsten ska ha en tillgänglighet på minst 98 % av tiden. De personuppgifter som lagras i systemet måste uppfylla kraven från personuppgiftslagen. Att vid avslut av avtal eller uppsägning av pågående avtal ge möjlighet för Pajala kommun att enkelt få ut all sparad information i lättläst standardformat (ex. Excel). Pajala kommun ska äga alla sina sparade uppgifter i systemet och när som helst på begäran ha möjlighet att lyfta ur dessa ur systemet. Inga händelser får raderas eller plockas bort utan godkännande från Pajala kommun. Garanterad integritet för Pajala kommuns data/ att endast Pajala kommun har tillgång att läsa sina egna uppgifter. Andra användare av tjänsten ska inte kunna gå in och ta del av Pajala kommuns uppgifter. Felanmälan via telefon, mobil (app), webbformulär på egen hemsida. Medborgare i kommunen ska erbjudas möjlighet att göra sina anmälningar via telefoni eller via kommunens hemsida. Det ska även finnas möjlighet att göra sin felanmälan via app för mobiltelefoner. Automatisk bekräftelse till medborgare ska skickas ut av systemet, likaså en bekräftelse när ärendet är avslutat. Möjlighet att publicera felanmälningar på hemsida. Vid flertalet drabbade ska möjlighet att publicera inkommen felanmälan på hemsidan finnas. På så sätt ser andra i området att ärendet redan är anmält och kan följa statusen. Lätthanterat för admin/användare. Enkelhet för dem som manuellt tar emot och lägger in felanmälningar som inkommer via telefon. Enkelhet för driftspersonal som tar hand om inkomna felanmälningar och sköter återkoppling till kund. Systemet bör vara lättöverskådligt. Samla likadana felanmälningar under samma anmälan. Om flertalet likadana felanmälningar inkommer på samma område, adress ska möjlighet att samla dessa under en anmälan finnas. Detta skapar mindre administrativt arbete för den som tar emot felanmälningarna. Möjlighet att söka på namn, adresser, ärendenummer, områden, feltyper m.m. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 11

17 Lägga till/ta bort handläggare, kategorier. Möjlighet att göra förändringar/förbättringar i systemet när behov av detta finns. Kompatibelt gränssnitt mot andra system Statistik ska kunna tas fram på ett enkelt sätt. Inkomna felanmälningar under valda perioder, typer av felanmälningar, områdesvis redovisning m.m. Kartfunktioner/gränssnitt mot kommunens GIS-system. Systemet skall ha kartfunktionalitet för att kunna ange geografisk position på ärendet och visualisera inkomna ärenden i geografin. Gränssnitt mot Pajala kommuns GIS. o Det skall finnas möjlighet att använda kommuns GIS-data i felanmälanssystemet, tex som bakgrund-/referensdata. o Det skall finnas möjlighet att med standardöverföringsformat importera data från felanmälansystemet till kommuns GIS. o Det bör finnas möjlighet att med standardgränssnitt läsa data direkt mellan systemen, tex via WMS/WFS. Uppgifter som lagras i systemet skall vara tillgängliga och läsbara för Pajala kommun. Om systemet levereras som molntjänst skall Pajala kommun på begäran kunna få ut uppgifterna från databasen även efter molntjänstens upphörande. Detaljer om dataformat och leveransrutiner skall specificeras i avtal. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 12

18 Bilaga 2 Konkurrensanalys Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 13

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Redovisning av Synpunkten 2013

Redovisning av Synpunkten 2013 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Martin Ström Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Martin Ström Förord Som en del i utbildningen Bygg och Anläggning

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN GALLRINGSUTREDNING DNR 005-746/2008 SID 1 (5) 2008-09-01 Stadsarkivet GALLRINGSUTREDNING INFORMATION I KONTAKTCENTER 1. Beskrivning 1.1. VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

Intelligent Infrastruktur av Infracontrol. Sedan 1993

Intelligent Infrastruktur av Infracontrol. Sedan 1993 Intelligent Infrastruktur av Infracontrol Sedan 1993 Korta fakta om Infracontrol 30 personer 55 MSEK/år Skandinaviska marknaden Kontor: Mölndal Huvudkontor Stockholm Uddevalla Oslo Grundat 1993 Infracontrol

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Manual Mapaz MZ - provtagare

Manual Mapaz MZ - provtagare Manual Mapaz MZ - provtagare Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support. support@mapaz.com, telefon: 08-551 142 01. Maskinkörkortet är framtaget av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-,

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om Underhåll Så kommer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Digital dokumenthantering

Digital dokumenthantering Digital dokumenthantering Skanning av inkommande dokument Lösning: En bordskanner med god arkmatning (80 ark/min). En skanner per registrator Mjukvara som hanterar flera moment i samma skanning (inläsning,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Produktblad laget.se Gratis hemsidor till idrotten!

Produktblad laget.se Gratis hemsidor till idrotten! Produktblad laget.se Gratis hemsidor till idrotten! Laget.se är idag en av Sveriges absolut största webbtjänster för idrotten. Genom laget.se kan du som klubb eller lag, helt kostnadsfritt, få en egen

Läs mer

Enkät- och analysverktyg

Enkät- och analysverktyg Enkät- och analysverktyg Be the first to know Skapa undersökningar, anmälningar och blanketter Kombinera webb-, mobil-, pekskärms- och pappersenkäter Analysera och bearbeta enkäter Enkät- och analysverktyg

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt?

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Smarta e-tjänster Projekt RIGES - resultat och visioner Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls kommun Regional Innovativ

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 Inlämningsarbete Case Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 1 Bakgrund bedömning inlämningsarbete Syfte: Eftersom det står i betygskriterierna att för VG skall deltagaren

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Inledning. september. Ny version på måndag kväll

Inledning. september. Ny version på måndag kväll september Inledning Ny version på måndag kväll Sommarvärmen försvann från norr men vi håller oss varma med en ny version av DeDUWeb. På måndag kväll så uppdaterar vi till version 5.5.0 Den innehåller fler

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

Deadline 3 Kartlägg kundens röst

Deadline 3 Kartlägg kundens röst Deadline 3 Kartlägg kundens röst 2011-02-16 Grupp E2: Josefin Bertilsson Dennis Carlsson Jacob Lindberg Karin Uhlén Fredrik Öhrby Handledare: Gauti Asbjörnsson Innehållsförteckning 3 Kartlägg kundens röst...

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på layout, ett GUI-baserat program Frågor 1 Laboration 5 - Introduktion Syfte: Öva på självständig

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer