Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning balanserade styrkort Medborgardialoger Framtidsprogrammet och brukarundersökningar 2. Kvalitetssäkring 3. Projekt kognitivt stöd 4. Biståndsavdelningens årsberättelse 5. Team HO (handikappomsorg), årsberättelse 6. Team assistans, årsberättelse 7. Team socialpsykiatri, årsberättelse 8. Specialistteamet, årsberättelse (inklusive all HSL-verksamhet) 9. Handikappsekreterarens uppdrag, årsredovisning 10. It-verksamheten, årsredovisning 11. MAS-uppdraget (medicinskt ansvarig sjuksköterska), årsredovisning 12. Ekonomiskt bokslut 13. Personalbokslut 14. Jämställdhet och mångfald 15. Arbetsmiljö 16. Miljöbokslut 2

3 1. Inledning Förvaltningen ska genom verksamhetsberättelsen redogöra för måluppfyllelse och avge rapport om utvecklingsarbete och särskilda händelser under året. Där ska ingå en redovisning av ekonomiskt utfall och personalstatistik med åtföljande kommentarer. Målgrupp är i första hand nämndansvariga politiker. Verksamhetsberättelsen är ett viktigt underlag för revisionens granskning av handikappnämndens måluppfyllelse sett genom förvaltningens samlade insatser. Verksamhetsberättelsen följer förvaltningens organisation avseende team och funktioner. Särskilda utvecklingsområden och uppdrag kommenteras i särskild ordning. Ekonomiskt bokslut, personalbokslut och miljöbokslut redovisas enligt given mall. Måluppfyllelse för förvaltningens olika verksamheter på områdesnivå redovisas inte i verksamhetsberättelsen. Samtliga måldokument redovisas på intranätet. Målarbetet på områdesnivå granskas och värderas i samband med utdelning av nämndens kvalitetspris. Handikappnämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Handikappnämndens visions- och inriktningsmål går under rubrikerna: Det tillgängliga samhället Forma sitt eget liv Ett rikare liv Omsorg med engagemang och kompetens Förvaltningen bryter ner dessa till uppnåendemål i modellen balanserat styrkort med fyra perspektiv. Dessa mål är utgångspunkten för det målarbete som processas på olika nivåer i förvaltningen och följs upp löpande under året och sammanfattas i och med årsredovisningen. Brukare Brukaren i centrum Personal Den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget Verksamhet Göra rätt saker på rätt sätt Ekonomi Bästa möjliga kvalité för tilldelade resurser Verksamhetsmålet som är beslutat av Kommunfullmäktige anger att beslut ska verkställas inom tre månader till högst genomsnittskostnad per insats enligt räkenskapssammandraget. Detta följs upp löpande under året kopplat till budget- och personaluppföljningar. Per den 31 december rapporteras att två insatser inte har verkställts inom utsatt tid under året. En insats avser kontaktperson och en insats är särskilt boende för vuxna. Detta innebär att målet om god ekonomisk hushållning inte uppfylls. Totalt har 724 insatser, enligt LSS, verkställts inom förvaltningen under året. 3

4 Genomsnittskostnaden för verkställda insatser enligt LSS framgår av redovisade nyckeltal med jämförelse över åren : V e r k s a m h e ts m å tt B o e n d e fö r v u x n a A n ta l b o e n d e N e tto k o s tn a d p e r b o e n d e S ta n d a rd k o s tn a d K o rt tid s v ist else A n ta l b e v ilja d e p e rs o n e r N e tto k o s tn a d p e r p e rs o n S ta n d a rd k o s tn a d D a g lig v e rk s a m h et A n ta l in s k riv n a p e rs o n e r N e tto k o s tn a d p e r in s k riv e n S ta n d a rd k o s tn a d K o n t a k t p er so n er A n ta l 3 1 / N e tto k o s tn a d p e r k o n ta k tp e rso n S ta n d a rd k o s tn a d F a m ilj eh em A n ta l 3 1 / N e tto k o s tn a d p e r fa m ilje h e m s ä re n d e S ta n d a rd k o s tn a d A v lö sa rse rv ic e A n ta l 3 1 / N etto k o stn a d S ta n d a rd k o s tn ad L ed s a g a rse rv ic e A n ta l p er s o n er 3 1 / N etto k o stn a d S ta n d a rd k o s tn ad P er so n lig a ss is t en t A n ta l p er s o n er m ed p er s as s e n l L S S A n ta l p er s o n er m ed p er s as s e n l L A S S A n ta l p er s o n er m ed p er s as s e n l S o L K o stn a d p er b ev iljad L S S ti m m e lä g st 3 7 k r /h 4 5 k r /h k r /h k r /h k r /h K o stn a d p er b ev iljad L S S ti m m e h ö g s t k r /h k r /h k r /h k r /h k r /h K o stn a d p er b ev iljad L S S ti m m e s n itt k r /h k r /h k r /h k r /h k r /h Målet är inte uppfyllt; insatsen kontaktperson redovisar för handikappnämnden en högre nettokostnad än den riksgenomsnittliga kostnaden. 4

5 Förvaltningsledningens målredovisning balanserade styrkort Förvaltningen bryter ner de av fullmäktige och nämnden angivna målen i modellen balanserat styrkort med fyra perspektiv: Brukare Brukaren i centrum Personal Den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget Verksamhet Göra rätt saker på rätt sätt Ekonomi Bästa möjliga kvalité för tilldelade resurser Verksamheten - vi skall göra rätt saker på rätt sätt Avgörande faktorer Aktiviteter Nyckeltal Nyckeltal 2011 Vi har ett kompetent ledarskap som ges förutsättningar att klara sitt uppdrag Vi har multikompetenta arbetsgrupper i våra verksamheter Verksamhetens mål och uppdrag är kända av alla Vi har identifierat områden där det inte får bli fel och beslutar/tillämpar rutiner som är väl kända av alla Dokumentationen är kvalitetssäkrad Använda KSS-rollen som stödfunktion till Oc Skapa rätt teamorganisation Prova samordnat ledarskap KSS är implementerade i Antal KSS 13 st vissa verksamheter Antal arbetsgrupper Analys av kompetensbehov som har en Arbetsgrupperna i utvalda delar av kompetensplan inom NPFverksamheten verksamheten Arbetsgrupperna gör sina Andel arbetsgrupper 100% egna styrkort Processbeskrivningar av verksamheten finns/följs upp och nya utarbetas efter hand Öka dokumentationen i Pro-Capita Lista aktuella processbeskrivningar samt plan för revidering och nya Antal arbetsgrupper som har läs/skrivbehörighet 20 st Resultat st KSS är anställda Vi är i slutfasen av analys av kompetensbehov i verksamheten, arbetet fortsätter Varje arbetsgrupp har ett måldokument med några undantag. Processbeskrivningar som behöver förtydligas/skapas finns framtagna och kommer färdigställas under Antal arbetsgrupper med läs- och skrivbehörighet i Pro-Capita är 21 st. 5

6 Brukaren i centrum Rättsäkert beslut Individuellt utformat stöd Öka den enskildes självständighet Avgörande faktorer Handläggning, utformning och genomförande av stöd sker i dialog med den enskilde och dennes upplevda behov ska vara utgångspunkten i mötet Vi har en dialog med brukare och organisationer Brukarna har tillgång till nya sociala arenor Anhöriga har tillgång till eget stöd Aktiviteter Nyckeltal Nyckeltal Beslut inom 90 dagar Andel beslut inom tidsgränsen Prioritera brukarens Andel positiva/negativa via upplevelse av mötet enkätundersökning Genomförande Andel upprättade planer ska upprättas genomförandeplaner Kartläggning och Andel brukare som kan svara stöd avseende JA eller NEJ kommunikation Stödja etablering av brukarförening Tillvarata brukarnas synpunkter i modell fokusgrupp (intern revision och start ny verksamhet) Börja använda sociala medier för våra målgrupper Göra känt att vi har aktiviteter för anhörigstöd Göra en plan för arbetet mot våld i nära relationer Brukare engagerad i ett eget forum Vilka fokusgrupper har genomförts Ett utvecklingsarbete har startat Statistik antal kontakter Det finns en plan 98% 75% av nya aktuella ärenden 100% Ett sådant forum 3 områden: Resultat 2011 Beslut inom 90 dagar målet väl uppfyllt Antalet genomförandeplaner målet uppfyllt. Förvaltningen kommer arbeta vidare med kvalitet och innehåll i dessa under 2012 Kartläggning JA/NEJ ej genomfört Det finns ett brukarråd inom förvaltningens ansvarsområde Fokusgrupper eller liknande har genomförts vid flertalet tillfällen, både med brukare som med anhöriga Utvecklingsarbete avseende sociala medier har påbörjats. Kontakt tagen med Hyper Island och arbete skulle kunna påbörjas under Antalet aktiviteter kan nu följas upp, avseende anhörigstöd. Plan för hur våld i nära relation är upprättad och arbete med utbildning kommer genomföras under våren

7 Ekonomi - bästa möjliga kvalitet utifrån tilldelade resurser Avgörande faktorer Faktorer som påverkar utfallet fångas upp vid uppföljningen för tidiga åtgärder Omfördelning av resurser i verksamheten under löpande budgetår Effektiv bemanning Aktiviteter Nyckeltal Nyckeltal Utveckla rutin för månadsvis uppföljning Kostnad per brukare och år i särskilt boende Kostnad per timma LASS/LSS: Utveckla Procentuell fördelning av resursfördelnings- personalkostnad systemet nivåbedömning/arbetsmiljö Reserv 2% Skapa eget utrymme för omfördelning Minska antal timanställda Ta fram nytt årsarbtidsavtal Tydliggöra bemanningsteamets uppdrag Rambeslut för verkställighet utifrån aktuellt behov Varje enhet ska kunna följa upp utfall av egen bemanning Beslut är utformade på det sättet (ej fast tid) Minska med 6 st Alla nya beslut 2011 Resultat 2011 Förvaltningen är med i Kostnad Per Brukare och har under 2012 fått den första rapporten. En utveckling av resursfördelningssystemet, att även omfatta faktorer av arbetsmiljökaraktär, har inte kunnat genomföras. Förvaltningen har under 2011 haft en intern reserv för oförutsedda händelser på 2% Förvaltningen har inte kunnat minska antalet timanställda. Detta framförallt för att befintlig resursenhet inte varit bemannad i den utsträckning som varit planerad. Rambeslut finns inom insatsen hemtjänst. 7

8 Personal och arbetsmiljö - den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget Avgörande faktorer Vi har ett tydligt och tillgängligt ledarskap Vi får återkoppling på vårt arbete Vi kan se resultatet av vårt arbete Alla medarbetare vet sitt uppdrag och ansvar i verksamheten Vi känner oss delaktiga vid arbetsplatsens förändringar Vi tar ansvar för arbetsmiljön och upplever att vi mår bra Aktiviteter Nyckeltal Nyckeltal Alla chefer deltar i ledarprogammet Löne- och medarbetarsamtal genomförs utifrån en förbättrad mall; medarbetarens kommunikation med brukaren ska vara en indikator i ny mall Uppdragsbeskrivningar som tydliggör ansvar och befogenheter i våra olika roller. Risk- och konsekvensanalys genomförs innan förändringar. Andel deltagande 100% Genomförda löne- och medarbetarsamtal 98% Andel färdiga Specialistteamets uppdragsbeskrivningar funktioner (vilka olika roller) inkl HSL Antal analyser som redovisas i lokal/central samverkansgrupp Sjukfrånvaro minskar Tillämpa FAS-verktyget Ta fram förslag på enklare verktyg att använda i Frisknärvaro ökar samma syfte Medarbetarna mår bra. (uppf.medarb.enkät) 3 dagar per anställd 55% 90% Resultat 2011 Förvaltningens samtliga chefer deltar i ledarprogrammet Löne- och medarbetarsamtal genomförda enligt plan Uppdragsbeskrivningar är inte färdiga enligt plan. Finns med som uppdrag 2012 Det har inte gått att följa upp antalet genomförda risk- och konsekvensanslyser. I samband med förvaltningens arbete med systematiskt arbetsmiljö kommer detta vara ett fokusområde Målet är nått avseende sjukfrånvaro. Frisknärvaro och mående är två faktorer som förvaltningen sett som prioriterade att arbeta med under 2012 Förvaltningen kommer att beakta utfallet i redovisade nyckeltal i verksamhetsplan och revidering av styrkort Kommentar: Våren 2010 genomfördes en studie som fick titeln Utformning av balanserat styrkort i handikappförvaltningen i Karlskrona kommun (Linnéuniversitetet, ämnesfördjupande arbete i ekonomistyrning, förf. L Edler, E Isacsson, M Johannesson, L Svensson). I rapporten konstateras följande, citat: 8

9 Förvaltningen har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med att utforma ett balanserat styrkort. De har en bra vision utifrån vilken strategierna är väl förankrade, däremot behöver de förmedla visionen till medarbetarna på ett bättre sätt. De valda perspektiven och målen är väl framtagna, däremot saknar vi ett utvecklings- och lärandeperspektiv. Aktiviteterna och nyckeltalen har vissa brister och bör därför genomarbetas. De har skapat orsak verkan - samband inom och mellan sina perspektiv, vilket är mycket bra; det sambandet bör de ha i åtanke vid framtida revideringar och nedbrytningar av styrkortet. Förvaltningen bör utforma en handlingsplan för att fullborda styrkortet. Våren 2011 har ytterligare studie genomförts en magisteruppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan av Marthina Johannesson och Erica Isacsson. Det balanserade styrkortet var tänkt att förbättra kvaliteten i den operativa verksamheten. Det skulle även förbättra kommunikationen gentemot nämnden. På team- och arbetsgruppsnivå tror man att syftet med att införa balanserad styrning var att kommunicera mål och strategier ner till den operativa verksamheten för att skapa en tydlig röd tråd genom förvaltningen. Vissa medarbetare har svårt att se någon som helst anledning med att implementera balanserad styrning. Den granskning som genomförts har inneburit att förvaltningsledning fortsatt arbetet med att tydliggöra syfte och utformning av sitt måldokument. Medborgardialoger Framtidsprogrammet Den så kallade framtidsgruppen med representation från brukarorganisationer och nämnden genomförde under 2010 ett arbete med att ta fram ett framtidsprogram. Detta program antogs av kommunfullmäktige under 2011 och ligger nu till grund för vilket synsätt förvaltningen skall ha på sitt uppdrag. När samhället utformas utifrån ett funktionshinderperspektiv är generella lösningar som fungerar för så många som möjligt alltid det främsta alternativet. Om generella lösningar inte räcker till för att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet ska insatser och individuella stöd komplettera den generella tillgängligheten. Framtidsprogrammet vill öppna upp för ett nytt sätt att tänka kring stödet till funktionshindrade i Karlskrona kommun. Det ska vara alla verksamheters ansvar att arbeta för de generella lösningar som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna Leva som andra. Det är handikappnämndens ansvar att komplettera med ett individuellt utformat stöd och insatser när det övriga inte är tillräckligt för att den enskilde ska uppleva full delaktighet och jämlikhet. Framtidsprogrammets idé kan också uttryckas som Empowerment den enskildes makt över sitt liv! Brukarundersökningar Under verksamhetsåret har inga större brukarundersökningar genomförts. Förvaltningen har arbetat med det underlag som man fått in under 2010 och jobbat med att åtgärder utifrån de slutsatser som dragits därifrån skall få fotfäste ute i verksamheterna. För att få en djupare kunskap om den enskilde brukarens uppfattning om sitt stöd har förvaltningen genomfört ett antal direktriktade undersökningar i form av fokusgrupper. 9

10 Främst har detta berört personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resultatet av dessa kommer ligga till grund för utveckling av personliga stödet till dessa grupper. Tillsammans med samtliga enkäter och undersökningar som gjorts anser förvaltningsledningen att det finns ett brett och djupt underlag att använda i utvecklingen av stöd och service till de personer som har insatser av oss. Detta gäller inom områdena: Personlig assistans Socialpsykiatri Handikappomsorg (särskilda boenden och daglig verksamhet) Motsvarande undersökningar har även gjorts i samband med nystart av verksamhet. Här har diskussioner förts med dem som skall flytta in i vår verksamhet och deras anhöriga. Syftet är att få en så fullödig bild som möjlighet avseende vilket behov av stöd varje enskild brukare har. I tjänsten Claes Wiridén Förvaltningschef 10

11 2. Kvalitetssäkring Tillsyn 2011 Under året har socialstyrelsen genomfört en tillsyn i verksamheten. De tittade framför allt på samverkan mellan kommun och Landsting när det gäller personer med samtidiga insatser från Landstingets psykiatri och kommunens socialtjänst. Rapporter enligt Lex Sarah Vid halvårsskiftet skedde en förändring i bestämmelserna som reglerar Lex Sarah. Lex Sarah gäller inom hela socialtjänsten. Missförhållanden skall rapporteras till Socialstyrelsen för att de skall få en samlad bild av allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten. Risk för missförhållande skall rapporteras för att utveckla det förebyggande arbetet. De ändrar benämning från anmälan till rapport. Det är ett sätt att visa att det handlar om att förebygga och åtgärda brister i organisation och rutiner i verksamheten och inte att anmäla enskilda personer. Lex Sarah skall vara en del i organisationens systematiska förbättringsarbete. Under året har det gjorts fem rapporter enligt Lex Sarah. Fyra har gällt bemötande och kränkning och en har gällt brister i omsorgerna. Exempel på åtgärder med anledning av rapporter enligt Lex Sarah En rapport har genomförts tillsammans med personalspecialist och den ledde till arbetsrättsliga åtgärder för en anställd. Viktigt att grupper får stöd i att skapa och utveckla ett öppet arbetsklimat där man pratar med varandra om det var och en gör i sitt arbete så att ett upplevt dåligt bemötande kan ändras snabbt. Verksamheterna skall lyssna mer på varje individ vi arbetar med för att bättre förstå hur vi som ger stöd uppfattas och så att de kan styra hur vi skall ge stöd och hur vårt möte skall vara just för honom/henne. Kvalitetssäkringssamordnare I förvaltningen finns idag 14 personer som har ett uppdrag som kvalitetssäkringssamordnare utöver sitt ordinarie uppdrag. Det extra uppdraget gäller att i första hand säkra att vi gör rätt saker på rätt sätt för varje person som vi ger stöd. Till att börja med har vi ägnat tid åt verkställighet av beslut. Det vi skall göra är att se till så var och en som har rätt till insatser från våra verksamheter har en plan, överenskommelse, med oss vad de vill ha ut av våra insatser och vad vi skall göra. Den kallas genomförandeplan och skall ha datum för uppföljning. Det skall alltid finnas en sådan aktuell överenskommelse. Ett första steg är att säkra att de finns. Det andra steget är att redovisa hur den enskilde har fått möjlighet att ha makt och inflytande över sin överenskommelse med verksamheten. Det arbetet har kommit olika långt i förvaltningen. Till nästa år kommer varje enhet att få i uppdrag att redovisa aktuella planer och hur man säkrar brukarnas inflytande. På ett liknande sätt behöver vi påbörja arbetet med att kvalitetssäkra handläggning, vägen från ansökan till beslut och övergången från beslut till verkställighet. Tomas Gotthardsson Utvecklingschef 11

12 3. Projekt Kognitivt stöd Handikappförvaltningen fick hösten 2010 utvecklingsmedel via Hjälpmedelsinstitutet för att bedriva projektet Kognitivt stöd. Projektet har pågått tom Arbetsterapeut i handikappförvaltningens specialistteam har varit projektledare. Målgruppen har varit personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning som ges insatser via handikappförvaltningen. Målsättningen för projektet var att öka kunskapen i handikappförvaltningens verksamheter vad gäller kognitiva funktionsnedsättningar och hur dessa kan kompenseras med kognitivt stöd och att personer med psykisk funktionsnedsättning får tillgång till kognitivt stöd. Kognitiva funktionsnedsättningar är vanligt vid bla psykisk sjukdom och neuropsykiatriska diagnoser och medför bla svårigheter att minnas, komma igång och/eller avsluta aktiviteter, passa tider och sömnstörningar. Förutom hjälpmedel finns det metoder, strategier och produkter i vanlig handel som kan stödja vid kognitiva funktionsnedsättningar. Stödet ska ge ökad trygghet, självständighet, aktivitet och delaktighet i samhället. Inom handikappförvaltningen är arbetsterapeuternas insatser gentemot målgruppen i huvudsak inriktad på fysiska funktionsnedsättningar. Arbetsterapeut är dessutom inte en självklar funktion inom landstingspsykiatrin i Blekinge. Detta medför att personer med psykisk funktionsnedsättning har begränsade möjligheter att få tillgång till kognitiva hjälpmedel. I Hjälpmedelsinstitutets kostnadsnyttoanalys gällande hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning framgår det att hjälpmedel förväntas underlätta vardagliga sysslor för brukarna. Behovet av stödinsatser från kommun/landsting och anhöriga antas minska. Inom projektets ram har arbetsterapeut har haft informationsträffar för baspersonal inom särskilda boende och mobila team, handläggare, koordinatorer och kommunala handikapprådet. Under hösten anordnades Inspirationsdag om hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dagen lockade ca 200 besökare varav 150 personer deltog på föreläsningarna. Sex brukare har fått testa olika form av kognitivt stöd, vilket lett till ökad självständighet och delaktighet i vardagsaktiviteter. I en undersökning som genomförts vid FoU Välfärd Värmland framgår att det krävs spridning av kompensationstanken, främjande av rehabiliterande organisationskulturer och etablering av kognitionscentra med aktiv visningsmiljö för att tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel ska öka för personer med psykisk funktionsnedsättning. Hur dessa åtgärder genomförs inom handikappförvaltningens verksamheter för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara avgörande för hur tillgängligheten till kognitivt stöd blir framöver. Det är av stor vikt att det påbörjade utvecklingsarbetet kring kognitivt stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning fortsätter och att det bli ett självklart inslag i brukarens vardag. I tjänsten Åsa Ehnbom Leg. Arbetsterapeut 12

13 4. Biståndsavdelningens årsberättelse Ansvarsområde Biståndsavdelningen ansvarar för myndighetsutövningen i hela organisationen. Verksamhetens mål är att tillförsäkra den enskilde en rättssäker handläggning och leda till för den enskilde ett korrekt beslut, invägt även annan lagstiftning, förordningar och riktlinjer utifrån delegation. Gällande lagstiftning/områden; LSS-lagen- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL- Socialtjänstlagen för yngre personer i behov av stöd (under 65 år), Psykiatrireformen (dvs. personer med långvariga och allvarliga psykiska funktionshinder) samt handläggning av parkeringstillstånd enligt Trafikförordningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter för biståndshandläggare är att utreda behov av bistånd/insatser efter ansökan/anmälan, dokumentera, fatta beslut och beställa insatser. Huvudansvar för samordning av insatser samt samverkan med andra berörda myndigheter. Hembesök och vårdplaneringar, telefonkontakt för att ge information, rådgivning m.m. Fortlöpande inventeringar av funktionshindrades behov av stöd, uppföljningar och omprövningar av tidigare beslut. Biståndsavdelningens måluppföljning/utvärdering och kommentar Biståndsavdelningen har under 2011 fortsatt arbeta praktiskt med tidigare uppsatt mål, - Handlingsplan barnperspektivet i handläggningsarbetet/dokumentation I övrigt har arbetet 2011 fokuserats på personal och arbetsmiljö då arbetssituationen på biståndsavdelningen varit ansträngt på grund av hög arbetsbelastning. Ny handläggartjänst finns i budget för Arbetet med arbetsmetoder/prioriteringar måste fortsätta under Utvärdering Antal upprättade individuella planer = 11( , , ) Antal ärende med handläggningstid överstigande 90 dagar = 2 (1 kontaktpersonsansökan samt 1 ansökan personlig assistans där varaktighet inte kunnat bedömas då det finns pågående rehabiliteringsinsatser) Särskilda händelser under året Rekrytering av tjänst som biståndschef på biståndsavdelningen har i stort sett pågått under större delen av året och är fortfarande inte klar. Anmälan till samt tillsyn från arbetsmiljöverket under året, handlingsplan upprättad för fortsatt arbete. Insatt extraförstärkning av vik handläggare under hösten för att hinna med att ompröva ärenden enligt SoL. Personalen har också under första halvan av året haft föreläsningar om stress, stresshantering, reflektion, grupprocess samt kommunikation via Kommunhälsan. Vikarie för handläggare socialpsykiatri under perioder av året då ordinarie handläggare Alexandra varit föräldraledig. Tillsyn från Socialstyrelsen i slutet av året inom socialpsykiatrins område avseende handläggning och genomförande av beslut samt samverkan mellan Lt/kommun. Deltagande i projektgrupp angående upphandling nytt datasystem samt deltagande i arbetsgrupp för testning av nya datasystem under hösten. Ny lagstiftning gällande bosättningskommun/vistelsekommun - SoL-LSS. Upparbetade rutiner tillsammans med ÄF gällande SoL-insatser hemtjänst. Seminariedag angående sysselsättning gemensamt med Landstingets psykiatri/af/fk för att tydliggöra respektive huvudmans ansvar vilket resulterade i att en arbetsgrupp fick i uppdrag att skapa en flödeskarta med kontaktvägar/ansvar respektive huvudman. 13

14 Flera samordningsmöten för planering tillsammans med landstingets psykiatri där ärendena varit komplicerade med behov av täta uppföljningar samt en ökning av antal personer med öppen psykiatrisk tvångsvård. Ett antal överklagande av avslagsbeslut gällande personlig assistans har krävt mycket tid då ansökningarna har blivit mer omfattande, ansökningarna avser fler timmar och oftast är assistansbolagen inblandade redan från början vid ansökningstillfället. I och med att överklagandeprocessen kan ta tid har ekonomisk ersättning begärts retroaktivt i 2 ärende vilket avser en längre tidsperiod bakåt i tiden. Utbildningar under året Halvdagsutbildning i riskbruk, kommunikation, demens Två handläggare har gått på 4 dagarsutbildning om riskbruk-missbruk för personal inom socialtjänst och sjukvård. Kvällsföreläsningar om Tourettes syndrom-npf samt OCD. Föreläsning av Sten Levander - att samtala med ungdomar/vuxna med Aspergers syndrom. Deltagande i konferens angående psykisk ohälsa Deltagande i idékonferens i Stockholm Lyssna till barn 2 dagar angående barnperspektivet samt utbildning i samtalsmetodik - samtalsmattan. Informationsinsatser om LSS - SoL till föräldragrupp på habiliteringen samt internt till NPF-team. Kvalitetssäkring Samverkan i barnteamet internt 1g/månad samt deltagande i FOU-grupp tillsammans med övriga Blekingekommuner för ett förstärkt barnperspektiv. Deltagande i processgrupp gällande samordning av stöd till barn/ungdomar med representanter från BUN och Socialförvaltningen vilket resulterat i uppstart av GPS-en samordningsgrupp mellan förvaltningarna med regelbundna möten dit ärenden kan aktualiseras. Pågående arbete med att kvalitetssäkra biståndshandläggning, ex gränsdragningar mellan handläggning - verkställighet samt översyn av hur vi arbetar/prioriteringar har diskuterats på våra planeringsdagar under året. Studiebesök i Kristianstad på deras myndighetskontor för att få information om hur de arbetar med handläggning. Översyn av utredningsunderlag för personlig assistans har påbörjats. Träff Myndighetschefer KKKHV i slutet av året för diskussioner angående hur vi hanterar olika gemensamma problemområden. Studiebesök i början av året i Södertälje tillsammans med Landstingets psykiatri för att få information och besöka deras samordnade verksamheter mellan kommun/landsting, samt fortsatta samverkansmöte med Landstingets psykiatri enligt samverkansavtal. Samverkan med Socialförvaltningen har skett i ärenden gällande barn/ungdomar med behov av stöd från bägge förvaltningarna. Samverkan är nödvändig och lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska ske för att underlätta samordning och kunna ge stöd utifrån en helhetssyn men innebär även att mer tid går till flera möten, nätverksträffar samt vid gemensamma placeringar täta uppföljningar. Deltagande i SIG (social insatsgrupp) som är en samverkansgrupp för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och dit ärenden har aktualiserats med pågående insatser från HF/SF. Samverkansmöte med Försäkringskassan kring personer med aktivitetsersättning och sjukersättning. 14

15 Upprättade rutiner angående samverkan mellan UF/HF gällande verksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har sin skolgång på CarpeDiem och boende på internat Rosenholm. Arbetsmiljöutbildning under våren samt SAM-utbildning under hösten för genomförande Utmaningar för 2012 Fortsatt behov av utveckling av ett vidare stöd till ungdomar16-18 år som inte är aktuella för Internat Rosenholm som idag har korttidsvistelse på Klimatgatan samt samverkan med andra berörda instanser för att helheten ska fungera. Översyn av stödinsatser gällande innehåll/utformning av verksamheter som ger stöd till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder efter boende på internat Rosenholm. Samma behov finns av översyn gällande stödinsatser för yngre barn/ungdomar: innehåll, utformning av verksamheter samt utökad samverkan/samordnade insatser tillsammans med Socialförvaltningen. Gemensamt stöd efter placering samt ökad samverkan för stöd/metodiskt arbete till föräldrar med barn/ungdomar med NPF-diagnos. Behov av ökat antal korttidsplatser för personer med psykiska funktionshinder. Detta med anledning av förändringar inom landstingets psykiatri där slutenvårdsplatser har minskat vilket leder till kortare vårdtider som innebär att behov finns av möjlighet till träning innan återgång till eget boende. Att tillgodose behov av platser i särskilt boende gällande SoL-LSS inom målgruppen personer med utvecklingsstörning men även för personer med psykiska funktionsnedsättningar. I nuläget finns inga lediga platser och behov av boendeplatser kommer att komma under året. Mer sammansatta och komplexa behov hos personer som blir utskrivna från Lt psykiatri ställer krav på utveckling av kompetens, arbetsmetoder, samverkan och verksamheter. Ex. på nya grupper från psykiatrin är yngre personer med självskadebeteende och tilläggshandikapp, personer med Aspergers syndrom + svår tvångsproblematik. Under året finns behov av att diskutera svårigheter att kunna tillgodose behov av korttidsboende/särskilt boende för vissa grupper ex yngre personer med funktionshinder, alkoholdemens + fysiska handikapp. Utveckling gällande olika former av boende, servicebostäder samt tillgång till gemensamhetslokal/träfflokal för olika målgrupper som har öppet de tider behov finns. Behov av ökad samverkan internt för information/samordning och en gemensam helhetssyn både gällande behov/kommande behov. Nya krav från Socialstyrelsen gällande from angående ledningssystem för kvalitet. Ekonomisk uppföljning - kommentar (resultat statistik) SoL-insatser Hemtjänst Gällande beviljade hemtjänsttimmar har de i början av året fortsatt att ligga på en hög nivå men en minskning har skett under årets sista månader. ( dec ca 3200 timmar/mån) Volymförändringarna är dels nya ärenden samt utökningar i pågående ärende när personer fått försämrat hälsotillstånd/ minskningar p.g.a. förbättrat hälsotillstånd efter ex operation samt avslut vid tillfälligt behov och palliativa insatser: 48 nya personer med behov av insatser: stödbehov har uppstått p.g.a. stroke, efter operation, MS, palliativ vård, ryggskada, Parkinson, reumatism, skador efter 15

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Verksamhetsberättelser per enhet 2012

Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Innehållsförteckning Avdelning FoS - Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 3 Fridhem och Dragaregatan 4 Fritidsverksamhet 8 Daglig verksamhet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer