Verksamhetsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning balanserade styrkort Medborgardialoger Framtidsprogrammet och brukarundersökningar 2. Kvalitetssäkring 3. Projekt kognitivt stöd 4. Biståndsavdelningens årsberättelse 5. Team HO (handikappomsorg), årsberättelse 6. Team assistans, årsberättelse 7. Team socialpsykiatri, årsberättelse 8. Specialistteamet, årsberättelse (inklusive all HSL-verksamhet) 9. Handikappsekreterarens uppdrag, årsredovisning 10. It-verksamheten, årsredovisning 11. MAS-uppdraget (medicinskt ansvarig sjuksköterska), årsredovisning 12. Ekonomiskt bokslut 13. Personalbokslut 14. Jämställdhet och mångfald 15. Arbetsmiljö 16. Miljöbokslut 2

3 1. Inledning Förvaltningen ska genom verksamhetsberättelsen redogöra för måluppfyllelse och avge rapport om utvecklingsarbete och särskilda händelser under året. Där ska ingå en redovisning av ekonomiskt utfall och personalstatistik med åtföljande kommentarer. Målgrupp är i första hand nämndansvariga politiker. Verksamhetsberättelsen är ett viktigt underlag för revisionens granskning av handikappnämndens måluppfyllelse sett genom förvaltningens samlade insatser. Verksamhetsberättelsen följer förvaltningens organisation avseende team och funktioner. Särskilda utvecklingsområden och uppdrag kommenteras i särskild ordning. Ekonomiskt bokslut, personalbokslut och miljöbokslut redovisas enligt given mall. Måluppfyllelse för förvaltningens olika verksamheter på områdesnivå redovisas inte i verksamhetsberättelsen. Samtliga måldokument redovisas på intranätet. Målarbetet på områdesnivå granskas och värderas i samband med utdelning av nämndens kvalitetspris. Handikappnämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Handikappnämndens visions- och inriktningsmål går under rubrikerna: Det tillgängliga samhället Forma sitt eget liv Ett rikare liv Omsorg med engagemang och kompetens Förvaltningen bryter ner dessa till uppnåendemål i modellen balanserat styrkort med fyra perspektiv. Dessa mål är utgångspunkten för det målarbete som processas på olika nivåer i förvaltningen och följs upp löpande under året och sammanfattas i och med årsredovisningen. Brukare Brukaren i centrum Personal Den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget Verksamhet Göra rätt saker på rätt sätt Ekonomi Bästa möjliga kvalité för tilldelade resurser Verksamhetsmålet som är beslutat av Kommunfullmäktige anger att beslut ska verkställas inom tre månader till högst genomsnittskostnad per insats enligt räkenskapssammandraget. Detta följs upp löpande under året kopplat till budget- och personaluppföljningar. Per den 31 december rapporteras att två insatser inte har verkställts inom utsatt tid under året. En insats avser kontaktperson och en insats är särskilt boende för vuxna. Detta innebär att målet om god ekonomisk hushållning inte uppfylls. Totalt har 724 insatser, enligt LSS, verkställts inom förvaltningen under året. 3

4 Genomsnittskostnaden för verkställda insatser enligt LSS framgår av redovisade nyckeltal med jämförelse över åren : V e r k s a m h e ts m å tt B o e n d e fö r v u x n a A n ta l b o e n d e N e tto k o s tn a d p e r b o e n d e S ta n d a rd k o s tn a d K o rt tid s v ist else A n ta l b e v ilja d e p e rs o n e r N e tto k o s tn a d p e r p e rs o n S ta n d a rd k o s tn a d D a g lig v e rk s a m h et A n ta l in s k riv n a p e rs o n e r N e tto k o s tn a d p e r in s k riv e n S ta n d a rd k o s tn a d K o n t a k t p er so n er A n ta l 3 1 / N e tto k o s tn a d p e r k o n ta k tp e rso n S ta n d a rd k o s tn a d F a m ilj eh em A n ta l 3 1 / N e tto k o s tn a d p e r fa m ilje h e m s ä re n d e S ta n d a rd k o s tn a d A v lö sa rse rv ic e A n ta l 3 1 / N etto k o stn a d S ta n d a rd k o s tn ad L ed s a g a rse rv ic e A n ta l p er s o n er 3 1 / N etto k o stn a d S ta n d a rd k o s tn ad P er so n lig a ss is t en t A n ta l p er s o n er m ed p er s as s e n l L S S A n ta l p er s o n er m ed p er s as s e n l L A S S A n ta l p er s o n er m ed p er s as s e n l S o L K o stn a d p er b ev iljad L S S ti m m e lä g st 3 7 k r /h 4 5 k r /h k r /h k r /h k r /h K o stn a d p er b ev iljad L S S ti m m e h ö g s t k r /h k r /h k r /h k r /h k r /h K o stn a d p er b ev iljad L S S ti m m e s n itt k r /h k r /h k r /h k r /h k r /h Målet är inte uppfyllt; insatsen kontaktperson redovisar för handikappnämnden en högre nettokostnad än den riksgenomsnittliga kostnaden. 4

5 Förvaltningsledningens målredovisning balanserade styrkort Förvaltningen bryter ner de av fullmäktige och nämnden angivna målen i modellen balanserat styrkort med fyra perspektiv: Brukare Brukaren i centrum Personal Den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget Verksamhet Göra rätt saker på rätt sätt Ekonomi Bästa möjliga kvalité för tilldelade resurser Verksamheten - vi skall göra rätt saker på rätt sätt Avgörande faktorer Aktiviteter Nyckeltal Nyckeltal 2011 Vi har ett kompetent ledarskap som ges förutsättningar att klara sitt uppdrag Vi har multikompetenta arbetsgrupper i våra verksamheter Verksamhetens mål och uppdrag är kända av alla Vi har identifierat områden där det inte får bli fel och beslutar/tillämpar rutiner som är väl kända av alla Dokumentationen är kvalitetssäkrad Använda KSS-rollen som stödfunktion till Oc Skapa rätt teamorganisation Prova samordnat ledarskap KSS är implementerade i Antal KSS 13 st vissa verksamheter Antal arbetsgrupper Analys av kompetensbehov som har en Arbetsgrupperna i utvalda delar av kompetensplan inom NPFverksamheten verksamheten Arbetsgrupperna gör sina Andel arbetsgrupper 100% egna styrkort Processbeskrivningar av verksamheten finns/följs upp och nya utarbetas efter hand Öka dokumentationen i Pro-Capita Lista aktuella processbeskrivningar samt plan för revidering och nya Antal arbetsgrupper som har läs/skrivbehörighet 20 st Resultat st KSS är anställda Vi är i slutfasen av analys av kompetensbehov i verksamheten, arbetet fortsätter Varje arbetsgrupp har ett måldokument med några undantag. Processbeskrivningar som behöver förtydligas/skapas finns framtagna och kommer färdigställas under Antal arbetsgrupper med läs- och skrivbehörighet i Pro-Capita är 21 st. 5

6 Brukaren i centrum Rättsäkert beslut Individuellt utformat stöd Öka den enskildes självständighet Avgörande faktorer Handläggning, utformning och genomförande av stöd sker i dialog med den enskilde och dennes upplevda behov ska vara utgångspunkten i mötet Vi har en dialog med brukare och organisationer Brukarna har tillgång till nya sociala arenor Anhöriga har tillgång till eget stöd Aktiviteter Nyckeltal Nyckeltal Beslut inom 90 dagar Andel beslut inom tidsgränsen Prioritera brukarens Andel positiva/negativa via upplevelse av mötet enkätundersökning Genomförande Andel upprättade planer ska upprättas genomförandeplaner Kartläggning och Andel brukare som kan svara stöd avseende JA eller NEJ kommunikation Stödja etablering av brukarförening Tillvarata brukarnas synpunkter i modell fokusgrupp (intern revision och start ny verksamhet) Börja använda sociala medier för våra målgrupper Göra känt att vi har aktiviteter för anhörigstöd Göra en plan för arbetet mot våld i nära relationer Brukare engagerad i ett eget forum Vilka fokusgrupper har genomförts Ett utvecklingsarbete har startat Statistik antal kontakter Det finns en plan 98% 75% av nya aktuella ärenden 100% Ett sådant forum 3 områden: Resultat 2011 Beslut inom 90 dagar målet väl uppfyllt Antalet genomförandeplaner målet uppfyllt. Förvaltningen kommer arbeta vidare med kvalitet och innehåll i dessa under 2012 Kartläggning JA/NEJ ej genomfört Det finns ett brukarråd inom förvaltningens ansvarsområde Fokusgrupper eller liknande har genomförts vid flertalet tillfällen, både med brukare som med anhöriga Utvecklingsarbete avseende sociala medier har påbörjats. Kontakt tagen med Hyper Island och arbete skulle kunna påbörjas under Antalet aktiviteter kan nu följas upp, avseende anhörigstöd. Plan för hur våld i nära relation är upprättad och arbete med utbildning kommer genomföras under våren

7 Ekonomi - bästa möjliga kvalitet utifrån tilldelade resurser Avgörande faktorer Faktorer som påverkar utfallet fångas upp vid uppföljningen för tidiga åtgärder Omfördelning av resurser i verksamheten under löpande budgetår Effektiv bemanning Aktiviteter Nyckeltal Nyckeltal Utveckla rutin för månadsvis uppföljning Kostnad per brukare och år i särskilt boende Kostnad per timma LASS/LSS: Utveckla Procentuell fördelning av resursfördelnings- personalkostnad systemet nivåbedömning/arbetsmiljö Reserv 2% Skapa eget utrymme för omfördelning Minska antal timanställda Ta fram nytt årsarbtidsavtal Tydliggöra bemanningsteamets uppdrag Rambeslut för verkställighet utifrån aktuellt behov Varje enhet ska kunna följa upp utfall av egen bemanning Beslut är utformade på det sättet (ej fast tid) Minska med 6 st Alla nya beslut 2011 Resultat 2011 Förvaltningen är med i Kostnad Per Brukare och har under 2012 fått den första rapporten. En utveckling av resursfördelningssystemet, att även omfatta faktorer av arbetsmiljökaraktär, har inte kunnat genomföras. Förvaltningen har under 2011 haft en intern reserv för oförutsedda händelser på 2% Förvaltningen har inte kunnat minska antalet timanställda. Detta framförallt för att befintlig resursenhet inte varit bemannad i den utsträckning som varit planerad. Rambeslut finns inom insatsen hemtjänst. 7

8 Personal och arbetsmiljö - den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget Avgörande faktorer Vi har ett tydligt och tillgängligt ledarskap Vi får återkoppling på vårt arbete Vi kan se resultatet av vårt arbete Alla medarbetare vet sitt uppdrag och ansvar i verksamheten Vi känner oss delaktiga vid arbetsplatsens förändringar Vi tar ansvar för arbetsmiljön och upplever att vi mår bra Aktiviteter Nyckeltal Nyckeltal Alla chefer deltar i ledarprogammet Löne- och medarbetarsamtal genomförs utifrån en förbättrad mall; medarbetarens kommunikation med brukaren ska vara en indikator i ny mall Uppdragsbeskrivningar som tydliggör ansvar och befogenheter i våra olika roller. Risk- och konsekvensanalys genomförs innan förändringar. Andel deltagande 100% Genomförda löne- och medarbetarsamtal 98% Andel färdiga Specialistteamets uppdragsbeskrivningar funktioner (vilka olika roller) inkl HSL Antal analyser som redovisas i lokal/central samverkansgrupp Sjukfrånvaro minskar Tillämpa FAS-verktyget Ta fram förslag på enklare verktyg att använda i Frisknärvaro ökar samma syfte Medarbetarna mår bra. (uppf.medarb.enkät) 3 dagar per anställd 55% 90% Resultat 2011 Förvaltningens samtliga chefer deltar i ledarprogrammet Löne- och medarbetarsamtal genomförda enligt plan Uppdragsbeskrivningar är inte färdiga enligt plan. Finns med som uppdrag 2012 Det har inte gått att följa upp antalet genomförda risk- och konsekvensanslyser. I samband med förvaltningens arbete med systematiskt arbetsmiljö kommer detta vara ett fokusområde Målet är nått avseende sjukfrånvaro. Frisknärvaro och mående är två faktorer som förvaltningen sett som prioriterade att arbeta med under 2012 Förvaltningen kommer att beakta utfallet i redovisade nyckeltal i verksamhetsplan och revidering av styrkort Kommentar: Våren 2010 genomfördes en studie som fick titeln Utformning av balanserat styrkort i handikappförvaltningen i Karlskrona kommun (Linnéuniversitetet, ämnesfördjupande arbete i ekonomistyrning, förf. L Edler, E Isacsson, M Johannesson, L Svensson). I rapporten konstateras följande, citat: 8

9 Förvaltningen har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med att utforma ett balanserat styrkort. De har en bra vision utifrån vilken strategierna är väl förankrade, däremot behöver de förmedla visionen till medarbetarna på ett bättre sätt. De valda perspektiven och målen är väl framtagna, däremot saknar vi ett utvecklings- och lärandeperspektiv. Aktiviteterna och nyckeltalen har vissa brister och bör därför genomarbetas. De har skapat orsak verkan - samband inom och mellan sina perspektiv, vilket är mycket bra; det sambandet bör de ha i åtanke vid framtida revideringar och nedbrytningar av styrkortet. Förvaltningen bör utforma en handlingsplan för att fullborda styrkortet. Våren 2011 har ytterligare studie genomförts en magisteruppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan av Marthina Johannesson och Erica Isacsson. Det balanserade styrkortet var tänkt att förbättra kvaliteten i den operativa verksamheten. Det skulle även förbättra kommunikationen gentemot nämnden. På team- och arbetsgruppsnivå tror man att syftet med att införa balanserad styrning var att kommunicera mål och strategier ner till den operativa verksamheten för att skapa en tydlig röd tråd genom förvaltningen. Vissa medarbetare har svårt att se någon som helst anledning med att implementera balanserad styrning. Den granskning som genomförts har inneburit att förvaltningsledning fortsatt arbetet med att tydliggöra syfte och utformning av sitt måldokument. Medborgardialoger Framtidsprogrammet Den så kallade framtidsgruppen med representation från brukarorganisationer och nämnden genomförde under 2010 ett arbete med att ta fram ett framtidsprogram. Detta program antogs av kommunfullmäktige under 2011 och ligger nu till grund för vilket synsätt förvaltningen skall ha på sitt uppdrag. När samhället utformas utifrån ett funktionshinderperspektiv är generella lösningar som fungerar för så många som möjligt alltid det främsta alternativet. Om generella lösningar inte räcker till för att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet ska insatser och individuella stöd komplettera den generella tillgängligheten. Framtidsprogrammet vill öppna upp för ett nytt sätt att tänka kring stödet till funktionshindrade i Karlskrona kommun. Det ska vara alla verksamheters ansvar att arbeta för de generella lösningar som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna Leva som andra. Det är handikappnämndens ansvar att komplettera med ett individuellt utformat stöd och insatser när det övriga inte är tillräckligt för att den enskilde ska uppleva full delaktighet och jämlikhet. Framtidsprogrammets idé kan också uttryckas som Empowerment den enskildes makt över sitt liv! Brukarundersökningar Under verksamhetsåret har inga större brukarundersökningar genomförts. Förvaltningen har arbetat med det underlag som man fått in under 2010 och jobbat med att åtgärder utifrån de slutsatser som dragits därifrån skall få fotfäste ute i verksamheterna. För att få en djupare kunskap om den enskilde brukarens uppfattning om sitt stöd har förvaltningen genomfört ett antal direktriktade undersökningar i form av fokusgrupper. 9

10 Främst har detta berört personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resultatet av dessa kommer ligga till grund för utveckling av personliga stödet till dessa grupper. Tillsammans med samtliga enkäter och undersökningar som gjorts anser förvaltningsledningen att det finns ett brett och djupt underlag att använda i utvecklingen av stöd och service till de personer som har insatser av oss. Detta gäller inom områdena: Personlig assistans Socialpsykiatri Handikappomsorg (särskilda boenden och daglig verksamhet) Motsvarande undersökningar har även gjorts i samband med nystart av verksamhet. Här har diskussioner förts med dem som skall flytta in i vår verksamhet och deras anhöriga. Syftet är att få en så fullödig bild som möjlighet avseende vilket behov av stöd varje enskild brukare har. I tjänsten Claes Wiridén Förvaltningschef 10

11 2. Kvalitetssäkring Tillsyn 2011 Under året har socialstyrelsen genomfört en tillsyn i verksamheten. De tittade framför allt på samverkan mellan kommun och Landsting när det gäller personer med samtidiga insatser från Landstingets psykiatri och kommunens socialtjänst. Rapporter enligt Lex Sarah Vid halvårsskiftet skedde en förändring i bestämmelserna som reglerar Lex Sarah. Lex Sarah gäller inom hela socialtjänsten. Missförhållanden skall rapporteras till Socialstyrelsen för att de skall få en samlad bild av allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten. Risk för missförhållande skall rapporteras för att utveckla det förebyggande arbetet. De ändrar benämning från anmälan till rapport. Det är ett sätt att visa att det handlar om att förebygga och åtgärda brister i organisation och rutiner i verksamheten och inte att anmäla enskilda personer. Lex Sarah skall vara en del i organisationens systematiska förbättringsarbete. Under året har det gjorts fem rapporter enligt Lex Sarah. Fyra har gällt bemötande och kränkning och en har gällt brister i omsorgerna. Exempel på åtgärder med anledning av rapporter enligt Lex Sarah En rapport har genomförts tillsammans med personalspecialist och den ledde till arbetsrättsliga åtgärder för en anställd. Viktigt att grupper får stöd i att skapa och utveckla ett öppet arbetsklimat där man pratar med varandra om det var och en gör i sitt arbete så att ett upplevt dåligt bemötande kan ändras snabbt. Verksamheterna skall lyssna mer på varje individ vi arbetar med för att bättre förstå hur vi som ger stöd uppfattas och så att de kan styra hur vi skall ge stöd och hur vårt möte skall vara just för honom/henne. Kvalitetssäkringssamordnare I förvaltningen finns idag 14 personer som har ett uppdrag som kvalitetssäkringssamordnare utöver sitt ordinarie uppdrag. Det extra uppdraget gäller att i första hand säkra att vi gör rätt saker på rätt sätt för varje person som vi ger stöd. Till att börja med har vi ägnat tid åt verkställighet av beslut. Det vi skall göra är att se till så var och en som har rätt till insatser från våra verksamheter har en plan, överenskommelse, med oss vad de vill ha ut av våra insatser och vad vi skall göra. Den kallas genomförandeplan och skall ha datum för uppföljning. Det skall alltid finnas en sådan aktuell överenskommelse. Ett första steg är att säkra att de finns. Det andra steget är att redovisa hur den enskilde har fått möjlighet att ha makt och inflytande över sin överenskommelse med verksamheten. Det arbetet har kommit olika långt i förvaltningen. Till nästa år kommer varje enhet att få i uppdrag att redovisa aktuella planer och hur man säkrar brukarnas inflytande. På ett liknande sätt behöver vi påbörja arbetet med att kvalitetssäkra handläggning, vägen från ansökan till beslut och övergången från beslut till verkställighet. Tomas Gotthardsson Utvecklingschef 11

12 3. Projekt Kognitivt stöd Handikappförvaltningen fick hösten 2010 utvecklingsmedel via Hjälpmedelsinstitutet för att bedriva projektet Kognitivt stöd. Projektet har pågått tom Arbetsterapeut i handikappförvaltningens specialistteam har varit projektledare. Målgruppen har varit personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning som ges insatser via handikappförvaltningen. Målsättningen för projektet var att öka kunskapen i handikappförvaltningens verksamheter vad gäller kognitiva funktionsnedsättningar och hur dessa kan kompenseras med kognitivt stöd och att personer med psykisk funktionsnedsättning får tillgång till kognitivt stöd. Kognitiva funktionsnedsättningar är vanligt vid bla psykisk sjukdom och neuropsykiatriska diagnoser och medför bla svårigheter att minnas, komma igång och/eller avsluta aktiviteter, passa tider och sömnstörningar. Förutom hjälpmedel finns det metoder, strategier och produkter i vanlig handel som kan stödja vid kognitiva funktionsnedsättningar. Stödet ska ge ökad trygghet, självständighet, aktivitet och delaktighet i samhället. Inom handikappförvaltningen är arbetsterapeuternas insatser gentemot målgruppen i huvudsak inriktad på fysiska funktionsnedsättningar. Arbetsterapeut är dessutom inte en självklar funktion inom landstingspsykiatrin i Blekinge. Detta medför att personer med psykisk funktionsnedsättning har begränsade möjligheter att få tillgång till kognitiva hjälpmedel. I Hjälpmedelsinstitutets kostnadsnyttoanalys gällande hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning framgår det att hjälpmedel förväntas underlätta vardagliga sysslor för brukarna. Behovet av stödinsatser från kommun/landsting och anhöriga antas minska. Inom projektets ram har arbetsterapeut har haft informationsträffar för baspersonal inom särskilda boende och mobila team, handläggare, koordinatorer och kommunala handikapprådet. Under hösten anordnades Inspirationsdag om hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dagen lockade ca 200 besökare varav 150 personer deltog på föreläsningarna. Sex brukare har fått testa olika form av kognitivt stöd, vilket lett till ökad självständighet och delaktighet i vardagsaktiviteter. I en undersökning som genomförts vid FoU Välfärd Värmland framgår att det krävs spridning av kompensationstanken, främjande av rehabiliterande organisationskulturer och etablering av kognitionscentra med aktiv visningsmiljö för att tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel ska öka för personer med psykisk funktionsnedsättning. Hur dessa åtgärder genomförs inom handikappförvaltningens verksamheter för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara avgörande för hur tillgängligheten till kognitivt stöd blir framöver. Det är av stor vikt att det påbörjade utvecklingsarbetet kring kognitivt stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning fortsätter och att det bli ett självklart inslag i brukarens vardag. I tjänsten Åsa Ehnbom Leg. Arbetsterapeut 12

13 4. Biståndsavdelningens årsberättelse Ansvarsområde Biståndsavdelningen ansvarar för myndighetsutövningen i hela organisationen. Verksamhetens mål är att tillförsäkra den enskilde en rättssäker handläggning och leda till för den enskilde ett korrekt beslut, invägt även annan lagstiftning, förordningar och riktlinjer utifrån delegation. Gällande lagstiftning/områden; LSS-lagen- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL- Socialtjänstlagen för yngre personer i behov av stöd (under 65 år), Psykiatrireformen (dvs. personer med långvariga och allvarliga psykiska funktionshinder) samt handläggning av parkeringstillstånd enligt Trafikförordningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter för biståndshandläggare är att utreda behov av bistånd/insatser efter ansökan/anmälan, dokumentera, fatta beslut och beställa insatser. Huvudansvar för samordning av insatser samt samverkan med andra berörda myndigheter. Hembesök och vårdplaneringar, telefonkontakt för att ge information, rådgivning m.m. Fortlöpande inventeringar av funktionshindrades behov av stöd, uppföljningar och omprövningar av tidigare beslut. Biståndsavdelningens måluppföljning/utvärdering och kommentar Biståndsavdelningen har under 2011 fortsatt arbeta praktiskt med tidigare uppsatt mål, - Handlingsplan barnperspektivet i handläggningsarbetet/dokumentation I övrigt har arbetet 2011 fokuserats på personal och arbetsmiljö då arbetssituationen på biståndsavdelningen varit ansträngt på grund av hög arbetsbelastning. Ny handläggartjänst finns i budget för Arbetet med arbetsmetoder/prioriteringar måste fortsätta under Utvärdering Antal upprättade individuella planer = 11( , , ) Antal ärende med handläggningstid överstigande 90 dagar = 2 (1 kontaktpersonsansökan samt 1 ansökan personlig assistans där varaktighet inte kunnat bedömas då det finns pågående rehabiliteringsinsatser) Särskilda händelser under året Rekrytering av tjänst som biståndschef på biståndsavdelningen har i stort sett pågått under större delen av året och är fortfarande inte klar. Anmälan till samt tillsyn från arbetsmiljöverket under året, handlingsplan upprättad för fortsatt arbete. Insatt extraförstärkning av vik handläggare under hösten för att hinna med att ompröva ärenden enligt SoL. Personalen har också under första halvan av året haft föreläsningar om stress, stresshantering, reflektion, grupprocess samt kommunikation via Kommunhälsan. Vikarie för handläggare socialpsykiatri under perioder av året då ordinarie handläggare Alexandra varit föräldraledig. Tillsyn från Socialstyrelsen i slutet av året inom socialpsykiatrins område avseende handläggning och genomförande av beslut samt samverkan mellan Lt/kommun. Deltagande i projektgrupp angående upphandling nytt datasystem samt deltagande i arbetsgrupp för testning av nya datasystem under hösten. Ny lagstiftning gällande bosättningskommun/vistelsekommun - SoL-LSS. Upparbetade rutiner tillsammans med ÄF gällande SoL-insatser hemtjänst. Seminariedag angående sysselsättning gemensamt med Landstingets psykiatri/af/fk för att tydliggöra respektive huvudmans ansvar vilket resulterade i att en arbetsgrupp fick i uppdrag att skapa en flödeskarta med kontaktvägar/ansvar respektive huvudman. 13

14 Flera samordningsmöten för planering tillsammans med landstingets psykiatri där ärendena varit komplicerade med behov av täta uppföljningar samt en ökning av antal personer med öppen psykiatrisk tvångsvård. Ett antal överklagande av avslagsbeslut gällande personlig assistans har krävt mycket tid då ansökningarna har blivit mer omfattande, ansökningarna avser fler timmar och oftast är assistansbolagen inblandade redan från början vid ansökningstillfället. I och med att överklagandeprocessen kan ta tid har ekonomisk ersättning begärts retroaktivt i 2 ärende vilket avser en längre tidsperiod bakåt i tiden. Utbildningar under året Halvdagsutbildning i riskbruk, kommunikation, demens Två handläggare har gått på 4 dagarsutbildning om riskbruk-missbruk för personal inom socialtjänst och sjukvård. Kvällsföreläsningar om Tourettes syndrom-npf samt OCD. Föreläsning av Sten Levander - att samtala med ungdomar/vuxna med Aspergers syndrom. Deltagande i konferens angående psykisk ohälsa Deltagande i idékonferens i Stockholm Lyssna till barn 2 dagar angående barnperspektivet samt utbildning i samtalsmetodik - samtalsmattan. Informationsinsatser om LSS - SoL till föräldragrupp på habiliteringen samt internt till NPF-team. Kvalitetssäkring Samverkan i barnteamet internt 1g/månad samt deltagande i FOU-grupp tillsammans med övriga Blekingekommuner för ett förstärkt barnperspektiv. Deltagande i processgrupp gällande samordning av stöd till barn/ungdomar med representanter från BUN och Socialförvaltningen vilket resulterat i uppstart av GPS-en samordningsgrupp mellan förvaltningarna med regelbundna möten dit ärenden kan aktualiseras. Pågående arbete med att kvalitetssäkra biståndshandläggning, ex gränsdragningar mellan handläggning - verkställighet samt översyn av hur vi arbetar/prioriteringar har diskuterats på våra planeringsdagar under året. Studiebesök i Kristianstad på deras myndighetskontor för att få information om hur de arbetar med handläggning. Översyn av utredningsunderlag för personlig assistans har påbörjats. Träff Myndighetschefer KKKHV i slutet av året för diskussioner angående hur vi hanterar olika gemensamma problemområden. Studiebesök i början av året i Södertälje tillsammans med Landstingets psykiatri för att få information och besöka deras samordnade verksamheter mellan kommun/landsting, samt fortsatta samverkansmöte med Landstingets psykiatri enligt samverkansavtal. Samverkan med Socialförvaltningen har skett i ärenden gällande barn/ungdomar med behov av stöd från bägge förvaltningarna. Samverkan är nödvändig och lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska ske för att underlätta samordning och kunna ge stöd utifrån en helhetssyn men innebär även att mer tid går till flera möten, nätverksträffar samt vid gemensamma placeringar täta uppföljningar. Deltagande i SIG (social insatsgrupp) som är en samverkansgrupp för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och dit ärenden har aktualiserats med pågående insatser från HF/SF. Samverkansmöte med Försäkringskassan kring personer med aktivitetsersättning och sjukersättning. 14

15 Upprättade rutiner angående samverkan mellan UF/HF gällande verksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har sin skolgång på CarpeDiem och boende på internat Rosenholm. Arbetsmiljöutbildning under våren samt SAM-utbildning under hösten för genomförande Utmaningar för 2012 Fortsatt behov av utveckling av ett vidare stöd till ungdomar16-18 år som inte är aktuella för Internat Rosenholm som idag har korttidsvistelse på Klimatgatan samt samverkan med andra berörda instanser för att helheten ska fungera. Översyn av stödinsatser gällande innehåll/utformning av verksamheter som ger stöd till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder efter boende på internat Rosenholm. Samma behov finns av översyn gällande stödinsatser för yngre barn/ungdomar: innehåll, utformning av verksamheter samt utökad samverkan/samordnade insatser tillsammans med Socialförvaltningen. Gemensamt stöd efter placering samt ökad samverkan för stöd/metodiskt arbete till föräldrar med barn/ungdomar med NPF-diagnos. Behov av ökat antal korttidsplatser för personer med psykiska funktionshinder. Detta med anledning av förändringar inom landstingets psykiatri där slutenvårdsplatser har minskat vilket leder till kortare vårdtider som innebär att behov finns av möjlighet till träning innan återgång till eget boende. Att tillgodose behov av platser i särskilt boende gällande SoL-LSS inom målgruppen personer med utvecklingsstörning men även för personer med psykiska funktionsnedsättningar. I nuläget finns inga lediga platser och behov av boendeplatser kommer att komma under året. Mer sammansatta och komplexa behov hos personer som blir utskrivna från Lt psykiatri ställer krav på utveckling av kompetens, arbetsmetoder, samverkan och verksamheter. Ex. på nya grupper från psykiatrin är yngre personer med självskadebeteende och tilläggshandikapp, personer med Aspergers syndrom + svår tvångsproblematik. Under året finns behov av att diskutera svårigheter att kunna tillgodose behov av korttidsboende/särskilt boende för vissa grupper ex yngre personer med funktionshinder, alkoholdemens + fysiska handikapp. Utveckling gällande olika former av boende, servicebostäder samt tillgång till gemensamhetslokal/träfflokal för olika målgrupper som har öppet de tider behov finns. Behov av ökad samverkan internt för information/samordning och en gemensam helhetssyn både gällande behov/kommande behov. Nya krav från Socialstyrelsen gällande from angående ledningssystem för kvalitet. Ekonomisk uppföljning - kommentar (resultat statistik) SoL-insatser Hemtjänst Gällande beviljade hemtjänsttimmar har de i början av året fortsatt att ligga på en hög nivå men en minskning har skett under årets sista månader. ( dec ca 3200 timmar/mån) Volymförändringarna är dels nya ärenden samt utökningar i pågående ärende när personer fått försämrat hälsotillstånd/ minskningar p.g.a. förbättrat hälsotillstånd efter ex operation samt avslut vid tillfälligt behov och palliativa insatser: 48 nya personer med behov av insatser: stödbehov har uppstått p.g.a. stroke, efter operation, MS, palliativ vård, ryggskada, Parkinson, reumatism, skador efter 15

16 trafikolycka, tillfälliga behov efter benbrott, frakturer, amputation, personer med fysiska funktionsnedsättningar med samtidig missbruksproblematik. 43 personer i behov av utökad tid i redan pågående ärende p.g.a. försämrade funktioner/hälsa 2 personer med tidigare hjälp från hemtjänsten har fått LASS från Försäkringskassan (-288t/mån) 4 personer flyttat till särskilt boende Minskning i pågående ärende för 37 personer 9 personer är avslutade p.g.a. tillfälligt behov/palliativ vård. 4 personer har fyllt 65 år där kostnaden gått över till ÄF 3 av dessa personer har dock valt att kvarstå inom HF ansvarsområde. Korttidsplatser 2011 har genomsnittsdygn/månad för korttidsplats varit 94. Under föregående år (2010) var genomsnittsdygn/månad 131,5. Under tidigare år har antal korttidsplatser legat på i genomsnitt 65 dygn/månad. Förutom de vanliga besluten om korttidsplats efter sjukhusvistelse för rehabilitering innan hemgång har anledning till beviljat bistånd varit; 1 person i väntan på särskilt boende 51 dygn, oordnad boendesituation efter sjukhusvistelse 35 dygn, behov av sanering av bostad 13 dygn, 2 personer har väntat på bostadsanpassning + lägenhet 142 dygn, 2 personer har haft beviljad växelvård regelbundet. LSS Volymökningar Personlig assistans LSS/LASS vuxna 2 nya LASS-beslut från Försäkringskassan 1 beslut om personlig assistent enligt LSS i avvaktan på Försäkringskassans beslut 1 nytt beslut om personlig assistent enligt LSS. 3 personer med tidigare LASS-beslut som vid omprövning av Försäkringskassan fått avslag har fått personlig assistent jml LSS. 5 avslag + 4 delavslag angående beslut om personlig assistans där Kammarrätten i 1 ärende återförvisade ärendet för ny beräkning av antal timmar. 1 ärende där Kammarrätten ansåg att vår beräkning av antal timmar var noggrant övervägt och tillgodosåg behov av personlig assistans. 1 ärende där Förvaltningsrätten avslagit överklagan och personen har överklagat vidare men inte fått prövningstillstånd hos Kammarrätten 1 ärende där Förvaltningsrätten avslagit överklagandet från den enskilde. I ytterligare 1 ärende har Förvaltningsrätten återförvisat ärendet för ny handläggning och prövning av antal timmar för assistans. Bostad med särskild service 10 beslut om gruppbostad 5 beslut om bostad med särskild service i form av servicebostad 1 beslut om bostad med särskild service med önskan om verkställighet 2011 har inte verkställts. 16

17 Daglig verksamhet 9 beslut Övrigt 5 avslag kontaktperson LSS, 4 personer har överklagat till Förvaltningsrätten i 2 av ärendena har rätten gett avslag vid prövning, 1 ärende överklagats vidare till kammarrätten men fått avslag på prövningstillstånd. I ett ärende har Förvaltningsrätten ännu inte fattat beslut. Individuell plan 8 st upprättade individuella planer Barn/ungdom Volymökningar 32 nya ärende under året, varav 5 avser korttidsvistelse i familj, 6 på korttidshem, 4 beslut om avlösarservice, 4 beslut om lägervistelse, 1 beslut ledsagarservice, 2 beslut om korttidstillsyn, 6 beslut om kontaktperson, 3 beslut om personlig assistent enligt LSS varav 1 i avvaktan på Försäkringskassans beslut där barnet numera har fått LASS. 1 beslut om bostad med särskild service jml 9:8 LSS 3 avslag på ansökan om personlig assistent enligt LSS, varav 1 delavslag 2 beslut har överklagats varav det ena avgjorts i Förvaltningsrätten som avslog överklagandet, 1 ärende är inte avgjort i Förvaltningsrätten. 1 nytt LASS-ärende 9 Individuella planer upprättade Psykiatri/NPF Boende barn/ungdom 4 nya beslut 9:8 LSS, boende på Rosenholm samtidigt har 2 personer flyttat från Rosenholm. 2 placeringar externt enligt SoL gemensamt med Socialförvaltningen, varav 1 placering övergick till LVU under hösten. Övrigt 8 nya beslut om korttidsvistelse, 3 beslut om korttidstillsyn, 1 beslut kontaktperson, 1 beslut ledsagning. Vuxna Volymökningar med 33 nya personer under året i behov av boendestöd socialpsykiatriska teamet/ NPF-teamet.2 av dessa har tidigare bott på särskilt boende/servicelägenhet. Övrigt 3 nya beslut om boende samt 1 beslut om stödboende jml SoL 3 personer med planerade/samordnade insatser tillsammans med Lt med särskilda villkor utifrån beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård. 4 beslut om daglig verksamhet LSS 1 extern placering utanför kommunen gemensamt med Landstinget som avslutades från och med december månad, 1 planering för placering externt under slutet av året med början i januari. I tjänsten Ingrid Karlsson Myndighetschef Britt Gustavsson Laila Nordgren Liselotte Mellqvist Marie Meijer Dahl Alexandra Aronsson Carina Henriksson Johanna Wallin 17

18 5. Team HO (handikappomsorg), årsberättelse Ansvarsområde gällande Sol och LSS lagstiftningen Gruppbostäder, servicelägenheter och boendestöd samt daglig verksamhet för vuxna Korttids och tillsynsverksamhet för barn och ungdomar samt korttidsboende för vuxna. Särskilt boende för barn. Timbank, resurspool och tvåringar för hela verksamheten. Ledsagning, avlösarservice för vuxna, hemtjänst och kontaktpersoner Teamets mål Som mål för 2011 hade team HO ett antal verksamhetsmål med inriktning att ha gemensamma rutiner/arbetsformer för att främja samarbetet inom teamet. Detta mål har inte kunnat uppnås fullt ut. Teamet kommer att arbeta vidare med detta under Vi hade vidare ett mål som innebar att målen i beslutet för insatserna för brukarna skulle bli tydligare och att verkställigheten därmed skulle kvalitetssäkras. Detta skulle göra att arbetsordningen mellan verkställighet och biståndshandläggare skulle bli tydligare. Detta mål är delvis klart och kommer att förtydligas under Målen inom ekonomi är till viss del uppfyllda. På grund av rådande situation med VC har teamet inte bjudit VC en gång per kvartal till teamträffarna. I övrigt har vi har uppfyllt våra mål. Särskilda händelser under året Mycket kraft och energi har lagts på rehabilitering av långtidssjukskrivna med anledning av försäkringskassans tillämpning av sina regler har vi förbättrat våra rutiner. Två grupper i daglig verksamhet har flyttat in i nya lokaler, i och med detta kan verksamheten växa. Arbetsmiljöverket har haft tillsyn i våra verksamheter. I och med detta har det tagits fram ett nytt redskap för systematiskt arbetsmiljöarbete. Redskapet presenterades och utbildning genomfördes för arbetsplatsombud, SAM-ombud samt chefer under november månad. Referensgrupper har arbetat med Blåvingens utformning, nya Kiselvägens ombyggnad och en grupp har påbörjat sitt arbete inför öppnandet av gruppbostäder på Rosenholmsvägen Vidare har det tillkommit fyra nya servicelägenheter till Team HO. Stora ansträngningar har gjorts runt verkställigheten i individuella ärenden som krävt extra ordinära insatser i olika delar av teamets område. Stora arbetsinsatser har lagts i alla berörda verksamheter gällande problem i samband med avtalet med arbetsresor till daglig verksamhet. Utbildning i social dokumentation pågår inom vårt område. En ny organisation för kommunsjuksköterskor har skapats i förvaltningen vilket innebär att de numera är anställda hos oss. För vissa verksamheter har det inneburit en positiv förändring medan det i andra verksamheter fortfarande pågår diskussioner för att bäst möta våra behov. Specialistteamet har utökats med en sjukgymnast vilket har upplevts som positivt i HOteamets verksamheter. Kvalitetssäkring Som ett led i att ytterligare kvalitetssäkra verksamheterna har bl.a. följande utbildningar genomförts under året: Utveckling av dokumentation i Procapita har fortsatt under hela Vi hoppas kunna slutföra detta mål under

19 Inom daglig verksamhet har en grupp startat med uppdrag att hitta metoder för att kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet som utmynnade i ORN (observera reflektera - notera). Metoden används nu inom hela daglig verksamhet. Arbetsgivaren har erbjudit utbildning i samtalsmetodik, med hjälp av en metod kallad samtalsmattan. Handledning inom HO-teamet har utökats kraftigt. HO-teamet har via redskapet systematiskt arbetsmiljöarbete, lagt mer fokus på riskanalyser och handlingsplaner. Grupper och OC har fått en föreläsning av en dietist, för att tänka på brukarens mathållning. Utvecklingschefen har varit med och utformat forum för att utveckla diskussionen för värdegrunder och kvalité, vi i teamet ser positivt på detta och vi hoppas att detta kommer att utvecklas och fortlöpa under Ekonomisk uppföljning Enligt tillgänglig preliminär ekonomisk uppföljning för 2011 redovisar Team HO ett underskott på personalbudgeten. Stora differenser redovisas dock mellan de olika ansvarsområdena. Till delar förklaras detta av ökad vårdtyngd och volymökningar, tillfälliga och varaktiga förstärkningar orsakade av bl.a. arbetsmiljörelaterade problem och komplexiteten i många ärenden med blandade diagnoser, som har blivit fler. På grund av brister i brandskyddet har dubbelbemanningar nattetid genomförts i berörda verksamheter. Förändringar under året av nivåbedömningar Tilldelad personalbudget överensstämmer inte med ökade nivåbedömningar. I åtskilliga av verksamheterna är årsarbetspriset för lågt i förhållande till de faktiska lönerna. Vissa verksamheter har även haft höga kostnader för nyutrustning till lägenheter samt för reinvesteringar av möbler och inventarier. Inom vissa verksamheter redovisas höga kostnader på grund av extra hårt slitage. Utmaningar för teamet 2012 Att kompetensutveckla personalen med lämpliga utbildningar och föreläsningar blir en utmaning med den strama budgeten vi har. Likt tidigare år förväntas arbetsbelastningen att öka för teamets chefer på grund av ständigt utökade krav på yrkesrollen. En utmaning som team HO står inför 2012, är att vi startar upp nya och förändrade verksamheter inom alla områden. Detta medför en ökad rekrytering av personal på alla nivåer, samt utbildningsinsatser. HO-teamet är medvetna om den omorganisation förvaltningen står inför. Detta kommer medföra ytterligare utmaningar. Särskilda utvecklingsområden - Verksamheterna växer, vi blir fler och fler, vilket medför att vi måste utöka våra lokaler. I tjänsten Michael Börjesson Margareta Pettersson Susanne Johannesson Catharina Sörnhed Elisabeth Lindberg Berth Martinsson Henrik Nilsson 19

20 6. Team assistans, årsberättelse Ansvarsområde gällande lagstiftningen SoL, LSS och Socialförsäkringsbalken 51 Assistansersättning Inom personlig assistans finns vuxna brukare, barn, ungdomar, anhörigvårdare, ledsagare, hemtjänst, avlösare och kontaktpersoner. Teamets mål Vi hade som mål att kvalitetssäkra vår dokumentation och våra arbetsuppgifter. Under året har vi skapat en gemensam struktur på en liten del av våra arbetsrutiner inom teamet. Vi hade önskemål om att en kvalitetssäkringssamordnare skulle anställas, vilket inte har skett. Inom området Brukaren i centrum har vi i viss mån påbörjat arbetet för ökad självständighet och delaktighet och har påbörjat arbetet med nätverksträffar. I övrigt har vi inte genomfört något av målen inom detta område. Inom ekonomin har vi påbörjat tidredovisning av all verkställd assistans gentemot Försäkringskassan. Detta arbete har upptagit en stor del av områdeschefernas tid under årets sista månader. Redovisning av omkostnadsdelen av LASSpengen har ej genomförts. Inom personal och arbetsmiljö har vi påbörjat arbetet med att samordna våra rutiner och riktlinjer. Vi har genomfört en del kompetensutveckling för personal. Vi har samlat in en hel del material för att göra ett nytt underlag för medarbetarsamtal men har inte utformat något eget underlag ännu. Överlag har vi inte kunnat uppfylla våra mål på grund av ökad arbetsbelastning och neddragning av antal chefer. Särskilda händelser I teamarbetet Från februari månad 2011 gick vi från fyra till tre områdeschefer inom assistansen. Från april gick en av cheferna vidare till annat arbete och en ny chef tillträdde, från augusti gick denna chef på föräldraledighet och ersattes av vikarie. PAN-avtalet ändrades under året vilket medförde arbete för att genomföra dessa förändringar. Försäkringskassans nya rutiner och utökade kontroll har medfört mycket arbete kring nya rutiner hos oss. Vi har också märkt av en stor oro hos brukare och anhöriga kring framtiden med assistansen. Under året har Försäkringskassan omprövat 6 av kommunens LASS-ärenden, varav ett gick över till LSSbeslut. Omprövningarna kommer att fortsätta under 2012 eftersom vi har många ärenden som har gamla beslut. I december var teamets chefer på ledarskapsdagar inom personlig assistans i Stockholm. Två av teamets chefer har genomgått ledarskapsprogrammet steg 1, en har gått UGL-utbildning och utbildning i samtalsmatta. Dessutom har teamets chefer gått Heromautbildning i schemaläggning. Personlig assistans Aktiviteter/träffar med våra brukare, personal & områdeschefer har genomförts under året. De brukare som önskat har gjort semesterresor. Planeringsdagar och utbildningsdagar har genomförts: Föreläsning om kost och nutrition Utbildning i förflyttningsteknik Friskvårdsdag Föreläsning om hot och våld Dokumentationsutbildning för 3 arbetsgrupper 20

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Handikappförvaltningen Foto Mats Kockum Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål - Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer