Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun

2 Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning balanserade styrkort... 6 Kvalitetssäkring Verksamheternas årsberättelser och måluppfyllnad Biståndsavdelningens årsberättelse Team HO årsberättelse Team Assistans årsberättelse Team Socialpsykiatris årsberättelse Specialistteamets årsberättelse Handikappsekreterarens uppdrag, årsredovisning IT-verksamheten, årsredovisning MAS-uppdraget, årsredovisning Nämndens egna prioriteringar Ekonomiskt bokslut Personalbokslut Arbetsmiljö Miljöbokslut Framtidsprogram

3 Inledning Förvaltningen Förvaltningen ska genom verksamhetsberättelsen redogöra för måluppfyllelse och avge rapport om utvecklingsarbete och särskilda händelser under året. Där ska ingå en redovisning av ekonomiskt utfall och personalstatistik med åtföljande kommentarer. Målgrupp är i första hand nämndansvariga politiker. Verksamhetsberättelsen är ett viktigt underlag för revisionens granskning av handikappnämndens måluppfyllelse sett genom förvaltningens samlade insatser. Verksamhetsberättelsen följer samma struktur som är lagd för internbudgeten. Särskilda utvecklingsområden och uppdrag kommenteras i särskild ordning. Ekonomiskt bokslut, personalbokslut och miljöbokslut redovisas enligt given mall. Måluppfyllelse för förvaltningens olika verksamheter på områdesnivå redovisas inte i verksamhetsberättelsen. Samtliga måldokument redovisas på intranätet. Målarbetet på områdesnivå granskas och värderas i samband med utdelning av nämndens kvalitetspris. Handikappnämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål - det tillgängliga samhället - forma sitt eget liv - ett rikare liv - omsorg med engagemang och kompetens Förvaltningen bryter ner dessa till uppnåendemål i modellen balanserat styrkort med fyra perspektiv. Dessa mål är utgångspunkten för det målarbete som processas på olika nivåer i förvaltningen och följs upp löpande under året och sammanfattas i och med årsredovisningen. - Brukaren brukaren i centrum - Personal den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget - Verksamhet göra rätt saker på rätt sätt - Ekonomi bästa möjliga kvalitet utifrån tilldelade resurser Verksamhetsmålet som är beslutat av kommunfullmäktige anger att beslut ska verkställas inom tre månader. Detta följs upp löpande under året kopplat till budget och personaluppföljningar. Omvärldsanalys Den omvärldsanalys som gjordes inför internbudget 2012 tog fasta på ett antal risker och farhågor, vilka förvaltningen beaktat i det dagliga arbetet och planering för kommande behov. Nedan beskrivs några exempel; Fortsatt ökning av förvaltningens insatser - Under 2012 har förvaltningen haft en kraftig volymökning, framförallt avseende insatserna särskilt boende och daglig verksamhet. Detta, tillsammans med bristen på gruppbostäder har tvingat förvaltningen till ett antal aktiviteter för att möta enskilda stödanvändares behov. 3

4 Möjlighet att få stöd av förvaltningen i attraktiva områden - Det är tydligt att fler personer vill bo inne på Trossö, vilket är ett behov förvaltningen inte kan möta. Ett led i ansträngningarna för att kunna erbjuda insatser även i centrala Karlskrona är starten av en träffpunkt som finns i anslutning till Hoglands park. Behovet av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning där sammansatta och komplicerade behov finns Att detta är ett aktuellt område visar de placeringar som förvaltningen tvingats göra. Detta är ett klart utvecklingsområde, såväl kompetensmässigt som lokal/verksamhetsmässigt. Obalans avseende behov och tillgång till särskilt boende Under 2012 fick 23 personer beviljat insatsen särskilt boende. Under året kunde förvaltningen erbjuda 12 nya lägenheter i samband med byggnation av gruppboendena på Rosenholmsvägen. Övriga har erbjudits stöd i servicebostad eller på kortidsboende, detta i väntan på att ytterligare två gruppbostäder skall färdigställas. Enligt interbudget 2013 ska dessa vara i drift under andra halvan av 2013 men kraftiga förseningar ger vid handen att dessa kommer vara klara tidigast till årsskiftet en klar risk. Omprövning av assistansersättning Försäkringskassans omprövning av assistansersättning har ännu inte slagit in till fullo. Märkbart är dock att de flesta nyansökningar avseende personlig assistans inte får ersättning från försäkringskassan utan att det blir beslut enligt LSS, där kommunen får stå för hela kostnaden. Mål och strategier Förvaltningen har brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål och presenterar dessa i styrkort 2012, vilket redovisas längre fram i den här verksamhetsberättelsen. Ett led i att styra i samma riktning som KF har varit att omsätta mål som inte direkt är riktade till Handikappförvaltningen. Detta har gjorts genom att ta fram strategier och aktiviteter för samtliga av KF beslutade målområden. Nedan beskrivs på vilket sätt förvaltningen levt upp till detta; 3.1 Företagsamma Karlskrona - Förvaltningen har utvecklat sin dagliga verksamhet med ytterligare några inriktningar, hälsa och motion, legoarbete till lokala underentreprenörer. I projektet IPS har förvaltningens arbetsvägledare coachat ett antal stödanvändare till praktikplatser och lönebidragsanställningar. - Samverkan har skett med Hermods kring KY-utbildning riktat mot våra verksamheter. - Samverkan med utbildningsförvaltningen har medfört att kommunen från 2012 har ett gymnasieprogram med inriktning socialt arbete. 3.2 Kunskapsintensiva Karlskrona - Förvaltningen deltar i samarbete med socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen i GPS, vilket är ett forum för att stödja barn och ungdomar som har behov av utökat stöd. 4

5 3.3 Attraktiva Karlskrona - En utökning av de fritidsaktiviteter som finns för personer med särskilda behov har gjorts. Under hösten har även ett projekt startats för att utveckla motsvarande verksamhet även för de med en psykisk funktionsnedsättning. - Ett antal stödanvändare, har med förvaltningens stöd skapat ytterligare en träffpunkt/fritidsgård. 3.4 Blågröna Karlskrona - Istället för att införskaffa ytterligare leasingbilar har förvaltningen, med framgång, prövat att ha en taxi-verksamhet. Detta har minskat antalet körningar, såväl som antalet bilar. - Mobila team har organiserats så att minskning av transporter har kunnat ske. 3.5 Trygga Karlskrona - Samverkansavtal kring barn- och unga är framtaget tillsammans med övriga kommuner och landsting. - Samverkansavtal för vuxna har reviderats under året. - Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en värdegrund. - Anhörigstöd är från 2012 en etablerad verksamhet i förvaltningen. - Barnperspektivet innebär att barn- och ungdomar har färre kontaktytor än tidigare. 3.6 Karlskrona som tror på de mångas medverkan - Förvaltningen har utvecklat insatsen boendestöd. - Förvaltningen arbetar med att ta fram riktlinjer som beskriver insatserna gruppbostad och boendestöd. - Våra medarbetare har gått igenom en utbildning avseende genomförandeplaner och en ny mall för detta arbete är under framtagande. 3.7 Ambassadörerna som lyfter Karlskrona - Uppdragsbeskrivningar som tydliggör ansvar finns framtagna - Arbetsmiljöarbetet har varit i fokus under 2012, vilket finns beskrivit längre fram i personalbokslutet. 3.8 Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning. Samtliga personer som fått ett beslut om insats skall ha fått det verkställt senast tre månader från beslutsdatum. För helår 2012 rapporteras att 4 ärende om bostad med särskild service inte uppfyllts. 3.9 Handikappnämndens visions- och inriktningsmål Som tidigare nämnts är nämndens mål omsatta i förvaltningens styrkort med de olika perspektiven. Måluppfyllelse följer nedan. I tjänsten Claes Wiridén Förvaltningschef 5

6 Förvaltningsledningens målredovisning balanserade styrkort Verksamheten vi skall göra rätt sak på rätt sätt Målområde Mål Aktiviteter Mått Ansvarig Uppföljning Ledningssystem för Kvalitet Identifiera innehåll. MC MC Klart 31 mars Ledning och Styrning Processbeskrivningar och skriftliga rutiner är upprättade inom: Processer och rutiner Samverkan Riskanalys Egenkontroll Avvikelser Dokumentationsskyldighet Patientsäkerhetsberättelse Beskrivningar och rutiner är inlagda på intranätet Nya styrkort med ny struktur är implementerade i alla arbetsgrupper Med detta menas att styrkorten är upprättade med nya mål och att de har följts upp under året enligt ny rutin i alla arbetsgrupper. Bilda arbetsgrupper inom resp. område. Utforma skriftliga rutiner Göra synligt på intranätet Implementera Information samt arbetsdag tillsammans med HF-chefer. Ta fram uppföljningsmatris som stöd för diskussion på APT. Göra synligt på intranätet 50 % 100 % 100 % Myndighetschef Jessica/Inge Funktionsansvarig Resp. OC Controller Inge B/ Jessica Klart 31 mars Klart 30 juni Klart 15 okt Klart 31 dec Klart 31 maj Klart 21 mars Klart 31 maj Varje månad Ta fram rutiner för månatlig uppföljning på FV-nivå. Controller Uppföljning 100 % Antal styrkort Ledningssystem för Kvalitet Ledning och Styrning Förslag till Ledningssystem för Kvalitet är framtaget och presenterat på utvecklingsdag. Arbetsgrupp för genomförandeplaner är igång. Övrigt är flyttat till styrkort Nya styrkort med ny struktur är implementerade. Uppföljningsmatris finns på intranätet. 6

7 Brukaren i centrum - Rättssäkert beslut. Individuellt utformat stöd. Öka den enskildes självständighet Målområde Mål Aktiviteter Mått Ansvarig Uppföljning Makt över TG 31 mars Lgr sitt liv Brukare har möjlighet att aktivt delta i utredning, utformning och genomförande av stödet. Aktuell genomförandeplan för insatser finns dokumenterad. Ta fram informations- och diskussionsmaterial om makt och inflytande som erbjuds verksamheterna. Ta fram underlag för uppföljning av aktuella genomförandeplaner. Materialet utlagt på intranätet Underlag klart TG 31 jan Lgr Ta fram underlag för uppföljning av brukares delaktighet i utredning och i planering av sina insatser. Underlag klart TG 30 maj Lgr Forum för inflytande Det finns forum, husmöten, arbetsplatsmöten, som ger brukarna inflytande. Kartlägga nuläget och tydliggöra syftet med målet. Samverka med brukarråd. Material utlagt på intranätet VC/LB 31 mars Lgr Rättssäkerhet Vi har en enkel och effektiv handläggning inom tidsram. Med tidsram menas 90 dagar efter ansökan Skapa och utveckla forum Redovisa nya forum VC/LB MC 31 dec Lgr Kvartalsvis från 1/ Uppföljning Makt över sitt liv Forum för inflytande Rättssäkerhet Diskussions material om makt ligger på hemsidan. Underlag för uppföljning flyttat till styrkort /4 Delaktighet, arbetas in i ny mall och rutiner för genomförandeplan, arbetsgrupp klar 1/ Nu läget kartlagt presenteras 1: kvartalet Behov av nya forum skall klarläggas Handläggning redovisad december 2012 därefter kvartalsvis. 7

8 Ekonomi. - Bästa möjliga kvalitet utifrån tilldelade resurser. Målområde Mål Aktiviteter Mått Ansvarig Uppföljni ng Faktorer som påverkar utfallet Ta fram nyckeltal Controller Controller 1/ LG Vi har ett uppföljningsunderlag som är tydligt för alla. Här skall det klart framgå hur ekonomi och verksamhet går. Implementering och månatlig uppföljning Kostnadseffektivitet Under året har vi skapat förutsättningar för ett bättre läge avseende LSSutjämningen Vi har sett över möjligheterna att skapa ytterligare LSSplatser där vi idag har insatser enligt SoL. Uppdrag klart Utredning FC MC 1/ / Vi har utrett möjligheterna för sänkning av våra kostnader avseende dyra insatser enligt KPB. Insatser som skall ses över är Hemtjänst och särskilt boende. Se över de insatser som, enligt KPB, är dyra (kostnad över kr/år och person) Genomf/beslut Analys Kontakt med jämförelse- Kommuner MC/FC Controller/VC Controller/VC 30/ / / Uppföljning Faktorer som påverkar utfallet Kostnadseffektivitet Alla nyckeltal är inte klar, förs över till Vi har för närvarande inte möjlighet att omvandla SoL till LSS insatser. Kostnaderna för hemtjänst har analyserats. Ytterfall är identifierade, diskussion med jämförelsekommunerna pågår. 8

9 Personal och arbetsmiljö. - Den goda arbetsplatsen med det tydliga uppdraget. Målområde Mål Aktiviteter Mått Ansvarig Uppföljning Tydligt De funktioner som VC uppdrag saknas. Vi har uppdragsbeskrivnin gar framtagna den 30 juni 2012 för funktionerna: 1. Medarbetare i boende och mobila team. 2. Medarbetare i daglig verksamhet/sysselsä ttning 3. Biståndshandläggar e 4. KSS Identifiera vilka funktioner som saknar uppdragsbeskrivningar. Ta fram mall. Utforma och kommunicera uppdragsbeskrivningar för aktuella funktioner. Varje månad enligt fastställd rutin. Systematiskt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetsliv Alla är informerade inom sitt område om uppdragsbeskrivningarna och de finns tillgängliga på intranätet den 31 dec Det finns ett framtaget årshjul, enligt SAM, på varje arbetsplats. Årshjulet används i det dagliga arbetet. Klart 31 dec Utbildning i SAM 28 nov Nätverksmöte med skyddsombud genomförd under februari 2012 Information i APT senast 1 mars Årshjul på alla arbets-platser finns och används. Närmaste chef och arbets-platsombud Månatligen från 1/ Uppföljning Tydligt uppdrag Systematiskt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetsliv Uppdragsbeskrivningar finns på ett flertal tjänster. I de fall där det saknas har förvaltningen kvar aktiviteten till 2013 års styrkort Huvuddelen av förvaltningens arbetsplatser arbetar med årshjul Nätverksmöten med skyddsombud har genomförts vid två tillfällen under

10 Kvalitetssäkring Tillsyn Under 2011 genomförde Socialstyrelsen en förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Karlskrona kommun enligt Socialtjänstlagen/lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Samtidigt genomförde Socialstyrelsen en förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen. Vidtagna åtgärder samt förbättrings-och utvecklingsarbete under 2012 med anledning av Socialstyrelsens beslut Åtgärder har vidtagits gällande vissa begränsningar samt åtgärder för att säkerhetsställa att dokumentation och handläggning och genomförande sker i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Ett utvecklingsarbete har också påbörjats för att säkerhetsställa att genomförandeplaner uppfyller de krav som ställs enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Under hösten anordnades 2 utbildningsdagar gällande genomförandeplaner för personal/områdeschefer samt har en arbetsgrupp bestående av olika kompetenser påbörjat ett arbete med att diskutera/upprätta en gemensam genomförandeplansmall samt förslag till rutiner. Utbildningsinsatser för att uppmärksamma våld i nära relationer har genomförts under maj månad under 3 dagar för breddutbildning och ett antal seminarier för fördjupning till personal och områdeschefer. Det har funnits en utsedd samordnare, kurator som även har arbetat med att utarbeta en handbok och rutiner för hur våld i nära relationer ska uppmärksammas och hanteras. En inventering har gjorts över antalet upprättade samordnade individuella planer och i samarbetsmöten mellan psykiatrin/handikappförvaltningen under året det gemensamma arbetet fortsatt för att öka antalet samordnade individuella planer. När det gäller samverkansavtalets tillämpning i alla delar av verksamheterna har ett nytt länsövergripande samverkansavtal upprättats Pågående diskussioner förs för revidering av det lokala samarbetsavtalet, därefter ska implementering ske. Gällande att uppmärksamma barn till personer med psykisk funktionsnedsättning har detta säkrats i den dokumentation som upprättas i samband med att en person beviljas insatser/samordnade individuella planen. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Förvaltningen har efter beslut i handikappnämnden under hösten utarbetat ett förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handikappnämnden beslutade att fastställa ledningssystemet samt ansvarsfördelning gällande kvalitetsarbetet. Ledningssystemet innehåller de områden som bygger på Socialstyrelsens krav enligt SOSFS 2011:9, vägledning och genomförande inom respektive område, stödjande dokument och hur uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet ska ske. Ledningssystemet ska säkra att de verksamheter som bedrivs inom handikappnämndens ansvarsområde drivs enligt gällande lagstiftning och krav och att verksamheten är av god kvalitet. Samt att verksamheten arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera och utveckla verksamhetens kvalitet. En arbetsplan för hur ledningssystemet ska implementeras och hur kvalitetsarbetets ska bedrivas 2013 kommer att vara upprättad senast

11 Rapporter enligt Lex Sarah En rapport enligt Lex Sarah gällde insatser till en individ som hade samtidiga insatser från Socialnämnden och Handikappnämnden. Insatsen hemtjänst enligt Sol som beslutats av Handikappnämnden utfördes av en extern utförare enligt LOV. Enligt äldreförvaltningens avtal med utförarna enligt LOV skulle den som beslutat om insats hantera rapporten enligt Lex Sarah. När Handikappnämnden anmälde missförhållandet till Socialstyrelsen slog de fast att utredning enligt Lex Sarah skall göras av den nämnd/yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som ansvarar för verkställigheten av en insats. Det fanns även oklarheter om hur Lex Sarah skall hanteras när flera nämnder/yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter samtidigt ger insatser enligt, som i det är fallet, Sol i samma ärende. En rapport gäller bemötande och hur personal i en grupp skall ta upp bemötandefrågor utifrån en gemensam värdegrund för att förebygga ett dåligt bemötande. Exempel på åtgärder med anledning av rapporter enligt Lex Sarah. Tagit fram en ny rutin för tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah enlig Sol och LSS Ta fram rutiner för samverkan när flera nämnder eller enskild annan verksamhet samtidigt ger insatser till en brukare. Startat upp ett arbete med att tydliggöra förvaltningens värdegrund och i alla delar belysa vad värdegrunden innebär för den egna verksamheten. Forum för diskussion kring etiska dilemman Vi har hållit diskussioner kring etiska dilemman för områdeschefer, HSL-personal, kuratorer m.fl. en gång i månaden. Dessa etiska dilemman har hämtats från den egna verksamheten, Sos Etik i socialtjänsten och tidskriften Intras specialnummer svåra frågor. Kvalitetssäkringssamordnare I förvaltningen finns idag 19 personer som har ett uppdrag som kvalitetssäkringssamordare utöver sitt ordinarie uppdrag. Under året har barn verksamheterna fått lägga mycket tid på förändringar i verksamheten vilket lett till att det allmänna arbetet med att arbeta med att utveckla arbetet med kvalitetssäkring har gått långsamt. Ett antal medarbetare som under en period haft uppdrag som KSS har bytt arbetsuppgifter och lämnat uppdraget. Under året har vi rekryterat nya medarbetare från Barn o ungdomsförvaltningen. Av dem har flera rekryterats till tjänster med uppdrag att arbeta med kvalitetssäkring på en enhet. Det gruppen har fokuserat på under året är arbetet med genomförandeplaner. Synpunkter och klagomål Under 2012 har det inkommit 21 synpunkter och 6 klagomål. Förvaltningen har inte kunnat sammanställa åtgärder utifrån klagomål och synpunkter. Utvecklingsdag Vårens utvecklingsdagar ägnades åt förvaltningens framtidsprogram. Huvudpunkten i programmet är att verksamheten skall stödja den enskilde i att ta makten över sitt eget liv och ha ett inflytande på sin omgivning och sina insatser. Under hösten genomfördes en planeringsdag i förvaltningen med information och genomgång av krav och innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9. 11

12 Gruppdiskussioner gällande Socialstyrelsens/SKL gemensamma kvalitetsdefinitioner av god vård och omsorg i socialtjänsten samt var verksamhetens kvalitet befinner sig idag inom olika områden och vad vi behöver göra för att bli bättre. Vi diskuterade även kritiska faktorer gällande nuvarande processer och rutiner ur brukarens perspektiv. Ingrid Karlsson Myndighetschef Tomas Gotthardsson Utvecklingschef 12

13 Verksamheternas årsberättelser och måluppfyllnad Biståndsavdelningens årsberättelse Ansvarsområde Biståndsavdelningen ansvarar för myndighetsutövningen i hela organisationen. Verksamhetens mål är att tillförsäkra den enskilde en rättssäker handläggning och leda till för den enskilde ett korrekt beslut, invägt även annan lagstiftning, förordningar och riktlinjer utifrån delegation. Gällande lagstiftning/områden; LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL- Socialtjänstlagen för yngre personer i behov av stöd (under 65 år), Psykiatrireformen (dvs. personer med långvariga och allvarliga psykiska funktionshinder) samt handläggning av parkeringstillstånd enligt Trafikförordningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter för biståndshandläggare är att utreda behov av bistånd/insatser efter ansökan/anmälan, dokumentera, fatta beslut och beställa insatser. Huvudansvar för samordning av insatser samt samverkan med andra berörda myndigheter. Hembesök och vårdplaneringar, telefonkontakt för att ge information, rådgivning m.m. Fortlöpande inventeringar av funktionshindrades behov av stöd, uppföljningar och omprövningar av tidigare beslut. Måluppfyllelse, kommentarer Biståndsavdelningen har under 2012 arbetat med uppsatt mål genom genomgång av utredningsunderlaget för personlig assistans. Handläggarna använder rubriken den enskildes redogörelse för att beskriva hur den sökande ser på sin situation och sina behov av den sökta insatsen. Under hösten har en genomgång av beslut genomförts för att nå kostnadseffektivitet. Samtliga biståndshandläggare har deltagit i handledning under hösten. Första delen av handledningen fokuserat på kvalitén i utredningen samt att nå en likartad handläggning och bedömning med rättsäkerhet som mål. Metoden har varit ärendegranskning. Andra delen av handledningen kommer 2013 med fokus på kollegiegranskning samt ärendegranskning i grupp. Utvärdering Antal upprättade individuella planer = 4 ( , , , ) Antal ärende med handläggningstid överstigande 90 dagar = 1 (ansökan personlig assistans, avslagsbeslut) Särskilda händelser under året Stora förändringar har skett inom biståndsavdelningen under Undertecknad har tillträtt som verksamhetschef för biståndsavdelningen den 1mars. 1 biståndshandläggare med inriktning mot NPF/socialpsykiatri har tillsats, på ny tjänst, den 1 februari. 2 biståndshandläggare har slutat sina anställningar 15 april och två nya har anställts. Ytterligare 2 handläggare har begärt tjänstledighet för olika uppdrag. En från 1 maj och en från 15 september. 2 handläggare går på dessa vikariat. Från en biståndsavdelning med 7 handläggare har det under 2012 blivit en biståndsavdelning med 8 handläggare. Vidare har Biståndsavdelningen tillsammans med Specialistteamet flyttat till nya lokaler på Flaggskär, vilket har varit positivt för gruppen. Utbildningar under året Heldagsföreläsning i Växjö med Jonas Reinholdsson för handläggare inom LSS Utbildning våld i nära relationer 2 halvdagar. Seminarier i Kalmar Utvecklad biståndshandläggning. 13

14 Utbildning i genomförandeplaner/dokumentation 1 heldag. Fördjupningskurs riskbruk, missbruk och beroende 4 heldagar. Grundutbildning i LSS, 3 personer, 2 heldagar. Handledning för hela handläggargruppen 3 tillfällen under hösten. Kvalitetssäkring Arbetet med att ta fram ett utredningsunderlag för personlig assistans har genomförts under våren. Ärendegranskning har genomförts under hösten som ett led i att kvalitetssäkra utredningsarbetet. Träff mellan ansvariga för myndighetsutövning 3KHV 3 gånger under året för diskussioner angående hur vi hanterar olika gemensamma problemområden. Möten mellan representanter från handikappförvaltningen och landstingets psykiatri angående ett nytt samverkansavtal. Samverkan med Socialförvaltningen har skett i ärenden gällande barn/ungdomar som har behov av stöd både från socialförvaltningen så väl som handikappförvaltningen. Samverkan är nödvändig och lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska ske för att underlätta samordning och kunna ge stöd utifrån en helhetssyn men innebär även att mer tid går åt till flera möten, nätverksträffar, täta uppföljningar vid gemensamma placeringar. Samverkansmöte med Försäkringskassan kring personer med aktivitetsersättning och sjukersättning. Utmaningar för 2012 Gemensamt stöd efter placering samt ökad samverkan för stöd/metodiskt arbete till föräldrar med barn/ungdomar med NPF-diagnos. Mer sammansatta och komplexa behov hos personer som blir utskrivna från Lt psykiatri ställer krav på utveckling av kompetens, arbetsmetoder, samverkan och verksamheter. Ex. på nya grupper från psykiatrin är yngre personer med självskadebeteende och tilläggshandikapp, personer med Aspergers syndrom + svår tvångsproblematik. Under året finns behov av att diskutera svårigheter att kunna tillgodose behov av korttidsboende/särskilt boende för vissa grupper ex yngre personer med funktionshinder, alkoholdemens + fysiska handikapp. Behov av ökad samverkan internt för information/samordning och en gemensam helhetssyn både gällande behov/kommande behov. Ekonomisk uppföljning - kommentar (resultat statistik) SoL-insatser Hemtjänst Gällande beviljade hemtjänsttimmar har dessa kontinuerligt minskat under året. Från januari då utförda timmar låg på 3255/månad till december då utförda timmar låg på 2605/månad. Volymförändringarna är dels nya ärenden samt utökningar i pågående ärende när personer fått försämrat hälsotillstånd/ minskningar p.g.a. förbättrat hälsotillstånd efter ex operation samt avslut vid tillfälligt behov och palliativa insatser: personer har fyllt 65 år under året och där kostnaden gått över till ÄF Korttidsplatser 2012 har genomsnittsdygn/månad för korttidsplats varit 61,5. Under föregående år (2011) var genomsnittsdygn/månad 94 och under (2010) var genomsnittsdygn/månad 131,5. Förutom de vanliga besluten om korttidsplats efter sjukhusvistelse för rehabilitering innan hemgång har anledning till beviljat bistånd varit: person vård i livet slut, väntan på särskilt boende, behov av sanering av bostad. 14

15 Övrigt 3 placeringar externt under 2012 enligt SoL varav 2 gemensamt med Socialförvaltningen. LSS-insatser 3 personer har fått beslut enligt LASS vilka tidigare hade beslut enligt LSS. 4 nya beslut om personlig assistans enligt LSS. 2 personer med tidigare LASS-beslut som vid omprövning av Försäkringskassan fått avslag har fått personlig assistent jml LSS. 2 avslag angående beslut om personlig assistans som överklagats. 1 ärende där Kammarrätten ansåg att handikappnämnden har haft fog för sitt beslut varvid överklagan avslås. 1 ärende där Förvaltningsrätten avslagit överklagan. Bostad med särskild service 9:9 18 beslut om bostad med särskild service 5 beslut om bostad med särskild service med önskan om verkställighet 2012 har inte verkställts. Bostad med särskild service 9:8 2 beslut. Båda verkställda. Daglig verksamhet 9:10 31 beslut. Alla verkställda. I tjänsten Annette Thiman, Verksamhetschef Laila Nordgren, biståndshandläggare Johanna Wallin, biståndshandläggare Carina Henriksson, biståndshandläggare Solveig Svennergren, biståndshandläggare Pernilla Claesson, biståndshandläggare Charlotte Bremberg, biståndshandläggare Anna Hjalmarsson, biståndshandläggare Malin Gullbing, biståndshandläggare 15

16 Team HO årsberättelse Ansvarsområde gällande Sol och LSS lagstiftningen: - Gruppbostäder, servicelägenheter och boendestöd samt daglig verksamhet för vuxna - Korttids och tillsynsverksamhet för barn och ungdomar samt korttidsboende för - vuxna. - Särskilt boende för barn. - Ledsagning, avlösarservice för vuxna/ barn, anhörigvård, hemtjänst och kontaktpersoner. Måluppfyllelse Som mål 2012 hade Team Ho att implementera Sam-pärmen fullt ut i alla verksamheter. Detta mål är delvis uppfyllt och vi kommer fortsätta med arbetet under Vidare hade teamet ett mål om att bjuda in handläggare vid ett visst antal tillfällen/ år. Målet är svårt att uppfylla på grund av tidsbrist. Team HOs mål i ekonomi under 2012 var att arbeta fram ett bättre resursfördelningssystem, genom att hämta influenser från andra kommuner. Vi hoppas på att under 2013 får mer tid tillsammans med handläggarna att utveckla detta. Arbetsmiljöarbete, att nå fram till det tydliga uppdraget fortsätter under 2013 genom att fortsätta arbeta effektivt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Särskilda händelser 2012 Omstrukturering inom teamet har skett genom att några områdeschefer har bytt team. Mycket tid har gått åt att strukturera upp nya verksamheter. Detta innebär nya personalgrupper, många nya beslut och mycket tid åt till att skapa nya och goda relationer. Barnverksamheten med inriktning autism har flyttat samman och bildat korttidsboende och fritidsverksamhet inom samma huskropp och flyttat från Rödeby till Västramark. Ett nytt elevhemsboende inriktning autism har öppnat i Rödeby. Verksamheten korttidsboende för barn och ungdomar upp till 18 år har flyttat ifrån Lyckeby till ombyggda lokaler i Rödeby. Verksamheten korttidsboende för ungdomar/ vuxna över 18 år har flyttat från Lyckeby till centrala Karlskrona samt fått två nya servicelägenheter och en prova på lägenhet. Vidare har vi under året haft en stor översvämning i fritidsverksamheten för ungdomar över 13 år, som oplanerat fick flytta till tillfälliga lokaler. Särskilt boende vuxna. Två nya särskilda boenden/ LSS startade upp sina verksamheter under 2012 i Backabo-området. Mobila teamet har under servicelägenheter och 13 beslut/ boendestöd. Mobila teamet har vidare påbörjat en omorganisation som innebär en uppdelning mellan boendestöd och servicelägenheter. I Kronotorpsvägens källare blev en brand anlagd, trapphuset fylldes snabbt med rök. Tack vare en fantastisk insats av personalen kom ingen till skada. Kronotorp, Bellevuevägen och Stärkelsevägen har haft inbrott i alla källarförråd. Under 2012 har det även uppstått mer arbete kring hot- och våld situationer som krävt betydande arbete från OC tillsammans med andra aktörer exempelvis kommunhälsa, handledning mm. En orsak till detta tror vi kan vara svårbedömda diagnoser eller avsaknad av diagnos vilket leder till felplacering. 16

17 Daglig verksamhet har under året startat en ny grupp med inriktning på friskvård och hälsa. De har jobbat med att skapa struktur och innehåll får den inriktningen parallellt med att de träffar ett antal arbetstagare och genomför aktiviteter tillsammans. Arbetsresorna till och från jobbet är fortfarande ett stort bekymmer för oss och det påverkar arbetstagare och verksamhet negativt. Ett av de återkommande problemen är att tidsangivelserna inte stämmer. Kvalitetssäkring Som ett led i att ytterligare kvalitetssäkra verksamheterna har bl.a. följande utbildningar genomförts under året: - Utveckling av dokumentation i Procapita har fortsatt under hela Vi har dock inte hunnit utbilda samtliga personalgrupper vilket vi hoppas blir klart under Arbetsgivaren kommer att under 2013 att erbjuda utbildning i samtalsmetodik, med hjälp av en metod kallad samtalsmattan. - Handledning inom HO-teamet som påbörjades under 2011, har utökats kraftigt även under Det arbete utvecklingschefen har utarbetat med att utveckla diskussioner för värdegrund och kvalité ser vi även fram mot Vidare har grupper arbetat med att förnya innehållet i genomförandeplanerna och detta arbete blir färdigt våren Ett forum för arbetsmiljöarbetet har varit SAM- fika-träffar Detta har varit ett mycket uppskattat inslag i att arbeta mer effektivt med arbetsmiljöarbetet. - Ett flertal särskilda boenden har haft representanter från räddningstjänsten för att upprätthålla personalens kunskaper vad det gäller insatser vid brand. - Personal/Områdeschefer har fått utbildning i bemanningssystemet, Time-Care. - Personalgrupperna i hela vår förvaltning har varit på föreläsningar och utbildningar på KKC. Ekonomi Förvaltningen minskade personalbudgeten med två procent. Enligt avstämning av 2012 års ekonomi redovisade Team Ho ett underskott på personalbudgeten. Detta förklaras av ökad vårdtyngd och volymökningar, tillfälliga och varaktiga förstärkningar orsakade av bland annat arbetsmiljörelaterade problem och komplexiteten i många ärenden med blandade diagnoser som har blivit fler. På grund av brister i brandskyddet har dubbelbemanningar nattetid genomförts i berörda verksamheter. Tilldelade resurser överensstämmer inte med ökade nivåbedömningar. I åtskilliga av verksamheterna är årarbetspriset för lågt i förhållande till de faktiska lönerna. Team Ho har även haft stora ökningar i investeringsbudgeten. Särskilda utveklingsområden 2013 Personalgrupperna behöver mer utbildning, föreläsning, handledning och kompetens av olika slag för att hantera hot och våld, vilket har ökat. Utveckla metoder och verktyg för internt lärande för att minska på externa kostnader. Riskbedömningar 2013 Svårigheter att under 2013 kunna hålla tilldelad personalbudget. Team HO ser större och mer komplexa ärenden och beslut. I tjänsten Områdeschefer Team HO 17

18 Team Assistans årsberättelse Ansvarsområde gällande lagstiftningen SoL, LSS och Socialförsäkringsbalken 51 assistansersättning. Inom personlig assistans finns vuxna brukare, barn, ungdomar, anhörigvårdare, ledsagare, hemtjänst, avlösare och kontaktpersoner. Teamets mål Vi hade som mål att kvalitetssäkra vår dokumentation och våra arbetsuppgifter. Vi har påbörjat ett arbete med en gemensam struktur på riktlinjer och arbetsrutiner inom teamet. Vi hade önskemål om att en kvalitetssäkringssamordnare skulle anställas, vilket inte har skett för tredje året i rad. Inom området Brukaren i centrum har vi påbörjat ett arbete för ökad självständighet och delaktighet. Vi har valt att lägga fokus på vikariefrågen eftersom det särskilt framkom som problematiskt i Brukarundersökning Vikariesituationen har dessvärre upptagit större delen av vårt arbete av Det har inkommit klagomål gällande hög vikarieomsättning från föräldrar, gode män, förvaltare och främst brukarna själva. Från och med 1 januari 2012 begärde Försäkringskassan(FK) in tidsredovisningar på all personal samt anställningsavtal. Detta gjorde att FK fick en insyn i hur HF verkställer besluten. Vi hamnade genast mellan en statlig myndighet - FK och vårt beroende av en fungerande organisation kring bokningen. Signaler från FK kom nästan omgående med att de ansåg att det bedrivs hemtjänst i stället för assistans med hänsyn till att kontinuiteten av resurspersonal och timvikarier i visst ärende är så gott som obefintlig. Äldreförvaltningens hemtjänst och nattpatrull blev involverade i tidsredovisningen vilket inte har fungerat tillfredsställande. Målet vi arbetat för är att ge brukare möjlighet att bli mer delaktiga och självständiga i form av kommunikationsstöd. Exempelvis har personalen börjat arbeta med Ipad och bildkommunikation. Inom personal och arbetsmiljö har vi påbörjat ett arbete inom SAM med att genomföra arbetsmiljöarbete förenat med SAM-pärmar och årshjul. Vi har genomfört en del kompetensutveckling för personal både i grupp och individuellt för att anpassa till varje ärende. Förra året samlade vi in en hel del material för att göra ett nytt underlag för medarbetarsamtal. Under 2012 har vi valt att testa ett par olika mallar för att till nästa år sätta samma ett nytt material. Inom ekonomin har vi gått igenom alla våra beslut och arbetat med att stämma av beslut kopplat till schema och anställningar. Vi har även upphandlat ett nytt teknikstöd i form av Intraphone, kopplat till tidredovisningar. Vid årsskiftet var 4 ärenden uppstartade. Däremot har vi inte uppnått målet angående teknikstöd för att kunna redovisa omkostnadsdelen till våra brukare. Särskilda händelser I teamarbetet Från februari månad 2011 gick vi från fyra till tre områdeschefer (OC) inom assistansen. Från april gick en av cheferna vidare till annat arbete och en ny chef tillträdde, från augusti gick denna chef på föräldraledighet och ersattes av vikarie. Vikarien valde att avsluta sin anställning i april 2012 samtidigt som en fjärde OC var på ingång vilket resulterade i att teamet fortfarande bestod av 3 OC fram till september då föräldraledig OC återkom. Detta har 18

19 inneburit att vissa brukare och personalgrupper har fått ny chef 4 gånger under 18 månader. Detta har inneburit en hård arbetsbelastning på de OC som varit i tjänst samt mycket oro, frågor och funderingar från brukare och personal. Försäkringskassans omprövningar av beslut och utökade kontroll har medfört merarbete för oss. Vi har också märkt av en stor oro hos brukare och anhöriga kring framtiden med assistansen. Förändringar har skett i våra ärenden under året, omprövningarna kommer att fortsätta under 2013 eftersom vi har många ärenden som har gamla beslut. Vi har fortsatt vårt samarbete med KKKHV vi har genomfört två träffar under året som har varit mycket givande. Ett särskilt samarbete har varit med Kalmar gällande införandet av Intraphone. I oktober samlade vi teamets chefer samt under året tillkomna resurser som arbetar med projekt gällande Intraphone och tidsredovisningar till FK, till två planerings- och teambuildingsdagar. Personlig assistans Aktiviteter/träffar med våra brukare, personal & områdeschefer har genomförts under året. De brukare som önskat har gjort semesterresor. Planeringsdagar och utbildningsdagar har genomförts: Föreläsning om kost och nutrition Utbildning i förflyttningsteknik Föreläsning om hot och våld Dokumentationsutbildning Handledning i flera av våra personalgrupper Festival Spezial Tredagarsutbildning i tydliggörande pedagogik Utbildning i TAKK Problemskapande beteende Våld i nära relationer Hur vet man att brukaren har ont? Kvalitetssäkring Under året har vi har haft nätverksträffar med en del brukare, personal, områdeschefer, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, skolor och sjukgymnaster. Assistans, ledsagning, avlösarservice och anhörigvård spänner över ett stort område med en mängd olika typer av funktionsnedsättningar. För att säkerställa kvalitén har vi utformat en mängd specialinriktade utbildningar och föreläsningar under året, se lista ovan. Vi har genomfört arbetsplatsträffar en gång i månaden. Medarbetarsamtal och lönesamtal för personalen en gång om året. Personalen jobbar med mål och handlingsplaner kontinuerligt. En OC har inte kunnat vara delaktig i barngruppen p.g.a. hög arbetsbelastning. Inte heller utbildning eller workshoppen i det Personal Politiska Programmet kunde OC närvara. Ekonomisk uppföljning Personlig assistans Som assistangivare erhåller kommunen 267 kronor per verkställd timme från försäkringskassan. Vi redovisar de faktiska utförda assistanstimmarna till försäkringskassan varje månad. Det finns ärenden där brukaren har beviljad jour i sitt beslut, och under 2012 har personalen arbetat enligt beslut från FK, vilket har inneburit en högra personalkostnad i vissa ärenden. Ekonomin inom kommunal assistans är i god balans. 19

20 Ledsagning/avlösarservice/Anhörigvård Ledsagning/avlösarservicen/anhörigvården som insatser i stort har minskat under året då det har upphört ärenden samtidigt som vi har verkställt nya. I vissa fall mycket komplicerade ärenden och inslag av palliativ omsorg. Särskilda utvecklingsområden 2013 En förutsättning för förändring under 2013 är att vi får ut datorer och teknikstöd till alla våra grupper, för att användas för dokumentation, tidredovisning till Försäkringskassan samt kommunikation med områdeschef. Egen nattpatrull och mobilt team. Teknik i kommunikationssyfte. Vi har förhoppningen att kunna genomföra en personalfest för samtliga assistenter. Vi vill fortsätta vårt samarbete med andra kommuner. Riskbedömning 2013 Vi ser ett stort behov av kvalitetssäkringssamordnare. Vi har också ett stort behov av att tekniska lösningar införs i grupperna för en lättare kommunikation med OC. Vi måste få löftet om avlastning gällande ledsagning/avlösning samt anhörigvård uppfyllt snarast. Vi ser att andra kommuner har organiserat sin assistans med fler områdeschefer med färre ärenden, vilket ger en möjlighet att fokusera på assistansen och dess utveckling. Vår arbetsbelastning påverkar våra brukare och medarbetare negativt då vi inte har möjlighet att utveckla, dokumentera och följa upp våra verksamheter. I tjänsten Jeanette Karlsson Vanja Andersson Christina Lövkvist Carina Åkesson Områdeschefer i Team assistans 20

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Handikappnämnden

Verksamhetsberättelse 2013 Handikappnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Handikappnämnden Foto: Matz Arnström Karlskrona kommun Innehåll Inledning: Förvaltningen Omvärldsanalys Mål och strategier.. 3 Förvaltningsledningens målredovisning balanserade

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsområde Myndighet Diarienummer: VON 2014/1037-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-15 Vård- och omsorgskontoret 2 (11)

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer