Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas en ny plan och att den tidigare planen utvärderas. Vi på Praktiska Gymnasiet Västerås vill att denna skola ska vara en plats där alla som vistas känner trygghet, både inför varandra och i lokalerna. För att denna trygghet ska vara möjlig är det viktigt att alla visar respekt för varandra. Det betyder att alla på skolan har både ett eget och ett gemensamt ansvar för att se till att det blir så. Trygghet Vår idealbild är att Praktiska Gymnasiet Västerås ska vara som vilken arbetsplats som helst där man visar ömsesidig respekt mot varandra för att skapa ett tryggt arbetsklimat. Både elever och personal ska känna till och ansvara för att planen mot kränkande behandling följs så att alla kan trivas på skolan. Trygghet är viktigt för att kunna lita på varandra vilket också är viktigt för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt och för att undvika händelser som kan skada någon människa. Målen är att alla elever och personal ska: Känna trygghet i skolan Känna till planen mot diskriminering och kränkande behandling Visa respekt för varandra Känna ansvar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling följs Vara med och bestämma vad som ska stå i planen mot diskriminering och kränkande behandling Se till att vårdnadshavare ska känna till planen mot diskriminering och kränkande behandling Respekt Att visa respekt för varandra är en själklarhet för både elever och personal på skolan. Det innebär att man inte utsätter någon för diskriminerande eller kränkande handlingar, varken direkt eller indirekt. Både elever och personal ska utgå från människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.(skollagen 2010:800 5 ) Att visa respekt är alltså att utgå från att människolivet alltid är det mest värdefulla, att alla har rätt till personlig frihet och integritet, att alla människor är lika mycket värda samt att såväl vårt eget som andras människoliv går under ett gemensamt ansvar. Diskriminering eller kränkning kan vara både fysiska och psykiska. Det kan vara i form av våld, trakasserier, förolämpningar, grova skämt eller förlöjligande kommentarer. De grunder man kan bli

2 utsatt för diskriminering är till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och religion eller annan trosuppfattning. Ansvar Det ligger både på individ- och gruppnivå att ansvara för en bra studie- och arbetsmiljö. Eleverna får aktivt delta i omarbetningen av planen mot diskriminering och kränkande behandling i klassråd och elevråd. Det innebär att elever bjuds in till diskussion om vad planen och begreppen som används i den betyder. Utifrån det kan de sedan tycka till och föreslå hur planen mot diskriminering och kränkande behandling ska se ut innan de skriver på den. Elevernas synpunkter och förslag tas till vara på i den senare versionen som de slutligen får underteckna. Vårdnadshavarnas delaktighet Planen läggs ut på skolans datanät och vi uppmanar vårdnadshavarna att läsa den och komma med synpunkter. Via en årlig enkätundersökning framkommer också föräldrarnas åsikter om delaktighet i planen och skolans verksamhet. Personalens delaktighet Alla som jobbar på Praktiska i Västerås ska aktivt ta del av och utveckla planen. Planen finns tillgänglig för alla på skolans datanät. Genom att diskutera planen på personalmöten och andra former av värdegrundsarbeten,blir planen en grundbult i värdegrundsarbetet på skolan. Utvärdering av årets plan Årets plan ska utvärderas genom att elevrådet får granska den på ett elevrådsmöte under vårterminen 14. De får där skriva ner synpunkter och lägga till det de vill och sedan prata om den tillsammans med skolledningen. Övrig skolpersonal ska granska och komma med synpunkter på planen innan terminsslut. Efter att alla fått komma med synpunkter och diskussion förts med skolledning förändras planen. Rektor är ansvarig för att årets plan utvärderas. Främjande insatser Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Mål och uppföljning: Alla elever ska ges möjlighet att delta i alla aktiviteter oavsett funktionsnedsättning eller ej. Uppföljning av detta sker via den årliga utvärderingsenkäten. Insats: Anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att alla elever kan delta. Det kan handla om att hitta sätt att kunna hänga med på aktiviteter eller utflykter. På så sätt visar skolan genom handling att alla elever är lika mycket värda. Ansvarig: Rektor Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret.

3 Främja likabehandling avseende sexuell läggning Områden som berörs av insatsen: Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning Mål och uppföljning: Eleverna ska ha kunskap om olika typer av sexuell läggning och könsidentitet. De ska även fått möjlighet att uttrycka sina åsikter i ämnet samt diskutera de fördomar som finns i samhället kring detta. Utfallet av detta arbete följs upp genom elevråd i slutet av varje termin. Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media eller läromedel. Ansvarig: Språklärare, naturkunskapslärare samt religionslärare. Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret. Främja likabehandling oavsett kön Områden som berörs av insatsen: Kön Mål och uppföljning: Killar och tjejer ska ha lika stort inflytande över skolan och i undervisningen. Eleverna ska känna att de får lika mycket utrymme. Ansvarig: Undervisande lärare. Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret. Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen: Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning: Eleverna ska ha kunskap om vad rasism är. De ska också vara medvetna om vad fördomar är och hur fördomar och stereotypa föreställningar förekommer i media eller läromedel gällande etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi följer upp detta via kursutvärderingen i religion. Personalen utvärderar via personalmöten. Insats: Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om olika etniska grupper, religioner eller andra trosuppfattningar som kan förekomma i media eller läromedel. Ansvarig Lärare i religion Datum när det ska vara klart: arbetet pågår hela läsåret. Kartläggning Kartläggningsmetoder: Genom klassråd, personalmöten och utvecklingssamtal samt genom möten i elevhälsoteamet kartläggs risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. Planen har delats ut till alla att läsa och kommentera, samt undertecknats för att bekräfta kännedom.. Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning Hur eleverna har involverats i kartläggningen: Genom tät kontakt och samtal med eleverna, via klassråd och elevrådet. Hur personalen har involverats i kartläggningen: Diskussioner med elevhälsoteamet, kartläggning av elevers studiesituation och genom tät kontakt med eleverna. Resultat och analys: Då vår utbildningsmodell innebär ca 50 % av utbildningstiden på APL är det svårt att kontrollera huruvida det förekommer diskriminering/kränkande behandling på företagen. APL-platserna är skyldiga att följa arbetsmiljölagen. Om detta inte är fallet är APL-placering uteslutet.

4 Förebyggande åtgärder Att motverka möjliga riskzoner för mobbning Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling Mål och uppföljning: Det ska inte finnas någonstans på skolan där personalen inte har möjlighet att se och uppmärksamma kränkande behandling. Ansvarig: Alla som arbetar på skolan Datum när det ska vara klart: arbete pågår hela läsåret Att motverka rasism och främlingsfientlighet Områden som berörs av åtgärden: Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma rasism eller främlingsfientlighet i verksamheten. Utvärdering sker via klassråd elevråd och personalmöten, där vi tar upp frågor om rasism och främlingsfientlighet. Särskilda uppföljningsfrågor ställs i den årliga enkätundersökningen i maj. Åtgärd: Temat skall genomsyra verksamheten och undervisande lärare skall i undervisningen samtala kring antirasism. Vi tillämpar nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong. Detta gäller både personal och elever. Det viktigaste är ändå värdegrunden. Att vi skapar ett klimat på skolan där alla som inte har rasistiska åsikter verkligen vågar stå för sin sak. Att vi skapar ett klimat där vi vågar ta diskussion och att allas åsikter kommer fram. Motivera åtgärd: När det förekommit ett nedvärderande språkbruk vill vi stävja detta. Först genom att öppna upp för samtal genom att bjuda in föreläsare och sakkunniga i ämnet och sedan genom att föra återkommande samtal kring detta. Vi vill stävja språkbruket genom att ha nolltolerans samt konfrontera vid rasistiska kommentarer. Ansvarig: All personal på skolan Datum när det ska vara klart: arbetet pågår hela läsåret. Att motverka diskriminering på grund av religion och annan trosuppfattning Områden som berörs av åtgärden: Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma att elever känner sig kränkta på grund av annan religion eller trosuppfattning. Utvärdering sker genom klassråd, elevråd och personalmöten. Åtgärd: I ämnet religion lyfter läraren fram och drar nytta av de olika trosuppfattningar och religioner vi har på vår skola. Ansvariga: Lärare i religion Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret.

5 Att motverka diskriminering på grund av kön Områden som berörs av åtgärden: Kön Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma sexuella trakasserier i verksamheten. Utvärdering sker via klassråd, elevråd och personalmöten, där vi tar upp frågor om sexuella trakasserier. Särskilda uppföljningsfrågor ställs inom ramen för den årliga enkätundersökningen som genomförs i maj. Motivera åtgärd: Vi vill stävja språkbruket och medvetandegöra personal såväl som elever om risken för att någon uppfattar jargong och gliringar som kränkande. Ansvariga: All personal på skolan. Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår hela läsåret Att motverka diskriminering på APL-platserna Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma någon form av kränkning eller diskriminering på APLplatserna. Åtgärd: Vi informerar om och försöker få handledarna på företagen insatta i vår plan vid lärlingsråd, handledarutbildning och vid lärarnas APL-besök. Yrkeslärarna informerar sig om att APL-platsen har rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Yrkeslärarna gör tydligt för eleverna vart de vänder sig och hur de ska gå tillväga om någon upplever sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad på sin APL-plats. Motivera åtgärd: Genom att betona planen vid möten med handledarna och företagarna vill vi göra företagen uppmärksamma på skolans ansvar och att de genom att ta emot en elev från oss också blir ansvariga för att samma regler bör gälla på företaget. Genom att eleverna får reflektera över planen tillsammans med sina yrkeslärare medvetandegör vi eleverna om att planen även gäller på företaget. Det ska vara tydligt för eleverna vem de vänder sig till (yrkesläraren) om de känner sig utsatta på arbetsplatsen. Ansvariga: All personal på skolan. Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår hela läsåret.

6 Rutiner för akuta situationer Policy: Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till: Elevhälsoteamets medlemmar samt mentorerna är de eleverna i första hand vänder sig till om de upplever sig kränkta eller trakasserade. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Om skolan får kännedom om att en elev kan ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av andra elever följs nedanstående plan: 1. Personal som upptäcker pågående kränkningar/trakasserier skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas mentorer. 2. Personal som på annat sätt får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt av trakasserier/kränkande behandling informerar elevens mentor vilken informerar rektor. Rektor meddelar huvudmannen. 3. Mentor och eventuellt ytterligare en personal talar med den elev som kan ha blivit utsatt för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning. Dokumentera samtalet. 4. Mentor och eventuellt ytterligare en person talar sedan med den/de elever som kan ha utfört kränkningen för att klargöra vad som hänt. Dokumentera samtalen. 5. Om det visar sig att trakasserier/kränkningar har skett: Rektor förklarar för eleven som utfört kränkningen att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning. Dokumentera samtalen. 6. Kontakta inblandade elevers vårdnadshavare och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen. 7. Meddela elevhälsoteam om vad som skett och vad som gjorts. 8. Eleverna hålls under uppsikt. 9. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas vårdnadshavare för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 10. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator, en så kallad elevvårdskonferens (EVK). En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras i EVKprotokoll. 11. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även detta samtal dokumenteras i EVK-protokoll. Vid allvarliga trakasserier/kränkningar kontaktas de inblandade elevers vårdnadshavare direkt. Rektorn kallar till en elevvårdskonferens (se steg 10-11). Det kan dessutom vidtas ytterligare åtgärder, till exempel kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis.

7 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av personal följs nedanstående plan: 1. Händelsen anmäls till mentor, elevhälsoteam, eller annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för. 2. Mottagaren av anmälan anmäler händelsen till rektor som även informerar huvudmannen. 3. Vårdnadshavare informeras. Ansvarig för att detta sker är rektor. 4. Rektor ansvarar för att utredning sker: * Samtal förs med samtliga berörda parter. * Samtalen dokumenteras. * Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. * Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. * I fall av allvarliga kränkningar/trakasserier avgör rektor, eventuellt tillsammans med sin chef, om ärendet kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rektorn informerar om rätten till fackligt stöd. * Åtgärderna dokumenteras. * Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare. * Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet. * Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras. * Uppföljningen dokumenteras. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till Barn- och elevombudsmannen ( eller Diskrimineringsombudsmannen ( Rutiner för uppföljning: Rektor ansvarar för att åtgärderna utvärderas. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks ute på APL, om en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, följs nedanstående plan: 1. Eleven anmäler händelsen till yrkeslärare, annan personal på skolan som eleven har förtroende för eller handledaren. 2. Mottagaren av anmälan anmäler händelsen till rektor som även informerar huvudmannen. 3. Mentor och ytterligare en personal (alternativt handledaren) talar med den elev som kan ha blivit utsatt för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning, men klargör även att eleven genast ska komma till mentor om något händer innan dess. Dokumentera samtalet. 4. Yrkeslärare och handledaren/annan personal på skolan samtalar med det företag eleven gör APL på och förklarar elevens upplevelse/situation. 5. Yrkeslärare bokar in ett uppföljande samtal och erbjuder även skolans hjälp om företaget vill ha det.

8 6. Yrkeslärare samtalar kontinuerligt med eleven om elevens situation och om hur eleven tycker att åtgärderna fungerar. 7. Sker ingen förändring avbryts APL på företaget och en ny APL-plats anordnas. * Samtal förs med samtliga berörda parter. * Samtalen dokumenteras. * Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. * Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. * I fall av allvarliga kränkningar/trakasserier avgör rektor, eventuellt tillsammans med sin chef, om ärendet kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. * Åtgärderna dokumenteras. * Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare..* Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras. * Uppföljningen dokumenteras. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till Barn- och elevombudsmannen ( eller Diskrimineringsombudsmannen ( Rutiner för uppföljning Rektor ansvarar för att åtgärderna utvärderas. Vid varje avslutad möte/utvärdering bokas en ny tid in för uppföljning. Vid uppföljning går berörda parter igenom de åtgärder som gjorts och dokumenterar vad som fungerat bra/dåligt. Rutiner för dokumentation Vid all form av diskriminering eller kränkande behandling samt misstanke om att detta förekommer ska all personal på skolan dokumentera detta. Förslagsvis dokumenteras detta i den dokumentationsmall som framtagits. Ansvarsförhållande Alla på skolan ansvarar för att vid förekomst av diskriminering och kränkande behandling anmäla detta till enligt planen berörd person. Rektor ansvarar för att dokumentation, utredning och anmälan till huvudmannen sker. Ansvarsområden delegeras enligt planen ovan beroende på vilka som är berörda vid det aktuella ärendet.

PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad. Giltighet 2013-10-01 2014-12-20

PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad. Giltighet 2013-10-01 2014-12-20 PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad Giltighet 2013-10-01 2014-12-20 Grunduppgifter Praktiska Gymnasiet i Karlstad plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET Karlskrona. Giltighet 2014-12-08 2015-12-14

PRAKTISKA GYMNASIET Karlskrona. Giltighet 2014-12-08 2015-12-14 PRAKTISKA GYMNASIET Karlskrona Giltighet 2014-12-08 2015-12-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och... 3 3. Vision mot... 3 4. Delaktighet... 3 5. Ansvarsområden...

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Särskild undervisning vid sjukhus Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot trakasserier, kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Plan mot trakasserier, kränkande behandling, mobbning och diskriminering Plan mot trakasserier, kränkande behandling, mobbning och diskriminering Praktiska Umeå 2011/2012 1 Innehållsförteckning: Grunduppgifter... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET Karlskrona. Giltighet

PRAKTISKA GYMNASIET Karlskrona. Giltighet PRAKTISKA GYMNASIET Karlskrona Giltighet 2016-12-21 2017-12-20 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och... 3 3. Vision mot... 3 4. Delaktighet... 3 5. Ansvarsområden...

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2013 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Thomas Landahl 2013-04-01 Sidan 1 av 6 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tellus förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen En och enhalvavdelningsförskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Kroppaskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kroppaskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kroppaskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidsgrupperna på kroppaskolan Ansvariga för planen

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolans vuxenutbildnings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kommunal Vuxenutbildning, SFI Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandling en del av skolans dagliga arbete Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och avspeglas i förhållningssätt,

Läs mer

Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Daggkåpans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg/Fritidshem Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12 för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 0 Innehåll Inledning... 2 Del 1... 3 1.1Värdegrund, vision och mål... 3 1.2Förankring och ansvar... 3 1.3Utvärdering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kilbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och skola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Groddens/ Bönans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Groddens/ Bönans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Groddens/ Bönans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola 1-3 år & 3-5 år Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan. Förskolan Hagabacken 2015/2016

Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan. Förskolan Hagabacken 2015/2016 Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskolan Hagabacken 2015/2016 Vår vision Alla barn i vår verksamhet är respekterade för den de är. Alla är olika men lika mycket värda.

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bryggans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem.

Frötuna skola. Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. Frötuna skola Likabehandlingsplan 2013-2014 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för skola och fritidshem. 1 Innehåll Frötuna skolas vision... 2 Vad står begreppen för?...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2016/17 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola, Gymnasiesärskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnomsorg samt grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Slättagårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Slättagårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Slättagårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritids och skola 1-6 Läsår: 2014/2015 På Slättagårdsskolan jobbar vi för allas

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ramunderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Edda plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016

Edda plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 1(3) BARN- OCH GRUNDSKOLAN Eddaskolan Rektor Ulla Zander Edda plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 2(3) Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Särskild undervisningsgrupp,

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer