SERION ELISA classic. Enterovirus IgA/IgG/IgM. Instruktioner - Svenska (Version 8.12/04-1) YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERION ELISA classic. Enterovirus IgA/IgG/IgM. Instruktioner - Svenska (Version 8.12/04-1) YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS."

Transkript

1 YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA classic Enterovirus IgA/IgG/IgM Tillverkare Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31 / Fax: +49 (0) 9 31 / Internet: Instruktioner - Svenska (Version 8.12/04-1)

2 Uppdateringar Var uppmärksam på skillnaderna i förhållande till den tidigare versionen. Nuvarande version nr: V 8.12/04-1 Tidigare version: V 7.11/12-1 Uppdatering i avsnitt: 1, 2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 11 SERION ELISA classic Enterovirus IgA/IgG/IgM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVSEDD ANVÄNDNING 2 DIAGNOSTISK RELEVANS 3 TESTPRINCIP SERION ELISA classic 4 KITKOMPONENTER 5 MATERIAL SOM BEHÖVS MEN INTE MEDFÖLJER 6 FÖRVARING OCH STABILITET 7 TESTUTFÖRANDE - SERION ELISA classic 7.1 Kvalitetsförlust 7.2 Provberedning och provförvaring 7.3 Beredning av kitreagens 7.4 Översikt - testutförande 7.5 Manuellt testutförande 7.6 Automatiserat testutförande 7.7 Positiv kontroll och precisionskontroll 8 TESTUTVÄRDERING 8.1 Enpunktskvantifiering enligt 4PL-metoden 8.2 Giltighetskriterier 8.3 Beräkningar i SERION ELISA classic Enterovirus IgA/IgG/IgM 8.4 Kvantifieringsgränser 8.5 Gränsvärdesområden 8.6 Tolkning av resultat 8.7 Referensområde för friska individer 9 PRESTANDA 9.1 Sensitivitet och specificitet 9.2 Reproducerbarhet 10 Säkerhetsåtgärder 10.1 Varningar och försiktighetsåtgärder 10.2 Avfallshantering 11 REFERENSER gällande version nr: V 8.12/04-1 föregående version: V 7.11/12-1

3 Pos: 1 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/U pdate/u pdate: Enterovir Pos: 3 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Bestell nummern/enterovirus: Pos: 6 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/allgemei ne T exte ELISA cl assic/kapitelüberschrift "Diag nostische 1 Pos: 4\mod_ _43.doc 2 /Arbeitsanleitungen Texte classic/einleitung classic/gültig für "Enzymimmunoassay" alle Dokumente/ELISA SERION ELISA classic Enterovirus IgA/IgG/IgM Enzym-immunanalys för bestämning av humana antikroppar för in vitro-diagnostisk användning SERION ELISA classic Enterovirus IgA Ordernr: ESR133A SERION ELISA classic Enterovirus IgG Ordernr: ESR133G SERION ELISA classic Enterovirus IgM Ordernr: ESR133M classic/allgemeine 0\mod_ _43.doc Pos: 4 /Arbeitsanleitungen Texte classic/kapitelüberschrift für alle Dokumente/ELISA 1 AVSEDD ANVÄNDNING Pos: 5 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Anwendungsber eich/enterovir us: Testerna i SERION ELISA classic Enterovirus IgA, IgG och IgM är kvalitativa och kvantitativa immunanalyser för påvisande av humana antikroppar, i serum eller plasma, som är riktade mot enterovirus. Åtskiljande detektion av de olika antikroppsklasserna underlättar bekräftelse av kontakt med organismen och stödjer kategoriseringen av sjukdomsskedet. 2 DIAGNOSTISK RELEVANS Pos: 7 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Di agnostische Bedeutung/Enter ovirus: Di agnostische Coxsackievirus A och B samt ECHO-virus finns spridda över hela världen och tillhör familjen Picornaviridae, släktet Enterovirus. Dessa virusgrupper liknar varandra när det gäller de biologiska egenskaperna och epidemiologin. De har en primärt fekal-oral överföringsstrategi men kan även spridas via aerosoler. Överföringen mellan människor sker huvudsakligen genom kontaktinfektion där inkörsporten är antingen mag-tarmkanalen eller andningsvägarna. Virusen når via blodcirkulationen retikuloendoteliala systemet och andra målorgan som myokardiet, meningerna eller huden. I tropiska områden tenderar infektionerna att förekomma året runt medan de i tempererade områden når en topp under sommarmånaderna och avtar under hösten. Små barn är de som oftast infekteras. Infektion hos icke-immuna äldre barn och vuxna kan leda till svåra sjukdomstillstånd. Inkubationstiden ligger mellan 12 timmar och 35 dygn. Mer än 90% av alla enterovirusinfektioner är asymtomatiska eller leder bara till allmänna lindriga obehag med kort varaktighet som berör de övre andningsvägarna, exempelvis halsont med eller utan rinit som ofta är förbunden med feber. Hos vuxna kan symtomen vara faryngit, tonsillit och influensaliknade symtom. På sjukhus och andra institutioner orsakar i synnerhet enterovirus epidemier hos nyfödda och små barn med rinit, faryngit, bronkit och pneumoni. Coxsackievirus ger upphov till den så kallade "sommarinfluensan" samt andra febrila, katarrala infektioner. Andra sjukdomar som kan orsakas av enterovirus inbegriper aseptisk meningit, meningoencefalit, herpangina, exantem (enterovirus), pleurodyni, kardit (coxsackievirus), hemorragisk konjunktivit (coxsackievirus), encefalit, ataxi, Guillain-Barrés syndrom (ECHO-virus). Individer med medfödd eller inducerad immunbrist löper risk att drabbas av viruspersistens efter en infektion, vilket kan leda till kroniska sjukdomar som kronisk enterit, artrit, sjukdomar i centrala nervsystemet, recidiverande perikardit eller kronisk hjärtsjukdom. svenska 2

4 Enterovirusinfektioner kan bekräftas genom direktpåvisning av patogenen eller genom serologiska belägg för specifika antikroppar. PCR-metoden är ett viktigt komplement till de klassiska metoderna under det att ELISA-testerna har etablerat sig under senare år. På grund av det stora antalet serotyper krävs ett test med bred reaktivitet för att i ett enda test detektera alla de olika serotyperna. Testerna i SERION ELISA classic Enterovirus är baserade på en blandning av rekombinanta antigener som härstammar från bevarade och subtypspecifika epitoper på VP1-proteiner på coxsackievirus B1, B3 och B5 samt ECHOvirus E6 och E9. Dessa epitoper har befunnits vara tillräckligt korsreaktiva för att kunna påvisa infektioner orsakade av andra enterovirussubtyper. En akut enterovirusinfektion kan bekräftas genom detektering av specifika IgM- och/eller IgA-antikroppar eller en stigande IgG-titer. Den högsta frekvensen för IgM-positiva serum återfinns hos barn i åldrarna mellan 1 och 10 år. IgM-antikroppar kan vanligtvis påvisas under en period på 6 till 8 veckor. IgM-titrarna kan i ovanliga fall kvarstå upp till 6 månader efter aseptisk meningit eller upp till 3 till 6 månader efter perikardit. Patienter med recidiverande perikardit kan uppvisa detekterbara halter av IgM under mer än 5 år. Vid fall med akut infektion är IgA-detektering ett värdefullt tillägg till IgM-serologi. Persisterande IgA-antikroppar kan vara påvisbara vid typ 1-diabetes och kronisk hjärtsjukdom under 6 månader upp till flera år. Pos: 8 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/t estprinzip/testpri nzip ELISA 1 3 TESTPRINCIP SERION ELISA classic ELISA (enzymkopplad immunadsorberande analys) är en immunanalys som är särskilt väl lämpad för bestämning av antikroppar inom området infektionsserologi. Reaktionen baserar sig på den specifika interaktionen mellan antikroppar och deras motsvarande antigen. Teststripsen i mikrotiterplattorna hos SERION ELISA classic är belagda med specifika antigener från en relevant patogen. Om patientens serumprov innehåller antikroppar binder de till den fixerade antigenen. En sekundär antikropp som har konjugerats med enzymet alkaliskt fosfatas detekterar och binder till immunkomplexet. Det färglösa substratet p-nitrofenolfosfat omvandlas då till den färgade produkten p-nitrofenol. Signalintensiteten av denna reaktions produkt är proportionell mot koncentrationen av analyten i provet och mäts fotometriskt. Pos: 9 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für mehrere Dokumente/Inhalt und Zusammensetzung/Inhalt und Zusammensetzung (alle außer Bor,EBV,Hanta,Parvo, 1 svenska 3

5 4 KITKOMPONENTER Testkomponenter Delar / volym Brytbara mikrotiterteststrips var och en med åtta antigenbelagda enkelbrunnar, (totalt 96) MTP, 1 ram. Beläggningsmaterialet är inaktiverat. 12 delar Standardserum (bruksfärdigt) STD, Humant serum i proteinhaltig fosfatbuffert; negativt för anti-hiv-ak, HBsAg (hepatit B-virusytantigen) och anti-hcv-ak; konserveringsmedel: < 0,1 % natriumazid; färgämne: amarant O. Negativt kontrollserum (bruksfärdigt) NEG, Humant serum i proteinhaltig fosfatbuffert; negativt för anti-hiv-ak, HBsAg (hepatit B-virusytantigen) och anti-hcv-ak; konserveringsmedel: < 0,1 % natriumazid; färgämne: lissamingrönt V. Anti-humant IgA-, IgG- eller IgM-konjugat (bruksfärdigt) APC, Polyklonal antikropp riktad mot humant IgA, IgG eller IgM, konjugerad till alkaliskt fosfatas, stabiliserad i proteinhaltig stabilisationslösning; konserveringsmedel: 0,01 % metylisotiazolon, 0,01 % bromnitrodioxan. Tvättlösningskoncentrat (tillräckligt för 1000 ml) WASH, Natriumkloridlösning med Tween 20 och 30 mm Tris/HCl, ph 7,4; konserveringsmedel: < 0,1 % natriumazid. Spädningsbuffert DILB, Proteinhaltig fosfatbuffert med Tween 20; konserveringsmedel: < 0,1 % natriumazid; färgämne: 0,01 g/l bromfenolblått. Stopplösning STOP, 1,2 N natriumhydroxid. Substrat (bruksfärdigt) pnpp, Para-nitrofenylfosfat i lösningsmedelsfri buffert; konserveringsmedel: < 0,1 % natriumazid. (Substrat i oöppnad flaska kan vara svagt gulfärgat, vilket inte sänker produktens kvalitet!) Kvalitetskontrollcertifikat med standardkurva och utvärderingstabell INFO, (kvantifiering av antikroppar i IU/ml eller U/ml). 2 x 2 ml 2 ml 13 ml 33,3 ml 2 x 50 ml 15 ml 13 ml 2 sidor Pos: 10 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für mehrere Dokumente/Zusätzlich benötigte Materialien/Z200 Zusätzlich benötigte Materialien (für Teste mit 1 svenska 4

6 5 MATERIAL SOM BEHÖVS MEN INTE MEDFÖLJER - vanlig laboratorieutrustning - för IgM-detektering: SERION Rf-Absorbent, ordernr. Z200 (20 ml) - fotometer för mikrotiterplattor, med filter, våglängd 405 nm, rekommenderad referensvåglängd 620 nm nm (t.ex. 650 nm) - inkubator 37 C - fuktkammare - destillerat vatten - påsklämmor (ordernr. VT120) Pos: 11 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/lagerung und Haltbarkeit/Lagerung und 1 svenska 5

7 Pos: 12 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/überschrift: Durchführ 1 6 FÖRVARING OCH STABILITET Reagens Förvaring Stabilitet Mikrotiterstrips (belagda med antigen) oöppnad efter öppning vid 2-8 C tillsammans med torkmedel i en försluten aluminiumpåse se förfallodatum; minsta hållbarhetstid fyra veckor; Kontrollserum och standardserum Strips som inte används måste förvaras torrt i en försluten aluminiumpåse. efter öppnande vid 2-8 C hållbar till förfallodatum vid korrekt användning och förvaring se förfallodatum; 24 månader från tillverkningsdatum Konjugat bruksfärdig lösning vid 2-8 C Undvik kontamination t.ex. genom användning av sterila spetsar. se förfallodatum; 28 månader från tillverkningsdatum Spädningsbuffert Oöppnad efter öppnande vid 2-8 C Kassera grumliga lösningar. se förfallodatum; 36 månader från tillverkningsdatum 24 månader Tvättlösning Koncentrat efter öppnande vid 2 8 C bruksspädning vid 2-8 C bruksspädning vid rumstemperatur Flaskor för brukslösning bör regelbundet rengöras. Kassera grumliga lösningar. se förfallodatum; 2 veckor; 1 vecka Substrat bruksfärdig lösning vid 2-8 C, förvaras skyddade för ljus Undvik kontamination t.ex. genom användning av sterila spetsar. Kassera om lösningen gulfärgas (extinktion mot dest. vatten > 0,25 OD). se förfallodatum; 36 månader från tillverkningsdatum Stopplösning Efter öppnande vid rumstemperatur se förfallodatum svenska 6

8 Pos: 13 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/allgemeine Hi nweise ELISA cl 2 7 TESTUTFÖRANDE - SERION ELISA classic 7.1 Kvalitetsförlust Vid arbete med SERION ELISA classics immunanalyser ska enbart SERION ELISA classics egna reagens användas. Komponenterna får in bytas ut mot reagens från andra tillverkare. Standard- och kontrollserum i SERION ELISA classics immunanalyser har definierats och färdigställts uteslutande för testkitet som ska användas och ska inte användas till andra batcher. Spädningsbuffert, tvättlösning, substrat och stopplösning kan användas för alla SERION ELISA classics immunanalyser oberoende av batcher och test. Det finns tre olika konjugatkoncentrationer för varje immunglobulinklass: LÅG, MEDEL, HÖG. Konjugatklassindelningen finns angiven på varje etikett enligt följande: t.ex. IgG + IgG ++ IgG +++ IgG-konjugat i låg koncentration IgG-konjugat i medelkoncentration IgG-konjugat i hög koncentration För att garantera en oföränderlig kvalitet på våra produkter måste i sällsynta fall särskilda konjugat användas. Specialkonjugaten framställs som separata batcher, betecknas inte med + och är inte utbytbara mot andra konjugat. Läs noggrant informationen på etiketterna! Alla komponenter i SERION ELISA classics tester kan om de förvaras oöppnade och på angivet sätt användas fram till förfallodatumet som finns angivet på etiketterna. Reagensen ska inte användas efter förfallodatumet. Om reagensen späds eller förändras kan känsligheten försämras. Skydda reagensen för starkt ljus under förvaring och inkubering. För att undvika avdunstning och kontamination måste reagensbehållarna tillslutas väl efter användning. Skär enbart av toppen av den markerade sidan vid öppnande av aluminiumpåsen för mikrotiterplattan, då detta säkerställer en god återförslutning. Använd inte stripsen om aluminiumpåsen är skadad eller om påsen med återstående remsor och torkmedel inte återförslutits på korrekt sätt. Aseptisk teknik ska användas för att förebygga kontamination när alikvoterna tas ut från reagensrören. Berör inte och stänk inte ned brunnarnas övre väggar under pipetteringen av konjugaten för att undvika falskt positiva resultat. Se till att flaskornas och/eller ampullernas korkar inte blandas ihop. Testresultatens reproducerbarhet är beroende av omsorgsfull omblandning av reagensen. Skaka om flaskorna med kontrollserum före användning och även alla prov efter spädning (t.ex. genom att använda en vortexblandare). svenska 7

9 Pos: 15 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/kapi tel überschrift 3 Pos: 18 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/enterovirus: Probenverdünnung, Teil 2 Ü berschrift, R Var noggrann vid pipetteringen och följ angivna tider och temperaturer för inkubationen. Stora tidsskillnader mellan pipettering av den första och sista brunnen på mikrotiterplattan vid portionering av prov och kontrollserum, konjugat eller substrat kan resultera i olika inkubationstider, vilket kan påverka resultatens precision och reproducerbarhet. Optimala resultat kan bara uppnås om man strikt följer instruktionerna. SERION ELISA classics immunanalyser är endast giltiga om de batchspecifika valideringskriterierna på kvalitetskontrollcertifikatet uppfylls. Korrekt tvättning förhindrar ospecificiteter i testet. Därför bör tvättproceduren genomföras med stor noggrannhet. Alla de flatbottnade brunnarna ska fyllas med lika stora volymer tvättbuffert. Se vid slutet av tvättproceduren till att brunnarna tömts på all tvättbuffert för att undvika okontrollerade spädningseffekter. Undvik skumbildning! Se till att texten (patogen och antikroppsklass) på mikrotitertestremsorna inte skadas under tvättning och utsugning så att oordning inte uppstår. Pos: 14 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenvor ber. und Lager ung (für ALLE Err eger auß er Borreli a, CM V, FSM E, H SV,Masern,Mumps,R öteln,vz Provberedning och provförvaring Lipemiska, hemolytiska och ikteriska prov (serum eller plasma) ska testas med försiktighet. Klart kontaminerade prov bör inte testas. Lämpliga material är serum och plasma (EDTA, citrat, heparin) som tagits i enlighet med vedertagna standardiserade laboratorieförfaranden. Proven får inte värmeinaktiveras Provspädning Späd patientproven (V 1 ) före testkörning med spädningsbuffert (V 2 ) enligt följande: Pos: 16 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/enterovirus: Probenverdünnung, Teil SERION ELISA classic Enterovirus IgA V 1 + V 2 = sätt 10 µl patientprov till 1000 µl spädningsbuffert SERION ELISA classic Enterovirus IgG V 1 + V 2 = sätt 10 µl patientprov till 1000 µl spädningsbuffert (= 1+100) 50 µl av den första spädningen till 200 µl spädningsbuffert (= 1+4) Pos: 17 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenver dünnung: Mischung der Efter spädning och före pipettering i mikrotiterplattan måste proven blandas noggrant för uppnående av en homogen lösning. svenska 8

10 Pos: 23 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/reagenzienvorberei tung, T eil 233 SERION ELISA classic Enterovirus IgM Pos: 19 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenver dünnung: R heumafaktor-interferenz (für T ests mit Störning från reumafaktorer Reumafaktorer är autoantikroppar, huvudsakligen av klassen IgM, som företrädesvis binder till IgG-immunkomplex. Närvaron av icke-specifika IgM-antikroppar (reumafaktorer) kan leda till falskt positiva resultat i IgM-analysen. Dessutom föreligger risk att svagbindande patogenspecifika IgM-antikroppar trängs undan av starkbindande IgGantikroppar vilket leder till ett falskt negativt IgM-resultat. Det är därför nödvändigt att före IgM-detekteringen förbehandla proven med absorptionsmedel för reumafaktorer (SERION Rf-Absorbent, ordernr: Z200 (20 ml/100 tester)). Rf-absorption utförs genom inkubering av patientproven i Rf-spädningsbuffert under 15 minuter vid rumstemperatur eller över natt vid 4 C. Testproceduren beskrivs i en separat bruksanvisning. Pos: 20 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/enterovirus: Probenverdünnung T eil Innan testet körs måste reumafaktorabsorptionsmedlet (V 1 ) spädas 1+4 i spädningsbuffert (V 2 ). V 1 + V 2 = V 3 (1 + 4) sätt 200 µl Rf-absorptionsmedel till 800 µl spädningsbuffert Patientproven (V 4 ) måste spädas i denna Rf-spädningsbuffert (V 3 ): V 4 + V 3 = sätt 10 µl patientprov till 1000 µl Rf-spädningsbuffert Pos: 21 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenver dünnung: Mischung der Efter spädning och före pipettering i mikrotiterplattan måste proven blandas noggrant för uppnående av en homogen lösning. Pos: 22 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenlager Provförvaring Patientprov bör inte förvaras mer än 7 dygn vid 2-8 C. Längre förvaring är möjlig vid - 20 C. Undvik upprepad frysning och tining av prov. Spädda prov kan förvaras upp till en vecka vid 2-8 C. svenska 9

11 Pos: 25 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/reagenzienvorberei tung, T eil Pos: 26 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/ü berschrift Beredning av kitreagens Se till att alla reagens före testning antagit rumstemperatur Mikrotiterteststrips Mikrotiterteststripsen i ramar ligger förpackade tillsammans med ett torkmedel i en aluminiumpåse. Ta ut de teststrips som inte behövs ur ramen och sätt tillbaka dem i aluminiumpåsen. Förslut noggrant påsen för att säkra lufttät förvaring Kontrollserum respektive standardserum Kontroll- och standardserum är bruksfärdiga och ska inte spädas ytterligare. Vid varje testkörning måste oberoende av antalet mikrotiterteststrips som används även kontroll- och standardserum finnas med. Standardserumen ska finnas med i dubbel uppsättning. Pos: 24 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/r eagenzienvorbereitung: Rf- Absorbens (für T este mit Behandla inte kontrollserumen med Rf-absorptionsmedel Anti-humant IgA-, IgG- eller IgM-AP-konjugat (bruksfärdigt) Konjugat med lika stor koncentration och av samma immunglobulinklass är utbytbara. Undvik kontamination av bruksfärdiga konjugat, t.ex. genom användning av sterila spetsar Tvättlösning Späd den koncentrerade tvättbufferten (V 1 ) 1:30 med dest. vatten till en slutvolym V 2. Exempel: Buffertkoncentrat (V 1 ) Slutvolym (V 2 ) 33,3 ml ml 1,0 ml 30 ml Spädningsbuffert för prov (bruksfärdig) Substrat (bruksfärdigt) Undvik kontamination av den bruksfärdiga substratlösningen, t.ex. genom användning av sterila spetsar Stopplösning (bruksfärdig) svenska 10

12 Pos: 27 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/t establauf/enterovirus: T Pos: 28 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/t establ Pos: 29 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/m anuelle Testdurchführ ung (für ALLE Erreg er auß er C Översikt - testutförande SERION ELISA classic Enterovirus IgA/IgG/IgM kvantitativ analys Vid IgM-detektering genomförs absorption av reumafaktorn, se nr ; inkubering 15 minuter vid rumstemperatur eller över natt vid 4 C provspädning 1 (patientprov) IgA/IgM: IgG: Pipettera spädda prov och bruksfärdig kontroll eller standardserum i mikrotestbrunnarna (100 µl) INKUBATION 60 min vid 37 C fuktkammare TVÄTTA (4 x 300 µl tvättlösning DIL WASH )² Pipettera i konjugatlösning APC (100 µl) INKUBATION 30 min vid 37 C fuktkammare TVÄTTA (4 x 300 µl tvättlösning DIL WASH )² Pipettera i substratlösning pnpp (100 µl) INKUBATION 30 min vid 37 C fuktkammare Pipettera i stopplösning STOP (100 µl) AVLÄS EXTINKTIONEN vid 405 nm 1 Särskilda spädningsbuffertar för följande SERION ELISA classic-tester: Borrelia burgdorferi, IgG, IgM, EBV EA, IgG, Parvovirus B19, IgM, och Hantavirus Puumala, IgG, IgM 2 Vid manuell hantering: slå plattan vid avslutad tvättprocedur mot en pappershandduk. svenska 11

13 Pos: 30 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/automatische Manuellt testutförande 1. Placera erforderligt antal brunnar i ramen och ta fram ett protokollblad. 2. Tillsätt vardera 100 µl spätt prov eller bruksfärdiga kontroller i därför avsedda brunnar på mikrotiterteststripsen. Spara en brunn för substratblank, t.ex.: IgA/IgG/IgM kvantitativ brunn nr. brunn A1 brunn B1 brunn C1 brunn D1 substratblank negativ kontroll standardserum standardserum brunn E1 patient Provinkubation under 60 minuter (+/- 5 min) vid 37 C (+/- 1 C) i fuktkammare 4. Tvätta efter inkubationen alla brunnarna med tvättlösning (med automattvätt eller manuellt): - sug eller skaka ut inkubationslösningen - fyll varje brunn med 300 µl tvättlösning - sug eller skaka ut tvättbufferten - upprepa tvättproceduren 3 gånger (totalt 4 gånger!) - torka genom att slå mikrotiterplattan mot en pappershandduk 5. Tillsats av konjugat Tillsätt 100 µl av det bruksfärdiga IgA/IgG/IgM-konjugatet till de avsedda brunnarna (förutom i substratblanken) 6. Konjugatinkubation under 30 minuter (+/- 1 min)* vid 37 C (+/- 1 C) i fuktkammare 7. Tvätta efter inkubationen alla brunnarna med tvättlösning (se ovan) 8. Tillsats av substrat Tillsätt 100 µl av den bruksfärdiga substratlösningen i var och en av brunnarna (inklusive i brunnen för substratblank!) 9. Substratinkubation under 30 minuter (+/- 1 min)* vid 37 C (+/- 1 C) i fuktkammare. 10. Avbrytande av reaktionen Tillsätt 100 µl stopplösning i varje brunn, skaka försiktigt mikrotiterplattan för att blanda om. 11. Avläs extinktionen Avläs den optiska densiteten (OD) inom 60 minuter vid 405 nm mot substratblank, referensvåglängd mellan 620 nm och 690 nm (t.ex. 650 nm). * Notera att under speciella arbetsförhållanden kan laboratorieinterna anpassningar av inkubationstiderna vara nödvändiga. svenska 12

14 Pos: 31 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/positi vkontroll e / Richtigkeitskontroll 2 Pos: 32 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: TESTAU SWER TUNG + Erreg Automatiserat testutförande SERION ELISA lämpar sig för utförande i automatiserad utrustning och utvärderas vid användning av Immunomat TM samt DYNEX DSX och DS2. Det automatiserade utförandet genomförs analogt med manuell användning. Notera att under speciella arbetsförhållanden kan laboratorieinterna anpassningar av inkubationstiderna vara nödvändiga. 7.7 Positiv kontroll och precisionskontroll För en regelbunden verifiering av testmetoden, i syfte att uppfylla kraven i laboratorieinterna kvalitetsstyrningssystem, rekommenderar vi användning av SERION ELISA controls för att bestämma precisionen och tillförlitligheten hos SERION ELISA classics testkörningar. Användning av SERION ELISA controls beskrivs i särskilda instruktionsmanualer. svenska 13

15 Pos: 34 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Testgültig kei 2 8 TESTUTVÄRDERING SERION ELISA classic Enterovirus IgA/IgG/IgM Pos: 33 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Ei n-punkt-quantifizi Enpunktskvantifiering enligt 4PL-metoden Användning av icke-linjära funktioner, vilka anpassar en sigmoidal kurva utan ytterligare transformation till OD-värden, ger bäst precision vid omvandling av mätvärden till kvantitativa värden. Bestämning av antikroppskoncentrationer med SERION ELISA classic genomförs med hjälp av 4 parameter logistic-log -modellen (4PL) som är idealisk för exakt kurvanpassning. Den baseras på formeln: OD = A e D - A B(C - ln konc.) Parametrarna A, B, C och D ger exakt kurvform och definierar: 1. den undre asymptoten parameter A 2. kurvans lutning parameter B 3. kurvans vändpunkt parameter C 4. den övre asymptoten parameter D Kurvan utvärderas för varje batch i upprepade testkörningar och vid optimala betingelser av Institut Virion\Serion GmbH (Würzburg, Tyskland). Kunden belastas inte med det tidsoch kostnadskrävande arbetet att ta fram en standardkurva. För utvärdering av antikroppskoncentrationer bifogas alla testkit från SERION ELISA classic en lotspecifik standardkurva samt en lotspecifik utvärderingstabell. Utvärderingsprogrammet SERION evaluate samt det Microsoft -Excel-baserade programvaruverktyget SERION activity finns att få på begäran. För att kompensera normala testvariationer och även för kontroll av testkörningar används ett standardserum i varje enskild testkörning. Genom tillverkarens kvalitetskontroll fastställs för detta kontrollserum ett referensvärde med ett giltighetsområde. Inom detta område garanteras en korrekt kvantifiering av antikroppskoncentrationen. svenska 14

16 Pos: 35 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/auswertung: Ü 2 Pos: 36 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/nichtautomatisierte Giltighetskriterier - Substratblanken måste uppvisa ett OD-värde på < 0,25. - Den negativa kontrollen måste ge ett negativt testresultat. - OD-medelvärdet måste, vid användning av de kvantitetsbestämmande SERION ELISA classic-testerna, (efter subtraktion av substratblanken!) för standardserumet ligga inom giltighetsområdet som ges på det lotspecifika kvalitetskontrollcertifikatet. - OD-värdenas variation för standardserumet får inte överstiga 20 %. Om dessa kriterier inte uppfylls är testet inte giltigt och måste upprepas. 8.3 Beräkningar i SERION ELISA classic Enterovirus IgA/IgG/IgM Icke-automatiserad utvärdering För utvärdering av SERION ELISA classics test medföljer i alla testkit ett lotspecifikt kvalitetskontrollcertifikat med standardkurva och en utvärderingstabell genom vilka de erhållna OD-värdena kan omvandlas till motsvarande antikroppsaktiviteter. Substratblanksvärdet måste subtraheras från alla OD-värden före utvärdering. Dokumente/Testauswertung/Testauswertung: Tetanus Pos: 37 /Arbeitsanleitungen & 5\mod_ _43.doc ELISA classic/gültig Methode für mehrere Tests außer Metod 1: Kvalitativ utvärdering För att fastställa cutoff-områdena multiplicerar man medelvärdet för den mätta optiska densiteten för standardserumet med de angivna numeriska uppgifterna från kvalitetskontrollcertifikatet (se formler för speciella utvärderingssystem), t.ex.: OD = 0,502 x MW(STD) vid övre cutoff-värdet OD = 0,352 x MW(STD) vid undre cutoff-värdet Vid ett uppmätt extinktionsmedelvärde på 0,64 för standardserumet ligger alltså cutoffområdet på 0,225 0,321. svenska 15

17 Pos: 39 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/automatische Auswer 3 Metod 2: Pos: 38 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Methode 2 (für alle T Kontinuerlig bestämning av antikroppsaktiviteten med hjälp av standardkurvan Variabiliteten mellan analyserna (från dag till dag och mellan laboratorier) kompenseras genom multiplicering av det uppmätta värdet, för ett patientprov, med korrigeringsfaktorn F. Denna faktor beräknas enligt följande: F = OD-referensvärde (för standardserum) aktuellt OD-värde (för standardserum) Förfarandet är nödvändigt för att justera respektive normalisera användarens testresultat i förhållande till den lotspecifika standardkurvan. De dagliga avvikelserna måste först korrigeras genom att beräkna korrigeringsfaktorn F. 1. Medelvärdet av de två OD-värdena för standardserumet måste beräknas för att kontrollera att det ligger inom det angivna giltighetsområdet. 2. Beräkning av faktor F: det angivna referensvärdet delas med medelvärdet av standardserumets extinktion: F = extinktionsreferensvärdet för STD-serumet / medelvärdet för STD-serumets extinktion. 3. Alla värden som erhålls för patientproven multipliceras med F. 4. Antikroppsaktiviteten i IU/ml eller U/ml kan utläsas ur standardkurvan via de korrigerade värdena. svenska 16

18 Pos: 40 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/quantifi 2 Pos: 41 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estauswertung/grenzwertber eich ( für T este mehrerer 2 Pos: 42 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: Interpretation der Automatisk testutvärdering med programvaran SERION evaluate Efter inmatning av de fyra parametrarna och referensvärdet för standardserumet beräknas antikroppsaktiviteten on-line med programvaran SERION evaluate från bearbetade och mätta testkörningar med SERION ELISA classic. Om standardens optiska densitet ligger utanför giltighetsområdet visas följande meddelande. Standardvärdena ligger utanför områdena i följande grupper: Grupp eller Standardvärdena avviker mer än 20 % i följande grupper: Grupp I dessa fall är testkörningen inte giltig och måste upprepas. Parametrar och referensvärden behöver endast förändras om ny lot tas i bruk (utvärderingstabellen visar parametrar och referensvärden). Korrekt inmatning av de lotspecifika uppgifterna kan kontrolleras utgående från den standardserumaktivitet (i IU/ml eller U/ml) som anges för standardserumet. Det beräknade aktivitetsmedelvärdet måste motsvara värdet som anges på det lotspecifika certifikatet. De mätta värdena korrigeras automatiskt. I standardversionen visar utskriften följande: Provkod OD-värde IU/ml eller U/ml Utvärdering 8.4 Kvantifieringsgränser Kvantifieringsgränserna specificeras på SERION ELISA classics kvalitetskontrollcertifikat. Spädningens rätlinjighet inom detta område har visats i omfattande utvärderingsstudier. Om testresultatet för patientprovet ligger över den övre kvantifieringsgränsen kan provet testas igen i en högre spädning. Den fastställda antikroppsaktiviteten måste i detta fall multipliceras med den ytterligare spädningsfaktorn. 8.5 Gränsvärdesområden Gränsvärdesområdena för SERION ELISA classic Enterovirus IgA/IgG/IgM specificeras på kvalitetskontrollcertifikatet och anger området för gränsvärdesresultaten. Erhållna värden vid test av ett patientprov som faller under detta område anger ett negativt testresultat; värden över gränsvärdesområdet tolkas som positiva. Någon definitiv slutsats är omöjlig att dra i de fall där resultaten ligger inom gränsvärdesområdet. I sådana fall bör testet upprepas parallellt med ett uppföljningsprov som tas en eller två veckor senare (serumpar). svenska 17

19 Pos: 44 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: Refer enzbereiche gesunder Pr Tolkning av resultat Pos: 43 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testauswertung/enter ovirus/enterovir us: Inter pretati on der Antikroppar som bildats till svar på enterovirusinfektioner kan delas in i homotypiska och heterotypiska populationer med olika specificitet. Homotypiska antikroppar riktas mot serotypspecifika epitoper medan heterotypiska immunglobuliner känner igen epitoper som bevarats bland de olika serotyperna. Korrelation mellan nivåer av heterotypiska till heterotypiska antikroppar i en patients serum kan variera beroende på ålder och socioekonomisk status. Andelen heterotypiska antikroppar stiger i allmänget med ålder på grund av ökande exponering för enterovirussubtyper. Testerna i SERION ELISA classic Enterovirus IgA, IgG och IgM är baserade på en blandning av rekombinanta antigener som härstammar från bevarade och subtypspecifika epitoper på VP1-proteiner på coxsackievirus B1, B2 och B5 samt ECHO-virus E6 och E9. Testerna "SERION ELISA classic Enterovirus" möjliggör därmed påvisande av heterotypiska antikroppar riktade mot de bevarade epitoperna på VP1-proteiner och detektion av infektioner orsakade av andra enterovirusserotyper. Dessutom är testerna "SERION ELISA classic Coxsackievirus" lämpliga för bestämningen av heoptypiska antikroppar riktade mot subtypspecifika epitoper på VP1-proteinerna på coxsackievirus B1, B3 och B5 samt ECHO-virus E6 och E9. För att påvisa en akut infektion genom detektion av specifika antikroppar krävs i regel analys av ett serumpar. Ett positivt resultat för IgM eller IgA i kombination med stigande IgG-aktivitet utgör entydigt bevis för en akut eller nylig infektion. Ett positivt resultat i testet "SERION ELISA classic Enterovirus IgG" från ett enstaka serumprov utgör inte avgörande belägg för en pågående infektion. Analys av ett serumpar (ett första serum i början av kliniska symtom och ytterligare ett serum taget cirka 14 dagar senare) krävs för att ställa en avgörande diagnos. Gränsvärdesintervallet för testerna "SERION ELISA classic Enterovirus IgG" har valts för att reflektera den höga bakgrundsnivån för seropositiviteten i populationen. Positiva testresultat när testerna "SERION ELISA classic Enterovirus IgA och IgM" används, som inte nödvändigtvis är positiva i testet "SERION ELISA classic Enterovirus IgG", är i sällsynta fall möjliga. En definitiv diagnos kräver den kliniska bilden och analys av serumpar. I extremt sällsynta fall kan falskt negativa testresultat framkomma ur prover från patienter som främst bildar homotypiska antikroppar enbart riktade mot den enskilda serotypen och till följd eventuellt inte påvisas av testet "SERION ELISA classic Enterovirus " Persisterande IgM- och IgA-antikroppar (> 6 månader) observeras ofta vid kronisk sjukdom, t.ex. kronisk hjärtsjukdom och typ 1-diabetes. Korsreaktioner mellan enterovirus och hepatit A-virus, Epstein-Barrvirus (EBV), cytomegalovirus (CMV), rhinovirus och mykoplasma har beskrivits. svenska 18

20 Pos: 46 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift Leistungsmer 1 Pos: 47 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift: Sensiti vität und Spezi 2 Pos: 49 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift Präzisi Referensområde för friska individer Pos: 45 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testauswertung/enter ovirus/enterovir us: R eferenzbereich gesunder Analys av slumpvisa bloddonatorers serum, som uppsamlats i södra Tyskland, med testerna i SERION ELISA classic Enterovirus IgA, IgG och IgM resulterade i följande fördelning. Av 104 serum som undersöktes med IgA-testet i SERION ELISA classic Enterovirus var 94 (90,4 %) negativa, sju serum (6,7 %) reagerade positivt och tre serum (2,9 %) ansågs ligga på gränsen. Av 50 serum var 46 (92,0 %) negativa när de analyserades med IgG-testet i SERION ELISA classic Enterovirus, tre (6,0 %) serum gav ett positivt resultat och ett prov (2,0 %) bedömdes ligga på gränsen. Dessutom uppvisade resultaten vid IgM-testning av 50 serum i SERION ELISA classic Enterovirus följande: 49 (98,0 %) var negativa, inget serum var positivt positivt och ett (2,0 %) prov gav ett gränsvärde. 9 PRESTANDA 9.1 Sensitivitet och specificitet Pos: 48 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/leistungsmer kmal e/enter ovirus/enterovir us: Sensi ti vität und Spezifi Prestationsegenskaperna för testerna SERION ELISA classic Enterovirus IgA, IgG och IgM beräknades med hjälp av resultat från en intern studie som använde sig av mer än 40 sera från patienter med misstänkt pågående infektion, i tillägg till över 80 sera från bloddonatorer och gravida kvinnor. Analyserna validerades med hjälp av SERION ELISA classic-testerna baserat på inaktiverade viruspartiklar som referens. Gränsvärdesresultat användes inte i beräkningarna.av sensitivitet och specificitet. Prestationsegenskaper Sensitivitet Specificitet SERION ELISA classic Enterovirus IgA 93,8 % 97,7 % SERION ELISA classic Enterovirus IgG 92,0 % 95,3 % SERION ELISA classic Enterovirus IgM 93,3 % 96,7 % svenska 19

SERION ELISA classic. Coxsackievirus IgA/IgG/IgM. Instruktioner - Svenska Version 134.15 YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS.

SERION ELISA classic. Coxsackievirus IgA/IgG/IgM. Instruktioner - Svenska Version 134.15 YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA classic Coxsackievirus IgA/IgG/IgM Tillverkare Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D - 97076 Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31 / 30

Läs mer

SERION ELISA classic. Mycoplasma pneumoniae IgA/IgG/IgM. Instruktioner - Svenska Version 127.14 YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS.

SERION ELISA classic. Mycoplasma pneumoniae IgA/IgG/IgM. Instruktioner - Svenska Version 127.14 YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA classic Mycoplasma pneumoniae IgA/IgG/IgM Tillverkare Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D - 97076 Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31

Läs mer

SERION ELISA classic. TBE Virus IgG/IgM. Instruktioner - Svenska Version 112.15 YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. Tillverkare

SERION ELISA classic. TBE Virus IgG/IgM. Instruktioner - Svenska Version 112.15 YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. Tillverkare YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA classic TBE Virus IgG/IgM Tillverkare Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D - 97076 Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31 / 30 45 0 Fax:

Läs mer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska RubellaIgMELA Test PKS medac Enzym immunoassay med PipetteringsKontrollSystem (PKS) för detektion av IgMantikroppar mot rubellavirus (röda hund) Svenska 0123 135PKSVPSW/111104 TILLVERKARE medac Gesellschaft

Läs mer

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum SeroMP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Katalog

Läs mer

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1128-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV

Läs mer

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av

Mercodia MPO ELISA. Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR. För in vitro diagnostiskt bruk. Tillverkad av Mercodia MPO ELISA Bruksanvisning 10-1176-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLER SOM

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Vänligen observera De på kalibratorerna angivna koncentrationerna är lotspecifika

Läs mer

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1113-01 REAGENS FÖR 96 BESTÄMNINGAR 10-1113-10 REAGENS FÖR 10 X 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING

Läs mer

Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 platta - 96 72530 5 plattor - 480 72531 KIT FÖR KVALITATIV DETEKTION AV ANTIKROPPAR MOT TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENSYMIMMUNANALYS 883679-2014/11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Bruksanvisning 10-1132-01 REAGENSER FÖR 96 BESTÄMNINGAR Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLERNA SOM ANVÄNDS

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter

Användarmöte Stockholm November 2012. Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter Användarmöte Stockholm November 2012 Gertrud Naess Quality Assurance Manager Produktansvarig ID-Systemets produkter Spädningslösningar till ID-systemet ID-Diluent-1 Enzymlösning, Bromelin ID-Diluent-2

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Umeå universitet Biomedicinska Analytikerprogrammet Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Årskull: Laborationsrapport i Grundläggande laboratorievetenskap, termin 1

Läs mer

Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar.

Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. Insulin Kod nr. K6219 En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. (106017-006) K6219/SE/CKJ/2009.06.17 s. 1/16 1 AVSEDD

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Viktiga symboler som används

Viktiga symboler som används Avioq HTLV-I/II Microelisa-systemet Viktiga symboler som används Katalognummer Se bruksanvisningen Batch-kod In vitro-diagnostiskt medicinskt instrument Utgångsdatum Positiv kontroll Temperaturgräns Negativ

Läs mer

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Svenska BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 4 2. INLEDNING... 4. TESTETS PRINCIP... 4 4. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel 2 x 96 IFN- -test för helblod som mäter responser på peptidantigenerna ESAT-6 och CFP-10 För in vitro-diagnostisk användning 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2015 Innehåll: 2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 3-4 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Antikroppar mot Beta-2-glykoprotein-1

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt:

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt: Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kod K4002 15 ml Kod K4003 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision +, Peroxidase (DC EnVision+

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s)

Räkneuppgifter. Lösningsberedning. 1. Vilka joner finns i vattenlösning av. a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c) Na 2 C 2 O 4 (s) d) (NH 4 ) 2 SO 4 (s) BIOMEDICINSKA ANALYTIKERUTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN SAROLTA PAP 2010-01-11 Räkneuppgifter Lösningsberedning 1. Vilka joner finns i vattenlösning av a) KMnO 4 (s) b) NaHCO 3 (s) c)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96

QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96 QuantiFERON -CMV bipacksedel 2 x 96 Ett interferon-gammatest för helblod som mäter respons på peptidantigener för humant cytomegalovirus 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone

Läs mer

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Bruksanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard för masskalibrering som visar en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- och proteinprofil plus ytterligare proteiner. Avsedd för användning i matrisstödd

Läs mer

Kontraindikation och försiktighet

Kontraindikation och försiktighet 1(5) Klinisk kemi Anvisning Innehåll Kontraindikation och försiktighet... 1 Princip... 1 Provtagning... 1 Kemikalieförteckning... 1 Tillbehör/utrustning... 2 Säkerhet, miljö... 2 Skyddsåtgärder... 2 Avfall...

Läs mer

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid AVSEDD ANVÄNDNING BACTEC Diluting Fluid (spädningsvätska) används vid förfaranden där mykobakterieodlingar späds för inokulation. Produktens huvudsakliga användning är vid BACTEC

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-02-01 Internt nr: Ersätter datum: 2002-11-25

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-02-01 Internt nr: Ersätter datum: 2002-11-25 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAMN Producent/Importör Företag A/S Sigurd

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET AUTO I.D. Sm/RNP AUTOANTIKROPPTESTSYSTEM För in vitro diagnostisk användning För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Detta är immunodiffusionssystem enligt Ouchterlony för detektion av antikroppar mot

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Citronsyra i sura frukter

Citronsyra i sura frukter Laboration Citronsyra i sura frukter Citronsyra används som surhetsreglerande medel och konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin och betecknas då med koden E 0. Citronsyra används också som rengöringsmedel,

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Ruconest : immunologiska utvärderingar Oktober 2010

Ruconest : immunologiska utvärderingar Oktober 2010 RUCONEST : IMMUNOLOGISKA UTVÄRDERINGAR ICKE-SÄLJFRÄMJANDE UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE Sammanfattning Ruconest (conestat alfa), en rekombinant human C1-esterashämmare (rhc1inh), utvinns ur mjölk

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Nyligen tillblandad ersättning i flaska kan antingen värmas i vattenbad eller i flaskvärmare.

Nyligen tillblandad ersättning i flaska kan antingen värmas i vattenbad eller i flaskvärmare. Tillredning av ENFAMIL A.R. 1. Tvätta händerna noga med tvål och vatten före tillredning av ersättningen. Rengör och koka flaskor, nappar, lock och andra tillbehör minst 1 min. 2. Koka vattnet minst 1

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING KRISTLLISERING V LYSOZYM ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTLLISERING Laboration i kursen Experimentell Kemi Gävle 15:e augusti 2013 Handledare: nna Frick, Göteborgs Universitet (anna.frick@chem.gu.se) KRISTLLISERING

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112 KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION Tillverkare Kontakt Herb UK Limited Moduline AB 310 Ampress Park Sockenvägen 112 Lymington,

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit ABS Kemisk teknisk produktbenämning: L, metyletylketon, n-butylacetat i ABS Produkttyp/användning: Speciallim för ABS Leverantör/Tillverkare: LOCTITE

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys

Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys Bestämning av en saltsyralösnings koncentration genom titrimetrisk analys - Ett standardiseringsförfarande En primär standard En substans som genomgår EN reaktion med en annan reaktant av intresse. Massan

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE PAS-14-408-FA 12 juli 2014 BD Vacutainer CPT TM (Cell Preparation Tube) Till berörda personer inom: Riskhantering, Laboratorie, Logistik, Blodprovstagare, kliniska studier och

Läs mer

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Institutionen för Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytikerutbildningen Termin 2 Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Laboration: Reduktion av pyruvat med NADH Ulla Andersson Ulla.K.Andersson@ki.se 1 Arbetsplan

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Mercodia Oxidized LDL ELISA

Mercodia Oxidized LDL ELISA Mercodia Oxidized LDL ELISA Bruksanvisning 10-1143-01 Reagenser för 96 bestämningar För in vitro diagnostiskt bruk Tillverkad av Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FÖRKLARING AV SYMBOLERNA

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkod: 008R13152,

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

Introduktion till MEDDEV 2.1/6 Guidelines

Introduktion till MEDDEV 2.1/6 Guidelines 2012-03-19 Introduktion till MEDDEV 2.1/6 Guidelines Sedan några år tillbaka definieras fristående programvara som används för medicinska ändamål som medicintekniska produkter. Nu har EU-kommissionen antagit

Läs mer

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5

VARUINFORMATION. Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 VARUINFORMATION Versionsdatum: 2009-08-17 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2009-08-19 Sid: 1/5 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt: ProtoxSvamp Anv. område: Träskyddsmedel. Sanering av äkta hussvamp,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Ämne/preparat: Handelsnamn: Bolag/företag: 4101 NEODISHER FA Chemische Fabrik DR: WEIGERT (GmbH & Co.) Mühlenhagen 85 D-20539

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av: Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet

Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet Maria Lohmander Lite statistik Idag finns 17 ackrediteringar mot ISO 15189 3 av dessa har fått beslut enligt nya versionen Fler

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Bruksanvisning Svenska Vi gratulerar till Ert köp av Leica DISTO s. Säkerhetsanvisningar finns i bifogat häfte. Läs igenom säkerhetsanvisningarna och

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SP Produktnummer 4330 Användningsområde (12) kalkborttagningsmedel; professionell

Läs mer