FluoroSpheres Kodnr. K0110

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FluoroSpheres Kodnr. K0110"

Transkript

1 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. ( ) K0110/SE/TJU/ p. 1/7

2 Innehåll Avsedd användning...2 Sammanfattning och förklaring...2 Testprincip...2 Reagenser...3 A. Tillhandahållet material...3 B. Ytterligare material som ej ingår...3 Förvaring...3 Testförfarande och datainsamling...3 Analys av data, kalibreringskurva...4 A. Definitioner...5 B. Manuell kalibrering. För instrument som uttrycker MFI i linjära värden...5 C. Manuell kalibrering. För instrument som uttrycker MFI i kanalnummer...6 Avsedd användning För diagnostisk användning in vitro. FluoroSpheres är avsett för övervakning av flödescytometerns prestanda. Sammanfattning och förklaring Kitet tillhandahåller blindpärlor och kalibreringspärlor med en storlek av 3,2 µm. Kalibrerinsgpärlorna är en blandning av fem pärlor med olika fluorscensintensitet och en icke fluorescerande pärla. Fångat i de fluorescerande pärlorna finns en kombination av unika fluorokromer vilka möjliggör excitering av ljus vid vilken som helst våglängd, från 365 till 650 nm. Eftersom pärlornas fluorokrom är annorlunda än det fluorokrom som vanligen användes inom flödescytometri är spektralegenskaperna annorlunda. Därför kan dessa pärlor ej användas för inställning av fluorescenskompensation. Med tilldelade molekyler med motsvarande fluorokromvärde (MEF) för det fluorescerande pärlbeståndet, möjliggör användandet av FluoroSpheres omvandlingen av godtyckliga enheter av genomsnittlig fluorescensintensitet (MFI) till absoluta enheter för kvalitetssäkring och rapportering av flödescytometridata. Testprincip 1. Först analyseras blindpärlor för att etablera den optimala instrumentinställningen vid alla aktuella kanaler. 2. Därefter analyseras kalibreringspärlorna. Dessa data användes att konstruera kalibreringskurvan, där MFI plottas mot MEF. Kalibreringskurva och associerade statistiska parametrar användes vid utvärdering av instrumentets linjäritet. Dessutom kan även detektionströskel och dynamiskt område bestämmas från kalibreringskurvan. Sida ( ) K0110/SE/TJU/ p. 2/7

3 Kalibrering med hjälp av FluoroSpheres kan utföras på två sätt: Konstant instrumentinställning. Vid användandet av denna metod kommer samtliga instrumentinställningar att vara oförändrade. MFI för de olika topparna övervakas och resultaten visas som kalibreringsdatum kontra MFI. Konstant instrumentrespons. Vid denna metod justeras PMT-spänningen på så sätt att MFI vid en av de höga fluorescenstopparna visas i exakt samma kanal varje gång. Resultaten visas sedan som kalibreringsdatum kontra PMT-spänning. Reagenser A. Tillhandahållet material Vial 1 1,7 ml i 0,02 % sodiumazid, 0,01 % NP40 Vial 2 1,7 ml Innehåller blindpärlor och fem pärlblandningar med olika kvantiteter fluorokrom uttryckta i MEF värden för respektive FITC, RPE, RPE-TxRED, RPE-Cy5 och APC. För satsspecifika MEF-värden, se bilagt Blad för Analytiskt värde. I 0,02 % sodiumazid, 0,01 % NP40. B. Ytterligare material som ej ingår Allmän laboratorieutrustning för användning av flödescytometer. Semi- och dubbellogaritmiskt femcykel-grafiskt papper. Kalkylator. Mjukvara för analys av flödescytometridata. Kalkylprogram, såsom Microsoft Excel. Dessa program är tillval. Försiktighetsåtgärder 1. För professionella användare. 2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN 3), en kemikalie som i ren form är synnerligen toxisk. I produktkoncentrationer kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten när det kastas bort så att inte metallazider byggs upp i avloppen. Förvaring Förvara vid 2 8 C. Använd inte efter det utgångsdatum som är stämplat på vialen. Om reagensen förvaras i en annorlunda miljö än det specificerade, måste förhållandena kontrolleras av användaren. Kontakta vår tekniska service om oväntade resultat observeras som inte kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och om det misstänks vara något problem med kitet. Testförfarande och datainsamling 1. Blanda pärlorna kraftigt med antingen en vortexblandare eller genom skakning. ( ) K0110/SE/TJU/ p. 3/7

4 2. Tillsätt 0,5 ml lämplig utspädningsbuffer, t.ex. fosfatbuffrad koksalt, ph 7,2 till vardera av de två teströren. Tillsätt en droppe från vial 1, blindpärlor, till det första röret och en droppe från vial 2, kalibreringspärlor, till det andra röret. Blanda med vortexblandare för att tillse att pärlorna är i suspension. 3. Innan datainsamlingen väljes den logaritmiska fluorescensdetektor som är aktuell och fluorescenskompensationen för alla parametrar ställs på noll. 4. Anbringa röret med blindpärlor på flödescytometern. 5. Justera PMT-spänningen så att toppen av blindpärlorna visas i den första dekaden i histogrammet. 6. Med hjälp av framåtspridning kontra den sidvisa spridningen sätts den aktiva öppningen på enstaka pärlor (se bild 1). 7. Inhämta ett minimum av 5000 styrda händelser med blindpärlor. 8. Tillsätt röret med kalibreringspärlor till flödescytometern och inhämta data för ett minimum av 5000 styrda händelser. 9. Sex olika fluorescerande intensitetstoppar skall vara synliga i den fluorescerande kanalen som är aktuell (Se bild 2). Analys av data, kalibreringskurva Analys av resultaten begränsas till styrda, enstaka pärlor utan störningar, såsom definierat på punktplotten med en framåtriktad spridning kontra en sidospridning (se bild 1). Individuella markeringar eller regioner används vid definiering av vardera sex pärlsamlingar med dessa kalibreringspärlor (se bild 2). Dessa regioner används för bestämning av MFI hos varje pärlsamling. Bild 1. Framåtriktad spridning kontra sidväga spridning av blindpärlor. Porten har ställts in för att insamla enstaka pärlor. ( ) K0110/SE/TJU/ p. 4/7

5 855 R5 R6 R3 R4 641 R2 R1 Counts FL1-H Bild 2. Histogram av FluoroSpheres pärlsamling. A. Definitioner Log offset Log offset representerar fluorescensvärdet i kanal 0. Kanal 0 representeras vanligen i tillverkarnas mjukvara av godtyckliga värden, t.ex. 1 för de flesta av Becto Dicksons mjukvaror och 0,1 för de flesta av Coulters mjukvaror. AvgRes% Den genomsnittliga kvarstående procentsatsen (AvgRes%) är ett icke viktat mått på instrumentets linjära respons. Detta beräknas genom att bestämma den genomsnittliga absoluta procentsatsen som regresslinjen varierar från de verkliga punkterna. r 2 Bestämningskoefficienten (r 2 ) är ett viktat mått på linjäriteten. Det är mest användbart vid analys av loggdata. Tröskel för detektion Trots att blindpärlor är utan inneslutna fluorokromer kan de avge en signal. Denna signal representerar bakgrundsbrus och därigenom detektionsnivån för instrumentet. MEF Ekvivalenta fluorokrommolekyler är mängden fluorokrom per pärla. Loggdekad Loggdekad är det kalibrerade fullskaliga området, eller dynamiskt område, med de kalibrerade fluorescensparametrarna. Flödescytometrar är i allmänhet utrustade med förstärkare vilka har ett dynamiskt område av 3,5 till 4 loggdekader, beroende på tillverkaren. Minskad prestanda hos flödescytometern kommer att påverka loggdekaden. B. Manuell kalibrering. För instrument som uttrycker MFI i linjära värden Konstruktion av kalibreringskurvan: 1. Bestäm MFI för var och en av de sex samlingarna av FluoroSpheres kalibrerinsgpärlor. 2. Plotta loggen MFI mot motsvarande logg MEF för de olika topparna. Beräkna den "bäst passande" raka linjen enligt följande formel: ( ) K0110/SE/TJU/ p. 5/7

6 logg (MEF) = a x logg (MFI) + b där a är lutningen och b är y-axelns skärningspunkt, även kallad "log offset" eller "nollkanalens värde". 3. Beräkna de tillhörande statistiska parametrarna AvgRes% och r 2 hos kalibreringskurvan. 4. Förstärkarens dynamiska område uttrycks i loggdekader. Loggdekader kan beräknas från regressionslinjen genom att subtrahera logg (MEF min ) från logg (MEF max ). Logg (MEF min ) och logg (MEF max ) härleds från det lägsta och högsta av MFI-värdena. I detta fall är MFI för MEF min och MEF max 10 0 respektive Bild 3. Kalibrerinsgskurva (regressionslinje) baserad på FluoroSpheres. Beräkningsexempel: loggdekader = logg (MEF max ) - logg (MEF min ) loggdekader = logg ( ) - log (30.8) loggdekader = 5,28-1,49 loggdekader = 3,79 Kanaler per dekad: Eftersom antalet kanaler är 1024 är antalet kaneler per dekad: 1024/3,79 = 270 C. Manuell kalibrering. För instrument som uttrycker MFI i kanalnummer Konstruktion av kalibreringskurvan: 1. Bestäm MFI för var och en av de sex samlingarna av FluoroSpheres kalibreringspärlor. 2. Plotta MFI mot logg (MEF) och beräkna den "bäst passande" raka linjen enligt följande formel: logg (MEF) = a x MFI + b där a är lutningen och b är y-axelns brytpunkt. 3. Beräkna de tillhörande statistiska parametrarna AvgRes% och r 2 hos kalibreringskurvan. 4. Förstärkarens dynamiska område uttrycks i loggdekader. Loggdekader kan beräknas från regressionslinjen genom att subtrahera logg (MEF min ) från logg (MEF max ). Logg (MEF min ) och logg (MEF max ) härleds från det lägsta och det högsta av MFI värdena. I detta fall är MFI för MEF min och MEF max är 0 respektive ( ) K0110/SE/TJU/ p. 6/7

7 Bild 4. Kalibreringskurva (regressionslinjen) baserad på FluoroSpheres. Beräkningsexempel: loggdekader = logg (MEF max ) - log (MEF min ) loggdekader = logg ( ) - log (30,8) loggdekader = 5,28-1,49 loggdekader = 3,79 Kanaler per dekad: Eftersom antalet kanaler är 1024 är antalet kanaler per dekad: 1024/3,79 = 270 Förklaring av symboler Katalognummer In vitro diagnostisk medicinsk apparat Läs instruktioner för användning Temperaturbegränsning Batchkod Använd före Tillverkare Producerat av: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Denmark Tel Fax ( ) K0110/SE/TJU/ p. 7/7

Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar.

Insulin. Kod nr. K6219. En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. Insulin Kod nr. K6219 En enzymimmunoassay för kvantitativ mätning av insulin i humana kliniska prov. Kitet innehåller reagens till 96 testbrunnar. (106017-006) K6219/SE/CKJ/2009.06.17 s. 1/16 1 AVSEDD

Läs mer

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen För användning på Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr: 05015278001) och Applied BioSystems

Läs mer

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290

BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Svenska BIOHIT Active B12 (Holotranscobalamin) Kat. nr. 602290 1. AVSEDD ANVÄNDNING... 4 2. INLEDNING... 4. TESTETS PRINCIP... 4 4. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA bipacksedel 2 x 96 IFN- -test för helblod som mäter responser på peptidantigenerna ESAT-6 och CFP-10 För in vitro-diagnostisk användning 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

FÖRBEREDELSER. AZ 26 måste värmas upp. Patientinstruktion: Visuell inspektion: Val av eartip:

FÖRBEREDELSER. AZ 26 måste värmas upp. Patientinstruktion: Visuell inspektion: Val av eartip: INNEHÅLL FÖRBEREDELSER... 3 MÄTPROCEDUR... 5 matisk tympanometri... 5 Programmering av automatiskt tympanogram... 5 Manuell tympanometri... 6 Gelle test... 7 REFLEXMÄTNING... 8 matiskt reflextest... 8

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer

Biokemisk analys och separationsteknik VT08

Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Rening, inmärkning, analys av affinitetsliganden Z inför detektion av IgG Institutionen för Bioteknologi Kungliga Tekniska Högskolan Jesper Gantelius Marcus

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement

PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement KTH Syd, Campus Haninge MYDATA automation AB PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement Examensarbete 10 poäng i elektroteknik med inriktning mot systemkonstruktion Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lars

Läs mer

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Förenklad GDP God Desinfektion Praxis Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Steg 1: Barriärhöjd...

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Enkel handledning för att komma igång Sid 1

Enkel handledning för att komma igång Sid 1 BLASTEC Enkel handledning för att komma igång Sid 1 Innehåll 1. Installation av programmet 2. Körning av Pallsprängningsdelen 2.1 Borrning/Laddning 2.2 Kostnadsberäkning 2.3 Styckefall 2.4 Skadezon 2.5

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Datavetenskap Jeanette Svensson Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Examensarbete, C-nivå 2001:03 Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Jeanette Svensson 2001, Jeanette Svensson, Karlstads universitet

Läs mer

Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-14/166 SV Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2995832

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2995832 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Avräkning av garantipension mot tjänstepension

Avräkning av garantipension mot tjänstepension 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Avräkning av garantipension mot tjänstepension I regleringsbrevet för 2008 har regeringen uppdragit åt Försäkringskassan att analysera effekterna av att använda

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04

Användarhandbok. Vätskehantering har nu blivit enklare. www.lidco.com Version 1.04 Vätskehantering har nu blivit enklare LiDCO TM www.lidco.com Version 1.04 Tillverkas av: LiDCO Ltd 16 Orsman Road London N1 5QJ, Storbritannien LiDCOrapid Användarhandbok Programvara V1.04 Denna enhet

Läs mer

INTERRLINER V8 BRUKSANVISNING

INTERRLINER V8 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INTERRLINER V8 BRUKSANVISNING Master Registration Number: MRN-124-SV Tillverkare: Mechatronics Manufacturing B.V. Telefon: +31 (0)229-29 11 29 Fax: +31 (0)229-24 15 34 E-mail: support@mechatronics.nl

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer