ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden"

Transkript

1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Vara kl Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Anna Jäderström (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP) Jan Sahlström (S), ej tjänstg. ers. Christina Hagberg (V), ej tjänstg. ers. Maritha Jacobson (FP), ej tjänstg. ers. Lennart Carlsson, rektor 79 Anki Thorstensson, kostchef 79 Irene Nelander, chef elevhälsan 79 Pia Bäckdal, ekonom 80, 81 Nina Schmidt, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare Ros-Marie Persson Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Gustafsson Ordförande Justerare Carl-Uno Olsson Ros-Marie Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Bildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning Information/uppföljning... 2 Tertial 2 Delårsbokslut... 4 Budget Ansökan om bidrag för att återställa motionsspår Vedums AIS... 8 Redovisning av delegeringsbeslut... 9 Anmälan... 10

3 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 79 Information/uppföljning Elevärende Rektor Lennart Carlsson redogör för ett elevärende på Alléskolan med hot. Hot och våldsplanen har använts och han redovisar hur man arbetat utifrån denna. En punkt man saknat i planen är hur man arbetar med närvarande men ej inblandade elever. Beslut Bildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att föreslå förändringar i Hot och våldsplanen utifrån erfarenheter i detta ärende. Skolmåltider Kostchef Anki Thorstensson redovisar hur man jobbar med matsedlar och matråd på skolorna samt utvecklingsarbetet inom kostenheten. Näringsberäkning och kostnader för portioner. Ny livsmedelsupphandling ska göras 2013 Tilläggsbelopp Chef för elevhälsan Irene Nelander redovisar arbetet med tilläggsbeloppen och vad kostnaderna går till. Blankett har tagits fram för uppföljning från enheterna. Uppföljning av tilläggsbeloppen ska göras mer för att kunna följa upp hur tilläggsbeloppet används. En ny skolkurator har anställts i området Levene, Arentorp och Vedum. En Leanprocess ska göras kring barn i behov av särskilt stöd. Belysa den systematisk bedömningen och hur dokumentationen görs. Barnomsorg Siffror över anmälda till barnomsorg samt antalet lediga platser redovisas. Bildningschefen redovisar förutsättningarna för att kunna erbjuda platser i Vara tätort. Ledningsorganisationen Bildningschefen informerar om införande av ny ledningsorganisation inom barnomsorg och skola. Utdragsbestyrkande

4 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Övrigt Bildningschefen informerar översiktligt om arbetsklimatundersökningen och arbetet med projektet Vara Lyfter skolan Utdragsbestyrkande

5 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 80 AU 106 Dnr 36/ Tertial 2 Delårsbokslut Beslut 1. Tertialrapport 2 - delårsbokslut överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga 2. Vidtagna åtgärder för att få budgeten i balans redovisas enligt bilaga. Ekonom Pia Bäckdal redovisar tertialrapport 2 med delårsbokslut. Rapporten visar i prognosen ett totalt underskott på tkr. Sammanställning över vidtagna åtgärder för att få 2012 års budget i balans redovisas. Utdragsbestyrkande

6 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 81 AU 107 Dnr 48/ Budget 2013 Beslut 1.Drift- och investeringsbudget för 2013 antas enligt förslag. Bilaga 2. För att kunna bibehålla den nuvarande lärartäthet äskar bildningsnämnden extra anslag för ökade lönekostnader enligt det nya läraravtalet. Den exakta kostnadsökningen för nämnden kan presenteras först då löneavstämningen i kommunen som helhet är genomförd. Bakgrund Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till ramfördelning för budget 2013 samt textmaterial. Bildningsnämndens ramtilldelning för 2013 är tkr. Vid fördelning av budgeten på de olika verksamheterna har uppräkning skett enligt följande: Administration och nämnd vanlig uppräkning Skolskjuts vanlig uppräkning, prognos 2012 ger underskott med 284 tkr Skolmåltider utökat med 661 tkr, prognos 2012 visar underskott Elevhälsan vanlig uppräkning, prognos 2012 visar på underskott med tkr Enskild regi utökat med tkr för utökade volymer Förskolan vanlig uppräkning, volymökning på enskild regi Fritids volymökning med ca 60 barn, tkr, både kommunalt och enskild regi Förskoleklass o grundskola vanlig uppräkning, ungefär samma volym Gymnasiet budgeten är uppräknad med tkr enligt prognos 2012 Särskolan uppräknad budget 600 tkr Kultur- och fritidsverksamheter vanlig uppräkning Budgetförslaget för 2013 innebär ett ianspråktagande av tidigare överskott med tkr samt ett underskott för elevhälsan upp till tkr. En ramjustering för överflyttad tjänst från ekonomienheten förutsätts göras med 454 tkr. Nämndens resursfördelningsmodell för dagbarnvårdare görs om med volymtimmar per barn. Utdragsbestyrkande

7 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar förutsättningar för budget Det finns ett antal okända parametrar inför Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut: För att kunna bibehålla den nuvarande lärartäthet äskar bildningsnämnden extra anslag för ökade lönekostnader enligt det nya läraravtalet. Den exakta kostnadsökningen för nämnden kan presenteras först då löneavstämningen i kommunen som helhet är genomförd. Bildningsnämndens sammanträde ajourneras under 10 minuter för enskilda överläggningar. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottet förslag med tilläggsyrkandet och finner att de bifalls. Utdragsbestyrkande

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 82 AU 110 Förslag till läsårstider 2013/14 Beslut Läsårstider för läsåret 2013/14 fastställs enligt förslag. Ht 2013 tisdag 20 augusti - fredag 20 december Vt 2014 torsdag 9 januari - fredag 13 juni Studenten 12 juni Sportlov februari (vecka 7) Påsklov april (vecka 16) Övr lov 27 september (k-dag)* 28 oktober 1 november (v 44) (3 k-dagar*, 2 lovd) Mars en (k-dag*) samma dag som Gymnasium Skaraborg 2 maj 30 maj *kompetensutvecklingsdag Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 83 AU 114 Dnr 51/ Ansökan om bidrag för att återställa motionsspår Vedums AIS Beslut Bidragen som ges för anläggningar inkluderar kostnader för försäkringar. Då nämnden inte har några medel för bidrag utöver dessa avslås ansökan. Bakgrund Vedums AIS har ansökt om bidrag för utbyte av skadade armaturer och lampor i motionsspåret vid Nordvalla. Under våren 2012 har elljusbanan utsatts för skadegörelse. Någon eller några har kört runt banan och kastat sten på armaturer och lampor. De har även kört på en av fotbollsplanerna. För närvarande är elen avstängd till motionsspåret då 17st av armaturerna på elljusbanan måste bytas ut. Föreningens försäkringar täcker inte denna kostnad bl.a. på grund av att de inte äger marken. Vedums AIS anhåller om ett bidrag på kr vilket motsvarar kostnaden för återställande av elljusspåret i användbart skick. Beredning Kultur Vara har berett ärendet. Det finns inga medel för att ersätta skadegörelse på föreningars egendom. Det får täckas i de bidrag föreningen får för drift av anläggningen. Vedums AIS erhåller kr i driftsbidrag för Bildningsnämndens behandling Vedums AIS har meddelat att de klarar arbetet ideellt, önskar bara bidrag för material. Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 84 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Bakgrund Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Beslut Delegat Au 103, 104, 105, 108, 109, 113, 115 Arbetsutskottet DB DB 76 DB 77, 78 DB 79 Bildningschef Rektor Skolskjutsansvarig Syokonsulent Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 85 Anmälan Meddelas och läggs till handlingarna: Au 111 Information om förslag till ny ledarorganisation Au 112 Information Vara lyfter skolan Au 116 Anmälan Utdragsbestyrkande

12 UPPFÖLJNINGSRAPPORT Blankett 1 NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT PERIOD Bildningsnämnden Nina Schmidt 37% JAN- AUG Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (14) BUD- PROGNOS REDOVISNING BUDGETUTFALL GET HELÅR Justering RESULTATENHETER Total Bokfört av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/u- Ack budget t o m bokf./ej bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott ö/u-skott 2012 aug t o m aug jan-aug sept-dec jan-aug jan-dec jan-dec i tkr 31/ Bildningsnämnden Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Bildningsförvaltningen Intäkter Kostnader Netto % % u varav skolskjuts Netto Elevhälsan Intäkter Kostnader Netto % % u Skolmåltider Intäkter Kostnader Netto % % u

13 Kulturskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0 47 Torsgårdens förskola Intäkter Kostnader Netto % % u Arentorp Intäkter Kostnader Netto % % ö Vedum Intäkter Kostnader Netto % % ö Larv-Tråvad Intäkter Kostnader Netto % % u Levene Intäkter Kostnader Netto % % ö Kvänum Intäkter o Jung Förskola Kostnader Netto % % u Västra skolan Intäkter Kostnader Netto % % u Alléskolan Intäkter Kostnader Netto % % u Parkskolan Intäkter

14 Kostnader Netto % % u varav särskolan Netto % Gymnasieskolan Intäkter Kostnader Netto % % u varav särskolan Netto % Lärcentrum Intäkter Kostnader Netto % % u Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter Kostnader Netto % % u Fritidsgårdarna Intäkter Kostnader Netto % % u Kultur Vara Intäkter Kostnader Netto % % u Totala intäkter Totala kostnader Total nettokostnad % % u

15 VARA KOMMUN KOLL SAMMANTRÄDESPROTO- Sammanträdesdatum UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSVERKSAMHET Blankett 3 N Ä M N D : Bildningsnämnden N E T T O I N V E S T E R I N G A R Anslag = Enligt budget inkl ombudgetering från 2011 Verksamhet Anslag Helårs- Avvikelse Beräknad Kod Text 2012 prognos prognos ombudget Barn- och utbildningsenheten Alléskolan Parkskolan Västra skolan/frejgården Arentorp sk/bo Levene sk/bo Kvänum sk/bo Tråvad/Larv sk/bo Vedum sk/bo Gymnasiet Kulturskolan Gymnastiksalar Slöjd Elevhälsan Torsgårdens förskola Jung bo Fritidsgårdar Baden Biblioteken Summa bruttokostnad Summa intäkter Nettokostnad

16 VARA KOMMUN Tertial 2

17 Innehållsförteckning 1 Skolmåltider 2 2 Nämnd och förvaltning 3 3 Skolskjutsar 4 4 Elevhälsan 5 5 IRMA 6 6 Förskola 1-5 år Torsgården 7 7 Förskola 1-5 år Arentorp 9 8 Förskoleklass Arentorp 11 9 Grundskola Arentorp Fritidshem Arentorp Förskola 1-5 år Vedum Förskoleklass Vedum Pedagogisk omsorg Vedum Grundskola Vedum Fritidshem Vedum Förskola 1-5 år Tråvad/Larv Förskoleklass Tråvad/Larv Grundskola Tråvad/Larv Fritidshem Tråvad/Larv Förskola 1-5 år Levene Förskoleklass Levene Grundskola Levene Fritidshem Levene Förskola 1-5 år Kvänum/Jung Förskoleklass Kvänum Grundskola Kvänum Fritidshem Kvänum Förskola 1-5 år Frejgården Förskoleklass Västra Pedagogisk omsorg Västra Grundskola Västra 45

18 32 Fritidshem Västra Förskoleklass Parkskolan Grundskola Parkskolan Fritidshem Parkskolan Grundsärskola Park Kulturskolan Gymnasieskola Gymnasiesär Lärcentrum Fritidsgårdar Badanläggningar inomhus Biblioteksverksamhet Allmänkultur Övrig fritidsverksamhet Idrotts och fritidsanläggningar 67

19 1 Skolmåltider 1.1 Årets viktigaste händelser Arbetet med att minska matsvinn fortskrider planenligt även så arbetet med sopsortering, vid årets slut skall samtliga kök genomfört det uppsatta målet. Den kylda matdistributionen fungerar planenligt och antalet beställda måltider är fortfarande högre än det beräknade antalet i budget, det ligger på samma nivå som föregående tertial. Vi har i Kostenheten tagit emot flertal studiebesök från andra kommuner för att visa hur vår kylda matdistribution fungerar. 1.2 Måluppfyllelse Vi fortsätter arbetet enligt arbetsplanen med att uppfylla de uppsatta effektmålen 1.3 Ekonomisk översikt 1.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Vad det gäller BIN finns det en differens mellan det kostpris kostenheten begärt och vad BIN betalar på -518 tkr. Underskottet har minskat bland annat p.g.a. att Kostenheten sålt mat till frisksportarlägret så differensen idag är -214 tkr där BIN står för -171 tkr kostenheten står för -43 tkr Investeringsbudget Ekonomiskt utfall 1.5 Framtiden I samband med utbyggnad av Räfsans förskola kommer vi att bygga om köket och utveckla bufféservering.

20 Vi planerar också i Levene för en gemensam bufféservering för Levene förskolas avdelningar och äldreomsorgen på Stenkilsgården Förberedelser för att överföra Restaurang Legato till Vara Konserthus AB fortgår planenligt 2 Nämnd och förvaltning 2.1 Årets viktigaste händelser Då förvaltningsjuristen har gått över till annan tjänst i kommunen, men behållit de juridiska arbetsuppgifterna för bildningsförvaltning, har det i stället anställts en utredare. Administrationen av barnomsorg har flyttat från ekonomiavdelningen till bildningsförvaltningen. 2.2 Måluppfyllelse Ingen avvikelse att rapportera. 2.3 Ekonomisk översikt 2.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Nämnden och administrationen visar +- noll. Centrala kontot visar på tkr De stora postern är: Verksamhet i enskild regi i kommunen visar ett underskott på ca 450 tkr. De interkommunala ersättningarna visar ett överskott på ca 600 tkr. Barnomsorgsintäkterna ökar med ca 800 tkr mot budgeterat. Ianspråktagande av ackumulerat överskott är tkr. Det saknas också 800 tkr som vi inte fick täckning för att kunna bibehålla samma lärartäthet 2012 som 2011.

21 2.4.2 Investeringsbudget Ekonomiskt utfall Totalt är det investeringsbudgeten på tkr. Av dem är tkr till inventarier i Levene skola. 720 tkr är utdelat till enheterna, dessa pengar ska gå till IT-verktyg i skola och förskola. 150 tkr används till att rusta våra idrottshallar och lika mycket satsas på slöjd. Mycket av investerings-pengarna går till möbler. 2.5 Framtiden 3 Skolskjutsar 3.1 Årets viktigaste händelser 3.2 Måluppfyllelse För att arbeta mot målet att föräldrar/elever ska tycka att skolskjutsen fungerar bra försöker vi så snart som möjligt åtgärda problem och i möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål i enlighet med våra regler. Resultatet mäts i kommande brukarundersökning. 3.3 Ekonomisk översikt 3.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall I nya skollagen har elevernas rättigheter till skolskjuts stärkts. Det innebär att vi måste göra en individuell bedömning för eleverna, även för elever som valt annan kommunal skola eller en friskola. För elever som valt annan skola ska utgångspunkten vara vilka kostnader kommunen haft om de gått i hänvisad skola och om det utifrån det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Elever som väljer annan skola bor ofta nära gränsen till annat upptagningsområde där vi tidigare inte trafikerat. För hösten -12 innebär det att vi har satt in ytterligare en morgontur för att köra elever Naum-Önum till Önums

22 friskola, Park- och Alléskolan. Det innebär även en förlängning av hemturer fyra dagar i veckan från Parkskolan via Önums friskola och utåt Önum-Naum. Vi tar även med elever till Jungs friskola från Jungs omland med buss som sedan går vidare till Kvänum. P g a att antalet elever i lägre åldrar ökat i Larv så har en utökning med en extra badtur Larv- Nästegårdsbadet t o r, för simundervisning skett jämfört med föregående år. Elever med dubbelt boende ökar. Kommunen har numera skyldighet att ordna skjuts från båda vårdnadshavarna om de anses som likvärdiga boenden, dvs lika mycket tid hos båda. F n har vi ca 15 elever som är beviljade antingen resa med ordinarie skolskjuts (innebär även en förlängning av ordinarie tur), busskort, självskjuts eller taxiresa. Vi har en ytterligare utökning av resor med taxi resp självskjuts jämfört med föregående år. Resor med taxi är en stor kostnad eftersom eleven kan ha sin andra adress var som helst i kommunen. Indexuppräkning av skolskjutsavtalen görs i augusti varje år med 2010 som basår. Index räknas på AKI, PPI och KPI. För hösten -12 innebär det en uppräkning av basavtalen med 5,94%. Sedan tillkommer även övriga förändringar från basavtalen, där en avstämning görs några veckor in på nytt läsår. 3.5 Framtiden 4 Elevhälsan 4.1 Årets viktigaste händelser Ny kuratorstjänst, finansieras till hälften av statligt bidrag. Elevhälsan skall ingå i en leanprocess för elever i behov av särskilt stöd. Övergripande: "Vara lyfter skolan". 4.2 Måluppfyllelse Öka kunskaperna hos unga om drogers inverkan på hälsan:: I skolsköterskornas hälsosamtal finns bla frågor som rör droger och deras påverkan på hälsan. Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential: En frånvaroplan har utarbetas inom elevhälsan där elever som har sjukfrånvaro mer än 10 dagar per termin uppmärksammas. Målet är att minska andelen elever med hög frånvaro genom att tidigt reagera, men även genom att gå ytterligare ett steg och analysera bakomliggande faktorer till frånvaron.

23 För att förändra och förbättra processen kring psykologuppdrag har elevhälsan som mål att öka handledaruppdragen riktad mot enheterna. Detta har skett, men eftersom övriga psykologuppdrag inte minskat i samma omfattning behövs fortsatt utveckling. 4.3 Ekonomisk översikt 4.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Elevhälsan Psykologutredningar, främst inom särskolespektrat har ökat med ca 100, en skolkuratorstjänst from 1 okt. där halva lönen finansieras av statliga medel, det övriga minuset är tilläggsbelopp som tilldelats elever i behov av extraordinärt stöd utifrån det lagkrav vi har Investeringsbudget Ekonomiskt utfall 4.5 Framtiden 5 IRMA 5.1 Årets viktigaste händelser 5.2 Måluppfyllelse Kunderna skall i alla verksamheter uppleva trygghet: Antalet förebyggande insatser riktat till förskolan har ökat, men det är bara början på en process. Första steget har varit att förskolorna delats upp mellan kuratorerna. Steg 2, jag har tillsammans med ansvarig kurator träffat rektor för förskolan och varje rektor har då gett förslag på upplägg.

24 5.3 Ekonomisk översikt 5.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall IRMA går (hälften tillbaka till IFO) pga personalneddragningar Investeringsbudget Ekonomiskt utfall 5.5 Framtiden 6 Förskola 1-5 år Torsgården 6.1 Årets viktigaste händelser I den reviderade Läroplanen för förskolan (LpFö-98) har vi fått ett starkare krav på dokumentation. I juni kommer vi att ha tillsammans med Arentorps förskola en kompetensutvecklingsdag där ämnet är Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation. Syftet är att alla pedagoger ska kunna synliggöra lärprocesser och utveckla barnets förmågor med stöd av pedagogisk dokumentation. Under hösten kommer vi att fortsätta vårt arbete med pedagogisk dokumentation. All personal har fått skriva ner vad betyder Pedagogisk dokumentation för dig? Vi har diskuterat, reflekterat och analyserat. Vi har även köpt in litteratur " Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan" från Skolverket till all personal som vi kommer att använda oss av. Vi hade en delegation från Kina på besök en dag i juli månad. Det var väldigt kul att se dessa män i svarta kostymer skjutsa våra barn på cyklarna. Vet inte vem som skrattade mest barnen eller "gubbarna"? Vi har sedan februari haft Intensivinlärning i samarbete med habiliteringen i Lidköping på ett barn med autism. Föräldrar och förskolan utgör ett team och arbetar aktivt med ett individuellt inlärningsprogram för barnet ca 20 tim/veckan. Faktorer som leder till utveckling är en tidig start, specialanpassat program, inkludering, inlärning i "en till en " situationer, samver-

25 kan och utvärdering. Vi är mycket nöjda hittills med det positiva resultatet som föräldrar och pedagoger ser och ett tydligt bevis på att ju tidigare insatser sker desto bättre är det för barnet/familjen. Den här intensivinlärningen kommer att vara under 2-år. Vi är tillsammans med Högskolan i Kristianstad med i ett projekt Mat -och måltidskunskap i förskolan. Syftet är att studera vad barn lär sig när de lagar mat och bakar i förskolan. Förskolan spelar en viktig roll att lära barnen vad bra matvanor är eftersom barnen tillbringar sin mesta tid på förskolan. 6.2 Måluppfyllelse Vi har precis startat upp arbetet med Bruk som är ett verkyg för skattning och utveckling av kvalitet. Vi kommer att arbeta med följande: Språk Barnsinflytande Samspel personal-barn Dessa områden kommer att uppnås. Matematik, Natur/miljö i förskolan Vi jobbar aktivt med Friends och Likabehandlingsplanen och vårt mål är att alla ska känna trygghet och att vi inte ska behöva rapportera några incidenter Som komplement till vårt Friendsarbete har vi köpt in nytt material Stegvis som är ett undervisningsprogram för förskola att främja barnens sociala och emotionell kompetens och motverka våld. Målet är att barnen ska bli bättre på att: -förstå och komma överens med andra, - lösa sociala problem och använda sociala färdigheter, -hantera ilska. Med vårt Friends/Stegvis arbete arbetar vi aktivt för att motverka alla slags mobbing och kränkning. Ju tidigare man lägger grunden hos små barn desto bättre! I ovan nämnda Bruk områden har vi upprättat handlingsplaner och uppföljning kommer att ske i nov/dec.

26 6.3 Ekonomisk översikt 6.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Prognosen visar på plus minus noll. Det blir volymjusteringar på ca 187 tusen som det ser ut idag och det kommer att användas till personalförstärkning. I dagsläget har vi en budget i balans Investeringsbudget Ekonomiskt utfall Vi har kr till investeringar därav kr till it-verktyg och vi kommer bl.a. köpa in en smartboard. Förrådet har vi renoverat så i dagsläget är inte något nytt aktuellt. Fler bord och stolar har köpts in på grund av att vi har fler barn inskrivna samt att vi behöver kompettera med ytterligare möbler under året. I dagsläget beräknar vi med att få ca kr i överskott som var beräknat till uteförrådet. Vi har köpt in en Starboard ca 20 tusen. Vi kommer även att köpa in Ipad/läsplattor till alla avdelningar eftersom alla barn föds in i en digital värld och för att alla barn ska få samma förutsättningar att lära sig den nya tekniken. Vi har köpt ny kontorsmöbel med arbetsbänk och förvaringshyllor. I dagsläget kommer att få överskott på ca 30 tusen. 6.5 Framtiden 7 Förskola 1-5 år Arentorp 7.1 Årets viktigaste händelser Under läsåret har ny personal har tillkommit både under augusti och januari.

27 Vi drabbades av en stor sorg på förskolan under våren. Vår kollega gick hastigt bort och vi fick hantera vår sorg och saknad med hjälp av krisgrupp och präst. Barnen kom med frågor och vi förklarade så gott vi kunde. I början av april fick vi en ny förskolechef. 7.2 Måluppfyllelse Måluppfyllelse: Mycket god Exempel på resultat: På förskolan har inga allvarliga incidenter inträffat. Vi kan se att vissa situationer inträffar som ev. kan uppfattas som kränkande av barnet i fråga, men vi är närvarande och tar tag i dessa omedelbart. Enligt brukarundersökning 2011 visar resultatet att deras barn känner sig mycket trygga i förskolan.(3,6 av fyrgradig skala) Förra årets åtgärder för utveckling var att ge barnen större utmaningar. Det har vi verkligen lyckats med. Det är viktigt att barnen får säga sin mening och argumentera för sin sak, de måste känna att de har chans att säga sin åsikt. Vi är medvetna och närvarande och lyssnar in vad barnen har att säga. I utvecklingssamtalen uttrycker föräldrarna att de är nöjda med kontakt och information. Vi upplever att vi har en god föräldrakontakt i samband med lämning och hämtning. Föräldrarna vågar komma med synpunkter och blir på så vis delaktiga i verksamheten. 7.3 Ekonomisk översikt 7.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Budgetprognos visar ett överskott på ca :-. Detta kommer att regleras av volymjustering pga. minskad volym under hösten. Volymen i förskolan är mycket ojämn under kalenderåret. Under våren har volymen varit hög pga. att barn placerats tidigt eftersom man kunde se en markant minskning av barnantal under hösten. 25 st 6:åringar slutade på vt. och ingen kö ht.(endast enstaka barn). Åtgärder för att hålla budget:

28 Personalstyrkan har minskats i relation till volym. Barn vilka finns i kö till barnomsorg till övriga delar av kommunen, där plats ej kan erbjudas, erbjuds plats i Arentorp Investeringsbudget Ekonomiskt utfall Investeringar genomförda under perioden: Uppdatering av utemöbler, cyklar. 7.5 Framtiden Den minskade volymen är ett orosmoment inför framtiden. Minskad volym innebär minskad volym följande år även i övriga verksamheter i enheten. Den låga personaltäthet som vi har i Vara kommun är oroväckande eftersom vi undan för undan kan se en ökad sjukfrånvara hos personal. Vid nyanställningar/vikariat kan också ett minskat antal behöriga sökande ses, vilket kan vara/kan bli en konsekvens av låg personaltäthet och ökade kvalitetskrav. 8 Förskoleklass Arentorp 8.1 Årets viktigaste händelser F-klassen har läsåret bestått av 14 elever. Två pedagoger 60%+40%, har arbetat med klassen. Vi har haft skolsamverkan (personal från fritidshemmet) och båda pedagogerna i F- klass har till viss del varit delaktiga i åk Måluppfyllelse Mål: Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor Resultat:

29 Eleverna och föräldrar,i förskoleklass, upplever att de har en mycket god och stimulerande verksamhet och får det stöd de har behov av. Eleverna är trygga och har under året utvecklats och sällan är i konflikt med varandra. Jag och min omvärld har varit årets tema vilket låg i fas med skolans miljömål, det ligger också nära och är motiverande att arbeta med för barn i yngre åldrar. Vi plockade ett lämpligt mål från Lgr. 11, 2.1 NORMER OCH VÄRDEN: Vi har observerat att eleverna lättare tar instruktioner i grupp, arbetar och slutför uppgifter på ett noggrant sätt. I grupparbeten kan vi se att eleverna samarbetar på olika sätt t.ex. då de skapade affischen för Arentorps skola. Eleverna har inflytande över val av aktiviteter i lek, matematik-stationer och språkliga övningar. Eleverna tar gott ansvar när det gäller städning efter aktivitet och vi arbetar med att medvetandegöra eleverna vad gäller ordning i korridor och sina saker. 8.3 Ekonomisk översikt 8.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Budget i balans Ekonomiskt utfall Investeringsbudget Ekonomiskt utfall Investeringar sker gemensamt med grundskola. Uppdatering av div. möbler samt musikinstrument. 8.5 Framtiden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2011-02-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C)

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport för

Kvalitetsrapport för Kvalitetsrapport för 2011-2012 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 3. Underlag och rutiner

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset Vara kl. 9.00 13.05 ande Per Gunnarsson (m) kl. 9.00-11.50 Erik Lindström (m) Anders Ekdén (m) Marie Pehrsson (m) Ingemar Rogbrant (c), ordf. Louise

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015 150225 Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Ängabo förskola, avdelning Älgen. Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 för Avesta förskolor

Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 för Avesta förskolor Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 för Avesta förskolor Datum:2010-05-04 Johanna Johansson Controller Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3

Läs mer

Bildningsförvaltning. Kvalitetsredovisning. Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA

Bildningsförvaltning. Kvalitetsredovisning. Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA Bildningsförvaltning Kvalitetsredovisning Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA Normer och värden Likabehandlingsplaner finns på alla fritidshem i samverkan med skolan, men med tydliga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning: Grön Presentation Gröna avdelningen är en av tre avdelningar på Regnbågens förskola. Vi har ett tätt samarbete mellan

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmets uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014, samt arbetslagens

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

Fjällen förskola Förskola kommunal

Fjällen förskola Förskola kommunal Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Fjällen förskola Förskola kommunal Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Magnus Persson 2012-04-27 2 (7) Innehåll 1. Uppgifter om förskolan 3 2. Rutiner, dokumentation

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2016-2017 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 3-5 år Kullerbyttan 3-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer