ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden"

Transkript

1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Vara kl Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Anna Jäderström (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP) Jan Sahlström (S), ej tjänstg. ers. Christina Hagberg (V), ej tjänstg. ers. Maritha Jacobson (FP), ej tjänstg. ers. Lennart Carlsson, rektor 79 Anki Thorstensson, kostchef 79 Irene Nelander, chef elevhälsan 79 Pia Bäckdal, ekonom 80, 81 Nina Schmidt, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare Ros-Marie Persson Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Gustafsson Ordförande Justerare Carl-Uno Olsson Ros-Marie Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Bildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning Information/uppföljning... 2 Tertial 2 Delårsbokslut... 4 Budget Ansökan om bidrag för att återställa motionsspår Vedums AIS... 8 Redovisning av delegeringsbeslut... 9 Anmälan... 10

3 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 79 Information/uppföljning Elevärende Rektor Lennart Carlsson redogör för ett elevärende på Alléskolan med hot. Hot och våldsplanen har använts och han redovisar hur man arbetat utifrån denna. En punkt man saknat i planen är hur man arbetar med närvarande men ej inblandade elever. Beslut Bildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att föreslå förändringar i Hot och våldsplanen utifrån erfarenheter i detta ärende. Skolmåltider Kostchef Anki Thorstensson redovisar hur man jobbar med matsedlar och matråd på skolorna samt utvecklingsarbetet inom kostenheten. Näringsberäkning och kostnader för portioner. Ny livsmedelsupphandling ska göras 2013 Tilläggsbelopp Chef för elevhälsan Irene Nelander redovisar arbetet med tilläggsbeloppen och vad kostnaderna går till. Blankett har tagits fram för uppföljning från enheterna. Uppföljning av tilläggsbeloppen ska göras mer för att kunna följa upp hur tilläggsbeloppet används. En ny skolkurator har anställts i området Levene, Arentorp och Vedum. En Leanprocess ska göras kring barn i behov av särskilt stöd. Belysa den systematisk bedömningen och hur dokumentationen görs. Barnomsorg Siffror över anmälda till barnomsorg samt antalet lediga platser redovisas. Bildningschefen redovisar förutsättningarna för att kunna erbjuda platser i Vara tätort. Ledningsorganisationen Bildningschefen informerar om införande av ny ledningsorganisation inom barnomsorg och skola. Utdragsbestyrkande

4 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Övrigt Bildningschefen informerar översiktligt om arbetsklimatundersökningen och arbetet med projektet Vara Lyfter skolan Utdragsbestyrkande

5 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 80 AU 106 Dnr 36/ Tertial 2 Delårsbokslut Beslut 1. Tertialrapport 2 - delårsbokslut överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga 2. Vidtagna åtgärder för att få budgeten i balans redovisas enligt bilaga. Ekonom Pia Bäckdal redovisar tertialrapport 2 med delårsbokslut. Rapporten visar i prognosen ett totalt underskott på tkr. Sammanställning över vidtagna åtgärder för att få 2012 års budget i balans redovisas. Utdragsbestyrkande

6 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 81 AU 107 Dnr 48/ Budget 2013 Beslut 1.Drift- och investeringsbudget för 2013 antas enligt förslag. Bilaga 2. För att kunna bibehålla den nuvarande lärartäthet äskar bildningsnämnden extra anslag för ökade lönekostnader enligt det nya läraravtalet. Den exakta kostnadsökningen för nämnden kan presenteras först då löneavstämningen i kommunen som helhet är genomförd. Bakgrund Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till ramfördelning för budget 2013 samt textmaterial. Bildningsnämndens ramtilldelning för 2013 är tkr. Vid fördelning av budgeten på de olika verksamheterna har uppräkning skett enligt följande: Administration och nämnd vanlig uppräkning Skolskjuts vanlig uppräkning, prognos 2012 ger underskott med 284 tkr Skolmåltider utökat med 661 tkr, prognos 2012 visar underskott Elevhälsan vanlig uppräkning, prognos 2012 visar på underskott med tkr Enskild regi utökat med tkr för utökade volymer Förskolan vanlig uppräkning, volymökning på enskild regi Fritids volymökning med ca 60 barn, tkr, både kommunalt och enskild regi Förskoleklass o grundskola vanlig uppräkning, ungefär samma volym Gymnasiet budgeten är uppräknad med tkr enligt prognos 2012 Särskolan uppräknad budget 600 tkr Kultur- och fritidsverksamheter vanlig uppräkning Budgetförslaget för 2013 innebär ett ianspråktagande av tidigare överskott med tkr samt ett underskott för elevhälsan upp till tkr. En ramjustering för överflyttad tjänst från ekonomienheten förutsätts göras med 454 tkr. Nämndens resursfördelningsmodell för dagbarnvårdare görs om med volymtimmar per barn. Utdragsbestyrkande

7 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar förutsättningar för budget Det finns ett antal okända parametrar inför Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut: För att kunna bibehålla den nuvarande lärartäthet äskar bildningsnämnden extra anslag för ökade lönekostnader enligt det nya läraravtalet. Den exakta kostnadsökningen för nämnden kan presenteras först då löneavstämningen i kommunen som helhet är genomförd. Bildningsnämndens sammanträde ajourneras under 10 minuter för enskilda överläggningar. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottet förslag med tilläggsyrkandet och finner att de bifalls. Utdragsbestyrkande

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 82 AU 110 Förslag till läsårstider 2013/14 Beslut Läsårstider för läsåret 2013/14 fastställs enligt förslag. Ht 2013 tisdag 20 augusti - fredag 20 december Vt 2014 torsdag 9 januari - fredag 13 juni Studenten 12 juni Sportlov februari (vecka 7) Påsklov april (vecka 16) Övr lov 27 september (k-dag)* 28 oktober 1 november (v 44) (3 k-dagar*, 2 lovd) Mars en (k-dag*) samma dag som Gymnasium Skaraborg 2 maj 30 maj *kompetensutvecklingsdag Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 83 AU 114 Dnr 51/ Ansökan om bidrag för att återställa motionsspår Vedums AIS Beslut Bidragen som ges för anläggningar inkluderar kostnader för försäkringar. Då nämnden inte har några medel för bidrag utöver dessa avslås ansökan. Bakgrund Vedums AIS har ansökt om bidrag för utbyte av skadade armaturer och lampor i motionsspåret vid Nordvalla. Under våren 2012 har elljusbanan utsatts för skadegörelse. Någon eller några har kört runt banan och kastat sten på armaturer och lampor. De har även kört på en av fotbollsplanerna. För närvarande är elen avstängd till motionsspåret då 17st av armaturerna på elljusbanan måste bytas ut. Föreningens försäkringar täcker inte denna kostnad bl.a. på grund av att de inte äger marken. Vedums AIS anhåller om ett bidrag på kr vilket motsvarar kostnaden för återställande av elljusspåret i användbart skick. Beredning Kultur Vara har berett ärendet. Det finns inga medel för att ersätta skadegörelse på föreningars egendom. Det får täckas i de bidrag föreningen får för drift av anläggningen. Vedums AIS erhåller kr i driftsbidrag för Bildningsnämndens behandling Vedums AIS har meddelat att de klarar arbetet ideellt, önskar bara bidrag för material. Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 84 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Bakgrund Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Beslut Delegat Au 103, 104, 105, 108, 109, 113, 115 Arbetsutskottet DB DB 76 DB 77, 78 DB 79 Bildningschef Rektor Skolskjutsansvarig Syokonsulent Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 85 Anmälan Meddelas och läggs till handlingarna: Au 111 Information om förslag till ny ledarorganisation Au 112 Information Vara lyfter skolan Au 116 Anmälan Utdragsbestyrkande

12 UPPFÖLJNINGSRAPPORT Blankett 1 NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT PERIOD Bildningsnämnden Nina Schmidt 37% JAN- AUG Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (14) BUD- PROGNOS REDOVISNING BUDGETUTFALL GET HELÅR Justering RESULTATENHETER Total Bokfört av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/u- Ack budget t o m bokf./ej bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott ö/u-skott 2012 aug t o m aug jan-aug sept-dec jan-aug jan-dec jan-dec i tkr 31/ Bildningsnämnden Intäkter Kostnader Netto % % u 0 Bildningsförvaltningen Intäkter Kostnader Netto % % u varav skolskjuts Netto Elevhälsan Intäkter Kostnader Netto % % u Skolmåltider Intäkter Kostnader Netto % % u

13 Kulturskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0 47 Torsgårdens förskola Intäkter Kostnader Netto % % u Arentorp Intäkter Kostnader Netto % % ö Vedum Intäkter Kostnader Netto % % ö Larv-Tråvad Intäkter Kostnader Netto % % u Levene Intäkter Kostnader Netto % % ö Kvänum Intäkter o Jung Förskola Kostnader Netto % % u Västra skolan Intäkter Kostnader Netto % % u Alléskolan Intäkter Kostnader Netto % % u Parkskolan Intäkter

14 Kostnader Netto % % u varav särskolan Netto % Gymnasieskolan Intäkter Kostnader Netto % % u varav särskolan Netto % Lärcentrum Intäkter Kostnader Netto % % u Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter Kostnader Netto % % u Fritidsgårdarna Intäkter Kostnader Netto % % u Kultur Vara Intäkter Kostnader Netto % % u Totala intäkter Totala kostnader Total nettokostnad % % u

15 VARA KOMMUN KOLL SAMMANTRÄDESPROTO- Sammanträdesdatum UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSVERKSAMHET Blankett 3 N Ä M N D : Bildningsnämnden N E T T O I N V E S T E R I N G A R Anslag = Enligt budget inkl ombudgetering från 2011 Verksamhet Anslag Helårs- Avvikelse Beräknad Kod Text 2012 prognos prognos ombudget Barn- och utbildningsenheten Alléskolan Parkskolan Västra skolan/frejgården Arentorp sk/bo Levene sk/bo Kvänum sk/bo Tråvad/Larv sk/bo Vedum sk/bo Gymnasiet Kulturskolan Gymnastiksalar Slöjd Elevhälsan Torsgårdens förskola Jung bo Fritidsgårdar Baden Biblioteken Summa bruttokostnad Summa intäkter Nettokostnad

16 VARA KOMMUN Tertial 2

17 Innehållsförteckning 1 Skolmåltider 2 2 Nämnd och förvaltning 3 3 Skolskjutsar 4 4 Elevhälsan 5 5 IRMA 6 6 Förskola 1-5 år Torsgården 7 7 Förskola 1-5 år Arentorp 9 8 Förskoleklass Arentorp 11 9 Grundskola Arentorp Fritidshem Arentorp Förskola 1-5 år Vedum Förskoleklass Vedum Pedagogisk omsorg Vedum Grundskola Vedum Fritidshem Vedum Förskola 1-5 år Tråvad/Larv Förskoleklass Tråvad/Larv Grundskola Tråvad/Larv Fritidshem Tråvad/Larv Förskola 1-5 år Levene Förskoleklass Levene Grundskola Levene Fritidshem Levene Förskola 1-5 år Kvänum/Jung Förskoleklass Kvänum Grundskola Kvänum Fritidshem Kvänum Förskola 1-5 år Frejgården Förskoleklass Västra Pedagogisk omsorg Västra Grundskola Västra 45

18 32 Fritidshem Västra Förskoleklass Parkskolan Grundskola Parkskolan Fritidshem Parkskolan Grundsärskola Park Kulturskolan Gymnasieskola Gymnasiesär Lärcentrum Fritidsgårdar Badanläggningar inomhus Biblioteksverksamhet Allmänkultur Övrig fritidsverksamhet Idrotts och fritidsanläggningar 67

19 1 Skolmåltider 1.1 Årets viktigaste händelser Arbetet med att minska matsvinn fortskrider planenligt även så arbetet med sopsortering, vid årets slut skall samtliga kök genomfört det uppsatta målet. Den kylda matdistributionen fungerar planenligt och antalet beställda måltider är fortfarande högre än det beräknade antalet i budget, det ligger på samma nivå som föregående tertial. Vi har i Kostenheten tagit emot flertal studiebesök från andra kommuner för att visa hur vår kylda matdistribution fungerar. 1.2 Måluppfyllelse Vi fortsätter arbetet enligt arbetsplanen med att uppfylla de uppsatta effektmålen 1.3 Ekonomisk översikt 1.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Vad det gäller BIN finns det en differens mellan det kostpris kostenheten begärt och vad BIN betalar på -518 tkr. Underskottet har minskat bland annat p.g.a. att Kostenheten sålt mat till frisksportarlägret så differensen idag är -214 tkr där BIN står för -171 tkr kostenheten står för -43 tkr Investeringsbudget Ekonomiskt utfall 1.5 Framtiden I samband med utbyggnad av Räfsans förskola kommer vi att bygga om köket och utveckla bufféservering.

20 Vi planerar också i Levene för en gemensam bufféservering för Levene förskolas avdelningar och äldreomsorgen på Stenkilsgården Förberedelser för att överföra Restaurang Legato till Vara Konserthus AB fortgår planenligt 2 Nämnd och förvaltning 2.1 Årets viktigaste händelser Då förvaltningsjuristen har gått över till annan tjänst i kommunen, men behållit de juridiska arbetsuppgifterna för bildningsförvaltning, har det i stället anställts en utredare. Administrationen av barnomsorg har flyttat från ekonomiavdelningen till bildningsförvaltningen. 2.2 Måluppfyllelse Ingen avvikelse att rapportera. 2.3 Ekonomisk översikt 2.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Nämnden och administrationen visar +- noll. Centrala kontot visar på tkr De stora postern är: Verksamhet i enskild regi i kommunen visar ett underskott på ca 450 tkr. De interkommunala ersättningarna visar ett överskott på ca 600 tkr. Barnomsorgsintäkterna ökar med ca 800 tkr mot budgeterat. Ianspråktagande av ackumulerat överskott är tkr. Det saknas också 800 tkr som vi inte fick täckning för att kunna bibehålla samma lärartäthet 2012 som 2011.

21 2.4.2 Investeringsbudget Ekonomiskt utfall Totalt är det investeringsbudgeten på tkr. Av dem är tkr till inventarier i Levene skola. 720 tkr är utdelat till enheterna, dessa pengar ska gå till IT-verktyg i skola och förskola. 150 tkr används till att rusta våra idrottshallar och lika mycket satsas på slöjd. Mycket av investerings-pengarna går till möbler. 2.5 Framtiden 3 Skolskjutsar 3.1 Årets viktigaste händelser 3.2 Måluppfyllelse För att arbeta mot målet att föräldrar/elever ska tycka att skolskjutsen fungerar bra försöker vi så snart som möjligt åtgärda problem och i möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål i enlighet med våra regler. Resultatet mäts i kommande brukarundersökning. 3.3 Ekonomisk översikt 3.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall I nya skollagen har elevernas rättigheter till skolskjuts stärkts. Det innebär att vi måste göra en individuell bedömning för eleverna, även för elever som valt annan kommunal skola eller en friskola. För elever som valt annan skola ska utgångspunkten vara vilka kostnader kommunen haft om de gått i hänvisad skola och om det utifrån det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Elever som väljer annan skola bor ofta nära gränsen till annat upptagningsområde där vi tidigare inte trafikerat. För hösten -12 innebär det att vi har satt in ytterligare en morgontur för att köra elever Naum-Önum till Önums

22 friskola, Park- och Alléskolan. Det innebär även en förlängning av hemturer fyra dagar i veckan från Parkskolan via Önums friskola och utåt Önum-Naum. Vi tar även med elever till Jungs friskola från Jungs omland med buss som sedan går vidare till Kvänum. P g a att antalet elever i lägre åldrar ökat i Larv så har en utökning med en extra badtur Larv- Nästegårdsbadet t o r, för simundervisning skett jämfört med föregående år. Elever med dubbelt boende ökar. Kommunen har numera skyldighet att ordna skjuts från båda vårdnadshavarna om de anses som likvärdiga boenden, dvs lika mycket tid hos båda. F n har vi ca 15 elever som är beviljade antingen resa med ordinarie skolskjuts (innebär även en förlängning av ordinarie tur), busskort, självskjuts eller taxiresa. Vi har en ytterligare utökning av resor med taxi resp självskjuts jämfört med föregående år. Resor med taxi är en stor kostnad eftersom eleven kan ha sin andra adress var som helst i kommunen. Indexuppräkning av skolskjutsavtalen görs i augusti varje år med 2010 som basår. Index räknas på AKI, PPI och KPI. För hösten -12 innebär det en uppräkning av basavtalen med 5,94%. Sedan tillkommer även övriga förändringar från basavtalen, där en avstämning görs några veckor in på nytt läsår. 3.5 Framtiden 4 Elevhälsan 4.1 Årets viktigaste händelser Ny kuratorstjänst, finansieras till hälften av statligt bidrag. Elevhälsan skall ingå i en leanprocess för elever i behov av särskilt stöd. Övergripande: "Vara lyfter skolan". 4.2 Måluppfyllelse Öka kunskaperna hos unga om drogers inverkan på hälsan:: I skolsköterskornas hälsosamtal finns bla frågor som rör droger och deras påverkan på hälsan. Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential: En frånvaroplan har utarbetas inom elevhälsan där elever som har sjukfrånvaro mer än 10 dagar per termin uppmärksammas. Målet är att minska andelen elever med hög frånvaro genom att tidigt reagera, men även genom att gå ytterligare ett steg och analysera bakomliggande faktorer till frånvaron.

23 För att förändra och förbättra processen kring psykologuppdrag har elevhälsan som mål att öka handledaruppdragen riktad mot enheterna. Detta har skett, men eftersom övriga psykologuppdrag inte minskat i samma omfattning behövs fortsatt utveckling. 4.3 Ekonomisk översikt 4.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Elevhälsan Psykologutredningar, främst inom särskolespektrat har ökat med ca 100, en skolkuratorstjänst from 1 okt. där halva lönen finansieras av statliga medel, det övriga minuset är tilläggsbelopp som tilldelats elever i behov av extraordinärt stöd utifrån det lagkrav vi har Investeringsbudget Ekonomiskt utfall 4.5 Framtiden 5 IRMA 5.1 Årets viktigaste händelser 5.2 Måluppfyllelse Kunderna skall i alla verksamheter uppleva trygghet: Antalet förebyggande insatser riktat till förskolan har ökat, men det är bara början på en process. Första steget har varit att förskolorna delats upp mellan kuratorerna. Steg 2, jag har tillsammans med ansvarig kurator träffat rektor för förskolan och varje rektor har då gett förslag på upplägg.

24 5.3 Ekonomisk översikt 5.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall IRMA går (hälften tillbaka till IFO) pga personalneddragningar Investeringsbudget Ekonomiskt utfall 5.5 Framtiden 6 Förskola 1-5 år Torsgården 6.1 Årets viktigaste händelser I den reviderade Läroplanen för förskolan (LpFö-98) har vi fått ett starkare krav på dokumentation. I juni kommer vi att ha tillsammans med Arentorps förskola en kompetensutvecklingsdag där ämnet är Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation. Syftet är att alla pedagoger ska kunna synliggöra lärprocesser och utveckla barnets förmågor med stöd av pedagogisk dokumentation. Under hösten kommer vi att fortsätta vårt arbete med pedagogisk dokumentation. All personal har fått skriva ner vad betyder Pedagogisk dokumentation för dig? Vi har diskuterat, reflekterat och analyserat. Vi har även köpt in litteratur " Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan" från Skolverket till all personal som vi kommer att använda oss av. Vi hade en delegation från Kina på besök en dag i juli månad. Det var väldigt kul att se dessa män i svarta kostymer skjutsa våra barn på cyklarna. Vet inte vem som skrattade mest barnen eller "gubbarna"? Vi har sedan februari haft Intensivinlärning i samarbete med habiliteringen i Lidköping på ett barn med autism. Föräldrar och förskolan utgör ett team och arbetar aktivt med ett individuellt inlärningsprogram för barnet ca 20 tim/veckan. Faktorer som leder till utveckling är en tidig start, specialanpassat program, inkludering, inlärning i "en till en " situationer, samver-

25 kan och utvärdering. Vi är mycket nöjda hittills med det positiva resultatet som föräldrar och pedagoger ser och ett tydligt bevis på att ju tidigare insatser sker desto bättre är det för barnet/familjen. Den här intensivinlärningen kommer att vara under 2-år. Vi är tillsammans med Högskolan i Kristianstad med i ett projekt Mat -och måltidskunskap i förskolan. Syftet är att studera vad barn lär sig när de lagar mat och bakar i förskolan. Förskolan spelar en viktig roll att lära barnen vad bra matvanor är eftersom barnen tillbringar sin mesta tid på förskolan. 6.2 Måluppfyllelse Vi har precis startat upp arbetet med Bruk som är ett verkyg för skattning och utveckling av kvalitet. Vi kommer att arbeta med följande: Språk Barnsinflytande Samspel personal-barn Dessa områden kommer att uppnås. Matematik, Natur/miljö i förskolan Vi jobbar aktivt med Friends och Likabehandlingsplanen och vårt mål är att alla ska känna trygghet och att vi inte ska behöva rapportera några incidenter Som komplement till vårt Friendsarbete har vi köpt in nytt material Stegvis som är ett undervisningsprogram för förskola att främja barnens sociala och emotionell kompetens och motverka våld. Målet är att barnen ska bli bättre på att: -förstå och komma överens med andra, - lösa sociala problem och använda sociala färdigheter, -hantera ilska. Med vårt Friends/Stegvis arbete arbetar vi aktivt för att motverka alla slags mobbing och kränkning. Ju tidigare man lägger grunden hos små barn desto bättre! I ovan nämnda Bruk områden har vi upprättat handlingsplaner och uppföljning kommer att ske i nov/dec.

26 6.3 Ekonomisk översikt 6.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Prognosen visar på plus minus noll. Det blir volymjusteringar på ca 187 tusen som det ser ut idag och det kommer att användas till personalförstärkning. I dagsläget har vi en budget i balans Investeringsbudget Ekonomiskt utfall Vi har kr till investeringar därav kr till it-verktyg och vi kommer bl.a. köpa in en smartboard. Förrådet har vi renoverat så i dagsläget är inte något nytt aktuellt. Fler bord och stolar har köpts in på grund av att vi har fler barn inskrivna samt att vi behöver kompettera med ytterligare möbler under året. I dagsläget beräknar vi med att få ca kr i överskott som var beräknat till uteförrådet. Vi har köpt in en Starboard ca 20 tusen. Vi kommer även att köpa in Ipad/läsplattor till alla avdelningar eftersom alla barn föds in i en digital värld och för att alla barn ska få samma förutsättningar att lära sig den nya tekniken. Vi har köpt ny kontorsmöbel med arbetsbänk och förvaringshyllor. I dagsläget kommer att få överskott på ca 30 tusen. 6.5 Framtiden 7 Förskola 1-5 år Arentorp 7.1 Årets viktigaste händelser Under läsåret har ny personal har tillkommit både under augusti och januari.

27 Vi drabbades av en stor sorg på förskolan under våren. Vår kollega gick hastigt bort och vi fick hantera vår sorg och saknad med hjälp av krisgrupp och präst. Barnen kom med frågor och vi förklarade så gott vi kunde. I början av april fick vi en ny förskolechef. 7.2 Måluppfyllelse Måluppfyllelse: Mycket god Exempel på resultat: På förskolan har inga allvarliga incidenter inträffat. Vi kan se att vissa situationer inträffar som ev. kan uppfattas som kränkande av barnet i fråga, men vi är närvarande och tar tag i dessa omedelbart. Enligt brukarundersökning 2011 visar resultatet att deras barn känner sig mycket trygga i förskolan.(3,6 av fyrgradig skala) Förra årets åtgärder för utveckling var att ge barnen större utmaningar. Det har vi verkligen lyckats med. Det är viktigt att barnen får säga sin mening och argumentera för sin sak, de måste känna att de har chans att säga sin åsikt. Vi är medvetna och närvarande och lyssnar in vad barnen har att säga. I utvecklingssamtalen uttrycker föräldrarna att de är nöjda med kontakt och information. Vi upplever att vi har en god föräldrakontakt i samband med lämning och hämtning. Föräldrarna vågar komma med synpunkter och blir på så vis delaktiga i verksamheten. 7.3 Ekonomisk översikt 7.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Ekonomiskt utfall Budgetprognos visar ett överskott på ca :-. Detta kommer att regleras av volymjustering pga. minskad volym under hösten. Volymen i förskolan är mycket ojämn under kalenderåret. Under våren har volymen varit hög pga. att barn placerats tidigt eftersom man kunde se en markant minskning av barnantal under hösten. 25 st 6:åringar slutade på vt. och ingen kö ht.(endast enstaka barn). Åtgärder för att hålla budget:

28 Personalstyrkan har minskats i relation till volym. Barn vilka finns i kö till barnomsorg till övriga delar av kommunen, där plats ej kan erbjudas, erbjuds plats i Arentorp Investeringsbudget Ekonomiskt utfall Investeringar genomförda under perioden: Uppdatering av utemöbler, cyklar. 7.5 Framtiden Den minskade volymen är ett orosmoment inför framtiden. Minskad volym innebär minskad volym följande år även i övriga verksamheter i enheten. Den låga personaltäthet som vi har i Vara kommun är oroväckande eftersom vi undan för undan kan se en ökad sjukfrånvara hos personal. Vid nyanställningar/vikariat kan också ett minskat antal behöriga sökande ses, vilket kan vara/kan bli en konsekvens av låg personaltäthet och ökade kvalitetskrav. 8 Förskoleklass Arentorp 8.1 Årets viktigaste händelser F-klassen har läsåret bestått av 14 elever. Två pedagoger 60%+40%, har arbetat med klassen. Vi har haft skolsamverkan (personal från fritidshemmet) och båda pedagogerna i F- klass har till viss del varit delaktiga i åk Måluppfyllelse Mål: Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor Resultat:

29 Eleverna och föräldrar,i förskoleklass, upplever att de har en mycket god och stimulerande verksamhet och får det stöd de har behov av. Eleverna är trygga och har under året utvecklats och sällan är i konflikt med varandra. Jag och min omvärld har varit årets tema vilket låg i fas med skolans miljömål, det ligger också nära och är motiverande att arbeta med för barn i yngre åldrar. Vi plockade ett lämpligt mål från Lgr. 11, 2.1 NORMER OCH VÄRDEN: Vi har observerat att eleverna lättare tar instruktioner i grupp, arbetar och slutför uppgifter på ett noggrant sätt. I grupparbeten kan vi se att eleverna samarbetar på olika sätt t.ex. då de skapade affischen för Arentorps skola. Eleverna har inflytande över val av aktiviteter i lek, matematik-stationer och språkliga övningar. Eleverna tar gott ansvar när det gäller städning efter aktivitet och vi arbetar med att medvetandegöra eleverna vad gäller ordning i korridor och sina saker. 8.3 Ekonomisk översikt 8.4 Ekonomiskt utfall Driftbudget Budget i balans Ekonomiskt utfall Investeringsbudget Ekonomiskt utfall Investeringar sker gemensamt med grundskola. Uppdatering av div. möbler samt musikinstrument. 8.5 Framtiden

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer