UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap"

Transkript

1 UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap USF Att verka för förbättringskunskap i framtida medarbetares grundutbildningar Att skapa arenor för dialog mellan universitet/högskolor och utvecklingsarbetet i hälso- och sjukvården Rapport från ett samarbetsprojekt i regi av Michael Bergström Avd. för Hälso- och sjukvårdens utveckling Landstingsförbundet Åsa Andersson & Torie Palm-Ernsäter Svensk Sjuksköterskeförening Deltagarna i USF, Skevik maj

2 Om en kvinna eller man bestämmer sig för att satsa på att utbilda sig till en av vårdens framtida medarbetare och/eller ledare, så vore det önskvärt att hon/han redan tidigt gavs möjligheten att förbereda sig för det andra jobbet. Det första jobbet de kommer att ha i hälsooch sjukvården är att göra sitt professionella jobb tillsammans med andra. Det andra jobbet innebär att utveckla, förnya och förbättra det system de verkar i tillsammans med andra. Detta projekt verkar för dessa förberedelser. Innehåll: 1. Deltagare/kontaktpersoner och projektledning i USF 2. Varför projektet UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap? 3. Hur? Genomförandet av projektet USF 4. Resultat och erfarenheter. Vad har projektet bidragit till/underlättat för? 5. På gång. Idéer från kursdeltagare och projektledning för fortsatt arbete efter USF 6. Vill du veta mer? Tack för stöd. Rapporten är skriven av Michael Bergström, Avd för hälso- och sjukvårdsutveckling, Landstingsförbundet 2

3 1. Deltagare i USF (från norr till söder) och kontaktpersoner för frågor om USF-erfarenheter och lokalt arbete; Dessa deltagare deltog i det avslutande mötet den maj OBS Flera deltagare har deltagit i projektet under projektets genomförande OBS Umeå Berith Nyström FOU-staben Skellefteå Hälsoutvecklare Gunilla Strandberg Omv. Inst., Umeå Lektor Kerstin Nilsson Omv. Inst., Umeå Studierektor Stockholm Andreas Longueville MMC, KI Utb.ansvarig Gotland Elisabet Strandberg KI SSK programmet Klin Lärare Benno Lindgren HSF Gotland Process-stödjare Christian Eriksson HSF Gotland Processtödjare Leif Ohlsson HSF Gotland Utbildningsstrateg Linköping Birgitta Almtun Hälsouniv.SSK prog Adjunkt Stefan Hauptig Op- An, UIL CQ repr. Ulla Larsson HU/sskutb Adjunkt Staffan Pelling HU/Enh för programintegration Adjunkt Jönköping Agneta Delis Vårdadm/info.Länssj.Ryhov Klin Handledare Anna-Britta Jannerfeldt Hälsohögskolan Prefekt Arbetsterapiutb Christina Steen Rosenlunds VC Klin. handledare Karin Thörne Qulturum Överläkare/Projektledare Projektledning Michael Bergström HSU, Lf Åsa Andersson SSF Torie Palm-Ernsäter SSF 3

4 2. Varför projektet UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap? Landstingsförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening vill med projektet visa hur man kan stödja utbildningen av framtidens medarbetare i hälso- och sjukvården genom att också förbereda studenterna redan under grundutbildningen i förbättringskunskap. Följande skäl kan framhållas; Det är viktigt att morgondagens medarbetare (och även dagens) förbereds för att kunna göra det andra jobbet att förnya och utveckla systemet de kommer att verka i. Kompetens i förbättringskunskap är en förväntan från de blivande arbetsgivarna (som kunder till universitet/högskolor) på studenterna och på universiteten att tillhandahålla lärmöjligheter på detta område. Den framtida rekryteringen till hälso- och sjukvården är inte bara en fråga om hur många, utan också vad de kan. I hälso- och sjukvården kommer teamarbete att bli allt viktigare och studenterna behöver förberedas i högre grad för detta både i att skapa vård tillsammans med patienterna och utveckla hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården behöver vara ett attraktivt alternativ för människor att arbeta i. En ökad delaktighet i byggandet av framtidens hälso- och sjukvård innebär också möjligheter att påverka, utveckla och förverkliga drömmar om ett gott uthålligt arbete för patienterna. Förbättringskunskap är till hjälp. Andra studenter förbereds för förändringsarbete i sina professionella utbildningar. Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ har i flera rapporter visat på skillnader i utbildningarna avseende kvalitetsutveckling (del av förbättringskunskapen) för olika professionella grupper i samhället. Sjuksköterskeprogrammen har tidigare i högre grad betonat kvalitetssäkring (säkra värdet) och inte lika mycket kvalitetsutveckling (utveckla processerna som leder till ett ökat värde). Man kan inte påstå att inte någon utbildning i förbättringskunskap pågår, men hypotesen är att det finns ett betydande gap mellan det som idag erbjuds och vad som skulle kunna erbjudas av kunskapsmassan. Global utveckling och erfarenheter inom området påverkar även oss. Flera av länderna i vår omvärld har nyligen eller håller på att i ökad grad betona förbättringskunskapens intåg på alla utbildningsnivåer för hälso- och sjukvårdens professionella. Exempel på länder som utvecklar detta arbete som en del av sina nationella strategier utveckling av hälso- och sjukvården är England, Danmark, Norge och USA. Ansträngningar pågår även i Japan och Australien. Förbättringskunskap behövs för att omsätta forskningsresultat i praktiken och som ett sätt att gå mot en mer evidensbaserad hälso- och sjukvård. Professionellt ansvar.att initiera, medverka i och leda kvalitetsutveckling innebär att fullt ut ta professionellt ansvar för vårdens innehåll. I vidsträckt mening kan professionellt ansvar ses som en kedja där forskningen är en bas. För det kliniska arbetet ligger fokus på att använda relevant kunskap i syfte att förbättra vården. Samtidigt måste den genomförda vården följas upp, resultaten utvärderas och förbättringar genomföras. För detta krävs både professionell kunskap och förbättringskunskap. Det är en tydlig observation att i mycket av det uppstartade och pågående förbättringsarbetet inom den nuvarande hälso- och sjukvården tycks vara synnerligen sällsynt att studenter och andra blivande medarbetare blir inbjudna och involverade 4

5 3. Genomförande av projektet USF 1. Idén föddes vid ett möte under tidig höst 2002, mellan Lf, SSF och KI om att starta ett projekt för att stödja införandet av förbättringskunskap i grundutbildningarna. Skälen är identifierade ovan och dessutom fanns det erfarenheter från ett tidigare pilotprojekt Förbättringskunskap för Framtiden (FFF) att bygga på. FFF var ett Lf initiativ Under hösten 2002 vidtog förberedelser och planering för projektets start av projektledarna på Lf och SSF. Svenska Läkarsällskapet (SLS) deltog även initialt, men efter beslut i deras styrelse kunde de inte vara med som organiserande aktör då denna grundutbildningsfråga liksom övriga grundutbildningsfrågor ej hanteras av SLS. Två drivande idéer fanns i planeringen. 1. Att stödja lärarnas kompetensutveckling och stödja framtagandet av kurser och utbildningsmoment i förbättringskunskap och 2. Att skapa nya arenor mellan lärarna på universitet/högskolor och medarbetare på utvecklingsenheter i samarbetande närliggande landsting och kommun. 3. Planeringsarbetet innebar även att identifierade organisationer som bedömdes vara särskilt intresserade kontaktades. Projektledningen tänkte att projektet behöver både bygga på förväntningar på deltagarna och på deltagarnas förväntningar på projektet. Först behövde dock projektidén diskuteras och få stöd av ledningsrepresentanter hos deltagande universitet/högskolor och av utvecklingsenheter i deltagande hälso- och sjukvårdsorganisationer. 4. Möte med ledningsrepresentanter genomfördes den 21 januari 2003 på Landstingsförbundet där projektidén fick starkt stöd. Följande organisationer var representerade vid detta möte. Umeå Universitet, Västerbottens Läns Landsting (Memeologen), Karolinska Institutet (MMC och Omvårdnadsinstitutionen), Stockholms Läns Landsting, Gotlands Kommun, Universitetet i Linköping, Östergötlands Läns Landsting, Hälsohögskolan i Jönköping och Landstinget i Jönköpings Län. Vidare Landstingsförbundet, SSF och SLS. Syftet klargjordes med projektet; Att skapa förutsättningar för ett aktivt samarbete mellan institutionerna, vilka är intresserade av att bidra till utveckling av konkreta kurser och kursmoment i förbättringskunskap i såväl professionella som tvärprofessionella form samt att skapa en arena för dialog och samarbete mellan universitet/högskolor och representanter det i hälso- och sjukvården pågående verksamhetsutvecklingsarbetet. Projektet skall även bidra till lärarnas kompetensutveckling i förbättringskunskap under skapande av kurser, övningar och undervisningsmaterial. 5. Lärare i deltagande universitet/högskolor inbjöds efter ledningsstödet till projektet som deltagare. Dialog och föreberedelseearbete genomfördes. 6. Projektuppstart sker, med lärare och en del av representanter från utvecklingsenheter, på Karolinska Institutet den 3 april Ömsesidiga förväntningar från projektledning och projektdeltagare klargörs och viktiga frågor för lärandet i projektet inventeras vilket resulterar i en läragenda. Vidare planeras former för det fortsatta projektet. Planeringen resulterar i en serie möten med roterande värdskap mellan deltagande universitet/högskolor i samarbete med projektledningen och mellanliggande perioder med uppgifter. 5

6 Varje projektmöte förväntades innehålla följande delmoment: * Tema för mötet med koppling till de initialt identifierade frågorna från deltagarna * Lokalt arbete med erfarenheter och utmaningar lyfts fram * Gästpresentatör med erfarenhet från utbildning inom området bjuds in * Erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna * Uppgifter för mellanperioderna 7. Projektmöten genomfördes därefter i Linköping den 11 september 2003 Integration mellan utbildningsprogrammen som tema och lokalt arbete från hälsouniversitetet lyfts fram Erfarenhetsutbyte och diskussion MMC, KI berättar om startande av kursen Bygg framtidens hälso- och sjukvård Jane Mikkelsen Kyrkjebö från Universitet i Bergen berättar om sina utbildningserfarenheter och universitetets arbete med internt förbättringsarbete. Uppgiften för mellanperioden är att kartlägga vad som undervisas om i nuvarande utbildningar i relation tillbeskrivna kunskapsdomäner för förbättringskunskapen. Projektdeltagare 11 september 2003 Foto: Staffan Pelling Umeå den 20 november 2003 Samspel med utvecklingsenheter som tema Julie Mohr från Chicago berättar om undervisning och mikrosystem Memeologen berättar om vad personalen arbetar med när de arbetar med förbättringsarbete och samspel med universitetet Redovisning av hur nuvarande utbildning av delar förbättringskunskapen bedrivs i dagsläget från Jönköping, Linköping och Umeå Jönköping den 3 februari 2004 Tema är att bygga förutsättningar för träning av kliniskt förbättringsarbete Presentation av pågående utvecklingsarbete i Landstinget i Jönköpings län och Qulturum Lokala erfarenheter av pilotutbildningar i förbättringskunskap inklusive Personliga förbättringsprojekt 6

7 huvudhandledarorganisationens roll Erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna om samspelet mellan utbildningsinstitutioner och vårdverksamheten inklusive förbättringsarbetet. Skevik, Stockholm den maj 2004 Reflektioner över lärandet under resan i projektet individuellt, i grupp och från projektledningens sida. Mötet faciliteras och leds av Peter Rindeborn och Torie Palm- Ernsäter. Nuläget och idéer för framtida aktiviteter för projektdeltagarna efter projektet diskuteras. 4.Resultat Projektet har bidragit till/underlättat för att följande kommit till stånd och gjort erfarenheter: Konkreta kurser Bygg framtidens hälso- och sjukvård 5p är en valfri kurs arrangerad av MMC på KI. Den är öppen för alla vårdprofessioner. Denna kurs har planerats och genomförts vid två tillfällen, hösten 2003 och våren Höstens kurs pågår. Kursen bygger på en upplevelsebaserad pedagogik och innehåller även att kursdeltagarna gör Personliga Kvalitetsförbättringsprojekt med hjälp av en arbetsbok. Mer finns att läsa på; och i dokument på USF:s hemsida. Totalt antal kursdeltagare vid de två första kurserna var 45. Tredje kursen pågår. Projektdeltagare från Jönköping har under projektet genomfört tre steg av utbildningar. I steg ett lärde sig fakultetsgruppen själva sig grundläggande förbättringskunskap. I steg 2 arrangerade fakulteten i steg 1 en kurs för studenter. I steg 3 arrangerades en kurs för studenter, fakultet och kliniska handledare i grundläggande förbättringskunskap. Även här genomförde kursdeltagarna personliga förbättringsprojekt. De kliniska handledarna kommer under hösten 2004 att handleda studenterna vidare in i kliniska förbättringsprojekt. Antal utbildade deltagare vid utbildningarna var 49. Kursmoment och övningar Inventering av redan befintliga kursmoment i nuvarande professionella utbildningar har genomförts av projektdeltagarna. Flera gap mellan det som idag undervisas och vad som definierats som förbättringskunskap har synliggjorts Nya övningar har prövats kring olika moduler i förbättringskunskapen, inklusive patientsäkerhet. Exempelvis kan nämnas en övning som en del av patientsäkerhetsavsnittet i 5p-kursen som MMC, KI genomfört. Studiehandledning för Förbättringskunskap i Sjuksköterskeprogrammet på Distans Gotland,KI har utvecklats för integration av ämnet i sjuksköterskeutbildningen. Undervisningsmaterial- exempel Arbetsboken för Personligt Kvalitetsförbättringsprojekt har uppdaterats till version 2 med bl.a. svenska och norska exempel från version ett som innehöll amerikanska exempel. Denna arbetsbok har prövats extensivt. Materialet används av allt fler i Sverige och har en förlaga från Case Western Reserve University i Cleveland. Jane Mikkelsen Kyrkjebö i Bergen forskar på den norska versionens användning i sjuksköterskeutbildningen och lade fram sin 7

8 avhandling den 15 oktober Learning to improve Integrating continuous quality improvement into nursing education. Universitetet i Bergen. Referensartiklar och referenslitteratur har identifierats och kommit projektdeltagarna till del. Samverkan Nya arenor för dialog mellan projektdeltagare från universitet och utvecklingsenheter från deltagande landsting och kommun har utvecklats med ett gott samarbetsklimat. Kompetensutveckling Lärare i projektet (över 20) har gjort värdefulla insikter och utvecklat sin kompetens i förbättringskunskap, vilket en del av kursdeltagarna omsatt i praktiken. Det är få aktiviteter som att planera för andras lärande, som är så lärande i sig. Positiv feedback från studenter som deltagit i kurser i förbättringskunskap har varit ett stimulerande inslag i projektet. Internationella kontakter och andra viktiga påfyllnadsinslag i projektet Internationella kontakter och erfarenheter från andra länders utveckling (t.ex. Norge och USA) har varit en viktig del i kompetensutvecklingen för projektdeltagarna. Konkreta presentationer har genomförts och studiebesök för en del av projektdeltagarna har genomförts och bidragit till lärandet och utvecklingen. Bidrag till andra länders utveckling av nationella strategier kring utbildning i förbättringskunskap har lämnats. Samarbete har inletts på flera områden med t.ex. Norge, England och USA. Konkreta exempel är den nya norska Nationella strategien för kvalitetsutvikling for Sosial- og Helsetjenesten (presenteras under hösten 2004), dialog med ansvarig för utveckling av NHS University, och presentationer av USF och MMC vid ett av mötena för IHI Medical School Collaborative i USA. Presentationer har genomförts och lämnats vid flera internationella möten och dokumentation kommer att göras tillgängligt på nätet -projektets hemsida på Lf. Planering och genomförande av, samt deltagande i ett för utbildningarna viktigt forum har genomförts Rosendalsmötet maj 2003; Advancing Medical Education The Roles of Quality and Patient Safety: How do we get there? i anslutning till Europeiskt Forum on Quality Improvement in Healthcare i Bergen. Mer om det mötet på Några citat från deltagare i projektet; Det är konstigt med förbättringskunskapskurser alla har roligt och är glada Allvarliga samtal mellan vuxna människor kan aldrig bli fel Det är inte fel att ha roligt när man lär Vi är inte färdiga men vi är på väg Nu är jag redo att börja Vi vägrar göra något vi inte begriper men vill gärna lära oss det Jag känner mig som en USF:are Det har varit högt i tak och stor öppenhet för att släppa in fler intresserade i projektet 8

9 Projektledningserfarenheter Det var varit ett gott samspel i projektledningen. Vi fick inte det deltagande från Läkarprogrammet i Umeå som vi hade hoppats på. En omorganisation av FOU-verksamheten har troligtvis bidragit till detta. Vidare hade vi hoppats på Svenska Läkarsällskapets medverkan. De snabba läraktiviteterna i fakultetsgruppen i samarbete med QULTURUM i Landstinget i Jönköpings Län, vilket resulterade i tre steg av utbildningsaktiviteter under projekttiden har varit imponerande. 5. På gång... Idéer från kursdeltagare och projektledning för fortsatt arbete efter projektet Presentationer vid konferenser Två workshops vid SSF:s sjuksköterskedagar Lust & Kunskap 30/9-1/10 04 med Andreas Longueville, Torie Palm-Ernsäter och Åsa Paulsson, Jönköping samt Åsa Andersson Klinisk utbildning i akademiska vårdutbildningar Lund 15-16/ Föredrag av Åsa Paulsson och Torie Palm -Ernsäter på Svensk Sjuksköterskeförenings årliga konferens kring klinisk utbildning som i år anordnas i samarbete med Lunds Universitet. En konferens för dig som undervisar eller på annat sätt är intresserad av den kliniska utbildningens kvalitet och utveckling, oavsett om du är klinisk verksam sjuksköterska, student, lärare eller sjuksköterska i ledande befattning Mer på Vårdstämman 2005 Bidrag presenteras om USF. Presentation på HSU:s kontaktpersonträff för kontaktpersoner från Landstingen i utvecklingsarbetet. Den 7-8 oktober Webben Information och dokument (rapport, utbildningsmaterial och annat som kan vara till hjälp för lärare och andra intresserade) finns på projektets hemsida på Lf:s och SSF:s hemsidor. I projektet har en arbetsgrupp framhållit vikten av en sådan resurssida. Projektledningen har föreslagit att en sådan resurssida skulle kunna hanteras av ett roterande värdskap mellan universiteten för att få ett fördelat ansvar för att uppdatera information. Tid av engagerad person och webbmaster behövs sannolikt. En interimslösning är att lägga nuvarande existerande dokument och resurser på projektets hemsida på HSU:s hemsida (Lf). Ingen nystartad egen hemsida behövs då. En intressegrupp för fortsatt process av denna fråga är bildad. Skrift och handbok Projektdeltagarna har framfört behovet av en introducerande skrift i kunskapsområdet för studenter och med tiden en handledningsbok för lärare som stöd i erbjudandet av fortsatta lärmöjligheter i utbildningarna. En arbetsgrupp har bildats för vidare process av denna fråga. 9

10 Lf och SSF kan stödja detta arbete. Skriften skulle kort introducera studenter för området och peka på litteratur och länkar för fortsatt lärande och dessutom till de redan befintliga resurssidor på nätet. Återrapportering till lokala ledningar och lokala artiklar Projektdeltagarna har tagit på sig att genomföra återrapporteringar lokalt och diskussion samt ställningstagande till fortsatt arbete. Vidare att verka för att erfarenheter blir uppmärksammade lokalt i media. Projektledningen inbjuds vid behov för att ge översikt och stödja det lokala utvecklingsarbetet. Artiklar för att dela erfarenheter och material från USF Sammanfattande artiklar i omvårdnadsmagasinet, Läkartidningen, Dagens Medicin och ev. något reportage i Dagens Samhälle är andra möjligheter som överväges om intresse finns. Uppföljande möte Projektdeltagarna har tagit initiativ till eget nytt möte efter projektet under våren Gotlandsgruppen har inviterat för fortsatt erfarenhetsutbyte och lärande kring fortsatt arbete. Lärarseminarium och kurs för fortbildningskurs för lärare I projektplaneringen under hösten 2003 planerade projektledningen för ett lärarseminarium och stöd till något universitet för utveckling av fortbildningskurs för lärare under hösten Genomförandet av ett sådant lärarseminarium med hjälp av ett par projektdeltagare är en möjlighet under våren Distansutbildning En annan spännande idé som framkom från flera projektdeltagare är möjligheten att utveckla distans-/nätbaserade kurser i förbättringskunskap. Det skulle kunna göras för både studenter och lärare och dessutom vara en viktig utveckling av betydelse för flera utbildningsnivåer (grundutbildning, fortutbildning och vidareutbildning). Möjligheter finns att stimulera tvärprofessionella inslag beroende på hur den utformas. Initiala kontakter med Myndigheten Nätuniversitetet är tagna och lokalt arbete med inbjudan till samarbete diskuteras i Jönköping och Linköping. Dessa utbildningsformer är sannolikt också av intresse för andra arbetande förändringsteam i hälso- och sjukvården Återrapporteringsansvaret och stöd till lärande i ett internationellt perspektiv Att lära av andra innebär också att återföra och bjuda på sina erfarenheter i en internationell kontext. Det underlättar det fortsatta samarbetet och lärandet. Vidare har fler lärare uttryckt behovet av ytterligare introduktion till och förmedlande av sådana kontakter. Vi lär och utbyter erfarenheter över Atlanten, men kanske alltmer inom Europa. Det senare är EURIPEC (European Network for Interdisciplinary Education Collaborative on Quality Improvement) ett exempel på. Några fortsatta kontakter och erfarenhetsåterföring är planerade sedan våren 2004 med europeiska lärpartners. Exempelvis presenterades erfarenheter från projektet av några projektdeltagare och projektledning vid Transforming learning and the skills of healthcare quality management and quality improvement (Möte för European Educators) i Hastings, UK 1-3 september 2004 med deltagare från UK, Irland, Nederländerna, Polen, Norge, Sverige och Portugal. Rapport från detta möte är under sammanställning. Potentiell del i framtida samverkan mellan förbunden och kommuner och landsting Förbättringskunskap är sannolikt inte mindre viktigt för blivande medarbetare i omsorg och skola. Ett möjligt samverkansområde finns här. 10

11 Vill du veta mer? Kontaktvägar finns i början av denna rapport. Nedladdningsbara dokument finns på Lf:s hemsida. Sök på UniversitetsSamverkan för förbättringskunskap. Keep on learning. Help others. Projektledningen i USF vill ge ett erkännande till stödet för projektets lärande till Jane Mikkelsen Kyrkjebö. Vårdlärare, Författare, PhD-Student, Universitetet i Bergen, Norge Julie Mohr, PhD, MSPH, BA, Department of Medicine, Chicago Linda Headrick, Medical School Collaborative Meeting Co-chair, Senior Associate Dean for Education & Faculty Development, School of Medicine, University of Missouri Columbia & Colleagues at University of Missouri Duncan Neuhauser, Professor, CWRU, Cleveland, USA Paul B. Batalden, Director of Health Care Improvement, Dartmouth Medical School, N.H. USA Hans Asbjörn Holm, Vice Generalsekreterare, Den Norske Laegeforening, Norge Sosial- og Helsedirektoratet Norge Peter Willcock, Director, NHS University, UK Peter Rindeborn, BKV, Utvecklingsenheten, SLL Sherril B. Gelmon Portland, USA Donald Berwick, Director of Institute for Healthcare Improvement, Boston, USA IHI Medical School Collaboratives deltagande universitet och nätverksledning Participants in the Rosendale Meeting - Advancing Medical Education The Roles of Quality and Patient Safety: How do we get there? Rosendal, Norway, May 18-19,

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen GÖRA Förbättringskunskap Ett pilotprojekt för att introducera och sprida denna kunskap till studenter, lärare och handledare i arbetsterapeut-, läkar-, och sjuksköterskeprogrammet STEG 1 AGERA STUDERA

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Förbättringskunskap

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Förbättringskunskap U t v e c k l i n g s c e n t r u m Förbättringskunskap Göra saker rätt Göra rätt saker Efficiency Effectiveness Varför förändring? Problembild Hälso-och sjukvården består av splittrade vårdprocesser där

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Anders Edström, Memeologen E-post: anders.edstrom@vll.se Twitter: @EdstromAnders Memeologen Västerbottens läns landsting Richard Dawkins, The selfish gene (1976) Memes

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska;

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska; Projektet Vård i annans hem AFA Försäkring genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan ett preventionsprojekt inom vård i annans hem Målet med projektet

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se ACG Case-Mix System Användarmöte 2012 Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.10 Inledning av Andreas Johansson, Ensolution AB 10.10-10.30

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

Förbättringskunskap. Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län

Förbättringskunskap. Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län Förbättringskunskap Berit Axelsson Utvecklingsledare, Qulturum Landstinget i Jönköpings län Vad är förbättringsarbete? Fånga upp dina avvikelser och omvandla dem till förbättringar Minimera kvalitetsbrister

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken

4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken Memeologen White Paper 2014:01 4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken 2014:01 Memeologen White Paper Memeologen Västerbottens läns landsting E-post: memeologen@vll.se Hemsida: www.memeologen.se Memeologen

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2015-2016 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Bakgrund... 2 3. Vad ska en coach kunna?... 2 4. Ledning och organisation av utbildningen... 3 5. Målgrupp... 3 6. Ekonomi...

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

verksamhetschef i vården

verksamhetschef i vården verksamhetschef i vården inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 KEYNOTE SPEAKER Peter Graf Divisionschef Healthcare Aleris AB SPEcIELLT INbjUDEN christer Olsson Föreläsare Utvecklingspoolen

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki.

Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki. Monica Nyström, PhD Arbets- och Organisationspsykologi Medical Management Centre (MMC), Inst. LIME Karolinska institutet (KI) Monica.Nystrom@ki.se Elisabet Höög, doktorand, Inst. för Folkhälsa och Klinisk

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Vernissage. 17 december 2012 kl. 13.00 16.00. Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Vernissage 17 december 2012 kl. 13.00 16.00 Sensus Möte Plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm Det pågår en strukturförändring inom svensk vård och social omsorg. För att svara upp mot de ökade krav

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer