UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap"

Transkript

1 UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap USF Att verka för förbättringskunskap i framtida medarbetares grundutbildningar Att skapa arenor för dialog mellan universitet/högskolor och utvecklingsarbetet i hälso- och sjukvården Rapport från ett samarbetsprojekt i regi av Michael Bergström Avd. för Hälso- och sjukvårdens utveckling Landstingsförbundet Åsa Andersson & Torie Palm-Ernsäter Svensk Sjuksköterskeförening Deltagarna i USF, Skevik maj

2 Om en kvinna eller man bestämmer sig för att satsa på att utbilda sig till en av vårdens framtida medarbetare och/eller ledare, så vore det önskvärt att hon/han redan tidigt gavs möjligheten att förbereda sig för det andra jobbet. Det första jobbet de kommer att ha i hälsooch sjukvården är att göra sitt professionella jobb tillsammans med andra. Det andra jobbet innebär att utveckla, förnya och förbättra det system de verkar i tillsammans med andra. Detta projekt verkar för dessa förberedelser. Innehåll: 1. Deltagare/kontaktpersoner och projektledning i USF 2. Varför projektet UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap? 3. Hur? Genomförandet av projektet USF 4. Resultat och erfarenheter. Vad har projektet bidragit till/underlättat för? 5. På gång. Idéer från kursdeltagare och projektledning för fortsatt arbete efter USF 6. Vill du veta mer? Tack för stöd. Rapporten är skriven av Michael Bergström, Avd för hälso- och sjukvårdsutveckling, Landstingsförbundet 2

3 1. Deltagare i USF (från norr till söder) och kontaktpersoner för frågor om USF-erfarenheter och lokalt arbete; Dessa deltagare deltog i det avslutande mötet den maj OBS Flera deltagare har deltagit i projektet under projektets genomförande OBS Umeå Berith Nyström FOU-staben Skellefteå Hälsoutvecklare Gunilla Strandberg Omv. Inst., Umeå Lektor Kerstin Nilsson Omv. Inst., Umeå Studierektor Stockholm Andreas Longueville MMC, KI Utb.ansvarig Gotland Elisabet Strandberg KI SSK programmet Klin Lärare Benno Lindgren HSF Gotland Process-stödjare Christian Eriksson HSF Gotland Processtödjare Leif Ohlsson HSF Gotland Utbildningsstrateg Linköping Birgitta Almtun Hälsouniv.SSK prog Adjunkt Stefan Hauptig Op- An, UIL CQ repr. Ulla Larsson HU/sskutb Adjunkt Staffan Pelling HU/Enh för programintegration Adjunkt Jönköping Agneta Delis Vårdadm/info.Länssj.Ryhov Klin Handledare Anna-Britta Jannerfeldt Hälsohögskolan Prefekt Arbetsterapiutb Christina Steen Rosenlunds VC Klin. handledare Karin Thörne Qulturum Överläkare/Projektledare Projektledning Michael Bergström HSU, Lf Åsa Andersson SSF Torie Palm-Ernsäter SSF 3

4 2. Varför projektet UniversitetsSamverkan för Förbättringskunskap? Landstingsförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening vill med projektet visa hur man kan stödja utbildningen av framtidens medarbetare i hälso- och sjukvården genom att också förbereda studenterna redan under grundutbildningen i förbättringskunskap. Följande skäl kan framhållas; Det är viktigt att morgondagens medarbetare (och även dagens) förbereds för att kunna göra det andra jobbet att förnya och utveckla systemet de kommer att verka i. Kompetens i förbättringskunskap är en förväntan från de blivande arbetsgivarna (som kunder till universitet/högskolor) på studenterna och på universiteten att tillhandahålla lärmöjligheter på detta område. Den framtida rekryteringen till hälso- och sjukvården är inte bara en fråga om hur många, utan också vad de kan. I hälso- och sjukvården kommer teamarbete att bli allt viktigare och studenterna behöver förberedas i högre grad för detta både i att skapa vård tillsammans med patienterna och utveckla hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården behöver vara ett attraktivt alternativ för människor att arbeta i. En ökad delaktighet i byggandet av framtidens hälso- och sjukvård innebär också möjligheter att påverka, utveckla och förverkliga drömmar om ett gott uthålligt arbete för patienterna. Förbättringskunskap är till hjälp. Andra studenter förbereds för förändringsarbete i sina professionella utbildningar. Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ har i flera rapporter visat på skillnader i utbildningarna avseende kvalitetsutveckling (del av förbättringskunskapen) för olika professionella grupper i samhället. Sjuksköterskeprogrammen har tidigare i högre grad betonat kvalitetssäkring (säkra värdet) och inte lika mycket kvalitetsutveckling (utveckla processerna som leder till ett ökat värde). Man kan inte påstå att inte någon utbildning i förbättringskunskap pågår, men hypotesen är att det finns ett betydande gap mellan det som idag erbjuds och vad som skulle kunna erbjudas av kunskapsmassan. Global utveckling och erfarenheter inom området påverkar även oss. Flera av länderna i vår omvärld har nyligen eller håller på att i ökad grad betona förbättringskunskapens intåg på alla utbildningsnivåer för hälso- och sjukvårdens professionella. Exempel på länder som utvecklar detta arbete som en del av sina nationella strategier utveckling av hälso- och sjukvården är England, Danmark, Norge och USA. Ansträngningar pågår även i Japan och Australien. Förbättringskunskap behövs för att omsätta forskningsresultat i praktiken och som ett sätt att gå mot en mer evidensbaserad hälso- och sjukvård. Professionellt ansvar.att initiera, medverka i och leda kvalitetsutveckling innebär att fullt ut ta professionellt ansvar för vårdens innehåll. I vidsträckt mening kan professionellt ansvar ses som en kedja där forskningen är en bas. För det kliniska arbetet ligger fokus på att använda relevant kunskap i syfte att förbättra vården. Samtidigt måste den genomförda vården följas upp, resultaten utvärderas och förbättringar genomföras. För detta krävs både professionell kunskap och förbättringskunskap. Det är en tydlig observation att i mycket av det uppstartade och pågående förbättringsarbetet inom den nuvarande hälso- och sjukvården tycks vara synnerligen sällsynt att studenter och andra blivande medarbetare blir inbjudna och involverade 4

5 3. Genomförande av projektet USF 1. Idén föddes vid ett möte under tidig höst 2002, mellan Lf, SSF och KI om att starta ett projekt för att stödja införandet av förbättringskunskap i grundutbildningarna. Skälen är identifierade ovan och dessutom fanns det erfarenheter från ett tidigare pilotprojekt Förbättringskunskap för Framtiden (FFF) att bygga på. FFF var ett Lf initiativ Under hösten 2002 vidtog förberedelser och planering för projektets start av projektledarna på Lf och SSF. Svenska Läkarsällskapet (SLS) deltog även initialt, men efter beslut i deras styrelse kunde de inte vara med som organiserande aktör då denna grundutbildningsfråga liksom övriga grundutbildningsfrågor ej hanteras av SLS. Två drivande idéer fanns i planeringen. 1. Att stödja lärarnas kompetensutveckling och stödja framtagandet av kurser och utbildningsmoment i förbättringskunskap och 2. Att skapa nya arenor mellan lärarna på universitet/högskolor och medarbetare på utvecklingsenheter i samarbetande närliggande landsting och kommun. 3. Planeringsarbetet innebar även att identifierade organisationer som bedömdes vara särskilt intresserade kontaktades. Projektledningen tänkte att projektet behöver både bygga på förväntningar på deltagarna och på deltagarnas förväntningar på projektet. Först behövde dock projektidén diskuteras och få stöd av ledningsrepresentanter hos deltagande universitet/högskolor och av utvecklingsenheter i deltagande hälso- och sjukvårdsorganisationer. 4. Möte med ledningsrepresentanter genomfördes den 21 januari 2003 på Landstingsförbundet där projektidén fick starkt stöd. Följande organisationer var representerade vid detta möte. Umeå Universitet, Västerbottens Läns Landsting (Memeologen), Karolinska Institutet (MMC och Omvårdnadsinstitutionen), Stockholms Läns Landsting, Gotlands Kommun, Universitetet i Linköping, Östergötlands Läns Landsting, Hälsohögskolan i Jönköping och Landstinget i Jönköpings Län. Vidare Landstingsförbundet, SSF och SLS. Syftet klargjordes med projektet; Att skapa förutsättningar för ett aktivt samarbete mellan institutionerna, vilka är intresserade av att bidra till utveckling av konkreta kurser och kursmoment i förbättringskunskap i såväl professionella som tvärprofessionella form samt att skapa en arena för dialog och samarbete mellan universitet/högskolor och representanter det i hälso- och sjukvården pågående verksamhetsutvecklingsarbetet. Projektet skall även bidra till lärarnas kompetensutveckling i förbättringskunskap under skapande av kurser, övningar och undervisningsmaterial. 5. Lärare i deltagande universitet/högskolor inbjöds efter ledningsstödet till projektet som deltagare. Dialog och föreberedelseearbete genomfördes. 6. Projektuppstart sker, med lärare och en del av representanter från utvecklingsenheter, på Karolinska Institutet den 3 april Ömsesidiga förväntningar från projektledning och projektdeltagare klargörs och viktiga frågor för lärandet i projektet inventeras vilket resulterar i en läragenda. Vidare planeras former för det fortsatta projektet. Planeringen resulterar i en serie möten med roterande värdskap mellan deltagande universitet/högskolor i samarbete med projektledningen och mellanliggande perioder med uppgifter. 5

6 Varje projektmöte förväntades innehålla följande delmoment: * Tema för mötet med koppling till de initialt identifierade frågorna från deltagarna * Lokalt arbete med erfarenheter och utmaningar lyfts fram * Gästpresentatör med erfarenhet från utbildning inom området bjuds in * Erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna * Uppgifter för mellanperioderna 7. Projektmöten genomfördes därefter i Linköping den 11 september 2003 Integration mellan utbildningsprogrammen som tema och lokalt arbete från hälsouniversitetet lyfts fram Erfarenhetsutbyte och diskussion MMC, KI berättar om startande av kursen Bygg framtidens hälso- och sjukvård Jane Mikkelsen Kyrkjebö från Universitet i Bergen berättar om sina utbildningserfarenheter och universitetets arbete med internt förbättringsarbete. Uppgiften för mellanperioden är att kartlägga vad som undervisas om i nuvarande utbildningar i relation tillbeskrivna kunskapsdomäner för förbättringskunskapen. Projektdeltagare 11 september 2003 Foto: Staffan Pelling Umeå den 20 november 2003 Samspel med utvecklingsenheter som tema Julie Mohr från Chicago berättar om undervisning och mikrosystem Memeologen berättar om vad personalen arbetar med när de arbetar med förbättringsarbete och samspel med universitetet Redovisning av hur nuvarande utbildning av delar förbättringskunskapen bedrivs i dagsläget från Jönköping, Linköping och Umeå Jönköping den 3 februari 2004 Tema är att bygga förutsättningar för träning av kliniskt förbättringsarbete Presentation av pågående utvecklingsarbete i Landstinget i Jönköpings län och Qulturum Lokala erfarenheter av pilotutbildningar i förbättringskunskap inklusive Personliga förbättringsprojekt 6

7 huvudhandledarorganisationens roll Erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna om samspelet mellan utbildningsinstitutioner och vårdverksamheten inklusive förbättringsarbetet. Skevik, Stockholm den maj 2004 Reflektioner över lärandet under resan i projektet individuellt, i grupp och från projektledningens sida. Mötet faciliteras och leds av Peter Rindeborn och Torie Palm- Ernsäter. Nuläget och idéer för framtida aktiviteter för projektdeltagarna efter projektet diskuteras. 4.Resultat Projektet har bidragit till/underlättat för att följande kommit till stånd och gjort erfarenheter: Konkreta kurser Bygg framtidens hälso- och sjukvård 5p är en valfri kurs arrangerad av MMC på KI. Den är öppen för alla vårdprofessioner. Denna kurs har planerats och genomförts vid två tillfällen, hösten 2003 och våren Höstens kurs pågår. Kursen bygger på en upplevelsebaserad pedagogik och innehåller även att kursdeltagarna gör Personliga Kvalitetsförbättringsprojekt med hjälp av en arbetsbok. Mer finns att läsa på; och i dokument på USF:s hemsida. Totalt antal kursdeltagare vid de två första kurserna var 45. Tredje kursen pågår. Projektdeltagare från Jönköping har under projektet genomfört tre steg av utbildningar. I steg ett lärde sig fakultetsgruppen själva sig grundläggande förbättringskunskap. I steg 2 arrangerade fakulteten i steg 1 en kurs för studenter. I steg 3 arrangerades en kurs för studenter, fakultet och kliniska handledare i grundläggande förbättringskunskap. Även här genomförde kursdeltagarna personliga förbättringsprojekt. De kliniska handledarna kommer under hösten 2004 att handleda studenterna vidare in i kliniska förbättringsprojekt. Antal utbildade deltagare vid utbildningarna var 49. Kursmoment och övningar Inventering av redan befintliga kursmoment i nuvarande professionella utbildningar har genomförts av projektdeltagarna. Flera gap mellan det som idag undervisas och vad som definierats som förbättringskunskap har synliggjorts Nya övningar har prövats kring olika moduler i förbättringskunskapen, inklusive patientsäkerhet. Exempelvis kan nämnas en övning som en del av patientsäkerhetsavsnittet i 5p-kursen som MMC, KI genomfört. Studiehandledning för Förbättringskunskap i Sjuksköterskeprogrammet på Distans Gotland,KI har utvecklats för integration av ämnet i sjuksköterskeutbildningen. Undervisningsmaterial- exempel Arbetsboken för Personligt Kvalitetsförbättringsprojekt har uppdaterats till version 2 med bl.a. svenska och norska exempel från version ett som innehöll amerikanska exempel. Denna arbetsbok har prövats extensivt. Materialet används av allt fler i Sverige och har en förlaga från Case Western Reserve University i Cleveland. Jane Mikkelsen Kyrkjebö i Bergen forskar på den norska versionens användning i sjuksköterskeutbildningen och lade fram sin 7

8 avhandling den 15 oktober Learning to improve Integrating continuous quality improvement into nursing education. Universitetet i Bergen. Referensartiklar och referenslitteratur har identifierats och kommit projektdeltagarna till del. Samverkan Nya arenor för dialog mellan projektdeltagare från universitet och utvecklingsenheter från deltagande landsting och kommun har utvecklats med ett gott samarbetsklimat. Kompetensutveckling Lärare i projektet (över 20) har gjort värdefulla insikter och utvecklat sin kompetens i förbättringskunskap, vilket en del av kursdeltagarna omsatt i praktiken. Det är få aktiviteter som att planera för andras lärande, som är så lärande i sig. Positiv feedback från studenter som deltagit i kurser i förbättringskunskap har varit ett stimulerande inslag i projektet. Internationella kontakter och andra viktiga påfyllnadsinslag i projektet Internationella kontakter och erfarenheter från andra länders utveckling (t.ex. Norge och USA) har varit en viktig del i kompetensutvecklingen för projektdeltagarna. Konkreta presentationer har genomförts och studiebesök för en del av projektdeltagarna har genomförts och bidragit till lärandet och utvecklingen. Bidrag till andra länders utveckling av nationella strategier kring utbildning i förbättringskunskap har lämnats. Samarbete har inletts på flera områden med t.ex. Norge, England och USA. Konkreta exempel är den nya norska Nationella strategien för kvalitetsutvikling for Sosial- og Helsetjenesten (presenteras under hösten 2004), dialog med ansvarig för utveckling av NHS University, och presentationer av USF och MMC vid ett av mötena för IHI Medical School Collaborative i USA. Presentationer har genomförts och lämnats vid flera internationella möten och dokumentation kommer att göras tillgängligt på nätet -projektets hemsida på Lf. Planering och genomförande av, samt deltagande i ett för utbildningarna viktigt forum har genomförts Rosendalsmötet maj 2003; Advancing Medical Education The Roles of Quality and Patient Safety: How do we get there? i anslutning till Europeiskt Forum on Quality Improvement in Healthcare i Bergen. Mer om det mötet på Några citat från deltagare i projektet; Det är konstigt med förbättringskunskapskurser alla har roligt och är glada Allvarliga samtal mellan vuxna människor kan aldrig bli fel Det är inte fel att ha roligt när man lär Vi är inte färdiga men vi är på väg Nu är jag redo att börja Vi vägrar göra något vi inte begriper men vill gärna lära oss det Jag känner mig som en USF:are Det har varit högt i tak och stor öppenhet för att släppa in fler intresserade i projektet 8

9 Projektledningserfarenheter Det var varit ett gott samspel i projektledningen. Vi fick inte det deltagande från Läkarprogrammet i Umeå som vi hade hoppats på. En omorganisation av FOU-verksamheten har troligtvis bidragit till detta. Vidare hade vi hoppats på Svenska Läkarsällskapets medverkan. De snabba läraktiviteterna i fakultetsgruppen i samarbete med QULTURUM i Landstinget i Jönköpings Län, vilket resulterade i tre steg av utbildningsaktiviteter under projekttiden har varit imponerande. 5. På gång... Idéer från kursdeltagare och projektledning för fortsatt arbete efter projektet Presentationer vid konferenser Två workshops vid SSF:s sjuksköterskedagar Lust & Kunskap 30/9-1/10 04 med Andreas Longueville, Torie Palm-Ernsäter och Åsa Paulsson, Jönköping samt Åsa Andersson Klinisk utbildning i akademiska vårdutbildningar Lund 15-16/ Föredrag av Åsa Paulsson och Torie Palm -Ernsäter på Svensk Sjuksköterskeförenings årliga konferens kring klinisk utbildning som i år anordnas i samarbete med Lunds Universitet. En konferens för dig som undervisar eller på annat sätt är intresserad av den kliniska utbildningens kvalitet och utveckling, oavsett om du är klinisk verksam sjuksköterska, student, lärare eller sjuksköterska i ledande befattning Mer på Vårdstämman 2005 Bidrag presenteras om USF. Presentation på HSU:s kontaktpersonträff för kontaktpersoner från Landstingen i utvecklingsarbetet. Den 7-8 oktober Webben Information och dokument (rapport, utbildningsmaterial och annat som kan vara till hjälp för lärare och andra intresserade) finns på projektets hemsida på Lf:s och SSF:s hemsidor. I projektet har en arbetsgrupp framhållit vikten av en sådan resurssida. Projektledningen har föreslagit att en sådan resurssida skulle kunna hanteras av ett roterande värdskap mellan universiteten för att få ett fördelat ansvar för att uppdatera information. Tid av engagerad person och webbmaster behövs sannolikt. En interimslösning är att lägga nuvarande existerande dokument och resurser på projektets hemsida på HSU:s hemsida (Lf). Ingen nystartad egen hemsida behövs då. En intressegrupp för fortsatt process av denna fråga är bildad. Skrift och handbok Projektdeltagarna har framfört behovet av en introducerande skrift i kunskapsområdet för studenter och med tiden en handledningsbok för lärare som stöd i erbjudandet av fortsatta lärmöjligheter i utbildningarna. En arbetsgrupp har bildats för vidare process av denna fråga. 9

10 Lf och SSF kan stödja detta arbete. Skriften skulle kort introducera studenter för området och peka på litteratur och länkar för fortsatt lärande och dessutom till de redan befintliga resurssidor på nätet. Återrapportering till lokala ledningar och lokala artiklar Projektdeltagarna har tagit på sig att genomföra återrapporteringar lokalt och diskussion samt ställningstagande till fortsatt arbete. Vidare att verka för att erfarenheter blir uppmärksammade lokalt i media. Projektledningen inbjuds vid behov för att ge översikt och stödja det lokala utvecklingsarbetet. Artiklar för att dela erfarenheter och material från USF Sammanfattande artiklar i omvårdnadsmagasinet, Läkartidningen, Dagens Medicin och ev. något reportage i Dagens Samhälle är andra möjligheter som överväges om intresse finns. Uppföljande möte Projektdeltagarna har tagit initiativ till eget nytt möte efter projektet under våren Gotlandsgruppen har inviterat för fortsatt erfarenhetsutbyte och lärande kring fortsatt arbete. Lärarseminarium och kurs för fortbildningskurs för lärare I projektplaneringen under hösten 2003 planerade projektledningen för ett lärarseminarium och stöd till något universitet för utveckling av fortbildningskurs för lärare under hösten Genomförandet av ett sådant lärarseminarium med hjälp av ett par projektdeltagare är en möjlighet under våren Distansutbildning En annan spännande idé som framkom från flera projektdeltagare är möjligheten att utveckla distans-/nätbaserade kurser i förbättringskunskap. Det skulle kunna göras för både studenter och lärare och dessutom vara en viktig utveckling av betydelse för flera utbildningsnivåer (grundutbildning, fortutbildning och vidareutbildning). Möjligheter finns att stimulera tvärprofessionella inslag beroende på hur den utformas. Initiala kontakter med Myndigheten Nätuniversitetet är tagna och lokalt arbete med inbjudan till samarbete diskuteras i Jönköping och Linköping. Dessa utbildningsformer är sannolikt också av intresse för andra arbetande förändringsteam i hälso- och sjukvården Återrapporteringsansvaret och stöd till lärande i ett internationellt perspektiv Att lära av andra innebär också att återföra och bjuda på sina erfarenheter i en internationell kontext. Det underlättar det fortsatta samarbetet och lärandet. Vidare har fler lärare uttryckt behovet av ytterligare introduktion till och förmedlande av sådana kontakter. Vi lär och utbyter erfarenheter över Atlanten, men kanske alltmer inom Europa. Det senare är EURIPEC (European Network for Interdisciplinary Education Collaborative on Quality Improvement) ett exempel på. Några fortsatta kontakter och erfarenhetsåterföring är planerade sedan våren 2004 med europeiska lärpartners. Exempelvis presenterades erfarenheter från projektet av några projektdeltagare och projektledning vid Transforming learning and the skills of healthcare quality management and quality improvement (Möte för European Educators) i Hastings, UK 1-3 september 2004 med deltagare från UK, Irland, Nederländerna, Polen, Norge, Sverige och Portugal. Rapport från detta möte är under sammanställning. Potentiell del i framtida samverkan mellan förbunden och kommuner och landsting Förbättringskunskap är sannolikt inte mindre viktigt för blivande medarbetare i omsorg och skola. Ett möjligt samverkansområde finns här. 10

11 Vill du veta mer? Kontaktvägar finns i början av denna rapport. Nedladdningsbara dokument finns på Lf:s hemsida. Sök på UniversitetsSamverkan för förbättringskunskap. Keep on learning. Help others. Projektledningen i USF vill ge ett erkännande till stödet för projektets lärande till Jane Mikkelsen Kyrkjebö. Vårdlärare, Författare, PhD-Student, Universitetet i Bergen, Norge Julie Mohr, PhD, MSPH, BA, Department of Medicine, Chicago Linda Headrick, Medical School Collaborative Meeting Co-chair, Senior Associate Dean for Education & Faculty Development, School of Medicine, University of Missouri Columbia & Colleagues at University of Missouri Duncan Neuhauser, Professor, CWRU, Cleveland, USA Paul B. Batalden, Director of Health Care Improvement, Dartmouth Medical School, N.H. USA Hans Asbjörn Holm, Vice Generalsekreterare, Den Norske Laegeforening, Norge Sosial- og Helsedirektoratet Norge Peter Willcock, Director, NHS University, UK Peter Rindeborn, BKV, Utvecklingsenheten, SLL Sherril B. Gelmon Portland, USA Donald Berwick, Director of Institute for Healthcare Improvement, Boston, USA IHI Medical School Collaboratives deltagande universitet och nätverksledning Participants in the Rosendale Meeting - Advancing Medical Education The Roles of Quality and Patient Safety: How do we get there? Rosendal, Norway, May 18-19,

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen GÖRA Förbättringskunskap Ett pilotprojekt för att introducera och sprida denna kunskap till studenter, lärare och handledare i arbetsterapeut-, läkar-, och sjuksköterskeprogrammet STEG 1 AGERA STUDERA

Läs mer

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling av Åsa Muntlin Vad är kvalitet? Värde, egenskap, sort Kvalitet förknippas som något positivt och önskvärt En definition av vårdkvalitet Att fullt ut svara mot

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Teamet professioner och patienter i samverkan

Teamet professioner och patienter i samverkan Teamet professioner och patienter i samverkan Sommardialogen Susanne Kvarnström Fil dr, leg sjuksköterska, HR-strateg Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in

Läs mer

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning Systemets

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Förbättringskunskap

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Förbättringskunskap U t v e c k l i n g s c e n t r u m Förbättringskunskap Göra saker rätt Göra rätt saker Efficiency Effectiveness Varför förändring? Problembild Hälso-och sjukvården består av splittrade vårdprocesser där

Läs mer

Varje dag lite bättre

Varje dag lite bättre Varje dag lite bättre Strategi med fokus på patienter och närståendes upplevelse Anna Olheden, Anna Wahlstam Människor glömmer vad du sa. Människor glömmer vad du gjorde. Men människor kommer aldrig att

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp 1910 Organisering Svensk sjuksköterskeförening 2016-12-02 Ami Hommel Torie Palm Ernsäter Ordförande Sakkunnig...utgöra en centralpunkt för den svenska sjuksköterskekåren, att väcka och underhålla samhörighetskänslan

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter

SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter SIPU-styrgruppen för interprofessionella utbildnings aktiviteter Uppdrag Förvalta och utveckla KUA Utveckla och etablera nya interprofessionella aktiviteter inom ramen för VFU,KUV, KUM Följa utvecklingen

Läs mer

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring.

Vanlig ide om förbättringsarbete. Vanligt misstag. Vanliga svårigheter. Förbättringskunskap INTRODUKTION. det blir en. Åtgärd förbättring. Vanlig ide om förbättringsarbete Förbättringskunskap INTRODUKTION HEL 2 2015 ht Barbro Krevers Avdelningen för hälso och sjukvårdsanalys Institutionen för medicin och hälsa Linköpings universitet Det blir

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid God vårdv Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Respekt för f r individen Effektiv Jämlik Vård i rimlig tid Vårdskador USA 3,2 5,4% Australien 10,6 16,6% Storbritannien 11,7% Danmark 9% Nya Zeeland 12,9%

Läs mer

Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet. Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen

Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet. Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen Välkommen till HEL 2 - Kvalitet och lärande i arbetslivet Hitta din sittplats med din basgrupp! Basgruppsindelningen hittar du i Studiehandledningen Fokus under HEL2 2 Förbättringskunskap Interprofessionell

Läs mer

AT-tinget 2014. Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsitveckling Region Skåne www.skane.se/kvalitetsutveckling

AT-tinget 2014. Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsitveckling Region Skåne www.skane.se/kvalitetsutveckling AT-tinget 2014 Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsitveckling Region Skåne www.skane.se/kvalitetsutveckling 09.30 välkomna Program 09.40 förbättringskunskap 10.30 paus 11.00 återkoppling

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15

Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Rapport Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning 2011 02 15 Sammanfattning Syftet med pilotprojektet för Tvärprofessionell studentdriven hälsomottagning (TSH) var att studenter från sjuksköterske,

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kvalitet och patientsäkerhet Signaler från sektioner/specialitetsföreningar

Läs mer

rapport med utvärdering och erfarenheter från 2009-2010 Klara Palmberg & Margareta Palmberg Mementor Ledarskap AB www.mementor.se

rapport med utvärdering och erfarenheter från 2009-2010 Klara Palmberg & Margareta Palmberg Mementor Ledarskap AB www.mementor.se Forsknings och utvecklingslaboratorier rapport med utvärdering och erfarenheter från 2009-2010 Klara Palmberg & Margareta Palmberg Mementor Ledarskap AB www.mementor.se Forskning och utveckling inom förskolor

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska;

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska; Projektet Vård i annans hem AFA Försäkring genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan ett preventionsprojekt inom vård i annans hem Målet med projektet

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete utifrån öppna jämförelser? Exempel från Landstinget i Kalmar län

Systematiskt förbättringsarbete utifrån öppna jämförelser? Exempel från Landstinget i Kalmar län Systematiskt förbättringsarbete utifrån öppna jämförelser? Exempel från Tillgänglighet och förnyelse - kombinera organisation och utveckling Tillgänglighet och förnyelse Strukturfrågor Utvecklingsfrågor

Läs mer

Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre?

Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre? Hur kan studenter bidra till att göra en bra vård bättre? Johanna Dahlberg Medicinska fakulteten, Linköping Universitet problembaserat lärande interprofessionellt lärande tidig patientkontakt ämnesintegrering

Läs mer

Vad är kliniska mikrosystem?

Vad är kliniska mikrosystem? Vad är kliniska mikrosystem? En introduktion Berit Axelsson Utvecklingsledare Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Joakim Edvinsson Utvecklingsledare Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Varje system

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Anders Edström, Memeologen E-post: anders.edstrom@vll.se Twitter: @EdstromAnders Memeologen Västerbottens läns landsting Richard Dawkins, The selfish gene (1976) Memes

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Passion för livet. Malin Josefsson. 2015 Programmet utvecklas och stöds av Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Foto: Michael Bergström

Passion för livet. Malin Josefsson. 2015 Programmet utvecklas och stöds av Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Foto: Michael Bergström Passion för livet Malin Josefsson Foto: Michael Bergström Jönköpings län Jönköpings län Hur kom Passion för livet till? Manchester John Oldham Qulturum, Jönköping september 2005 Första presentationen på

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Innehåll: Förbättring av I-programmet Vilka kurser gäller det? Varför kontinuerlig kursutveckling? Hur går det till? Utvecklingsprocessen Kursintroduktion Syftet

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Krister Björkegren & Karl Landergren

Kvalitet och patientsäkerhet. Krister Björkegren & Karl Landergren Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren & Karl Landergren Ytterligare krafttag behövs mätresultat vårdrelaterade infektioner 19 mars 11,5 % av de inneliggande patienterna hade på mätdagen en vårdrelaterad

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Att rusta för framtidens vård

Att rusta för framtidens vård Att rusta för framtidens vård Studenters verksamhetsförlagda utbildning VFU integreras i verksamheternas uppdrag och i deras förbättringsarbete Utvecklingskraft 19 maj 2011 Karin Thörne Studierektor för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2015-03-17 411-321-14 Till rektor Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Att locka och behålla hög omvårdnadskompetens i vården Vilka dragningskrafter behövs?

Att locka och behålla hög omvårdnadskompetens i vården Vilka dragningskrafter behövs? Att locka och behålla hög omvårdnadskompetens i vården Vilka dragningskrafter behövs? Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent, Viceprefekt Samverkan Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Sahlgrenska

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Informatik. Kvalitetsarbete

Informatik. Kvalitetsarbete Informatik Informations- och kommunikationsteknologi spelar idag en allt mer genomgripande roll i hälso- och sjukvården. Informatik är det vetenskapliga studiet av information och hur man presenterar och

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

IT-stöd vid kommunikation och informationsspridning i Genombrottsprojekt

IT-stöd vid kommunikation och informationsspridning i Genombrottsprojekt KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ekonomi i ett IT-perspektiv, 4p

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och 2010-11-23 Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VÄRDEFORUM. skapar värden

VÄRDEFORUM. skapar värden VÄRDEFORUM skapar värden 2 Fokus där värde skapas Varför går vi till jobbet? Vilka värden vill vi skapa? För vem? Dessa är viktiga frågeställningar och utgångspunkten i Värdeforum. Hur skapas värde? Vems

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Omvårdnad sedan 1910 Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Handledning av blivande handledare inom hälso och sjukvård Pedagogiskt docenturarbete

Handledning av blivande handledare inom hälso och sjukvård Pedagogiskt docenturarbete Handledning av blivande handledare inom hälso och sjukvård Pedagogiskt docenturarbete Agneta Andersson DATUM 2016-01-07 MEDICINSKA FAKULTETEN PEDAGOGISK REFLEKTION Handledning av blivande handledare inom

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Futurums verksamhetsidé

Futurums verksamhetsidé Futurum ska Futurums verksamhetsidé utveckla och stödja lärande, forskning och kunskapsspridning inom landstingets verksamheter i samverkan med andra aktörer bidra till en kultur präglad av öppna attityder,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Förbättringsarbete med stöd av Nationella kvalitetsregister

Förbättringsarbete med stöd av Nationella kvalitetsregister Förbättringsarbete med stöd av Nationella kvalitetsregister - i grundutbildningen Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne Tomas Kirkhorn Inst för kliniska vetenskaper

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling. Hur tas investeringen tillvara?

Pedagogisk kompetensutveckling. Hur tas investeringen tillvara? Pedagogisk kompetensutveckling Hur tas investeringen tillvara? Ur UPC:s verksamhetsberättelse 2009: Genomfört 37 verkstäder, 4 lunchseminarier samt institutionsaktiviteter. Totalt 1100 deltagare. Under

Läs mer

Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112

Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 2016-06-04 Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 Sammanfattning Under 2012-2013 genomfördes en utredning av professor Stefan Lindgren som syftade till att ge

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer