Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Övriga ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Valberedning: Cecilia Ekstrand Kerstin Nordenbrand Roterande Ingrid Lundberg/Maria Sandwall Gunnel Boman Ingrid Holm Mical Heruy Rebecka Koziomtzis Matilda Regnér Bahman Tofighian Birgit Jessen Maria Sandwall Lollo Lindahl, ordinarie Linda Swartz, ordinarie Filip Goldmann, ersättare Björn Östman, ersättare Eva Wiklund, omval Britt Olofsson, omval Maliha Ezdani Khan, nyval 1

2 VÅR LOKALFÖRENING Geografiskt område Föreningens verksamhetsområde omfattar numera samtliga stadsdelar i Stockholms kommun utom Farsta. Styrelsen Styrelsen har bestått av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. Tio kvinnor och en män. Ledamöterna representerar olika geografiska områden inom föreningen. Arbetsgrupper Stockholm har ett växande behov av insatser för barn på flykt från krigs- och konfliktområden. Under år 2013 började vår förening därför att arbeta mer aktivt med flykting- och integrationsfrågor. En flyktinggrupp har bildats bestående av medlemmar med särskilt intresse för flyktingfrågor. Ett första steg i gruppens arbete har varit att kartlägga behoven av stödinsatser på flera olika boenden för ensamkommande flyktingungdomar i Stockholms stad. Järvagruppen har haft 8 sammanträden med ca 7 deltagare i genomsnitt. De har haft fyra övriga informations- och planeringsträffar med mellan 4-10 deltagare. Medverkan i Kulturkvarteret Husby för planering av aktiviteter för barn och unga i december på Kulturskolan Husby. Initiativtagare var Kulturnämnden och deltagarna var förutom Rädda Barnen representanter från Stadsdelsförvaltningen, Husby bibliotek, Husby gårds konst och hantverk, Kulturskolan i Husby med flera. Många barn och föräldrar kom till Kulturskolan denna dag. Växtplatsen Husby var temat för en konferens i Husby anordnad av Kulturförvaltningen med mellan deltagare. När det var tid för workshop deltog Rädda Barnens representant i Husbyworkshopen med nio deltagare. En ny arbetsgrupp är på gång. De kommer att arbeta med projektledarutbildning för Ellen/ Allan, barnkonventionen samt mentorsgrupp för nyanlända gymnasieungdomar. Möten under året Årsmötet 2013 Årsmötet 2013 hölls den 19 februari i ABF:s lokaler på Sveavägen i Stockholm. Mötesledare var Rädda Barnens ordförande Inger Ashing. Efter mötesförhandlingarna informerade Inger Ashing om aktuella frågor nationellt och internationellt inom Rädda Barnen. Det var ett 30-tal medlemmar närvarande vid mötet. Cecilia Ekstrand omvaldes som ordförande för ännu ett år. Till nya ordinarie ledamöter valdes Bahman Tofighian (2 år), Mical Heruy (1 år), Ingrid Lundberg (2 år) och Matilda Regnér (1 år). Omvaldes gjorde Kerstin Nordenbrand (2 år), Gunnel Boman (2 år) och Rebecka Koziomtzis (2 år). Till nya suppleanter valdes Maria Sandwall och Birgit Jessen på 1 år vardera. 2

3 Till revisorer på 1 år valdes: Lollo Lindahl, ordinarie, Linda Swartz, ordinarie, Filip Goldmann, ersättare och Björn Östman, ersättare. Till valberedning på 1 år valdes; Eva Wiklund, sammankallande, omval, Britt Olofsson, omval och Maliha Ezdani Khan, nyval Styrelsemöten Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året. Allmänna möten Vi i har haft ett medlemsmöte under året. En nätverksträff för aktiva på Järva har ägt rum. Våra medlemmar Rädda Barnens lokalförening i Stockholm är Sveriges största lokalförening med medlemmar. År 2012 hade lokalföreningen i Stockholm medlemmar. Vår förening består av många medlemmar, men det är ett fåtal som är aktiva. Vi har haft ca 35 aktiva medlemmar förutom vår styrelse, det vill säga personer som har deltagit i någon aktivitet. Vi önskar fler aktiva medlemmar och vi välkomnar alla förslag på aktiviteter och projekt. Vi får en hel del förfrågningar till vår förening och de flesta vill göra en konkret insats. Vi har haft ett antal ickemedlemmar som har gjort en insats i lokalföreningen. Medlemsvärvning och medlemsvård Vi har en medlemsansvarig i föreningen. Vi bevakar vår mejl och slussar intresserade personer vidare till aktiviteter. Deltagande i medlemsutbildningar Medlemmar har deltagit i utbildningsdagar anordnade av Region Öst. Bland annat kurskalas med kassörsutbildning. Deltagande i andra konferenser och evenemang Vid distriktets årsmöte deltog Kerstin Nordenbrand, Ingrid Holm, Maria Sandwall, Kerstin Fransson, Filip Goldmann, Mical Heruy, Barbro Johansson, Ilse Hultan, Bahman Tofighian, Eva Wiklund, Solbritt Öijermark och Matilda Regnér. Vid Rädda Barnens verksamhetskonferens deltog tre personer från vår förening. 3

4 VÅR VERKSAMHET Rädda Barnens lokalförening i Stockholms innerstad bildades den 25 februari Det var en sammanslagning av lokalföreningarna på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Under 2012 lades ett antal vilande lokalföreningar inom stockholmsdistriktet ner. Medlemmar och kapital fördes till lokalföreningen i Stockholms innerstad. Lokalföreningens namn ändrades därefter till Rädda Barnens lokalförening i Stockholm. Vår verksamhet bygger på den verksamhetsinriktning för år , som beslutades vid riksmötet år Barn vi mött Vi har mött ett 100-tal barn i de olika verksamheter föreningen har varit engagerade i. De aktiviteter vi bedriver i föreningens regi och de aktiviteter vi stödjer ekonomiskt bidrar till bättre livsvillkor för barn och unga i Stockholm. Genom att stödja barn och unga direkt och genom stöd till föräldrar anser vi att situationen för barn och unga påverkas i positiv riktning. Vi har inga mått på förändringar som vi har sett, men våra aktiviteter bidrar till integrering i samhället och till att stärka föräldrar i deras föräldraroll. Barns rätt i samhället allmänt Ung röst 2014 Vi har deltagit i Ung röst 2014 med utskickande av enkäter till 17 skolor (14 grundskolor och 3 gymnasieskolor), vilket resulterat i 636 enkätsvar. I samband med kravaller i Husby gjorde TV4 en intervju med en arbetsgruppsmedlem, vilket gav ett inslag i TV4:s sändning. Efter några månader gjorde Sveriges Radio P1 också en intervju, men resultatet är okänt. Tre träffar har genomförts med Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltningen för att diskutera samarbeten mellan föreningen och stadsdelen. De kommer att fortsätta för att konkretisera samarbetet. Vi har tillsammans med stockholmsdistriktet besvarat en remiss från Miljöpartiet om lokal barnombudsman och ett handlingsprogram för att stärka barnets rättigheter. Vi har besvarat Rädda Barnens remiss om ett nytt Barnrättspolitiskt program. Här är det främst påverkansarbete vi har bedrivit. Barns rätt till trygghet och skydd Vi fortsätter vårt stöd till Elexa, som bedriver fritids och läxläsning på ett genomgångsboende i Vårberg för familjer med en ekonomiskt och socialt utsatt situation. Elexa erbjuder en plats där barnen leker med varandra, tillsammans bygger man upp en tillit och en gemenskap där alla lär av varandra. Syftet är att 4

5 bidra till en positiv syn på lärande samt en god syn på likabehandling mellan barnen och ungdomarna. Genom aktiviteterna får barnen en möjlighet att vara en del av samhället. Under året har Elexa erbjudit fritids en kväll i veckan. Under loven har besök gjorts till Tekniska museet, Cino4 och Heron City. Därutöver har vi haft påsk-pyssel, alla hjärtans dag-pyssel, sommaravslutning. Under sommaren har två heldagsutflykter till Gröna Lund och Cirkus Scott genomförts. I likhet med tidigare år har vi bidragit till att ett antal ensamkommande flyktingungdomar vid transitboendet i Vårberg fått lära sig simma. Många ungdomar är inte simkunniga när de kommer till Sverige. Att inte kunna simma kan vara förenat med stor fara för ungdomarna samt kan även ha en negativ påverkan på deras betyg i skolans idrottsundervisning. Vårt bidrag till inträdeskort till den närliggande simhallen har därför varit mycket uppskattat. Vi har även bidragit till inträdesavgift vid idrottsaktiviteter som fotboll. Bredängsskolans årskurser 4-6 har erhållit bidrag för en skidresa till Flottsbro den 20 februari. Eleverna fick låna utrustning och prova på att åka i skidbacken. För några var det första gången de stod på ett par skidor. Gamla elever berättar om att tidigare skiddagar har bidragit till att de vågar följa med på skidresor på högstadiet och gymnasiet. Eftersom eleverna i skolan uteslutande kommer från andra kulturer blir vinterdagen en del av integrationen in i det svenska samhället. Vi har bidragit med ekonomiskt stöd och volontärer vid en segeltur med segelfartyget Constancia under en helg i september för ett antal ensamkommande ungdomar, som bor på kommunens boenden i centrala Stockholm. Seglingen var mycket lyckad och ungdomarna som var på båten uppskattade aktiviteten. Det var 17 ungdomar som deltog på seglingen, 4 flickor och 13 pojkar. Förutom att i olika arbetslag utföra olika sysslor ombord på båten fanns det även tid till sällskapsspel. När de klev i land spelade de fotboll och badminton. Rädda Barnens arbetsgrupp i Järva har under året startat ett samarbete med en koloniförening i Husby och har skaffat en kolonilott för att engagera barn i en praktisk aktivitet, lärande och medvetenhet om miljön. Ett antal aktiviteter har ägt rum. Under sommaren har barn regelbundet deltagit i skötseln av lotten och fått information om odling. Ovanstående aktiviteter bidrar till ökad integrering i samhället. Aktiviteterna har riktats direkt till barn även om föreningen inte utfört alla dessa. Sommaren 2013 gick vår förening, tillsammans med andra frivilligorganisationer, in med stöd till "Asylstafetten från Malmö till Stockholm för en human flyktingpolitik". Initiativet till projektet kom från en ungdom, som själv kommit som ensamkommande asylsökande till Sverige. En kärntrupp bestående av 20 ungdomar, som alla kommit som ensamkommande till Sverige, deltog i en månadslång vandring mellan Malmö och Stockholm för att skapa en dialog med människor på vägen och samtidigt göra sina röster hörda om vad de själva tyckte 5

6 behöver förbättras i flyktingmottagandet. Medlemmar i vår förening deltog i förberedelsearbetet inför ankomsten till Stockholm och såg till att kärntruppen fick sovplatser och mat vid målgången Stockholm augusti. Under Asylstafettens vistelse i Stockholm deltog vi även i ett seminarium på ABF med en föreläsning under ledning av Rädda Barnens ordförande Inger Ashing. Tema: "Human flyktingpolitik ur ett barnrättsperspektiv". Barns rätt till utbildning Två medlemmar i vår förening har under flera år bedrivit läxläsning för elever på mellanstadiet i Bredängsskolan. Många barn i skolan har av olika skäl svårigheter i skolarbetet. I Bredängsskolan har t ex ett mycket stort antal barn ett annat modersmål än svenska. Många elever tycker att läxorna är svåra. Inte alla har någonstans att arbeta ostört eller någon att be om hjälp med läxorna hemma. Vi har bedrivit påverkansarbete gentemot skolan att ta fram tillräckligt många resurser för att, inom skolans regi, kunna erbjuda eleverna två timmars lärarledd läxhjälp i veckan i anslutning till skoldagen. Skolor i Stockholms ytterstadsområden har i stadens budget blivit lovade ökade anslag under år Anslagsökningen ska bland annat gå till obligatorisk läxhjälp för alla elever som behöver. Detta bör innebära att Rädda Barnen på sikt kan avveckla stödet till läxhjälp i Bredängsskolan, vilket är i linje med hur Rädda Barnen arbetar. Läxhjälp har kontinuerligt bedrivits under året för elever i årskurs 3 i Husbygårdsskolan och i Husby bibliotek med cirka 15 till 20 elever per tillfälle. Vår förening har under 2013 bidragit med inköp av mellanmål till läxhjälp vid S:t Eriks gymnasium. Läxhjälpen har riktat sig till invandrarelever som går Språkintroduktion särskilt stöd. Målsättning med utbildningen är att eleven ska nå den kunskapsnivå som krävs för att gå vidare till andra utbildningar eller arbete samt att stärka elevens självkänsla och självförtroende. Läxhjälpen syftar till mötet mellan människor där språk och kännedom om kultur och samhälle utvecklas. Gunnel Boman är skolansvarig i lokalföreningen i Stockholm. Hon är även en av tre skolsamordnare i Stockholmsdistriktet. Gruppen har anordnat en studiedag per termin, som vände sig till länets alla skolor. Den första studiedagen hade temat Du vet väl att Du är värdefull?. Den handlade om hur skolan kan motverka våld, mobbning och främlingsfientlighet. Den andra studiedagen hade temat Mamma jag har blivit knäpp!. Det var en studiedag om OCD och Tourettes syndrom. Skolsamordnarna har anordnat två träffar för skolansvariga från lokalföreningarna. Den första träffen handlade bl. a om samarbetet mellan Rädda Barnen och SL om skolelevers trygghet vid resor. Den andra träffen handlade bl. a om Ung Röst och skolkampanjen mot hedersrelaterat våld. Nationell skolkonferens hölls i november. Den första dagen tog vi upp Rädda Barnens verksamhetsinriktning. Den andra dagen handlade bl. a om romska och samiska barn. Inom detta tema har arbetat varit direkt riktat till barn. Skolträffarna innebär kunskapsspridning. 6

7 Aktörer för barns rättigheter Föräldrar och andra nära vuxna i barnets vardag Norrmalm Vårt samarbete med Norrmalms stadsdel startade Under året har vi bidragit till tre föräldrakaféer med föreläsningar. Polisen berättade om Vodkabilarna, en storföreläsning om ungdomar och stress med Alexander Perski och diskussion om Förhållningssätt med fallbeskrivningar. Vid föräldrakaféerna har kontakt skapats med flera föräldraföreningar i skolorna, vilket innebär att arbetet med kaféerna kommer att utökas. Rädda Barnens medlemmar har deltagit vid några av mötena. Ett ungdomsråd har startat, vilket vi ser positivt på då vi tidigare har påpekat för Stadsdelsnämnden att det har saknats. Föräldravandrarna Östermalm Vi har bidragit ekonomiskt till en föreläsning i februari med Aleksander Perski från Karolinska institutets stressmottagning. Ett 85-tal deltagare. Rädda Barnens namn fanns med i programmet för kvällen. Dessutom deltog företrädare från Rädda Barnen. Föräldravandrarna bidrar till en tryggare utemiljö för unga på Östermalm. Kungsholmen Vi har anordnat fyra föreläsningar under året tillsammans med Nattvandrarna på Kungsholmen, fältassistenterna på Kungsholmen, församlingarna i Kungsholmen, Essingeöarna och St Göran. Teman för föreläsningarna har varit Uppkopplad eller avkopplad med Anna Nygren, (130 deltagare), Om ungdomars digitala vardag med Johnny Lindquist (60-tal deltagare) Maskrosbarn, (50-tal deltagare) och Om hur man tar sig igenom tonårstiden med Christina Stieli (80-tal deltagare), Vi har bidragit ekonomiskt till att Nattvandrarna har kunnat köpa in utrustning till sina nattvandrande föräldrar samt till föreläsning och uppstart inför terminens nattvandring. Nattvandrarna är en viktig aktör, som bidrar till en tryggare utemiljö för unga på Kungsholmen. Järvagruppen har anordnat: En föräldraträff tillsammans med Studiefrämjandet i november med 52 deltagare, varav 23 barn och 29 vuxna. Föräldrarna hade föreläsning med Sonia Sherifay och barnen hade information om barnkonventionen. I augusti genomfördes en två dagars utflykt till Gotland med 25 deltagare varav 13 barn och 12 vuxna. På båten hade föräldrar och barn aktiviteter. En cirkel bestående av sju personer kallad för Föräldragruppen har träffats regelbunden och diskuterat barnuppfostringsfrågor. Avsikten är att ta reda på vilka egenskaper man önskar att ett barn ska ha när det blir vuxen. Samtalen kretsar kring de goda egenskaper, som borde väckas hos barn. Denna föräldragrupp kom till genom samarbete med Föräldraforum och Region Öst. Ekonomiskt stöd kommer från Projektet Oss Föräldrar Emellan (OFE). 7

8 Samarbete med andra aktörer Röda korset, Nattvandrarna, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Kungsholmens församling, ST Görans församling, Söderandan, Fält och fritid på Kungsholmen, Norrmalms stadsdelsnämnd, Palatset (boende för ensamkommande flyktingungdomar) på Södermalm, Föräldravandringar på Östermalm och Studiefrämjandet. Insamling till Världens barn Flera av våra medlemmar deltog i höstens bössinsamling till Världens barn. Oförutsedda händelser Vi bidrar ekonomiskt till Rädda Barnens internationella katastrofarbete. Under året har vi bidragit med kronor till Filippinerna. VÅRT ARBETE ATT SYNAS LOKALT Information om vår verksamhet Föreningen har en hemsida och en face-book-grupp. Under året har vi haft kontakt med en person som är villig att bli föreningens informatör/kommunikatör och vi ser fram emot mer aktivitet på våra sociala medier. VÅR EKONOMI Likviditet och resultat Rädda Barnens lokalförening i Stockholm har en stabil och god ekonomi. Verksamhetsårets resultat uppgår till ,18 kr. Ett negativ resultat som är kopplad till att vi har haft många verksamheter och igång under Likvida tillgångar vid utgången av 2013 uppgår till ,65 kr. Beloppet är fördelat på ett företagskonto med ,68 kr och två fasträntekonton med kr och ,82 kr. Utöver det finns en handkassa på 393,15 kr. Vi har en fordran på kommande år på kr. Avseende fakturor ställda till Studiefrämjandet och Riksorganisationen. Intäkter Föreningens medlemsandelar uppgick till kr. Kvarvarande kapital i de nedlagda föreningarna, Vällingby/Hässelby och Johanneshov/Enskede, har fört in ,28 kr som intäkt i vår lokalförening. Genom bössinsamling har vi totalt samlat in kr. Insamling av medel sker genom att vi har ett antal bössor i olika butiker. Utöver de bössor som står i butiker har vi medlemmar som går ut med bössor och gör en insamlingsansats. Alla medel från bössinsamlingen går till riksorganisationen utifrån det som finns angett med en banderoll på bössan. 8

9 Två mindre intäkter om kr och kr har kommit in genom deltagaravgift för de vuxna vid utflykten till Gotland respektive som faktura till Studiefrämjandet i samband med föräldraträff i Järva. Ränteintäkterna under året uppgick till ,65 kr. Kostnader Bredängsskolans årskurser 4-6 har erhållit bidrag kr för en skidresa till Flottsbro Vi har bidragit med ,38 kr till att betala mellanmål i samband med läxhjälp vid S:t Eriks gymnasium, Bredängsskolan och Husbygårdsskolan. Till verksamheten Vårljus har vi bidragit med kr som har gått till att ensamkommande flyktingungdomar fått möjlighet att lära sig att simma samt andra aktiviteter vid transitboendet.. Vi har bidragit till verksamheten för barn på Elexa med kr. Av bidraget finns 4879,41 kr kvar i deras kassa. Vi har också fått tillbaka kr som inte använts i tidigare verksamhet. Vår förening har gått in med stöd, 2 963,65 kr, till "Asylstafetten från Malmö till Stockholm för en human flyktingpolitik". Bidraget gick till mat för de medverkande i stafetten. Till föräldravandring på Östermalm har vi bidragit med kr som avser föreläsning. Till föräldravandringen på Kungsholmen har vi bidragit med kr. Belastar testamente. Vi har medverkat till att anordna föräldracafé i Norrmalm. Till verksamheten har vi bidragit kr. I samarbete med Nattvandrarna, Fält och fritid, församlingarna på Kungsholmen och Essingeöarna har vi anordnat föreläsningar för föräldrar. Kostnaden för föreläsningarna uppgick till kr under året. Belastar testamente. Arbetsgruppen i Järva anordnade en familjeutflykt till Gotland och en förälder- och barnträff i Husby. Föreningen bidrog med kr till utflykten och kr till träffen. Till aktiviteten Odla med barnen i Järva har vi bidragit med kr. 9

10 Till projektet Palatset har vi bidragit med kr och som har gått till seglingsutflykt för ensamkommande flyktingbarn. Styrelsen har beviljat att stå för kostnaden, kr, för 3 personer att medverka vid Rädda Barnens verksamhetskonferens. Medlemsandel som utbetalades till distriktet uppgick till kr. Kostnader för administration ,90 kr är kostnader för porto, bokföringsprogram, bankkostnader, kontorsmaterial samt förtäring och hyra av lokal i samband med styrelsemöten, medlemsmöten och projektgruppsmöten. Kostnader såsom: lokalhyra, porto, trycksaker och förtäring i samband med årsmötet uppgår till kr. Vårt bidrag till riksförbundets verksamhet Vi har under året bidragit löpande till Riksorganisationens katastroffond. Utbetalt bidrag uppgår till ,18 kr. Eget kapital Vid utgången 2013 uppgick föreningens egna kapital till ,65 kr i bokslutet. Lokalföreningen disponerar sedan tidigare ett arv som är ändamålsbestämt. Ändamålet är verksamhet Rädda Barnens lokalförening i Stockholm bedriver i stadsdelen Kungsholmen. Arvet har belastats med kr under 2013 och avser föreläsningar, nattvandringsverksamhet och läxhjälp på Kungsholmen. Fördelningen återfinns redovisat under ändamålsbestämda medel ,82 kr återstår av arvet vid årets slut. 10

11 SLUTORD Vi vill passa på att tacka er alla som stöder Rädda Barnens arbete på olika sätt. Det kan vara genom ditt medlemskap, ett förtroendeuppdrag eller en aktiv insats för barn och unga i Stockholm. Ni är alla mycket viktiga för vår förening och för Rädda Barnens arbete lokalt. Vi i Rädda Barnens lokalförening i Stockholms ser fram emot ett nytt aktivt år och hoppas att ni kommer att fortsätta att medverka till en bättre tillvaro för barn och unga i Stockholm och i andra delar av världen. Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Stockholm Stockholm i februari 2014 Cecilia Ekstrand, ordförande Kerstin Nordenbrand, vice ordförande Ingrid Lundberg, kassör Gunnel Boman, ordinarie ledamot Mical Heruy, ordinarie ledamot Ingrid Holm, ordinarie ledamot Matilda Regnér, ordinarie ledamot Rebecka Sjögren, ordinarie ledamot Bahman Tofighian, ordinarie ledamot Birgit Jessen, ersättare Maria Sandwall, ersättare 11

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! REACTA Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! Första gången jag stötte på Reacta var i slutet av februari månad år 2013. Mitt intresse för organisationen

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer