Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010."

Transkript

1 Skrivhandbok 1

2 2 Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010.

3 Skrivförnågon Iuppdragetattvaraledarebetonasoftabetydelsenaven godkommunikation.mendetgällerförståsintebarai ledarskapet.kommunikationenärgrundenivarjemöte. Genomattanvändaettenkelt,tydligtochbegripligtspråk skaparviförutsättningarattkunnaförståvarandra. Detärviktigtattvireflekteraröverhurviskriverochframföralltförvemviskriver.Ominteläsarenförstårnårviinte syftetmedvårtext.idennaskrifthittardukonkretaoch praktiskarådförhurdukanförbättradinförmågaattskriva textersomnårframtilldenduskriverför. Tahjälpavskriftenochblienbättreskribent. BörjeLindqvist landstingsdirektör 3

4 Därförharvienskrivhandbok Denhärskrivhandbokenskahjälpadigattskrivavårdade,enklaoch begripligatexter.vihoppasattdenskagynnabådedigochdinaläsare. Innehålletidennabokliggerocksåpåwebben.Duhittardenunder arbetsområden,information,skrivhandbok. 4

5 Såhäranvänderduskrivhandboken I den första delenavbokenfinnsallmännarådomvadmanbörtänkapå närmanformulerarsintext.denrödatrådenärattanpassatextentillden somskaläsaochförståden. I den andra delenfinnsspråk-ochskrivrekommendationerfrånatillö. DeflestaärhämtadefrånbokenSvenskaskrivregler,utgivenavSpråkrådet. Vihoppasattduskahastornyttaavskrivhandboken!Hardusynpunkter, frågorellertipssåhörgärnaavdigtillinformationsavdelningen. 5

6 Vågaskrivaenkelt! Vemskaläsaochvarför? Funderapådehärfrågornainnandubörjarskriva. Vem ska läsa din text? Varför skriver du den? Ska du förklara något? Ska du informera, instruera, förmedla kunskap eller återberätta något? Vad ska läsaren använda din text till? Dubörocksåfunderaövervilkadinaläsareär.Dåharduettmottagarperspektiv,detvillsägadukantänkadiginiläsarenssituationochanpassa din text. Behöver läsaren kunna något för att förstå din text? Ta inte läsarens förkunskapförgiven. Vad vet du om läsarens språkliga kompetens?enfjärdedelavsvenskarna läserintesåbrasommanbörgöraefteratthagåttutgrundskolan.dekan läsaochanvändavälstruktureradetextermedettinnehållsomärbekant. Såsnartdestöterpåtextersominteärtydligaochenklafårdedäremot problem. Disponeratexten: Planera din text och skriv det viktigaste först och detaljerna sist. Tänk på att dina rubriker ska ha täckning i texten. Skriv mellanrubriker för att dela av en lång text. När du byter ämne, byt stycke. Använd en tom rad (blankrad) mellan styckena. Gör en sammanfattning i början om texten är lång. 6

7 Skrivaktivt Användaktivaverbformer.Talaomvemsomskagöravad! Skrivinte: Kontakttagesmedundertecknadomflerupplysningarönskas. Skrivhellre: Tagärnakontaktmedmigomduvillhaflerupplysningar. Tonochtilltal Detfinnsolikatyperavtexter,somavtraditionelleravpraktiskaskälskiljer sigåtitonochtilltal.ocksåilandstingetfinnsenuppsjöavtexttyper,brev, journaler,ekonomitexter,medborgarinformation,pm,styrdokument,protokoll,föreskriftermedflera.alladessatexterharnågotgemensamt;deskrivs självklartförattnågonskaläsademochförstådem. Bra ledord för tonen i texter som vänder sig till medarbetare, patienter och medborgarekanvara: Viärseriösa,trovärdigaochvänliga. Befolka dina texter! Det innebär att det finns en tydlig avsändare (vi, alternativt Landstinget Kronoberg) och mottagare (du). Tänk på en människa, inte en grupp använd direkt tilltal. Försök att undvikamanellerni.ideflestafallfunkar du utmärkt.menintemed stortd. Skrivinte: Omvårdsöktsutomlandsellerpåuniversitetssjukhus isverigesenastehalvåret,vänligenmeddeladetta. Skrivhellre: Omduharsöktvårdutomlandsellerpånågotuniversitetssjukhus isverigesenastehalvåret,varsnällochhöravdigtilloss. 7

8 Skrivbegripligt Skriv kortfattatdetärlättareatttatillsigenkorttext.skalabortöverflödet. Ha något att säga säg det säg inget mer. Skriv som du talar menpåvårdadsvenska.kollaiordböckerochspråkböckeromduärosäker.detdulärdeiskolankanskeintegälleridag. Skriv enkla meningar, inte mer än ord. En text med omväxlande kortaochlitelängremeningarbrukarrekommenderas. Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord Tipsomduintekommerpå enbrasynonym:snabbkommandotshift+f7iword.dufåruppenlistamed synonymersamtordetsbetydelse. Förklara svåra men nödvändiga termer DukantahjälpavSocialstyrelsenstermbank,socialstyrelsen.se/terminologiellerRikstermbanken, rikstermbanken.se. Använd enkla ordförlänginteordionödan. Skrivinte: forskningsverksamhet,frågeställningochmarknadsföringsinsatser. Skrivhellre: forskning,frågaochmarknadsföring. Granskatexten Lästextenhögtfördigsjälv.Låtnågonannantittapådintext.Dukanockså låtanågonitextensmålgruppläsaden. Varnormkritisk Tänkpåattduskriversåattduinteförstärkervanemässigabilderavtill exempelmänochkvinnor.ensjuksköterskaellerbarnmorskabehöverinte alltidvaraenhon.enläkarebehöverintealltidvaraenhan. 8

9 Myndighetstextföreochefterbearbetning Före: Uppsökandemunhälsobedömning.Avserenidetenskildahemmetoch särskildaboendetutfördbedömningavmunhygienen,behovetavolika insatserförattförbättramunhygienenochbehovetavnödvändigtandvård. Efter: Dusomborisärskiltboendekanfåbesökavtandsköterskaellertandläkare somkanundersökadinatänderochgedigrådomhurdubättrekanvårda dinatänder. Före: Införutfärdandetavdenyareglerna kommereninformationssatsningattske. Efter: Innandenyareglernabörjargällakommer viattinformeradepersonersom varförblevdetsomdetblev? Problemet med före-texterna är att de saknar både mottagare ochavsändare.desägerintevemsomgörvad. Hjälpmedel På Språkrådets webbplats finns ett klarspråkstest. Testet hjälper dig att se vadsomökarochvadsomminskarbegripligheten,ochhurdukanbearbeta texten.dukantestabådeutkastochfärdigatexter.testetfinnsitvåvarianter: 1.Etttestförbeslut,brevochliknandekortaretexter. 2. Ett test för rapporter och längre texter. 9

10 Vanligaspråkproblem Hur böjer man centrum?ettcentrum,fleracentrum,centrumet, centrumen. De eller dem? När du tvekar om du ska använda de eller dem i en mening, provamedett jagellerettmigistället.ordetjagharsammaformsomde, ordetmigharsammaformsomdem.skrivintedom,mejellerdej! Du eller ni? Riktadigtillenpersonomdukan,inteengrupp.Detgerett personligttilltalochduharändåbaraenläsareitaget.skrivdumedlitetd. Inte, icke, ej? Användinte. Ickeoch ej gerettålderdomligtintryck. Mejl, e-post, mail? Använduttryckenmejl eller e-post.svenskspråkvård rekommenderare-post. Var eller vart? Var representerarnågotstillastående,vartenriktning. Exempel: Vart skuttade kaninen? Hon skuttade till skogen. Var skuttade kaninen? Hon skuttade i skogen. Ska eller skall? Användska.Iriksdagochregeringochinyskrivnalagar ochförordningarharmangåttöverfrånskalltill ska. Särskrivningar irriterar många.ärduosäkerpåomettordskaskrivas ihopellerinte,läsdethögtfördigsjälv.blandfärs.blandfärs.blåklocka. Blåklocka.Språkmelodinblirolikaochhjälperdigattskrivarätt. 10

11 SpråkrekommendationerA Ö CitatCitatteckenskaståintilldentextdeomger,utanmellanslag.Deanvändstill exempelruntcitat,boktitlar,namnpåkonstverkochruntettuttrycksomduvillfästa läsarensuppmärksamhetpå.enklacitatteckenanvändsbaraomduvillmarkeraett citatinutiettannatcitat. datumochklockslagvarkonskeventnärduskriverdatumitexter.ilöpandetext skriverduden 15 maj 2012.Iprotokoll,dokumentellerbrev Iklockslagmarkerardumedpunktmellantimmeochminut,kl Ärdet helatimmarkanduskrivakl.9 15.Mellansiffrornaskadetvaratankstreck. förkortningarbörinteanvändasionödanutanhörhemmaframföralltisådan textdärutrymmetärbegränsat.språkvårdensrekommendationerärattavslutade förkortadeordenmedpunkt. Exempel: Blandannat bl.a. Tillexempel t.ex. Undvikinternaförkortningaritextertillmedborgare.Skrivtillexempelvårdcentral iställetförvc. enheterochnamnläsomnamnsättningilandstingetkronobergpåwebbenunderarbetsområde Information/policy och riktlinjer/namnsättningochtittaiverksamhetskatalogen. Förkortningarsominnehålleresomförkortningförelektronisk,t.ex.e-post,e-tjänstkort,skrivsmedgement(litet)eochbindestreck. indragnärdubyterstyckeanvänderduantingenblankradellerindrag. LägggärnaindragetblandformatmallarnaiWord,såändrasdetinteomdutill exempelmarginaljusterardintext. 11

12 layout,typografi,bilderselandstingetkronobergsgrafiskaprofilpåwebben underarbetsområde/information/grafisk profil. länkarnärduangerlänkarientextavseddförläsningpåpapperskadeintevara understruknaellerfärgade. kolonanvändsblandannatföreettcitat,enfråga,entankeellerenförklaring.då hardustorbokstavefterkolon.närduanvänderdetföreuppräkningarochexempelhardulitenbokstav. lättlästförmångaläsareärdettillstorhjälpmedtextersomärlättlästbearbetade.kontaktainformationsavdelningensåfårduhjälp. markeringaromdusärskiltvillbetonaettord,användkursiveringellerfetstil,men använddemsparsamtannarsblirtextensvårläst.användinteunderstrykningar, eftersomdeförknippasmedlänkar.andrasättattmarkeraitextärattanvända citatteckenellerattskrivaså kallad.blandainteolikamarkeringarisamma mening. ParentesOmtexteninomparentesenärenegenmeningsätterdupunktinom parentesen.omduavslutarenmeningmedparentessåsätterdupunktefter parentesen. PolicyDetheter en policy, flera policyerenligtspråkvårdensrekommendation. Dukanocksåskrivapolicydokument. 12

13 PunktlistaDetfinnsolikasättattskrivapunktlistor. 1.Närledenipunktlistanärenfortsättningpåtextendirektföre,skaledeninte avslutasmedskiljetecken,detförstaordetivarjeledbörjarmedlitenbokstavoch detsistaledetavslutasmedpunkt. Exempel: Görenpunktlista: när du vill göra informationen tydligare när en mening innehåller uppräkningar när du vill förklara komplicerade omständigheter. 2.Närledenilistanärenfullständigmening,börjardumedstorbokstavoch avslutarmedpunkteftervarjeled. Exempel: Närduplockarsvampskadutänkapåföljande: Ta med en bra svampkorg. Klä dig i grova skor eller stövlar. Plocka bara svampar du är säker på är ätliga. rubrikerskavarakortameninformativaochgärnainnehållaettaktivtverb. Närduskriverenrubrik: Använd inte versaler. Avsluta inte med punkt. Avstava inte. Använd helst inte fler än tre rubriknivåer. Se till att rubriken stämmer med innehållet. Semikolonanvändsmellansatsersomharettnärasamband.Manbrukarsägaatt semikolonärlitesvagareänpunktochlitestarkareänkomma.användsparsamt. Eftersemikolonanvändslitenbokstav. 13

14 SjukdomsnamnochmedicinskatermerSjukdomarsnamnskrivsoftastmed gemenbegynnelsebokstav,tillexempel:cancer,polio,tuberkulos,parkinsonoch alzheimer.närsjukdomaruppkallatsefterpersonerblirbegynnelsebokstaven versal,somiparkinsonssjukdom,alzheimerssjukdomochdownssyndrom. Andrasjukdomar,tillståndochsmittoämnensomoftastbetecknasmed förkortningarskrivsmedgemener:damp,adhd,tbc,aidsochhiv. Förmerinformation,seSAOL,SvenskaAkademinsordlista,Lund&Malmquist Medicinska ord, Rikstermbanken.seellerSocialstyrelsenstermbank. SkiljeteckenKommateckensätterdudärdetbehövsenpausellerdärmeningen annarskanmissuppfattas.kommaanvändsocksåviduppräkningar,ochrunten inskjutenbisats(exempel:honvaldedenblåklänningen,somhängdelängstfram, föratthongilladefärgen). Snedstreck Undviksnedstreckomdukan,eftersomdeskaparotydlighet.Ettsnedstreckbetydereller respektiveper.oftagörvimisstagetattanvändasnedstreck iställetföroch. StorellerlitenbokstavLandstingetKronobergskrivsalltidmedversala(stora) begynnelsebokstäver.omdudäremotanvänder landstingetienlöpandetext(utan Kronoberg)skabegynnelsebokstavenvaragemen(liten). Andra exempel: Geografiska namn skrivs alltid med versaler. Yrkestitlar skrivs med gemener. Partinamn och namn på ungdomsförbund ska skrivas med stor bokstav, även när deförkortas:centern,socialdemokraterna,ssu,v,kdu. Namn på avdelningar och enheter inom en organisation skrivs normalt med gemener:astmamottagningen,personalavdelningen. Obs!LäsomnamnsättningiLandstingetKronobergpåwebbenunderarbetsområde Information/policy och riktlinjer/namnsättningochtittaiverksamhetskatalogen. 14

15 talochsiffrorilöptextbrukarmanskrivataltillochmedtolvmedbokstäveroch därutövermedsiffror.menblandaintedebådaformernaisammamening. Skrivinte: Bussenkostarsextonkronorochresantar7minuter. SkriviStället: Bussenkostar16kronorochresantar7minuter eller: Bussenkostarsextonkronorochresantarsjuminuter. Sifferbeloppkanförkortassåhär: tusen kronor tkr miljoner kronor mnkr miljarder kronor mdkr Procent skrivutordetprocentibokstäverilöpandetext.procenttecknet% användsbaratillsammansmedsiffror.dåskadetvaraettmellanslagmellansiffran ochprocenttecknet. tankstrecktankstrecketärungefärdubbeltsåstortsombindestrecketochkan användas för att ange en paus runt en inskjuten bisats före repliker för att uttrycka en relation (t.ex. patient läkare). Görettmellanslagnärduskriver1000,10000ochsåvidare.Jämnaantalsom kanskrivassom2miljoner.Penningsbeloppskrivsmedsiffror.Heltalssiffrornagrupperardutreochtrebakifrånochskiljergruppernaåtmedmellanslag. FörattgöraetttankstreckiWordtryckerduCtrlochminustecknetpåtangentbordet. Webbadresseroche-postadresserDukanutelämnaordete-postochbaraskriva webbadresserintevarafärgadeellerunderstrukna. 15

16 16 LandstingetKronobergsskrivhandboksvarar intepåallaspråk-ochskrivfrågor.behöver dumerhjälprekommenderarviböckerna Svenska skrivregler,att skriva bättre i jobbet ellermyndigheternas skrivregler.

17 Härhittarduspråk-ochtextråd Påinternet: sprakradet.se tt.se/ttsprak/ mediesprak.fi regeringen.se/sb/d/2750 (EU-språk) spraakbanken.gu.se (Språkbanken) svenskaspraket.se (språkvårdsportalen) terminologi: Rikstermbanken.se Socialstyrelsen/terminologi.se nada.kth.se/dataterm/ (svenska datatermbanken) litteratur: Lund & Malmquist Medicinska ord Studentlitteratur Språkrådet Svenska skrivregler Barbro Ehrenberg Sundin m.fl.att skriva bättre i jobbet. Norstedts juridik. Myndigheternas skrivregler Ds 2009:38, Departementsserien, Justitiedepartementet SAOL Svenska Akademiens ordlista. Norstedts Akademiska Förlag Språkriktighetsboken. Svenska språknämnden och Norstedts AkademiskaFörlag Pålandstingetkronobergswebbplats: arbetsområde information och kommunikation, tillgänglig information arbetsområde information och kommunikation, skrivhandbok arbetsområde information, grafisk profil arbetsområde information, policy och riktlinjer, namnsättning samt verksamhetskatalogen. 17

18 Aktivaverb....7 Centrum...10 Citat...11 Datumochklockslag...11 Deellerdem...10 Duellerni...10 Enheterochnamn...11 Förkortningar...11 Gemener...14 Genus...8 Indrag...11 Inte,icke,ej...10 Klarspråkstest...9 Kolon...12 Layout,typografi,bilder...12 Länkar...12 Lättläst Markeringar...12 Mejl,e-post,mail...10 Parentes...12 Policy...12 Punktlista Rubriker Semikolon...13 Sjukdomsnamnochmedicinskatermer Skaellerskall?...10 Skiljetecken...14 Storellerlitenbokstav...14 Särskrivningar Talochsiffror...15 Tankstreck...15 Tonochtilltal...7 Varellervart...10 Versaler...14 Webbadresseroche-postadresser

19 19

20 20

SKRIVHANDBOK. Ursäkta att mitt brev är så långt. Jag hade inte tid att skriva det kortare. Winston Churchill

SKRIVHANDBOK. Ursäkta att mitt brev är så långt. Jag hade inte tid att skriva det kortare. Winston Churchill SKRIVHANDBOK Ursäkta att mitt brev är så långt. Jag hade inte tid att skriva det kortare. Winston Churchill 1 2 Producerad av kommunikationsavdelningen, Region Kronoberg Tryck Löwex Trycksaker AB. Mars

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun. Örebro kommun Ks 641/2014 orebro.

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun. Örebro kommun Ks 641/2014 orebro. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun Örebro kommun Ks 641/2014 orebro.se 2 SKRIVA I TJÄNSTEN. RIKTLINJER FÖR ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken Skrivguide Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att

Läs mer

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007.

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007. 1.1.9.2 Kommunal författningssamling Beslutad av kommundirektören 2007-12-03 Här följer några råd och regler för dig som skriver i jobbet. Råden är tips som du kan använda dig av när du skriver. Reglerna

Läs mer

Skrivguiden

Skrivguiden Skrivguiden www.goteborg.se 1 2 Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden SKRIVHANDLEDNING Klarspråk på Kronofogden Innehåll Varför klarspråk?... 3 Utgå från läsaren... 4 Börja med det viktigaste... 6 Strukturera din text... 7 Tänk på tonen... 9 Tala till läsaren... 11 Skriv

Läs mer

Vårdat, enkelt och begripligt!

Vårdat, enkelt och begripligt! skriv för webben Här hittar du några enkla råd om skrivande. Vi riktar oss speciellt till dig som skriver på webben men råden kan användas av alla. Läs gärna mer i Språkrådets Svenska skrivregler för övergripande

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Språkboken Skriv lätt

Språkboken Skriv lätt Språkboken Skriv lätt Att författningen icke heller kan främja den mellan staden och medborgarna önskvärda enigheten, som aldrig lärer kunna vinnas, om eller när, såsom här skett, för den enskilde, vilken

Läs mer

Skrivregler för Örebro kommun

Skrivregler för Örebro kommun Skrivregler för Örebro kommun P R O G R A M P O L I C Y R I K T L I N J E H A N D L I N G S P L A N Skrivregler för Örebro kommun Sedan några år bedriver Örebro kommun ett klarspråksarbete, inspirerad

Läs mer

Att skriva enkla, begripliga texter. katarina.carlstein.carlsson@mtm.se

Att skriva enkla, begripliga texter. katarina.carlstein.carlsson@mtm.se Att skriva enkla, begripliga texter katarina.carlstein.carlsson@mtm.se 2 1 av 4 vuxna klarar inte av att läsa en nyhetsartikel och sedan återberätta den. 3 Lättläst för vem? Illustration Helena Shutrick

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

Vasakronans skrivhandbok

Vasakronans skrivhandbok Vasakronans skrivhandbok 2 Innehållsförteckning Vasakronan och språket... 4 Grundregel 1: Skriv enkelt. Ett informellt och ledigt språk... 6 Krångliga och formella ord... 7 Meningsbyggnad och form... 8

Läs mer

Språkguide för villkorstexter Vårdguidens e-tjänster

Språkguide för villkorstexter Vårdguidens e-tjänster Språkguide för villkorstexter 1177 Vårdguidens e-tjänster Språkguide för villkorstexter i 1177 Vårdguidens e-tjänster En guide för dig som arbetar med att skapa e-tjänster. Här får du stöd och råd kring

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Gengo stilguide (Svenska)

Gengo stilguide (Svenska) Gengo stilguide (Svenska) 1. SKILJETECKEN 3 PUNKT 3 TRE PUNKTER 3 PUNKT EFTER E-POST- OCH WEBBADRESSER 3 KOMMA 3 KOLON 3 SEMIKOLON 4 TANKSTRECK 4 DUBBLA BINDESTRECK 4 CITATTECKEN DUBBLA 4 CITATTECKEN ENKLA

Läs mer

Har du koll på språkgranskningen? 15 februari 2018 Sara Rösare och Anki Mattson

Har du koll på språkgranskningen? 15 februari 2018 Sara Rösare och Anki Mattson Har du koll på språkgranskningen? 15 februari 2018 Sara Rösare och Anki Mattson Det här är Språkkonsulterna Vi gör världen begriplig! Vi är specialister på Begriplighet Lättläst Bank- och försäkringsspråk

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN 1 (14) SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 2011-10-10 2 (14) Innehållsförteckning Sida Språket i Valdemarsviks kommuns dokument är viktigt 3 Varför ska vi skriva

Läs mer

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta 1 Skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta 2 Att tänka på innan du börjar skriva: Vad är ditt syfte med texten, vad ska mottagarna tycka, veta och göra? Vilka är dina mottagare? Hur är deras situation,

Läs mer

Att skriva bättre i jobbet

Att skriva bättre i jobbet Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman Att skriva bättre i jobbet En basbok om brukstexter Fritzes Innehåll Inledning 11 TEXTEN SOM HELHET 13 Gör klart för dig varför du skriver

Läs mer

STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP)

STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP) STUDIEANVISNING DET MODERNA SPRÅKSAMHÄLLET, 714G47 (1 30 HP) DELKURS 2. SPRÅKVETENSKAPLIGA VERKTYG (3 HP) Kursansvarig: Britta Önnegren, britta.onnegren@liu.se, tel. 013-28 23 17 Examinator: Britta Önnegren

Läs mer

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet

Vetenskapligt skrivande. Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Vetenskapligt skrivande Några råd inför det vetenskapliga skrivandet Språkverkstaden www.sprakverkstaden.uu.se Engelska parken. Humanistiskt centrum Thunbergsvägen 3 L Rådgivning i svenska och engelska.

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Uppdaterad Att skriva texter i jobbet. Vårdat, enkelt och begripligt

Uppdaterad Att skriva texter i jobbet. Vårdat, enkelt och begripligt Uppdaterad 2016-09-08 Att skriva texter i jobbet Vårdat, enkelt och begripligt 2 Gällande det muntligt inkomna ärende kring tillfällig uppställning av tvåhjuligt fordon hänvisas hemställaren till de i

Läs mer

SKRIVGUIDEN GÄLLER FRÅN , REVIDERAD

SKRIVGUIDEN GÄLLER FRÅN , REVIDERAD GÄLLER FRÅN 2011-11-21, REVIDERAD 2016-03-07 S SKRIVGUIDE är en enklare sammanställning av de regler vi använder när vi skriver. Vi är många medarbetare som skriver texter, och det är viktigt att vi alla

Läs mer

Att skriva för webbplatsen. Stöd för webbredaktörer

Att skriva för webbplatsen. Stöd för webbredaktörer Att skriva för webbplatsen Stöd för webbredaktörer Innehåll Riktlinjer för högskolans webbplats... 3 Webbplatsen ska göra det den gör bäst... Fel! Bokmärket är inte definierat. Användarens behov styr hur

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun. Örebro kommun Ks 34/2017 orebro.

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun. Örebro kommun Ks 34/2017 orebro. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skriva i tjänsten. Riktlinjer för Örebro kommun Örebro kommun Ks 34/2017 orebro.se 2 SKRIVA I TJÄNSTEN. RIKTLINJER FÖR ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Några typografiska regler

Några typografiska regler Anders Lundquist 2008 Några typografiska regler Med typografi är det som med städning. Man tänker inte på att det är städat, men är det ostädat så får man genast ett dåligt intryck. En text med god typografi

Läs mer

Så här. skriver du. lättläst

Så här. skriver du. lättläst Så här skriver du lättläst Innehåll: 1. Vad är lättläst?... 4 2. Varför behövs lättläst?... 5 3. Vem behöver lättläst?... 6 4. Hur tänker du lättläst?... 7 5. Hur skriver du lättläst?... 8 6. Hur ser lättläst

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

Hur gör man? Skrivprocessen. Vilka regler gäller? Skribentens verktygslåda. Att skriva. En beskrivning av studenters skrivprocess

Hur gör man? Skrivprocessen. Vilka regler gäller? Skribentens verktygslåda. Att skriva. En beskrivning av studenters skrivprocess Från n tanke till färdig f text. En beskrivning av studenters skrivprocess Maria Ohlsson Institutet för språk och folkminnen Att skriva Alla måste kunna skriva Alla kan lära sig skriva Att skriva = ett

Läs mer

Föreläsning 2: Om Akademiskt Skrivsätt

Föreläsning 2: Om Akademiskt Skrivsätt Självst lvständigt statistiskt arbete, ht2011 (Jan Wretman/Gösta Hägglund/Gebrenegus H Ghilagaber) Föreläsning 2: Om Akademiskt Skrivsätt 1 Akademiskt Arbete Ett akademiskt arbete är ett skrivet arbete,

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO2102 Dnr HUM 2008/46-514 Beslutsdatum 2008-02-13 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2004-11-10 En akademisk text? Ny frågeställning Ny kunskap Analysera resultat

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011 av Ann Boglind och Hans Landqvist

Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011 av Ann Boglind och Hans Landqvist 1 Institutionen för svenska språket Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011

Läs mer

SKRIVHANDBOK FÖR OSS PÅ FACKFÖRBUNDET ST

SKRIVHANDBOK FÖR OSS PÅ FACKFÖRBUNDET ST SKRIVHANDBOK FÖR OSS PÅ FACKFÖRBUNDET ST Ett ST gemensamt och genomtänkt Det här häftet vänder sig till dig på Fackförbundet ST som skriver texter av olika slag. Med texter avses skriftlig kommunikation

Läs mer

MANUSKRIPT- OCH FÖRFATTARVÄGLEDNING

MANUSKRIPT- OCH FÖRFATTARVÄGLEDNING MANUSKRIPT- OCH FÖRFATTARVÄGLEDNING Vårdförlaget 1 Denna bok är delvis baserad på Marie Henschen och Gunilla Klose: Bra manuskript, Studentlitteratur 2004. Vänligt tillstånd att återge vissa sidor har

Läs mer

Uppdaterad Att skriva texter i jobbet. Vårdat, enkelt och begripligt

Uppdaterad Att skriva texter i jobbet. Vårdat, enkelt och begripligt Uppdaterad 2018-10-01 Att skriva texter i jobbet Vårdat, enkelt och begripligt Fastställt av: kommunens ledningsgrupp Fastställt datum: 2016-06-27 Dokumentet gäller till och med: tills vidare Dokumentet

Läs mer

Klarspråk i handlingar för politiska beslut

Klarspråk i handlingar för politiska beslut Klarspråk i handlingar för politiska beslut Riktlinjer & checklista Här hittar du råd och riktlinjer för struktur och språk i tjänsteutlåtanden och andra dokument som ingår i de politiska handlingarna.

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

COPYPLATTFORM GRAFISK MANUAL VÅRA VISUELLA GRUNDKOMPONENTER

COPYPLATTFORM GRAFISK MANUAL VÅRA VISUELLA GRUNDKOMPONENTER COPYPLATTFORM GRAFISK MANUAL VÅRA VISUELLA GRUNDKOMPONENTER COPYPLATTFORM I och med att vi på Företagarna är många och utspridda i landet, är det viktigt att kommunikationen är enhetlig. Precis likt ett

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKILJETECKEN GRAMMATIK ORD OCH STAVNING STORA OCH SMÅ BOKSTÄVER. Förkortningspunkter Semikolon Tankstreck Citat Parenteser (SIC)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKILJETECKEN GRAMMATIK ORD OCH STAVNING STORA OCH SMÅ BOKSTÄVER. Förkortningspunkter Semikolon Tankstreck Citat Parenteser (SIC) Skrivregler INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKILJETECKEN Förkortningspunkter Semikolon Tankstreck Citat Parenteser (SIC) 4 4 GRAMMATIK Undvik rubriksättarsjukan De och dem Adjektiv i plural 4 5 5 ORD OCH STAVNING

Läs mer

Hur gör man? Det finns två olika tillvägagångssätt. FoU Kronoberg

Hur gör man? Det finns två olika tillvägagångssätt. FoU Kronoberg Instruktioner för rapportmallen Syftet med mallen är att du sparar tid och slipper formatera ditt dokument manuellt samt att mallen skapar enhetlighet i FoU Kronobergs rapport- och skriftserier. Hur gör

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Svenska skrivregler PDF ladda ner. Författare:.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Svenska skrivregler PDF ladda ner. Författare:. Svenska skrivregler PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Ny, efterlängtad upplaga! SVENSKA SKRIVREGLER är det allmänna rättesnöret i Sverige för skrivtekniska frågor och ett oumbärligt

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Svenska skrivregler PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Svenska skrivregler PDF ladda ner Svenska skrivregler PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Språkrådet. Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar texter: stor och liten bokstav,

Läs mer

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen

Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Kommunikationschefen Version: 1 Beslutsinstans: Kommunikationschefen 2(6) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2015-01-30 Nyutgåva Gun Råberg Kjellerstrand 3(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VÅRDAT, ENKELT OCH

Läs mer

Språkliga anvisningar. Inledning. Vilka texter ska anvisningarna användas för? Vad innehåller anvisningarna?

Språkliga anvisningar. Inledning. Vilka texter ska anvisningarna användas för? Vad innehåller anvisningarna? 1(10) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-1688 Exp. den: 2013-04-02/EME STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Kommunikation och media Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Mot bättre webbtexter. Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation

Mot bättre webbtexter. Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation Mot bättre webbtexter Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation Upplägg» Vad som gäller för alla texter och i synnerhet webbtexter» Ställ gärna frågor!» Tid

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Svenska skrivregler PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Svenska skrivregler PDF ladda ner Svenska skrivregler PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Svenska skrivregler är utgivna av Svenska språknämnden. Svenska språknämndens rekommendationer för hur man skriver och utformar

Läs mer

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande Skrivguiden Sex steg som förbättrar ditt skrivande Sex steg till bättre texter Vi på Semantix vet vad som fångar läsaren. Den här guiden innehåller våra bästa tips, som hjälper dig på vägen mot att bli

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

RÄTTNINGSMALL. Delprov A. Språkform och språknorm (2013) MÅLSPRÅK SVENSKA. Anvisningar

RÄTTNINGSMALL. Delprov A. Språkform och språknorm (2013) MÅLSPRÅK SVENSKA. Anvisningar 1 MÅLSPRÅK SVENSKA Delprov A. Språkform och språknorm (2013) RÄTTNINGSMALL Anvisningar I var och en av de följande tjugo meningarna finns det ett brott mot olika slags skriftspråksnormer som gäller för

Läs mer

Externa skribenter som anlitas för att skriva i vårt namn bör ta del av dessa språkliga riktlinjer.

Externa skribenter som anlitas för att skriva i vårt namn bör ta del av dessa språkliga riktlinjer. Språkliga riktlinjer Stockholms läns landstings språkliga riktlinjer ger vägledning för hur vi ska uttrycka oss. Riktlinjerna gäller främst för de texter som tas fram till informationsbroschyrer, annonser,

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer Utgåva nr 2 2011-05-12 Innehåll Sökoptimering 4 Rubriker 5 Textinnehåll 7 Bilder 9 Länkar 11 Underlätta 13 Lästips 14 Inledning Handbok för webbredaktörer är till för att hjälpa

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO22 Dnr HUM 2008/208-514 Beslutsdatum 2008-06-04 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Språkliga riktlinjer Stockholms läns landsting

Språkliga riktlinjer Stockholms läns landsting Språkliga riktlinjer Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landstings (SLL:s) språkliga riktlinjer ger vägledning för hur vi ska uttrycka oss. Riktlinjerna gäller främst för de texter som

Läs mer

2014-09-22. Affisch, poster och handout. Affisch ett informations- eller reklamanslag. Poster en affisch som används akademiska sammanhang

2014-09-22. Affisch, poster och handout. Affisch ett informations- eller reklamanslag. Poster en affisch som används akademiska sammanhang Affisch, poster och handout Affisch ett informations- eller reklamanslag Poster en affisch som används akademiska sammanhang Handout Ett stödpapper som är en sammanfattning av din poster 2014-09-22 Vad

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

Skilje tecken. Punkt, komma med mera Svenska 1 Marie Buhr

Skilje tecken. Punkt, komma med mera Svenska 1 Marie Buhr Skilje tecken Av Punkt, komma med mera Svenska 1 Marie Buhr VAD ÄR ETT SKILJETECKEN? Ett skiljetecken skiljer meningar, satser och ord från varandra. STORA skiljetecken skiljer meningar från varandra.

Läs mer

Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser

Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser Syftet med webbplatserna är att marknadsföra de kommunala förskolorna och skolorna. Webbplatserna ska också fungera som en informationskanal

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod.

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Semikolon Hans Larsson Jag har försökt att sluta men det är alldeles för svårt. Sluta att använda semikolon alltså. Detta

Läs mer

Skrivar. verkstad. hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE

Skrivar. verkstad. hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE Skrivar verkstad hjälp till självhjälp i skrivandet SKRIVARVERKSTADENS SKRIVGUIDE Skrivarverkstadens skrivguide De texter du skriver under utbildningen ska vara välskrivna. För att göra det kan du inte

Läs mer

Delprov A. Språkform och språknorm (2014) RÄTTNINGSMALL

Delprov A. Språkform och språknorm (2014) RÄTTNINGSMALL 1 MÅLSPRÅK SVENSKA Delprov A. Språkform och språknorm (2014) RÄTTNINGSMALL Anvisningar I var och en av de följande tjugo meningarna finns det ett brott mot olika slags skriftspråksnormer som gäller för

Läs mer

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör)

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör) 2014-12-02 Version 2.1 Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Brevlådebevakare (vårdenhetsadministratör) Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal) Ing. 88, Akademiska sjukhuset Landstingets

Läs mer

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Civilrätt C Juristprogrammet Uppsatsföreläsningar C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Laura Carlson 2016 Formalia Antalet ord Uppsatslängden ska vara minst 3 500 och maximalt 4 000 ord (inklusive

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Välkommen. till förskrivarutbildning!

Välkommen. till förskrivarutbildning! Välkommen till förskrivarutbildning! Så här påverkas förskrivningsprocessen av patientlagen Vad säger juridiken, vad har förändrats, hur gör vi i Västmanland och vilket stöd ges på nationell nivå för att

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

Skriv tillgängligt på webben

Skriv tillgängligt på webben Skriv tillgängligt på webben Webbhandledning för Huddinge kommun Remissversion januari 2007 Kommunstyrelsens förvaltning/informationsavdelningen Januari 2007 Förord Skriv tillgängligt på webben Webben

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser s råd och tips om: Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser TEXT ÄR MER ÄN ORD Innehåll Språk Form Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tankereda är A och O! VETENSKAPLIGHET Förhållningssättet

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Rapporter En lathund för studenter

Rapporter En lathund för studenter Rapporter En lathund för studenter Magnus Merkel Reviderad av Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2002-08-20 Vem skriver du för? Varför? En akademisk

Läs mer

Sovra i materialet. Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Korta ner långa texter.

Sovra i materialet. Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Korta ner långa texter. Sid 1 (6) Skriva för webb Att skriva för webben handlar om att skriva kort och enkelt för att fånga läsaren. Relevant innehåll Fundera över vad läsaren vill veta. Skriv för målgruppen. Sovra i materialet.

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora Dnr 98:110

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora Dnr 98:110 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) 1998-06-03 Dnr 98:110 Kursplan för SKRIVA SVENSKA. Skriftlig framställning för studier och arbetsliv, 5 poäng. SVA 114 1 Fastställande och giltighet Kursplanen är fastställd

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

2010 & 2014/AO & JL. Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken.

2010 & 2014/AO & JL. Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken. Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken. 1 Innehåll Grundläggande regler för att skriva... 3 Hur läser man på webben?... 3 Underlätta för läsaren... 3 Länkar och hänvisningar...

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Anna Hass språkkonsult i svenska

Anna Hass språkkonsult i svenska Skriv effektiva webbtexter Anna Hass språkkonsult i svenska rätt fel fint fult bra dåligt användbart 2 Skrivandets tre faser analysera skriva bearbeta 3 Kommunikationsprocessen effekt! (Mottagaren gör

Läs mer

Skrivregler FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN Riktlinjer, version 1 12 juli 2016

Skrivregler FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN Riktlinjer, version 1 12 juli 2016 Skrivregler FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN Riktlinjer, version 1 12 juli 2016 Innehållsförteckning DÄRFÖR BEHÖVER VI SKRIVREGLER Så ska du använda skrivreglerna... 3 Därför ska vi skriva i klarspråk... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Språket på SLU:s webbar

Språket på SLU:s webbar Språket på SLU:s webbar Eva-Marie Ek Språkkoordinator SLU:s språkpolicy Klarspråk Parallellspråkighet Hög språklig kvalitet 1 Klarspråk = mottagaranpassning innehåll ta bara med relevant information struktur

Läs mer

Helsingborgs stads skrivregler

Helsingborgs stads skrivregler Helsingborgs stads skrivregler 1 Alla har rätt att förstå vad vi skriver Vi i Helsingborgs stad arbetar för helsingborgarna. Det vi gör har betydelse för dem som bor och verkar här. Därför är det viktigt

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2011 10 13kl. 9.00 13.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels och apoteksområdet, bok

Läs mer