SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden"

Transkript

1 SKRIVHANDLEDNING Klarspråk på Kronofogden

2 Innehåll Varför klarspråk?... 3 Utgå från läsaren... 4 Börja med det viktigaste... 6 Strukturera din text... 7 Tänk på tonen... 9 Tala till läsaren Skriv enkla meningar Använd ett aktivt, enkelt och konkret språk Använd moderna ord och förklara nödvändiga fackord Skriva mejl Skrivregler att tänka på... 21

3 Varför klarspråk? I ditt arbete på Kronofogden möter du många människor. Ibland kommunicerar du via telefon eller ansikte mot ansikte, ibland via brev. Oavsett kanal är det en sak som inte förändras, nämligen att många av människorna du möter befinner sig i en svår och pressad situation. Då är det inte alltid lätt att nå fram. Den skriftliga kommunikationen kan vara extra knepig, eftersom läsaren inte har möjlighet att be dig att förklara om något upplevs som oklart. Om läsaren inte förstår vad du menar blir det svårt för honom eller henne att göra rätt. Därför måste vi som myndighet göra oss förstådda. Genom att skriva klarspråk bidrar vi både till att vår verksamhet flyter smidigare och att medborgarnas förtroende för oss ökar. Med klarspråk menas språk som dels är tydligt, dels är begripligt för avsedda mottagare. I grunden är klarspråk en fråga om demokrati alla har rätt att förstå vad vi som arbetar på en myndighet skriver. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt. Det måste vara kundens förutsättningar och behov som styr, och våra kundundersökningar visar att vi inte når hela vägen fram i vårt språk i dag. Den här skrivhandledningen bygger på vår riktlinje för språket och visar hur vi kan leva efter principerna i riktlinjen. Skrivhandledningen hjälper oss att öka begripligheten i våra texter och därmed öka kundens möjlighet att göra rätt. På så sätt blir det lättare för både oss och våra kunder. Eva Liedström Adler, rikskronofogde Cecilia Liljenrud, kommunikationsdirektör 3

4 1 Utgå från läsaren Börja med att fundera över för vem och varför du skriver. Det är först när du vet vem du skriver för som du kan anpassa din text efter mottagaren. Vad vill du att läsaren ska veta eller göra efter att ha läst texten? Att enbart informera räcker inte som syfte. Skriv endast sådant som är relevant för läsaren och situationen. Begränsa alltså informationen till det viktiga utelämna onödiga detaljer. Vad kan läsaren förväntas veta? Utgå från läsarens förkunskaper. Vad kan tänkas leda till följdfrågor hos läsaren? En viktig del av Kronofogdens förebyggande och aktiverande arbetssätt handlar just om att de kunder som hamnar hos oss känner till vad som händer i nästa steg. Förklara eller informera därför redan nu om sådant som kan bli relevant längre fram. Låt läsarens perspektiv och inte myndighetens rutiner avspegla sig i texten. 4

5 Skriv utifrån läsarens perspektiv Du är restförd med Du är skyldig Ansökan ska skickas till Skicka din ansökan till Har din text flera mottagare? Ibland har din text flera olika läsare. Kanske är den ena mottagaren en myndighet och den andra en privatperson. Då kan läsarnas förkunskaper och förutsättningar att ta till sig informationen variera. Målet måste vara att alla ska förstå din text skriv enkelt och begripligt så att så många som möjligt förstår. 5

6 2 Börja med det viktigaste Låt huvudbudskapet komma först i din text. Ofta är det som är nytt viktigast. I ett ärende som pågått under en längre tid är de senaste händelserna de mest intressanta för läsaren. Sammanfatta huvudbudskapet Tänk på att läsaren kanske inte läser hela din text. En sammanfattning underlättar därför för läsaren. I väldigt korta brev kan den första meningen sammanfatta huvudbudskapet. Det viktigaste först I ett beslut är själva beslutet viktigast och ska därför komma först. Så här kan du lägga upp ett beslut: 1. Beslut/ställningstagande. 2. Beskrivning av ärendet. 3. Motivering. 4. Vid behov: Ärendets fortsatta handläggning. Självklart kan ett beslut behöva innehålla mer än dessa punkter. Det kan dessutom vara bra att sammanfatta ditt beslut, särskilt om texten är lång. 6

7 3 Strukturera din text För att göra texten överskådlig kan du använda dig av bland annat rubriker, sambandsord och en logisk styckeindelning. Punktlistor kan också bidra till en överskådlig struktur. Om din text har en bra struktur har du gjort mycket för att underlätta för din läsare. Rubriker ska vägleda Rubriker ska säga något om texten och på så sätt vägleda läsaren. Undvik därför intetsägande rubriker som Allmänt. Däremot behöver en rubrik inte säga allt; då blir den lätt för lång. En rubrik ska vara tydlig och enkel. Använd därför inte fackord i rubriken. Tänk också på att inte sätta ut punkt efter en rubrik. Underrubriker hjälper till Du kanske inte skriver så långa texter på jobbet att du behöver underrubriker. Om du skriver till exempel ett utmätningsbeslut i Init skapas underrubrikerna automatiskt, men tanken bakom underrubriker kan ändå vara bra att känna till. Underrubriker hjälper läsaren att orientera sig i texten. Därför är det viktigt att de är informativa och lätta att förstå. Underrubrikerna kan även vara en hjälp för dig att strukturera texten. Det ska i princip vara möjligt att sätta en rubrik för varje stycke. Detta fungerar bra om du följer principen för en logisk styckeindelning: en tankegång ett stycke. 7

8 Sambandsord underlättar Sambandsord binder samman texten och gör sambanden tydligare. Exempel på sambandsord: eftersom därför alltså men däremot. Exempel på en mening med sambandsord En betalningsanmärkning är en anteckning hos kreditupplysningsföretagen om att du inte har skött dina betalningar. Det är alltså inte Kronofogden som ger betalningsanmärkningar. Punktlistor ger överblick Ibland innehåller din text redogörelser eller uppräkningar. Då kan punktlistor användas för att göra texten mer överskådlig. Exempel på en punktlista I vår utredning tar vi hänsyn till hur stora inkomster du och övriga i hushållet har om det finns barn i hushållet vilka kostnader ni har för till exempel bostad och barnomsorg. 8

9 4 Tänk på tonen Tonen i texten är mycket viktig, både för begripligheten och för hur läsaren uppfattar oss som myndighet. De flesta medborgare utgår från att vi handlar korrekt, och vi bör också signalera att vi utgår från att våra kunder vill göra rätt. Utgångspunkten för den här skrivhandledningen är att vi ska vara tydliga och begripliga i vår kommunikation. Men för att vårt budskap ska gå fram och för att vi ska uppfattas såsom vi önskar är det också viktigt att vi uttrycker oss mänskligt och lyhört. Mänskligt och lyhört Att uttrycka sig mänskligt och lyhört handlar i detta fall om att vara så personlig som situationen tillåter. Självklart ska vi som jobbar på en myndighet uttrycka oss professionellt och korrekt, men det finns ingen anledning till onödigt stela och opersonliga formuleringar. Läsarens möjlighet att ta till sig texten ökar sannolikt om du i stället använder en vänlig ton och visar att du har förståelse för kundens situation. 9

10 Hur stelt och formellt kan bli mänskligt och lyhört Använd gärna personliga pronomen såsom vi och du när det går. På så sätt visar du att det är människor bakom ärendet. När Kronofogden har tagit emot ansökan kommer Kronofogden att utreda om gäldenären uppfyller kraven i skuldsaneringslagen. När vi har tagit emot din ansökan kommer vi att utreda om du uppfyller kraven i skuldsaneringslagen. Byt ut stela formuleringar mot ett personligt tilltal: Enligt den information som inkommit till myndigheten så Om jag har förstått dig rätt så Inled inte din text med att hänvisa till en bestämmelse eller paragraf. Ibland är sådana hänvisningar nödvändiga, men låt dem i så fall komma längre fram i texten. Tänk också på att förklara lagtexten om du tror att den kan vara svår för mottagaren att förstå. Att tänka på tonen i texten handlar helt enkelt om att fundera på hur vi säger något, inte bara vad vi säger. Små ord och respektfulla formuleringar kan göra stor skillnad. 10

11 5 Tala till läsaren Genom att tala direkt till din läsare underlättar du för honom eller henne att ta till sig innehållet i texten. Men hur ska vi då tilltala läsaren? Jo, vi skriver du till fysiska personer, ni till juridiska personer och dödsbon. När vi talar om oss själva kan Kronofogden ibland bytas ut mot vi. Det är ett enkelt sätt att göra texten mindre stel och mer personlig. Tala till läsaren, inte om läsaren Om du till exempel skriver till en gäldenär är det bättre att använda direkt tilltal än att benämna gäldenären som just gäldenär: gäldenärens personuppgifter dina personuppgifter 11

12 6 Skriv enkla meningar Låt meningens huvudbudskap komma tidigt När vi läser en mening vill hjärnan så snabbt som möjligt få huvudbudskapet klart för sig. Annars blir det för mycket för korttidsminnet. Därför är det jobbigt att läsa meningar med mycket information före det verb som bär meningens huvudbudskap. I exemplet nedan är verben som bär meningens huvudbudskap kursiverade. Som du ser har vi delat upp informationen i två meningar. Vänta inte med meningens huvudbudskap Ett skäl bland flera till att myndigheten tillsatt ett projekt med uppgift att göra en översyn av uppföljningen av rättslig kvalitet är att man i årsredovisningen till regeringen inte kunnat uttala sig om kvalitetsutvecklingen. Myndigheten har i årsredovisningen till regeringen inte kunnat uttala sig om kvalitetsutvecklingen. Detta är ett av flera skäl till att myndigheten har tillsatt ett projekt med uppgift att göra en översyn av uppföljningen av rättslig kvalitet. 12

13 Undvik inskjutna bisatser Du kan förenkla dina meningar genom att bryta ut en bisats och flytta den eller göra en egen mening av den. Om du försöker pressa in för mycket information i en mening blir den ofta svårläst. Dela upp i stället för att pressa in Gäldenären bör slutligen alltid få behålla det belopp för sina vanliga levnadskostnader, dvs. i ett hushåll normalt förekommande utgifter för t.ex. kost och kläder, som följer av föreskrifterna. Gäldenären bör slutligen alltid få behålla det belopp för sina vanliga levnadskostnader som följer av föreskrifterna. Med vanliga levnadskostnader menas 13

14 7 Använd ett aktivt, enkelt och konkret språk Använd ett aktivt och enkelt språk Det måste vara tydligt vem som ska göra vad. Undvik därför passiv form, alltså verbets s-form (till exempel skickas, ändras). Passiv form är vanligt i kanslisvenska, men är otydligt och skapar avstånd till läsaren. Skriv i stället direkta uppmaningar och var samtidigt tydlig med vad vi tänker göra. Hur passivt kan bli aktivt En avgift läggs på. Vi lägger på en avgift. Alla former av inkomst ska redovisas. Du ska redovisa alla dina inkomster. Bevis om mottagande av handling redovisas senast den 3 juni Skicka tillbaka delgivningskvittot till Kronofogden. Vi måste ha kvittot senast den 3 juni

15 Vid frågor kontaktas Om du har frågor kan du ringa eller skicka e-post I kanslisvenska är det också vanligt att göra om verb till fraser med substantiv. Det brukar skämtsamt kallas för substantivsjukan. Ett sådant skrivsätt tillför inte något det blir bara längre och krångligare. Använd i stället verb precis som vanligt. Undvik substantivsjukan genomföra utmätning utmäta varit föremål för prövning prövats inkomma med yttrande yttra sig Var konkret Ett konkret språk är enklare att förstå än ett abstrakt språk. Ordet utbildning är till exempel mer konkret än utbildningsåtgärder. Var konkret i stället för abstrakt eliminera fullgöra målsättningarna stryka uppnå målen 15

16 8 Använd moderna ord och förklara nödvändiga fackord Använd moderna ord Föreligga, rådrum och erhålla Ålderdomliga ord tenderar att göra texten stel och opersonlig. Men framför allt ökar risken att läsaren inte alls förstår vad du menar. Det finns ingen mening med att skriva du erhåller, eftersom du får betyder samma sak. Den enda skillnaden är att det sistnämnda är betydligt enklare att förstå. I Statsrådsberedningens Svarta listan får du tips på hur du kan ersätta ålderdomliga ord. Exempel på ålderdomliga ord som gör texten onödigt svår föreligga finnas rådrum tid (på sig) anmoda uppmana 16

17 Dela upp sammansatta verb Sammansatta verb gör texten onödigt svår och tung. Många av dessa verb kan faktiskt lösas upp, utan att betydelsen går förlorad. Exempel på sammansatta verb som kan delas upp medtaga ta med inbetala betala in överenskomma komma överens 17

18 Förklara eller byt ut fackord Det finns termer som är centrala för vår verksamhet och som vi behöver använda när vi kommunicerar. Det är viktigt att vi förklarar nödvändiga fackord för att de som inte är så insatta i vår verksamhet ska förstå vad vi menar. Går fackordet att byta ut? Ja: Byt ut. Skulden förfaller till betalning den 30 juni. Skulden ska vara betald senast den 30 juni. Om ordet behövs: Förklara i stället. Du kan bestrida yrkandet i ansökan. Du kan bestrida (invända mot) yrkandet i ansökan. Ett interimistiskt beslut om särskild handräckning kan verkställas direkt. Ett interimistiskt (tillfälligt och omedelbart) beslut om särskild handräckning kan verkställas direkt. Våra fackord en lista med förklaringar Listan över våra fackord innehåller förslag på utbytesord eller förklaringar som du kan använda dig av. Ofta handlar det om att behålla ordet och skriva en förklaring inom parentes. Listan hittar du på Utsökt. Du kan söka efter listan genom att skriva in våra fackord i sökfältet. 18

19 Ibland går det dessutom att göra omskrivningar för att slippa använda de krångliga orden. Exempel på hur du genom omskrivningar kan bli av med krångliga ord Om du väljer direkt tilltal till en gäldenär så behövs inte ordet gäldenär. Ur en arbetsgivares perspektiv är en anställd med löneutmätning i första hand en anställd, inte en gäldenär. Vet du att exekutionstiteln är en dom? I så fall blir texten mer begriplig om du skriver dom i stället för exekutionstitel. Det är inte säkert att läsaren förstår att han eller hon inte förstår I en undersökning som Kronofogden gjorde tillsammans med Skatteverket år 2005 sa sig fyra av fem av de intervjuade vara helt säkra på betydelsen av ordet borgenär. Men i själva verket gav endast var tjugonde av de intervjuade rätt svar. Det absoluta flertalet trodde nämligen att ordet betydde samma sak som borgensman. 19

20 Skriva mejl I dag skriver många av oss texter som ska läsas på skärmen. Det här ställer ökade krav på texten det är nämligen mer ansträngande för ögonen att läsa på skärmen än på papper. Alla skriver inte texter till webbplatser, men de flesta av oss skickar mejl. De allmänna skrivråden som du hittar i den här skrivhandledningen gäller även för mejl. Men mejl behöver vara ännu kortare och ännu enklare än brev som ska läsas på papper. Tips för ett begripligt mejl Välj en relevant och informativ titel på ämnesraden skriv gärna ut hela huvudbudskapet. Skriv kort längre texter kan du bifoga som fil. Skriv enkelt i mejl är det extra viktigt att undvika ett krångligt språk. Inled gärna varje stycke med en mening som sammanfattar styckets huvudbudskap. Använd dig av styckeindelning, rubriker och punktlistor för en överskådlig struktur. Saknar ditt e-postprogram stavningskontroll? I så fall är det extra viktigt att du kontrollerar att din text är rättstavad. 20

21 Skrivregler att tänka på Förutom att vi ska skriva begripligt ska vi på en myndighet förstås också skriva vårdat och konsekvent. Det kan vara svårt att hålla alla regler i huvudet. Nedan följer ett urval av skrivregler som underlättar för både dig och din läsare. Avstavningar Generellt sett bör vi inte avstava i våra texter, eftersom en ojämn högermarginal gör texten mer lättläst. Datum och klockslag I löpande text skrivs datum alltid med månadens namn och dag: den 24 maj I brevhuvuden och liknande skrivs datum med bindestreck: Svensk standard för klockslag är kl Du eller ni Vi på Kronofogden skriver du till fysiska personer, ni till juridiska personer och dödsbon. Undantaget är beslut som berör flera parter, där det inte är möjligt med direkt tilltal med du eller ni. Där måste du skriva ut namnen på parterna. Förkortningar När vi kommunicerar externt ska vi skriva ut de fullständiga orden i stället för att använda förkortningar. I kommunikationen med våra kunder ska vi alltid undvika interna förkortningar, såsom KFM, v-team och VO. 21

22 Paragraftecken Om du behöver hänvisa till författningstext ska siffran stå före paragraftecknet: 4. Hänvisar du till flera paragrafer skriver du: i 2 7, i 2, 4 och 11. Vill du hänvisa till alternativa författningsparagrafer skriver du bara ett paragraftecken: i 5, 7, 12 eller 23. I till exempel protokoll skriver man numera ofta bara siffran och utelämnar paragraftecknet. Procenttecken Ett mellanslag ska användas mellan siffran och procenttecknet: 12 %. I löptext kan du med fördel skriva ut ordet procent. Ska eller skall Vi på Kronofogden skriver ska. Hösten 2007 beslutade dessutom Regeringskansliet att skriva ska i alla texter, även författningstexter. Stavning Svenska Akademiens ordlista är den bästa hjälpen för stavning. Även stavningskontrollen i Word är en hjälp på traven. Men kom ihåg att alltid läsa igenom din text datorn upptäcker inte allt. Stor och liten bokstav Grundregeln är att egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav och beteckningar med liten. Namn på myndigheter börjar med stor bokstav, medan namn på avdelningar och enheter inom en myndighet börjar med liten bokstav. Vi skriver alltså Kronofogden, men delgivningen. 22

23 Styckeindelning Ett stycke ska bestå av en tankegång. Du markerar nytt stycke med en blankrad. Telefonnummer Telefonnummer grupperas på följande sätt: , och Tre tips för en korrekt och begriplig text: 1. Kontrollera stavningen med hjälp av stavningsprogrammet i Word. 2. Läs igenom din text högt. 3. Be en kollega läsa igenom texten. Är din text begriplig? Klarspråkstestet hjälper dig att ta reda på om dina texter är begripliga. Testet hittar du på Språkrådets webbplats: 23

24 Checklista Jag utgår från läsaren jag vet för vem och varför jag skriver. Den viktigaste informationen kommer först. Jag strukturerar min text genom till exempel vägledande rubriker, sambandsord och punktlistor. Tonen i texten speglar vårt förhållningssätt mänskligt och lyhört. Produktion: ETC Kommunikation Utgiven i januari 2014 KFM 984 utgåva 1 Klarspråk på Kronofogden Jag skriver enkla meningar. Jag använder ett aktivt språk där det framgår vem som ska göra vad. Jag använder moderna ord. Jag förklarar nödvändiga fackord.

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Skriv bättre i jobbet. En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre.

Skriv bättre i jobbet. En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre. Skriv bättre i jobbet En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre. Det viktigaste skrivrådet Vi börjar med det bästa och viktigaste skrivrådet av alla: Tänk på mottagaren! Nyckeln till en bra

Läs mer

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta 1 Skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta 2 Att tänka på innan du börjar skriva: Vad är ditt syfte med texten, vad ska mottagarna tycka, veta och göra? Vilka är dina mottagare? Hur är deras situation,

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Klarspråkstestet: rapporter

Klarspråkstestet: rapporter Klarspråkstestet: rapporter Innehåll Starta testet... 3 Namnet på din text... 3 Vilka är dina läsare?... 3 Vad ska läsaren kunna göra efter att ha läst rapporten?... 4 Frågorna... 5 Målgrupp och syfte...

Läs mer

Sovra i materialet. Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Korta ner långa texter.

Sovra i materialet. Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Korta ner långa texter. Sid 1 (6) Skriva för webb Att skriva för webben handlar om att skriva kort och enkelt för att fånga läsaren. Relevant innehåll Fundera över vad läsaren vill veta. Skriv för målgruppen. Sovra i materialet.

Läs mer

Klarspråksövning 2017

Klarspråksövning 2017 Klarspråksövning 2017 Vad är klarspråk? Språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna rikstermbanken.se Varför klarspråk på Kronofogden? Hjälper oss nå strategisk mål Bidrar till

Läs mer

Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare. Jennie Lind, SPV Språkexpert

Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare. Jennie Lind, SPV Språkexpert Välkomna! Helena Elfvendal, Bolagsverket Språkvårdare Jennie Lind, SPV Språkexpert Syfte med utbildningen Mål med utbildningen Skrivprocessen 1. Precisera syfte och målgrupp 2. Välj och prioritera innehåll

Läs mer

Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt

Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Avdelningen för utvärdering och lärande Enheten för inriktning av forskning Anvisningar Så här skrivs faktablad om MSB-finansierade forskningsprojekt

Läs mer

Har du koll på språkgranskningen? 15 februari 2018 Sara Rösare och Anki Mattson

Har du koll på språkgranskningen? 15 februari 2018 Sara Rösare och Anki Mattson Har du koll på språkgranskningen? 15 februari 2018 Sara Rösare och Anki Mattson Det här är Språkkonsulterna Vi gör världen begriplig! Vi är specialister på Begriplighet Lättläst Bank- och försäkringsspråk

Läs mer

Vårdat, enkelt och begripligt!

Vårdat, enkelt och begripligt! skriv för webben Här hittar du några enkla råd om skrivande. Vi riktar oss speciellt till dig som skriver på webben men råden kan användas av alla. Läs gärna mer i Språkrådets Svenska skrivregler för övergripande

Läs mer

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande Skrivguiden Sex steg som förbättrar ditt skrivande Sex steg till bättre texter Vi på Semantix vet vad som fångar läsaren. Den här guiden innehåller våra bästa tips, som hjälper dig på vägen mot att bli

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010.

Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010. Skrivhandbok 1 2 Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010. Skrivförnågon Iuppdragetattvaraledarebetonasoftabetydelsenaven godkommunikation.mendetgällerförståsintebarai

Läs mer

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod.

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Semikolon Hans Larsson Jag har försökt att sluta men det är alldeles för svårt. Sluta att använda semikolon alltså. Detta

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN 1 (14) SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 2011-10-10 2 (14) Innehållsförteckning Sida Språket i Valdemarsviks kommuns dokument är viktigt 3 Varför ska vi skriva

Läs mer

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken Skrivguide Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Klarspråk i handlingar för politiska beslut

Klarspråk i handlingar för politiska beslut Klarspråk i handlingar för politiska beslut Riktlinjer & checklista Här hittar du råd och riktlinjer för struktur och språk i tjänsteutlåtanden och andra dokument som ingår i de politiska handlingarna.

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Skrivguiden

Skrivguiden Skrivguiden www.goteborg.se 1 2 Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren

Läs mer

Att skriva klarspråk. Örjan Pettersson, Trafikverket

Att skriva klarspråk. Örjan Pettersson, Trafikverket Att skriva klarspråk Örjan Pettersson, Trafikverket De närmaste 50 minuterna Vad styr oss? Struktur och layout Stil och ton Meningsbyggnad Onödiga ord Onödigt slarv 2 Klarspråk? Klarspråk är myndighetstexter

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Mot bättre webbtexter. Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation

Mot bättre webbtexter. Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation Mot bättre webbtexter Workshop 2.10.2014/14.10.2014 Jannika Lassus Centret för språk och affärskommunikation Upplägg» Vad som gäller för alla texter och i synnerhet webbtexter» Ställ gärna frågor!» Tid

Läs mer

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund 2015 Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 1 Utgåva I, 2015 Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningarnas

Läs mer

Klarspråk och mottagaranpassning. makrillen älskar bra mat och Östersund

Klarspråk och mottagaranpassning. makrillen älskar bra mat och Östersund Klarspråk och mottagaranpassning makrillen älskar bra mat och Östersund Vad vet jag om Klarspråk? Vilka klarspråkstips känner jag till? (t.ex. undvik passiva verb, Svarta listan, långa meningar) Vad tycker

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Att skriva klarspråk. Skrivhandledning för Ale kommuns webbredaktörer

Att skriva klarspråk. Skrivhandledning för Ale kommuns webbredaktörer Att skriva klarspråk Skrivhandledning för Ale kommuns webbredaktörer Innehåll Inledning 4 Läsanvisning 5 Utgå från mottagaren 6 Läsarens perspektiv har företräde 6 Välj innehåll efter mottagaren 7 Skriv

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

Att skriva bättre i jobbet

Att skriva bättre i jobbet Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman Att skriva bättre i jobbet En basbok om brukstexter Fritzes Innehåll Inledning 11 TEXTEN SOM HELHET 13 Gör klart för dig varför du skriver

Läs mer

Skriva för webben. Det här är Helena. Kursmål. Skriva för webben. Språkkonsulterna. 18 november 2013

Skriva för webben. Det här är Helena. Kursmål. Skriva för webben. Språkkonsulterna. 18 november 2013 Skriva för webben 18 november 2013 Det här är Helena Hej! Kursmål Inspiration Verktyg för ett aktivt språk Kännedom om vad som gör texter intresseväckande Anpassa texten till besökarnas behov Men vad har

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007.

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007. 1.1.9.2 Kommunal författningssamling Beslutad av kommundirektören 2007-12-03 Här följer några råd och regler för dig som skriver i jobbet. Råden är tips som du kan använda dig av när du skriver. Reglerna

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Historien om mitt liv so far

Historien om mitt liv so far Historien om mitt liv so far Namn: Din första tid på högstadiet ska du ägna åt eftertanke och reflektion. Det är alltid bra att ta sig en funderare över hur man är som person, hur man har förändrats genom

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

SKRIVGUIDEN GÄLLER FRÅN , REVIDERAD

SKRIVGUIDEN GÄLLER FRÅN , REVIDERAD GÄLLER FRÅN 2011-11-21, REVIDERAD 2016-03-07 S SKRIVGUIDE är en enklare sammanställning av de regler vi använder när vi skriver. Vi är många medarbetare som skriver texter, och det är viktigt att vi alla

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för e-post

Riktlinjer för e-post Riktlinjer för e-post Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Att skriva enkla, begripliga texter. katarina.carlstein.carlsson@mtm.se

Att skriva enkla, begripliga texter. katarina.carlstein.carlsson@mtm.se Att skriva enkla, begripliga texter katarina.carlstein.carlsson@mtm.se 2 1 av 4 vuxna klarar inte av att läsa en nyhetsartikel och sedan återberätta den. 3 Lättläst för vem? Illustration Helena Shutrick

Läs mer

Praktiska skrivråd för hassleholm.se

Praktiska skrivråd för hassleholm.se SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ WEBBEN 1(6) Datum 2015-04-01 Praktiska skrivråd för hassleholm.se Vi som arbetar med webben har ett ansvar för hur kommunens texter ser ut. Att skriva lättbegripligt klarspråk är att

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Så här gör du. Utbildningens ingångssida

Så här gör du. Utbildningens ingångssida Så här gör du Verkställighet - grund är en datorbaserad utbildning och anpassad för självstudier. Här får du veta hur du ska genomföra dina studier. Utbildningen utspelas i en kontorsmiljö. Du kommer att

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

SPRÅKLIG PROFIL. Råd och riktlinjer för hur du ska uttrycka dig i text

SPRÅKLIG PROFIL. Råd och riktlinjer för hur du ska uttrycka dig i text SPRÅKLIG PROFIL Råd och riktlinjer för hur du ska uttrycka dig i text Språklig profil för Saco-S En språklig profil visar hur du ska uttrycka dig i text. Råden och riktlinjerna gäller alla våra texter,

Läs mer

Varför krånglar makten till språket och vad får det för effekter?

Varför krånglar makten till språket och vad får det för effekter? 1 Varför krånglar makten till språket och vad får det för effekter? Upplägg Myndigheternas språk i grunden en fråga om demokrati Från auktoritet till rationalitet Hur lär sig jurister att skriva juridiska?

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Vera som är häxa. Hennes kompis Sira fick en häxkvast när hon fyllde år. Vera vill också ha en kvast. Problemet är att hennes föräldrar

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Språkguide för villkorstexter Vårdguidens e-tjänster

Språkguide för villkorstexter Vårdguidens e-tjänster Språkguide för villkorstexter 1177 Vårdguidens e-tjänster Språkguide för villkorstexter i 1177 Vårdguidens e-tjänster En guide för dig som arbetar med att skapa e-tjänster. Här får du stöd och råd kring

Läs mer

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05

Att jobba med. alla svaren, utan att våga ställa frågorna. 2010-01-05 Att jobba med språkvård ård är inte att ha alla svaren, utan att våga ställa frågorna. Våga fråga! Arbetssätt och metoder i praktiskt språkvårdsarbete Kristin Aastrup Språkvårdare Bolagsverket kristin.aastrup@bolagsverket.se

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Klarspråk. i kommunen

Klarspråk. i kommunen Klarspråk i kommunen BILAGA I FIKT 8/2012 02 KLARSPRÅK Vad är klarspråk? Att skriva klarspråk borde egentligen vara ganska enkelt. Det handlar om att inte krångla till texten, utan skriva så att mottagaren

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för dig som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av vilka typer av satser som finns i språket, vilka former de har och vilken funktion

Läs mer

Språkboken Skriv lätt

Språkboken Skriv lätt Språkboken Skriv lätt Att författningen icke heller kan främja den mellan staden och medborgarna önskvärda enigheten, som aldrig lärer kunna vinnas, om eller när, såsom här skett, för den enskilde, vilken

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

36 steg till bättre texter

36 steg till bättre texter 36 steg till bättre texter Av Tomas Dalström journalist, med förflutet som copywriter, scriptwriter/byråproducent samt manusförfattare för radio, film/tv, webben och interaktiva produktioner. En vanlig

Läs mer

Innehåll. [dölj]

Innehåll. [dölj] 2017-06-26 http://wiki.sverok.se/wiki/l%c3%a4ttl%c3%a4st Lättläst Innehåll [dölj] 1Guide till att skriva lättläst text o 1.1Välj enkla ord o 1.2Layout o 1.3Sammansatta ord o 1.4Rak ordföljd o 1.5Förkortningar

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Att skriva för webbplatsen. Stöd för webbredaktörer

Att skriva för webbplatsen. Stöd för webbredaktörer Att skriva för webbplatsen Stöd för webbredaktörer Innehåll Riktlinjer för högskolans webbplats... 3 Webbplatsen ska göra det den gör bäst... Fel! Bokmärket är inte definierat. Användarens behov styr hur

Läs mer

Klarspråk som politik och praktik

Klarspråk som politik och praktik Klarspråk som politik och praktik ett demokratiprojekt eller tips och råd i arbetet? Lena Lind Palicki Språkrådet Vad är klarspråk? Myndighetsspråkvård Mottagaranpassning Ett enkelt och tydligt språk Ett

Läs mer

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen.

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Spågumman Spågumman förutspår vad som ska hända i en text. Hon kan ibland även gissa vad en bok ska handla om genom att titta på bilden som finns på bokens framsida. Spågumman hjälper dig att sätta igång

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige 2017

Landsorganisationen i Sverige 2017 Språkguide Landsorganisationen i Sverige 2017 Foto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Produktion och tryck: Bantorget Grafiska AB, Stockholm 2017 isbn 978-91-566-3237-2 lo 17.11 500 LOs språkguide 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Skriva berättande texter

Skriva berättande texter Skriva berättande texter Skriva berättande texter stavning, stor bokstav och punkter styckeindelning och struktur utvecklade svar textbindning och ett varierat språk grammatik Stavning, stor bokstav och

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer