SKRIVHANDBOK FÖR OSS PÅ FACKFÖRBUNDET ST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKRIVHANDBOK FÖR OSS PÅ FACKFÖRBUNDET ST"

Transkript

1 SKRIVHANDBOK FÖR OSS PÅ FACKFÖRBUNDET ST

2

3 Ett ST gemensamt och genomtänkt Det här häftet vänder sig till dig på Fackförbundet ST som skriver texter av olika slag. Med texter avses skriftlig kommunikation med interna och externa mottagare som till exempel medlemmar, förtroendevalda och kollegor. Syftet med häftet är att vi på ett gemensamt och genomtänkt sätt ska kommunicera på läsarens villkor samtidigt som vi stärker bilden av ST som ett kompetent, utvecklande och öppet förbund där medlemmen är i fokus. Genom att vara tydliga och samstämmiga i vår kommunikation visar vi att vi är ett ST. Ett ST som tillsammans bygger ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle. Anna Wickman Kommunikationschef

4 Skapa och utveckla relationer Våra texter ska förmedla information och samtidigt bidra till att vi skapar nya och utvecklar befintliga relationer. Kommunikationen ska präglas av att vi talar med, inte till. Målet är att skapa en ännu starkare samhörighet inom förbundet och en nyfikenhet på ST hos den som ännu inte gått med. Vem skriver jag för? Du bör försöka skapa en bild av de som ska läsa din text innan du börjar. Fundera därför över följande frågor: Hur väl känner de till ämnet? Vilken information är mest intressant för dem? Hur mycket vet de om fackligt arbete och ST? Hur når du dem lättast? Nyhetsbrev? Facebook? Twitter? Webben? Hur du bygger upp din text och vad du trycker på i ditt budskap beror bland annat på hur du svarar på dessa frågor. Tänk på att det gäller att inkludera läsaren. Din text ska ge läsaren något. Vad vill jag uppnå? Tänk igenom syftet med texten innan du börjar skriva. Vad vill du att läsarna ska tänka eller känna efter att de har läst texten? Räcker det med att de förstår budskapet eller vill du även att mottagaren ska agera eller engagera sig på något sätt? Om du uppnår ditt syfte med texten beror mycket på om du lyckas utforma informationen utifrån deras behov, intresse och förkunskaper. Vad är mervärdet för läsaren? För att uppnå ditt mål med texten måste du tidigt fånga läsarnas intresse och ge läsarna den information eller upplevelse de vill ha. Det går inte att skriva långa och svåra texter och tro att läsaren kommer att ta sig tid att läsa dem bara för att du anser att innehållet är viktigt. Kort sagt, du måste fundera över vad läsarna kan tänkas vilja ha ut av texten och göra budskapet intressant för dem. Hur bidrar texten till att stärka bilden av ST? All kommunikation ska spegla STs grundläggande värderingar och bidra till att vi når våra mål. Din text ska därför: ha medlemmen i centrum utgå från STs grundläggande värderingar om allas lika värde präglas av ett värvande synsätt ha ett inkluderande förhållningssätt tydliggöra att ST är experter på statlig verksamhet

5 Ett personligt och inkluderande ST Så skriver vi ST Fackförbundet ST är vårt formella namn. I dagligt tal och i sammanhang där ST är känt, kallar vi oss helt kort: ST. Detsamma gäller i löpande text - men vi skriver alltid ut hela namnet Fackförbundet ST första gången i en text. På sociala medier kan vi skriva Facket ST. Avdelningarna inom ST kallas ST inom berörd myndighet/bolag/företag skrivs: ST inom Försäkringskassan. Sektionerna skrivs: ST inom Försäkringskassan, sektion Skåne. När vi räknar upp flera avdelningar i löpande text kan vi skriva: STs avdelningar inom Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi skriver alltid ST med stora bokstäver. ST i genitiv skrivs utan kolon: STs motto är En arbetsplats en fackförening. ST Direkt, ST Karriär & utveckling och ST Student skrivs utan bindestreck, med stor bokstav i början av ordet som följer ST. När ST kombineras med mer allmänna benämningar används bindestreck: ST-medlem, ST-avdelning. Hur vi vill uppfattas Vår kommunikation ska bidra till ökat engagemang och större delaktighet. Därför är det viktigt att tänka på vår ton och vårt tilltal när vi skriver texter. Våra texter ska bidra till att vi uppfattas som: aktiva utvecklande synliga Ett direkt och personligt tilltal Skriv direkt till läsaren. Tilltala med du (med liten bokstav). När du skriver om ST som avsändare kan du skriva vi när det passar. Därmed inkluderar du din läsare i den fackliga gemenskapen och markerar att det är medlemmarna som är förbundet.

6 Skriv aktivt Om din text ska bli intressant för läsaren bör du använda ett aktivt språk. Det handlar både om att fånga läsarens intresse och om att lyfta fram ST som ett aktivt och engagerat förbund. Exempel: Istället för Vi ser en ökning i arbetslösheten. skriv så här Vi ser att arbetslösheten ökar. Fler exempel Beslutet att höja hyran för en bostad kan beskrivas på flera sätt: Ett hyreshöjningsbeslut genomfördes. Ett beslut om att hyrorna ska höjas genomfördes av styrelsen. Styrelsen genomförde ett beslut om att hyrorna ska höjas. Styrelsen beslutade att hyrorna ska höjas. Det är bara i det sista alternativet som det är tydligt vilka som fattade beslutet (hämtat från programmet Språket i P1). Välj ord som ger rätt signaler Våra ord signalerar ofta mer än vi tänker på. Välj dem därför med omsorg. Skriver vi exempelvis: Vi är knappt medlemmar så antyder vi att det är lite. Om vi istället skriver Vi har nästan medlemmar så ger vi bilden av att det är mycket och att vi är på uppgång. Inkluderande kommunikation ST står för allas lika värde. Vår kommunikation ska välkomna fler till förbundet och bidra till ett mer jämlikt och inkluderande samhälle och arbetsliv. Därför behöver vi vara medvetna om vad vi förmedlar genom vår kommunikation. Det handlar exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och om man bor i en stad eller på landsbygden. Använd enkelt språk När du ska skriva inkluderande är det viktigt att du skriver så alla förstår och känner igen sig i din text. I vår kommunikationsstrategi står det att vi ska ha: Ett rakt och enkelt språk som är inkluderande, lätt att förstå oavsett ålder och etnicitet. Vi skriver korta meningar, skriver ut förkortningar och använder oss av alternativ till svåra ord. Även om du vet att dina läsare är insatta i de begrepp du använder så är det säkrast att skriva så att alla kan förstå i den mån det är möjligt. Många texter vidarebefordras och dyker upp i andra sammanhang och för andra målgrupper som kanske inte är lika insatta.

7 Våra skrivregler är inte bara en fråga om tillgänglighet utan även en demokratifråga. Om våra medlemmar ska kunna påverka måste de förstå vilka som är aktörer och hur beslutsprocessen går till. Undvik benämningar som förstärker stereotypa föreställningar Skriv riksdagsledamot istället för riksdagsman, kassabiträde istället för kassörska och partner istället för make, pojkvän, fru eller tjej. Undvik också uttryck som kvinnlig chef, vilket bekräftar normen att chefer är män. Välj könsneutrala böjningar och använd gärna hen Traditionellt har adjektiv och andra bestämningar böjts efter genus: den store mannen, den stora kvinnan. I dag kan a-formen användas oavsett kön. Skriv därför hellre den stora mannen. Använd gärna hen när du skriver om/till en ospecificerad grupp. Då slipper du använda det klumpigare han eller hon för att markera att du syftar på eller vänder dig till både kvinnor och män. Undvik krångliga ord Krångla inte till din text. Använd korta och vanliga ord. Om du måste du använda fackuttryck förklara vad de betyder första gången de förekommer i texten. Många ord kan tolkas på olika sätt. Därför kan det ibland vara bra att förklara du menar med ordet i det aktuella sammanhanget om något känns oklart. Ska eller skall, inte eller icke, bara eller blott? Många ord finns i olika former. Hur vi väljer att använda dem påverkar upplevelsen av texten och av ST. Skall och icke är exempel som kan kännas något ålderdomliga och riskerar därför att skapa distans till läsaren. Använd därför det mer personliga ska istället för skall, inte istället för icke och bara istället för blott. Skriv kortfattat Att skriva kortfattat handlar om att våga göra urval. Allt ska ha ett syfte och en betydelse för läsaren annars behöver det inte finnas med. Här är några goda råd av författaren George Orwell: Använd aldrig ett långt ord när du kan använda ett kort. Om det går att stryka ett ord, stryk det alltid.

8 Det viktigaste först Bestäm vad du vill ha sagt innan du börjar skriva. Börja sedan med det viktigaste och fyll därefter på med detaljer och bakgrund. De flesta tappar orken om de måste ta sig igenom omfattande bakgrundsbeskrivningar innan de kommer fram till poängen. Om det viktigaste ligger i slutet av texten riskerar du att folk inte kommer läsa eftersom många skummar för att se om texten är intressant nog att läsa ordentligt. Skriv tydliga rubriker Rubriker bör kunna stå för sig själva, vara tydliga och inte för långa. De är läsarens första intryck av texten. Därför är det viktigt att rubrikerna är tydliga och talar om vad läsaren får. Använd gärna nyckelord i rubriken. Var heller inte orolig för att avslöja för mycket om innehållet. Tvärtom väcker du enklast intresse med en rubrik som avslöjar så mycket som möjligt. Använd gärna siffror i rubriker Använd gärna siffror i rubriker, framförallt när du skriver för webben. Listor har visat sig väldigt populära och lockar till läsning. Jämför rubriken Tips för att skriva bättre på webben med 5 tips för att skriva bättre på webben. Siffror lovar läsaren något specifikt och en lista gör texten mer strukturerad och lättare att läsa. FYRA TIPS FÖR ATT SKRIVA BÄTTRE RUBRIKER 1. Var kortfattad 2. Använd nyckelord 3. Använd siffror om det är lämpligt 4. Använd ord som läsaren känner igen Ingresser underlättar Jobba gärna med korta ingresser om du skriver lite längre avsnitt. I ingressen tar du med de viktigaste upplysningarna från resten av texten av två orsaker: Ge läsarna en snabb uppfattning om innehållet Visa vad som beskrivs utförligare för den som läser vidare Dela upp texten i korta stycken Dela in din text i kortare stycken så att den blir luftig och lätt att ta del av. Tänk på att indelningen markerar att du övergår till ett nytt ämne eller en ny aspekt på frågan. Samla därför allt om en viss fråga i avsnitt istället för att ta upp det lite här och var.

9 Använd gärna mellanrubriker När du delar upp dina stycken använd gärna mellanrubriker där det passar. Mellanrubriker kan du skriva utan att behöva ändra texten i övrigt och ska säga något om innehållet i stycket. När du känner att du är någorlunda färdig, titta igenom din text och fundera över följande. Kan du stryka vissa stycken? Behöver du lägga till eller ändra något? Ska styckena ligga i en annan ordning? Går det att få ett grepp om innehållet enbart genom att läsa mellanrubrikerna? TIPS! Försök gärna få någon annan att läsa igenom din text innan du publicerar. Lyft viktig info med fetstil Ett bra sätt att lyfta fram information är att markera vissa ord med fetstil. Fetmarkera dock inte för mycket. Det räcker med ett eller några få ord åt gången och inte på för många ställen. I tryckt material kan för mycket fetstil i en text se lite kladdigt ut. På webben fungerar det bättre men även här gäller det att lyfta fram rätt saker och vara sparsmakad. Tyng inte texten med fakta och detaljer Du kanske har mycket intressanta fakta och siffror att förmedla. Om du tar med allt riskerar du att din text blir för tung vilket gör att dina läsare inte orkar läsa. Gör därför hellre en övergripande beskrivning med bara de viktigaste faktauppgifterna och siffrorna, gärna avrundade. Till exempel att ST har cirka medlemmar på universitet och högskolor. Övriga fakta och exakta siffror kan du lägga i faktarutor eller bilagor. TIPS: LIX-TESTA DIN TEXT! Testa hur lättillgänglig din text är med läsbarhetsindexet lix.se. En vanlig informationstext bör ha ett lix-index på högst 40. Dessutom ska texten ha flyt och en bra variation mellan kortare och längre meningar.

10 Förkortningar I den fackliga världen används mycket förkortningar. Tänk därför på att det som är en självklarhet för dig kan vara obegripligt för våra medlemmar. Var därför försiktig med förkortningar. Skriv hellre medbestämmandelagen, förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen än MBL, FML och AML. Använder du ändå förkortningar skriv ut dem första gången följt av förkortningen inom parentes. Använd stora bokstäver om du ska förkorta en lag: MBL (medbestämmandelagen), PUL (personuppgiftslagen). I vissa etablerade förkortningar blandas dock stora och små bokstäver. Exempel på detta är förkortningarna för många av riksdagens utskott, t ex FiU (finansutskottet), KrU (kulturutskottet) och SoU (socialutskottet). Sammansättning med siffror och ord Vid sammansättning av siffror och ord är tumregeln att om uttrycket kan få bestämd form skrivs det ihop: 10-årsperiod, 25-årig, 1960-talet, ett 50-tal personer, 40-timmarsvecka (men 40 timmars arbetsvecka). Ibland kan du skriva hela uttrycket med bokstäver: sextimmarsdag, tioprocentig. Det är det vanligaste eller enda skrivsättet i vissa fall: fyrtiotalister, fyrfaldig, förstamajtal. Punktlistor Du kan använda punktuppställningar för att lyfta fram viktig information på ett överskådligt sätt. Här är två exempel. Uppställning 1 börja med liten bokstav Ledningsgruppen beslutade att: fastställa den nya avgiftsmodellen upphandla en ny leverantör av företagshälsovård utse kanslichefen till biträdande generaldirektör Uppställning 2 börja med stor bokstav och avsluta med punkt Ledningsgruppen beslutade följande: Myndigheten fastställer den nya avgiftsmodellen. Anna Björk, personalchef, upphandlar ny leverantör av företagshälsovård. Kaj Anderson, kanslichef, utses till biträdande generaldirektör. Siffror eller bokstäver? Om det är själva siffran som är det viktiga skriv antalet i sifferform. Detsamma gäller normalt vid numrering och i decimaltal: punkt 3, steg 2-utbildning, årskurs 9. Skriv även i sifferform före måttenheter som skrivs med symboler eller förkortningar: 35 %, 10 km, 5 st. Börja dock inte ett nytt stycke eller en ny mening med siffror. Välj hellre bokstäver: Femton personer kom på kalaset. Om du använder % -tecken, lägg in ett mellanslag efter siffran.

11 I övrigt används bokstäver ofta vid låga tal (tolv eller lägre), då sifferuppgiften inte är det viktiga i texten. Om du har skrivit högre tal med siffror bör du också skriva det lägre talet på samma sätt. Höga och ungefärliga kan du gärna skriva med bokstäver: en miljon, cirka tusen deltagare. Siffergrupper, telefonnummer och personnummer Dela upp mångsiffriga tal delas upp i grupper om tre, räknat bakifrån: Skriv telefonnummer med bindestreck mellan riktnummer och lokalnummer (inte 1000) /123 (siffrorna efter snedstrecket anger anknytning). Skriv internationella nummer så här: Skriv personnummer med bindestreck före de sista fyra siffrorna: Datum och tid Skriv datum som den 15 april 2015 i löpande text och tidsrymd (inklusive datum) med både siffror och bokstäver: Undersökningen genomfördes den 1 januari 30 juni Öppnar exempelvis ett kontor kl. 9:00 och stänger kl. 17:00 skriv gärna: Kontoret är öppet kl Använd kolon istället för punkt när du anger tidsrymder. Det vill säga skriv kontoret har stängt för fika mellan 9:45-10:15 istället för Har du frågor eller synpunkter? Om du har frågor eller vill lämna synpunkter på skrivhandboken så är du välkommen att kontakta oss på kommunikationsenheten. Det gör du enklast genom att skicka ett mejl till teaminfo@st.org så återkommer vi så snart vi kan.

12

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Sovra i materialet. Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Korta ner långa texter.

Sovra i materialet. Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Korta ner långa texter. Sid 1 (6) Skriva för webb Att skriva för webben handlar om att skriva kort och enkelt för att fånga läsaren. Relevant innehåll Fundera över vad läsaren vill veta. Skriv för målgruppen. Sovra i materialet.

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Att skriva för webbplatsen. Stöd för webbredaktörer

Att skriva för webbplatsen. Stöd för webbredaktörer Att skriva för webbplatsen Stöd för webbredaktörer Innehåll Riktlinjer för högskolans webbplats... 3 Webbplatsen ska göra det den gör bäst... Fel! Bokmärket är inte definierat. Användarens behov styr hur

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande Skrivguiden Sex steg som förbättrar ditt skrivande Sex steg till bättre texter Vi på Semantix vet vad som fångar läsaren. Den här guiden innehåller våra bästa tips, som hjälper dig på vägen mot att bli

Läs mer

Skriv bättre i jobbet. En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre.

Skriv bättre i jobbet. En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre. Skriv bättre i jobbet En liten guide till hur du får fram ditt budskap bättre. Det viktigaste skrivrådet Vi börjar med det bästa och viktigaste skrivrådet av alla: Tänk på mottagaren! Nyckeln till en bra

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Språkguide för villkorstexter Vårdguidens e-tjänster

Språkguide för villkorstexter Vårdguidens e-tjänster Språkguide för villkorstexter 1177 Vårdguidens e-tjänster Språkguide för villkorstexter i 1177 Vårdguidens e-tjänster En guide för dig som arbetar med att skapa e-tjänster. Här får du stöd och råd kring

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland Prisma Västra Götaland En digital arena för människor, berättelser och platser med historia. Workshop: Att utveckla och förädla Prisma Västra Götaland Filippa Bohlin & Johan Lindblom, Västarvet Citat Vår

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden?

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden? Målgrupper Med målgrupper menar vi - Ett behovs- eller beteendemönster - i relation till fallskärmsförbundets kommunikation - som är relevant för vårt syfte Syfte - Transparens och insyn ger delaktighet,

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Att arbeta praktiskt med genus och jämställdhet Hanna Knutsson hanna.knutsson@vo-college.se Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Bakgrund Kort om mig Mina uppdrag för

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET KOMMUNIKATIONSENHETEN INNEHÅLL FÖR WEBBEN

GÖTEBORGS UNIVERSITET KOMMUNIKATIONSENHETEN INNEHÅLL FÖR WEBBEN INNEHÅLL FÖR WEBBEN Peter Sundberg Åbrandt Objektspecialist och huvudredaktör gu.se PROGRAM Vad du behöver veta innan du skapar innehåll Sociala medier Paus Vad du behöver veta när du skapar innehåll Paus

Läs mer

Visions guide i sociala medier

Visions guide i sociala medier Datum: 2018-08-28 Visions guide i sociala medier Undrar du hur du kan jobba med sociala medier? Här hittar du tips och råd för att använda sociala medier på ett effektivt sätt. Guiden vänder sig till Visions

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Svenska. Förmågan: Att skriva. utvecklad. välutvecklad

Svenska. Förmågan: Att skriva. utvecklad. välutvecklad Svenska åk 9 Krönika (resonerande text) Svenska Förmågan: Att skriva Skriva en text med enkel språklig variation och textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Lathund för innehållsarbete

Lathund för innehållsarbete Lathund för innehållsarbete Hej webbansvarig! Detta är en liten lathund som är tänkt som hjälp på vägen för dig som ska arbeta som webbansvarig och publicera innehåll på Bröstcancerföreningens webbsida.

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Kamratbedömning. Fokusera på följande:

Kamratbedömning. Fokusera på följande: Kamratbedömning Läs följande texter som dina klasskamrater har skrivit. Nu ska du ge konstruktiv kritik till dessa texter. Det vill säga, du ska kunna säga vad som är positivt och vad som är bra i texten,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund VI TROR på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010.

Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg. TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010. Skrivhandbok 1 2 Produceradavinformationsavdelningen,LandstingetKronoberg TryckLöwexTrycksakerAB.Augusti2010. Skrivförnågon Iuppdragetattvaraledarebetonasoftabetydelsenaven godkommunikation.mendetgällerförståsintebarai

Läs mer

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen TEXTER OCH BILDER SOM VÄCKER RESLUSTEN SKAPAR MER OCH BÄTTRE AFFÄRER Det är en konst

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2016 06 01 Innehåll Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vad vi snackar om. Tänk igenom vad som är de stora samtalsämnena på din arbetsplats. Grundläggande ombudsutbildning September 2010

Vad vi snackar om. Tänk igenom vad som är de stora samtalsämnena på din arbetsplats. Grundläggande ombudsutbildning September 2010 1 Vad vi snackar om Tänk igenom vad som är de stora samtalsämnena på din arbetsplats. 2 Mina medlemmar Lista medlemmarna och fundera på nedanstående: Hur bra kontakt har du med personen? Är detta en person

Läs mer

Ta del av våra spelkort!

Ta del av våra spelkort! Ta del av våra spelkort! Observera att de även går att beställa i fysisk form. Välkommen att kontakta oss via www.ettjamstalltsormland.se På följande sidor hittar du först en introduktion och därefter

Läs mer

Kommunicera förbättringar

Kommunicera förbättringar Kommunicera förbättringar www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

Pedagogisk planering tidningstexter

Pedagogisk planering tidningstexter Pedagogisk planering tidningstexter Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla

Läs mer

Värvningshandbok. Råd och tips vid värvning av nya medlemmar och medlemsvård. ST inom Sveriges Domstolar

Värvningshandbok. Råd och tips vid värvning av nya medlemmar och medlemsvård. ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Värvningshandbok Råd och tips vid värvning av nya medlemmar och medlemsvård Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 Reviderad 2015-08-25 Reviderad 2017-03-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

SKRIVA FÖR WEBBEN JOHANNA HILLGREN, FAKULTETSKOMMUNIKATÖR,

SKRIVA FÖR WEBBEN JOHANNA HILLGREN, FAKULTETSKOMMUNIKATÖR, JOHANNA HILLGREN, FAKULTETSKOMMUNIKATÖR, 2017-11-24 Fullfjädrad skribent på 25 minuter? Målgrupp Rubrik Prioritering Språk och tonläge Översättning Tillgänglighet Sökbarhet Läsa på webben Läsaren söker

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken Skrivguide Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att

Läs mer

Förslag den 25 september Engelska

Förslag den 25 september Engelska Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Kommunikationsplan år 2015

Kommunikationsplan år 2015 KOMMUNIKATIONSPLAN ÅR 2015 1 Kommunikationsplan år 2015 I God revisionssed i kommunal verksamhet 1 lyfter man fram öppenhet och kommunikation som ett grundläggande värde och förhållningssätt för den kommunala

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Vårdat, enkelt och begripligt!

Vårdat, enkelt och begripligt! skriv för webben Här hittar du några enkla råd om skrivande. Vi riktar oss speciellt till dig som skriver på webben men råden kan användas av alla. Läs gärna mer i Språkrådets Svenska skrivregler för övergripande

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Pedagogisk planering tidningstexter. Syfte

Pedagogisk planering tidningstexter. Syfte Pedagogisk planering tidningstexter Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

Medlemsföreningarnas aktiviteter

Medlemsföreningarnas aktiviteter Medlemsföreningarnas aktiviteter SCUF:s medlemsföreningar ska enligt förbundets stadgar driva verksamhet som verkar i enlighet med förbundets ändamål. Detta innebär att en medlemsförening i SCUF arbetar

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

Studiecirkel. Varumärkesplattform. I materialet finns all text ur Varumärkesplattformen och förslag på diskussionsfrågor. hjart-lung.

Studiecirkel. Varumärkesplattform. I materialet finns all text ur Varumärkesplattformen och förslag på diskussionsfrågor. hjart-lung. Studiecirkel Varumärkesplattform I materialet finns all text ur Varumärkesplattformen och förslag på diskussionsfrågor 1 hjart-lung.se Studiecirkel I den här cirkeln får deltagarna tillfälle att diskutera

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting HR, Service & Kommunikation HR- och kommunikationsdirektör Christina Hallberg 2017-11-23 ÄRENDE 12 Bilaga 1 YTTRANDE 1(2) Diarienummer 2017-10-26 LOC 1710-0978 LS 2016-0567 Informationssäkerhetsklass Öppen

Läs mer

Så lyckas du med dina mediekontakter

Så lyckas du med dina mediekontakter Så lyckas du med dina mediekontakter Innehåll 1. Varför riktlinjer för mediekontakter?... 5 2. Talespersoner... 6 Visions tonalitet... 6 3. Förbered intervjun... 8 Bestäm ditt syfte... 8 Förbered ditt

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Innehåll Inledning 1 Övergripande mål 1 Principer 2 Ansvarsfördelning 3 Massmediekontakter 4 Marknadskommunikation 5 Kriskommunikation 5 Grafisk Profil 5 Kommunikationsstrategi 5 Inledning

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Klarspråkstestet: rapporter

Klarspråkstestet: rapporter Klarspråkstestet: rapporter Innehåll Starta testet... 3 Namnet på din text... 3 Vilka är dina läsare?... 3 Vad ska läsaren kunna göra efter att ha läst rapporten?... 4 Frågorna... 5 Målgrupp och syfte...

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

ATT FÅ VARA SIG SJÄLV

ATT FÅ VARA SIG SJÄLV ATT FÅ VARA SIG SJÄLV om livsstilar, identitet normer och grupptillhörighet. Mikael C. Svensson LIVSSTIL Livsstil är hur livet levs, vad man tycker om och livsinnehåll som man väljer själva, men som delas

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007.

Diarienummer, som ska finnas på alla till ärendet hörande handlingar, ska skrivas med nämndförkortningen först: T.ex. Dnr FN 2007. 1.1.9.2 Kommunal författningssamling Beslutad av kommundirektören 2007-12-03 Här följer några råd och regler för dig som skriver i jobbet. Råden är tips som du kan använda dig av när du skriver. Reglerna

Läs mer

Lärarhandledning. av Ann Fagerberg

Lärarhandledning. av Ann Fagerberg Lärarhandledning av Ann Fagerberg Innehåll: s. 3 Läroplanen 2011 s. 4 Kursplan svenska s. 4 Kursplan samhällskunskap s. 5 Kursplan bild s. 5 Uppgifter att arbeta med tillsammas som klass s. 7 Diskussionsuppgifter

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016

Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016 Vi är Kommunal KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NOVEMBER 2016 Den här kommunikationsplattformen ger vägledning och tips kring hur vi ska kommunicera med medlemmar, potentiella medlemmar, allmänhet och beslutsfattare.

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN! Om de tvärfackliga studierna. Platser för utbildningarna. Ledighet från arbetet. Anmälan. Bekräftelse

VARMT VÄLKOMMEN! Om de tvärfackliga studierna. Platser för utbildningarna. Ledighet från arbetet. Anmälan. Bekräftelse STUDIER 2018 1 Om de tvärfackliga studierna Flera utav utbildningarna i häftet görs tillsammans med övriga LO-förbund genom ABF i Uppsala län. Vi tror på vikten av att träffas och bilda oss tillsammans

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Skrivguiden

Skrivguiden Skrivguiden www.goteborg.se 1 2 Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren

Läs mer

INNEHÅLL. Version

INNEHÅLL. Version INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger och varianter Sid 6 2.4. Otillåten användning

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta 1 Skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta 2 Att tänka på innan du börjar skriva: Vad är ditt syfte med texten, vad ska mottagarna tycka, veta och göra? Vilka är dina mottagare? Hur är deras situation,

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Kommunikationspolicy Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2019-01-28 Innehållsförteckning Kommunikationspolicy... 3 Inledning... 3 Grundläggande värderingar... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk!

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk! Vårt idéprogram Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Språkboken Skriv lätt

Språkboken Skriv lätt Språkboken Skriv lätt Att författningen icke heller kan främja den mellan staden och medborgarna önskvärda enigheten, som aldrig lärer kunna vinnas, om eller när, såsom här skett, för den enskilde, vilken

Läs mer

Praktiska skrivråd för hassleholm.se

Praktiska skrivråd för hassleholm.se SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ WEBBEN 1(6) Datum 2015-04-01 Praktiska skrivråd för hassleholm.se Vi som arbetar med webben har ett ansvar för hur kommunens texter ser ut. Att skriva lättbegripligt klarspråk är att

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben Lathund för webbredaktörer Så skriver du på webben 1 Disposition En bra struktur kännetecknas av att det är enkelt för besökaren att förstå var den hittar det den letar efter. Oavsett om det handlar om

Läs mer