Trivselregler Elma School. 1. Samtal med mentor 2. Samtal hem 3. Samtal med rektom- Utredning sker och tillsammans beslutas vad som ska goras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler Elma School. 1. Samtal med mentor 2. Samtal hem 3. Samtal med rektom- Utredning sker och tillsammans beslutas vad som ska goras."

Transkript

1 ,_,- v ara trivselregler ~ Vi respekterar varandra i skolan ~ Vi kommer i tid ~ Vi tar hand om vara saker och var omgivning. lnomhus: ~ Vi pratar lugnt med och visar respekt i samtal. ~ Vi gar inomhus. ~ Vi ger varandra arbetsro och matra. ~ Vi Himnar ytterkhider pa anvisad plats. ~ Vi Iamnar mobilen i skapen under skoldagen. ~ Vi Himnar sotsaker, chips och natter hemma. ~ Vi lamnar vardesaker hemma. Skolan ersatter inte fôrlorade vardesaker. ~ Vi stannar i klassrummet under lektionen. ~ Vi loggar in pa schoolsoft och gor vara laxor. Utomhus: ~ Vi stannar pa skolan garden. ~ Vi anvander skolans hjalmar nar vi aker pulka/ skridskor. ~ Vi kastar inte snobollar elier andra saker pa varandra. ~ Bollspel, spelar vi pa anvisade platser. Konsekvenser om man bryter mot reglerna 1. Samtal med mentor 2. Samtal hem 3. Samtal med rektom- Utredning sker och tillsammans beslutas vad som ska goras. Samtliga steg dokumenteras! Om det galler kriinkning anviinds hiindelserapporten pa schoolsoft och stegen for akuta situationer. (se bi/aga) :

2 ,_, Bilaga 1 (likabehandlingsplanen ) Rutiner for akuta situationer/information om hur krankande behandling, diskriminering och trakassering ska anmalas Po licy Var policy ar att varje enskild vuxen aktivt och malmedvetet arbetar for att motverka alla fonner av krankande behandling. Rutiner for att tidigt upptacka trakasserier och krankande behandling Kartlaggningar ska ske via enkater till elever och larare samt under studiedagar. Varje enskild vuxen tar ansvar for att halla god uppsikt inom respektive verksamhet. Arbetslagen arbetar aktivt med fragestallningar och utvarderingar av det psykosociala klimatet pa skolan. Staende punkt pa klassrad, elevrâd, arbetslagstraffar och füraldrar moten; Hur har du/ditt barn/elevenlklassen det i gruppen/klassen/skolan och pa fritidshemmet? Persona} som elever och foraldrar kan vanda sig till ar i forsta hand mentorn, fungerar inte den kontakten kan de vanda sig till utvecklingsledaren i respektive arbetslag och i sista hand till rektorn. Bade persona} och elever kan alltid kontakta antimobbningsgruppen och elevvardshalsoteamet for rad/stod vid samtal/arbetsmaterial osv. Rutiner for att utreda och atgarda nar elev kranks av andra elever 1 Vuxna genomfor enskilda samtal med de inblandade for att reda ut vad som har hant. Om det ar en elev som upptacker krankningen ska detta rapporteras till mentorn elier antirriobbningsteamet. 2 Vid en allvarlig elier upprepad krankning tar persona} kontakt med foraldrar, rektor och elevhalsopersonal. 3 Beslut om âtgard tas gemensamt av de berorda. 4 Uppfoljningssamtal med de inblandade sker inom en vecka. Ansvariga ar de som genomfort det inledande kartlaggningssamtalet. 5 Om ingen andring sker- konferens med rektor, berord personal, foralder och elev. 6 Rektor ansvarar for att polisanmalan/socialtjanst anmalan gors vid misshandel elier annan allvarlig krankning. Steg 1-4 dokumenteras av berord persona} for framtida behov av uppfoljning. Rutiner for att utreda och atgarda nar elev kranks av personal Om persona} misstanks for krankning av elev ska rektor ansvara for utredningen. 1 Rektor samlar information om handelsen. 2 Rektor och nagon av rektor utsedd, genomfor enskilda samtal med de inblandade.

3 ,.. 3 Berord foralder kontaktas. Facklig representant meddelas angaende den vuxne. 4 Uppfoljning sker inom en vecka. Rektor dokumenterar steg 1-4. Elevs krankning av vuxen Rektor infonneras for vidare atgarder. Dokumentation Dokumentationen gors pa schoolsoft och skrivs ut och undertecknas av foralder, mentor och rektor. Dokumentationen ska sedan foras vidare till arbetslagsledare, rektor och elevhalsopersonal. Om krankningarna leder till att nagon av de inblandade visar svarigheter i sin skolsituation och bedoms ha behov av sarskilt stod sa ska atgarderas skrivas ner och dokumenteras i ett atgardsprogram. 1 Rutiner for uppfoijning Uppfoljning ska ske inom en vecka och dokumenteras. Dokumentationen fors vidare till rektor och elevhalsopersonal. Vid uppfoljning maste atgardernas utvarderas. Information om rektorns och personalens anmalningsplikt Alla som arbetar pa skolan har skyldighet att anmala krankande behandling och diskriminering till rektorn. Ail persona! pa skolan ar skyldig att halla sig uppdaterad med de rutiner skolan har for dokumentationlutredning av krankande behandling. Ail persona! pa skolan har skyldighet att anmala till socialtjansten om de misstanker att ett barn far ilia elier ar i behov av stod, hjalp elier skydd. 2 Om en handelse inneburit fara for nagons liv, t.ex. vald elier hot, maste detta anmalas till arbetsmiljoverket. Information om rektorns utredningsskyldighet Rektorn ar skyldig att utreda om en el ev elier ett barn som deltar i verksamheten anser sig vara utsatt fortrakasserier, krankande behandling elier sexuelia trakasserier. 3 Utredningsskyldigheten trader i kraft sa snart persona! îatt kannedom om att en elev elier ett barn anser att de blir krankta. Det kravs saledes inga bevis for att starta utredningen utan rektorn har skyldighet att paborja utredningen direkt. Vardnadshavare maste informeras om vem som ar ansvarig for utredningen och utredningen ska ske vare sig krankningen skedde avsiktligt elier ej. Rektom ar skyldig a tt utreda aven om el ev elier vardnadshavare in te vi li a tt det utreds kap. 8 och 9 skollagen 2 14 kap 1 socialtjanstlagen 3 Kapitel 2 7 diskrimineringslagen och kapitel 6 10 skollagen 4 Arbetet mot diskriminering och krankande behandling, allmanna rad, skolverket s.32.

4 ~ g : Bilaga 2 Allman information om vad skollagen och Lgr 11 bar bestamt gallande arbetsro/konsekvenser Utbildningen ska utformas pa ett sadant satt att alla elever tillforsakras en skolmiljô som praglas av trygghet och studiero. V art ansvar pa Elma school Om en elev stôr ordningen och arbetsron maste lararen och rektorn enligt skollagen vidta de âtgarder som kravs for att tillfôrsakra eleverna en trygg arbetsmiljô som praglas av arbetsro. Mojliga konsekvenser for eleven../ Utredning-Om eleven har stôrt ordningen vid upprepade tillfallen sa kommer rektorn att utreda vad som hant och sedan komma fram till vilken konsekvens som ar lamplig. Skolan ska gôra detta i samrad med familjen../ Skriftlig varning-rektorn kan ge eleven en skriftlig varning. Varningen ska sedan dokumenteras. Vid 3 skriftliga varningar far eleven kvarsittning./ Utvisning-Larare kan utvisa en elev om eleven stôr../ Kvarsittning- Lararen kan be eleven/eleverna att stanna kvar en timma efter skolan( elier komma en timma innan skolan)../ Frantagande av material-lararen kan ocksa ta ifran eleven foremal som stôr undervisning. Fôremalet ska dock lamnas tillbaka vid skolans slut. Om det har hant vid upprepade tillfallen kan foremalet beslagstas i hôgst 4 dagar. Dokumentera! Alla dessa atgarder som gors dokumenteras pa schoolsoft. Krav som ska vara uppfyllda om eleven blir avstangd Eleven har stôrt klasskamraterna sa pass att avstangning ar nôdvandig for deras arbetsro och trygghet.

5 ( ~ VI Andra atgarder bar inte haft nagon effekt. Skolan har redan skickat skriftliga vamingar, utvisad eleven, och gett eleven kvarsittning utan att detta haft effekt. Eleven erbjuds kompensation for missad undervisning. Foraldrama ska ha chans att yttra sig innan rektorn beslutar om avstangning. En elev far inte stangas av fler an tva ganger per kalenderhalvar... Om el even ar und er 18 ar skà aven socialnamnden infon11eras!

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer