Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/ ( 8)

2 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för akuta situationer 7 Kontaktpersoner 8 Vill du veta mer? 8 2 ( 8)

3 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Tångaskolan skolår F-5 inklusive Tångaskolans fritidshem. Ansvariga för planen: Rektor: Britta Utter Mobiltelefon: eller Mailadress: Vår vision Att vuxna och barn upplever trygghet i en utvecklande lärmiljö med förståelse för att alla människor är olika och har ett lika värde. Planen gäller Elevernas delaktighet - Verksamhetsdag genomfördes under våren - tema lika/olika. - Lektion/klassråd i varje klass under hösten om åtgärder och klassrumsregler. Vårdnadshavarnas delaktighet Enhetens trygghetsgrupp bjöd in till föräldraforum efter kartläggningen för att ha en dialog kring resultat och åtgärder. Samtliga föräldrar kallades via Unikum. Bara en förälder kom, men flera svarade att de var positiva till intiativet. Nytt försök kommer att göras våren -15. Under första föräldramötet/samtalet i skolan på hösten lyfts likabehandlingsfrågan. Personalens delaktighet Vision utarbetades i januari på arbetsplatsträff. Kartläggningar genomfördes och därefter prioriterades mål för skolan och fritidshemmet i juni på respektive studiedag. Förslag på åtgärder diskuteras i juni. I augusti- september gör personal på fritidshemmet och skolan sin beskrivning av främjande och förebyggande arbete i respektive grupper. Gemensamma åtgärder för fritidshemmet och skolan formuleras i september. Beslut på APT i september. Förankring av planen Planen skall implementeras genom att Ansvarspedagog i skola och fritidshem informerar och förankrar planen i sin grupp Planen läggs ut digitalt på Unikum/hemsida. 3 ( 8)

4 Övrig personal informeras av rektor Information till vårdnadshavare i kortversion som översätts till på skolan förekommande språk Utvärdering Resultat av utvärderingen av föregående års plan: Utvärderingen av planen har tagits upp på APT och arbetslagsträffar. En trygghetsgrupp har bildats under året, som håller ihop arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Eleverna i skola och fritidshem ska göras mer delaktiga i utarbetandet av planen och åtgärderna Dokumentationsformer och rutiner när det gäller diskriminering och kränkande behandling har justerats under året Utvärdering av årets plan Årets plan ska utvärderas senast i juni 2015 Detta sker i arbetslagsmöten, APT samt studiedagar. Främjande insatser Mål: Målet är att främja trygghet och trivsel. Motverka förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Insatser som berör skola och fritidshem: Respektive grupps/fritidshemmets främjande arbete beskrivs i bilagor till planen. På skolan och på fritidshemmen tar pedagogerna tag i konflikter med en gång och kontaktar föräldrar vid behov. Vi är två pedagoger ute på rasten i skolan. Vi strävar efter att en pedagog finns på plats ute när eleverna kommer ut. På fritidshemmen är all personal ute på gården när barnen är ute. En pedagog är ute när eleverna kommer ut efter samlingen. Vi diskuterar tillsammans med barnen hur man kan göra för att alla ska känna sig trygga i skolan. En morgonvärd möter barnen på morgonen i skolan i kapprummet. En vuxen finns i klassrummet när barnen kommer in. 4 ( 8)

5 Vid samlingar på fritidshemmen pratar vi om hur dagen har varit och alla får chans att säga sin mening. Vi är en personal i varje omklädningsrum i idrottshallen. Vi följer en plan för gemensamma elevaktiviteter i F-5 Vuxna använder olika metoder för att styra grupperingar eller göra dem slumpmässiga. Utrymme finns ibland att välja där vuxna tar ansvar för att alla blir valda och att det sker på ett respektfullt sätt. Kartläggning Kartläggningsmetoder Under hösten -13 gjordes kompisfråga i skola och fritidshem. Trivselenkät görs av lärarna i åk 1 och 3 på våren. Hälsosamtal i och enkät görs av skolsköterska i FK och åk 4 Hälsosamtal görs av skolsköterska i åk 2 Lärare i åk 5 genomför den årliga enkätundersökningen i kommunen under våren. Incidentrapporter bokförs i en digital mall. Husmodellen kommer att göras i alla grupper under hösten. Fritidshemmet kommer att göra en kartläggning av trivsel, språk och diskriminering. Hur eleverna involveras i kartläggningen Vi behöver utveckla hur eleverna involverats i enkäten i alla grupper. Hur personalen har involveras i kartläggningen Ansvarspedagogerna utför och följer upp resultatet av kartläggningen för sin klass. Ansvarspedagogerna samtalar med sina elever på utvecklingssamtalen om trivsel och trygghet. I trygghetsgruppen finns det representanter från varje arbetslag. Diskussioner förekommer på APT, studiedagar och arbetslagsträffar. Resultat och analys - Många konflikter har sin orsak i missförstånd och hur ord används. - Elever och vuxna kommer till skolan med olika normer och värderingar vilket skapar grupperingar i och utanför skolan Förebyggande insatser Mål Att vuxna och barn använder språket på ett medvetet sätt för att minska antalet konflikter beroende på missförstånd 5 ( 8)

6 Åtgärder skola Se över schemat så att fler vuxna kan vara närvarande på raster och vid förflyttningar i skolan. Ansvarig: Saga Uppföljning I början och slutet av höstterminen göra trivselenkät bland barn och vuxna hur man känner sig i kapprum och på rasten. Saga och Camilla tar fram enkät i samverkan med rektor. Åtgärder fritidshem För att alla elever ska bli sedda varje dag på fritidshemmet får varje elev en mentor. Barn och vuxna ska samtala med varandra om vad som är okej att säga och hur man ska vara mot varandra. Ansvariga: Andreas, Johanna, Camilla, Linda och Catharina Uppföljning I enkätundersökning v. 47 (trivsel, språk, diskriminering) Områden som berörs av insatsen Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Mål Att öka förståelsen för varandra genom en ökad medvetenhet och öppenhet kring det som förenar oss och det som skiljer oss åt Ågärder Alla vuxna, det vill säga fritidspedagoger, studiehandledare, lärare, modersmålslärare, resurser diskuterar gemensamt värdegrund mm och hur man bemöter barn i olika situationer. Utgångspunkten kan vara att rättvisa är att barn får det de behöver. Ansvarig: rektor Samarbete med elevrådet kring hur dialogen kan föras med eleverna i skola och fritidshem. Ansvariga: Anna A och Camilla T. Uppföljning Enkäter och hälsosamtal våren-14. Genomgång av ärenden. Ansvariga: Trygghetsgruppen Områden som berörs av insatsen Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 6 ( 8)

7 Handlingsplan för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Rastvärdsschema för god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig på lektionsfri tid. Frågan tas upp som en stående punkt vid utvecklingssamtal och hälsosamtal. Personalen arbetar med att etablera goda föräldra -och elevkontakter. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till I förstahand ska elever/föräldrar vända sig till ansvarspedagogen. I andrahand kan elever/föräldrar vända sig till personal i trygghetsgruppen. I tredjehand kan elever/föräldrar vända sig till rektor. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. Den vuxne som ser kränkningen markerar genast och startar dokumentation av likabehandlingsärende. 2. Ärendet lämnas över till ansvarspedagog som tar över dokumentationsansvaret. Rektor underrättas. Rektor underrättar huvudmannen 3. Samtal med den utsatta eleven sker så snart det är möjligt. Det som framkommer dokumenteras. 4. Samtal med övriga inblandade. Det som framkommer dokumenteras. 5. Vårdnadshavare informeras. 6. Efter utredning beslutas om lämpliga åtgärder. Detta dokumenteras med vilka åtgärder som görs, vem som ansvarar för att de blir gjorda samt när de ska göras. 7. Läraren konsulterar rektor i det fall ärendet kan behöva anmälas till socialtjänst, polis eller arbetsmiljöverket 8. Uppföljning ska göras inom två veckor. 9. Dokumentation överlämnas till rektor. 10.Vid upprepade kränkningar lämnas ärendet till trygghetsgruppen där rektor ingår. 7 ( 8)

8 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 1. Den vuxne som får kännedom om kränkningen överlämnar ärendet till rektor. 2. Rektor ansvarar för att utreda och åtgärda händelsen, som även har ansvar för dokumentation. Sker enligt rutiner ovan. Rutiner för uppföljning Inom två veckor ska uppföljning ske av ansvarspedagog alternativt rektor. Rutiner för dokumentation Vuxen som ser händelse dokumenterar sina iakttagelser Vid överlämnade av ärende till ansvarspedagog tar denne över dokumentationen samt informerar rektor som i sin tur informerar huvudmannen. Alla ärenden dokumenteras på för detta avsett formulär. Vid överlämnande till trygghetsgruppen tar gruppen över dokumentationsansvaret. Ansvarsförhållande Ansvarsfördelningen framgår av rutinen Kontaktpersoner Rektor: Britta Utter Mobiltelefon: eller Mailadress: Skolsköterska: Birgitta Hammarshall Telefon: Mailadress: Kurator: Alexandra Olsson telefon: Mail: Kurator: Anna-Karin Wallberg telefon: Mail: Vill du veta mer? Skollagens regler kring likabehandling finns i kap 6, regler/skollagenochandralagar Skolverket, Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, 8 ( 8)

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna

Plan mot 7-9. Vår vision 2014-10-31. finns på. förskola 7-9. behöver må. eleverna Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Granbergsskolan 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 a för planen och kuratorr Vår vision Granbergsskolan är en F-9-skola beläget i utkanten

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2014/2015 1/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer