Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet"

Transkript

1 Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra former av uppföljning av lagstiftning, verksamheter, resurser mm som kommuner, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd. Den kan utgöra underlag för myndighetens ställningstaganden och ingå som en del i större uppföljningar och utvärderingar av t.ex. reformer och fördelning av stimulansmedel. Socialstyrelsen svarar för innehåll och slutsatser. Artikelnr Publicerad: september

3 Förord Socialstyrelsen är nationell tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör hälsoskydd under miljöbalken. Det innebär att vi ger ut föreskrifter, allmänna råd samt övrig tillsynsvägledande information. Som ett led i vårt förbättringsarbete genomförde Socialstyrelsen under våren 2004 en intervjuundersökning för att utvärdera skriftligt tillsynsvägledande material inom området hälsoskydd i bostäder. I undersökningen intervjuades grupper av bostadsinspektörer samt andra aktörer inom bostadssektorn (brukare). Dessutom användes material från Tillsyns- och Föreskriftsrådets enkätundersökning i utvärderingen. Sammantaget visar resultaten från uppföljningen att det finns ett stort behov av tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet. Det material som finns används i stor utsträckning av såväl de operativa tillsynsmyndigheterna som brukarna, men det finns stora behov av kompletteringar och förbättringar. De synpunkter som kommit fram i utvärderingen kommer att ligga till grund för Socialstyrelsens fortsatta arbete inom hälsoskyddsområdet. Projektet har genomförts av Iréne Andersson, Kristina Norberg och Ann Thuvander vid Enheten för Hälsoskydd, Socialstyrelsen. Vi vill tacka alla som deltog i intervjuerna för att ni bidrog med konstruktiva synpunkter. Ann Thuvander Enhetschef Enheten för hälsoskydd Tillsynsavdelningen 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Introduktion 8 Metod 9 Resultat från intervjuerna 10 Generella synpunkter 10 Användning 10 Förbättringar 10 Tillgänglighet 11 Spridning 11 Tillsyns- och Föreskriftsrådets tillsynsenkät 13 Socialstyrelsens kommentarer och slutsatser 14 Utformning av allmänna råd 14 Krav på tydligare riktlinjer 15 Kommunikation med verksamhetsutövare 15 Konsten att sprida information 16 Miljöhälsorapport Synpunkter från intervjuerna 18 Allmänt 18 Termiskt inomhusklimat - /hälsoskydd/, SOSFS 1988:2 18 Buller inomhus och höga ljud, SOSFS 1996:7 18 Tillsyn enligt miljöbalken Fukt- och mikroorganismer, SOSFS 1999:21 18 Tillsyn enligt miljöbalken Ventilation, SOSFS 1999:25 19 Ventilation och hälsoskydd (från svensk byggtjänst och Socialstyrelsen) 19 Miljöbalken Anmälningspliktiga lokaler, Meddelandeblad 15/99 19 Städboken (från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen) 20 Miljöhälsorapport

6 6

7 Sammanfattning Under våren 2004 genomförde Socialstyrelsen en intervjuundersökning för att utvärdera skriftligt tillsynsvägledande material inom området hälsoskydd i bostäder. Totalt intervjuades 24 personer (bostadsinspektörer från kommuner och andra aktörer inom bostadssektorn). Alla som intervjuades menade att de använder det material som givits ut, men i skiftande omfattning. De synpunkter som kom fram i undersökningen var tämligen samstämmiga trots att inspektörerna som intervjuades kom från kommuner av varierande storlek och med stor spridning i geografiskt läge. Sammantaget visar resultaten från uppföljningen att det finns ett stort behov av tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet. Framför allt framkom det önskemål om uppdaterat, konkret och praktiskt användbart material. Inom vissa områden, t.ex. elkänslighet och vård i hemmet, är tillsynsvägledningen otillräcklig. Ett ytterligare underlag som användes i utvärderingen var Tillsyns- och Föreskriftsrådets enkät som riktade sig till alla operativa tillsynsmyndigheter under miljöbalken. Totalt 107 kommuner framförde synpunkter på Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet. Dessa stämmer väl överens med synpunkterna från intervjuundersökningen. Kommunerna efterlyser mer utförliga material, uppdaterade allmänna råd och tydligare krav riktade till verksamhetsutövarna. De synpunkter som kommit fram i undersökningarna kommer att ligga till grund för Socialstyrelsens fortsatta arbete inom hälsoskyddsområdet. 7

8 Introduktion Socialstyrelsen ansvarar för frågor som rör hälsoskydd och miljömedicin. Det övergripande uppdraget är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Socialstyrelsen har två roller i detta arbete: dels att vara ett nationellt expertorgan, dels att vara nationell tillsynsmyndighet enligt de lagar som ligger inom Socialstyrelsens ansvar. Sedan arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen inleddes har Socialstyrelsen fått ytterligare en roll att ha det övergripande ansvaret för frågor som rör människors hälsa inom samtliga miljömål. I och med att miljökvalitetsmålen fastställdes har miljöbalkens övergripande vision, att säkerställa en hållbar utveckling, konkretiserats. Socialstyrelsen anser att det är angeläget att arbetet med miljömålen och tillsynen under miljöbalken bedrivs i nära samarbete såväl på central, regional som lokal nivå. Som nationellt expertorgan följer Socialstyrelsen utvecklingen av hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa, värderar hälsorisker och lämnar förslag till åtgärder. Vi sammanställer kunskap som underlag både för vårt eget och andra myndigheters tillsynsarbete, bevakar hälsoaspekter i utredningar och lagförslag samt utarbetar underlag för regeringen, särskilt i internationella frågor. En viktig del i vår roll som expertorgan är att sammanfatta utvecklingen inom miljöhälsoområdet vart fjärde år i form av Miljöhälsorapport, som i sin tur är ett viktigt underlag i utvärderingen av de nationella miljökvalitetsmålen. Som nationell tillsynsmyndighet inom hälsoskyddsområdet arbetar Socialstyrelsen med stöd till kommuner, länsstyrelser och landsting för att öka lagstiftningens effektivitet. Vi utreder och reviderar också författningar på hälsoskyddsområdet och utfärdar vid behov nya föreskrifter eller allmänna råd. Dessutom ingår det i vårt ansvar att följa upp och utvärdera tillämpningen och effekten av lagstiftningen inom hälsoskyddsområdet. I den här rapporten presenteras resultaten av en utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledande material inom hälsoskyddsområdet. Projektet utfördes för att ta fram information som kan bidra till att tillsynsvägledningen inom området på sikt förbättras. 8

9 Metod Synpunkter på Socialstyrelsens tillsynsvägledande material samlades in med hjälp av fem gruppintervjuer. Vi valde att utvärdera skriftligt material inom området hälsoskydd i bostäder. De skrifter som ingick i utvärderingen var: Termiskt inomhusklimat - /Hälsoskydd/ (SOSFS 1988:2) Buller inomhus och höga ljud (SOSFS 1996:7) Tillsyn enligt miljöbalken - Fukt och mikroorganismer (SOSFS 1999:21) Tillsyn enligt miljöbalken - Ventilation (SOSFS 1999:25) Ventilation och hälsoskydd Miljöbalken - Anmälningspliktiga lokaler. Meddelandeblad 15/99 Städboken Miljöhälsorapport 2001 Socialstyrelsens webbplats Vid intervjuerna fick deltagarna fyra teman att utgå från: Användning (hur och när används skrifterna, politiskt och rättsligt genomslag) Förbättringar (vad vill man få ut av en skrift, förslag på förbättringar, mindre goda exempel) Tillgänglighet (tillgänglighet, språkbruk, webbplats) Spridning (fungerar den? förslag på förbättringar) Information om dessa teman skickades ut före intervjuerna. Sammanlagt intervjuades 24 personer, varav 20 var miljöinspektörer och 4 brukare. Bland de intervjuade fanns ungefär lika många kvinnor som män. Miljöinspektörerna kom från 20 kommuner från norr till söder och såväl små som medelstora och stora kommuner var representerade. Inspektörernas inriktning var framför allt hälsoskydd i bostäder och andra inomhusfrågor. Brukarna kom från Uppsalahem AB, HSB Stockholm, Astma- och allergiförbundet och Hyresgästföreningen Region Skåne. Brukarnas inriktning var praktiskt arbete med klagomål rörande bostäder. Representanter från länsstyrelserna lämnades medvetet utanför studien. Utöver material från intervjuerna användes uppgifter från Tillsyns- och Föreskriftsrådets (ToFR) enkätundersökning som genomfördes under våren 2004 i uppföljningen. För detaljerad information om enkätundersökningen hänvisar vi till ToFR. 9

10 Resultat från intervjuerna Generella synpunkter Alla som intervjuades menade att de använder det tillsynsvägledande material som givits ut, men i skiftande omfattning. Många ansåg att materialet borde delas upp i konkreta allmänna råd som kompletteras med praktiska handböcker. Handböckerna skulle då innehålla bakgrundsmaterial till de råd som ges, samt annan information som kan användas vid bedömning av olägenhet för människors hälsa. Inspektörer från mindre kommuner uttryckte generellt ett större behov av exakta angivelser (riktvärden m.m.) i allmänna råd eller föreskrifter jämfört med inspektörer från större kommuner. Behovet av tillsynsvägledande material var också större i de mindre kommunerna. En annan synpunkt var att man inte tar tillräcklig hänsyn till geografiska skillnader i tillsynsvägledningen. Ett exempel är hur låg luftfuktigheten påverkar olika golvmaterial. Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som kom fram under de fyra teman som diskuterades. Användning Materialet används i ärendehantering, som kunskapsunderlag och vid föreläsningar. Inspektörerna använder också materialet i samband med tillsynsbesök. Miljöhälsorapport 2001 används av både miljönämnder och miljökontor för prioriteringar i verksamhetsplaneringen. Allmänna råd har inte alltid tillräcklig tyngd för att få rättsligt genomslag. Eftersom det endast finns allmänna råd inom hälsoskyddsområdet ges inte heller området alltid tillräcklig tyngd i den politiska prioriteringen. I mindre kommuner har man relativt sett ett större behov av strikta regler för att få genomslag för frågor på den politiska nivån. Allmänna råd ses endast som (icke bindande) rekommendationer. Stöd från centralt håll, t.ex. från Socialstyrelsen, är viktigt för att frågor ska få genomslagskraft. Förbättringar Tydligare regler skulle öka möjligheten till att ställa krav på verksamhetsutövare. Detta skulle bli möjligt om man gav ut korta allmänna råd som kompletterades med detaljerade handböcker. Allmänna råd borde i högre grad rikta sig till verksamhetsutövaren, inte till tillsynsmyndigheten. 10

11 Materialet borde innehålla standardiserade mätmetoder och riktvärden för att underlätta tillsyn och efterlevnad. Källhänvisningar borde ges så att man kan fördjupa sig inom området och OH-material borde tas fram för att underlätta vid föreläsningar och öka kunskapsspridningen. Vissa dokument kunde kompletteras med broschyrer som lätt kan delas ut till verksamhetsutövare m.fl.. Vissa broschyrer borde översättas till flera språk. Det är viktigt att materialet uppdateras. Nu finns det material som inte är anpassat till gällande lagstiftning. Inom vissa områden behövs det fortbildning som är riktad till miljöinspektörer och övriga intressenter som komplement till det tillsynsvägledande materialet. Det finns områden där tillsynsvägledningen är otillräcklig. Det gäller t.ex. ambulerande verksamhet, 3G och elöverkänslighet, skällande hundar, vedeldade badkar, partiklar i inomhusmiljön, asbest, floating, mögel, vård i hemmet och egenkontroll (exempel på egenkontrollprogram vore önskvärt). Sammanställningar av rättsfall saknas. Tillgänglighet Språket är enkelt och lätt att förstå och skrifterna är överskådliga. De allmänna råden är svårast att ta till sig. Korta ner dem så att de blir lättare att förstå. Eventuellt borde allmänna råd som inte gäller längre sparas på hemsidan. Det är bra att hemsidan finns, men den är svår att använda. Allt som är publicerat finns på hemsidan, vilket är bra, men det borde finnas en bättre sökfunktion. Dessutom borde dokumenten sorteras efter dokumenttyp. Remissversioner borde läggas ut på hemsidan så att den som vill kan lämna synpunkter. Den personliga kontakten med handläggarna på Socialstyrelsen är bra. Man får information och tips om hur man kan gå vidare. Spridning Nytt material når inte alltid ut till alla - och framför allt inte till rätt person. Den interna kommunikationen inom kommunerna fungerar ibland inte som den ska. Genom E-postnytt nås många och framför allt rätt person. E-postnytt är ett e-postmeddelande, som går ut till dem som anmält intresse när något nytt läggs ut på hälsoskyddets hemsida. Det är ett bra sätt att sprida information. Aktuelltsidan på webbplatsen är ett bra forum för information, men det kräver att man själv håller sig uppdaterad. 11

12 Information om nytt material och om vad som i övrigt är nytt och aktuellt borde kunna spridas via länsstyrelseträffar. Länsstyrelsen borde kunna sprida mer information till kommunerna och ha en mer aktiv roll som sammankallande. Pressmeddelande gör att andra intressenter kan nås, t.ex. brukarna. Det är viktigt att även de som ska leva upp till lagstiftningen nås av nyheter inom området! Information om egenkontroll borde spridas direkt till verksamhetsutövarna. Det skulle underlätta tillsynsarbetet. Branschorganisationer är en viktig del när det gäller informationsspridning. De når i sin tur ut till många - framför allt till verksamhetsutövarna. I dagsläget nås inte verksamhetsutövare av nyutkommet material om de inte själva söker reda på det. Eventuellt borde även de nås av utskick från Socialstyrelsen. För ytterligare synpunkter från intervjuerna se bilaga 1. 12

13 Tillsyns- och Föreskriftsrådets tillsynsenkät Tillsyns- och Föreskriftsrådet genomförde under våren 2004 en enkätundersökning som riktade sig till samtliga operativa tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. I den framkom det bl.a. önskemål om fler allmänna råd, uppdaterade allmänna råd och vägledning i samband med uppdatering och ändring av allmänna råd. Dessutom fanns det önskemål om lättlästa broschyrer, bättre stöd från miljömedicinsk expertis, endagskurser, årligt riksprojekt och tydligare krav på den enskilde verksamhetsutövaren. Totalt svarade 223 kommuner på enkäten. Av dessa efterlyste 105 mer tillsynsvägledande material från Socialstyrelsen. 28 kommuner var generellt missnöjda med det tillsynsvägledandet materialet inom hälsoskyddsområdet. 14 kommuner efterfrågade fler och bättre uppdaterade allmänna råd. Två kommuner önskade föreskrifter från Socialstyrelsen. De områden där kommunerna ville ha mer tillsynsvägledning var: Hygienlokaler (21 kommuner) Anmälningsplikt, 38 (11 kommuner) Egenkontroll (9 kommuner) Buller (både inom- och utomhus, 9 kommuner) Andra områden som enstaka kommuner önskade mer vägledning inom var elektromagnetiska fält, sjuka hus, ventilation, dricksvatten, bassängbad, bostadsfrågor, hästhållning och tillfälligt boende. 13

14 Socialstyrelsens kommentarer och slutsatser Det är uppenbart att det finns ett stort behov av tillsynsvägledning från Socialstyrelsen inom hälsoskyddsområdet. Det material som finns i dag kan i många fall förbättras, men det finns också områden där det saknas vägledning. Många efterlyste dessutom sammanställningar av rättsfall. Det behövs också ett bättre utbud av utbildning, gärna i samband med att ny tillsynsvägledning publiceras. Inom vissa områden finns det behov av fortbildning som är direkt riktad till verksamhetsutövare. Stöd från centralt håll, t.ex. från Socialstyrelsen, är viktigt för att frågor ska få genomslagskraft. Generellt sett är behovet av tillsynsvägledning större i de mindre kommunerna. Utformning av allmänna råd Socialstyrelsens äldre allmänna råd upplevdes av många som pratiga och oprecisa samtidigt som man uppskattade att de innehåller mycket information. En lösning som föreslogs var att dela upp materialet i korta och konkreta allmänna råd som kompletteras med mer praktiskt inriktade handböcker som innehåller underlagsmaterial för bedömningar av olägenhet för människors hälsa. Detta förslag är väl i linje med Socialstyrelsens nuvarande arbetssätt, som innebär att allmänna råd ska vara så konkreta som möjligt och endast innehålla råd som anger hur lagstiftningen bör tolkas. Övrigt vägledande material, t.ex. sammanställningar av kunskapsläget inom ett område, mätmetoder eller översikter över angränsande lagstiftning, ska publiceras i form av kunskapsöversikter, handböcker m.m. Några inspektörer ansåg att allmänna råd i högre grad borde rikta sig till verksamhetsutövaren och inte till tillsynsmyndigheten. I dag riktar sig några av Socialstyrelsens allmänna råd främst till den operativa tillsynsmyndigheten, eftersom de är framtagna som ett stöd i tillsynsarbetet. Vi har emellertid börjat utforma allmänna råd och annan vägledning så att de riktar sig både till myndigheter och verksamhetsutövare se till exempel Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17). Många av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd inom hälsoskyddsområdet är gamla och behöver omarbetas. Enligt vår planering ska flertalet vara reviderade vid årsskiftet 2005/2006. För att göra de nya råden så användbara som möjligt är det viktigt att representanter för de operativa myndigheterna tar aktiv del i arbetet. På så sätt kan även t.ex. mindre kommuners behov, eller skillnader i förhållanden mellan olika delar av landet, belysas bättre. 14

15 Krav på tydligare riktlinjer Många inspektörer efterlyste tydligare regler inom hälsoskyddsområdet, gärna i form av föreskrifter i stället för allmänna råd. Man menade att allmänna råd saknar tyngd i den rättsliga processen och att den politiska nivån inte tar tillräcklig hänsyn till råden. Därmed riskerar hela hälsoskyddsområdet att få lägre status än föreskriftstäta områden som livsmedel eller miljöskydd. Det är viktigt att miljöbalkens grundläggande krav på verksamhetsutövaren när det gäller kunskap, ansvar och egenkontroll beaktas i tillsynen. Det är inte tillsynsmyndigheternas ansvar att sätta upp bindande, detaljerade regler för alla tänkbara verksamheter eller situationer som kan uppkomma. Socialstyrelsen har idag endast föreskriftsrätt under miljöbalken när det gäller regler för visst avfall enligt 49 avfallsförordningen (2001:1063), användning av bekämpningsmedel enligt förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel samt för regler om egenkontroll enligt 9 förordningen (1998:947) om tillsyn enligt miljöbalken. För att kunna ge ut föreskrifter inom andra områden krävs att Socialstyrelsen begär föreskriftsrätt av regeringen. Tillsyn inom hälsoskyddsområdet ställer höga krav på kunskap hos inspektörerna eftersom bedömningen av vad som kan anses acceptabelt ofta måste göras från fall till fall. Enligt Socialstyrelsens uppfattning skulle några allmänna råd eventuellt kunna ersättas av föreskrifter - om tillräckliga skäl förelåg för regeringen att bevilja föreskriftsrätt. Det gäller t.ex. radon i inomhusluft, buller inomhus och höga ljud, dricksvatten, mögel, ventilation, hantering av avfall (redan delvis i föreskriftsform), bassängbad samt vissa aspekter av yrkesmässig hygienisk behandling. Socialstyrelsen avser att se över frågan om allmänna råd kontra föreskrifter. Exempel på områden där föreskrifter kan vara svåra att utfärda är hälsoskydd vid lägerverksamhet, i fritidsbostad för uthyrning, hotell, pensionat och liknande lokaler. Inom dessa områden kommer de nuvarande råden att ersättas med en handbok, Tillfälligt boende, som bl.a. innehåller vissa riktlinjer som branschorganisationerna tagit fram. Anledningen är att vi bedömer att detta är en mer heltäckande form av tillsynsvägledning. Ett område som ofta kom upp vid intervjuerna var gränsdragningen för vad som ska räknas som anmälningspliktiga lokaler. Socialstyrelsen har efter diskussioner med representanter från kommuner och berörda centrala myndigheter nyligen lämnat in ett förslag till regeringen där anmälningsplikten enligt 38, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, begränsas. Enligt förslaget ska endast verksamheter som är förenade med uppenbara hälsorisker, särskilt verksamheter som omfattar barn och unga, anmälas. Förslaget kommer sannolikt att minska osäkerheten angående vad som ska betraktas som anmälningspliktigt. Kommunikation med verksamhetsutövare En vanlig synpunkt vid intervjuerna var att Socialstyrelsen borde arbeta mera aktivt för att informera verksamhetsutövare om de krav som lagstiftningen ställer, gärna via branschorganisationer. I dagsläget nås inte verk- 15

16 samhetsutövare av nyutkommet material om inte de själva söker reda på det. Särskilt viktigt skulle det vara att informera om krav på egenkontroll. Socialstyrelsen har bl.a. skickat ut information och gjort en enkät till olika branschorganisationer inom hälsoskyddsområdet i samband med att miljöbalken trädde i kraft. Numera samarbetar Socialstyrelsen med branschorganisationer vid utformning av tillsynsvägledande material. Socialstyrelsen instämmer i att kontakten med verksamhetsutövare är viktig, men det gäller samtidigt att hitta resurssnåla sätt att bedriva den på. Ett sätt kan vara att på ett ännu tydligare sätt än tidigare involvera branschorganisationer i referensgrupper i samband med att nya råd eller kunskapssammanställningar tas fram. Ett annat sätt är att uppmana branschorganisationer att prenumerera på E-postnytt och i sin tur sprida relevant information till verksamhetsutövarna. Konsten att sprida information Överraskande många av de intervjuade menade att det var svårt att hålla sig informerad om vilket tillsynsvägledande material som finns inom hälsoskyddsområdet. Det beror delvis på att den interna kommunikationen inom kommunerna inte alltid fungerar tillräckligt väl. Dessutom är det svårt att hitta material på Socialstyrelsens webbplats, där en bättre sökfunktion efterlystes. Det finns också behov av att kunna få information om allmänna råd som har upphävts. Dessutom ville många att remisser skulle läggas ut på webbplatsen, vilket vi också börjat göra under våren Att information inte når kommunernas hälsoskyddsinspektörer är uppenbarligen ett problem. Vi tror att den enklaste lösningen för närvarande är att komplettera utskicken till kommunerna med information på Socialstyrelsens webbplats, som sprids till prenumeranterna på E-postnytt. Ett drygt år efter starten når nu E-postnytt 730 personer, som i sin tur representerar 250 kommuner och 17 länsstyrelser. Det motsvarar 86% av kommunerna och 81% av länsstyrelserna. Ett antal brukare är också representerade. Att ta fram OH-material och målgruppsanpassade broschyrer i samband med att nya tillsynsvägledande material presenteras är bra och konstruktiva förslag, liksom att översätta viss information till andra språk. Vi kommer att ta hänsyn till dessa önskemål i vårt kommande arbete. Länsstyrelsernas roll som samordnare och informationsförmedlare, liksom kontakten med de miljömedicinska klinikerna, kom också upp vid flera tillfällen under intervjuerna. Länsstyrelserna och de miljömedicinska klinikerna har en viktig funktion att fylla, och i de län där det regionala samarbetet är välutvecklat minskar kommunernas behov av tillsynsvägledning från centrala myndigheter. Det här är ett område där det finns möjlighet till förbättringar. Miljöhälsorapport 2001 Samtidigt som många uppgav att de använde sig av Miljöhälsorapport 2001 särskilt i samband med tillsynsplanering och prioriteringar - var det flera 16

17 som menade att rapporten är för omfattande och ingående. Dessutom upplevdes kapitlet om inomhusmiljö som alltför knapphändigt. Nästa miljöhälsorapport kommer att publiceras under För att i någon mån göra den mera tillgänglig avser vi att göra kopplingarna till de nationella miljökvalitetsmålen tydligare i den här rapporten, samt komplettera den med ett lättillgängligt presentationsmaterial (t.ex. OH-bilder). I samverkan med Skolutvecklingsmyndigheten kommer också en komplettering/bearbetning av miljöhälsorapporten att göras för att öka möjligheten att den även används i undervisningen inom grundskolan. 17

18 Synpunkter från intervjuerna Bilaga 1 Här återger vi några av de synpunkter, frågor och påståenden som kom fram under intervjuerna i så obearbetad form som möjligt. Allmänt När slutar fastighetsägarens undersökningsskyldighet? När är en åtgärd åtgärdad? När är man så känslig att man ska försvaras? Vilka krav kan man ställa på egenkontrollprogram? Måste alla skriva egenkontrollprogram? Vad är olägenhet? Vad är oskäligt dyrt? Hur konstaterar man att en byggnad är frisk? Vilka hälsosymtom kan man relatera till inomhusmiljö (skulle underlätta att veta det vid bedömningar)? Det vore önskvärt om visst material fanns översatt till flera olika språk. Termiskt inomhusklimat - /hälsoskydd/, SOSFS 1988:2 Rådet är för avancerat, det blir inte tillgängligt. I vilka fall behövs så avancerad utrustning som nämns i det allmänna rådet? Det vore bra att veta var man ska mäta och hur. Buller inomhus och höga ljud, SOSFS 1996:7 Buller inomhus och höga ljud är ett bra allmänt råd, men innehåller för mycket information för att vara ett allmänt råd. Det är bra att det börja med definitioner och sen gå in mer på vad som gäller. Lågfrekvent buller är svårbedömt. Vissa ljud kan vara störande trots att de klarar riktvärdet för lågfrekvent buller. Vad ska anses som störande? Hur får man ägaren att åtgärda störning trots att riktvärdet underskrids? Det är svårt att veta om riktvärdena gäller allt buller. Det borde vara lägre högsta tillåtna riktvärden. Rådet gäller enbart fasta installationer, men det finns ju andra källor till buller som man missar, t.ex. barn. Tillsyn enligt miljöbalken Fukt- och mikroorganismer, SOSFS 1999:21 Tillsyn enligt miljöbalken Fukt- och mikroorganismer har bra koppling till kraven och är ett bra dokument. 18

19 Begreppet känsliga personer borde klargöras bättre. Det finns en formulering i texten som får det att låta som om tillsynsmyndigheten har bevisbördan. Rådet är lite tunt. Ta bort provtagningsdelen eftersom det inte är tänkt att tillsynsmyndigheten ska utföra detta. Man nämner tillsynsplaner i detta råd, det känns lite inkastat och varför har man prioriterat det just vid fukt och mikroorganismer? Lukt är en viktig aspekt när det gäller problem med fukt och mikroorganismer. Det skulle man kunna nämna i detta råd. Råd borde kompletteras med en fortbildning för inspektörer. Tillsyn enligt miljöbalken Ventilation, SOSFS 1999:25 Tillsyn enligt miljöbalken Ventilation har en bra koppling mellan allmänna rådet och handboken. Det borde kunna användas som mall vid framtagandet av nytt material. Ventilation och hälsoskydd (från svensk byggtjänst och Socialstyrelsen) Enorma krav ställs på tillsynsmyndigheten i Ventilation och hälsoskydd, de har inte resurser till att följa upp detta. Det är ett bra dokument, använd den som mall för kompletterande handbok när ni tar fram nya råd. Boken nämner inget om geografiska skillnader i luftfuktighet i Sverige. Saknar riktvärden för inomhusmiljön. Återluftssystem borde inte få finnas och man borde använda finare filter. Miljöbalken Anmälningspliktiga lokaler, Meddelandeblad 15/99 Många verksamheter i Miljöbalken Anmälningspliktiga lokaler liknar varandra, men man kan inte kräva att alla ska anmälas, det blir rörigt med alla dessa lokaler. Vilka omfattas inte? Ambulerande verksamhet ingår inte. Det får inte vara fritt för bedömning av vad som är anmälningspliktigt. När räknas något som en förändring av verksamheten? 19

20 Städboken (från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen) Det är svårt att göra bedömningar utifrån Städboken eftersom den inte innehåller några klara riktlinjer. Den är bra som uppslagsbok. I boken hänvisas det till två myndigheter och det gör att det är lätt att frågan hamnar mellan dessa myndigheter. Det är för mycket information om arbetsmiljö. Den nämner inget om hur olika material kan reagera vid olika luftfuktighet. Städboken borde kompletteras med information om vad som kan ingå vid upphandling av städning. Miljöhälsorapport 2001 Vi har ingen större nytta av Miljöhälsorapport 2001, den är för lång och är mer till för chefer vid prioriteringar. Vissa kommuner använder den för att utforma sina tillsynsplaner. En utveckling av miljöhälsorapporten vore bra - ange hur man kan använda den lokalt (hur kan man göra egna undersökningar), koppla den till lokala och nationella miljömål. Det finns dåligt med information om inomhusmiljön. Miljöhälsorapporten är bra för att se helheten kring miljö och hälsa. Den skulle kunna kompletteras med OH-bilder som kan användas vid föreläsningar och en kortversion (broschyr) som kan delas ut. 20

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län

Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen Dalarnas, Norrbottens och Skåne län Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

i Staffanstorps kommun

i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0117-1 2009-03-17 Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt skolor Göran

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Ann-Britt Gröning /Lektor i kemi vid utbildningsområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap Ann-Britt.Groning@hs.mah.se

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning

Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för tillfälligt boende Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 Förslag till beslut 1 Godkänna rapporten

Läs mer

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus

Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus Välkomna till miljöförvaltningens informationsmöte om egenkontroll i flerbostadshus 1 Syftet med mötet Ge information om Egenkontroll vad är det, hur görs det? Var hittar man mer information? Miljöförvaltningens

Läs mer

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö

Förslag till vitesbeslut avseende ventilationsåtgäder i fastigheterna Kronodirektören 2, 4-10 i Malmö Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2011-09-19 Handläggare Miljöinspektör Greta Backteman Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 56 Bostads AB Gröningen c/o Newsec asset Management Box 115 05, 404

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande 1 .. Inledning En del faktorer som påverkar inomhusluften i skolor Hur är skolornas inomhusmiljö? Forskning om vikten av god

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

2014-11-18. Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd

2014-11-18. Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2014-11-18 Bygg- och miljökontoret Hälsoskydd 2014:1 Tillsyn av verksamheter med tillfälligt boende 2012-2014 Projektet är utfört av bygg- och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun.

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN DNR: 2011-017671 och 2012-017159 SID 1 (6) 2013-04-09

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN DNR: 2011-017671 och 2012-017159 SID 1 (6) 2013-04-09 ECOS Mall 92_ALL_bes_delg - ver. 2007-10-17 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR: 2011-017671 och 2012-017159 SID 1 (6) 2013-04-09 Handläggare: Per-Eric Hjelmer Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Intervjuundersökning. Madeleine Engfeldt-Julin

Intervjuundersökning. Madeleine Engfeldt-Julin Intervjuundersökning Madeleine Engfeldt-Julin 1 Målgrupper Miljökontor Miljöenheter länsstyrelser Entreprenörer/avnämare - vägar Vägföreningar Producenter/energiföretag Producenter/skogsindustri 2 Syfte

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Hotell och Vandrarhem April Maj 2004 Miljökontoret Linköpings kommun Malin Hultegård Katarina Mathson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 Miljöbalken... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Information om ärendehantering

Information om ärendehantering Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan

Läs mer

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan Om kommunernas syn på arbetsmiljön i landets skolor och förutsättningarna att få ta del av det nya statsstödet till skolrenoveringar PM från Astma- och Allergiförbundet och Svensk Ventilation Juni 2015

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer