Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet"

Transkript

1 Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra former av uppföljning av lagstiftning, verksamheter, resurser mm som kommuner, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd. Den kan utgöra underlag för myndighetens ställningstaganden och ingå som en del i större uppföljningar och utvärderingar av t.ex. reformer och fördelning av stimulansmedel. Socialstyrelsen svarar för innehåll och slutsatser. Artikelnr Publicerad: september

3 Förord Socialstyrelsen är nationell tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör hälsoskydd under miljöbalken. Det innebär att vi ger ut föreskrifter, allmänna råd samt övrig tillsynsvägledande information. Som ett led i vårt förbättringsarbete genomförde Socialstyrelsen under våren 2004 en intervjuundersökning för att utvärdera skriftligt tillsynsvägledande material inom området hälsoskydd i bostäder. I undersökningen intervjuades grupper av bostadsinspektörer samt andra aktörer inom bostadssektorn (brukare). Dessutom användes material från Tillsyns- och Föreskriftsrådets enkätundersökning i utvärderingen. Sammantaget visar resultaten från uppföljningen att det finns ett stort behov av tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet. Det material som finns används i stor utsträckning av såväl de operativa tillsynsmyndigheterna som brukarna, men det finns stora behov av kompletteringar och förbättringar. De synpunkter som kommit fram i utvärderingen kommer att ligga till grund för Socialstyrelsens fortsatta arbete inom hälsoskyddsområdet. Projektet har genomförts av Iréne Andersson, Kristina Norberg och Ann Thuvander vid Enheten för Hälsoskydd, Socialstyrelsen. Vi vill tacka alla som deltog i intervjuerna för att ni bidrog med konstruktiva synpunkter. Ann Thuvander Enhetschef Enheten för hälsoskydd Tillsynsavdelningen 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Introduktion 8 Metod 9 Resultat från intervjuerna 10 Generella synpunkter 10 Användning 10 Förbättringar 10 Tillgänglighet 11 Spridning 11 Tillsyns- och Föreskriftsrådets tillsynsenkät 13 Socialstyrelsens kommentarer och slutsatser 14 Utformning av allmänna råd 14 Krav på tydligare riktlinjer 15 Kommunikation med verksamhetsutövare 15 Konsten att sprida information 16 Miljöhälsorapport Synpunkter från intervjuerna 18 Allmänt 18 Termiskt inomhusklimat - /hälsoskydd/, SOSFS 1988:2 18 Buller inomhus och höga ljud, SOSFS 1996:7 18 Tillsyn enligt miljöbalken Fukt- och mikroorganismer, SOSFS 1999:21 18 Tillsyn enligt miljöbalken Ventilation, SOSFS 1999:25 19 Ventilation och hälsoskydd (från svensk byggtjänst och Socialstyrelsen) 19 Miljöbalken Anmälningspliktiga lokaler, Meddelandeblad 15/99 19 Städboken (från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen) 20 Miljöhälsorapport

6 6

7 Sammanfattning Under våren 2004 genomförde Socialstyrelsen en intervjuundersökning för att utvärdera skriftligt tillsynsvägledande material inom området hälsoskydd i bostäder. Totalt intervjuades 24 personer (bostadsinspektörer från kommuner och andra aktörer inom bostadssektorn). Alla som intervjuades menade att de använder det material som givits ut, men i skiftande omfattning. De synpunkter som kom fram i undersökningen var tämligen samstämmiga trots att inspektörerna som intervjuades kom från kommuner av varierande storlek och med stor spridning i geografiskt läge. Sammantaget visar resultaten från uppföljningen att det finns ett stort behov av tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet. Framför allt framkom det önskemål om uppdaterat, konkret och praktiskt användbart material. Inom vissa områden, t.ex. elkänslighet och vård i hemmet, är tillsynsvägledningen otillräcklig. Ett ytterligare underlag som användes i utvärderingen var Tillsyns- och Föreskriftsrådets enkät som riktade sig till alla operativa tillsynsmyndigheter under miljöbalken. Totalt 107 kommuner framförde synpunkter på Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet. Dessa stämmer väl överens med synpunkterna från intervjuundersökningen. Kommunerna efterlyser mer utförliga material, uppdaterade allmänna råd och tydligare krav riktade till verksamhetsutövarna. De synpunkter som kommit fram i undersökningarna kommer att ligga till grund för Socialstyrelsens fortsatta arbete inom hälsoskyddsområdet. 7

8 Introduktion Socialstyrelsen ansvarar för frågor som rör hälsoskydd och miljömedicin. Det övergripande uppdraget är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Socialstyrelsen har två roller i detta arbete: dels att vara ett nationellt expertorgan, dels att vara nationell tillsynsmyndighet enligt de lagar som ligger inom Socialstyrelsens ansvar. Sedan arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen inleddes har Socialstyrelsen fått ytterligare en roll att ha det övergripande ansvaret för frågor som rör människors hälsa inom samtliga miljömål. I och med att miljökvalitetsmålen fastställdes har miljöbalkens övergripande vision, att säkerställa en hållbar utveckling, konkretiserats. Socialstyrelsen anser att det är angeläget att arbetet med miljömålen och tillsynen under miljöbalken bedrivs i nära samarbete såväl på central, regional som lokal nivå. Som nationellt expertorgan följer Socialstyrelsen utvecklingen av hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa, värderar hälsorisker och lämnar förslag till åtgärder. Vi sammanställer kunskap som underlag både för vårt eget och andra myndigheters tillsynsarbete, bevakar hälsoaspekter i utredningar och lagförslag samt utarbetar underlag för regeringen, särskilt i internationella frågor. En viktig del i vår roll som expertorgan är att sammanfatta utvecklingen inom miljöhälsoområdet vart fjärde år i form av Miljöhälsorapport, som i sin tur är ett viktigt underlag i utvärderingen av de nationella miljökvalitetsmålen. Som nationell tillsynsmyndighet inom hälsoskyddsområdet arbetar Socialstyrelsen med stöd till kommuner, länsstyrelser och landsting för att öka lagstiftningens effektivitet. Vi utreder och reviderar också författningar på hälsoskyddsområdet och utfärdar vid behov nya föreskrifter eller allmänna råd. Dessutom ingår det i vårt ansvar att följa upp och utvärdera tillämpningen och effekten av lagstiftningen inom hälsoskyddsområdet. I den här rapporten presenteras resultaten av en utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledande material inom hälsoskyddsområdet. Projektet utfördes för att ta fram information som kan bidra till att tillsynsvägledningen inom området på sikt förbättras. 8

9 Metod Synpunkter på Socialstyrelsens tillsynsvägledande material samlades in med hjälp av fem gruppintervjuer. Vi valde att utvärdera skriftligt material inom området hälsoskydd i bostäder. De skrifter som ingick i utvärderingen var: Termiskt inomhusklimat - /Hälsoskydd/ (SOSFS 1988:2) Buller inomhus och höga ljud (SOSFS 1996:7) Tillsyn enligt miljöbalken - Fukt och mikroorganismer (SOSFS 1999:21) Tillsyn enligt miljöbalken - Ventilation (SOSFS 1999:25) Ventilation och hälsoskydd Miljöbalken - Anmälningspliktiga lokaler. Meddelandeblad 15/99 Städboken Miljöhälsorapport 2001 Socialstyrelsens webbplats Vid intervjuerna fick deltagarna fyra teman att utgå från: Användning (hur och när används skrifterna, politiskt och rättsligt genomslag) Förbättringar (vad vill man få ut av en skrift, förslag på förbättringar, mindre goda exempel) Tillgänglighet (tillgänglighet, språkbruk, webbplats) Spridning (fungerar den? förslag på förbättringar) Information om dessa teman skickades ut före intervjuerna. Sammanlagt intervjuades 24 personer, varav 20 var miljöinspektörer och 4 brukare. Bland de intervjuade fanns ungefär lika många kvinnor som män. Miljöinspektörerna kom från 20 kommuner från norr till söder och såväl små som medelstora och stora kommuner var representerade. Inspektörernas inriktning var framför allt hälsoskydd i bostäder och andra inomhusfrågor. Brukarna kom från Uppsalahem AB, HSB Stockholm, Astma- och allergiförbundet och Hyresgästföreningen Region Skåne. Brukarnas inriktning var praktiskt arbete med klagomål rörande bostäder. Representanter från länsstyrelserna lämnades medvetet utanför studien. Utöver material från intervjuerna användes uppgifter från Tillsyns- och Föreskriftsrådets (ToFR) enkätundersökning som genomfördes under våren 2004 i uppföljningen. För detaljerad information om enkätundersökningen hänvisar vi till ToFR. 9

10 Resultat från intervjuerna Generella synpunkter Alla som intervjuades menade att de använder det tillsynsvägledande material som givits ut, men i skiftande omfattning. Många ansåg att materialet borde delas upp i konkreta allmänna råd som kompletteras med praktiska handböcker. Handböckerna skulle då innehålla bakgrundsmaterial till de råd som ges, samt annan information som kan användas vid bedömning av olägenhet för människors hälsa. Inspektörer från mindre kommuner uttryckte generellt ett större behov av exakta angivelser (riktvärden m.m.) i allmänna råd eller föreskrifter jämfört med inspektörer från större kommuner. Behovet av tillsynsvägledande material var också större i de mindre kommunerna. En annan synpunkt var att man inte tar tillräcklig hänsyn till geografiska skillnader i tillsynsvägledningen. Ett exempel är hur låg luftfuktigheten påverkar olika golvmaterial. Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som kom fram under de fyra teman som diskuterades. Användning Materialet används i ärendehantering, som kunskapsunderlag och vid föreläsningar. Inspektörerna använder också materialet i samband med tillsynsbesök. Miljöhälsorapport 2001 används av både miljönämnder och miljökontor för prioriteringar i verksamhetsplaneringen. Allmänna råd har inte alltid tillräcklig tyngd för att få rättsligt genomslag. Eftersom det endast finns allmänna råd inom hälsoskyddsområdet ges inte heller området alltid tillräcklig tyngd i den politiska prioriteringen. I mindre kommuner har man relativt sett ett större behov av strikta regler för att få genomslag för frågor på den politiska nivån. Allmänna råd ses endast som (icke bindande) rekommendationer. Stöd från centralt håll, t.ex. från Socialstyrelsen, är viktigt för att frågor ska få genomslagskraft. Förbättringar Tydligare regler skulle öka möjligheten till att ställa krav på verksamhetsutövare. Detta skulle bli möjligt om man gav ut korta allmänna råd som kompletterades med detaljerade handböcker. Allmänna råd borde i högre grad rikta sig till verksamhetsutövaren, inte till tillsynsmyndigheten. 10

11 Materialet borde innehålla standardiserade mätmetoder och riktvärden för att underlätta tillsyn och efterlevnad. Källhänvisningar borde ges så att man kan fördjupa sig inom området och OH-material borde tas fram för att underlätta vid föreläsningar och öka kunskapsspridningen. Vissa dokument kunde kompletteras med broschyrer som lätt kan delas ut till verksamhetsutövare m.fl.. Vissa broschyrer borde översättas till flera språk. Det är viktigt att materialet uppdateras. Nu finns det material som inte är anpassat till gällande lagstiftning. Inom vissa områden behövs det fortbildning som är riktad till miljöinspektörer och övriga intressenter som komplement till det tillsynsvägledande materialet. Det finns områden där tillsynsvägledningen är otillräcklig. Det gäller t.ex. ambulerande verksamhet, 3G och elöverkänslighet, skällande hundar, vedeldade badkar, partiklar i inomhusmiljön, asbest, floating, mögel, vård i hemmet och egenkontroll (exempel på egenkontrollprogram vore önskvärt). Sammanställningar av rättsfall saknas. Tillgänglighet Språket är enkelt och lätt att förstå och skrifterna är överskådliga. De allmänna råden är svårast att ta till sig. Korta ner dem så att de blir lättare att förstå. Eventuellt borde allmänna råd som inte gäller längre sparas på hemsidan. Det är bra att hemsidan finns, men den är svår att använda. Allt som är publicerat finns på hemsidan, vilket är bra, men det borde finnas en bättre sökfunktion. Dessutom borde dokumenten sorteras efter dokumenttyp. Remissversioner borde läggas ut på hemsidan så att den som vill kan lämna synpunkter. Den personliga kontakten med handläggarna på Socialstyrelsen är bra. Man får information och tips om hur man kan gå vidare. Spridning Nytt material når inte alltid ut till alla - och framför allt inte till rätt person. Den interna kommunikationen inom kommunerna fungerar ibland inte som den ska. Genom E-postnytt nås många och framför allt rätt person. E-postnytt är ett e-postmeddelande, som går ut till dem som anmält intresse när något nytt läggs ut på hälsoskyddets hemsida. Det är ett bra sätt att sprida information. Aktuelltsidan på webbplatsen är ett bra forum för information, men det kräver att man själv håller sig uppdaterad. 11

12 Information om nytt material och om vad som i övrigt är nytt och aktuellt borde kunna spridas via länsstyrelseträffar. Länsstyrelsen borde kunna sprida mer information till kommunerna och ha en mer aktiv roll som sammankallande. Pressmeddelande gör att andra intressenter kan nås, t.ex. brukarna. Det är viktigt att även de som ska leva upp till lagstiftningen nås av nyheter inom området! Information om egenkontroll borde spridas direkt till verksamhetsutövarna. Det skulle underlätta tillsynsarbetet. Branschorganisationer är en viktig del när det gäller informationsspridning. De når i sin tur ut till många - framför allt till verksamhetsutövarna. I dagsläget nås inte verksamhetsutövare av nyutkommet material om de inte själva söker reda på det. Eventuellt borde även de nås av utskick från Socialstyrelsen. För ytterligare synpunkter från intervjuerna se bilaga 1. 12

13 Tillsyns- och Föreskriftsrådets tillsynsenkät Tillsyns- och Föreskriftsrådet genomförde under våren 2004 en enkätundersökning som riktade sig till samtliga operativa tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. I den framkom det bl.a. önskemål om fler allmänna råd, uppdaterade allmänna råd och vägledning i samband med uppdatering och ändring av allmänna råd. Dessutom fanns det önskemål om lättlästa broschyrer, bättre stöd från miljömedicinsk expertis, endagskurser, årligt riksprojekt och tydligare krav på den enskilde verksamhetsutövaren. Totalt svarade 223 kommuner på enkäten. Av dessa efterlyste 105 mer tillsynsvägledande material från Socialstyrelsen. 28 kommuner var generellt missnöjda med det tillsynsvägledandet materialet inom hälsoskyddsområdet. 14 kommuner efterfrågade fler och bättre uppdaterade allmänna råd. Två kommuner önskade föreskrifter från Socialstyrelsen. De områden där kommunerna ville ha mer tillsynsvägledning var: Hygienlokaler (21 kommuner) Anmälningsplikt, 38 (11 kommuner) Egenkontroll (9 kommuner) Buller (både inom- och utomhus, 9 kommuner) Andra områden som enstaka kommuner önskade mer vägledning inom var elektromagnetiska fält, sjuka hus, ventilation, dricksvatten, bassängbad, bostadsfrågor, hästhållning och tillfälligt boende. 13

14 Socialstyrelsens kommentarer och slutsatser Det är uppenbart att det finns ett stort behov av tillsynsvägledning från Socialstyrelsen inom hälsoskyddsområdet. Det material som finns i dag kan i många fall förbättras, men det finns också områden där det saknas vägledning. Många efterlyste dessutom sammanställningar av rättsfall. Det behövs också ett bättre utbud av utbildning, gärna i samband med att ny tillsynsvägledning publiceras. Inom vissa områden finns det behov av fortbildning som är direkt riktad till verksamhetsutövare. Stöd från centralt håll, t.ex. från Socialstyrelsen, är viktigt för att frågor ska få genomslagskraft. Generellt sett är behovet av tillsynsvägledning större i de mindre kommunerna. Utformning av allmänna råd Socialstyrelsens äldre allmänna råd upplevdes av många som pratiga och oprecisa samtidigt som man uppskattade att de innehåller mycket information. En lösning som föreslogs var att dela upp materialet i korta och konkreta allmänna råd som kompletteras med mer praktiskt inriktade handböcker som innehåller underlagsmaterial för bedömningar av olägenhet för människors hälsa. Detta förslag är väl i linje med Socialstyrelsens nuvarande arbetssätt, som innebär att allmänna råd ska vara så konkreta som möjligt och endast innehålla råd som anger hur lagstiftningen bör tolkas. Övrigt vägledande material, t.ex. sammanställningar av kunskapsläget inom ett område, mätmetoder eller översikter över angränsande lagstiftning, ska publiceras i form av kunskapsöversikter, handböcker m.m. Några inspektörer ansåg att allmänna råd i högre grad borde rikta sig till verksamhetsutövaren och inte till tillsynsmyndigheten. I dag riktar sig några av Socialstyrelsens allmänna råd främst till den operativa tillsynsmyndigheten, eftersom de är framtagna som ett stöd i tillsynsarbetet. Vi har emellertid börjat utforma allmänna råd och annan vägledning så att de riktar sig både till myndigheter och verksamhetsutövare se till exempel Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17). Många av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd inom hälsoskyddsområdet är gamla och behöver omarbetas. Enligt vår planering ska flertalet vara reviderade vid årsskiftet 2005/2006. För att göra de nya råden så användbara som möjligt är det viktigt att representanter för de operativa myndigheterna tar aktiv del i arbetet. På så sätt kan även t.ex. mindre kommuners behov, eller skillnader i förhållanden mellan olika delar av landet, belysas bättre. 14

15 Krav på tydligare riktlinjer Många inspektörer efterlyste tydligare regler inom hälsoskyddsområdet, gärna i form av föreskrifter i stället för allmänna råd. Man menade att allmänna råd saknar tyngd i den rättsliga processen och att den politiska nivån inte tar tillräcklig hänsyn till råden. Därmed riskerar hela hälsoskyddsområdet att få lägre status än föreskriftstäta områden som livsmedel eller miljöskydd. Det är viktigt att miljöbalkens grundläggande krav på verksamhetsutövaren när det gäller kunskap, ansvar och egenkontroll beaktas i tillsynen. Det är inte tillsynsmyndigheternas ansvar att sätta upp bindande, detaljerade regler för alla tänkbara verksamheter eller situationer som kan uppkomma. Socialstyrelsen har idag endast föreskriftsrätt under miljöbalken när det gäller regler för visst avfall enligt 49 avfallsförordningen (2001:1063), användning av bekämpningsmedel enligt förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel samt för regler om egenkontroll enligt 9 förordningen (1998:947) om tillsyn enligt miljöbalken. För att kunna ge ut föreskrifter inom andra områden krävs att Socialstyrelsen begär föreskriftsrätt av regeringen. Tillsyn inom hälsoskyddsområdet ställer höga krav på kunskap hos inspektörerna eftersom bedömningen av vad som kan anses acceptabelt ofta måste göras från fall till fall. Enligt Socialstyrelsens uppfattning skulle några allmänna råd eventuellt kunna ersättas av föreskrifter - om tillräckliga skäl förelåg för regeringen att bevilja föreskriftsrätt. Det gäller t.ex. radon i inomhusluft, buller inomhus och höga ljud, dricksvatten, mögel, ventilation, hantering av avfall (redan delvis i föreskriftsform), bassängbad samt vissa aspekter av yrkesmässig hygienisk behandling. Socialstyrelsen avser att se över frågan om allmänna råd kontra föreskrifter. Exempel på områden där föreskrifter kan vara svåra att utfärda är hälsoskydd vid lägerverksamhet, i fritidsbostad för uthyrning, hotell, pensionat och liknande lokaler. Inom dessa områden kommer de nuvarande råden att ersättas med en handbok, Tillfälligt boende, som bl.a. innehåller vissa riktlinjer som branschorganisationerna tagit fram. Anledningen är att vi bedömer att detta är en mer heltäckande form av tillsynsvägledning. Ett område som ofta kom upp vid intervjuerna var gränsdragningen för vad som ska räknas som anmälningspliktiga lokaler. Socialstyrelsen har efter diskussioner med representanter från kommuner och berörda centrala myndigheter nyligen lämnat in ett förslag till regeringen där anmälningsplikten enligt 38, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, begränsas. Enligt förslaget ska endast verksamheter som är förenade med uppenbara hälsorisker, särskilt verksamheter som omfattar barn och unga, anmälas. Förslaget kommer sannolikt att minska osäkerheten angående vad som ska betraktas som anmälningspliktigt. Kommunikation med verksamhetsutövare En vanlig synpunkt vid intervjuerna var att Socialstyrelsen borde arbeta mera aktivt för att informera verksamhetsutövare om de krav som lagstiftningen ställer, gärna via branschorganisationer. I dagsläget nås inte verk- 15

16 samhetsutövare av nyutkommet material om inte de själva söker reda på det. Särskilt viktigt skulle det vara att informera om krav på egenkontroll. Socialstyrelsen har bl.a. skickat ut information och gjort en enkät till olika branschorganisationer inom hälsoskyddsområdet i samband med att miljöbalken trädde i kraft. Numera samarbetar Socialstyrelsen med branschorganisationer vid utformning av tillsynsvägledande material. Socialstyrelsen instämmer i att kontakten med verksamhetsutövare är viktig, men det gäller samtidigt att hitta resurssnåla sätt att bedriva den på. Ett sätt kan vara att på ett ännu tydligare sätt än tidigare involvera branschorganisationer i referensgrupper i samband med att nya råd eller kunskapssammanställningar tas fram. Ett annat sätt är att uppmana branschorganisationer att prenumerera på E-postnytt och i sin tur sprida relevant information till verksamhetsutövarna. Konsten att sprida information Överraskande många av de intervjuade menade att det var svårt att hålla sig informerad om vilket tillsynsvägledande material som finns inom hälsoskyddsområdet. Det beror delvis på att den interna kommunikationen inom kommunerna inte alltid fungerar tillräckligt väl. Dessutom är det svårt att hitta material på Socialstyrelsens webbplats, där en bättre sökfunktion efterlystes. Det finns också behov av att kunna få information om allmänna råd som har upphävts. Dessutom ville många att remisser skulle läggas ut på webbplatsen, vilket vi också börjat göra under våren Att information inte når kommunernas hälsoskyddsinspektörer är uppenbarligen ett problem. Vi tror att den enklaste lösningen för närvarande är att komplettera utskicken till kommunerna med information på Socialstyrelsens webbplats, som sprids till prenumeranterna på E-postnytt. Ett drygt år efter starten når nu E-postnytt 730 personer, som i sin tur representerar 250 kommuner och 17 länsstyrelser. Det motsvarar 86% av kommunerna och 81% av länsstyrelserna. Ett antal brukare är också representerade. Att ta fram OH-material och målgruppsanpassade broschyrer i samband med att nya tillsynsvägledande material presenteras är bra och konstruktiva förslag, liksom att översätta viss information till andra språk. Vi kommer att ta hänsyn till dessa önskemål i vårt kommande arbete. Länsstyrelsernas roll som samordnare och informationsförmedlare, liksom kontakten med de miljömedicinska klinikerna, kom också upp vid flera tillfällen under intervjuerna. Länsstyrelserna och de miljömedicinska klinikerna har en viktig funktion att fylla, och i de län där det regionala samarbetet är välutvecklat minskar kommunernas behov av tillsynsvägledning från centrala myndigheter. Det här är ett område där det finns möjlighet till förbättringar. Miljöhälsorapport 2001 Samtidigt som många uppgav att de använde sig av Miljöhälsorapport 2001 särskilt i samband med tillsynsplanering och prioriteringar - var det flera 16

17 som menade att rapporten är för omfattande och ingående. Dessutom upplevdes kapitlet om inomhusmiljö som alltför knapphändigt. Nästa miljöhälsorapport kommer att publiceras under För att i någon mån göra den mera tillgänglig avser vi att göra kopplingarna till de nationella miljökvalitetsmålen tydligare i den här rapporten, samt komplettera den med ett lättillgängligt presentationsmaterial (t.ex. OH-bilder). I samverkan med Skolutvecklingsmyndigheten kommer också en komplettering/bearbetning av miljöhälsorapporten att göras för att öka möjligheten att den även används i undervisningen inom grundskolan. 17

18 Synpunkter från intervjuerna Bilaga 1 Här återger vi några av de synpunkter, frågor och påståenden som kom fram under intervjuerna i så obearbetad form som möjligt. Allmänt När slutar fastighetsägarens undersökningsskyldighet? När är en åtgärd åtgärdad? När är man så känslig att man ska försvaras? Vilka krav kan man ställa på egenkontrollprogram? Måste alla skriva egenkontrollprogram? Vad är olägenhet? Vad är oskäligt dyrt? Hur konstaterar man att en byggnad är frisk? Vilka hälsosymtom kan man relatera till inomhusmiljö (skulle underlätta att veta det vid bedömningar)? Det vore önskvärt om visst material fanns översatt till flera olika språk. Termiskt inomhusklimat - /hälsoskydd/, SOSFS 1988:2 Rådet är för avancerat, det blir inte tillgängligt. I vilka fall behövs så avancerad utrustning som nämns i det allmänna rådet? Det vore bra att veta var man ska mäta och hur. Buller inomhus och höga ljud, SOSFS 1996:7 Buller inomhus och höga ljud är ett bra allmänt råd, men innehåller för mycket information för att vara ett allmänt råd. Det är bra att det börja med definitioner och sen gå in mer på vad som gäller. Lågfrekvent buller är svårbedömt. Vissa ljud kan vara störande trots att de klarar riktvärdet för lågfrekvent buller. Vad ska anses som störande? Hur får man ägaren att åtgärda störning trots att riktvärdet underskrids? Det är svårt att veta om riktvärdena gäller allt buller. Det borde vara lägre högsta tillåtna riktvärden. Rådet gäller enbart fasta installationer, men det finns ju andra källor till buller som man missar, t.ex. barn. Tillsyn enligt miljöbalken Fukt- och mikroorganismer, SOSFS 1999:21 Tillsyn enligt miljöbalken Fukt- och mikroorganismer har bra koppling till kraven och är ett bra dokument. 18

19 Begreppet känsliga personer borde klargöras bättre. Det finns en formulering i texten som får det att låta som om tillsynsmyndigheten har bevisbördan. Rådet är lite tunt. Ta bort provtagningsdelen eftersom det inte är tänkt att tillsynsmyndigheten ska utföra detta. Man nämner tillsynsplaner i detta råd, det känns lite inkastat och varför har man prioriterat det just vid fukt och mikroorganismer? Lukt är en viktig aspekt när det gäller problem med fukt och mikroorganismer. Det skulle man kunna nämna i detta råd. Råd borde kompletteras med en fortbildning för inspektörer. Tillsyn enligt miljöbalken Ventilation, SOSFS 1999:25 Tillsyn enligt miljöbalken Ventilation har en bra koppling mellan allmänna rådet och handboken. Det borde kunna användas som mall vid framtagandet av nytt material. Ventilation och hälsoskydd (från svensk byggtjänst och Socialstyrelsen) Enorma krav ställs på tillsynsmyndigheten i Ventilation och hälsoskydd, de har inte resurser till att följa upp detta. Det är ett bra dokument, använd den som mall för kompletterande handbok när ni tar fram nya råd. Boken nämner inget om geografiska skillnader i luftfuktighet i Sverige. Saknar riktvärden för inomhusmiljön. Återluftssystem borde inte få finnas och man borde använda finare filter. Miljöbalken Anmälningspliktiga lokaler, Meddelandeblad 15/99 Många verksamheter i Miljöbalken Anmälningspliktiga lokaler liknar varandra, men man kan inte kräva att alla ska anmälas, det blir rörigt med alla dessa lokaler. Vilka omfattas inte? Ambulerande verksamhet ingår inte. Det får inte vara fritt för bedömning av vad som är anmälningspliktigt. När räknas något som en förändring av verksamheten? 19

20 Städboken (från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen) Det är svårt att göra bedömningar utifrån Städboken eftersom den inte innehåller några klara riktlinjer. Den är bra som uppslagsbok. I boken hänvisas det till två myndigheter och det gör att det är lätt att frågan hamnar mellan dessa myndigheter. Det är för mycket information om arbetsmiljö. Den nämner inget om hur olika material kan reagera vid olika luftfuktighet. Städboken borde kompletteras med information om vad som kan ingå vid upphandling av städning. Miljöhälsorapport 2001 Vi har ingen större nytta av Miljöhälsorapport 2001, den är för lång och är mer till för chefer vid prioriteringar. Vissa kommuner använder den för att utforma sina tillsynsplaner. En utveckling av miljöhälsorapporten vore bra - ange hur man kan använda den lokalt (hur kan man göra egna undersökningar), koppla den till lokala och nationella miljömål. Det finns dåligt med information om inomhusmiljön. Miljöhälsorapporten är bra för att se helheten kring miljö och hälsa. Den skulle kunna kompletteras med OH-bilder som kan användas vid föreläsningar och en kortversion (broschyr) som kan delas ut. 20

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning

Ingrid Millet. Juridiken kring tillsyn och vägledning Ingrid Millet Juridiken kring tillsyn och vägledning Seminariet är tillsynsvägledning Syftet med tillsyn är att stärka efterlevnaden av våra regler Tillsynen bidrar till att hålla samhällsvärden som rättssäkerhet,

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson Hygien i förskolan Ingrid Nilsson Bakgrund Barn som går på förskola har mer infektioner, framförallt luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma. Förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län

Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen Dalarnas, Norrbottens och Skåne län Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015

Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015 Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015 Maria Bomark Anna Rosner 2015-09-14 Hälsoskydd på Socialstyrelsen- vilka är vi? Anna Rosner Anna.rosner@socialstyrelsen.se Maria Bomark (2015-12-31)

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Folkhälsomyndigheten. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund Myndigheten har ca 490 anställda Webbadress:

Folkhälsomyndigheten. Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund Myndigheten har ca 490 anställda Webbadress: Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Myndigheten

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS 2013-02-12 FASTIGHETSÄGARNA GFR BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING Fastighetsägare hörde av sig med frågor om kommunens tillsyn Fastighetsägare har uttryckt

Läs mer

Den som störningsanmälan riktas mot kommer att informeras och ges möjlighet att ta del av handlingar i ärendet.

Den som störningsanmälan riktas mot kommer att informeras och ges möjlighet att ta del av handlingar i ärendet. 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM STÖRNING Denna blankett är till för att underlätta ärendehandläggningen. Det är därför viktigt att blanketten fylls i så utförligt som möjligt för

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten. Greta Smedje

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten. Greta Smedje Aktuellt från Folkhälsomyndigheten Greta Smedje Folkhälsomyndighetens uppdrag En folkhälsa som stärker samhällets utveckling Genom att... följa befolkningens hälsoläge och de faktorer som påverkar identifiera

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars PAGE 1 Byggnadsteknik den 20 mars Vad visste vi då? (1985 Örebrokonferensen) Klagomål på inomhusmiljön/upplevd ohälsa Det finns ett väl känt samband mellan vad som i dagligt tal kallas en fuktig byggnad

Läs mer

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sida 1 av 3 Kommunhuset Blankett uppdaterad: 2016-03-10 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Lagrum: 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Anmälan avser lokal för undervisning

Anmälan avser lokal för undervisning Anmälan avser lokal för undervisning Ny verksamhet Utökning eller ändring av befintlig verksamhet Startdatum: Förskola/Förskoleklass Öppen förskola Grundskola Gymnasieskola Öppen fritidsverksamhet Fritidshem

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten

INFORMATION ANMÄLAN OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET 1 (5) Miljöenheten INFORMATION 1 (5) Hygienlokaler som är anmälningspliktiga Om en verksamhet yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling som kan ge blodsmitta genom användning av stickade och skärande verktyg ska detta anmälas

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post Anmälan av skolverksamhet Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38 Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07, 2010 12 09 66, 77 1 Dnr 2010 1957 Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Bilaga: Tidslinje. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting presenterade

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar

Praktisk vägledning. Miljökontoret informerar Praktisk vägledning HÄR LISTAS ETT ANTAL frågeställningar och exempel till hjälp för arbetet med egenkontroll. Fundera på vilka övriga områden i din fastighet som omfattas av egenkontroll och vilka frågeställningar

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer