Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län"

Transkript

1 Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen Dalarnas, Norrbottens och Skåne län

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra former av uppföljning av lagstiftning, verksamheter, resurser mm som kommuner, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd. Den kan utgöra underlag för myndighetens ställningstaganden och ingå som en del i större uppföljningar och utvärderingar av t.ex. reformer och fördelning av stimulansmedel. Socialstyrelsen svarar för innehåll och slutsatser. Artikelnr Publicerad: juni

3 Förord Miljö- och hälsoskyddsnämnderna i landets kommuner ska enligt förordning 1998:900 om tillsyn enligt miljöbalken avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn. Detta innebär att nämnden ska utreda behovet av tillsyn, föra register över verksamheter som fordrar tillsyn, upprätta en tillsynsplan och regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken. Som en del i vårt tillsynsvägledande uppdrag besökte Socialstyrelsen tillsammans med representanter för länsstyrelsen tolv kommuner under hösten 2003 för att granska kommunernas kompetens och de behovsutredningar och tillsynsplaner som antogs Avdelningsdirektör Bo Pettersson har utarbetat denna rapport. Ann Thuvander Enhetschef 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Inledning 7 Sammanfattning 8 Metod 9 Resultat 10 Behovsutredningar och tillsynsplaner 10 Kompetens 11 Kvalitetsutveckling 12 Uppföljning och utvärdering 12 Egenkontroll 13 Särskilda önskemål gentemot Socialstyrelsen och länsstyrelserna 13 Slutsatser 14 Bilaga Sammanställning av tillsynsplaner 15 5

6 6

7 Inledning Kraven på tillsyn skärptes när miljöbalken infördes. De operativa tillsynsmyndigheterna ska, enligt förordning 1998:900, avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Myndigheten ska också göra en utredning om tillsynsbehovet som ska uppdateras varje år, samt föra register över de verksamheter som fordrar tillsyn. För varje verksamhetsår ska en plan för tillsynen utarbetas. Vidare ska tillsynsverksamheten följas upp och utvärderas. Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken. I den rollen ingår bland annat att följa upp de operativa myndigheternas efterlevnad av kraven på behovsutredningar och tillsynsplaner. Socialstyrelsen har tidigare (år 2001) provat en metod att följa upp efterlevnaden av lagen. Tidigare har Tillsyns- och föreskriftsrådet, där Socialstyrelsen ingår, genomfört enkätundersökningar som bland annat belyst efterlevnaden av kraven på behovsutredningar och tillsynsplaner. Många länsstyrelser följer också upp de operativa tillsynsmyndigheternas efterlevnad av lagen och metodutveckling pågår inom uppföljningsområdet. Syftet med den här redovisade uppföljningen var dels att utveckla en metod för Socialstyrelsens tillsyn inom hälsoskyddsområdet, dels att undersöka hur de operativa tillsynsmyndigheterna lever upp till miljöbalkens krav. 7

8 Sammanfattning Miljöbalken trädde i kraft i januari 1999 och medförde att kraven på tillsyn över bl.a. hälsoskyddet (innemiljö, skolor, dagis, hygienlokaler. m.m.) skärptes. De operativa miljö- och hälsoskyddsansvariga myndigheterna på kommunerna ska enligt miljöbalken bl.a. göra utredningar om tillsynsbehovet och omforma dessa till tillsynsplaner. Socialstyrelsen har inhämtat uppgifter om tillsynsplaner över hälsoskyddsobjekt och besökt tolv kommuner i Dalarnas, Norrbottens och Skåne län under hösten Besöken gjordes tillsammans med representanter för länsstyrelserna. Uppföljningen har gjorts dels för att pröva en lämplig metod för uppföljning av efterlevnaden av miljöbalkens krav och dels för att se hur hälsoskyddstillsynen bedrivs i olika delar av landet. En av slutsatserna är att tillsynen över hälsoskyddet i många fall är starkt eftersatt. Många kommuner har valt att behandla hälsoskyddsfrågorna endast då det kommer in klagomål på brister. Behovet av tillsyn grundas i många fall varken på utredningar om behovet av tillsyn eller på uppsatta mål med verksamheten. Tillsynsplanerna grundas istället på antaganden om att vissa typer av verksamheter behöver tillsynas med viss frekvens. Det är oftast personalen som i kraft av sin erfarenhet avgör vilket behov av tillsyn som föreligger. Slutsatserna i rapporten baseras på besök i tolv kommuner och är därför inte någon allmän utvärdering av kommunernas tillsyn över hälsoskyddet i Sverige. Uppföljningen innehåller naturligtvis brister men ger ändå, enligt vår bedömning, en tämligen realistisk bild av hälsoskyddstillsynen. 8

9 Metod Inför besöken samlades de behovsutredningar och annat relevant material som legat till grund för de tillsynsplaner som antogs år 2002 in för granskning. Ett frågeformulär utarbetades inför mötena men delgavs inte kommunerna. Kommunerna valdes ut av länsstyrelserna i samråd med kommunerna. Alla residensstäder erbjöds att delta. Vid besöken var förvaltningschefen och nämndens ordförande eller vice ordförande närvarande. I de flesta fall deltog även andra från förvaltningen och i några fall även ytterligare företrädare för nämnden. I ett fall var inte förvaltningschef eller representant för nämnden närvarande, vilket berodde på ett missförstånd. Från Socialstyrelsen deltog avdelningsdirektör Bo Pettersson och enhetsjurist Anders Klahr. Oftast deltog hälsoskyddsansvariga vid länsstyrelserna. Mötet inleddes med en förklaring om syftet med besöket och fortsatte med att representanter för kommunen redogjorde för hur man tagit fram behovsutredningar och tillsynsplaner. Mötena varade i maximalt två timmar. Efter mötena gjordes en separat sammanställning för varje län som skickades till de utvalda kommunerna i respektive län för synpunkter. Därefter sammanställdes rapporterna till en gemensam rapport för samtliga tolv kommuner. Även denna rapport cirkulerades för synpunkter. Skåne län. De kommuner som besöktes var Malmö, invånare, Landskrona, invånare, Åstorp invånare och Helsingborg, invånare. Norrbottens län. De kommuner som besöktes var Luleå, invånare, Kiruna, invånare och Överkalix, 4000 invånare. Dalarnas län. De kommuner som besöktes var Falun, invånare Hedemora, invånare, Leksand, invånare, Avesta, invånare och Malung, invånare. Efter kommunbesöken bad Socialstyrelsen samtliga kommuner i de tre länen rapportera om hur de planerat tillsynen över hälsoskyddsverksamheter för år Insamlingen skedde med länsstyrelsernas hjälp under vintern/våren Sammanställningen av tillsynsplanerna redovisas i bilagan. 9

10 Resultat Behovsutredningar och tillsynsplaner De flesta kommuner har en behovsutredning i någon form som ligger till grund för tillsynsplanen. I en del kommuner samarbetar nämnden och förvaltningen för att få fram en behovsutredning och tillsynsplan. Ett sådant arbetssätt kan göra att det redan i behovsutredningen görs prioriteringar på ett sådant sätt att det verkliga behovet av tillsyn blir otydligt. I många fall har det varit svårt att följa hur behovsutredningen har lett fram till en tillsynsplan. Dokumenten har i vissa fall varit otydliga och svårbegripliga. Bristerna i utformningen förhindrar insyn i hur kommunerna har prioriterat sina resurser. Behovsutredningarna i flertalet av de besökta kommunerna består av en lista över antalet objekt och önskemål om hur många gånger de bör besökas och hur mycket tid som behövs för respektive objekt. Även om det finns uppsatta miljö- och hälsomål är det sällan kommunerna har målen som grund för bedömning av vilket behov av tillsyn som finns i kommunen. Många kommuner håller dock på att arbeta in en målstyrd verksamhet där även miljömålen ska ligga som grund för bedömning av behovet av tillsyn och därmed också leda vidare till en tillsynsplan. Anpassningen av miljömålen till kommunal nivå pågår i stor omfattning men kommunerna har kommit olika långt. Regionalt pågår också arbete med att ta fram mål och många kommuner har valt att använda de regionala målen som sina egna. Länsstyrelsen i Skåne håller på att ta fram ett förslag till skånska miljömål (antogs, efter uppföljningen, i november 2003). Helsingborg har beslutat att gå vidare och bryta ner de regionala miljömålen till lokala mål. Malmö har också tagit beslut (1998) om att bryta ner de rikstäckande miljömålen lokalt och låta dessa styra prioriteringarna i tillsynsplanen i framtiden. De flesta kommunerna uppger att de ligger i startgroparna för att gå över till en mer målstyrd tillsyn. Luleå har ringat in vilka miljömål som tillsyn över vissa objekt kan bidra till. Tanken är att med detta som grund göra en målinriktad tillsynsplan. Falun har startat den processen genom att i tillsynsplanen ange vilka miljömål som berörs av den planerade tillsynen. Utredningar som kan ligga till grund för behovet av tillsyn saknas i de flesta kommuner. I de flesta fall har kommunerna baserat behovsutredningarna på chefens och/eller medarbetarnas egna erfarenheter av behovet av tillsyn. De allra flesta kommunerna känner till antalet tillsynsobjekt och har gjort beräkningar av tidsåtgång för tillsynen. De traditionella hälsoskyddsfrågorna (inomhusmiljö, skolor, dagis, hygienlokaler m.m.) har ofta prioriterats lågt och tillsynen sker oftast i samband med klagomål. Hälsoskyddstillsynen är ofta "händelsestyrd" vilket innebär att tillsyn över hälsoskyddsobjekt endast sker vid klagomål. Så stor del som procent av all hälsoskyddstillsyn uppges vara händelsestyrd i t.ex. Helsingborg och Malmö, 10

11 medan den utgör en mindre del i t.ex. Luleå och Överkalix. Händelsestyrd tillsyn är ofta knuten till klagomål angående olägenheter för människors hälsa i bostäder. Detta hindrar inte t.ex. Helsingborg att också satsa på tillsyn av skolor. Några kommuner har löpande projekt som berör hälsoskyddsfrågor, t.ex. ljudnivåer på diskotek, konserter och förskolor samt radon i skolor. Behovsutredningarna har behandlats med både tårtspade och osthyvel för att leda fram till en tillsynsplan som ryms inom befintliga resurser. Oftast har nämnden gjort detta i samarbete med förvaltningschefen. Någon kommun har också fått ökade resurser för att bättre möta behovet av tillsyn. Kompetens Införandet av miljöbalken har medfört att det ställs större krav på kompetens inom förvaltningen. Kommunerna anser själva att de har tillräcklig kompetens för att kunna leva upp till kraven i miljöbalken. De flesta kommuner vi besökt har avsatt medel i budget för att upprätthålla kompetensen. I mindre kommuner har det varit svårt att avsätta tid för att gå på kurser och annat som planerats. Några kommuner har aktivt ringat in vilka kompetenser som krävs för att sköta verksamheten och vilka av dessa kompetenser som saknas. Luleå kommun har i plan specificerat vilken kompetens som ska finnas på förvaltningen och varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan. Kommunerna uppger att de har tillgång till god miljömedicinsk och juridisk kompetens. I de fall spetskunskaper behöver inhämtas finns centrala myndigheter och egna nätverk att tillgå. I Norrbottens län saknas emellertid tillgång till regional miljömedicinsk kompetens. Små kommuner har inga eller mycket små resurser för att köpa in den extra kompetens som ibland behövs. Överkalix utnyttjar därför kompetens som finns i nämnden och hos andra förvaltningar. Den kompetens som ändå saknas täcks så långt möjligt genom att utnyttja nätverk i form av kollegor i andra kommuner, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter. De större kommunerna känner inte något större behov av att köpa in kompetens. Några av kommunerna har fått ökade resurser under de senaste åren. Ingen kommun har uppgett att den har varit tvungen att minska på personalen. Rekryteringen av kunnig personal är fortfarande ett problem i några mindre kommuner, särskilt i Norrbottens län. Det har funnits rekryteringsproblem även på större orter i samtliga regioner, men situationen har förbättrats. I något fall har dock bristen på kompetens gjort att hälsoskyddsarbetet har eftersatts. Det kan också diskuteras om en ensaminspektör, som i Överkalix, har möjlighet att sköta verksamheten på ett godtagbart sätt utan att kunna köpa in kompetens utifrån eller samverka med andra kommuner. Samverkan över kommungränserna, i den mening att man delar tjänster eller liknande, förekommer inte inom hälsoskydd och miljömedicin annat än undantagsvis. I Dalarnas län har viss samverkan med andra kommuner skett i form av gemensam utbildning. Det finns planer på samverkansprojekt med gemensam inspektör för djurskydd och kommunekolog, dock ingenting inom hälsoskydd. Åstorp delar kommunekolog med en annan kommun. Kommunerna samarbetar med andra kringliggande kommuner i viss omfatt- 11

12 ning men samarbetet sträcker sig oftast inte längre än till att man driver gemensamma projekt (livsmedel) eller har regelbundna möten. I Norrbottens län har samarbetet inom "fyrkanten" pågått länge och man har också i begränsad utsträckning förlagt utredningar som täcker hela samarbetsområdet till en av de deltagande kommunerna. De små kommunernas uppfattning är att samarbetet med andra kommuner måste utvecklas för att bättre utnyttja resurserna. Ett problem med samarbete över kommungränserna i Norrbotten är de stora avstånden. Det finns ett luftvårdsförbund i Dalarnas län. I Skåne län finns ett vattenvårdsförbund, och man samarbetar inom taxesättning, utbildning mm. Den vanligaste samarbetsformen är länsträffar. Internt samarbete har förekommit mellan miljö- och hälsoskyddskontoret, skattemyndigheten och polisen vid inspektion av frisörsalonger. Kvalitetsutveckling Många kommuner arbetar med att ta fram former för kvalitetssystem. Det är dock stora variationer mellan kommunerna - vissa är redan certifierade medan andra försöker få kvalitet på sina rutiner. Malmö och Helsingborg har välutvecklade miljöledningssystem och är på väg att bli certifierade enligt ISO Malmö miljöcertifierades enligt ISO och EMAS-registrerades år Båda kommunerna har utarbetade checklistor, mallar och rutiner och har utbildad personal inom kvalitetsutveckling. Erfarenheterna är positiva. Skåne län har ett projekt för "kvalitetsutveckling av miljö- och hälsoskyddsarbetet i vissa mindre Skånekommuner". Någon kommun har provat att arbeta med kvalitetsfrågor och förkastat arbetssättet. Luleå kommun har kommit långt med sitt kvalitetsarbete. Rutiner, mallar blanketter m.m. har samlats i en "handläggarpärm" som fungerar både som introduktion till nyanställda och som ett hjälpmedel vid tillsynen. Även Kiruna har utarbetat rutiner för olika verksamhetsområden. Luleå har också infört rutiner och genomfört tillsyn i form av systemtillsyn. Ännu har dock systemtillsyn inte tillämpats på hälsoskyddsobjekt. Falun och Avesta har kommit långt när det gäller utvecklingen av handläggarrutiner. Det mesta berör dock miljöskyddsfrågor. Avesta har utgått från "Västeråsmanualen" vid utarbetandet av rutiner och nämnden har också en internkontrollplan. De flesta andra kommuner har planer på att utveckla rutiner för handläggning av ärenden. Uppföljning och utvärdering Nästan alla kommuner genomför någon form av uppföljning av tillsynen. Eftersom det inte sker någon egentlig målstyrning av verksamheten blir uppföljningen ställd mot hur många inplanerade besök man hunnit med. Uppföljningarna ligger till grund för kommande års planering på så sätt att de planerade tillsynsbesök man inte hann med under året läggs in i den nya behovsutredningen. 12

13 Egenkontroll Införandet av egenkontrollprogram varierar i kommunerna. De allra flesta har gått ut och informerat om kraven på egenkontroll och några har också kommit så långt att de börjat följa upp egenkontrollen. Helsingborg har lagt ner mycket arbete på att informera och även följa upp egenkontrollprogrammen, speciellt inom skolvärlden. Dalarnas länsstyrelse lämnar information om egenkontrollprogram som dock inte täcker hälsoskyddsfrågor. Vissa kommuner har tagit fram informationsmaterial och bjudit in företagare till särskilda föreläsningar. Informationen lämnas vid tillsynsbesök eller branschträffar. Endast i ett fåtal fall har kommunerna krävt egenkontrollprogram av dem som driver verksamheter som omfattas av sådana krav. De som driver bassängbad har av tradition ofta väl fungerande provtagningsprogram. Särskilda önskemål gentemot Socialstyrelsen och länsstyrelserna Ett övergripande önskemål är att de statliga myndigheterna ska peka ut kontaktpersoner och skapa nätverk i olika frågor. Även önskemål om rikstäckande hälsoskyddsprojekt som då helst skall föregås av en utbildningsinsats fördes fram. Några kommuner vill ha stöd i arbetet med att få verksamhetsansvariga att utarbeta egenkontrollprogram. Vidare anser man att folkhälsofrågorna bör lyftas fram. Några kommuner anser att de befintliga allmänna råden behöver göras tydligare med mer konkreta bedömningsgrunder i form av siffror för ytor, luftkvalitet, buller m.m. Tillsynsmodeller, speciellt för bostäder, efterfrågas. Korta endagskurser i hälsoskydd efterfrågas, liksom konkreta förslag på hur egenkontrollprogram och behovsutredningar bör se ut. Tillsynsvägledningen bör också omfatta stöd till politiker. 13

14 Slutsatser Tillsynen av hälsoskyddsobjekten (innemiljö, skolor, dagis, hygienlokaler m.m.) i kommunerna upplevs, av både Socialstyrelsen och kommunerna själva, i många fall som starkt eftersatt. Många kommuner har valt att behandla hälsoskyddsfrågor endast då de kommer förvaltningen till kännedom genom klagomål. De allra flesta av de besökta kommunerna har register över vilka tillsynsobjekt som finns i kommunen. Behovsutredningarna bygger i många fall varken på utredningar om behovet av tillsyn eller uppsatta mål. Tillsynsplanen grundas istället på antaganden att olika typer av verksamheter behöver tillsyn med olika tidsintervall. Det är oftast personalen som i kraft av sin erfarenhet avgör vilket behov av tillsyn som föreligger. Många kommuner har dock planer på att låta miljö- och hälsomål styra tillsynsinsatserna i högre grad i framtiden. Dokumenteringen av behovsutredningar och tillsynsplaner är i många fall bristfällig. Kompetensen hos miljö- och hälsoskyddsnämnderna är relativt god. Det kan dock diskuteras om en ensaminspektör i en kommun kan anses uppfylla kravet på kompetens. Det råder också brist på miljömedicinsk kompetens i Norrbottens län. Kraven på verksamhetsutövarnas egenkontroll inom hälsoskyddet har än så länge endast lett till att kommunen lämnat information om vad miljöbalken kräver. Få kommuner har kommit vidare och krävt genomförande av lagstiftningen. Uppföljningen av tillsynsverksamheten stannar i regel vid en redovisning av hur många besök nämnden hann med. Uppföljningar av om tillsynen har lett till önskat resultat saknas. Slutsatserna i denna rapport är baserade på tolv kommuner spridda över tre regioner och kan därför inte betraktas som någon fullständig genomlysning av situationen i landet. Vi har valt att i första hand utvärdera kraven på behovsutredningar och tillsynsplaner som finns i förordningen om tillsyn och hur hälsoskyddsfrågorna behandlats i dessa. Metoden vi valt innehåller naturligtvis brister men det är vår uppfattning att den ändå ger en tämligen realistisk bild av hälsoskyddstillsynen. Vi avser att vidareutveckla metoden under år 2004 och då besöka ytterligare tre län. 14

15 Sammanställning av tillsynsplaner antagna 2002 (vissa år 2003) Hotell eller mots. Camping eller mots. Idrottsanläggning Lokaler för undervis. Samlingslokaler Lokal för hyg.beh. Bassängbad Kommuner: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Arjeplog 1/3 år 6 h 1/3 år 8 h 1/4 år 1/2 år 1/3 år 1/2 år 1/3 år Arvidsjaur 1/3 år 4 h 1/1 år 3 h 1/5 år 4 h 1/3 år 5 h 1/10 år 4 h 1/5 år 4 h 1/2 år 3 h Bjuv Boden Borlänge Bromölla 6 h 10 h 6 h 8 h 4 h 6 h 0,75 h Burlöv 2/1 år 10 h 1/2 år 4 h 1/3 år 8 h 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/1 år 4 h Eslöv Gällivare Haparanda Hässleholm 1/5 år 4 h 1/5 år 2 h 1/5 år 2 h 1/3 år 8 h 1/5 år 2 h 6/1 år 1 h Höganäs Hörby 1/2 år 2 h 1/2 år 6 h 1/2 år 2 h 1/1 år 2 h 1/1 år 3 h Höör 3 h 4 h 4 h 10 h 4 h 4h 10 h Jokkmokk 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/2 år 3 h 1/3 år 4 h 1/3 år 1/3 år 4 h 1/2 år 3 h Kalix 1/1 år 6 h 1/1 år 5 h 1/1 år 6 h 1/1 år 8 h 1/5 år 1 h 1/2 åår 2 h 2/1 år 5 h Kristianstad 1/4 år 1/3 år 1/2 år Kävlinge 1/2 år 2h 2/1 år 8 h 1/3 år 1,5 h 1/3 år 1,5 h 1/3 år 1,5 h 1/2 år 1 h 12/1 år 1 h Lund 1/3 år 2 h 1/2 år 8 h 1/3 år 2 h 1/3 år 2 h 13/1 år 1 h Osby 1/3 år 5 h 1/1 år 5 h 1/5 år 5 h 1/3 år 8 h 1/5 år 5 h 1/3 år 4 h 6/1 år 1 h Pajala 5 h Piteå 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/3 år 2 h 1/3 år 6 h 1/5 år 2 h 1/3 år 4 h 4/1 år 4 h Rättvik 1/3 år 1/3 år 1/3 år 1/5 år 1/5 år 1/3 år 1/2 år Simrishamn 1/5 år 4 h 1/1 år 4 h 1/5 år 4 h 1/3 år 10 h 1/10 år 4 h 1/5 år 4 h 20/1 år 2 h Sjöbo 1/3 år 4 h 1/1 år 4 h 1/3 år 4 h 1/3 år 10 h 1/4 år 4 h 1/3 år 4 h 2/1 år 4 h Smedjebacken 1/2 år 2 h 1/2 år 2 h 1/2 år 2 h 1/2 år 3 h 1/5 år 2 h 1/2 år 2 h Svalöv 1/3 år 4 h 1/4 år 4 h 1/5 år 4 h 1/4 år 6 h 1/10 år 4 h 1/3 år 3 h 4/1 år 2 h Svedala 1/4 år 8 h 1/4 år 8 h 1/4 år 8 h 1/4 år 4 h 1/4 år 8 h Säter 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/2 år 6 h 1/4 år 3 h 1/3 år 4 h 1/1 år 4 h Vellinge 1/4 år 4 h 1/2 år 4 h 1/3 år 4 h 1/4 år 10 h 1/4 år 4 h 1/5 år 4 h 1/1 år 5 h Ystad 1/5 år 4 h 1/1 år 4 h 1/5 år 4 h 1/3 år 2 h 1/10 år 2 h 1/5 år 4 h 10/1 år 1 h Älvsbyn 4/1 år Örkelljunga 1/2 år 4 h 1/1 år 3 h 1/5 år 4 h 1/5 år 8 h 1/5 år 4h 1/5 år 3 h 1/1 år 4 h Övertorneå Bilaga

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn enligt miljöbalken Tillsyn enligt miljöbalken - hem för vård och boende Januari 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 Sammanfattning

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholm Ängelholm Åstorp Åstorps kommun Båstad Båstads Kommun

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision i Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet

Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07, 2010 12 09 66, 77 1 Dnr 2010 1957 Riskbaserad planeringsmodell/taxa inom miljöbalksområdet Bilaga: Tidslinje. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting presenterade

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177

Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-09-12 Kommunstyrelsen Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Skåne Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Arbetsskador 2016 län och kommun

Arbetsskador 2016 län och kommun Arbetsskador 2016 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2017:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2016 preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2016 län och kommun

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Samarbete om dricksvatten i Skåne

Samarbete om dricksvatten i Skåne Samarbete om dricksvatten i Skåne Behövs en regional dricksvattenstrategi? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån? Finns vattenskyddsområden där det behövs i din kommun? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån?

Läs mer

Jordbruk och recipientkontroll. Malmö Lars Collvin

Jordbruk och recipientkontroll. Malmö Lars Collvin Jordbruk och recipientkontroll Malmö 2015-11-12 Lars Collvin Miljöproblemet övergödning Preliminär ekologisk status för 2015 VF med övergödningsproblem Mål: Uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Arbetsskador 2008 län och kommun

Arbetsskador 2008 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2009:2 Arbetsskador 2008 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2009:2 Arbetsskador 2008 län och kommun preliminära uppgifter Serie: Arbetsmiljöstatistik

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden

Patientnämnden. Synpunkter och stödpersoner. Boden Patientnämnden Synpunkter och stödpersoner Boden 2015-01-13 Vad är patientnämnden? En fristående instans dit patient och närstående kan vända sig när problem uppstår i kontakt med landsting/kommun avseende hälso- och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Syfte med mötet Att tillsammans starta upp arbetet med avtalet Ge en gemensam bild av vart vi ska och varför Beskriva vad som händer

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer