Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen. Dalarnas, Norrbottens och Skåne län"

Transkript

1 Uppföljning av kommunernas operativa tillsyn enligt 7 tillsynsförordningen Dalarnas, Norrbottens och Skåne län

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra former av uppföljning av lagstiftning, verksamheter, resurser mm som kommuner, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd. Den kan utgöra underlag för myndighetens ställningstaganden och ingå som en del i större uppföljningar och utvärderingar av t.ex. reformer och fördelning av stimulansmedel. Socialstyrelsen svarar för innehåll och slutsatser. Artikelnr Publicerad: juni

3 Förord Miljö- och hälsoskyddsnämnderna i landets kommuner ska enligt förordning 1998:900 om tillsyn enligt miljöbalken avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn. Detta innebär att nämnden ska utreda behovet av tillsyn, föra register över verksamheter som fordrar tillsyn, upprätta en tillsynsplan och regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken. Som en del i vårt tillsynsvägledande uppdrag besökte Socialstyrelsen tillsammans med representanter för länsstyrelsen tolv kommuner under hösten 2003 för att granska kommunernas kompetens och de behovsutredningar och tillsynsplaner som antogs Avdelningsdirektör Bo Pettersson har utarbetat denna rapport. Ann Thuvander Enhetschef 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Inledning 7 Sammanfattning 8 Metod 9 Resultat 10 Behovsutredningar och tillsynsplaner 10 Kompetens 11 Kvalitetsutveckling 12 Uppföljning och utvärdering 12 Egenkontroll 13 Särskilda önskemål gentemot Socialstyrelsen och länsstyrelserna 13 Slutsatser 14 Bilaga Sammanställning av tillsynsplaner 15 5

6 6

7 Inledning Kraven på tillsyn skärptes när miljöbalken infördes. De operativa tillsynsmyndigheterna ska, enligt förordning 1998:900, avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Myndigheten ska också göra en utredning om tillsynsbehovet som ska uppdateras varje år, samt föra register över de verksamheter som fordrar tillsyn. För varje verksamhetsår ska en plan för tillsynen utarbetas. Vidare ska tillsynsverksamheten följas upp och utvärderas. Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken. I den rollen ingår bland annat att följa upp de operativa myndigheternas efterlevnad av kraven på behovsutredningar och tillsynsplaner. Socialstyrelsen har tidigare (år 2001) provat en metod att följa upp efterlevnaden av lagen. Tidigare har Tillsyns- och föreskriftsrådet, där Socialstyrelsen ingår, genomfört enkätundersökningar som bland annat belyst efterlevnaden av kraven på behovsutredningar och tillsynsplaner. Många länsstyrelser följer också upp de operativa tillsynsmyndigheternas efterlevnad av lagen och metodutveckling pågår inom uppföljningsområdet. Syftet med den här redovisade uppföljningen var dels att utveckla en metod för Socialstyrelsens tillsyn inom hälsoskyddsområdet, dels att undersöka hur de operativa tillsynsmyndigheterna lever upp till miljöbalkens krav. 7

8 Sammanfattning Miljöbalken trädde i kraft i januari 1999 och medförde att kraven på tillsyn över bl.a. hälsoskyddet (innemiljö, skolor, dagis, hygienlokaler. m.m.) skärptes. De operativa miljö- och hälsoskyddsansvariga myndigheterna på kommunerna ska enligt miljöbalken bl.a. göra utredningar om tillsynsbehovet och omforma dessa till tillsynsplaner. Socialstyrelsen har inhämtat uppgifter om tillsynsplaner över hälsoskyddsobjekt och besökt tolv kommuner i Dalarnas, Norrbottens och Skåne län under hösten Besöken gjordes tillsammans med representanter för länsstyrelserna. Uppföljningen har gjorts dels för att pröva en lämplig metod för uppföljning av efterlevnaden av miljöbalkens krav och dels för att se hur hälsoskyddstillsynen bedrivs i olika delar av landet. En av slutsatserna är att tillsynen över hälsoskyddet i många fall är starkt eftersatt. Många kommuner har valt att behandla hälsoskyddsfrågorna endast då det kommer in klagomål på brister. Behovet av tillsyn grundas i många fall varken på utredningar om behovet av tillsyn eller på uppsatta mål med verksamheten. Tillsynsplanerna grundas istället på antaganden om att vissa typer av verksamheter behöver tillsynas med viss frekvens. Det är oftast personalen som i kraft av sin erfarenhet avgör vilket behov av tillsyn som föreligger. Slutsatserna i rapporten baseras på besök i tolv kommuner och är därför inte någon allmän utvärdering av kommunernas tillsyn över hälsoskyddet i Sverige. Uppföljningen innehåller naturligtvis brister men ger ändå, enligt vår bedömning, en tämligen realistisk bild av hälsoskyddstillsynen. 8

9 Metod Inför besöken samlades de behovsutredningar och annat relevant material som legat till grund för de tillsynsplaner som antogs år 2002 in för granskning. Ett frågeformulär utarbetades inför mötena men delgavs inte kommunerna. Kommunerna valdes ut av länsstyrelserna i samråd med kommunerna. Alla residensstäder erbjöds att delta. Vid besöken var förvaltningschefen och nämndens ordförande eller vice ordförande närvarande. I de flesta fall deltog även andra från förvaltningen och i några fall även ytterligare företrädare för nämnden. I ett fall var inte förvaltningschef eller representant för nämnden närvarande, vilket berodde på ett missförstånd. Från Socialstyrelsen deltog avdelningsdirektör Bo Pettersson och enhetsjurist Anders Klahr. Oftast deltog hälsoskyddsansvariga vid länsstyrelserna. Mötet inleddes med en förklaring om syftet med besöket och fortsatte med att representanter för kommunen redogjorde för hur man tagit fram behovsutredningar och tillsynsplaner. Mötena varade i maximalt två timmar. Efter mötena gjordes en separat sammanställning för varje län som skickades till de utvalda kommunerna i respektive län för synpunkter. Därefter sammanställdes rapporterna till en gemensam rapport för samtliga tolv kommuner. Även denna rapport cirkulerades för synpunkter. Skåne län. De kommuner som besöktes var Malmö, invånare, Landskrona, invånare, Åstorp invånare och Helsingborg, invånare. Norrbottens län. De kommuner som besöktes var Luleå, invånare, Kiruna, invånare och Överkalix, 4000 invånare. Dalarnas län. De kommuner som besöktes var Falun, invånare Hedemora, invånare, Leksand, invånare, Avesta, invånare och Malung, invånare. Efter kommunbesöken bad Socialstyrelsen samtliga kommuner i de tre länen rapportera om hur de planerat tillsynen över hälsoskyddsverksamheter för år Insamlingen skedde med länsstyrelsernas hjälp under vintern/våren Sammanställningen av tillsynsplanerna redovisas i bilagan. 9

10 Resultat Behovsutredningar och tillsynsplaner De flesta kommuner har en behovsutredning i någon form som ligger till grund för tillsynsplanen. I en del kommuner samarbetar nämnden och förvaltningen för att få fram en behovsutredning och tillsynsplan. Ett sådant arbetssätt kan göra att det redan i behovsutredningen görs prioriteringar på ett sådant sätt att det verkliga behovet av tillsyn blir otydligt. I många fall har det varit svårt att följa hur behovsutredningen har lett fram till en tillsynsplan. Dokumenten har i vissa fall varit otydliga och svårbegripliga. Bristerna i utformningen förhindrar insyn i hur kommunerna har prioriterat sina resurser. Behovsutredningarna i flertalet av de besökta kommunerna består av en lista över antalet objekt och önskemål om hur många gånger de bör besökas och hur mycket tid som behövs för respektive objekt. Även om det finns uppsatta miljö- och hälsomål är det sällan kommunerna har målen som grund för bedömning av vilket behov av tillsyn som finns i kommunen. Många kommuner håller dock på att arbeta in en målstyrd verksamhet där även miljömålen ska ligga som grund för bedömning av behovet av tillsyn och därmed också leda vidare till en tillsynsplan. Anpassningen av miljömålen till kommunal nivå pågår i stor omfattning men kommunerna har kommit olika långt. Regionalt pågår också arbete med att ta fram mål och många kommuner har valt att använda de regionala målen som sina egna. Länsstyrelsen i Skåne håller på att ta fram ett förslag till skånska miljömål (antogs, efter uppföljningen, i november 2003). Helsingborg har beslutat att gå vidare och bryta ner de regionala miljömålen till lokala mål. Malmö har också tagit beslut (1998) om att bryta ner de rikstäckande miljömålen lokalt och låta dessa styra prioriteringarna i tillsynsplanen i framtiden. De flesta kommunerna uppger att de ligger i startgroparna för att gå över till en mer målstyrd tillsyn. Luleå har ringat in vilka miljömål som tillsyn över vissa objekt kan bidra till. Tanken är att med detta som grund göra en målinriktad tillsynsplan. Falun har startat den processen genom att i tillsynsplanen ange vilka miljömål som berörs av den planerade tillsynen. Utredningar som kan ligga till grund för behovet av tillsyn saknas i de flesta kommuner. I de flesta fall har kommunerna baserat behovsutredningarna på chefens och/eller medarbetarnas egna erfarenheter av behovet av tillsyn. De allra flesta kommunerna känner till antalet tillsynsobjekt och har gjort beräkningar av tidsåtgång för tillsynen. De traditionella hälsoskyddsfrågorna (inomhusmiljö, skolor, dagis, hygienlokaler m.m.) har ofta prioriterats lågt och tillsynen sker oftast i samband med klagomål. Hälsoskyddstillsynen är ofta "händelsestyrd" vilket innebär att tillsyn över hälsoskyddsobjekt endast sker vid klagomål. Så stor del som procent av all hälsoskyddstillsyn uppges vara händelsestyrd i t.ex. Helsingborg och Malmö, 10

11 medan den utgör en mindre del i t.ex. Luleå och Överkalix. Händelsestyrd tillsyn är ofta knuten till klagomål angående olägenheter för människors hälsa i bostäder. Detta hindrar inte t.ex. Helsingborg att också satsa på tillsyn av skolor. Några kommuner har löpande projekt som berör hälsoskyddsfrågor, t.ex. ljudnivåer på diskotek, konserter och förskolor samt radon i skolor. Behovsutredningarna har behandlats med både tårtspade och osthyvel för att leda fram till en tillsynsplan som ryms inom befintliga resurser. Oftast har nämnden gjort detta i samarbete med förvaltningschefen. Någon kommun har också fått ökade resurser för att bättre möta behovet av tillsyn. Kompetens Införandet av miljöbalken har medfört att det ställs större krav på kompetens inom förvaltningen. Kommunerna anser själva att de har tillräcklig kompetens för att kunna leva upp till kraven i miljöbalken. De flesta kommuner vi besökt har avsatt medel i budget för att upprätthålla kompetensen. I mindre kommuner har det varit svårt att avsätta tid för att gå på kurser och annat som planerats. Några kommuner har aktivt ringat in vilka kompetenser som krävs för att sköta verksamheten och vilka av dessa kompetenser som saknas. Luleå kommun har i plan specificerat vilken kompetens som ska finnas på förvaltningen och varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan. Kommunerna uppger att de har tillgång till god miljömedicinsk och juridisk kompetens. I de fall spetskunskaper behöver inhämtas finns centrala myndigheter och egna nätverk att tillgå. I Norrbottens län saknas emellertid tillgång till regional miljömedicinsk kompetens. Små kommuner har inga eller mycket små resurser för att köpa in den extra kompetens som ibland behövs. Överkalix utnyttjar därför kompetens som finns i nämnden och hos andra förvaltningar. Den kompetens som ändå saknas täcks så långt möjligt genom att utnyttja nätverk i form av kollegor i andra kommuner, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter. De större kommunerna känner inte något större behov av att köpa in kompetens. Några av kommunerna har fått ökade resurser under de senaste åren. Ingen kommun har uppgett att den har varit tvungen att minska på personalen. Rekryteringen av kunnig personal är fortfarande ett problem i några mindre kommuner, särskilt i Norrbottens län. Det har funnits rekryteringsproblem även på större orter i samtliga regioner, men situationen har förbättrats. I något fall har dock bristen på kompetens gjort att hälsoskyddsarbetet har eftersatts. Det kan också diskuteras om en ensaminspektör, som i Överkalix, har möjlighet att sköta verksamheten på ett godtagbart sätt utan att kunna köpa in kompetens utifrån eller samverka med andra kommuner. Samverkan över kommungränserna, i den mening att man delar tjänster eller liknande, förekommer inte inom hälsoskydd och miljömedicin annat än undantagsvis. I Dalarnas län har viss samverkan med andra kommuner skett i form av gemensam utbildning. Det finns planer på samverkansprojekt med gemensam inspektör för djurskydd och kommunekolog, dock ingenting inom hälsoskydd. Åstorp delar kommunekolog med en annan kommun. Kommunerna samarbetar med andra kringliggande kommuner i viss omfatt- 11

12 ning men samarbetet sträcker sig oftast inte längre än till att man driver gemensamma projekt (livsmedel) eller har regelbundna möten. I Norrbottens län har samarbetet inom "fyrkanten" pågått länge och man har också i begränsad utsträckning förlagt utredningar som täcker hela samarbetsområdet till en av de deltagande kommunerna. De små kommunernas uppfattning är att samarbetet med andra kommuner måste utvecklas för att bättre utnyttja resurserna. Ett problem med samarbete över kommungränserna i Norrbotten är de stora avstånden. Det finns ett luftvårdsförbund i Dalarnas län. I Skåne län finns ett vattenvårdsförbund, och man samarbetar inom taxesättning, utbildning mm. Den vanligaste samarbetsformen är länsträffar. Internt samarbete har förekommit mellan miljö- och hälsoskyddskontoret, skattemyndigheten och polisen vid inspektion av frisörsalonger. Kvalitetsutveckling Många kommuner arbetar med att ta fram former för kvalitetssystem. Det är dock stora variationer mellan kommunerna - vissa är redan certifierade medan andra försöker få kvalitet på sina rutiner. Malmö och Helsingborg har välutvecklade miljöledningssystem och är på väg att bli certifierade enligt ISO Malmö miljöcertifierades enligt ISO och EMAS-registrerades år Båda kommunerna har utarbetade checklistor, mallar och rutiner och har utbildad personal inom kvalitetsutveckling. Erfarenheterna är positiva. Skåne län har ett projekt för "kvalitetsutveckling av miljö- och hälsoskyddsarbetet i vissa mindre Skånekommuner". Någon kommun har provat att arbeta med kvalitetsfrågor och förkastat arbetssättet. Luleå kommun har kommit långt med sitt kvalitetsarbete. Rutiner, mallar blanketter m.m. har samlats i en "handläggarpärm" som fungerar både som introduktion till nyanställda och som ett hjälpmedel vid tillsynen. Även Kiruna har utarbetat rutiner för olika verksamhetsområden. Luleå har också infört rutiner och genomfört tillsyn i form av systemtillsyn. Ännu har dock systemtillsyn inte tillämpats på hälsoskyddsobjekt. Falun och Avesta har kommit långt när det gäller utvecklingen av handläggarrutiner. Det mesta berör dock miljöskyddsfrågor. Avesta har utgått från "Västeråsmanualen" vid utarbetandet av rutiner och nämnden har också en internkontrollplan. De flesta andra kommuner har planer på att utveckla rutiner för handläggning av ärenden. Uppföljning och utvärdering Nästan alla kommuner genomför någon form av uppföljning av tillsynen. Eftersom det inte sker någon egentlig målstyrning av verksamheten blir uppföljningen ställd mot hur många inplanerade besök man hunnit med. Uppföljningarna ligger till grund för kommande års planering på så sätt att de planerade tillsynsbesök man inte hann med under året läggs in i den nya behovsutredningen. 12

13 Egenkontroll Införandet av egenkontrollprogram varierar i kommunerna. De allra flesta har gått ut och informerat om kraven på egenkontroll och några har också kommit så långt att de börjat följa upp egenkontrollen. Helsingborg har lagt ner mycket arbete på att informera och även följa upp egenkontrollprogrammen, speciellt inom skolvärlden. Dalarnas länsstyrelse lämnar information om egenkontrollprogram som dock inte täcker hälsoskyddsfrågor. Vissa kommuner har tagit fram informationsmaterial och bjudit in företagare till särskilda föreläsningar. Informationen lämnas vid tillsynsbesök eller branschträffar. Endast i ett fåtal fall har kommunerna krävt egenkontrollprogram av dem som driver verksamheter som omfattas av sådana krav. De som driver bassängbad har av tradition ofta väl fungerande provtagningsprogram. Särskilda önskemål gentemot Socialstyrelsen och länsstyrelserna Ett övergripande önskemål är att de statliga myndigheterna ska peka ut kontaktpersoner och skapa nätverk i olika frågor. Även önskemål om rikstäckande hälsoskyddsprojekt som då helst skall föregås av en utbildningsinsats fördes fram. Några kommuner vill ha stöd i arbetet med att få verksamhetsansvariga att utarbeta egenkontrollprogram. Vidare anser man att folkhälsofrågorna bör lyftas fram. Några kommuner anser att de befintliga allmänna råden behöver göras tydligare med mer konkreta bedömningsgrunder i form av siffror för ytor, luftkvalitet, buller m.m. Tillsynsmodeller, speciellt för bostäder, efterfrågas. Korta endagskurser i hälsoskydd efterfrågas, liksom konkreta förslag på hur egenkontrollprogram och behovsutredningar bör se ut. Tillsynsvägledningen bör också omfatta stöd till politiker. 13

14 Slutsatser Tillsynen av hälsoskyddsobjekten (innemiljö, skolor, dagis, hygienlokaler m.m.) i kommunerna upplevs, av både Socialstyrelsen och kommunerna själva, i många fall som starkt eftersatt. Många kommuner har valt att behandla hälsoskyddsfrågor endast då de kommer förvaltningen till kännedom genom klagomål. De allra flesta av de besökta kommunerna har register över vilka tillsynsobjekt som finns i kommunen. Behovsutredningarna bygger i många fall varken på utredningar om behovet av tillsyn eller uppsatta mål. Tillsynsplanen grundas istället på antaganden att olika typer av verksamheter behöver tillsyn med olika tidsintervall. Det är oftast personalen som i kraft av sin erfarenhet avgör vilket behov av tillsyn som föreligger. Många kommuner har dock planer på att låta miljö- och hälsomål styra tillsynsinsatserna i högre grad i framtiden. Dokumenteringen av behovsutredningar och tillsynsplaner är i många fall bristfällig. Kompetensen hos miljö- och hälsoskyddsnämnderna är relativt god. Det kan dock diskuteras om en ensaminspektör i en kommun kan anses uppfylla kravet på kompetens. Det råder också brist på miljömedicinsk kompetens i Norrbottens län. Kraven på verksamhetsutövarnas egenkontroll inom hälsoskyddet har än så länge endast lett till att kommunen lämnat information om vad miljöbalken kräver. Få kommuner har kommit vidare och krävt genomförande av lagstiftningen. Uppföljningen av tillsynsverksamheten stannar i regel vid en redovisning av hur många besök nämnden hann med. Uppföljningar av om tillsynen har lett till önskat resultat saknas. Slutsatserna i denna rapport är baserade på tolv kommuner spridda över tre regioner och kan därför inte betraktas som någon fullständig genomlysning av situationen i landet. Vi har valt att i första hand utvärdera kraven på behovsutredningar och tillsynsplaner som finns i förordningen om tillsyn och hur hälsoskyddsfrågorna behandlats i dessa. Metoden vi valt innehåller naturligtvis brister men det är vår uppfattning att den ändå ger en tämligen realistisk bild av hälsoskyddstillsynen. Vi avser att vidareutveckla metoden under år 2004 och då besöka ytterligare tre län. 14

15 Sammanställning av tillsynsplaner antagna 2002 (vissa år 2003) Hotell eller mots. Camping eller mots. Idrottsanläggning Lokaler för undervis. Samlingslokaler Lokal för hyg.beh. Bassängbad Kommuner: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Frekv.: Tid/objekt: Arjeplog 1/3 år 6 h 1/3 år 8 h 1/4 år 1/2 år 1/3 år 1/2 år 1/3 år Arvidsjaur 1/3 år 4 h 1/1 år 3 h 1/5 år 4 h 1/3 år 5 h 1/10 år 4 h 1/5 år 4 h 1/2 år 3 h Bjuv Boden Borlänge Bromölla 6 h 10 h 6 h 8 h 4 h 6 h 0,75 h Burlöv 2/1 år 10 h 1/2 år 4 h 1/3 år 8 h 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/1 år 4 h Eslöv Gällivare Haparanda Hässleholm 1/5 år 4 h 1/5 år 2 h 1/5 år 2 h 1/3 år 8 h 1/5 år 2 h 6/1 år 1 h Höganäs Hörby 1/2 år 2 h 1/2 år 6 h 1/2 år 2 h 1/1 år 2 h 1/1 år 3 h Höör 3 h 4 h 4 h 10 h 4 h 4h 10 h Jokkmokk 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/2 år 3 h 1/3 år 4 h 1/3 år 1/3 år 4 h 1/2 år 3 h Kalix 1/1 år 6 h 1/1 år 5 h 1/1 år 6 h 1/1 år 8 h 1/5 år 1 h 1/2 åår 2 h 2/1 år 5 h Kristianstad 1/4 år 1/3 år 1/2 år Kävlinge 1/2 år 2h 2/1 år 8 h 1/3 år 1,5 h 1/3 år 1,5 h 1/3 år 1,5 h 1/2 år 1 h 12/1 år 1 h Lund 1/3 år 2 h 1/2 år 8 h 1/3 år 2 h 1/3 år 2 h 13/1 år 1 h Osby 1/3 år 5 h 1/1 år 5 h 1/5 år 5 h 1/3 år 8 h 1/5 år 5 h 1/3 år 4 h 6/1 år 1 h Pajala 5 h Piteå 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/3 år 2 h 1/3 år 6 h 1/5 år 2 h 1/3 år 4 h 4/1 år 4 h Rättvik 1/3 år 1/3 år 1/3 år 1/5 år 1/5 år 1/3 år 1/2 år Simrishamn 1/5 år 4 h 1/1 år 4 h 1/5 år 4 h 1/3 år 10 h 1/10 år 4 h 1/5 år 4 h 20/1 år 2 h Sjöbo 1/3 år 4 h 1/1 år 4 h 1/3 år 4 h 1/3 år 10 h 1/4 år 4 h 1/3 år 4 h 2/1 år 4 h Smedjebacken 1/2 år 2 h 1/2 år 2 h 1/2 år 2 h 1/2 år 3 h 1/5 år 2 h 1/2 år 2 h Svalöv 1/3 år 4 h 1/4 år 4 h 1/5 år 4 h 1/4 år 6 h 1/10 år 4 h 1/3 år 3 h 4/1 år 2 h Svedala 1/4 år 8 h 1/4 år 8 h 1/4 år 8 h 1/4 år 4 h 1/4 år 8 h Säter 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/3 år 4 h 1/2 år 6 h 1/4 år 3 h 1/3 år 4 h 1/1 år 4 h Vellinge 1/4 år 4 h 1/2 år 4 h 1/3 år 4 h 1/4 år 10 h 1/4 år 4 h 1/5 år 4 h 1/1 år 5 h Ystad 1/5 år 4 h 1/1 år 4 h 1/5 år 4 h 1/3 år 2 h 1/10 år 2 h 1/5 år 4 h 10/1 år 1 h Älvsbyn 4/1 år Örkelljunga 1/2 år 4 h 1/1 år 3 h 1/5 år 4 h 1/5 år 8 h 1/5 år 4h 1/5 år 3 h 1/1 år 4 h Övertorneå Bilaga

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer