Avgifter hälso- och sjukvård 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter hälso- och sjukvård 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(11 ) Datum Diarienummer Regionkontoret HSS Lars Kolmodin Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Avgifter hälso- och sjukvård 2014 till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen att förslå regionfullmäktige följande beträffande avgiftger i hälso- och sjukvården I huvudsak bibehålla nivån på patientavgifter i öppenvård; a. 0 kr för distriktssköterska inom närsjukvård, mödrahälsovård etc b. 100 kr för sjukvårdande behandling, c. 150 kr för läkarbesök närsjukvård och psykiatri d. 300 kr för läkarbesök inom övrig specialiserad vård inkl. akutmottagning 2. Förändra principen för uppräkning av avgift för slutenvård så att avgiften för ett vårddygn motsvarar den maximala avgiftsnivån reglerad i hälso- och sjukvårslagen. Detta innebär för 2014 en höjning från 80 till 100 kr. 3. Förändra principen för uppräkning av högkostnadsskydd så att beloppet för högkostnadsskyddet motsvarar det maximala avgiftstaket reglerad i hälso- och sjukvårslagen. Detta innebär för 2014 oförändrade 1100 kr. 4. Införa möjligheten att förköpa frikort för öppen vård. 5. Införa faktureringsavgift för öppenvårdsbesök med 50 kr, när andra betalsätt finns att tillgå. Faktureringsavgift tas också ut vid fakturering av uteblivet besök. 6. Införa avgift vid uteblivet besök vid vissa avgiftsbefriade verksamheter som distriktssköterska inom närsjukvården och vid födelsekontrollerande åtgärder. 7. Införa fritt återbesök i öppen vård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom, samma dag. 8. Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande upptas som åtgärd i Gula taxan som timtaxa. 9. Uppräkning av hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg upptagna i Gula taxan enligt fastställda principer med 2,1 % (LPIK). 10. Avgiftsfria hälsokontroller inför praktik för elever i vårdutbildning. 11. Uppräkning av egenavgifter och ersättning för sjukresor enligt tidigare fastställda principer.

2 2(11) Sammanfattning 2012 gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd i öppenvård, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2014 föreslås att aktuell nivå i huvudsak bibehålls. Uppräkning av avgifter för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner, upptagna i Gula taxan, görs enligt tidigare fastställda principer. Avgiften för sluten vård föreslås anpassas till den maximala nivån som regleras genom Hälso- och sjukvårdslagen. Mindre förändringar föreslås i några fall. till förändrade egenavgifter och högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården 2014 Patientavgift för besök inom öppen hälso- och sjukvård Patientavgifterna för sjukvård i öppenvård föreslås i huvudsak lämnas oförändrade för Kategori Läkarbesök inom Vårdval Halland Läkarbesök VVH, kvällar/helger Läkarbesök inom psykiatri Läkarbesök inom övrig specialiserad vård Akutmottagning på sjukhus Sjukvårdande behandling Mellanliggande labbesök Sköterska inom närsjukvård Telefonkontakt läkare för rådgivning eller recept Figur 1 Huvudkategorier patientavgifter öppen vård Avgift 150 kr 300 kr 150 kr 300 kr 300 kr 100 kr 100 kr 0 kr 0 kr Avgift för vårddag i sluten vård Hälso- och sjukvårslagen 26 a anger det högsta belopp som kan tas ut av patienter per vårddygn i sluten vård. Till och med 2012 angavs det högsta beloppet till 80 kronor. Regionfullmäktige har för egen del för 2013 fastställt nivån till 80 kr. Fr.o.m gäller istället att högsta tillåtna beloppet anges som en andel av prisbasbeloppet.

3 3(11) Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 26 2 st. Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor. Då prisbasbeloppet för 2013 är kr kan avgiften per vårddag i sluten vård som högst uppgå till 102 kr, avrundat neråt till närmaste tiotal kronor till 100 kr. Flera landsting har redan beslutat att för egen del höja sina avgifter för slutenvård till den nivå som Hälso- och sjukvårdslagen anger som maximala nivån. Dessa är Region Skåne, Kalmar läns landsting, Landstinget i Värmland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland. Övriga landsting har fortfarande 80 kronor i avgiften per vårddygn. Åtminstone Region Skåne och Västerbotten har kopplat avgiftsnivån till den maximala som tillåts genom HSL. Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i SFS 2010:110. Enligt gällande bestämmelser anges detta som utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Prisbasbeloppet för nästa år brukar bekräftas av regeringen i början av september, efter SCB:s beräkning och offentliggörande som sker i mitten av juli samma år. Principen för beslut om avgift per vårddag i sluten vård föreslås följa den högsta tillåtna nivån, enligt HSL 26 2 st. Konsekvensen av detta beslut är att årligt ställningstagande av nivån på avgiften inte behöver tas Regionfullmäktige. Uppräkning av nivån i enlighet med HSL 26 2 st sker på tjänstemannanivån, utifrån utvecklingen av prisbasbeloppet som publiceras under september månad. En successiv nivåjustering av avgiften kommer att ske i paritet med utvecklingen av samhällsekonomin i övrigt. Motsvarande princip tillämpas för avgift för hälsovård/gula taxan (LPIK) och sjukresor (milersättning enligt inkomstskattelagen, egenavgift kollektivtrafik Hallandstrafikens avgift för resor över 2 zoner) Med aktuell nivå på prisbasbeloppet innebär förslaget en höjning av avgiften för ett vårddygn till 100 kronor per dag. Maximalt avgiftsuttag vid var tidigare 80 kronor. Förändringen innebär 25 procents avgiftsökning och 3,8 mnkr i ökade externa intäkter för sluten vård.

4 4(11) Antal vårddygn SV intäkter SV intäkter Förändring á 80 kr á 100 kr Hallands Sjukhus Halmstad tkr tkr tkr Hallands Sjukhus Varberg tkr tkr tkr Hallands Sjukhus Kungsbacka tkr 440 tkr 80 tkr Psykiatrin Halland tkr tkr 260 tkr Summa tkr tkr tkr Figur 2 Ekonomiska konsekvenser vid en höjning av vårddygnsavgiften Ökade externa intäkter innebär motsvarande justering av DRG-priset respektive ramjustering mot vårdförvaltningarna. Högkostnadsskydd öppenvård Hälso- och sjukvårslagen 26 a anger det högsta belopp som kan tas ut av patienter för avgifter som avser öppen hälso och sjukvård under 12 månader. Till och med 2012 angavs beloppet till 900 kronor. I december 2012 fastställde riksdagen en ändring så det högsta tillåtna beloppet anges som en andel av prisbasbeloppet, avräknat nedåt till närmaste femtiotal kronor. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 26 a Den som har betalat vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 första stycket, avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 3 d eller avgifter för tandvård som avses i 8 a tandvårdslagen (1985:125) med ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då avgift betalats. Enligt aktuellt prisbasbelopp 2012 fastställde Regionfullmäktige ett belopp som då motsvarade det högsta tillåtna beloppet enligt HSL, kr, att gälla fr.om Föreslås att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige att nivån på högkostnadsskyddet för avgifter inom öppen hälsooch sjukvård vid var tid ska följa den högsta tillåtna nivån, enligt HSL 26 a. Konsekvensen av detta beslut är att RF inte årligen behöver ta ställning till nivån i högkostnadsskyddet. Uppräkning av nivån sker på tjänstemannanivån, utifrån utvecklingen av prisbasbeloppet i enlighet med HSL 26 a. En successiv nivåjustering av högkostnadsskyddet kommer att ske i paritet med utvecklingen av samhällsekonomin i övrigt. Motsvarande princip tillämpas för slutenvårdsavgift (prisbasbelopp), avgift för hälsovård (LPIK) och sjukresor (milersättning enligt inkomstskattelagen, egenavgift kollektivtrafik Hallandstrafikens avgift för resor över 2 zoner)

5 5(11) Förändringen avser ställningstagande till uppräkningsprincipen, inte nivån. För 2014 har förändringen inte någon ekonomisk påverkan. På längre sikt innebär förändringen att gränsen för högkostnadsskydd följer men den allmänna prisutvecklingen. Förköp av frikort Som resultat av en motion har en förstudie avseende frikortssystemet för öppenvård genomförts. Motionären tog sikte på ett system som skulle underlätta och förenkla för patienten samtidigt som administrationen skulle minska, och förköp av frikort för patienten samtidigt som administrationen i vården minskar. Förstudien skulle också ge svar på möjligheten till förköp av frikort. Hälso- och sjukvårdslagen ger inte uttryckligt stöd för möjligheten att förköpa frikort för hälso- och sjukvård. I förarbetena avråds till möjligheten att i förväg betala för vård. Inte desto mindre tillämpas förköp av frikort i både Östergötland och Gävleborg. Frågan är alltså mer en bedömning om lämpligheten i att på förhand kunna förköpa frikort. Erbjuda möjlighet till förköp av frikort inom den öppna hälso- och sjukvården, för de som så önskar. Konsekvensen av att tillåta förköp av frikort är osäkra. Empiriska studier indikerar att konsumtionen av vård generellt minskar något när priset ökar. Konsumtion av läkarbesök på primärvårdsnivå bedöms minska med 3 procent om priset ökar med 10 procent. Detta indikerar också att konsumtionen kommer att öka om patienten köper sig fri från vidare egenavgifter i sjukvården. Detta innebär att den genomsnittlige patienten inte är särskilt priskänslig. Styreffekten av egenavgifterna vid besök hos specialistläkare torde vara ännu mindre eftersom flertalet av dessa besök sker efter remiss från primärvårdsläkare. Uppföljning av förköp av frikort i Östergötland visar att ca 0,3 % av invånarna utnyttjade möjligheten. För Hallands del innebär det ca st frikort. Från utvärderingen i Östergötland konstateras vidare att drygt hälften av kunderna är ålderspensionärer. Bland övriga grupper som förköper kan identifieras personer som har god man eller förvaltare, kroniker och patienter med psykisk ohälsa. Införande av förköp bedöms kunna ske utan några särskilda hinder. Rutiner för förköp behöver tas fram. Erfarenheten från andra landsting är att försäljningen sker från landstinget centralt. Om detta är fallet även i Halland innebär det att viss administration flyttar från vården till regionens centrala ekonomiserviceavdelning vid Regionservice. et föreslås följas upp efter två år med avseende på effekter och konsekvenser.

6 6(11) Införande av faktureringsavgift i öppenvård Syfte Införande av en faktureringsavgift bedöms minska antalet utfärdade fakturor och styra över till alternativa betalsätt, främst betalkort, vilket är det betalsätt som rekommenderas i första hand. Åtgärden förväntas få den effekten att tidsinsats och kostnad för central fakturaadministration minskar. Patienter som besöker öppenvårdsmottagningar kan ofta välja mellan att betala antingen kontant, med betalkort, eller faktura. Faktura skrivs vanligtvis ut direkt från patientadminstrativa systemet och lämnas direkt till patient. Ett relativt stort antal fakturor skrivs ut, nästan stycken årligen enbart från egenregiverksamheten. Vid utebliven betalning skickas först en påminnelse och sedan ytterligare en. Antal Fakturor Påminnelse Påminnelse Figur 3 Volymer fakturor, påminnelser 2012 Många patienter ringer också in och frågar om varför man fått en påminnelse. Den centrala fakturaadministrativa resursåtgången är därmed inte obetydlig och upptar ca 0,75 % tjänst. Tandvården inom Region Halland tillämpar sedan tidigare en faktureringsavgift på 50 kr, både på tandvårdsavgifter och vid uteblivna besök. Hanteringen varierar från landsting till landsting. De landsting som tar ut faktureringsavgift, är avgiften i intervallet kr. Men flera landsting går mot kontantfria landsting och har då valt att inte ta ut någon faktureringsavgift. Landsting/region Region Skåne Västra Götalandsregionen Landstinget Kronoberg Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting Landstinget Västmanland Figur 4 Faktureringsavgifter i andra landsting Faktureringsavgift, kommentar 50 kr, tillämpar samlingsfaktura. 0 kr, tillämpar samlingsfaktura 0 kr, ingen möjlighet till betalning varken kontant eller betalkort 0 kr, kontantfritt 0 kr, kontantfritt 0 kr, kontantfritt 30 kr 0 kr, kontantfritt

7 7(11) Faktureringsavgift för öppenvårdsbesök, när andra betalsätt finns att tillgå, föreslås införas med 50 kr inom regionens egenregiverksamhet. Faktureringsavgift tas också ut vid fakturering av uteblivet besök. Faktureringsavgift ska inte tas ut i de fall faktura är enda möjliga betalsättet. Om faktureringen gäller slutenvård tas ingen faktureringsavgift ut. Kortbetalning ska rekommenderas i första hand. Faktureringsavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Åtgärden bedöms minska antalet utfärdade fakturor och styra över till alternativa betalsätt, främst betalkort. Åtgärden förväntas få den effekten att tidsinsats och kostnad för central fakturaadministration minskar. Under förutsättning att 25 % av alla besök ej är berörda av förändringen, samt att införandet av avgift innebär en 25 % nedgång av antalet utfärdade fakturor, innebär faktureringsavgiften en ökad intäkt med ca 3 mnkr. Uppföljning föreslås göras under införandeåret för bedömning om ökade externa intäkter föranleder pris-/ramjustering. mot vårdförvaltningarna år två. Avgift vid uteblivet besök Patienter som uteblir från planerade besök innebär att andra patienter får vänta i onödan och det kostar vården både tid och pengar. Patienter som inte kan komma till planerad tid ska lämna återbud inom skälig tid, så att vården ges möjlighet att planera om besök. Patienten ska ha informerats i förväg att avgift för uteblivet besök tas ut. Avgift för uteblivet besök räknas inte in i högkostnadsskyddet. Region Halland har under flera år tillämpat principen att ta ut en avgift för patienter som uteblir utan att ha avbokat, eller vid för sen avbokning. Avgift har endast tagits ut för de besök som normalt är avgiftsbelagda, inklusive barn och ungdomar under 20 år eller om patienten har frikort. Frågan det gäller nu är tidsbokade besök där det normalt råder avgiftsfrihet, besök hos distriktsköterska, barnhälsovård, mödrahälsovård etc. Tillämpningen av avgift vid uteblivet besök där besöket är generellt avgiftsfritt varierar mellan olika landsting.

8 8(11) Landsting/region Landstinget i Kalmar län Landstinget i Jönköpings län Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Västra Götalandsregionen Region Skåne Landstinget i Uppsala län Avgift för avgiftsfritt uteblivet besök, kommentarer avgiftsfritt besök, 100 kr avgiftsfria besök, 0 kr avgiftsfria besök, 0 kr + faktureringsavgift + faktureringsavgift Enhetspris 300 kr för alla inkl bou + faktureringsavgift (u-tag avgiftsfria verksamheter BVC, BUP & hab ja, för avgiftsfria, dock ej under 20 år ja, 100 kr, även för barn och ungdomar, frikort, dock ej avgiftsfrihet som grundar sig på myndighetsbeslut t.ex. smittskydd Dubbel avgift på avgiftsbelagda besök, Avgift även på avgiftsbefriade besök t.ex. födelsekontrollerande besök, samt besök hos sjuk-, undersköterska, distriktsköterska och skötare på vårdcentral. Dock ej avgift för uteblivna besök inom BVC, MVC, ungdomsmottagning Besöksavgiften plus en faktureringsavgift på 70 kr. Figur 5 Avgift vid uteblivet besök i andra landsting För att förtydliga behovet och stärka patientens incitament att avboka tidsbokade besök föreslås avgift i vissa fall även för normalt avgiftsbefriade besök, - hos distrikts-, sjuk-, och undersköterska inom närsjukvård med 100 kr - vid födelsekontrollerande verksamhet, abortrådgivning, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning med eller utan gynekologisk undersökning inkl förskrivning av p-medel med 300 kr vid tidsbokat besök till läkare i den specialiserade vården, 150 kr till läkare inom mödrahälsovården, respektive 100 kr till övrig vårdpersonal. Sedan tidigare kvarstår dock beslut om att patienten inte behöver betala en avgift vid uteblivet besök: 1. vid graviditetsövervakning inom mödrahälsovården, MVC, 2. på ungdomsmottagning 3. på barnhälsovården, BVC 4. på specialistmödravården eller vid undersökning med ultraljud vid graviditet 5. inom barn och ungdomspsykiatri 6. vid screeningverksamhet; mammografi, gynekologisk cellprovskontroll, pulsåderbråck 7. av teknisk karaktär såsom service Förändringen bedöms inte innebära några betydande intäktsökningar. Förhoppningen är dock att färre patienter uteblir från tidsbokade besök och att verksamheten därmed kan bedrivas effektivare, men kortare väntetider.

9 9(11) Återbesök samma dag Inom öppenvården föreligger sedan tidigare beslut om avgiftsbefrielse för återbesök på för samma sjukdom samma dag. Beslutet gäller inte återbesök för samma sjukdom efter utskrivning från sluten vård. För patient som skrivs ut från sluten vård som p.g.a. sin sjukdom behöver söka öppen vård för samma sjukdom, är öppenvårdsbesöket samma dag som utskrivning sker avgiftsfritt. Antalet patienter som kan vara föremål för avgiftsfrihet efter utskrivning från sluten vård bedöms vara marginell. Ekonomiska effekterna bedöms som försumbara. Öppenvårdsmottagning inom vårdvalsverksamhet erhåller ersättning för utebliven patientavgift, orsakad av patientens avgiftsfrihet. Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande En person kan få upphållstillstånd för sin ohälsa enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter. Som stöd för den asylsökanden ohälsa kan hälso- och sjukvården upprätta en läkarintyg om hälsotillstånd. Då det är Migrationsverket om begär intyget stå också Migrationsverket för kostnaden. Vid en kontroll med andra landsting hanterar samtliga tillfrågade åtgärden som timtaxa. Åtgärden upptas som timtaxa i Gula taxan. Uppräkning Gula taxan Avgifter för hälsoundersökningar, intyg och vaccinationer som inte är skattesubventionerade, uppräknas enligt fastställd metod och index LPIK exklusive läkemedel med 2,1 %.

10 10(11) Kategori Grupptaxa kr 180 kr Grupptaxa kr 490 kr Grupptaxa kr 780 kr Grupptaxa 5 (timtaxa) kr kr Per påbörjad 15 minuter 280 kr 285 kr Figur 6 Hälsovård gula taxan Avgiftsfri hälsokontroll av elever i vårdutbildning inför praktik Undersökning inför praktiktjänstgöring ska göras av elever i vårdutbildning bärarskap av turberkulos eller MRSA. Om hälsokontrollen är fri eller avgiftsbelagd beror på utbildningsanordnaren, se tabell. Utbildningsanordnare Hälsa Avgift Ant elever HS 2012 Gymnasieskola Skolhälsovård Fri 85 st Högskola Studenthälsan Fri 469 st Kommunal vuxenutbildning Vårdcentral Avgift 263 st Figur 7 Praktikanter i vården 2012 Endast elever inom den kommunala vuxenutbildningen betalar för hälsokontrollen, övriga elever får hälsokontroll genom sina respektive hälsor. Elever inom kommunal vuxenutbildning betalar sedan olika avgift beroende elevens hälsa och på risk för exponering av smitta. Alla betalar för hälsodeklaration, men sedan kan tillkomma ytterligare åtgärder, som kostnad för analys för MRSA, tuberkulintest PPD och lungröntgen. Elevens kostnad varierar från 180 kr till 880 kr. Åtgärd Prismodell Hälsodeklaration (ssk) Gula taxan grupptaxa 2 PPD (tuberculintest) Enligt vaccinationsprislista Lungröntgen Enligt röntgens prislista (USkod 32200) MRSA Enl mikrobiologens prislista Pris 180 kr + moms 75 kr 436 kr 195 kr Figur 8 Aktuell prislista för hälsokontroll inför vårdpraktik Utifrån ett arbetsgivarperspektiv och målet om att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, samt utifrån vårdens egenintresse att elever - som är regionens potentiella nya medarbetare - inte är smittbärare, förefaller en avgift motverka syftet. I syfte att vara en god arbetsgivare och minska risken för smittspridning i vården införs avgiftsfria hälsokontroller för elever i vårdutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Hälsokontrollen avser i huvudsak hälsodeklaration på vårdenhet hos distriktssköterska. I förekommande fall kan också tuberkulostest PPD, MRSAundersökning och lungröntgen förekomma.

11 11(11) - Hälsodeklaration utförs hos elevens valda vårdenhet utan avgift. - Vid behov tar elevens valda vårdenhet nödvändiga prover. Analyskostnaden betalas från centralt anslag.. Avgiften för hälsodeklaration uppgår f.n. till 180 kr. Genom förslaget ska elevens valda vårdenhet utföra hälsodeklaration hos sköterska utan avgift, vilket innebär ett inkomstbortfall. Antalet elever som är föremål för ny avgiftsfrihet uppgår dock enbart till 263 stycken årligen. Utslaget på 47 vårdenheter är beloppet försumbart. Tillkommande kostnader för provtagning föreslås belasta centralt anslag, t.ex. anslaget för epidemiologi. Uppföljning av merkostnad i syfte att förstärka anslaget föreslås genomföras ett år efter implementering. Egenavgifter för sjukresor Egenavgifter och ersättningar vid sjukresa har upptagits i bifogad förteckning enligt de principer som fastställts under 2011 eller tidigare. Egenavgifter och ersättningar följer i flera fall kostnadsnivån på jämförbara tjänster och uppräknas när kostnadsnivå i övrigt justeras. Färdsätt Beräkningsprincip Avgift 2014 Egenavgift enkel resa, 2 zoner enligt Hallandstrafikens reskassa 34 kr kollektivtrafik Priset justerat till 33:60 Egenavgift enkel resa Uppräknas med index och avrundas nedåt till jämnt 80 kr taxi tiotal kronor Basindex konsumentprisindex fasställda tal februari 2011 (308,02) Index 2013 (KPI febr) 313,39 ger avrundas till 80:- Egensavgift enkel resa Motsvarande 4 mils körning 59 kr egen bil Regionens 0 kr sjukreselinjer Milersättning, egen bil 80 % av angivet belopp i Inkomstskattelag (1999:1229) 14,80 kr 16 kap 27 Utgifter för resor med egen bil ( :50) Högkostnadsskydd egenavgifter 20 x avgift för taxi kr Figur 9 Egenavgifter sjukresor Regionkontoret Karin Möller Hälso- och sjukvårdsdirektör Emma Pihl Avdelningschef

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Avgifter hälso- och sjukvård 2014

Avgifter hälso- och sjukvård 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-23 HSS130062, RS130227 Lars Kolmodin Regionstyrelsen Avgifter hälso- och sjukvård 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2018

Avgiftsbestämmelser för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Avgiftsbestämmelser för år 2018 Allmänt Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2018 för såväl öppen som sluten

Läs mer

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 98 Patientavgifter inom hälso- och sjukvården 2016 RS150168 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Meddelandeblad. Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015

Meddelandeblad. Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Chefer och handläggare i landstingen med ansvar för hälso- och sjukvård eller tandvård Chefer och handläggare i kommunerna med ansvar för långtidssjukvård, hemtjänst, dagverksamhet

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Enhetstaxa inom vården

Enhetstaxa inom vården BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kada Karlsson 2016-10-03 Dnr: RS 2016-694 Regionstyrelsen Enhetstaxa inom vården Bakgrund Enhetstaxa praktiseras redan idag av flera landsting och regioner, exempelvis Kalmar, Värmland

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2017

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2017 Vårt dnr: 17/00810 2017-01-11 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2017 Sveriges

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter för mammografiscreening och gynekologisk cellprovstagning Bakgrund

Förslag till ändrade avgifter för mammografiscreening och gynekologisk cellprovstagning Bakgrund till ändrade avgifter för mammografiscreening och gynekologisk cellprovstagning Avgiften för mammografiscreening och gynekologisk cellprovstagning höjdes senast 2000-01-01. Under 2003 har drygt 5000 mammografiscreeningar

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2016

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2016 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson 2016-01-18 Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2016 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011 Sveriges Kommuner och Landsting 000103 2011 01 12 Vårt dnr 11/0136 Avd tör vård och omsorg Sektionen tör hälso och sjukvård Hasse Knulsson Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011 Landstingens kanslier,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015 1(11) Datum Diarienummer 2014-05-28 RS140259, HSS140079 Lars Kolmodin, ekonomichef Uppdragsavdelningen 035-13 48 00 lars.kolmodin@regionhalland.se Regionfullmäktige Patientavgifter inom hälso- och sjukvård

Läs mer

Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland

Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland 1 (5) Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland 1 INLEDNING Ett förslag om enhetliga patientavgifter för besök inom hälso- och sjukvården i Region Västmanland har under lång tid varit föremål för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 LOV 2017-04-18 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt (HSL 5) sedan 2010

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND När du ska beställa din sjukresa kontaktar du beställningscentralen 0771-91 00 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en sjukresa?...4 Vad är ett medicinskt

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift

Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Datum 2017-08-30 Diarienummer 170498 Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542

10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542 10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542 Ärendet Patientavgifter för öppenvård 2017 beslutades av Regionfullmäktige 2016-04-27 vid beslut om budget för 2017. Oförändrade patientavgifter gäller för

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013 2014-09-18 Vårt dnr 14/0839 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jessica Bylund Hälso- och sjukvård åt asylsökande under

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 LOV 2016-11-15 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 Totalt fanns i april 2016 1.151 stycken vårdcentraler

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Asylsökande sjukvård och tandvård

Asylsökande sjukvård och tandvård Asylsökande sjukvård och tandvård Rätt till vård Barn och ungdomar: Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har enligt lag rätt till sjukvård och tandvård i samma omfattning som barn bosatta i Sverige.

Läs mer

Uppdaterade högkostnadsskydd

Uppdaterade högkostnadsskydd Os 2011:23 Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen balso- och sjukvård samtläkemedel i~ -;CR=EG=ER=f N GSKA NSLI ET Socialdepartementet SOD och Ds kan köpas från Prirzes kundtjänst. För remiss utsändningarav

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

11 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård RS170115

11 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård RS170115 11 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård RS170115 Ärendet Oförändrade patientavgifter föreslås gälla för 2018, ingen förändring i avgiftsnivåer från 2017. Socialstyrelsen har ansvar för

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2012:704 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi

Läs mer

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge LOV 2016-05-09 1 (5) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge april 2016 Totalt fanns i april 2016 1.154 stycken vårdcentraler inom primärvård,

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-10-27 Reviderad 2015-08-10 Innehållsförteckning 1. Allmänt om regelverket...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) Datum Diarienummer 2011-11-15 HSS110110 Jonny Eriksson Ekonomisk styrning och kontroll 072-7424213 Jonny.a.eriksson@regionhalland.se Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsens

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2015

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2015 PM 2016-08-25 Vårt dnr: 16/04417 1 (8) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Olle Olsson Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Jonas Eriksson EJ

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE 2006-06-27 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag om anslutning till överenskommelse om hälsooch sjukvård för asylsökande m fl Landstingsförbundets styrelse har den 19 maj 2006 godkänt överenskommelse

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-07 89 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg RS170298 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Uppdragsrapport Översyn av regelverk och avgifter för sjukresor

Uppdragsrapport Översyn av regelverk och avgifter för sjukresor Planerat startdatum: 2011-02-09 Planerat slutdatum: 2011-05-20 Beställare: Uppdragstagare: Anders Westberg, Förvaltningschef, Ambulanssjukvården Halland Tomas Rabe, Avdelningschef, Ambulanssjukvården Halland,

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017

Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Hälsovalsenheten, Maria Persson 2017-01-01 Rutin för ersättning Hälsoval Örebro län 2017 För förklaring av ersättningsmodellen se Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok.

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5

Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5 Patientavgifter 2012 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer