Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014"

Transkript

1 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

2 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation om avgifter finns på INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtal och regler 3 Remissregler - utomlänspatienter 3 Högkostnadsskydd 4 Frikort 5 Patientavgifter 5 Faktureringsavgift 5 Patient som får vänta mer än 30 minuter 6 Läkarvård pga. sjukdom 7 Avgiftsbefriade besök: 8 Läkarbesök med anledning av remiss 9 Besök avseende medicinsk service 10 Provtagning pga. sjukdom för analys 10 Sjukvårdande behandling 11 Avgiftsbefriade besök 11 Hembesök 12 Sjukvårdande behandling, hembesök 12 Recept (enbart, vid sjukdom) 13 Telefon- eller brevkontakt 13 Forskning 13 Läkemedelsprövning enligt avtal 13 Dagsjukvård 14 Dagmedicin och övrig dagsjukvård 14 Födelsekontrollerande verksamhet 15 Uteblivna tidsbeställda besök 16 Åtgärder utan samband med sjukdom undersökningar m m samt intyg 17 Vissa läkemedel ingår i patientavgiften 18 REGION SKÅNE

3 Avtal och regler Öppen vård Patientavgifter i öppen vård gäller alla bosatta (folkbokförda) i Sverige och även för de som är bosatta i andra länder när de ska betala samma vårdavgift som bosatta inom landstinget Patienten behöver inte själv betala hela kostnaden för vård och behandling på grund av skada eller sjukdom, endast en mindre del, den s k patientavgiften enligt beslut i Regionfullmäktige och andra nationella regler. I avgiftshänseende skiljs på - vård och behandling enl. Hälso- och sjukvårdslagen på grund av sjukdom eller skada - åtgärder som inte är på grund av sjukdom t ex förebyggande vård, hälsoundersökningar, vaccinationer, vissa intyg m.m. Regler för patienter bosatta inom Region Skåne som söker sjukvård inom i andra landsting Riksavtal - utomlänspatienter Remissregler Hemlandstingets krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin samt till sjukgymnast gäller enligt sammanställningen: Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård som finns på Enligt Riksavtal för utomlänsvård är hemlandstinget det landsting där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning. Riks- och Regionavtalet innehåller också regler om Fritt vårdsökande. Samtliga patienter skall ha tillgång till vård på lika villkor. Reglerna för vårdsökandet skall tillämpas lika, oavsett var inom Region Skåne patienten är bosatt. Fritt vårdsökande Patient bosatt i Skåne kan söka fritt till verksamheter som bedriver vård inom Region Skånes verksamheter. REGION SKÅNE

4 Patient, bosatt i Region Skåne kan söka vård fritt utan remiss/betalningsförbindelse i andra landsting enligt följande; - öppen sjukvård på valfri vårdcentral - öppen och sluten sjukvård på valfritt sjukhus (offentligt), dock ej kostnadskrävande vård och högspecialiserad sjukvård Det fria vårdsökandet omfattar sjukhusvård, läkarvård samt sjukvårdande behandling. Medicinsk service och åtgärder utan samband med sjukdom omfattas inte. För viss vård enligt vårdavtal erfordras remiss/behandlingsremiss/ordination, ex. IVF-, psykoterapibehandlingar, fotsjukvård. Högkostnadsskydd Högkostnadskortet finns att få av personalen på mottagningen. Om en patient inom en 12-månaders period betalat patientavgift för läkarbesök, sjukvårdande behandling, samt avgift för recept med sammanlagt 1100 kronor kontant eller avgiften fakturerats har patienten rätt att få patientavgiften införd på högkostnadskortet. Obs! På högkostnadskortet påförs inte avgiften för uteblivna besök, besök som inte är på grund av sjukdom eller skada, vaccination, intyg eller den avgift som betalas när patient är inlagd på sjukhus. Patient som har besökt en privat vårdgivare, eller öppenvården i ett annat landsting, så får mottagningen ingen uppgift om det automatiskt. Patient måste uppvisa kvitton eller högkostnadskort för sådana besök så räknas de med i beloppet på 1100 kronor. Avgifter för nödvändig tandvård för boende på sjukhem m m och tandvård som ingår som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling omfattas av den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, vilket innebär att såväl regler för högkostnadsskydd som frikort gäller. I högkostnadskortet inräknas inte kostnader för uteblivna besök, hälsoundersökningar och hälsokontroller, vaccinationer, intyg eller avgifter för den slutna vården. Faktureringsavgift får inte räknas in. Frikortet gäller inte för dessa kostnader. Återbetalning kan ske inom högkostnadskortets och frikortets giltighetstid. Aldrig tidigare 12-månaders period. REGION SKÅNE

5 Frikort När patient inom 12 månader erlagt högkostnadsbelopp, kan frikort utfärdas som ger rätt till fri öppen sjukvård. Frikortet gäller den tid som återstår av en 12 månadersperiod beräknade från det äldsta besöket som räknats in. Patienten bestämmer själv vilket besök som ska räknas som det första. Frikort giltiga i hela Sverige kan utfärdas av landsting och privata vårdgivare. Gäller för besök/behandlingar p g a sjukdom - Läkarvård (även förlängning av läkarintyg pga.. sjukdom) - Dagsjukvård - Sjukvårdande behandling - Recept - Tandvård som ingår i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Patientavgifter Patientavgift erläggs enligt Region Skånes (vårdlandstingets) regler. Vid besöket betalas avgiften kontant eller med kort. Om patientavgift inte betalats vid besöket skickas faktura som samlingsräkning en gång per månad. Verksamhetschef kan utöver vad som anges i avgiftsförteckningen medgiva befrielse från patientavgift av medicinska och/eller humanitära/sociala skäl efter utredning av läkare eller kurator. REGION SKÅNE

6 Fakturerings- och påminnelseavgift Patienten betalar avgiften vid besöket, gärna med kort. De patienter som väljer att inte betala patientavgift i samband med besöket faktureras. Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut, f n 50 kr, utom i de fall kontant betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tas en påminnelseavgift, om f n 60 kronor, ut. Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden. Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök, se sid. 16. Patient som får vänta mer än 30 minuter Patient som får vänta mer än 30 minuter ska medges avgiftsbefrielse. Beslutet gäller planerade tidsbeställda besök i öppen vård. Följande typer av besök är undantagna: - akutbesök, även om patienten fått en angiven tid - besök för hälsokontroll, vaccinering för utlandsvistelse, d v s besök som inte faller under läkarvård eller sjukvårdande behandling De 30 minuterna ska räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram till dess att personal vidtar någon åtgärd som hör samman med besöket. Det innebär att besöket är inlett om provtagning eller annan undersökning påbörjats som ingår i det egentliga besöket. För att avgiftsbefrielse ska medges förutsätts att patienten håller sin del av överenskommelsen, d v s kommer på utsatt tid samt att återbetalningen sker i direkt anslutning till besöket. Vid återbetalning skall registreringen i högkostnadsskyddet strykas. REGION SKÅNE

7 Läkarbesök Läkarbesök är de tillfällen då patient träffar läkare för diagnostik, vård eller behandling Avgift Läkarbesök - på vald vårdenhet**/familjeläkare 16 - på annan vårdenhet ***/familjeläkare/specialist i allmänmedicin 20 - hos andra specialister än i allmänmedicin 30 - på sjukhusens akutmottagningar**** 45 Allmänt Patientavgift inom Primärvården (läkarbesök/sjukvårdande behandling) för bosatta utanför södra sjukvårdsregionen är 200 kr Söker en patient på eget initiativ öppen vård ersätter hemlandstinget vårdlandstinget enbart om hemlandstingets remisskrav iakttagits. När en utomlänspatient behöver mer kostnadskrävande åtgärder krävs att en remiss (remiss/betalningsförbindelse) upprättas och godkänns av patientens hemlandsting. Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd **) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. ***) Patientavgift för besök på annan vårdenhet gäller där patient inte kan lista sig. Gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. ****) Gäller inrättade akutmottagningar oavsett specialitet REGION SKÅNE

8 Avgiftsbefriade besök: - Akuta återbesök inom samma dygn (24 timmar) på samma klinik/motsv (samma sjukdom) - Anhållna, häktade, intagna vid statens kriminalvårdsanstalter - Barn- och ungdomshabilitering - Barnhälsovård (BVC) - Barn under 18 år - Barn och ungdomar omhändertagna för vård enligt LVU - Dialysbehandling - Helhetsbedömning/rehabiliteringsplan (besök tills med FK) - Infektioner: behandling av infektioner som uppstått i samband med sjukhusvistelse ( sjukhussjukan ) - Medicinadministrering/inställning gäller endast psyk. Vård - Missbruk, behandling i anledning av alkohol- och drog-, avser endast akuta besök - Mödrahälsovård (MVC) - Preoperativa endagsundersökningar (före inskrivning i sluten vård) - Psykiatrisk barn- och ungdomsvård (BUP) - Psykiatrisk vård enligt LRV + LPT - Regelbunden medicinering under överinseende - Smittsamma sjukdomar smittskyddslagen - Besök på ungdomsmottagning - Vuxenhabilitering Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning REGION SKÅNE

9 Läkarbesök med anledning av remiss Remissen skall vara utfärdad av läkare eller tandläkare Gäller endast remissbesöket, dvs. första besöket. - från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudmannen, dvs. Region Skåne - från övriga läkare Avgiftsbefriade remissbesök - barn under 18 år - Akutremiss från offentligt finansierad specialist till specialist för samma vårdtillfälle som kräver omedelbar medicinsk bedömning inom 24 timmar - från MVC, BVC - från ungdomsmottagning - avseende inneliggande patient som behandlas i öppen vård på annan klinik - s.k. konsultbesök - avseende strålbehandling efter remiss från läkare anställd hos sjukvårdshuvudmannen, dvs Region Skåne Avgift 20 gällande patientav gift Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd REGION SKÅNE

10 Besök avseende medicinsk service Röntgenundersökningar, ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (coloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi och cystoskopi), klinisk fysiologiska m.fl. undersökningar som utföres av annan än patientens behandlande läkare samt laboratorieanalyser. - från läkare med ersättning från sjukvårdshuvudman - från skolläkare - från läkare utan överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen, från FHV-läkare utan överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen *) Avgift Enligt prislista Provtagning pga. sjukdom för analys - Provtagning - Provtagning begärd av läkare utan ersättning från sjukvårdshuvudmannen*) 10 - för analys tillkommer avgift*) enligt prislista Besöket ger rätt till: -reseersättning *) Berättigar inte till reseersättning eller registrering för högkostnadsskydd. Frikort gäller ej. REGION SKÅNE

11 Besök hos annan personal (Sjukvårdande behandling) p g a sjukdom, självständigt utförd av annan än läkare Avgift Sjukvårdande behandling på vårdcentral - besök på vald vårdcentral ** 160 :- - besök på annan vårdcentral *** 200 :- - besök hos sjuk-, under-, distriktssköterska och skötare på vårdcentral Obs, gäller ej sk triage-hänvisning 50 :- - besök hos dietist på vald/annan vårdcentral inom hälsovalet 16 Sjukvårdande behandling på sjukhus eller specialistmottagning; -besök hos annan personal än läkare 20 Avgiftsbefriade besök - barn under 18 år - gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning som vid läkarvård, se sidan 8. - som ges i direkt anslutning till och har samband med besök hos läkare Besöket ger rätt till: -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd **) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. ***) Patientavgift för besök på annan vårdenhet gäller där patient inte kan lista sig. Gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. REGION SKÅNE

12 Hembesök Läkarvård Avgift - besök av personal från vald vårdenhet */familjeläkare 26 - besök från på annan vårdenhet */familjeläkare 30 - besök av specialist i allmänmedicin 30 - av psykiater inom närsjukvård 30 - hos övriga specialister 40 Vid undersökning eller behandling av flera personer 160/200/30 i samma hushåll ska övriga debiteras Hembesöksbil 300 kr Hembesöksbil under jourtid* Sjukvårdande behandling, hembesök 400 kr - sjukvårdande behandling av personal från vald vårdenhet 26 - sjukvårdande behandling av personal från annan vårdenhet 30 - sjukvårdande behandling av sjuk-,under-, distriktssköterska och skötare från vårdcentral 15 - sjukvårdande behandling av personal från specialiserad mottagning 30 - Vid behandling av flera personer i samma hushåll ska övriga debiteras dvs endast patientavgift 50/160/200/30 Avgiftsbefriade hembesök Gäller vid sjukvårdande behandling i samma utsträckning som vid läkarvård, se sidan 8. - barn under18 år - vid vård i livets slutskede - patient i sjukhusansluten hemsjukvård (SAH, LAH, KVH) *) Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. **) Jourtid - vard 17-08, lör, sönd, helgafton, övriga helgdagar Besöket ger rätt till: -intyg för att få sjukpenning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd REGION SKÅNE

13 Recept (enbart, vid sjukdom) Avgift - recept* som hämtas på mottagning (utan att patienten har kontakt med läkaren) - recept* som skickas hem till patienten - e-recept 5 5 Undantag - barn under 18 år Avgiften ger rätt till registrering för högkostnadsskydd. Telefon- eller brevkontakt Forskning Läkemedelsprövning enligt avtal Berättigar ej till reseersättning REGION SKÅNE

14 Dagsjukvård Dagmedicin och övrig dagsjukvård Dagmedicin och övrig dagsjukvård på vald vårdenhet Dagmedicin och övrig dagsjukvård på annan vårdenhet/sjukhus Avgift Dagmedicin = dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation. Exempel på dagmedicin kan vara diabetesvård. Övrig dagsjukvård = dagpsykiatri och dagrehab. För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas. Oavsett vilken eller vilka vårdgivare som medverkar i behandlingen sker endast en registrering per dygn. Anm. Dagkirurgi = läkarbesök pga. sjukdom, se sidan 7 Patientavgift för besök på vårdenhet/familjeläkare gäller oaktat yrkesgrupp/specialitet. Obs undantag när avgiftsbefriade besök gäller. Besöket ger rätt till: - reseersättning -betalda besök ger rätt till högkostnadsskydd REGION SKÅNE

15 Födelsekontrollerande verksamhet * Avgift - abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning med eller utan gynekologisk undersökning inkl förskrivning av p-medel som vidtages av läkare - annan än läkare - recept Anm. Sterilisering och abort, polikliniskt = läkarbesök pga.. sjukdom Gynekologisk cellprovskontroll på patientens begäran Besöket ger rätt till reseersättning Screeningundersökningar Mammografiundersökning 12 Gynekologisk cellprovskontroll 12 Gynekologisk cellprovskontroll under 30 år Bukaortascreening 12 *Besöket ger inte rätt till reseersättning REGION SKÅNE

16 Uteblivna tidsbeställda besök OBS! Mottagningstiden ska avbokas 24 timmar före utsatt tid för besöket, i annat fall debiteras det uteblivna besöket enligt ovan. Patient som inte avbeställer inom angiven tid måste ange giltigt skäl för att slippa betala patientavgiften, Bedömning av giltigt skäl vid förhinder ska göras av respektive mottagningspersonal. Patient som insjuknar akut under helgen och har ett mottagningsbesök på måndagen ska såvida det inte på kallelsen finns ett angivet tel.nr. dit man under helgen kan vända sig för avbokning inte debiteras det uteblivna besöket. Patienten ska ha upplysts om att uteblivet tidsbeställt besök debiteras. Faktureringsavgift uttas inte. Registrering får inte göras i högkostnadskort. Frikort gäller inte. Besöksavgiften x2 gäller även frikortsbesök1 Avgift för uteblivande av besök 320 :- Avgift hos alla yrkeskategorier med undantag av avgiftsbefriade besök, vald vårdcentral á 160 kr x 2 Avgift hos alla yrkeskategorier med undantag av avgiftsbefriade 400 :- besök, annan vårdcentral á 200 kr x2 Läkarbesök hos specialist alla utom allmänmedicin samt 600 :- Dagkirurgi á 300 kr x2 Besök på akutmottagning á 400 kr 800 :- Sjukvårdande behandling och Dagsjukvård2 320 :- Sjukvårdande behandling och Dagsjukvård2 400 :- Screeningundersökningar á120 kr x 2 Mammografi, gynekologisk hälsokontroll och bukaortascreening Besöksavgiften sjuk-, under-distriktssköterska och skötare på vårdcentral Avgift hos sjuk-,under- distriktssköterska och skötare på vårdcentral 240 : Avgift för uteblivna besök gäller frikortsbesök och vissa avgiftsbefriade besök 2 Medicinsk service som inte sker samma dag, före eller efter tidsbeställt besök REGION SKÅNE

17 Hembesök besöksavgift x2 besök av personal från vald vårdcentral á 260 kr x :- besök av personal från annan vårdcentral á 300 kr x :- besök av specialist i allmänmedicin á 300 kr x :- besök av psykiater inom närsjukvård á 300 kr x :- Besök av övriga specialistläkare á 400 kr x :- besök av annan personal än läkare á 300 kr x2 600 :- Hembesöksbil á 300 kr 600 :- Hembesöksbil under jourtid á 400 kr 800 :- Besök hos tandvården, besöksavgiften x 2 Besök hos tandhygienist eller tandsköterska á 100 kr 200 :- Besök hos allmäntandläkare med och utan remiss á 200 kr 400 :- Besök hos specialistläkare á 300 kr 600 :- Hembesök av personal fån tandvården, tillägg á 100 kr 200 :- Avgiftsbefriade besök Medicinsk service3 300 :- Födelsekontrollerande verksamhet, abort, preventivmedels- och 200 :- steriliseringsrådgivning med eller utan gynekologisk undersökning inkl förskrivning av p-medel Smittsamma sjukdomar-smittskyddslagen 200 :- Vaccination (resevaccination ) 200 :- Preoperativa endags-undersökningar 200 :- (före inskrivning i sluten vård) Övriga avgiftsbefriade besök än ovan uppräknade 0 :- Ex ungdomsmottagning, barn under 18 år, Mödrahälsovård och Barnhälsovård 3 Dagsjukvård som inte är dagkirurgi REGION SKÅNE

18 Tandvård som ingår i den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling samt oralkirurgisk behandling som kräver sjukhusets resurser. Patientavgifter Bedömning av munhälsotillstånd (undersökning av behovet av daglig munvård och behov av nödvändig tandvård) Besök hos allmäntandläkare 20 Besök hos specialist 30 Besök hos specialist, med remiss från allmäntandläkare, 1:a besöket 20 Besök avseende medicinsk service (röntgen och lab.) Besök hos tandhygienist eller tandsköterska 10 Hembesök av tandläkare, tillägg 10 Hembesök av tandhygienist eller tandsköterska tillägg 10 Avgiftsbefriade besök: Barn under 18 år Uteblivna tidsbeställda besök, se sidan 16. För patienter från andra länder gäller att dessa kan ha rätt till förmåner om de omfattas av regler för EU/EES eller av sjukvårdskonvention. I dessa fall är det försäkringskassan som är betalningsansvarig för den del av vårdkostnaden som överstiger patientavgiften. Asylsökande omfattas inte av de avgiftsregler för tandvård som beskrivs här. Besöket ger rätt till: -reseersättning -betalda besök ger rätt till registrering för högkostnadsskydd REGION SKÅNE

19 Vissa läkemedel ingår i patientavgiften Läkemedel vid cytostatika-, dialys- och botulinumtoxinbehandling samt allergenextrakt vid hyposensibilisering ingår i patientavgiften för läkarbesöket i öppen vård. Dessa läkemedel skall beställas enligt det normala rekvisitionsförfarandet inom den slutna vården. Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ovanstående läkemedel och som lämnas ut kostnadsfritt till patienten. REGION SKÅNE

Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015

Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015 Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Landstingets kansli 2009-02-27 AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Innehållsförteckning 1. Patientavgifter i öppen

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landstingets kansli Sandra Nyqvist Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2012, gällande tills vidare. Reviderad 2012-03-26 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Patientavgifter. i privat öppen vård. Från 1 april 2007

Patientavgifter. i privat öppen vård. Från 1 april 2007 Patientavgifter i privat öppen vård Från 1 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtal och regler 3 Regler för patienter bosatta inom Region Skåne som söker sjukvård inom Södra sjukvårdsregionen 3 Avtal om

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2018

Avgiftsbestämmelser för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Avgiftsbestämmelser för år 2018 Allmänt Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2018 för såväl öppen som sluten

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2016-01-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5

Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5 Patientavgifter 2012 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken

Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken 1(30) Kapitel 10 Riks- och regionvård avgiftshandboken Riks- och regionvård... 4 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget...

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Avgiftshandboken 2016. Vårdavgiftsbestämmelser för öppen och sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser. Regler för utomlänsvård

Avgiftshandboken 2016. Vårdavgiftsbestämmelser för öppen och sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser. Regler för utomlänsvård Avgiftshandboken 2016 Vårdavgiftsbestämmelser för öppen och sluten sjukvård samt sjukresebestämmelser. Regler för utomlänsvård www.regionostergotland.se SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD LeS; 2009-05-24; 14:39 et för utomlänsvård... 3 1 Avtalets omfattning... 3 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget... 3 3 Akut- och förlossningsvård

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016

AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Kada Karlsson 2015-10-27 RS 2015-791 Regionstyrelsen AVGIFTSBESTÄMMELSER FÖR ÅR 2016 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling 1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissregler för sjukvård utanför landstinget, mm I samband med att det nya Riksavtalet

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg Gäller från 200-0-0 VÅRD UTANFÖR AFL Allmänt Taxan innehåller åtgärder och tjänster som faller utanför AFL (t ex hälsokontroller, vaccinationer och utfärdande av intyg). För dessa tjänster betalar patienten

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Med giltighet fr o m den 1 mars 2004 Macintosh HD:Desktop Folder:riksavtalet_nov_allt.doc 1 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2011-03-10, kl 13:58 Utskrivet: 2011-03-21, kl 16:11 Avgiftshandboken 2011 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2017, gällande tills vidare. 2017-01-01 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2

Läs mer

Avgifter hälso- och sjukvård 2014

Avgifter hälso- och sjukvård 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(11 ) Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-23 HSS130062 Lars Kolmodin Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Avgifter hälso- och sjukvård 2014 till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben Kada Karlsson 2015-10-19 HSN 2015-741 Hälso- och sjukvårdsnämnden Öppenvårdstaxan Läkarvård TAXA 2016 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till regionsfullmäktiges

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Datum 2005-03-14 Rev 2005-05-10 Rev 2009-06-10

Datum 2005-03-14 Rev 2005-05-10 Rev 2009-06-10 Hälso- och sjukvårdsledningen Sjukvårdsledningen Datum 2005-03-14 Rev 2005-05-10 Rev 2009-06-10 Betalningsansvar för medicinsk service Nedanstående är en sammanställning av betalningsansvar för medicinsk

Läs mer

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 maj 2011 Dnr 10/0831/

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 maj 2011 Dnr 10/0831/ STYRELSENS BESLUT NR 9 2010-11-12 Vårt dnr 10/0445 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för juridik Eva Sveman Anna Åberg Landstingsstyrelserna,

Läs mer

SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL

SAMMANFATTNING AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION BETALNINGSRUTINER PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL 1 SAMMANFATTNING 8 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 9 1.1 BETALNINGSRUTINER... 9 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 9 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 10 1.4 ADMINISTRATION... 10

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 6 2014-10-17 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson, Olle Olsson, Avdelningen för juridik Anna Åberg Kommunstyrelserna

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Patientavgifter 2012 INLEDNING

Patientavgifter 2012 INLEDNING 1 (18) Patientavgifter 2012 INLEDNING Sedan den 1 januari 1991 bestämmer sjukvårdshuvudmännen själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Avgiftshandboken 2012

Avgiftshandboken 2012 Avgiftshandboken 2012 Publicerat: 2012-01-05, kl 08:38 Utskrivet: 2012-02-26, kl 20:36 Avgiftshandboken 2012 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01

Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01 Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01 Alfabetisk ordning I de fall som åtgärden inte finns i prislistan, beräknas en tidstaxa på 250 kr, 313 kr inkl moms) per påbörjad

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer