Avgifter hälso- och sjukvård 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter hälso- och sjukvård 2014"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Datum Diarienummer Regionkontoret HSS130062, RS Lars Kolmodin Regionstyrelsen Avgifter hälso- och sjukvård 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande avgifter i hälsooch sjukvården I huvudsak bibehålla nivån på patientavgifter i öppenvård; a. onor för distriktssköterska inom närsjukvård, mödrahälsovård etc b. 10onor för sjukvårdande behandling, c. 15onor för läkarbesök närsjukvård och psykiatri d. 30onor för läkarbesök inom övrig specialiserad vård inkl. akutmottagning 2. Förändra principen för uppräkning av avgift för slutenvård så att avgiften för ett vårddygn motsvarar den maximala avgiftsnivån reglerad i hälso- och sjukvårslagen. Detta innebär för 2014 en höjning från 80 till 10onor. 3. Förändra principen för uppräkning av högkostnadsskydd så att beloppet för högkostnadsskyddet motsvarar det maximala avgiftstaket reglerad i hälso- och sjukvårslagen. Detta innebär för 2014 oförändrade 1 10onor. 4. Införa möjligheten att förköpa frikort för öppen vård. 5. Införa faktureringsavgift för öppenvårdsbesök med 5onor, när andra betalsätt finns att tillgå. Faktureringsavgift tas också ut vid fakturering av uteblivet besök. 6. Införa avgift vid uteblivet besök vid vissa avgiftsbefriade verksamheter som distriktssköterska inom närsjukvården och vid födelsekontrollerande åtgärder. 7. Införa fritt återbesök i öppen vård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom, samma dag. 8. Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande upptas som åtgärd i Gula taxan som timtaxa. 9. Uppräkning av hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg upptagna i Gula taxan enligt fastställda principer med 2,1 procent (LPIK). 10. Avgiftsfria hälsokontroller inför praktik för elever i vårdutbildning. 11. Uppräkning av egenavgifter och ersättning för sjukresor enligt tidigare fastställda principer.

2 2(11) Sammanfattning 2012 gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd i öppenvård, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2014 föreslås att aktuell nivå i huvudsak bibehålls. Uppräkning av avgifter för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner, upptagna i Gula taxan, görs enligt tidigare fastställda principer. Avgiften för sluten vård föreslås anpassas till den maximala nivån som regleras genom Hälso- och sjukvårdslagen. Mindre förändringar föreslås i några fall. Förslag till förändrade egenavgifter och högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården 2014 Patientavgift för besök inom öppen hälso- och sjukvård Patientavgifterna för sjukvård i öppenvård föreslås i huvudsak lämnas oförändrade för Kategori Läkarbesök inom Vårdval Halland Läkarbesök VVH, kvällar/helger Läkarbesök inom psykiatri Läkarbesök inom övrig specialiserad vård Akutmottagning på sjukhus Sjukvårdande behandling Mellanliggande labbesök Sköterska inom närsjukvård Telefonkontakt läkare för rådgivning eller recept Figur 1 Huvudkategorier patientavgifter öppen vård Avgift Avgift för vårddag i sluten vård Bakgrund Hälso- och sjukvårslagen 26 a anger det högsta belopp som kan tas ut av patienter per vårddygn i sluten vård. Till och med 2012 angavs det högsta beloppet till 80 kronor. Regionfullmäktige har för egen del för 2013 fastställt nivån till 8onor. Fr.o.m gäller istället att högsta tillåtna beloppet anges som en andel av prisbasbeloppet.

3 3(11) Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 26 2 st. Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor. Då prisbasbeloppet för 2013 är 44 50onor kan avgiften per vårddag i sluten vård som högst uppgå till 102 kronor, avrundat neråt till närmaste tiotal kronor till 10. Flera landsting har redan beslutat att för egen del höja sina avgifter för slutenvård till den nivå som Hälso- och sjukvårdslagen anger som maximala nivån. Dessa är Region Skåne, Kalmar läns landsting, Landstinget i Värmland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland. Övriga landsting har fortfarande 8onor i avgiften per vårddygn. Åtminstone Region Skåne och Västerbotten har kopplat avgiftsnivån till den maximala som tillåts genom HSL. Prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i SFS 2010:110. Enligt gällande bestämmelser anges detta som utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Prisbasbeloppet för nästa år brukar bekräftas av regeringen i början av september, efter SCB:s beräkning och offentliggörande som sker i mitten av juli samma år. Förslag Principen för beslut om avgift per vårddag i sluten vård föreslås följa den högsta tillåtna nivån, enligt HSL 26 2 st. Ekonomisk konsekvens Konsekvensen av detta beslut är att årligt ställningstagande av nivån på avgiften inte behöver tas Regionfullmäktige. Uppräkning av nivån i enlighet med HSL 26 2 st sker på tjänstemannanivån, utifrån utvecklingen av prisbasbeloppet som publiceras under september månad. En successiv nivåjustering av avgiften kommer att ske i paritet med utvecklingen av samhällsekonomin i övrigt. Motsvarande princip tillämpas för avgift för hälsovård/gula taxan (LPIK) och sjukresor (milersättning enligt inkomstskattelagen, egenavgift kollektivtrafik Hallandstrafikens avgift för resor över 2 zoner) Med aktuell nivå på prisbasbeloppet innebär förslaget en höjning av avgiften för ett vårddygn till 10onor per dag. Maximalt avgiftsuttag vid var tidigare 8onor. Förändringen innebär 25 procents avgiftsökning och 3,8 mnkr i ökade externa intäkter för sluten vård.

4 4(11) Antal vårddygn SV intäkter SV intäkter Förändring á 8 á 10 Hallands Sjukhus Halmstad tkr tkr tkr Hallands Sjukhus Varberg tkr tkr tkr Hallands Sjukhus Kungsbacka tkr 440 tkr 80 tkr Psykiatrin Halland tkr tkr 260 tkr Summa tkr tkr tkr Figur 2 Ekonomiska konsekvenser vid en höjning av vårddygnsavgiften Ökade externa intäkter innebär motsvarande justering av DRG-priset respektive ramjustering mot vårdförvaltningarna. Högkostnadsskydd öppenvård Bakgrund Hälso- och sjukvårslagen 26 a anger det högsta belopp som kan tas ut av patienter för avgifter som avser öppen hälso och sjukvård under 12 månader. Till och med 2012 angavs beloppet till 90onor. I december 2012 fastställde riksdagen en ändring så det högsta tillåtna beloppet anges som en andel av prisbasbeloppet, avräknat nedåt till närmaste femtiotal kronor. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 26 a Den som har betalat vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 första stycket, avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 3 d eller avgifter för tandvård som avses i 8 a tandvårdslagen (1985:125) med ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då avgift betalats. Enligt aktuellt prisbasbelopp 2012 fastställde regionfullmäktige ett belopp som då motsvarade det högsta tillåtna beloppet enligt HSL, 1 10onor, att gälla fr o m Förslag Föreslås att hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att nivån på högkostnadsskyddet för avgifter inom öppen hälsooch sjukvård vid var tid ska följa den högsta tillåtna nivån, enligt HSL 26 a. Konsekvensen av detta beslut är att RF inte årligen behöver ta ställning till nivån i högkostnadsskyddet. Uppräkning av nivån sker på tjänstemannanivån, utifrån utvecklingen av prisbasbeloppet i enlighet med HSL 26 a. En successiv nivåjustering av högkostnadsskyddet kommer att ske i paritet med utvecklingen av samhällsekonomin i övrigt. Motsvarande princip tillämpas för slutenvårdsavgift (prisbasbelopp), avgift för hälsovård (LPIK) och sjukresor (milersättning enligt inkomstskattelagen, egenavgift kollektivtrafik Hallandstrafikens avgift för resor över 2 zoner)

5 5(11) Ekonomisk konsekvens Förändringen avser ställningstagande till uppräkningsprincipen, inte nivån. För 2014 har förändringen inte någon ekonomisk påverkan. På längre sikt innebär förändringen att gränsen för högkostnadsskydd följer men den allmänna prisutvecklingen. Förköp av frikort Bakgrund Som resultat av en motion har en förstudie avseende frikortssystemet för öppenvård genomförts. Motionären tog sikte på ett system som skulle underlätta och förenkla för patienten samtidigt som administrationen skulle minska, och förköp av frikort för patienten samtidigt som administrationen i vården minskar. Förstudien skulle också ge svar på möjligheten till förköp av frikort. Hälso- och sjukvårdslagen ger inte uttryckligt stöd för möjligheten att förköpa frikort för hälso- och sjukvård. I förarbetena avråds till möjligheten att i förväg betala för vård. Inte desto mindre tillämpas förköp av frikort i både Östergötland och Gävleborg. Frågan är alltså mer en bedömning om lämpligheten i att på förhand kunna förköpa frikort. Förslag Erbjuda möjlighet till förköp av frikort inom den öppna hälso- och sjukvården, för de som så önskar. Ekonomisk konsekvens Konsekvensen av att tillåta förköp av frikort är osäkra. Empiriska studier indikerar att konsumtionen av vård generellt minskar något när priset ökar. Konsumtion av läkarbesök på primärvårdsnivå bedöms minska med 3 procent om priset ökar med 10 procent. Detta indikerar också att konsumtionen kommer att öka om patienten köper sig fri från vidare egenavgifter i sjukvården. Detta innebär att den genomsnittlige patienten inte är särskilt priskänslig. Styreffekten av egenavgifterna vid besök hos specialistläkare torde vara ännu mindre eftersom flertalet av dessa besök sker efter remiss från primärvårdsläkare. Uppföljning av förköp av frikort i Östergötland visar att ca 0,3 procent av invånarna utnyttjade möjligheten. För Hallands del innebär det ca st frikort. Från utvärderingen i Östergötland konstateras vidare att drygt hälften av kunderna är ålderspensionärer. Bland övriga grupper som förköper kan identifieras personer som har god man eller förvaltare, kroniker och patienter med psykisk ohälsa. Införande av förköp bedöms kunna ske utan några särskilda hinder. Rutiner för förköp behöver tas fram. Erfarenheten från andra landsting är att försäljningen sker från landstinget centralt. Om detta är fallet även i Halland innebär det att viss administration flyttar från vården till regionens centrala ekonomiserviceavdelning vid Regionservice. Förslaget föreslås följas upp efter två år med avseende på effekter och konsekvenser.

6 6(11) Införande av faktureringsavgift i öppenvård Syfte Införande av en faktureringsavgift bedöms minska antalet utfärdade fakturor och styra över till alternativa betalsätt, främst betalkort, vilket är det betalsätt som rekommenderas i första hand. Åtgärden förväntas få den effekten att tidsinsats och kostnad för central fakturaadministration minskar. Bakgrund Patienter som besöker öppenvårdsmottagningar kan ofta välja mellan att betala antingen kontant, med betalkort, eller faktura. Faktura skrivs vanligtvis ut direkt från patientadminstrativa systemet och lämnas direkt till patient. Ett relativt stort antal fakturor skrivs ut, nästan stycken årligen enbart från egenregiverksamheten. Vid utebliven betalning skickas först en påminnelse och sedan ytterligare en. Antal Fakturor Påminnelse Påminnelse Figur 3 Volymer fakturor, påminnelser 2012 Många patienter ringer också in och frågar om varför man fått en påminnelse. Den centrala fakturaadministrativa resursåtgången är därmed inte obetydlig och upptar ca 0,75 procent tjänst. Tandvården inom Region Halland tillämpar sedan tidigare en faktureringsavgift på 5onor, både på tandvårdsavgifter och vid uteblivna besök. Hanteringen varierar från landsting till landsting. De landsting som tar ut faktureringsavgift, är avgiften i intervallet 30-5onor. Men flera landsting går mot kontantfria landsting och har då valt att inte ta ut någon faktureringsavgift. Landsting/region Region Skåne Västra Götalandsregionen Landstinget Kronoberg Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Östergötland Stockholms läns landsting Landstinget Västmanland Figur 4 Faktureringsavgifter i andra landsting Faktureringsavgift, kommentar 5, tillämpar samlingsfaktura., tillämpar samlingsfaktura, ingen möjlighet till betalning varken kontant eller betalkort, kontantfritt, kontantfritt, kontantfritt 3, kontantfritt

7 7(11) Förslag Faktureringsavgift för öppenvårdsbesök, när andra betalsätt finns att tillgå, föreslås införas med 5onor inom regionens egenregiverksamhet. Faktureringsavgift tas också ut vid fakturering av uteblivet besök. Faktureringsavgift ska inte tas ut i de fall faktura är enda möjliga betalsättet. Om faktureringen gäller slutenvård tas ingen faktureringsavgift ut. Kortbetalning ska rekommenderas i första hand. Faktureringsavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Ekonomisk konsekvens Åtgärden bedöms minska antalet utfärdade fakturor och styra över till alternativa betalsätt, främst betalkort. Åtgärden förväntas få den effekten att tidsinsats och kostnad för central fakturaadministration minskar. Under förutsättning att 25 procent av alla besök ej är berörda av förändringen, samt att införandet av avgift innebär en 25 procent nedgång av antalet utfärdade fakturor, innebär faktureringsavgiften en ökad intäkt med ca 3 mnkr. Uppföljning föreslås göras under införandeåret för bedömning om ökade externa intäkter föranleder pris- /ramjustering mot vårdförvaltningarna år två. Avgift vid uteblivet besök Bakgrund Patienter som uteblir från planerade besök innebär att andra patienter får vänta i onödan och det kostar vården både tid och pengar. Patienter som inte kan komma till planerad tid ska lämna återbud inom skälig tid, så att vården ges möjlighet att planera om besök. Patienten ska ha informerats i förväg att avgift för uteblivet besök tas ut. Avgift för uteblivet besök räknas inte in i högkostnadsskyddet. Region Halland har under flera år tillämpat principen att ta ut en avgift för patienter som uteblir utan att ha avbokat, eller vid för sen avbokning. Avgift har endast tagits ut för de besök som normalt är avgiftsbelagda, inklusive barn och ungdomar under 20 år eller om patienten har frikort. Frågan det gäller nu är tidsbokade besök där det normalt råder avgiftsfrihet, besök hos distriktsköterska, barnhälsovård, mödrahälsovård etc. Tillämpningen av avgift vid uteblivet besök där besöket är generellt avgiftsfritt varierar mellan olika landsting.

8 8(11) Landsting/region Landstinget i Kalmar län Landstinget i Jönköpings län Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Västra Götalandsregionen Region Skåne Landstinget i Uppsala län Avgift för avgiftsfritt uteblivet besök, kommentarer avgiftsfritt besök, 10 avgiftsfria besök, avgiftsfria besök, + faktureringsavgift + faktureringsavgift Enhetspris 30 för alla inkl bou + faktureringsavgift (u-tag avgiftsfria verksamheter BVC, BUP & hab ja, för avgiftsfria, dock ej under 20 år ja, 10, även för barn och ungdomar, frikort, dock ej avgiftsfrihet som grundar sig på myndighetsbeslut t.ex. smittskydd Dubbel avgift på avgiftsbelagda besök, Avgift även på avgiftsbefriade besök t.ex. födelsekontrollerande besök, samt besök hos sjuk-, undersköterska, distriktsköterska och skötare på vårdcentral. Dock ej avgift för uteblivna besök inom BVC, MVC, ungdomsmottagning Besöksavgiften plus en faktureringsavgift på 7. Figur 5 Avgift vid uteblivet besök i andra landsting Förslag För att förtydliga behovet och stärka patientens incitament att avboka tidsbokade besök föreslås avgift i vissa fall även för normalt avgiftsbefriade besök, - hos distrikts-, sjuk-, och undersköterska inom närsjukvård med 10onor - vid födelsekontrollerande verksamhet, abortrådgivning, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning med eller utan gynekologisk undersökning inkl förskrivning av p-medel med 30onor vid tidsbokat besök till läkare i den specialiserade vården, 15onor till läkare inom mödrahälsovården, respektive 10onor till övrig vårdpersonal. Sedan tidigare kvarstår dock beslut om att patienten inte behöver betala en avgift vid uteblivet besök: 1. vid graviditetsövervakning inom mödrahälsovården, MVC, 2. på ungdomsmottagning 3. på barnhälsovården, BVC 4. på specialistmödravården eller vid undersökning med ultraljud vid graviditet 5. inom barn och ungdomspsykiatri 6. vid screeningverksamhet; mammografi, gynekologisk cellprovskontroll, pulsåderbråck 7. av teknisk karaktär såsom service Ekonomisk konsekvens Förändringen bedöms inte innebära några betydande intäktsökningar. Förhoppningen är dock att färre patienter uteblir från tidsbokade besök och att verksamheten därmed kan bedrivas effektivare, men kortare väntetider.

9 9(11) Återbesök samma dag Bakgrund Inom öppenvården föreligger sedan tidigare beslut om avgiftsbefrielse för återbesök på för samma sjukdom samma dag. Beslutet gäller inte återbesök för samma sjukdom efter utskrivning från sluten vård. Förslag För patient som skrivs ut från sluten vård som p g a sin sjukdom behöver söka öppen vård för samma sjukdom, är öppenvårdsbesöket samma dag som utskrivning sker avgiftsfritt. Ekonomisk konsekvens Antalet patienter som kan vara föremål för avgiftsfrihet efter utskrivning från sluten vård bedöms vara marginell. Ekonomiska effekterna bedöms som försumbara. Öppenvårdsmottagning inom vårdvalsverksamhet erhåller ersättning för utebliven patientavgift, orsakad av patientens avgiftsfrihet. Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande Bakgrund En person kan få upphållstillstånd för sin ohälsa enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter. Som stöd för den asylsökanden ohälsa kan hälso- och sjukvården upprätta ett läkarintyg om hälsotillstånd. Då det är Migrationsverket om begär intyget stå också Migrationsverket för kostnaden. Vid en kontroll med andra landsting hanterar samtliga tillfrågade åtgärden som timtaxa. Förslag Åtgärden upptas som timtaxa i Gula taxan. Uppräkning Gula taxan Förslag Avgifter för hälsoundersökningar, intyg och vaccinationer som inte är skattesubventionerade, uppräknas enligt fastställd metod och index LPIK exklusive läkemedel med 2,1 procent.

10 10(11) Kategori Grupptaxa Grupptaxa Grupptaxa Grupptaxa 5 (timtaxa) Per påbörjad 15 minuter kr Figur 6 Hälsovård gula taxan Avgiftsfri hälsokontroll av elever i vårdutbildning inför praktik Bakgrund Undersökning inför praktiktjänstgöring ska göras av elever i vårdutbildning bärarskap av turberkulos eller MRSA. Om hälsokontrollen är fri eller avgiftsbelagd beror på utbildningsanordnaren, se tabell. Utbildningsanordnare Hälsa Avgift Ant elever HS 2012 Gymnasieskola Skolhälsovård Fri 85 st Högskola Studenthälsan Fri 469 st Kommunal vuxenutbildning Vårdcentral Avgift 263 st Figur 7 Praktikanter i vården 2012 Endast elever inom den kommunala vuxenutbildningen betalar för hälsokontrollen, övriga elever får hälsokontroll genom sina respektive hälsor. Elever inom kommunal vuxenutbildning betalar sedan olika avgift beroende elevens hälsa och på risk för exponering av smitta. Alla betalar för hälsodeklaration, men sedan kan tillkomma ytterligare åtgärder, som kostnad för analys för MRSA, tuberkulintest PPD och lungröntgen. Elevens kostnad varierar från 18onor till 88onor. Åtgärd Prismodell Hälsodeklaration (ssk) Gula taxan grupptaxa 2 PPD (tuberculintest) Enligt vaccinationsprislista Lungröntgen Enligt röntgens prislista (USkod 32200) MRSA Enl mikrobiologens prislista Pris 18 + moms 75 kr 436 kr 195 kr Figur 8 Aktuell prislista för hälsokontroll inför vårdpraktik Utifrån ett arbetsgivarperspektiv och målet om att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, samt utifrån vårdens egenintresse att elever - som är regionens potentiella nya medarbetare - inte är smittbärare, förefaller en avgift motverka syftet. Förslag I syfte att vara en god arbetsgivare och minska risken för smittspridning i vården införs avgiftsfria hälsokontroller för elever i vårdutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Hälsokontrollen avser i huvudsak hälsodeklaration på vårdenhet hos distriktssköterska. I förekommande fall kan också tuberkulostest PPD, MRSAundersökning och lungröntgen förekomma.

11 11(11) - Hälsodeklaration utförs hos elevens valda vårdenhet utan avgift. - Vid behov tar elevens valda vårdenhet nödvändiga prover. Analyskostnaden betalas från centralt anslag. Ekonomisk konsekvens. Avgiften för hälsodeklaration uppgår f.n. till 18onor. Genom förslaget ska elevens valda vårdenhet utföra hälsodeklaration hos sköterska utan avgift, vilket innebär ett inkomstbortfall. Antalet elever som är föremål för ny avgiftsfrihet uppgår dock enbart till 263 stycken årligen. Utslaget på 47 vårdenheter är beloppet försumbart. Tillkommande kostnader för provtagning föreslås belasta centralt anslag, t.ex. anslaget för epidemiologi. Uppföljning av merkostnad i syfte att förstärka anslaget föreslås genomföras ett år efter implementering. Egenavgifter för sjukresor Egenavgifter och ersättningar vid sjukresa har upptagits i bifogad förteckning enligt de principer som fastställts under 2011 eller tidigare. Egenavgifter och ersättningar följer i flera fall kostnadsnivån på jämförbara tjänster och uppräknas när kostnadsnivå i övrigt justeras. Färdsätt Beräkningsprincip Avgift Egenavgift enkel resa, kollektivtrafik Egenavgift enkel resa taxi 2 zoner enligt Hallandstrafikens reskassa Priset justerat till 33:60 Uppräknas med index och avrundas nedåt till jämnt tiotal kronor Basindex konsumentprisindex fasställda tal februari 2011 (308,02) Index 2013 (KPI febr) 313,39 ger avrundas till 8onor Motsvarande 4 mils körning Egensavgift enkel resa egen bil Regionens sjukreselinjer Milersättning, egen bil 80 % av angivet belopp i Inkomstskattelag (1999:1229) 16 kap 27 Utgifter för resor med egen bil ( :50) Högkostnadsskydd egenavgifter Figur 9 Egenavgifter sjukresor kr 8 59 kr 14,8 20 x avgift för taxi 1 60 Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Karin Möller Hälso- och sjukvårdsdirektör

12 1(2) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Avgifter i hälso- och sjukvården 2014 HSS Beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut. (S) anmälde reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande. Votering Följande voteringsproposition upplästes och godkändes. Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vid voteringen avgavs 9 ja-röster (Mats Eriksson (M), Ann-Charlotte Johansson (C), Ulrika Jörgensen (M), GunMarie Stenström (M), Margareta Bengtsson (M), Christina Nillius (M), Bengt Eliasson (FP), Niklas Mattsson (KD) samt Jan Berge (MP)) och 4 nej-röster (Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Margit Bik (S), Kerstin Zander (S) samt Conny Carlsson (S)). Proposition Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Lise-Lotte Bensköld-Olssons yrkande och fann att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärdes. Yrkande Vid sammanträdet yrkade Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar i enlighet med socialdemokraternas förslag, daterat Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen att förslå regionfullmäktige följande beträffande avgiftger i hälso- och sjukvården I huvudsak bibehålla nivån på patientavgifter i öppenvård; a. för distriktssköterska inom närsjukvård, mödrahälsovård etc b. 10 för sjukvårdande behandling, c. 15 för läkarbesök närsjukvård och psykiatri d. 30 för läkarbesök inom övrig specialiserad vård inkl. akutmottagning

13 2(2) 2. Förändra principen för uppräkning av avgift för slutenvård så att avgiften för ett vårddygn motsvarar den maximala avgiftsnivån reglerad i hälso- och sjukvårslagen. Detta innebär för 2014 en höjning från 80 till Förändra principen för uppräkning av högkostnadsskydd så att beloppet för högkostnadsskyddet motsvarar det maximala avgiftstaket reglerad i hälsooch sjukvårslagen. Detta innebär för 2014 oförändrade Införa möjligheten att förköpa frikort för öppen vård. 5. Införa faktureringsavgift för öppenvårdsbesök med 5, när andra betalsätt finns att tillgå. Faktureringsavgift tas också ut vid fakturering av uteblivet besök. 6. Införa avgift vid uteblivet besök vid vissa avgiftsbefriade verksamheter som distriktssköterska inom närsjukvården och vid födelsekontrollerande åtgärder. 7. Införa fritt återbesök i öppen vård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom, samma dag. 8. Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande upptas som åtgärd i Gula taxan som timtaxa. 9. Uppräkning av hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg upptagna i Gula taxan enligt fastställda principer med 2,1 % (LPIK). 10. Avgiftsfria hälsokontroller inför praktik för elever i vårdutbildning. 11. Uppräkning av egenavgifter och ersättning för sjukresor enligt tidigare fastställda principer. Ärendet 2012 gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd i öppenvård, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2014 föreslås att aktuell nivå i huvudsak bibehålls. Uppräkning av avgifter för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner, upptagna i Gula taxan, görs enligt tidigare fastställda principer. Avgiften för sluten vård föreslås anpassas till den maximala nivån som regleras genom hälso- och sjukvårdslagen. Mindre förändringar föreslås i några fall. Handlingar Tjänsteskrivelse från Regionkontoret ( ) Socialdemokraters förslag, daterat Vid protokollet Agneta Overgaard Justerat Mats Eriksson (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands anslagstavla

14 Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar efter kl 20:00, lördagar efter 17:00, söndagar och helgdagar Specialistläkare inom allmänmedicin eller psykiatri (som inte ingår i VVH), vardagar fram till 20:00 Specialistläkare inom allmänmedicin eller psykiatri (som inte ingår i VVH), vardagar efter 20:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar Specialistläkare (exkl allmänmedicin eller psykiatri, ej heller inom vårdval Halland) Akutmottagning på sjukhus, dygnet runt Hembesök, närsjukvård dagtid/vardag (tider/klockslag enl ovan) Hembesök, närsjukvård kvällar/helgdag (tider/klockslag enl ovan) Hembesök, länsvård Hembesök som inte är jour, palliativt konsultteam, där alt är ett besök på spec läkarmottagningen, ex palliativ vård, dialysvård, syrgasbehandling Hembesök i kommunens korttidsboende Hembesök i kommunens särskilda boende för äldre Avgift (kr) exkl moms /30 1:a remissbesök, läkare 1) 10 Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag) Abort-, kirurgisk och sterilisering 30 Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon folkbokförda i Halland; vaccinationer, röntgenundersökningar och friskintyg Amningsmottagning 30 Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5 dgr Arbetsskada 150/30 Avstämningsmöte Barn- och ungdomar t o m 19 år Besök inför inskrivning Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar BUP BVC Dagkirurgi 30 Dagsjukvård 150/30 Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan, likställs med sjukvård 150/30 Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras som hälsovård Gula taxan Dödsfall, konstaterande av Faderskapsundersökning Gula Taxan Faktureringsavgift när andra betalsätt finns att tillgå (även för uteblivet besök) 5 Flera besök samma dag för samma åkomma Endast en avgift

15 Forskning och läkemedelsstudier Fritt återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom samma dag Förstadagsintyg, räknas som sjukvård Försvarsmakten militär utbildning (lag) Habiliteringsverksamhet Hepatit B, efter tillbud med risk för blodsmitta Hepatit C, patient som smittats via svensk sjukvård och har kvarstående kronisk Hepatit C. Även vård som inte har med kronisk Hepatit C att göra. Hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård Hälsokontroller som görs när folkbokförda anhöriginvandrade barn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård Inför inskrivning i sluten vård Inhalation, primärvård Information om journal; syfte att läkare och patient gemensamt går igenom innehållet i patientjournal Konstaterande av dödsfall Kommunens korttidsboende Kommunens särskilda boende för äldre Körkort, indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott, betraktas som sjukvård Körkortsintyg, förlängning av tidigare utfärdat intyg p g a medicinska skäl MVC Organdonation, vård och behandling av organdonator Pneumokocker, återbesök inom 5 dagar p g a luftvägsinfektion Poliklinisk operation Preventivmedelsrådgivning (lag) PSA-undersökning Recept o förskrivning på kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel samt preventivmedel Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom STD, herpes genitalis, kondylom, trichomonas vaginalis infestation och icke gonorrisk uretrit Svalgprov, ordination på t ex övriga familjemedlemmar, daghem eller deltidsförskola Teambedömning Teambesök Telefonkontakt, förlängning av sjukintyg Telefonkontakt, kvalificerad hälso- och sjukvård - en planerad vårdkontakt som ersätter ett mottagningsbesök Telefonkontakt, recept och rådgivning Telefonkontakt, remiss Tvångsvård enl LPT och LRV, öppen vård Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder Ungdomspsykiatrisk mottagning; 1:a besöket Vaccination HPV, flickor Vaccination influensa, av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en 150/30 150/ / /30 150/30 150/30 10 vaccinkostnad vaccinkostnad

16 riskgrupp Vaccination påssjuka, hörselskadade barn och unga vuxna inom habiliteringsverksamhet Vaccination stelkramp, vid sårskada Vårdgivarinitierat besök Öppen vård som direkt leder till sluten vård 1) Remiss till annan läkare på annan vårdnivå eller läkare inom annan specialitet, även till annan läkare med en annan specialitet verksam inom Vårdval Halland. Sjukvårdande behandling (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukv) Sjukvårdande behandling, vård eller behandling som ges p g a sjukdom och som utförs av annan personal än läkare Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag) Abort-, medicinsk Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon folkbokförda i Halland; vaccinationer, röntgenundersökningar och friskintyg Allergitest, länsvård Amningsmottagning Anhållna, häktade, intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Anhörigsamtal Avstämningsmöte Barn- och ungdomar t o m 19 år Barnmorska, primärvård Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar Blodgivare BUP BVC Dagsjukvård Diabetessköterska, länsvård Diabetessköterska, primärvård Dietist i primärvård o länsvård Distriktssköterska Distriktssköterska, kontroll av urinvägsinfektion Distriktssköterska, primärvård utskrift av recept Distriktssköterska - uteblivet besök Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan, likställs med sjukvård Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras som hälsovård Faderskapsundersökning Faktureringsavgift när andra betalsätt finns att tillgå (även för uteblivet besök) Flera besök samma dag för samma åkomma Forskning och läkemedelsstudier Fotvårdsspecialist, medicinskt betingad Försvarsmakten militär utbildning (lag) Habiliteringsverksamhet Hembesök av sjuksköterska, kurator från länsvård, som inte är jourbesök, palliativt konsultteam, där alt är ett besök på spec mottagningen, ex palliativ vård, dialysvård, syrgasbehandling Hjälpmedel, förskrivning av tekniska hjälpmedel Gula taxan Gula Taxan 5 endast en avgift

17 Hjälpmedel, instruktion till anhöriga m fl Hjälpmedel, intyg för anpassning av patientens hemmiljö och arbetsplats Hjälpmedel, undersökning, bedömning, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga (sjukvårdande behandling) Hjälpmedel, utprovning och anpassning av tekniska hjälpmedel Hörselvård, exkl besök av teknisk karaktär, såsom service Hörselvård, förskrivning av hör- och synhjälpmedel Inför inskrivning i sluten vård Kurator LSS, råd och stöd (lag) Medicinutdelning Mellanliggande labbesök MVC MVC uteblivet besök vid födelsekontrollerande åtgärder Oftalmologasistent/Ögonsjuksköterska Organdonation, vård och behandling av organdonator Ortoser PPD och BCG för personal som ska arbeta inom regionen Preventivmedelsrådgivning (lag) Psykoterapeut i primärvård, länsvård och inom psykiatri Rehabcoach Rehabiliteringspersonal, t ex arbetsterapeut, kiropraktor, logoped, naprapat Remissbesök, ev, till sjukvårdande behandling 1:a remissbesök till medicinsk service från företagshälsovård Sjuksköterska, primärvård Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom Syncentralsverksamhet, exkl besök av teknisk karaktär såsom service Särskilt livsstilsstöd (gäller t ex tobaksbruk, alkoholfrågor, övervikt samt brist på fysisk aktivitet) hos distr sköt, sjuksköt o undersköterska Teambesök Tvångsvård enl LPT och LRV, öppen vård Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården Undersköterska, primärvård Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder Ungdomspsykiatrisk mottagning år, 1:a besöket Viktkontroll Vårdgivarinitierat besök Tandvård för vissa grupper (ingår i högkostnadsskyddet, öppen sjukv) Vissa särskilda patientgrupper har rätt att få tandvård till en kostnad som motsvarar landstingets patientavgifter för öppen sjukvård Oral kirurgi och motsv Allmäntandläkare Tandhygienist

18 Hälsovård (ingår ej i högkostnadsskyddet) Gynekologisk cellprovskontroll Graviditetstest (fr o m kalenderåret som kvinnan fyller 21 år) Mammografi Pulsåderbråck i buken hos 65-åriga män Årlig influensavaccination och pneumokockvaccination, riskgrupper Övrig hälsovård (Gula Taxan) Grupptaxa 1 Grupptaxa 2 Grupptaxa 3 Grupptaxa 4 Grupptaxa 5 (timtaxa), 285 kr/timme plus vaccinkostnad Asylsökande, giltigt LMA-kort ska visas Öppen vård Läkarbesök närsjukvård o länssjukvård 1:a remissbesök Akutmottagning på sjukhus Specialistbesök, patient har ej remiss Mellanliggande labbprover Sjukvårdande behandling Barn och ungdomar t o m 19 år, läkarbesök o sjukvårdande behandling Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande Sluten vård Barn, ungdomar och vuxna Gömda Öppen vård Läkarbesök närsjukvård o länssjukvård Barn och ungdomar t o m 19 år Sjukvårdande behandling Barn och ungdomar t o m 19 år Sluten vård Vuxna Barn och ungdomar t o m 19 år kr/ kr Timtaxa utomlänsprislista utomlänsprislista utomlänsprislista Bosatta i utlandet Nordisk medborgare, nödvändig vård EU-medborgare, nödvändig vård Medborgare i konventionsland, akut/nödvändig vård Svensk medborgare utanför EU o konvländer, akut vård för ovanstående gäller krav på giltiga intyg Övriga grupper Se Avgiftshandboken för fullständiga regler vanlig patavgift vanlig patavgift vanlig patavgift vanlig patavgift utomlänsprislista

19 Hjälpmedel Kryckor, per st (ingår ej i högkostnadsskyddet) Tens-apparat, hyresavgift/mån (ingår i högkostnadsskyddet) Inkontinensartiklar, personer med serviceinsatser från kommunen 6 10 Sluten hälso- och sjukvård (ingår ej i högkostnadsskydd) Avgift per vårddag Barn och ungdom 0 19 år 20 uppräkning enl. HSL 10 Yngre än 40 år med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning, halv avgift de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle 5 Försvarsmakten militär utbildning uppräkning enl. HSL 10 Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom uppräkning enl. HSL 10 Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Asylsökande Tvångsvårdade enl (LPT och LRV) Tvångsvårdade enl (LPT och LRV) i annat landsting Högkostnadsskydd, öppen sjukvård Nationellt högkostnadsskydd, som fastställs av riksdagen, ger patienten ett skydd för sjukvårdskostnader över en 12-månadersperiod, uppräkning enligt HSL, möjlighet att fr.o.m förköpa frikort Månadsbaserat högkostnadsskydd för folkbokförda i Halland. Högkostnadsskyddet gäller för den enskilde patienten /kalendermånad Moms Landstingsfullmäktige fastställer patientavgifter exkl moms. På vissa tjänster tas moms ut med 25 %. Det är syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan. Tjänster som inte syftar till att skydda, bevara eller återställa hälsan är momsbelagda. Avgiften inkl moms kan förändras om staten beslutar om förändrat regelverk/momssats Sjukresor Egenavgift enkel resa, kollektivtrafik Egenavgift enkel resa, taxi Egenavgift enkel resa, egen bil Motsv. 2 zoner enl Hallandstrafikens prislista m Reskort, 34 kr 8 Motsv. 4 mils körning, 59 kr Regionens sjukreselinjer 80 % av angivet belopp i (1999:1229) Milersättning, egen bil per km inkomstskattelag 16 kap 27, 14,8 Högkostnadsskydd egenavgifter (frivillig åtgärd från Region Halland) 20 x avgift för taxi 1 60

20 Övrigt (ingår ej i högkostnadsskyddet) Mat och logi på sjukhusens BB-avdelningar för anhöriga, avgift per påbörjat dygn (260 resp. 13 inkl moms) Ekonomisk kompensation till patient vid inställd vård Journalkopior, RF 33/12 Omhändertagande av avlidna - bårtransporter Projektgrupper Avgift för uteblivet tidsbeställt individuellt besök inkl första remissbesök fr.o.m distriktssköterska inom närsjukvård och vid födelsekontrollerande åtgärder Väntetid mer än 30 min Avgiftsfria hälsokontroller inför praktik för elever i vårdutbildning 208 kr/vuxen, 104 kr/barn Olika ersättningar 1-9 sidor, 10 sidor, 5 För varje sida utöver 10 sidor är avgiften 2 kr faktisk kostnad fastställs av resp driftsnämnd olika avgifter beroende på typ av besök återbetalning av patientavgift enligt särskilda regler

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Avgifter hälso- och sjukvård 2014

Avgifter hälso- och sjukvård 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(11 ) Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-23 HSS130062 Lars Kolmodin Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Avgifter hälso- och sjukvård 2014 till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår

Läs mer

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 98 Patientavgifter inom hälso- och sjukvården 2016 RS150168 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5

Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5 Patientavgifter 2012 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542

10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542 10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542 Ärendet Patientavgifter för öppenvård 2017 beslutades av Regionfullmäktige 2016-04-27 vid beslut om budget för 2017. Oförändrade patientavgifter gäller för

Läs mer

11 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård RS170115

11 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård RS170115 11 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård RS170115 Ärendet Oförändrade patientavgifter föreslås gälla för 2018, ingen förändring i avgiftsnivåer från 2017. Socialstyrelsen har ansvar för

Läs mer

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015 1(11) Datum Diarienummer 2014-05-28 RS140259, HSS140079 Lars Kolmodin, ekonomichef Uppdragsavdelningen 035-13 48 00 lars.kolmodin@regionhalland.se Regionfullmäktige Patientavgifter inom hälso- och sjukvård

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2018

Avgiftsbestämmelser för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Avgiftsbestämmelser för år 2018 Allmänt Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2018 för såväl öppen som sluten

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2017

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2017 Vårt dnr: 17/00810 2017-01-11 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2017 Sveriges

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2016

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2016 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson 2016-01-18 Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2016 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2011-03-10, kl 13:58 Utskrivet: 2011-03-21, kl 16:11 Avgiftshandboken 2011 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

Enhetstaxa inom vården

Enhetstaxa inom vården BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kada Karlsson 2016-10-03 Dnr: RS 2016-694 Regionstyrelsen Enhetstaxa inom vården Bakgrund Enhetstaxa praktiseras redan idag av flera landsting och regioner, exempelvis Kalmar, Värmland

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Information inför 2009

Information inför 2009 Datum 2008-12-17 Ekonomiservice, Lars Kolmodin Läkare i Halland anslutna genom lagen om läkarvårdsersättning Information inför 2009 Förändringar i förordningen Regeringen beslutade 2008-11-20 om förändringar

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland

Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland 1 (5) Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland 1 INLEDNING Ett förslag om enhetliga patientavgifter för besök inom hälso- och sjukvården i Region Västmanland har under lång tid varit föremål för

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Avgiftshandboken 2012

Avgiftshandboken 2012 Avgiftshandboken 2012 Publicerat: 2012-01-05, kl 08:38 Utskrivet: 2012-02-26, kl 20:36 Avgiftshandboken 2012 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2011-09-30, kl 14:06 Utskrivet: 2011-11-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2011 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

Avgiftshandboken 2012

Avgiftshandboken 2012 Avgiftshandboken 2012 Publicerat: 2012-05-10, kl 14:21 Utskrivet: 2012-05-13, kl 21:36 Andra nyanlända Anhöriginvandrade Kvotflyktingar Vissa nyanlända (enl etableringslagen) Ersättning för hälsoundersökningar

Läs mer

Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift

Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Datum 2017-08-30 Diarienummer 170498 Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-10-27 Reviderad 2015-08-10 Innehållsförteckning 1. Allmänt om regelverket...

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011 Sveriges Kommuner och Landsting 000103 2011 01 12 Vårt dnr 11/0136 Avd tör vård och omsorg Sektionen tör hälso och sjukvård Hasse Knulsson Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011 Landstingens kanslier,

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Avgiftsbefriad vård. Innehåll

Avgiftsbefriad vård. Innehåll DATUM Flik 01 Avgiftsbefriad vård Innehåll 1. Avgiftsbefrielse - myndighetsbeslut LSS-lag om stöd och service sidan 2 Häktade, anhållna sidan 2 Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2017 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska... 3 Distriktssköterska...

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015

Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015 Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Yttrande över motion Grön Rehabilitering

Yttrande över motion Grön Rehabilitering 1(2) Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-12-17 RS140276 Regionfullmäktige Yttrande över motion Grön Rehabilitering Förslag till beslut Regionfullmäktige avslår motionen. Motionen I en motion om

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352 RS160352, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Patientnämnden,

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Landstingets kansli 2009-02-27 AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Innehållsförteckning 1. Patientavgifter i öppen

Läs mer

Asylsökande sjukvård och tandvård

Asylsökande sjukvård och tandvård Asylsökande sjukvård och tandvård Rätt till vård Barn och ungdomar: Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har enligt lag rätt till sjukvård och tandvård i samma omfattning som barn bosatta i Sverige.

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 LOV 2017-04-18 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt (HSL 5) sedan 2010

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Patientavgifter 2012 INLEDNING

Patientavgifter 2012 INLEDNING 1 (18) Patientavgifter 2012 INLEDNING Sedan den 1 januari 1991 bestämmer sjukvårdshuvudmännen själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

Läs mer

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 LOV 2016-11-15 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 Totalt fanns i april 2016 1.151 stycken vårdcentraler

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter för mammografiscreening och gynekologisk cellprovstagning Bakgrund

Förslag till ändrade avgifter för mammografiscreening och gynekologisk cellprovstagning Bakgrund till ändrade avgifter för mammografiscreening och gynekologisk cellprovstagning Avgiften för mammografiscreening och gynekologisk cellprovstagning höjdes senast 2000-01-01. Under 2003 har drygt 5000 mammografiscreeningar

Läs mer

Patientavgifter 2012 Tandvårdstaxa från 1 januari 2012 Bilaga till Mål och budget 2012

Patientavgifter 2012 Tandvårdstaxa från 1 januari 2012 Bilaga till Mål och budget 2012 Patientavgifter 2012 Tandvårdstaxa från 1 januari 2012 Bilaga till Mål och budget 2012 region halland mål och budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 1 Patientavgifter 2012 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd,

Läs mer

Meddelandeblad. Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015

Meddelandeblad. Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Chefer och handläggare i landstingen med ansvar för hälso- och sjukvård eller tandvård Chefer och handläggare i kommunerna med ansvar för långtidssjukvård, hemtjänst, dagverksamhet

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND När du ska beställa din sjukresa kontaktar du beställningscentralen 0771-91 00 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en sjukresa?...4 Vad är ett medicinskt

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM

AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM Landstingets kansli Sandra Stern AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Innehållsförteckning 1. Momsplikt...

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (22) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landstingets kansli Sandra Nyqvist Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2012, gällande tills vidare. Reviderad 2012-03-26 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer