Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013"

Transkript

1 Vårt dnr 14/0839 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jessica Bylund Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i denna promemoria resultatet av sin enkätundersökning av omfattningen av den hälso- och sjukvård som landstingen erbjöd de asylsökande Vidare redovisas landstingens kostnader för denna vård och den statliga ersättningen. Förbundet redovisar också sina insatser för att höja den statliga ersättningen till landstingen. Omfattningen av hälso- och sjukvården Under 2013 sökte personer asyl i Sverige. Av dessa var 36 % kvinnor och 64 % män. Av de asylsökande fanns 39 % i Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. De asylsökande minskade sina besök hos läkare i primärvården och öppen specialistvård med 1,5 %, från 2,63 besök år 2012 till 2,59 år Den bosatta befolkningen gör årligen i genomsnitt 2,94 läkarbesök per person. Av undersökningen framgår att de asylsökande 2013 minskade sina genomsnittliga vårddagar inom den slutna vården, inkluderar både somatiska och psykiatriska, med 18 %. Antalet vårddagar inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin minskade med 60 %, från 0,35 år 2012 till 0,14 år Det genomsnittliga antalet vårddagar för denna patientgrupp uppvisar emellertid en relativt stor variation mellan åren, t.ex. år 2011 var antalet vårddagar 0,22. Motsvarande antal vårddagar inom psykiatrin för de bosatta barnen och ungdomarna uppgick till 0,01. De asylsökande minskade sina genomsnittliga antal vårddagar med 10 %, från 0,78 dagar till 0,70 inom den slutna somatiska vården. Motsvarande uppgift för den bosatta befolkningen är högre och uppgår till 0,68 vårddagar. Vidare har de asylsökande minskat sina besök i tandvården med 6 % i förhållande till Hälsoundersökning Landstingen ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda samtliga asylsökande en hälsoundersökning. Avsikten med en sådan undersökning är att tidigt upptäcka akuta sjukdomar för att inte riskera den asylsökandes hälsa. Undersökningen är även viktig för att kunna fastställa vårdbehovet i övrigt och den är också av betydelse från Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: asyluppf14 Org nr:

2 (34) smittskyddssynpunkt. Den andel av de asylsökande som hälsoundersöktes har från 2012 minskat från 46 till 43 % år Landstingen har av olika skäl under åren inte lyckats med att i tillräcklig utsträckning nå de nyanlända asylsökande med sina erbjudanden om hälsoundersökning. Förbundet vill informera om följande åtgärder som kommer att stödja landstingen i arbetet med att erbjuda hälsoundersökningar. Den 1 januari 2012 startade Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) ett projekt om förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar för asylsökande. Projektet syftade till att genomföra fler hälsoundersökningar av nyanlända asylsökande. Folkhälsomyndigheten, som projektägare, ansökte om och beviljades medfinansiering från Europeiska Flyktingfonden (ERF) för projektet. Folkhälsomyndigheten drev detta projekt mellan den 1 januari 2012 och 30 juni 2014 i samverkan med Migrationsverket, SKL, Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Norrbottens läns landsting och Umeå universitet. Projektet bestod av följande tre delprojekt. En del syftade till att förbättra kunskapen bland tjänstemän vid myndigheter samt inom hälso- och sjukvården om egna och andras uppdrag och roller kring hälsoundersökningar. Det andra delprojektets mål var att skapa bättre kunskap om hälsoundersökningarna utifrån de asylsökandes perspektiv, d.v.s. egna erfarenheter av hälsoundersökningar och hur dessa svarar mot de behov som målgruppen upplever sig ha. Den tredje delen avsåg att förbättra informationsöverföringen rörande asylärenden och hälsoundersökningar mellan Migrationsverket och landstingen. Resultaten kommer att redovisas senast den 30 september 2014 och finnas tillgängliga via bl.a. myndighetens hemsida. Ett annat stöd till landstingens arbete med hälsoundersökningar är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsen tillhandahåller också via sin hemsida, som är tillgänglig här, en webbaserad vägledning och annan information för vård och omsorg för asylsökande m.fl. Otillräcklig statlig ersättning till landsting Landstingen redovisade för år 2013 totala kostnader på 891 miljoner kronor för asylsjukvården samtidigt som den statliga schablonersättningen uppgick till 754 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor avsåg specialdestinerad schablonersättning för hälsoundersökning. Enligt dessa uppgifter uppstår det således ett underskott för landstingen på 137 miljoner kronor. Landstingen ska emellertid redovisa sina kostnader för hälso- och sjukvård exklusive sökta ersättningar för sådan vårdkontakt, som uppgår till mer än kronor. Det kan vara svårigheter att i varje enskilt fall reducera vårdkostnaderna med denna sär-

3 (34) skilda ersättning varför landstingens redovisade kostnader för i första hand sluten vård i vissa fall kan vara överskattade. En bedömning är att några landsting för år 2013 torde få statlig ersättning på omkring 40 miljoner kronor för de vårdkontakter där kostnaden överstiger kronor. Av redovisningstekniska skäl kan de landstingen emellertid inte urskilja dessa 40 miljoner från sina totalkostnader. Om en sådan redovisning vore möjlig att genomföra blir uppskattningen att landstingens redovisade kostnader på 891 miljoner kronor skulle minska med 40 miljoner. Det totala underskottet för år 2013 blir därmed 97 miljoner kronor. Landstingens kostnader för asylsjukvården har tidigare överstigit den statliga ersättningen. Under 2006 närmade sig dock den statliga ersättningen landstingens kostnader och under 2007 och 2008 täckte statens ersättning landstingens kostnader. Från år 2009 redovisar emellertid landstingen återigen underskott. Av nedanstående tabell framgår landstingens samlade underskott i miljoner kronor för respektive år under perioden 2009 till År Underskott i mkr Från det att nuvarande finansieringssystem trädde i kraft 1997 t.o.m har den otillräckliga statliga ersättningen för asylsjukvård medfört att landstingen med egna medel finansierat kostnader för asylsjukvården med miljoner kronor. SKL:s insatser för att höja den statliga ersättningen till landstingen Förbundet har under senare år konstaterat att nuvarande specialdestinerade statsbidragssystem inte tillgodoser kraven på en långsiktigt stabil och säker finansiering av landstingens kostnader för asylsjukvården. Vidare medför detta system ett avsevärt och onödigt administrativt merarbete för landstingen. SKL:s styrelse hemställde därför 2011 att regeringen utreder och lämnar förslag på regelförändringar av det statliga systemet för finansiering av landstingens asylsjukvård. Förbundet förordar ett finansieringssystem som innebär att landstingen löpande i varje enskilt fall fakturerar staten för sin kostnad för vård av asylsökande. SKL föreslår att ersättningen för sådan vård lämnas av staten med ett belopp, som motsvarar det vid tidpunkten för vård gällande riksavtalet för utomlänsvård. Med detta förslag kommer landstingen att få täckning för sina kostnader för asylsjukvården, varken mer eller mindre. Av styrelsens hemställan framgår också att SKL inte kan se några skäl till varför finansieringen av landstingens asylsjukvård, som utgör 4 promille av landstingens totala nettokostnader av hälso- och sjukvården, ska omgärdas av nuvarande relativt omfattande byråkratiska överbyggnad. Justitiedepartementet har därefter i en skrivelse till SKL meddelat att departementet inte kommer att rekommendera regeringen att tillsätta någon utredning som ska lämna förslag på regelförändringar av det statliga systemet för finansiering av landstingens kostnader för asylsjukvård med den inriktning som SKL föreslagit i sin skri-

4 (34) velse. Motivet för departementets ställningstagande är bl.a. att det skulle ställa krav på en förändrad fakturahantering och ökad administration hos Migrationsverket. Förbundet hemställde i juni 2012 om förhandling med Justitiedepartementet för att höja den statliga ersättningen till landstingen, eftersom landstingens underskott uppgick till 106 miljoner kronor det året. En viktig utgångspunkt för SKL är att det i regeringens proposition (1993/94:94) om mottagande av asylsökande m.m. fastslogs att landstingen ska vara huvudmän för all hälso- och sjukvård för berörda utlänningar och att staten ska ha kostnadsansvaret för denna vård. Förbundet får emellertid konstatera att denna hemställan inte föranledde något beslut om höjning av den statliga ersättningen. SKL:s styrelse fattade i april 2013 beslut om 35 ställningstaganden för att på kort och lång sikt skapa ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Förbundet tillställde därefter regeringen detta beslut i vilket det föreslås åtgärder för att bl.a. förbättra samspel och samverkan mellan stat och kommun, om bosättning och asyl- och flyktingmottagandets fördelning och om det statliga ekonomiska ansvaret. Förbundet understryker även i detta beslut att det är nödvändigt med en höjning av den statliga ekonomiska ersättningen för att fullt ut täcka landstingens kostnader för asylsjukvård. I skrivelsen framhålls att SKL vill inleda ett gemensamt arbete med regeringen omkring de presenterade förslagen. I förbundets verksamhetsplan för 2014 har SKL fastställt tolv prioriterade frågor som förbundet särskilt ska fokusera på. En av de prioriterade frågorna är Nyanländas etablering en investering för framtiden, som ska pågå under Av även denna plan framgår att inriktningen är att landstingen ska få full kostnadstäckning via de statliga ersättningarna. Förbundet och Justitiedepartementet har under försommaren 2014 påbörjat en diskussion om bl.a. formerna för redovisningen av landstingens kostnader för asylsjukvården. Dessa diskussioner kommer att fortsätta under hösten.

5 (34) 1 Syfte SKL redovisar i denna promemoria resultatet av sin enkätundersökning av omfattningen av den hälso- och sjukvård som landstingen erbjöd de asylsökande Vidare redovisas landstingens kostnader för denna vård och nivån på den statliga ersättningen för asylsjukvård, som utbetalades av Migrationsverket. I promemorian ges också en sammanfattande beskrivning av det statliga regelverk, som har särskild betydelse för asylsjukvården. Förbundet har varje år sedan 1997 följt upp asylsjukvården vad gäller omfattning, kostnader och den statliga ersättningen. De årliga uppföljningarna, via enkät till landstingen, ligger till grund för att bl.a. bedöma om det finns skäl att överlägga med staten om förändrad ekonomisk ersättning till landstingen för asylsjukvården. 2 Grundläggande bestämmelser 2.1 Landstingens vårdåtagande Den 1 juli 2008 trädde lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. i kraft. De skyldigheter för landstingen som anges i denna lag innebär i allt väsentligt en kodifiering av den ordning, som tidigare gällde enligt överenskommelser mellan SKL och staten. Vård som lämnas till berörda utlänningar med stöd av denna lag ska följa samma regler, som den vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt tandvårdslagen. Det innebär att bestämmelserna i HSL om bl.a. att den som har det största behovet av vård ska ges företräde till vården och regler, som handlar om hur hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god sjukvård blir tillämpliga. Landstinget ska erbjuda asylsökande barn hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning, som barn som är bosatta inom landstinget. Landstingets skyldighet att erbjuda vård till asylsökande vuxna begränsas till vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Landstinget ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda samtliga asylsökande en hälsoundersökning. Det innebär att det bara i undantagsfall kan bli aktuellt att underlåta att erbjuda en sådan undersökning. Syftet med en hälsoundersökning är att tidigt upptäcka akuta sjukdomar för att inte riskera den asylsökandes hälsa. En sådan undersökning är också viktig för att kunna fastställa vårdbehovet i övrigt. Vidare är en hälsoundersökning av stor betydelse från smittskyddssynpunkt. Det är av vikt att snabbt upptäcka sjukdomar som faller under smittskyddslagen. Av särskild betydelse är det att även tidigt uppmärksamma barns och andra utsatta gruppers hälsa. Specifika bestämmelser om hälsoundersökning finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11). Socialstyrelsen tillhandahåller också via sin hemsida, som är tillgänglig här, en webbaserad vägledning för vård och omsorg för asylsökande m.fl. Denna vägledning kommer att utökas successivt i takt med bl.a. kunskapsutveckling inom området för att

6 (34) underlätta för verksamma inom vård och omsorg att tillgodose behoven hos vissa nyanlända migranter. Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. Lagen innebär att landstingen är skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård samt tandvård som vuxna asylsökande. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård. 2.2 Patientavgift I förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar finns regler om vilka avgifter för vård, medicin och sjukresor som asylsökande m.fl. ska betala. Av förordningen framgår att asylsökande ska betala 50 kr för läkarvård och 25 kr för annan sjukvårdande behandling. Asylsökande betalar 50 kr för receptförskrivet läkemedel och för sjukresor är avgiften högst 40 kr. En asylsökande som behöver mer omfattande vård eller medicin kan av Migrationsverket beviljas ett särskilt bidrag. Om barn och ungdomar som är bosatta inom ett landsting är befriade från att betala vårdavgift ska även asylsökande barn och ungdomar vara befriade från att betala vårdavgift. Asylsökande ska inte heller betala vårdavgift för förebyggande barn- och mödravård, förlossningsvård och smittskyddsvård. Asylsökande ska betala 50 kr för behandling hos tandläkare inom folktandvården. Sådan tandvård är kostnadsfri för barn som inte fyllt 18 år. 2.3 Ersättning från staten I proposition (1993/94:94) Mottagande av asylsökande m.m. fastställdes att landstingen ska vara huvudmän för all hälso- och sjukvård för asylsjukvård och att staten ska ha kostnadsansvaret för denna vård. Av propositionen framgår också att det statliga ersättningssystemet måste utformas så att kostnaderna kan kontrolleras och systemet är administrativt hanterbart. Vidare framgår att en schabloniserad ersättning borde eftersträvas och kompletteras med någon form av särskild ersättning för särskilt kostnadskrävande vård. Den statliga ersättning som utgår till landstingen från Migrationsverket regleras i förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande. Av förordningen framgår att schablonersättning utges till landstingen per asylsökande. Denna ersättning uppgick år 2013 till kr per person och kvartal, för barn t.o.m. 18 år. För vuxna, mellan 19 och 60 år, uppgick den till kr per person och kvartal samt med kr per kvartal för personer, som är 61 år eller äldre. I dessa belopp inkluderas ersättning för tolk, hjälpmedel, transport eller sjukresa i samband med vård. Vidare lämnades schablonersättning om kr per hälsoundersökning, som utbetalas efter ansökan.

7 (34) Migrationsverket får också, efter ansökan, betala ut särskild ersättning för den del av kostnaden för en vårdkontakt som uppgår till mer än kr beräknad enligt riksavtalet för utomlänsvård. Det innebär att de priser som används för att ersätta dessa kostnader är beslutade av berörda landsting inom respektive sjukvårdsregion. Dessa beslut publiceras i vad som kallas för regional prislista. 3 Redovisning av enkätresultatet för år 2013 I det följande redovisar förbundet sitt enkätresultat avseende sjukvård åt asylsökande för år Samtliga landsting har besvarat enkäten. 3.1 Antal asylsökande Av de asylsökande fanns 39 % i Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Det totala antalet asylsökande som vistades i landstingen under åren 2008 till 2013 framgår av följande sammanställning. År Totalt antal 1) ) Dessa uppgifter är ett medeltal av antalet registrerade asylsökande vid slutet av varje kvartal och visar således inte det faktiska antalet asylsökande som under året vistats i Sverige. Uppgifterna speglar inte antalet nya asylsökande, utan det sammanlagda antalet personer, som väntar på slutligt beslut i sitt asylärende samt även personer som har tillstånd att vistas i Sverige i väntan på avvisning. I tabell 1 i bifogad bilaga återges antalet asylsökande inom respektive landsting. Den tabellen visar antalet personer som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA) i landstingen och som finns i Migrationsverkets mottagningssystem. Antalet personer som under 2013 sökte asyl i Sverige uppgick till individer. Av dessa var 36 % kvinnor och 64 % män. I nedanstående tabell framgår antalet asylsökande under åren och den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor. År Totalt antal Kvinnor i procent Män i procent Källa: Migrationsverket 3.2 Vårdens omfattning I detta kapitel ges en sammanfattande beskrivning av omfattningen av sjukvården åt asylsökande under åren 2008 till Detaljerade uppgifter för år 2013 om omfattningen av asylsjukvården inom respektive landsting finns i bilaga till denna promemoria i tabellerna 2 t.o.m. 13.

8 (34) Öppen hälso- och sjukvård De asylsökande minskade sina genomsnittliga antal läkarbesök i den öppna hälso- och sjukvården med 1,5 %, från 2,63 år 2012 till 2,59 år Den bosatta befolkningens genomsnittliga antal läkarbesök uppgick till 2,94 läkarbesök (2012). I tabellen nedan framgår antalet läkarbesök i genomsnitt per asylsökande i öppen hälso- och sjukvård under åren 2008 till År ) Genomsnittligt antal läkarbesök 2,47 2,37 2,95 2,37 2,63 2,59 1) Tabell Sluten vård Under 2013 har det genomsnittliga antalet slutenvårdsdagar minskat med 18 %. Av nedanstående tabell framgår det genomsnittliga antalet vårddagar i slutenvården per asylsökande mellan 2008 och År ) Genomsnittligt antal slutenvårdsdagar 1,10 1,24 1,29 1,22 1,24 1,02 1) Tabell 9 Antalet genomsnittliga vårdtillfällen i sluten vård, som avgränsas av in- och utskrivningar, för asylsökande framgår av nedanstående tabell. Från 2012 till 2013 minskade vårdtillfällena med 18 %, från 0,22 till 0,18. År ) Genomsnittligt antal vårdtillfällen 0,19 0,20 0,25 0,22 0,22 0,18 1) Tabell Sluten somatisk vård I relation till föregående år noteras 2013 en minskning med 10 % av det genomsnittliga antalet vårddagar i sluten somatisk vård, från 0,78 till 0,70. Den bosatta befolkningens genomsnittliga antal vårddagar uppgick till 0,68 (2012). Antalet genomsnittliga vårddagar per asylsökande i sluten somatisk vård under åren 2008 till 2013 fram

9 (34) går avföljande tabell. År ) Genomsnittligt antal vårddagar 0,70 0,74 0,77 0,71 0,78 0,70 1) Tabell 6 Antalet genomsnittliga vårdtillfällen, som avgränsas av in- och utskrivningar, i sluten somatisk vård för asylsökande visas i nedanstående tabell. Från 2012 till 2013 minskade vårdtillfällena med 12 %, från 0,17 till 0,15. Den bosatta befolkningens genomsnittliga antal vårdtillfällen uppgick till 0,16 (2012). År ) Genomsnittligt antal vårdtillfällen 0,15 0,16 0,21 0,17 0,17 0,15 1) Tabell Sluten psykiatrisk vård I förhållande till föregående år noteras 2013 en minskning med 32 % av det genomsnittliga antalet vårddagar i sluten psykiatrisk vård, från 0,47 dagar till 0,32. Den bosatta befolkningens genomsnittliga antal vårddagar uppgick till 0,16 (2012). Antalet genomsnittliga vårddagar per asylsökande i sluten psykiatrisk vård under åren 2008 till 2013 återges i nedanstående tabell. År ) Genomsnittligt antal vårddagar 0,39 0,49 0,53 0,51 0,47 0,32 1) Tabell Sluten barn- och ungdomspsykiatri I jämförelse med föregående år har det genomsnittliga antalet vårddagar i den slutna barn- och ungdomspsykiatrin minskat med 60 %, från 0,35 till 0,14. Den bosatta befolkningens, 0 14 år, genomsnittliga antal vårddagar uppgick till 0,01 (2012). Det genomsnittliga antalet vårddagar per asylsökande inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin, 0 18 år, framgår av nedanstående tabell. År ) Genomsnittligt antal vårddagar 0,17 0,31 0,42 0,22 0,35 0,14 1) Tabell 8

10 (34) Tandvård I relation till föregående år har besöken i tandvården minskat med 6 %. Det genomsnittliga antalet besök i tandvården åren 2008 till 2013 framgår av följande tabell. År ) Genomsnittligt antal besök i tandvården 0,57 0,68 0,73 0,82 1,00 0,94 1) Tabell Hälsoundersökning Landstingen redovisade 2013 totalt genomförda hälsoundersökningar, varav staten ersatte stycken. Staten lämnar ersättning till landstingen för en hälsoundersökning per asylsökande. Den andel av de asylsökande som hälsoundersöktes har minskat från 46 % år 2012 till 43 % år I nedanstående sammanställning framgår hur omfattningen i procent av genomförda hälsoundersökningar av nya asylsökanden har varierat åren År ) Hälsoundersökningar av nya asylsökanden i procent ) Tabell 12 är grunden för ovanstående beräkningar 3.4 Landstingens kostnader och ersättning från staten Bakgrund Landstingen beräknar sina kostnader för sjukvård åt asylsökande enligt bestämmelserna i riksavtalet för utomlänsvård. De kostnader som redovisas här har sin grund i en fastställd regional prislista, som har upprättats inom respektive sjukvårdsregion. Landstingen använder också den regionala prislistan vid debitering av andra landsting i samband med utomlänsvård. Vidare använder landstingen denna prislista vid debitering av svenska Försäkringskassan för vård av patienter från andra EU/EES-länder. I bilaga till denna promemoria redovisas, i tabellerna 14 till 18, kostnaderna för primärvård, öppen specialistvård, sjukvårdande behandling, sluten vård och tandvård. Tabell 19 innehåller en redovisning av övriga kostnader med avseende på sjukresor, tolk, administration, hjälpmedel och övrigt. Tabell 20 är en samlingstabell där landstingens kostnader och ersättning från staten redovisas såväl totalt som per asylsökande.

11 (34) I tabell 22 redovisas redan utbetald ersättning och landstingens krav under 2013 på statlig ersättning på totalt 173,2 miljoner kronor för de kostnader som överstiger kr för en vårdkontakt ( kronorsfallen) Totala kostnader och ersättning från staten Landstingen redovisade för år 2013, se tabell 20, totala kostnader på 891 miljoner kronor för asylsjukvården samtidigt som den statliga schablonersättningen uppgick till 754 miljoner kronor, varav 48 miljoner kronor avsåg specialdestinerad schablonersättning för hälsoundersökning. Enligt dessa uppgifter uppstår det således ett underskott för landstingen på 137 miljoner kronor. Landstingen ska emellertid redovisa sina kostnader för hälso- och sjukvård exklusive sökta ersättningar för sådan vårdkontakt, som uppgår till mer än kronor. Det kan vara svårigheter att i varje enskilt fall reducera vårdkostnaderna med denna särskilda ersättning varför landstingens redovisade kostnader för i första hand sluten vård i vissa fall kan vara överskattade. Förbundets bedömning är att några landsting för år 2013 torde få statlig ersättning på omkring 40 miljoner kronor för de vårdkontakter där kostnaden överstiger kronor. Av redovisningstekniska skäl kan de landstingen emellertid inte urskilja dessa 40 miljoner från sina totalkostnader. Om en sådan redovisning vore möjlig att genomföra blir uppskattningen att landstingens redovisade kostnader på 891 miljoner kronor i tabell 20 skulle minska med 40 miljoner. Det totala underskottet för år 2013 blir därmed 97 miljoner kronor Genomsnittlig kostnad och statlig ersättning Den genomsnittliga kostnaden per asylsökande, som ska finansieras med statlig ersättningsschablon minskade från 2012 till 2013 med 3,5 %, från till kr. Av tabellen nedan framgår nivån på denna kostnad, exklusive kronorsfallen, under åren 2007 till År ) Genomsnittlig kostnad i kr per asylsökande ) Tabell 20, där kostnaderna för år 2013 har reducerats med 40 mkr av de skäl som redovisas i kap Inkluderas kostnaderna för kronorsfallen blir genomsnittskostnaden för de asylsökandes hälso- och sjukvård samt tandvård kr. Motsvarande kostnad för bosatta var kr (2012). Den genomsnittliga statliga schablonersättningen per asylsökande uppgick till kr. Det var ingen förändring från I dessa belopp ingår inte ersättning för hälsoundersökning och kronorsfallen. Av tabellen på nästa sida framgår nivån på den genomsnittliga statliga schablonersättningen per individ under åren 2007 till 2013.

12 (34) År ) Genomsnittlig statlig ersättning i kr per asylsökande ) Tabell 20

13 Vårt dnr 14/0839 Sjukvård åt asylsökande 2013 Genomsnittligt antal asylsökande i landstingen 2013 Tabell 1 Landsting 0-18 år år 61 - år Summa Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Region Gotland Summa Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: asyluppf14 Org nr:

14 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 2 Vårdens omfattning Primärvård, antal läkarbesök Genomsnittligt antal besök i primärvård per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61- år Summa 0-18 år år 61 - år Totalt Stockholms läns landsting ,56 1,93 5,33 1,98 Landstinget i Uppsala län ,96 1,08 0,83 1,02 Landstinget Sörmland ,52 1,47 4,02 1,57 Landstinget i Östergötland ,08 0,89 1,30 0,97 Landstinget i Jönköpings län ,32 1,32 3,90 1,41 Landstinget Kronoberg ,74 0,92 2,08 0,88 Landstinget i Kalmar län ,07 1,18 2,92 1,17 Landstinget Blekinge ,51 0,74 2,64 0,70 Region Skåne ,21 1,06 2,54 1,16 Region Halland ,62 1,36 4,33 1,51 Västra Götalandsregionen ,88 1,47 2,50 1,31 Landstinget i Värmland ,00 1,04 2,07 1,05 Örebro läns landsting ,72 1,02 1,88 0,95 Landstinget Västmanland ,59 1,09 0,94 1,23 Landstinget Dalarna ,83 0,92 11,48 1,14 Landstinget Gävleborg ,21 1,15 1,62 1,17 Landstinget Västernorrland ,59 2,00 3,19 1,89 Jämtlands läns landsting ,51 0,66 1,33 0,98 Västerbottens läns landsting ,69 1,20 1,62 1,41 Norrbottens läns landsting ,33 1,10 2,14 1,19 Region Gotland ,14 0,69-1,13 SUMMA ,16 1,32 3,31 1,32 Medel 1,24 1,16 2,79 1,23

15 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 3 Vårdens omfattning Öppen specialistvård, antal läkarbesök samt dialysbesök Öppen specialistvård, genomsnittligt antal läkarbesök samt dialysbesök Landsting 0-18 år år 61 - år Summa 0-18 år år 61 - år Totalt Stockholms läns landsting ,84 1,28 3,85 1,77 Landstinget i Uppsala län ,53 2,29 5,17 2,48 Landstinget Sörmland ,82 1,69 2,30 1,44 Landstinget i Östergötland ,21 2,07 2,63 2,45 Landstinget i Jönköpings län ,31 0,79 2,10 1,00 Landstinget Kronoberg ,06 0,63 1,53 0,80 Landstinget i Kalmar län ,79 1,08 1,31 0,97 Landstinget Blekinge ,33 2,42 8,00 2,11 Region Skåne ,15 0,79 1,81 0,94 Region Halland ,16 0,30 0,42 0,25 Västra Götalandsregionen ,81 0,93 1,91 0,92 Landstinget i Värmland ,42 1,16 3,73 1,28 Örebro läns landsting ,96 2,11 2,58 2,08 Landstinget Västmanland ,97 1,61 2,63 1,46 Landstinget Dalarna ,20 1,22 3,77 1,27 Landstinget Gävleborg ,77 0,80 4,86 0,85 Landstinget Västernorrland ,99 0,81 1,66 0,88 Jämtlands läns landsting ,69 0,66 1,33 1,05 Västerbottens läns landsting ,29 1,16 3,05 1,24 Norrbottens läns landsting ,87 0,93 1,44 0,92 Region Gotland ,00 0,13-1,91 Summa ,35 1,16 2,76 1,26 Medel 1,58 1,18 2,67 1,34

16 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Vårdens omfattning Tabell 4 Genomsnittligt antal besök i öppen hälso- och sjukvård (läkarvård) per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61 - år Totalt Stockholms läns landsting 4,40 3,20 9,18 3,75 Landstinget i Uppsala län 3,49 3,36 6,00 3,50 Landstinget Sörmland 2,34 3,16 6,32 3,01 Landstinget i Östergötland 4,29 2,96 3,93 3,42 Landstinget i Jönköpings län 2,62 2,12 6,00 2,41 Landstinget Kronoberg 1,80 1,55 3,61 1,67 Landstinget i Kalmar län 1,87 2,26 4,22 2,13 Landstinget Blekinge 1,85 3,16 10,64 2,81 Region Skåne 2,36 1,85 4,35 2,10 Region Halland 1,78 1,66 4,75 1,76 Västra Götalandsregionen 1,69 2,40 4,42 2,23 Landstinget i Värmland 2,43 2,20 5,80 2,33 Örebro läns landsting 2,68 3,13 4,46 3,03 Landstinget Västmanland 2,57 2,70 3,56 2,68 Landstinget Dalarna 2,04 2,14 15,26 2,42 Landstinget Gävleborg 1,98 1,95 6,48 2,02 Landstinget Västernorrland 2,58 2,81 4,84 2,77 Jämtlands läns landsting 3,20 1,32 2,67 2,03 Västerbottens läns landsting 2,98 2,35 4,67 2,65 Norrbottens läns landsting 2,20 2,03 3,58 2,11 Region Gotland 8,14 0,81-3,04 Summa 2,51 2,48 6,07 2,59 Medel 2,82 2,34 5,46 2,57

17 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 5 Vårdens omfattning Sluten somatisk vård, antal vårdtillfällen Antal vårddagar Landsting 0-18 år år 61 - år Summa 0-18 år år 61 - år Totalt Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Region Gotland Summa

18 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 6 Vårdens omfattning Sluten somatisk vård, genomsnittligt antal vårdtillfällen per åldersgrupp Genomsnittligt antal vårddagar per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61 - år Summa 0-18 år år 61 - år Summa Stockholms läns landsting 0,14 0,18 0,47 0,18 1,01 0,67 2,00 0,81 Landstinget i Uppsala län 0,07 0,20 0,78 0,17 0,15 0,89 2,17 0,65 Landstinget Sörmland 0,06 0,18 0,33 0,15 0,26 0,51 4,63 0,57 Landstinget i Östergötland 0,17 0,12 0,19 0,14 0,51 0,80 1,45 0,74 Landstinget i Jönköpings län 0,21 0,18 0,47 0,20 0,87 0,56 1,59 0,69 Landstinget Kronoberg 0,11 0,15 0,36 0,14 0,33 0,44 2,50 0,44 Landstinget i Kalmar län 0,11 0,17 0,19 0,14 0,49 0,64 0,75 0,58 Landstinget Blekinge 0,12 0,24 0,71 0,20 0,62 0,73 3,11 0,74 Region Skåne 0,03 0,11 0,63 0,11 0,12 0,59 3,95 0,56 Region Halland 0,05 0,07 0,42 0,07 0,09 0,44 1,83 0,34 Västra Götalandsregionen 0,12 0,16 0,49 0,16 0,67 1,07 6,96 1,11 Landstinget i Värmland 0,11 0,16 0,67 0,15 0,88 0,73 2,73 0,81 Örebro läns landsting 0,07 0,14 0,46 0,13 0,36 0,62 1,78 0,57 Landstinget Västmanland 0,06 0,12 0,09 0,10 0,28 0,53 0,63 0,46 Landstinget Dalarna 0,09 0,18 0,23 0,14 0,25 1,38 0,77 0,91 Landstinget Gävleborg 0,09 0,14 0,41 0,13 1,04 0,53 3,83 0,74 Landstinget Västernorrland 0,08 0,15 0,41 0,13 0,24 0,36 1,50 0,34 Jämtlands läns landsting 0,12 0,12 0,50 0,12 0,31 0,35 1,00 0,34 Västerbottens läns landsting 0,11 0,16 0,38 0,14 0,39 0,55 2,33 0,51 Norrbottens läns landsting 0,12 0,21 0,37 0,18 0,35 0,53 1,33 0,48 Region Gotland 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 Totalt 0,10 0,16 0,45 0,15 0,53 0,68 3,09 0,70 Medel 0,10 0,15 0,43 0,14 0,44 0,61 2,34 0,59

19 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 7 Vårdens omfattning Sluten psykiatrisk vård, antal vårdtillfällen Antal vårddagar per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61 - år Summa 0-18 år år 61 - år Summa Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Region Gotland Summa

20 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 8 Vårdens omfattning Sluten psykiatrisk vård, genomsnittligt antal vårdtillfällen per åldersgrupp Genomsnittligt antal vårddagar per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61 - år Summa 0-18 år år 61 - år Summa Stockholms läns landsting 0,03 0,03 0,03 0,03 0,14 0,30 0,34 0,26 Landstinget i Uppsala län 0,05 0,02 0,17 0,03 0,12 0,05 6,83 0,30 Landstinget Sörmland 0,00 0,04 0,00 0,03 0,01 0,41 0,00 0,27 Landstinget i Östergötland 0,03 0,05 0,00 0,04 0,25 0,30 0,00 0,27 Landstinget i Jönköpings län 0,02 0,05 0,00 0,04 0,02 0,56 0,00 0,37 Landstinget Kronoberg 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,15 0,00 0,10 Landstinget i Kalmar län 0,03 0,05 0,03 0,04 0,14 0,60 0,25 0,41 Landstinget Blekinge 0,03 0,11 0,07 0,07 0,20 1,29 0,50 0,83 Region Skåne 0,13 0,03 0,01 0,06 0,70 0,27 0,21 0,40 Region Halland 0,03 0,01 0,00 0,02 0,66 0,08 0,00 0,29 Västra Götalandsregionen 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,44 0,00 0,29 Landstinget i Värmland 0,24 0,09 0,20 0,14 0,05 0,10 0,00 0,00 Örebro läns landsting 0,01 0,05 0,00 0,04 0,03 0,48 0,00 0,32 Landstinget Västmanland 0,01 0,02 0,00 0,02 0,05 0,11 0,00 0,09 Landstinget Dalarna 0,01 0,03 0,00 0,02 0,02 0,37 0,00 0,22 Landstinget Gävleborg 0,02 0,03 0,00 0,02 0,08 0,54 0,00 0,39 Landstinget Västernorrland 0,02 0,05 0,00 0,04 0,10 0,84 0,00 0,61 Jämtlands läns landsting 0,02 0,02 0,00 0,02 0,07 0,14 0,00 0,00 Västerbottens läns landsting 0,03 0,08 0,00 0,06 0,11 1,43 0,00 0,86 Norrbottens läns landsting 0,02 0,04 0,02 0,00 0,20 0,31 0,49 0,28 Region Gotland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt 0,04 0,04 0,02 0,03 0,14 0,42 0,24 0,32 Medel 0,03 0,04 0,03 0,04 0,14 0,42 0,41 0,31

21 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Vårdens omfattning Tabell 9 Sluten vård, genomsnittligt antal vårdtillfällen per åldersgrupp Sluten vård, genomsnittligt antal vårddagar per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61 - år Summa 0-18 år år 61 - år Summa Stockholms läns landsting 0,17 0,21 0,50 0,21 1,14 0,98 2,34 1,07 Landstinget i Uppsala län 0,12 0,21 0,94 0,20 0,28 0,94 9,00 0,95 Landstinget Sörmland 0,06 0,22 0,33 0,18 0,27 0,91 4,63 0,84 Landstinget i Östergötland 0,20 0,17 0,19 0,18 0,75 1,10 1,45 1,01 Landstinget i Jönköpings län 0,23 0,24 0,47 0,24 0,90 1,11 1,59 1,06 Landstinget Kronoberg 0,11 0,17 0,36 0,15 0,33 0,59 2,50 0,53 Landstinget i Kalmar län 0,14 0,22 0,22 0,18 0,63 1,23 1,00 0,99 Landstinget Blekinge 0,15 0,34 0,79 0,28 0,82 2,02 3,61 1,57 Region Skåne 0,17 0,14 0,63 0,17 0,82 0,85 4,16 0,96 Region Halland 0,07 0,09 0,42 0,09 0,75 0,52 1,83 0,63 Västra Götalandsregionen 0,12 0,18 0,50 0,17 0,68 1,51 6,96 1,40 Landstinget i Värmland 0,36 0,25 0,87 0,29 0,93 0,83 2,73 0,81 Örebro läns landsting 0,08 0,19 0,46 0,16 0,39 1,09 1,78 0,89 Landstinget Västmanland 0,08 0,14 0,09 0,12 0,33 0,64 0,63 0,55 Landstinget Dalarna 0,10 0,20 0,23 0,16 0,26 1,75 0,77 1,12 Landstinget Gävleborg 0,11 0,17 0,41 0,15 1,13 1,07 3,83 1,13 Landstinget Västernorrland 0,10 0,19 0,41 0,17 0,34 1,20 1,50 0,96 Jämtlands läns landsting 0,13 0,14 0,50 0,14 0,38 0,48 1,00 0,34 Västerbottens läns landsting 0,14 0,24 0,38 0,20 0,50 1,98 2,33 1,37 Norrbottens läns landsting 0,15 0,25 0,40 0,18 0,56 0,84 1,81 0,76 Region Gotland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa 0,14 0,04 0,47 0,18 0,67 1,11 3,33 1,02 Medel 0,13 0,19 0,43 0,17 0,58 1,03 2,64 0,90

22 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 10 Vårdens omfattning Antal besök i sjukvårdande behandling för beh av sjukgymn, dsk m.fl. Genomsnittligt antal besök i sjukvårdande behandling Landsting 0-18 år år 61 - år Summa 0-18 år år 61 - år Totalt Stockholms läns landsting ,00 1,54 2,67 1,95 Landstinget i Uppsala län ,19 1,43 3,50 1,41 Landstinget Sörmland ,39 4,16 7,28 4,66 Landstinget i Östergötland ,84 1,32 33,42 2,98 Landstinget i Jönköpings län ,83 1,71 5,47 1,88 Landstinget Kronoberg ,95 3,52 5,56 3,36 Landstinget i Kalmar län ,98 3,84 5,11 3,92 Landstinget Blekinge ,08 5,23 9,71 4,87 Region Skåne ,69 3,34 6,88 4,49 Region Halland ,92 1,26 15,92 1,75 Västra Götalandsregionen ,75 1,01 1,80 0,95 Landstinget i Värmland ,13 1,72 4,13 1,56 Örebro läns landsting ,66 2,18 3,08 2,04 Landstinget Västmanland ,00 2,39 1,00 2,53 Landstinget Dalarna ,22 1,92 8,00 2,19 Landstinget Gävleborg ,09 4,02 4,21 4,04 Landstinget Västernorrland ,08 3,15 11,69 3,55 Jämtlands läns landsting ,94 4,10 6,83 Västerbottens läns landsting ,31 6,43 16,86 6,95 Norrbottens läns landsting ,16 3,87 6,00 4,31 Region Gotland Summa ,24 2,58 6,32 2,89

23 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Vårdens omfattning Tabell 11 Antal besök Landsting Mödrahälsovård Barnhälsovård Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland 8 84 Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna - - Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting - - Norrbottens läns landsting Region Gotland - - Summa

24 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Genomförda hälsosamtal av asylsökande Tabell 12 Landsting Antal varav ersatta Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting* Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Region Gotland 5 - Summa

25 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 13 Vårdens omfattning Antal besök i tandvård inklusive specialisttandvård Genomsnittligt antal besök i tandvård per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61 - år Summa 0-18 år år 61 - år Summa Stockholms läns landsting ,99 1,71-2,19 Landstinget i Uppsala län ,00 0,62 0,67 0,77 Landstinget Sörmland ,88 0,54 0,39 0,64 Landstinget i Östergötland ,41 0,69 0,39 1,20 Landstinget i Jönköpings län ,89 0,39 0,29 0,54 Landstinget Kronoberg ,02 0,81 0,69 0,88 Landstinget i Kalmar län ,52 0,61 0,53 0,57 Landstinget Blekinge ,39 0,54 0,50 0,48 Region Skåne ,70 0,67 0,66 0,68 Region Halland ,10 0,75 1,00 0,88 Västra Götalandsregionen ,62 0,46 0,44 0,51 Landstinget i Värmland ,38 0,93 0,63 - Örebro läns landsting ,19 1,07 1,03 1,11 Landstinget Västmanland ,94 0,50 0,50 0,63 Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg ,97 0,49 1,00 0,65 Landstinget Västernorrland ,14 0,80 0,91 0,90 Jämtlands läns landsting ,04 1,03 2,67 - Västerbottens läns landsting ,75 0,58 1,05 0,66 Norrbottens läns landsting ,91 0,94 2,40 0,95 Region Gotland ,14 0,56-1,04 Summa ,21 0,82 0,52 0,94 Not: För Stockholm avser år samtliga besök för personer 19 år och äldre

26 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 14 Landstingens kostnader, tkr Primärvård Genomsnittlig kostnad per åldersgrupp, tkr Landsting 0-18 år år 61 - år Summa Kostn/besök 0-18 år år 61 - år Totalt Stockholms läns landsting* ,00 0,00 0,00 6,09 Landstinget i Uppsala län ,65 1,85 1,44 1,76 Landstinget Sörmland ,61 2,52 6,91 2,71 Landstinget i Östergötland ,62 0,67 0,28 0,94 Landstinget i Jönköpings län ,80 2,79 8,33 2,99 Landstinget Kronoberg ,02 1,28 2,89 1,22 Landstinget i Kalmar län ,10 2,32 5,69 2,28 Landstinget Blekinge ,71 1,03 3,68 0,97 Region Skåne ,67 1,39 3,52 1,55 Region Halland ,11 1,79 6,25 1,99 Västra Götalandsregionen ,21 1,98 3,38 1,78 Landstinget i Värmland ,77 1,86 3,63 1,85 Örebro läns landsting ,68 2,34 4,15 2,18 Landstinget Västmanland ,57 1,89 1,63 2,07 Landstinget Dalarna ,12 1,21 15,81 1,53 Landstinget Gävleborg ,05 1,90 2,69 1,95 Landstinget Västernorrland ,23 1,94 4,44 2,35 Jämtlands läns landsting ,74 1,19 2,50 1,77 Västerbottens läns landsting ,42 2,26 2,90 2,75 Norrbottens läns landsting ,33 1,89 3,44 2,05 Region Gotland ,43 1,19-2,17 Summa ,68 1,56 3,23 2,51 Medel * Kostnadernas fördelning på åldrar saknas.

27 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 15 Landstingens kostnader, tkr Öppen specialistvård inklusive dialys Genomsnittlig kostnad per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61 - år Summa Kostn/besök 0-18 år år 61 - år Summa Stockholms läns landsting* ,18 Landstinget i Uppsala län ,44 7,01 12,72 7,37 Landstinget Sörmland ,72 3,91 7,89 3,67 Landstinget i Östergötland ,60 1,97 4,93 1,99 Landstinget i Jönköpings län ,27 4,26 7,96 4,71 Landstinget Kronoberg ,72 1,93 4,22 2,59 Landstinget i Kalmar län ,96 3,65 3,94 3,38 Landstinget Blekinge ,43 8,52 32,96 7,86 Region Skåne ,24 2,45 6,16 2,82 Region Halland ,56 1,01 1,25 0,85 Västra Götalandsregionen ,19 2,75 7,24 3,02 Landstinget i Värmland Örebro läns landsting ,01 5,52 6,45 5,70 **Landstinget Västmanland ,78 4,59 6,22 4,40 Landstinget Dalarna ,83 2,73 8,39 2,91 Landstinget Gävleborg ,46 2,44 8,93 2,54 Landstinget Västernorrland ,93 2,77 5,56 3,44 Jämtlands läns landsting ,90 2,34 5,33 3,68 Västerbottens läns landsting ,65 3,74 10,00 4,62 Norrbottens läns landsting ,69 2,61 2,91 2,64 Region Gotland ,00 0,25 0,00 4,13 Summa ,27 2,72 5,80 3,89 Medel * Inkluderar kostnader för öppen psykiatrivård. Kostnadernas fördelning på åldrar saknas. ** Inkluderar öppen psykiatrisk vård

28 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 16 Landstingens kostnader, tkr Sjukvårdande behandling Genomsnittlig kostnad per åldersgrupp, tkr Landsting 0-18 år år 61 - år Summa Kostn per besök 0-18 år år 61 - år Totalt Stockholms läns landsting* Landstinget i Uppsala län ,60 0,72 1,78 0,71 Landstinget Sörmland ,18 2,64 4,19 2,87 Landstinget i Östergötland ,40 0,07 0,19 0,17 Landstinget i Jönköpings län ,56 1,51 3,92 1,61 Landstinget Kronoberg ,41 2,25 3,47 2,67 Landstinget i Kalmar län ,36 3,38 3,56 3,77 Landstinget Blekinge ,07 4,76 6,71 5,34 Region Skåne ,41 3,02 4,45 5,65 Region Halland ,36 1,15 8,33 1,35 Västra Götalandsregionen ,03 1,90 2,59 1,64 Landstinget i Värmland ,16 1,79 4,30 1,62 Örebro läns landsting ,50 1,32 1,45 1,38 Landstinget Västmanland ,81 1,44 0,59 1,52 Landstinget Dalarna ,32 2,88 12,35 3,29 Landstinget Gävleborg ,15 2,30 2,72 2,56 Landstinget Västernorrland ,95 2,30 8,50 2,58 Jämtlands läns landsting ,60 3,63 7,17 4,02 Västerbottens läns landsting ,76 6,22 16,38 9,07 Norrbottens läns landsting ,49 2,84 3,63 3,05 Region Gotland ,00 0,00 0,00 0,00 Summa ,35 2,00 3,05 2,46 * Kostnadernas fördelning på åldrar och totalt saknas.

29 (34) Sjukvård åt asylsökande 2013 Tabell 17 Landstingens kostnader, tkr Sluten vård Genomsnittlig kostnad per åldersgrupp Landsting 0-18 år år 61 - år Summa Kostn/dag 0-18 år år 61 - år Totalt Stockholms läns landsting* ,98 Landstinget i Uppsala län ,64 14,23 74,33 11,77 Landstinget Sörmland ,91 13,29 19,09 10,20 Landstinget i Östergötland ,87 5,47 12,01 6,82 Landstinget i Jönköpings län ,35 6,51 14,43 5,79 Landstinget Kronoberg ,22 4,99 15,81 4,56 Landstinget i Kalmar län ,97 8,38 7,92 7,00 Landstinget Blekinge ,28 5,71 36,86 5,07 Region Skåne ,18 6,18 26,70 8,11 Region Halland ,48 3,17 15,75 3,13 Västra Götalandsregionen ,50 9,68 39,82 9,86 Landstinget i Värmland ,27 8,99 30,20 8,09 Örebro läns landsting ,02 5,21 13,32 4,74 Landstinget Västmanland ,19 4,28 2,72 3,92 Landstinget Dalarna ,02 1,44 8,87 1,45 Landstinget Gävleborg ,95 5,74 1,62 4,83 Landstinget Västernorrland ,62 8,21 8,88 6,59 Jämtlands läns landsting ,09 3,25 5,17 3,21 Västerbottens läns landsting ,62 8,76 6,24 7,01 Norrbottens läns landsting ,51 5,85 5,49 5,42 Region Gotland Summa ,45 6,10 17,19 7,29 * Kostnadernas fördelning på åldrar saknas.

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2014

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2014 2015-09-17 Vårt dnr 15/0431 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Olle Olsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jonas Eriksson Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2015

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2015 PM 2016-08-25 Vårt dnr: 16/04417 1 (8) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Olle Olsson Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Jonas Eriksson EJ

Läs mer

Sjukvård åt asylsökande, omfattning och kostnader år 2005

Sjukvård åt asylsökande, omfattning och kostnader år 2005 2006-03-29 1 (10) Avdelningen för vård och omsorg Stig Wintzer Tfn direkt 08 452 77 04 stig.wintzer@skl.se Till landstingens och regionernas kanslier Sjukvård åt asylsökande, omfattning och kostnader år

Läs mer

Sjukvård åt asylsökande, omfattning och kostnader år 2006

Sjukvård åt asylsökande, omfattning och kostnader år 2006 2007-03-28 1 (10) Avdelningen för vård och omsorg Stig Wintzer Tfn direkt 08 452 77 04 swi@skl.se Sjukvård åt asylsökande, omfattning och kostnader år 2006 Sammanfattning Landstingen och regionerna svarar

Läs mer

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE 2006-06-27 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag om anslutning till överenskommelse om hälsooch sjukvård för asylsökande m fl Landstingsförbundets styrelse har den 19 maj 2006 godkänt överenskommelse

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Avdelningen för juridik. Hälso- och sjukvårdsnämnder Hälso- och sjukvårdsdirektörer Landstingsjurister SKL:s nätverk för asyl- och flyktingfrågor

Avdelningen för juridik. Hälso- och sjukvårdsnämnder Hälso- och sjukvårdsdirektörer Landstingsjurister SKL:s nätverk för asyl- och flyktingfrågor Cirkulärnr: 13:37 Diarienr: 13/4173 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Hälso- och sjukvård, utlänningar, personer utan tillstånd, papperslösa, gömda Anna Åberg Datum: 2013-06-25 Mottagare: Avdelningen

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4201 15/4223 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Elisabeth Melin Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 15 2015-12-18 Vårt dnr 15/0081 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 LOV 2016-11-15 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 Totalt fanns i april 2016 1.151 stycken vårdcentraler

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till SKL Akten

Protokollsutdrag dokument till SKL Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-277 86 Komplettering av riksavtalet för utomlänsvård för att trygga tillgången till vård för intagna på anstalt och institution Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 LOV 2017-04-18 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt (HSL 5) sedan 2010

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl.

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Sammanfattning I betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande, SOU 2003:8, har utredningen om mottagandevillkor för asylsökande bl.a. föreslagit att överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet

Läs mer

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge LOV 2016-05-09 1 (5) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge april 2016 Totalt fanns i april 2016 1.154 stycken vårdcentraler inom primärvård,

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016 Regional indelning tre nya län 9 september 2016 Indelningskommitténs direktiv Utgå ifrån kommungränser och arbetsmarknadsregioner Ansvarskommittén o Sjöstrands utredning Förändring av fördelning av uppgifter

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Förvaltningschef: Staffan Blom 1 (1) PaN 2014-03-04- P 12 ANMÄLAN 2014-02-18 PaN A1402-00053-55 Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Ärendet

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 Förord Bra statistik är viktig för att kunna följa verksamheten och göra jämförelser.

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl.

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen Ärende 11 Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter? 1. Har ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter? 2. Har påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 Förord Bra statistik är viktig för att kunna följa verksamheten och göra jämförelser.

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer