Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015"

Transkript

1 1(11) Datum Diarienummer RS140259, HSS Lars Kolmodin, ekonomichef Uppdragsavdelningen Regionfullmäktige Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande förändringar beträffande avgifter inom hälso- och sjukvården Nuvarande avgift inom parentes. 1. Höja avgiften på akutmottagningar till 40onor dygnet runt (30). 2. Sänka patientavgift för besök på kvällar och helger inom Vårdval Halland till 15onor (30). 3. Höja avgiften för läkarbesök inom specialiserad öppenvårdspsykiatri till 30onor (15). 4. Ta bort avgiftsfrihet för öppenvårdsbesök som föregår inläggning i slutenvård, inklusive dagkirurgi som leder till inläggning. 5. Omklassificering av åtgärder efter indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott, från sjukvård till hälsovård. Åtgärden likställs avgiftsmässigt med åtgärder i syfte att erhålla körkort med villkor om alkolås efter trafiknykterhetsbrott. Åtgärden införs i Gula taxan och avgift fastställs till självkostnaden. 6. Enhetliga avgifter för vissa åtgärder oavsett var de utförs. 7. Höja avgiften för kryckkäppar och isdubbar till 7onor styck (6). 8. Avgifter för hälsovård, vaccinationer, intyg, slutenvård, sjukresor och frikort uppräknas enligt tidigare fastställda principer. Sammanfattning 2012 gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd i öppenvård, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2015 föreslås att aktuell nivå i huvudsak bibehålls.

2 2(11) Kategori Läkarbesök inom Vårdval Halland Läkarbesök inom övrig specialiserad vård Sjukvårdande behandling Mellanliggande labbesök Distriktssköterska i primärvård, barn- och mödrahälsovård. Barn under 20 år Telefonkontakt läkare för rådgivning eller recept Figur 1 Huvudkategorier patientavgifter öppen vård Avgift Ett antal principer är vägledande för fastställande av patientavgifter inom Region Halland. Avgifterna ska bidra till att uppnå övergripande mål, skapa incitament för patienter att söka adekvat vårdnivå, stödja likabehandlingsprincipen, vara så tydliga och enkla som de kan vara, och i möjligaste mån harmonisera med avgifter i grannregionerna. Dessa principer har varit vägledande i samband med årets översyn av avgiftsnivåer. Uppräkning av avgifter för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner, hälsovård, vaccinationer och intyg sker med landstingsprisindex exklusive läkemedel, LPI, i enlighet med tidigare fastställda principer. Uppräkning för bilersättning och egenavgifter för sjukresor sker enligt tidigare fastställda (olika) principer. Uppräkning av avgift per dygn inom slutenvård och beloppsgräns för årsbaserat i högkostnadsskydd, sker enligt tidigare fastställda principer och baserat på utvecklingen av prisbasbelopp, vilket finns tillgängligt först sent under Förslag 1-4 medför en ökad extern finansiering med 6,9 mnkr. I ärendet är redovisat i vilken omfattning verksamheternas anslag påverkas av besluten. Förslag Extern finansiering 1. Akutmottagningar 40onor +1,3 mnkr 2. Läkare på kvälls- helgmottagning 15onor - 2,8 mnkr 3. Läkare inom psykiatri ,8 mnkr 4. Öppenvårdsbesök som föregår slutenvård + 7,6 mnkr Summa Figur 2 Förändring i finansiering i miljoner kronor (nettoeffekt) + 6,9 mnkr Regionstyrelsen Gösta Bergenheim Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör

3 3(11) Datum Diarienummer RS140259, HSS Lars Kolmodin, ekonomichef Uppdragsavdelningen Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015 Mot bakgrund av styrande riktlinjer för beslut om avgiftsnivåer som att bidra till att uppnå övergripande mål, jämlikt, enkelhet och harmonisering mot grannregioner, föreslås för 2015 ett antal revideringar inom området. Förslaget innebär ökad extern finansiering med 18,5 mnkr. Förslag 1. Avgift på akutmottagning Förslag Avgift på akutmottagning differentieras från annan specialiserad öppenvård. Avgift för läkarbesök på akutmottagning höjs från 30 till 40. Bakgrund Avgift för besök på akutmottagning var före 2012 differentierad från besök inom öppen specialiserad vård, 30onor mot 26onor höjdes avgiftsnivåerna generellt för läkarbesök, både på primärvårdsnivå (13onor till 15onor) och inom den öppna specialiserade vården (26onor till 30onor). Avgiften för besök på akutmottagning höjdes inte vid det tillfället, utan behölls på nivån 30onor varvid differentieringen mellan specialiserad öppenvård och akutmottagning upphörde. I syfte att skapa incitament för att minska inflödet på akutmottagning höjs avgiften till 40onor. Patienter som inte är allvarligt sjuka ska i första hand söka sin valda vårdenhet inom vårdvalet eller närsjukvårdens särskilda kvälls- och helgmottagningar. Nationellt varierar avgiftsnivåerna för besök på akutmottagning, vilket framgår av följande sammanställning. Landsting Skåne Kalmar Stockholm Uppsala Västmanland Dalarna Gotland Blekinge Avgift akutmottagning under 18 år, vuxna

4 4(11) Jämtland 30 Jönköping 30 Kronoberg 30 Norrbotten 30 Sörmland 30 Västernorrland 30 VGR 30 Östergötland 30 Örebro 25 Gävleborg 20 Värmland 20 Figur 3 Avgift på akutmottagning i olika landsting Ekonomisk konsekvens Totalt har ca besök skett på akutmottagningar i Halland under Alla verksamheter är emellertid inte berörda av denna förändring. Likaså är VAS besökstyp InSV, inskrivning i sluten vård, berörd av en annan förändring och är därför här exkluderad vid beräkning av ekonomisk konsekvens. Kvarstår i denna analys ca besök på akutmottagningen årligen, varav besök på somatisk akutmottagning inom Hallands Sjukhus och besök på psykiatrisk akutmottagning. Av dessa besök har besök har skett med betalning (kontant, betalkort eller faktura) och ytterligare besök med frikort. Detta innebär ökade intäkter för verksamheten med 1,8 mnkr, varav externa intäkter 1,3 mnkr och kompensation för frikort med 0,5 mnkr. Verksamhetens anslag föreslås sänkas med 1,8 mnkr varav Hallands Sjukhus med 1,6 mnkr och Psykiatrin Halland med 0,2 mnkr. Till anslaget för avgiftsfriheter på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förs 0,5 mnkr. 1,3 mnkr disponeras fritt. Förslag 2. Avgift på läkarbesök på jourtid inom Vårdval Halland närsjukvård Förslag Patientavgiften för läkarbesök på primärvårdsjour, eller jourtid på vårdenhet, inom Vårdval Halland sänks generellt till nivån 15onor. Bakgrund Fram till och med maj 2007 var avgiften på primärvårdsjour 30onor. Med jour avsågs allt öppethållande utanför ordinarie öppethållande, kvällar/nätter, lördagar, sön-/helgdagar sänktes avgiften på lördagar före klockan 17:00 till 15onor. Enheter som berördes av beslutet är vårdenheter anslutna till Vårdval Halland Närsjukvård, kvälls- och helgmottagningar och närakut. Syftet med sänkningen i

5 5(11) samband med införandet av vårdval inom närsjukvården var att erbjuda ökad tillgänglighet och vård till vanlig patientavgift utanför ordinarie öppettider måndagfredag. Genom detta förslag fullföljs intentionerna med en lägre avgiftsnivå inom primär- /närsjukvård genom att tillämpa avgiftsnivån 15onor generellt, oavsett tid på dygnet och veckodag. En sänkning av avgiften i primärvården och samtidigt höja avgiften på akutmottagning förväntas ge en styrning att i första hand söka sin valda vårdenhet eller närsjukvårdens gemensamma kvälls- och helgmottagningar. Patientavgiften för läkarbesök på jourtid i primärvård hos vårdgivare som är anslutna genom Lag om läkarvårdsersättning kvarstår oförändrad. Avgiften på vardagkvällar, lördagar, söndagar och helgdagar är 30onor. Ekonomisk konsekvens besök sker årligen (2013) på primärvårdsjour/kvälls- helgmottagning, varav besök eller 32 % har genomförts på jourtid där avgiftsnivå uppgår till 300 kronor, vardagkvällar, lördagar efter 17:00, sön- och helgdagar. Av dessa besök utgörs 55 % av avgiftsbefriade besök där barn under 20 står för 75 %. En sänkning av avgiften för läkarbesök på jourtid från 30onor till 15onor generellt, innebär sänkta intäkter för verksamheten med 6,3 mnkr, varav externa intäkter 2,8 mnkr och kompensation för olika typer av avgiftsfriheter med 3,5 mnkr. Anslag för Vårdval Halland närsjukvård föreslås höjas med 6,3 mnkr. Anslaget för avgiftsfriheter på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sänks med 3,5 mnkr. Förslaget kräver finansiering med 2,8 mnkr. Förslag 3. Avgift till läkare inom öppen specialiserad psykiatri Förslag Avgift för läkarbesök inom öppen specialiserad öppenvårdspsykiatri likställs med annan specialiserad läkarvård. Avgiften höjs från 15onor till 30onor. Bakgrund Läkarbesök inom öppen specialiserad psykiatrisk verksamhet uppgår för närvarande till 15, det vill säga samma avgiftsnivå som till läkare inom vårdval för närsjukvård. Avgiften har legat på denna nivå sedan psykiatrisk öppenvård var organiserad inom primärvården. Avgift på läkarbesök inom annan specialiserad öppenvård uppgår till 30onor.

6 6(11) Vid en nationell jämförelse är det endast Halland och Blekinge som tillämpar samma nivå för läkarbesök inom psykiatri som i primärvård. Andra landsting tillämpar samma avgiftsnivå för läkarbesök inom psykiatri som inom annan specialiserad öppenvård. Landsting Gävleborg Västerbotten Västra Götaland Dalarna Gotland Jämtland Jönköping Nyköping Stockholm Västernorrland Västmanland Värmland Skåne Blekinge Halland Avgift specialist inom psykiatrin Figur 4 Avgift till läkare inom psykiatrisk öppenvård i olika landsting Ekonomisk konsekvens För 2013 har ca läkarbesök skett inom den öppna specialiserade psykiatrin besök (46 %) avser betalande patienter, (36 %) besök avser frikortsbesök, övriga besök är ej berörda av förändringen. Detta innebär ökade intäkter för verksamheten med 1,4 mnkr, varav externa intäkter 0,8 mnkr och kompensation för frikort med 0,6 mnkr. Anslag till psykiatrin föreslås sänkas med 1,4 mnkr, vilket ska delas mellan Vårdval Halland Vuxenpsykiatri och Psykiatrin i Halland. Till anslaget för avgiftsfriheter på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förs 0,6 mnkr. 0,8 mnkr disponeras fritt. Förslag 4. Avgift för öppenvårdsbesök som föregår inläggning Förslag Avgiftsfrihet för öppenvårdsbesök som föregår inläggning I sluten vård upphör. Bakgrund Öppenvårdsbesök som direkt leder till sluten vård (inskrivning slutenvård) är idag avgiftsfria. Det är mycket vanligt att ett besök i öppenvård leder till direkt inskrivning i sluten vård. Öppenvårdsbesöket kan ske såväl inom närsjukvård som inom specialiserad

7 7(11) öppenvård eller akutmottagning. Patienten betalar vanligtvis öppenvårdsbesöket på plats och måste i de fall inskrivning i slutenvård sker, i efterhand kräva återbetalning av öppenvårdsavgift. Resursinsatsen i samband med ett öppenvårdsbesök som föregår inläggning är i regel omfattande, med utredning och ställningstagande till remiss eller inläggning. Det kan bedömas skäligt att patienten betalar för detta öppenvårdsbesök, likväl som man betalar den påföljande slutenvårdsavgiften. Utöver att betala för öppenvårdsbesöket kommer patienten också att betala slutenvårdsavgift om 10onor inom samma dygn. Landsting/Region Kalmar län Krononberg Gotland Västra Götaland Jönköping Västmanland Dalarna Västerbotten Sörmland Betalar endast för slutenvård, öppenvårdsavgift betalas tillbaks Betalar både öppenvårdsbesök och slutenvård Kommentar När slutenvård är i direkt anslutning till öppenvårdsbesöket Endast när dagkirurgi övergår till slutenvård. Tillämpas inte när ett akutbesök går över till slutenvård Sen 2003 Gäller även när akutbesök övergår till slutenvård. Vården räknas som helhet som slutenvård Gäller även när akutbesök övergår till slutenvård. Stockholm Gäller om öppenvårdsbesök samma dygn leder till intagning i slutenvården. Skåne De har sen en regel att det är EN slutenvårdsavgift för inskrivningsdagen och utskrivningsdagen. Figur 5 Avgift för öppenvårdsbesök som föregår inläggning i olika landsting Ekonomisk konsekvens Totalt har ca öppenvårdsbesök som direkt föregick inläggning skett på mottagningar i Halland under Borttagande av avgiftsfrihet för öppenvårdbesök som föregår inläggning skulle innebär ökade intäkter för verksamheten med

8 8(11) 8,5 mnkr, varav för Hallands Sjukhus med 8,2 mnkr och Psykiatrin i Halland med 0,3 mnkr. Andelen patienter inom somatiska vården med frikort beräknas för denna kategori till 10 % och inom den psykiatriska vården med 20 %. Detta innebär ökade externa intäkter 7,6 mnkr och kompensation för frikort med 0,9 mnkr. Verksamhetens anslag föreslås sänkas med 8,5 mnkr, varav för Hallands Sjukhus med 8,2 mnkr och Psykiatrin i Halland med 0,3 mnkr. Till anslaget för avgiftsfriheter på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förs 0,9 mnkr. 7,6 mnkr disponeras fritt. Förslag 5. Avgifter för åtgärder efter indraget körkort Förslag Åtgärder inom öppenvård i form av provtagning och läkarutlåtande i samband med indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott omklassificeras från sjukvård till hälsovård. Förslaget har som syfte att likställa denna avgift med avgifter i samband med åtgärder i syfte att erhålla körkort med villkor om alkolås, som sedan tidigare finns intagen i Gula taxan. Avgifter för åtgärder efter indraget körkort upptas i Gula taxan. Avgift uttas enligt självkostnadsprincipen. Även priserna för provtagning och läkarutlåtande vid alkolås istället för indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott ses över så att de speglar självkostnadspriser. Bakgrund Avgiftshandboken upptar två liknande åtgärder, båda avser provtagning och utfärdande av intyg efter indraget körkort vid trafiknykterhetsbrott. - Indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott - Alkolås istället för indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott Avgifterna mellan de båda åtgärderna skiljer sig åt där den första likställts med sjukvård och den andra (alkolås) som hälsovård. Förslaget tar sikte att avgiftsmässigt likställa åtgärderna. I en nationell jämförelse är det endast Halland av alla landsting som behandlar åtgärder i samband med indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott som sjukvård. Alla andra landsting tar ut självkostnad för aktuella åtgärder (upptagna i Gula taxan eller motsvarande). Konsekvensen av förslaget är att det kommer att bli dyrare för patienter som behöver göra provtagning och läkarbesök inför Transportmyndighetens ställningstagande att återlämna körkort, efter att körkortet blivit indraget efter trafiknykterhetsbrott.

9 9(11) Syftet med förändringen är att harmonisera regelverket till kringliggande landsting, samt likställa kostnaden för provtagning och läkarutlåtande de båda åtgärderna. Aktuellt regelverk Indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott Personer som dömts för trafiknykterhetsbrott med återkallat körkort på 1 år föranleder inte krav på provtagning eller läkarintyg innan perioden för återkallande utgår. Personer som dömts för trafiknykterhetsbrott med återkallat körkort på 1 år och som har en diagnos som kan påverka utfallet i bedömningen, eller personer som dömts till grovt trafiknykterhetsbrott med återkallat körkort på 2 år, ska till ansökan om körkortstillstånd bifoga ett särskilt läkarutlåtande. För att ett utlåtande ska kunna utfärdas krävs att personen i fråga haft regelbunden kontakt med en läkare under längre tid, där oplanerad provtagning ingår. Läkarbesök eller provtagning betraktas med nuvarande regelverk som sjukvård och patienten ska betala vanlig patientavgift. Kostnad för det särskilda läkarutlåtandet tillkommer enligt Gula Taxan, grupptaxa 3, åtgärd nr 202 Lämplighet att inneha körkort från alkohol- och drogsynpunkt, 612 kronor inklusive moms. Alkolås istället för indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av trafiknykterhetsbrott eller grovt trafiknykterhetsbrott har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort. Förutsättningen är att man har ett svenskt körkort och att det handlar om trafiknykterhetsbrott på grund av alkohol. Böter eller fängelsestraff utdöms även om man får villkor om alkolås, beslutet påverkar inte straffet. Villkortstiden är 1 eller 2 år utifrån en indelning i en högrisk- eller lågriskgrupp. I villkoren ingår bl a regelbundna provtagningar med kort varsel och läkarutlåtande. Enligt nuvarande avgiftsregler finna åtgärderna upptagna i Gula Taxan, se åtgärd Alkolås under bilagan Intyg. Alkolås, permanent system Provtagning inför ansökan Provtagning blodprover Provtagning urinprover Intyg Inkl. moms 1125 kr 838 kr 513 kr 140 Ekonomisk konsekvens Den ekonomiska effekten bedöms som relativt begränsad. Statistik saknas över vilka volymer som påverkas av beslutet. Förändringen bedöms inte föranleda behov av rampåverkan.

10 10(11) Förslag 6. Enhetliga avgifter för vissa åtgärder oavsett var de utförs Förslag Avgift för funktionsundersökning/belastning respektive carotisundersökning fastställs till 10onor när den utförs av annan personal än läkare, oavsett var den utförs i verksamheten. Bakgrund En av de principer som tillämpas vid beslut om nivåer på avgifter inom öppenvård är principen om jämlikhet, samma avgifts ska tillämpas oavsett var den utförs eller vem som konsumerar tjänsten. Två typer av undersökningar har lyfts som exempel på att principen om jämlikhet inte alltid följs, funktionsundersökning/belastning samt carotisundersökning. Funktionsundersökning/belastning Funktionsundersökning eller belastning innebär att man utsätter en viss del av kroppen för någon form av belastning fysiskt, medicinskt eller på annat sätt och kontrollerar resultatet t.ex. svettest eller glukosbelastning. Undersökningen är mer resurskrävande än vanlig provtagning då det kräver personal som gör provtagning och tester med olika tidsintervall. Sker funktionsundersökning på klinisk fysiologi är avgiften 10 och likställs med sjukvårdande behandling. Sker funktionsundersökningen på Kemlab tas ingen utgift ut om remiss finns. Carotisundersökning Carotisundersökning är en ultraljudsundersökning av halskärlen. Sker undersökningen på klinisk fysiologi i Halmstad är avgiften 10 och likställs med sjukvårdande behandling. Sker undersökningen i Varberg utförs den avgiftsfritt på röntgen Ekonomisk konsekvens Den ekonomiska effekten bedöms som relativt begränsad. Statistik saknas över vilka volymer som påverkas av beslutet. Förändringen bedöms inte föranleda behov av rampåverkan.

11 11(11) Förslag 7. Försäljning av kryckkäppar och isdubbar Förslag Avgiften för kryckkäppar respektive isdubbar höjs från 6onor till 7onor styck. Bakgrund Kryckkäppar och isdubbar är försäljningshjälpmedel som kan köpas på alla vårdinrättningar. Priset har under många år uppgått till 6onor styck. Anskaffningspriset har successivt ökat och uppgår nu till 67 respektive 68 kronor per styck. Patentavgiften ska här avspegla självkostnads-/anskaffningspriset. Vid en nationell jämförelse konstateras att priserna varierar från onor till 150 kronor per styck för kryckkäppar. Region Skåne tar ut 7onor, Blekinge 10onor medan det är avgiftsfritt i Västra Götaland. Ekonomisk konsekvens Den ekonomiska effekten bedöms som relativt begränsad. Statistik saknas över vilka volymer som påverkas av beslutet. Förändringen bedöms inte föranleda behov av förändring på verksamheternas anslag. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör Bilaga Patientavgifter 2015

12 Patientavgifter 2015 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) må-sö 00:00-24:00 Specialistläkare inom allmänmedicin (som inte ingår i VVH), vardagar fram till 20:00 Specialistläkare inom allmänmedicin (som inte ingår i VVH), vardagar efter 20:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar Specialistläkare inklusive specialist inom psykiatri (exkl allmänmedicin, exkl inom vårdval Halland) Akutmottagning på sjukhus, dygnet runt Hembesök, närsjukvård må-sö 00:00-24:00 Hembesök, länsvård Hembesök som inte är jour, palliativt konsultteam, där alt är ett besök på spec läkarmottagningen, ex palliativ vård, dialysvård, syrgasbehandling Hembesök i kommunens korttidsboende Hembesök i kommunens särskilda boende för äldre Avgift (kr) exkl moms /30 1:a remissbesök, läkare 1) 10 Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag) Abort-, kirurgisk och sterilisering 30 Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon folkbokförda i Halland; vaccinationer, röntgenundersökningar och friskintyg Amningsmottagning 30 Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5 dgr Arbetsskada 150/30 Avstämningsmöte Barn- och ungdomar t o m 19 år Besök inför inskrivning Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar BUP barn och ungdomspsykiatri BVC barnhälsovård Dagkirurgi 30 Dagsjukvård 150/30 Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan, likställs med sjukvård 150/30 Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras som hälsovård Gula taxan Dödsfall, konstaterande av Faderskapsundersökning Gula Taxan Faktureringsavgift när andra betalsätt finns att tillgå (även för uteblivet besök) 5 Flera besök samma dag för samma åkomma Forskning och läkemedelsstudier Fritt återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom samma dag Endast en avgift

13 Förstadagsintyg, räknas som sjukvård Försvarsmakten militär utbildning (lag) Habiliteringsverksamhet Hepatit B, efter tillbud med risk för blodsmitta Hepatit C, patient som smittats via svensk sjukvård och har kvarstående kronisk Hepatit C. Även vård som inte har med kronisk Hepatit C att göra. Hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård Hälsokontroller som görs när folkbokförda anhöriginvandrade barn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård Inför inskrivning i sluten vård Inhalation, primärvård Information om journal; syfte att läkare och patient gemensamt går igenom innehållet i patientjournal Konstaterande av dödsfall Kommunens korttidsboende Kommunens särskilda boende för äldre Körkort, indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott Körkortsintyg, förlängning av tidigare utfärdat intyg p g a medicinska skäl MVC kvinnohälsan Organdonation, vård och behandling av organdonator Pneumokocker, återbesök inom 5 dagar p g a luftvägsinfektion Poliklinisk operation Preventivmedelsrådgivning (lag) PSA-undersökning Recept o förskrivning på kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel samt preventivmedel Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom STD, herpes genitalis, kondylom, trichomonas vaginalis infestation och icke gonorrisk uretrit Svalgprov, ordination på t ex övriga familjemedlemmar, daghem eller deltidsförskola Teambedömning Teambesök Telefonkontakt, förlängning av sjukintyg Telefonkontakt, kvalificerad hälso- och sjukvård - en planerad vårdkontakt som ersätter ett mottagningsbesök Telefonkontakt, recept och rådgivning Telefonkontakt, remiss Tvångsvård enl LPT och LRV, öppen vård Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder Ungdomspsykiatrisk mottagning; 1:a besöket Vaccination HPV, flickor Vaccination influensa, av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp Vaccination påssjuka, hörselskadade barn och unga vuxna inom habiliteringsverksamhet 150/30 150/ /30 Räknas som HV enligt Gula taxan /30 150/30 150/30 10 vaccinkostnad vaccinkostnad

14 Vaccination stelkramp, vid sårskada Vårdgivarinitierat besök Öppen vård som direkt leder till sluten vård 1) Remiss till annan läkare på annan vårdnivå eller läkare inom annan specialitet, även till annan läkare med en annan specialitet verksam inom Vårdval Halland. Sjukvårdande behandling (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukv) Sjukvårdande behandling, vård eller behandling som ges p g a sjukdom och som utförs av annan personal än läkare (undantag, se nedan) Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag) Abort-, medicinsk Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon folkbokförda i Halland; vaccinationer, röntgenundersökningar och friskintyg Allergitest, länsvård Amningsmottagning Anhållna, häktade, intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Anhörigsamtal Avstämningsmöte Barn- och ungdomar t o m 19 år Barnmorska, primärvård Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar Blodgivare BUP BVC Dagsjukvård Diabetessköterska, länsvård Diabetessköterska, primärvård Dietist i primärvård o länsvård Distriktssköterska Distriktssköterska, kontroll av urinvägsinfektion Distriktssköterska, primärvård utskrift av recept Distriktssköterska - uteblivet besök Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan, likställs med sjukvård Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras som hälsovård Faderskapsundersökning Faktureringsavgift när andra betalsätt finns att tillgå (även för uteblivet besök) Flera besök samma dag för samma åkomma Forskning och läkemedelsstudier Fotvårdsspecialist, medicinskt betingad Försvarsmakten militär utbildning (lag) Habiliteringsverksamhet Hembesök av sjuksköterska, kurator från länsvård, som inte är jourbesök, palliativt konsultteam, där alt är ett besök på spec mottagningen, ex palliativ vård, dialysvård, syrgasbehandling Hjälpmedel, förskrivning av tekniska hjälpmedel Hjälpmedel, instruktion till anhöriga m fl Hjälpmedel, intyg för anpassning av patientens hemmiljö och arbetsplats 150 /300 / Gula taxan Gula Taxan 5 endast en avgift

15 Hjälpmedel, undersökning, bedömning, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga (sjukvårdande behandling) Hjälpmedel, utprovning och anpassning av tekniska hjälpmedel Hörselvård, exkl besök av teknisk karaktär, såsom service Hörselvård, förskrivning av hör- och synhjälpmedel Inför inskrivning i sluten vård Kurator LSS, råd och stöd (lag) Medicinutdelning Mellanliggande labbesök MVC MVC uteblivet besök vid födelsekontrollerande åtgärder Oftalmologasistent/Ögonsjuksköterska Organdonation, vård och behandling av organdonator Ortoser PPD och BCG för personal som ska arbeta inom regionen Preventivmedelsrådgivning (lag) Psykoterapeut i primärvård, länsvård och inom psykiatri Rehabcoach Rehabiliteringspersonal, t ex arbetsterapeut, kiropraktor, logoped, naprapat Remissbesök, ev, till sjukvårdande behandling 1:a remissbesök till medicinsk service från företagshälsovård Sjuksköterska, primärvård Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom Syncentralsverksamhet, exkl besök av teknisk karaktär såsom service Särskilt livsstilsstöd (gäller t ex tobaksbruk, alkoholfrågor, övervikt samt brist på fysisk aktivitet) hos distr sköt, sjuksköt o undersköterska Teambesök Tvångsvård enl LPT och LRV, öppen vård Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården Undersköterska, primärvård Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder Ungdomspsykiatrisk mottagning år, 1:a besöket Viktkontroll Vårdgivarinitierat besök Exempelvis funktions-us och carotis-us, lika avgift oavsett var den utförs i verksamheten Tandvård för vissa grupper (ingår i högkostnadsskyddet, öppen sjukv) Vissa särskilda patientgrupper har rätt att få tandvård till en kostnad som motsvarar landstingets patientavgifter för öppen sjukvård Oral kirurgi och motsv Allmäntandläkare Tandhygienist

16 Hälsovård (ingår ej i högkostnadsskyddet) Gynekologisk cellprovskontroll Graviditetstest (fr o m kalenderåret som kvinnan fyller 21 år) Mammografi Pulsåderbråck i buken hos 65-åriga män Årlig influensavaccination och pneumokockvaccination, riskgrupper Övrig hälsovård (Gula Taxan) Grupptaxa 1 Grupptaxa 2 Grupptaxa 3 Grupptaxa 4 Grupptaxa 5 (timtaxa), 293 kr/timme Asylsökande och tillståndslösa Öppen vård (vuxna, vård som inte kan anstå) Läkarbesök närsjukvård o länssjukvård 1:a remissbesök Akutmottagning på sjukhus Specialistbesök, patient har ej remiss Mellanliggande labbprover Sjukvårdande behandling Planerad öppenvård Barn och ungdomar t o m 19 år, läkarbesök o sjukvårdande behandling (all vård) Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande Sluten vård Barn, ungdomar och vuxna Bosatta i utlandet Nordisk medborgare, nödvändig vård EU-medborgare, nödvändig vård Medborgare i konventionsland, akut/nödvändig vård Svensk medborgare utanför EU o konvländer, akut vård för ovanstående gäller krav på giltiga intyg Övriga grupper Se Avgiftshandboken för fullständiga regler plus vaccinkostnad kr/ kr utomlänsprislista Timtaxa vanlig patavgift vanlig patavgift vanlig patavgift vanlig patavgift utomlänsprislista

17 Hjälpmedel Kryckor,dubbar per st (ingår ej i högkostnadsskyddet) Tens-apparat, hyresavgift/mån (ingår i högkostnadsskyddet) Inkontinensartiklar, personer med serviceinsatser från kommunen 7 10 Sluten hälso- och sjukvård (ingår ej i högkostnadsskydd) Avgift per vårddag Barn och ungdom 0 19 år 20 uppräkning enl. HSL f.n. 10 Yngre än 40 år med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning, halv avgift de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle 5 Försvarsmakten militär utbildning uppräkning enl. HSL 10 Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom uppräkning enl. HSL 10 Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag). (avseende personer som inte är folkbokförda i Sverige debiteras Kriminalvården hela vårdkostnaden) Asylsökande Tvångsvårdade enl (LPT och LRV) Tvångsvårdade enl (LPT och LRV) i annat landsting Högkostnadsskydd, öppen sjukvård Nationellt högkostnadsskydd, som fastställs av riksdagen, ger patienten ett skydd för sjukvårdskostnader över en 12-månadersperiod, uppräkning enligt HSL, möjlighet att fr.o.m förköpa frikort Månadsbaserat högkostnadsskydd för folkbokförda i Halland. Högkostnadsskyddet gäller för den enskilde patienten f.n /kalendermånad Moms Landstingsfullmäktige fastställer patientavgifter exkl moms. På vissa tjänster tas moms ut med 25 %. Det är syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan. Tjänster som inte syftar till att skydda, bevara eller återställa hälsan är momsbelagda. Avgiften inkl moms kan förändras om staten beslutar om förändrat regelverk/momssats Sjukresor Egenavgift enkel resa, kollektivtrafik Egenavgift enkel resa, taxi Egenavgift enkel resa, egen bil Motsv. 2 zoner enl Hallandstrafikens prislista m Reskort, f.n. 34 kr 8 Motsv. 4 mils körning, f.n. 59 kr Regionens sjukreselinjer 80 % av angivet belopp i (1999:1229) Milersättning, egen bil per km inkomstskattelag 16 kap 27, 14,8 Högkostnadsskydd egenavgifter (frivillig åtgärd från Region Halland) 20 x avgift för taxi 1 60

18 Övrigt (ingår ej i högkostnadsskyddet) Mat och logi på sjukhusens BB-avdelningar för anhöriga, avgift per påbörjat dygn (260 resp. 13 inkl moms) Ekonomisk kompensation till patient vid inställd vård Journalkopior, RF 33/12 Omhändertagande av avlidna - bårtransporter Projektgrupper Avgift för uteblivet tidsbeställt individuellt besök inkl första remissbesök fr.o.m distriktssköterska inom närsjukvård och vid födelsekontrollerande åtgärder Väntetid mer än 30 min Avgiftsfria hälsokontroller inför praktik för elever i vårdutbildning 208 kr/vuxen, 104 kr/barn Olika ersättningar 1-9 sidor, 10 sidor, 5 För varje sida utöver 10 sidor är avgiften 2 kr faktisk kostnad fastställs av resp driftsnämnd olika avgifter beroende på typ av besök återbetalning av patientavgift enligt särskilda regler

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 november 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 november 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 november 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Anvisning om avgiften för inkontinensartikel...8

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

vägledning för patienter och personal

vägledning för patienter och personal n Inflytande Valfrihet Tillgänglighet Arb Arbetssätt Organisation Bemötande Inf e Information Inflytande Valfrihet Tillgän gänglighet Arbetssätt Organisation Bem Bemötande Information Inflytande Valf Valfrihet

Läs mer

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient.

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Katalogen 2010 Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept (FaR). Det kan både förebygga och behandla

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Avgifter i öppenvård. Avgifter i slutenvård. Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län

Avgifter i öppenvård. Avgifter i slutenvård. Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län Bilaga 6 Patientavgifter år 2015 i Landstinget i Kalmar län Avgifter i öppenvård Vårdbesök oavsett personalkategori 200 kr * Gruppbehandling/gruppbesök, receptarvode och telefonkonsultation med läkare

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget i Östergötland har sedan en längre tid tillbaka arbetat med frågan om att överföra

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 4 juni 2013 Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med regionstyrelsen 4 juni 2013 Plats: Tid: Teatern, Folkets Hus

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting

Läs mer

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Sammanfattning År 2007 uppgick Sveriges befolkning till nästan 9,2 miljoner. År 2020 beräknas den ha ökat till 9,7 miljoner. Främst ökar antalet personer

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 25 februari 2015 1 20 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 5 mars 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Mats Dahlberg, justerare Erik Lundström, justerare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Bilaga 1 Dnr: 2014/0296 Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Version 7.2, beslutad 2014-06-xx LS 2014-06-xx LF Uppdragsbeskrivning och regelbok Innehållsförteckning 1 Om Landstinget

Läs mer