Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015"

Transkript

1 1(11) Datum Diarienummer RS140259, HSS Lars Kolmodin, ekonomichef Uppdragsavdelningen Regionfullmäktige Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande förändringar beträffande avgifter inom hälso- och sjukvården Nuvarande avgift inom parentes. 1. Höja avgiften på akutmottagningar till 40onor dygnet runt (30). 2. Sänka patientavgift för besök på kvällar och helger inom Vårdval Halland till 15onor (30). 3. Höja avgiften för läkarbesök inom specialiserad öppenvårdspsykiatri till 30onor (15). 4. Ta bort avgiftsfrihet för öppenvårdsbesök som föregår inläggning i slutenvård, inklusive dagkirurgi som leder till inläggning. 5. Omklassificering av åtgärder efter indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott, från sjukvård till hälsovård. Åtgärden likställs avgiftsmässigt med åtgärder i syfte att erhålla körkort med villkor om alkolås efter trafiknykterhetsbrott. Åtgärden införs i Gula taxan och avgift fastställs till självkostnaden. 6. Enhetliga avgifter för vissa åtgärder oavsett var de utförs. 7. Höja avgiften för kryckkäppar och isdubbar till 7onor styck (6). 8. Avgifter för hälsovård, vaccinationer, intyg, slutenvård, sjukresor och frikort uppräknas enligt tidigare fastställda principer. Sammanfattning 2012 gjordes en större översyn och höjning av patientavgifter för läkarbesök och högkostnadsskydd i öppenvård, samt egenavgifter och ersättning för sjukresor. För 2015 föreslås att aktuell nivå i huvudsak bibehålls.

2 2(11) Kategori Läkarbesök inom Vårdval Halland Läkarbesök inom övrig specialiserad vård Sjukvårdande behandling Mellanliggande labbesök Distriktssköterska i primärvård, barn- och mödrahälsovård. Barn under 20 år Telefonkontakt läkare för rådgivning eller recept Figur 1 Huvudkategorier patientavgifter öppen vård Avgift Ett antal principer är vägledande för fastställande av patientavgifter inom Region Halland. Avgifterna ska bidra till att uppnå övergripande mål, skapa incitament för patienter att söka adekvat vårdnivå, stödja likabehandlingsprincipen, vara så tydliga och enkla som de kan vara, och i möjligaste mån harmonisera med avgifter i grannregionerna. Dessa principer har varit vägledande i samband med årets översyn av avgiftsnivåer. Uppräkning av avgifter för sådana åtgärder som inte omfattas av skattesubventioner, hälsovård, vaccinationer och intyg sker med landstingsprisindex exklusive läkemedel, LPI, i enlighet med tidigare fastställda principer. Uppräkning för bilersättning och egenavgifter för sjukresor sker enligt tidigare fastställda (olika) principer. Uppräkning av avgift per dygn inom slutenvård och beloppsgräns för årsbaserat i högkostnadsskydd, sker enligt tidigare fastställda principer och baserat på utvecklingen av prisbasbelopp, vilket finns tillgängligt först sent under Förslag 1-4 medför en ökad extern finansiering med 6,9 mnkr. I ärendet är redovisat i vilken omfattning verksamheternas anslag påverkas av besluten. Förslag Extern finansiering 1. Akutmottagningar 40onor +1,3 mnkr 2. Läkare på kvälls- helgmottagning 15onor - 2,8 mnkr 3. Läkare inom psykiatri ,8 mnkr 4. Öppenvårdsbesök som föregår slutenvård + 7,6 mnkr Summa Figur 2 Förändring i finansiering i miljoner kronor (nettoeffekt) + 6,9 mnkr Regionstyrelsen Gösta Bergenheim Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör

3 3(11) Datum Diarienummer RS140259, HSS Lars Kolmodin, ekonomichef Uppdragsavdelningen Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015 Mot bakgrund av styrande riktlinjer för beslut om avgiftsnivåer som att bidra till att uppnå övergripande mål, jämlikt, enkelhet och harmonisering mot grannregioner, föreslås för 2015 ett antal revideringar inom området. Förslaget innebär ökad extern finansiering med 18,5 mnkr. Förslag 1. Avgift på akutmottagning Förslag Avgift på akutmottagning differentieras från annan specialiserad öppenvård. Avgift för läkarbesök på akutmottagning höjs från 30 till 40. Bakgrund Avgift för besök på akutmottagning var före 2012 differentierad från besök inom öppen specialiserad vård, 30onor mot 26onor höjdes avgiftsnivåerna generellt för läkarbesök, både på primärvårdsnivå (13onor till 15onor) och inom den öppna specialiserade vården (26onor till 30onor). Avgiften för besök på akutmottagning höjdes inte vid det tillfället, utan behölls på nivån 30onor varvid differentieringen mellan specialiserad öppenvård och akutmottagning upphörde. I syfte att skapa incitament för att minska inflödet på akutmottagning höjs avgiften till 40onor. Patienter som inte är allvarligt sjuka ska i första hand söka sin valda vårdenhet inom vårdvalet eller närsjukvårdens särskilda kvälls- och helgmottagningar. Nationellt varierar avgiftsnivåerna för besök på akutmottagning, vilket framgår av följande sammanställning. Landsting Skåne Kalmar Stockholm Uppsala Västmanland Dalarna Gotland Blekinge Avgift akutmottagning under 18 år, vuxna

4 4(11) Jämtland 30 Jönköping 30 Kronoberg 30 Norrbotten 30 Sörmland 30 Västernorrland 30 VGR 30 Östergötland 30 Örebro 25 Gävleborg 20 Värmland 20 Figur 3 Avgift på akutmottagning i olika landsting Ekonomisk konsekvens Totalt har ca besök skett på akutmottagningar i Halland under Alla verksamheter är emellertid inte berörda av denna förändring. Likaså är VAS besökstyp InSV, inskrivning i sluten vård, berörd av en annan förändring och är därför här exkluderad vid beräkning av ekonomisk konsekvens. Kvarstår i denna analys ca besök på akutmottagningen årligen, varav besök på somatisk akutmottagning inom Hallands Sjukhus och besök på psykiatrisk akutmottagning. Av dessa besök har besök har skett med betalning (kontant, betalkort eller faktura) och ytterligare besök med frikort. Detta innebär ökade intäkter för verksamheten med 1,8 mnkr, varav externa intäkter 1,3 mnkr och kompensation för frikort med 0,5 mnkr. Verksamhetens anslag föreslås sänkas med 1,8 mnkr varav Hallands Sjukhus med 1,6 mnkr och Psykiatrin Halland med 0,2 mnkr. Till anslaget för avgiftsfriheter på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förs 0,5 mnkr. 1,3 mnkr disponeras fritt. Förslag 2. Avgift på läkarbesök på jourtid inom Vårdval Halland närsjukvård Förslag Patientavgiften för läkarbesök på primärvårdsjour, eller jourtid på vårdenhet, inom Vårdval Halland sänks generellt till nivån 15onor. Bakgrund Fram till och med maj 2007 var avgiften på primärvårdsjour 30onor. Med jour avsågs allt öppethållande utanför ordinarie öppethållande, kvällar/nätter, lördagar, sön-/helgdagar sänktes avgiften på lördagar före klockan 17:00 till 15onor. Enheter som berördes av beslutet är vårdenheter anslutna till Vårdval Halland Närsjukvård, kvälls- och helgmottagningar och närakut. Syftet med sänkningen i

5 5(11) samband med införandet av vårdval inom närsjukvården var att erbjuda ökad tillgänglighet och vård till vanlig patientavgift utanför ordinarie öppettider måndagfredag. Genom detta förslag fullföljs intentionerna med en lägre avgiftsnivå inom primär- /närsjukvård genom att tillämpa avgiftsnivån 15onor generellt, oavsett tid på dygnet och veckodag. En sänkning av avgiften i primärvården och samtidigt höja avgiften på akutmottagning förväntas ge en styrning att i första hand söka sin valda vårdenhet eller närsjukvårdens gemensamma kvälls- och helgmottagningar. Patientavgiften för läkarbesök på jourtid i primärvård hos vårdgivare som är anslutna genom Lag om läkarvårdsersättning kvarstår oförändrad. Avgiften på vardagkvällar, lördagar, söndagar och helgdagar är 30onor. Ekonomisk konsekvens besök sker årligen (2013) på primärvårdsjour/kvälls- helgmottagning, varav besök eller 32 % har genomförts på jourtid där avgiftsnivå uppgår till 300 kronor, vardagkvällar, lördagar efter 17:00, sön- och helgdagar. Av dessa besök utgörs 55 % av avgiftsbefriade besök där barn under 20 står för 75 %. En sänkning av avgiften för läkarbesök på jourtid från 30onor till 15onor generellt, innebär sänkta intäkter för verksamheten med 6,3 mnkr, varav externa intäkter 2,8 mnkr och kompensation för olika typer av avgiftsfriheter med 3,5 mnkr. Anslag för Vårdval Halland närsjukvård föreslås höjas med 6,3 mnkr. Anslaget för avgiftsfriheter på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sänks med 3,5 mnkr. Förslaget kräver finansiering med 2,8 mnkr. Förslag 3. Avgift till läkare inom öppen specialiserad psykiatri Förslag Avgift för läkarbesök inom öppen specialiserad öppenvårdspsykiatri likställs med annan specialiserad läkarvård. Avgiften höjs från 15onor till 30onor. Bakgrund Läkarbesök inom öppen specialiserad psykiatrisk verksamhet uppgår för närvarande till 15, det vill säga samma avgiftsnivå som till läkare inom vårdval för närsjukvård. Avgiften har legat på denna nivå sedan psykiatrisk öppenvård var organiserad inom primärvården. Avgift på läkarbesök inom annan specialiserad öppenvård uppgår till 30onor.

6 6(11) Vid en nationell jämförelse är det endast Halland och Blekinge som tillämpar samma nivå för läkarbesök inom psykiatri som i primärvård. Andra landsting tillämpar samma avgiftsnivå för läkarbesök inom psykiatri som inom annan specialiserad öppenvård. Landsting Gävleborg Västerbotten Västra Götaland Dalarna Gotland Jämtland Jönköping Nyköping Stockholm Västernorrland Västmanland Värmland Skåne Blekinge Halland Avgift specialist inom psykiatrin Figur 4 Avgift till läkare inom psykiatrisk öppenvård i olika landsting Ekonomisk konsekvens För 2013 har ca läkarbesök skett inom den öppna specialiserade psykiatrin besök (46 %) avser betalande patienter, (36 %) besök avser frikortsbesök, övriga besök är ej berörda av förändringen. Detta innebär ökade intäkter för verksamheten med 1,4 mnkr, varav externa intäkter 0,8 mnkr och kompensation för frikort med 0,6 mnkr. Anslag till psykiatrin föreslås sänkas med 1,4 mnkr, vilket ska delas mellan Vårdval Halland Vuxenpsykiatri och Psykiatrin i Halland. Till anslaget för avgiftsfriheter på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förs 0,6 mnkr. 0,8 mnkr disponeras fritt. Förslag 4. Avgift för öppenvårdsbesök som föregår inläggning Förslag Avgiftsfrihet för öppenvårdsbesök som föregår inläggning I sluten vård upphör. Bakgrund Öppenvårdsbesök som direkt leder till sluten vård (inskrivning slutenvård) är idag avgiftsfria. Det är mycket vanligt att ett besök i öppenvård leder till direkt inskrivning i sluten vård. Öppenvårdsbesöket kan ske såväl inom närsjukvård som inom specialiserad

7 7(11) öppenvård eller akutmottagning. Patienten betalar vanligtvis öppenvårdsbesöket på plats och måste i de fall inskrivning i slutenvård sker, i efterhand kräva återbetalning av öppenvårdsavgift. Resursinsatsen i samband med ett öppenvårdsbesök som föregår inläggning är i regel omfattande, med utredning och ställningstagande till remiss eller inläggning. Det kan bedömas skäligt att patienten betalar för detta öppenvårdsbesök, likväl som man betalar den påföljande slutenvårdsavgiften. Utöver att betala för öppenvårdsbesöket kommer patienten också att betala slutenvårdsavgift om 10onor inom samma dygn. Landsting/Region Kalmar län Krononberg Gotland Västra Götaland Jönköping Västmanland Dalarna Västerbotten Sörmland Betalar endast för slutenvård, öppenvårdsavgift betalas tillbaks Betalar både öppenvårdsbesök och slutenvård Kommentar När slutenvård är i direkt anslutning till öppenvårdsbesöket Endast när dagkirurgi övergår till slutenvård. Tillämpas inte när ett akutbesök går över till slutenvård Sen 2003 Gäller även när akutbesök övergår till slutenvård. Vården räknas som helhet som slutenvård Gäller även när akutbesök övergår till slutenvård. Stockholm Gäller om öppenvårdsbesök samma dygn leder till intagning i slutenvården. Skåne De har sen en regel att det är EN slutenvårdsavgift för inskrivningsdagen och utskrivningsdagen. Figur 5 Avgift för öppenvårdsbesök som föregår inläggning i olika landsting Ekonomisk konsekvens Totalt har ca öppenvårdsbesök som direkt föregick inläggning skett på mottagningar i Halland under Borttagande av avgiftsfrihet för öppenvårdbesök som föregår inläggning skulle innebär ökade intäkter för verksamheten med

8 8(11) 8,5 mnkr, varav för Hallands Sjukhus med 8,2 mnkr och Psykiatrin i Halland med 0,3 mnkr. Andelen patienter inom somatiska vården med frikort beräknas för denna kategori till 10 % och inom den psykiatriska vården med 20 %. Detta innebär ökade externa intäkter 7,6 mnkr och kompensation för frikort med 0,9 mnkr. Verksamhetens anslag föreslås sänkas med 8,5 mnkr, varav för Hallands Sjukhus med 8,2 mnkr och Psykiatrin i Halland med 0,3 mnkr. Till anslaget för avgiftsfriheter på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förs 0,9 mnkr. 7,6 mnkr disponeras fritt. Förslag 5. Avgifter för åtgärder efter indraget körkort Förslag Åtgärder inom öppenvård i form av provtagning och läkarutlåtande i samband med indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott omklassificeras från sjukvård till hälsovård. Förslaget har som syfte att likställa denna avgift med avgifter i samband med åtgärder i syfte att erhålla körkort med villkor om alkolås, som sedan tidigare finns intagen i Gula taxan. Avgifter för åtgärder efter indraget körkort upptas i Gula taxan. Avgift uttas enligt självkostnadsprincipen. Även priserna för provtagning och läkarutlåtande vid alkolås istället för indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott ses över så att de speglar självkostnadspriser. Bakgrund Avgiftshandboken upptar två liknande åtgärder, båda avser provtagning och utfärdande av intyg efter indraget körkort vid trafiknykterhetsbrott. - Indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott - Alkolås istället för indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott Avgifterna mellan de båda åtgärderna skiljer sig åt där den första likställts med sjukvård och den andra (alkolås) som hälsovård. Förslaget tar sikte att avgiftsmässigt likställa åtgärderna. I en nationell jämförelse är det endast Halland av alla landsting som behandlar åtgärder i samband med indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott som sjukvård. Alla andra landsting tar ut självkostnad för aktuella åtgärder (upptagna i Gula taxan eller motsvarande). Konsekvensen av förslaget är att det kommer att bli dyrare för patienter som behöver göra provtagning och läkarbesök inför Transportmyndighetens ställningstagande att återlämna körkort, efter att körkortet blivit indraget efter trafiknykterhetsbrott.

9 9(11) Syftet med förändringen är att harmonisera regelverket till kringliggande landsting, samt likställa kostnaden för provtagning och läkarutlåtande de båda åtgärderna. Aktuellt regelverk Indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott Personer som dömts för trafiknykterhetsbrott med återkallat körkort på 1 år föranleder inte krav på provtagning eller läkarintyg innan perioden för återkallande utgår. Personer som dömts för trafiknykterhetsbrott med återkallat körkort på 1 år och som har en diagnos som kan påverka utfallet i bedömningen, eller personer som dömts till grovt trafiknykterhetsbrott med återkallat körkort på 2 år, ska till ansökan om körkortstillstånd bifoga ett särskilt läkarutlåtande. För att ett utlåtande ska kunna utfärdas krävs att personen i fråga haft regelbunden kontakt med en läkare under längre tid, där oplanerad provtagning ingår. Läkarbesök eller provtagning betraktas med nuvarande regelverk som sjukvård och patienten ska betala vanlig patientavgift. Kostnad för det särskilda läkarutlåtandet tillkommer enligt Gula Taxan, grupptaxa 3, åtgärd nr 202 Lämplighet att inneha körkort från alkohol- och drogsynpunkt, 612 kronor inklusive moms. Alkolås istället för indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av trafiknykterhetsbrott eller grovt trafiknykterhetsbrott har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort. Förutsättningen är att man har ett svenskt körkort och att det handlar om trafiknykterhetsbrott på grund av alkohol. Böter eller fängelsestraff utdöms även om man får villkor om alkolås, beslutet påverkar inte straffet. Villkortstiden är 1 eller 2 år utifrån en indelning i en högrisk- eller lågriskgrupp. I villkoren ingår bl a regelbundna provtagningar med kort varsel och läkarutlåtande. Enligt nuvarande avgiftsregler finna åtgärderna upptagna i Gula Taxan, se åtgärd Alkolås under bilagan Intyg. Alkolås, permanent system Provtagning inför ansökan Provtagning blodprover Provtagning urinprover Intyg Inkl. moms 1125 kr 838 kr 513 kr 140 Ekonomisk konsekvens Den ekonomiska effekten bedöms som relativt begränsad. Statistik saknas över vilka volymer som påverkas av beslutet. Förändringen bedöms inte föranleda behov av rampåverkan.

10 10(11) Förslag 6. Enhetliga avgifter för vissa åtgärder oavsett var de utförs Förslag Avgift för funktionsundersökning/belastning respektive carotisundersökning fastställs till 10onor när den utförs av annan personal än läkare, oavsett var den utförs i verksamheten. Bakgrund En av de principer som tillämpas vid beslut om nivåer på avgifter inom öppenvård är principen om jämlikhet, samma avgifts ska tillämpas oavsett var den utförs eller vem som konsumerar tjänsten. Två typer av undersökningar har lyfts som exempel på att principen om jämlikhet inte alltid följs, funktionsundersökning/belastning samt carotisundersökning. Funktionsundersökning/belastning Funktionsundersökning eller belastning innebär att man utsätter en viss del av kroppen för någon form av belastning fysiskt, medicinskt eller på annat sätt och kontrollerar resultatet t.ex. svettest eller glukosbelastning. Undersökningen är mer resurskrävande än vanlig provtagning då det kräver personal som gör provtagning och tester med olika tidsintervall. Sker funktionsundersökning på klinisk fysiologi är avgiften 10 och likställs med sjukvårdande behandling. Sker funktionsundersökningen på Kemlab tas ingen utgift ut om remiss finns. Carotisundersökning Carotisundersökning är en ultraljudsundersökning av halskärlen. Sker undersökningen på klinisk fysiologi i Halmstad är avgiften 10 och likställs med sjukvårdande behandling. Sker undersökningen i Varberg utförs den avgiftsfritt på röntgen Ekonomisk konsekvens Den ekonomiska effekten bedöms som relativt begränsad. Statistik saknas över vilka volymer som påverkas av beslutet. Förändringen bedöms inte föranleda behov av rampåverkan.

11 11(11) Förslag 7. Försäljning av kryckkäppar och isdubbar Förslag Avgiften för kryckkäppar respektive isdubbar höjs från 6onor till 7onor styck. Bakgrund Kryckkäppar och isdubbar är försäljningshjälpmedel som kan köpas på alla vårdinrättningar. Priset har under många år uppgått till 6onor styck. Anskaffningspriset har successivt ökat och uppgår nu till 67 respektive 68 kronor per styck. Patentavgiften ska här avspegla självkostnads-/anskaffningspriset. Vid en nationell jämförelse konstateras att priserna varierar från onor till 150 kronor per styck för kryckkäppar. Region Skåne tar ut 7onor, Blekinge 10onor medan det är avgiftsfritt i Västra Götaland. Ekonomisk konsekvens Den ekonomiska effekten bedöms som relativt begränsad. Statistik saknas över vilka volymer som påverkas av beslutet. Förändringen bedöms inte föranleda behov av förändring på verksamheternas anslag. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör Bilaga Patientavgifter 2015

12 Patientavgifter 2015 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) må-sö 00:00-24:00 Specialistläkare inom allmänmedicin (som inte ingår i VVH), vardagar fram till 20:00 Specialistläkare inom allmänmedicin (som inte ingår i VVH), vardagar efter 20:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar Specialistläkare inklusive specialist inom psykiatri (exkl allmänmedicin, exkl inom vårdval Halland) Akutmottagning på sjukhus, dygnet runt Hembesök, närsjukvård må-sö 00:00-24:00 Hembesök, länsvård Hembesök som inte är jour, palliativt konsultteam, där alt är ett besök på spec läkarmottagningen, ex palliativ vård, dialysvård, syrgasbehandling Hembesök i kommunens korttidsboende Hembesök i kommunens särskilda boende för äldre Avgift (kr) exkl moms /30 1:a remissbesök, läkare 1) 10 Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag) Abort-, kirurgisk och sterilisering 30 Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon folkbokförda i Halland; vaccinationer, röntgenundersökningar och friskintyg Amningsmottagning 30 Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5 dgr Arbetsskada 150/30 Avstämningsmöte Barn- och ungdomar t o m 19 år Besök inför inskrivning Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar BUP barn och ungdomspsykiatri BVC barnhälsovård Dagkirurgi 30 Dagsjukvård 150/30 Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan, likställs med sjukvård 150/30 Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras som hälsovård Gula taxan Dödsfall, konstaterande av Faderskapsundersökning Gula Taxan Faktureringsavgift när andra betalsätt finns att tillgå (även för uteblivet besök) 5 Flera besök samma dag för samma åkomma Forskning och läkemedelsstudier Fritt återbesök i öppenvård efter utskrivning från slutenvård för samma sjukdom samma dag Endast en avgift

13 Förstadagsintyg, räknas som sjukvård Försvarsmakten militär utbildning (lag) Habiliteringsverksamhet Hepatit B, efter tillbud med risk för blodsmitta Hepatit C, patient som smittats via svensk sjukvård och har kvarstående kronisk Hepatit C. Även vård som inte har med kronisk Hepatit C att göra. Hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård Hälsokontroller som görs när folkbokförda anhöriginvandrade barn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård Inför inskrivning i sluten vård Inhalation, primärvård Information om journal; syfte att läkare och patient gemensamt går igenom innehållet i patientjournal Konstaterande av dödsfall Kommunens korttidsboende Kommunens särskilda boende för äldre Körkort, indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott Körkortsintyg, förlängning av tidigare utfärdat intyg p g a medicinska skäl MVC kvinnohälsan Organdonation, vård och behandling av organdonator Pneumokocker, återbesök inom 5 dagar p g a luftvägsinfektion Poliklinisk operation Preventivmedelsrådgivning (lag) PSA-undersökning Recept o förskrivning på kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel samt preventivmedel Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom STD, herpes genitalis, kondylom, trichomonas vaginalis infestation och icke gonorrisk uretrit Svalgprov, ordination på t ex övriga familjemedlemmar, daghem eller deltidsförskola Teambedömning Teambesök Telefonkontakt, förlängning av sjukintyg Telefonkontakt, kvalificerad hälso- och sjukvård - en planerad vårdkontakt som ersätter ett mottagningsbesök Telefonkontakt, recept och rådgivning Telefonkontakt, remiss Tvångsvård enl LPT och LRV, öppen vård Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder Ungdomspsykiatrisk mottagning; 1:a besöket Vaccination HPV, flickor Vaccination influensa, av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp Vaccination påssjuka, hörselskadade barn och unga vuxna inom habiliteringsverksamhet 150/30 150/ /30 Räknas som HV enligt Gula taxan /30 150/30 150/30 10 vaccinkostnad vaccinkostnad

14 Vaccination stelkramp, vid sårskada Vårdgivarinitierat besök Öppen vård som direkt leder till sluten vård 1) Remiss till annan läkare på annan vårdnivå eller läkare inom annan specialitet, även till annan läkare med en annan specialitet verksam inom Vårdval Halland. Sjukvårdande behandling (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukv) Sjukvårdande behandling, vård eller behandling som ges p g a sjukdom och som utförs av annan personal än läkare (undantag, se nedan) Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (lag) Abort-, medicinsk Adoptioner, blivande adoptivföräldrar samt syskon folkbokförda i Halland; vaccinationer, röntgenundersökningar och friskintyg Allergitest, länsvård Amningsmottagning Anhållna, häktade, intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Anhörigsamtal Avstämningsmöte Barn- och ungdomar t o m 19 år Barnmorska, primärvård Besök inom 24 timmar, sjukhusens akutmottagningar Blodgivare BUP BVC Dagsjukvård Diabetessköterska, länsvård Diabetessköterska, primärvård Dietist i primärvård o länsvård Distriktssköterska Distriktssköterska, kontroll av urinvägsinfektion Distriktssköterska, primärvård utskrift av recept Distriktssköterska - uteblivet besök Drogtest, rimlig misstanke om drogpåverkan, likställs med sjukvård Drogtest, initierat av myndighet eller arbetsgivare definieras som hälsovård Faderskapsundersökning Faktureringsavgift när andra betalsätt finns att tillgå (även för uteblivet besök) Flera besök samma dag för samma åkomma Forskning och läkemedelsstudier Fotvårdsspecialist, medicinskt betingad Försvarsmakten militär utbildning (lag) Habiliteringsverksamhet Hembesök av sjuksköterska, kurator från länsvård, som inte är jourbesök, palliativt konsultteam, där alt är ett besök på spec mottagningen, ex palliativ vård, dialysvård, syrgasbehandling Hjälpmedel, förskrivning av tekniska hjälpmedel Hjälpmedel, instruktion till anhöriga m fl Hjälpmedel, intyg för anpassning av patientens hemmiljö och arbetsplats 150 /300 / Gula taxan Gula Taxan 5 endast en avgift

15 Hjälpmedel, undersökning, bedömning, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga (sjukvårdande behandling) Hjälpmedel, utprovning och anpassning av tekniska hjälpmedel Hörselvård, exkl besök av teknisk karaktär, såsom service Hörselvård, förskrivning av hör- och synhjälpmedel Inför inskrivning i sluten vård Kurator LSS, råd och stöd (lag) Medicinutdelning Mellanliggande labbesök MVC MVC uteblivet besök vid födelsekontrollerande åtgärder Oftalmologasistent/Ögonsjuksköterska Organdonation, vård och behandling av organdonator Ortoser PPD och BCG för personal som ska arbeta inom regionen Preventivmedelsrådgivning (lag) Psykoterapeut i primärvård, länsvård och inom psykiatri Rehabcoach Rehabiliteringspersonal, t ex arbetsterapeut, kiropraktor, logoped, naprapat Remissbesök, ev, till sjukvårdande behandling 1:a remissbesök till medicinsk service från företagshälsovård Sjuksköterska, primärvård Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom Syncentralsverksamhet, exkl besök av teknisk karaktär såsom service Särskilt livsstilsstöd (gäller t ex tobaksbruk, alkoholfrågor, övervikt samt brist på fysisk aktivitet) hos distr sköt, sjuksköt o undersköterska Teambesök Tvångsvård enl LPT och LRV, öppen vård Undersökning efter sjukhusvistelse som tillhör slutenvården Undersköterska, primärvård Ungdomsmottagning, 13 till och med 23 års ålder Ungdomspsykiatrisk mottagning år, 1:a besöket Viktkontroll Vårdgivarinitierat besök Exempelvis funktions-us och carotis-us, lika avgift oavsett var den utförs i verksamheten Tandvård för vissa grupper (ingår i högkostnadsskyddet, öppen sjukv) Vissa särskilda patientgrupper har rätt att få tandvård till en kostnad som motsvarar landstingets patientavgifter för öppen sjukvård Oral kirurgi och motsv Allmäntandläkare Tandhygienist

16 Hälsovård (ingår ej i högkostnadsskyddet) Gynekologisk cellprovskontroll Graviditetstest (fr o m kalenderåret som kvinnan fyller 21 år) Mammografi Pulsåderbråck i buken hos 65-åriga män Årlig influensavaccination och pneumokockvaccination, riskgrupper Övrig hälsovård (Gula Taxan) Grupptaxa 1 Grupptaxa 2 Grupptaxa 3 Grupptaxa 4 Grupptaxa 5 (timtaxa), 293 kr/timme Asylsökande och tillståndslösa Öppen vård (vuxna, vård som inte kan anstå) Läkarbesök närsjukvård o länssjukvård 1:a remissbesök Akutmottagning på sjukhus Specialistbesök, patient har ej remiss Mellanliggande labbprover Sjukvårdande behandling Planerad öppenvård Barn och ungdomar t o m 19 år, läkarbesök o sjukvårdande behandling (all vård) Läkarutlåtande om hälsotillstånd för asylsökande Sluten vård Barn, ungdomar och vuxna Bosatta i utlandet Nordisk medborgare, nödvändig vård EU-medborgare, nödvändig vård Medborgare i konventionsland, akut/nödvändig vård Svensk medborgare utanför EU o konvländer, akut vård för ovanstående gäller krav på giltiga intyg Övriga grupper Se Avgiftshandboken för fullständiga regler plus vaccinkostnad kr/ kr utomlänsprislista Timtaxa vanlig patavgift vanlig patavgift vanlig patavgift vanlig patavgift utomlänsprislista

17 Hjälpmedel Kryckor,dubbar per st (ingår ej i högkostnadsskyddet) Tens-apparat, hyresavgift/mån (ingår i högkostnadsskyddet) Inkontinensartiklar, personer med serviceinsatser från kommunen 7 10 Sluten hälso- och sjukvård (ingår ej i högkostnadsskydd) Avgift per vårddag Barn och ungdom 0 19 år 20 uppräkning enl. HSL f.n. 10 Yngre än 40 år med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning, halv avgift de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle 5 Försvarsmakten militär utbildning uppräkning enl. HSL 10 Smittskyddslagen, allmänfarlig sjukdom uppräkning enl. HSL 10 Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag). (avseende personer som inte är folkbokförda i Sverige debiteras Kriminalvården hela vårdkostnaden) Asylsökande Tvångsvårdade enl (LPT och LRV) Tvångsvårdade enl (LPT och LRV) i annat landsting Högkostnadsskydd, öppen sjukvård Nationellt högkostnadsskydd, som fastställs av riksdagen, ger patienten ett skydd för sjukvårdskostnader över en 12-månadersperiod, uppräkning enligt HSL, möjlighet att fr.o.m förköpa frikort Månadsbaserat högkostnadsskydd för folkbokförda i Halland. Högkostnadsskyddet gäller för den enskilde patienten f.n /kalendermånad Moms Landstingsfullmäktige fastställer patientavgifter exkl moms. På vissa tjänster tas moms ut med 25 %. Det är syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan. Tjänster som inte syftar till att skydda, bevara eller återställa hälsan är momsbelagda. Avgiften inkl moms kan förändras om staten beslutar om förändrat regelverk/momssats Sjukresor Egenavgift enkel resa, kollektivtrafik Egenavgift enkel resa, taxi Egenavgift enkel resa, egen bil Motsv. 2 zoner enl Hallandstrafikens prislista m Reskort, f.n. 34 kr 8 Motsv. 4 mils körning, f.n. 59 kr Regionens sjukreselinjer 80 % av angivet belopp i (1999:1229) Milersättning, egen bil per km inkomstskattelag 16 kap 27, 14,8 Högkostnadsskydd egenavgifter (frivillig åtgärd från Region Halland) 20 x avgift för taxi 1 60

18 Övrigt (ingår ej i högkostnadsskyddet) Mat och logi på sjukhusens BB-avdelningar för anhöriga, avgift per påbörjat dygn (260 resp. 13 inkl moms) Ekonomisk kompensation till patient vid inställd vård Journalkopior, RF 33/12 Omhändertagande av avlidna - bårtransporter Projektgrupper Avgift för uteblivet tidsbeställt individuellt besök inkl första remissbesök fr.o.m distriktssköterska inom närsjukvård och vid födelsekontrollerande åtgärder Väntetid mer än 30 min Avgiftsfria hälsokontroller inför praktik för elever i vårdutbildning 208 kr/vuxen, 104 kr/barn Olika ersättningar 1-9 sidor, 10 sidor, 5 För varje sida utöver 10 sidor är avgiften 2 kr faktisk kostnad fastställs av resp driftsnämnd olika avgifter beroende på typ av besök återbetalning av patientavgift enligt särskilda regler

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011 Sveriges Kommuner och Landsting 000103 2011 01 12 Vårt dnr 11/0136 Avd tör vård och omsorg Sektionen tör hälso och sjukvård Hasse Knulsson Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011 Landstingens kanslier,

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-10-27 Reviderad 2015-08-10 Innehållsförteckning 1. Allmänt om regelverket...

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar HSN 2009-03-17 p 13 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0611-1828 Handläggare: Fredrik Persson Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Landstingets kansli 2009-02-27 AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Innehållsförteckning 1. Patientavgifter i öppen

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2. Intygets syfte Sidan 2. Utfärdande av intyg Sidan 2. Betalning Sidan 3. Udda intyg Sidan 3

Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2. Intygets syfte Sidan 2. Utfärdande av intyg Sidan 2. Betalning Sidan 3. Udda intyg Sidan 3 2010-08-25 Flik 08 Intyg Innehåll Intygsavgifter Sidan 2 Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2 Intygets syfte Sidan 2 Utfärdande av intyg Sidan 2 Betalning Sidan 3 A-märka intyg Sidan 3 Udda intyg Sidan

Läs mer

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården KKV2000, v1.1, 2010-05-05 2011-05-13 Dnr 314/2011 1 (8) Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården S2009/5070/FS Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes januari 2009

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 Kerstin Pettersson

Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 Kerstin Pettersson Kerstin Pettersson Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 1 ALLMÄNT... 1 Grundläggande begrepp I avgiftshänseende skiljer man på... 1 Identitetskontroll... 1 Rutiner för att skydda den personliga integriteten

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg Det varierar! Översikt ersättning inom vårdval ffa primärvården Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Priser för intyg och utlåtande

Priser för intyg och utlåtande Priser för intyg och utlåtande I nedanstående förteckning redovisas Region Skånes prislista över vissa utlåtande, intyg. Förteckningen gäller för samtliga patientgrupper oavsett nationalitet, bosättningsort/land

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2010. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2010. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2010 för vårdgivare Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Avgifter som rör

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer