Patientavgifter 2012 INLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientavgifter 2012 INLEDNING"

Transkript

1 1 (18) Patientavgifter 2012 INLEDNING Sedan den 1 januari 1991 bestämmer sjukvårdshuvudmännen själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet innebär att de sammanlagda patientavgifterna för hälso- och sjukvård samt för viss tandvård, för en person under ett år inte får överstiga det högsta avgiftstak som staten fastställt. Sjukvårdshuvudmännens beslut om patientavgifter och högkostnadsskydd gäller också för privata vårdgivare som är verksamma i länet med avtal eller som är verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för sjukgymnastik. Från och med 1992 har sjukvårdshuvudmännen tagit över försäkringskassornas ansvar för avdrag för sjukhusvård för sjukförsäkrade patienter. Sjukavdraget har därmed förvandlats till en sjukvårdsavgift för sluten vård. Avgiften har sedan 1998, enligt statens beslut, varit högst 8onor per vårddag. Landstingsfullmäktige vill inledningsvis understryka att det endast är fullmäktige som med stöd av 26 i hälso- och sjukvårdslagen har rätt att fatta beslut om vårdavgifter. SYFTE Landstingsfullmäktige vill slå vakt om utsatta grupper och högkonsumenter av vård. Innan någon form av högkostnadsskydd infördes hade landstinget en mängd regler om avgiftsbefrielse eller avgiftslindring för att värna om dessa grupper. Införandet av högkostnadsskydd, och särskilt förändringen med anledning av läkemedelsreformen, innebär att förenklingar i avgiftssystemet ska eftersträvas. Fullmäktige anser att högkostnadsskyddet är det instrument som landstinget i första hand ska använda för att värna om utsatta grupper. Patientavgifterna ska: vara ett stöd för den sjukvårdsstruktur som eftersträvas. Avgifterna är ett sätt att prioritera i enlighet med riksdagens prioriteringar inom hälso- och sjukvården ge inkomster till huvudmannen

2 2 (18) STRATEGIER Landstingets principer för patientavgifter är: Enkelhet. Avgifterna ska präglas av en enkelhet som innebär att organisationen kan förstå och hantera avgifterna enligt fastställda beslut. Begriplighet. Avgifterna ska präglas av begriplighet, som innebär att det system som är konstruerat för att ta ut patientavgifter är begripligt och kommunicerbart gentemot medborgarna. Rättvisa. Avgifterna ska präglas av HSL 26; patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen ska behandlas lika. Med detta menas bl a god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Målet är att patientavgifterna ska vara stabila över en längre tid. NYHET 2012 Samtliga föräldrar till spädbarn ska erbjudas en utökning av barnvaccinationsprogrammet med vaccinering mot Hepatit B. Tillhör barnet inte riskgrupp så betalas merkostnaden för det vaccin som innehåller Hepatit B vaccin. Bidrag till peruk för barn och ungdom till och med 19 års ålder som har ett permanent behov av peruk höjs från nuvarande 6 00onor per person och kalenderår till 12 00onor per person och kalenderår. Bidrag till peruk är inklusive moms. Nyheten beskrivs närmare under nedanstående avsnitt om rapportering. RAPPORTERING Vaccination mot Hepatit B I många länder är Hepatit B vanlig. Sjukdomen kan ge långvariga besvär och en del kan få en allvarlig kronisk form av leversjukdom. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar sedan 1991 allmän vaccinering mot Hepatit B i syfte att förhindra sjukdomen. En rekommendation som de flesta länder valt att följa. Sverige är ett av få länder som har valt att vaccinera endast de som har en ökad risk för Hepatit B sjukdom.

3 3 (18) I Västerbotten erbjuds spädbarn med ökad risk för Hepatit B-sjukdom kostnadsfri vaccination på BB och/eller barnavårdscentralen (BVC). Detta är aktuellt om en förälder har smittsam Hepatit B eller om den ena eller båda föräldrarna kommer från land där Hepatit B är vanligt förekommande. Smittskyddsinstitutet har fastställt vilka grupper av barn detta är. I Västerbotten har ca 11 % av alla barn en ökad risk för Hepatit B-sjukdom. Inom regeringskansliet pågår en beredning av betänkandet Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SOU 2010:39). Inför 2012 har en prövning av egenavgiftens storlek för Hepatit B vaccin för barn som inte tillhör riskgrupp efterfrågats. Permanet behov av peruk Från och med år 2009 infördes nuvarande bidrag med 6 00onor till personer med permanent behov av peruk. Beslutet omfattade alla personer med ovanstående behov - oavsett ålder. Sedan bidraget infördes har det framförts synpunkter om att barn och ungdomar som regel har ett större behov fler peruker än vuxna. Skälet till detta är bl.a att barn och ungdomar befinner sig i en väldigt känslig ålder när det gäller sina hårproblem, har sämre ekonomi och i många fall deltar i aktiviteter som ger onormalt slitage på sin peruk. Inför 2012 har en prövning av bidragets storlek efterfrågats för barn och ungdom till och med 19 års ålder. Avgifter 2012 Mot bakgrund av fullmäktiges principbeslut avseende syfte och strategier görs följande förändring av avgifter: Samtliga föräldrar till spädbarn ska erbjudas en utökning av barnvaccinationsprogrammet med vaccinering mot Hepatit B. Tillhör barnet inte riskgrupp så betalas merkostnaden för det vaccin som innehåller Hepatit B vaccin. Bidrag till peruk för barn och ungdom till och med 19 års ålder som har ett permanent behov av peruk höjs från nuvarande 6 00onor per person och kalenderår till 12 00onor per person och kalenderår. Bidrag till peruk är inklusive moms. I övrigt ska nuvarande avgifter och befrielser gälla.

4 4 (18) BEMYNDIGANDEN OCH UPPDRAG TILL STYRELSEN Landstingsfullmäktige har tidigare gett landstingsstyrelsen nedanstående bemyndiganden respektive uppdrag: Bemyndiganden Patientavgifter för viss tandvård: Styrelsen bemyndigas att fastställa ersättningen till vårdgivare för nödvändig tandvård och tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling. Styrelsen bemyndigas att fastställa erforderliga tillämpningsregler. Tandvårdstaxan: Styrelsen har rätt att fatta beslut om förändringar i folktandvårdens tandvårdstaxa när det bedöms motiverat. Dessa beslut ska ligga inom ramen för fullmäktiges inriktningsbeslut. Remissregler: Styrelsen har rätt att fatta beslut om förändrade remissregler när så krävs. Icke genomförda besök och behandlingar: Styrelsen har rätt att vid behov precisera reglerna. Gula Taxan: Styrelsen har rätt att fatta beslut om förändringar i Gula Taxan när det bedöms motiverat. Dessa beslut ska ligga inom ramen för fullmäktiges beslut om grupptaxor. Ersättning för resekostnader: Styrelsen har rätt att fastställa ersättningsreglerna för sjukresor förutom egenavgiftens storlek samt vilka patientgrupper som får reseersättning utan avdrag för egenavgift. Avgifter i sluten vård: Styrelsen har rätt att fastställa de eventuella regeländringar för avgiftsuttaget som kan krävas mot bakgrund av vad som sägs i överenskommelserna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om ersättning för hälso- och sjukvård m m (Dagmar).

5 5 (18) AKTIVITETER Landstingsfullmäktige beslutar att under 2012 ta ut patientavgifter för öppen hälso- och sjukvård m m enligt underbilaga A, patientavgifter för viss tandvård enligt underbilaga B.

6 6 (18) PATIENTAVGIFTER I ÖPPEN VÅRD UNDERBILAGA A Följande patientgrupper är undantagna från kravet på remiss: Patienter som söker inom primärvård och närsjukvård Patienter som söker psykiatrisk vård Patienter vars sjukdomar faller under smittskyddslagen Prickmottagning vid hudklinik och hos privatpraktiserande specialist med avtal Kvinnor med gynekologiska besvär Bröstmottagning Barn under ett år Patienter som söker för sexuellt överförbara sjukdomar Patienter som söker till sjukgymnast med offentlig finansiering Läkarvård Läkarbesök inom primärvård och närsjukvård (exkl medicinklinikerna och akuten) Specialist i öppen vård (annan än inom närsjukvård) Akuta remissbesök hos specialist Remissbesök till poliklinisk röntgen / poliklinisk utredning vid klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi Undantag: Vid slutenvård, akutmottagning, akuta besök (LTF , LTF ) Remissbesök till laboratorieundersökning i nära anslutning till läkarbesök Läkarbesök vid akutmottagning och på jourtid Hembesök av läkare i kommunernas särskilda boendeformer/eget boende Receptförskrivning utan samband med besök. Förskrivning utan dröjsmål debiteras som för mottagningsbesök Receptförskrivning/förlängning av recept (utan samband med besök) i kommunernas särskilda boendeformer. Hemsjukvårdsbesök i ordinärt boende.

7 7 (18) Sjukvårdande behandling Med sjukvårdande behandling menas sådan vård som utförs av annan sjukvårdsutbildad vårdgivare än läkare. Exempel på sådan vårdgivare är: sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, leg psykoterapeut, dietist, kurator, hörselvårdsassistent, stomiterapeut, audionom, logoped, fotvårdsterapeut m fl. Öppen vård på vårdenhet. Med öppen vård avses vård där vårdgivaren personligen träffar patienten Öppenvårdsbesök i patientens bostad eller liknande. Gäller även vid t.ex akut sjukdom hos patient som erhåller hemsjukvård, men där besöksorsaken inte omfattas av vård- och omsorgsplanen Hembesök som är initierat av vårdpersonal Hemsjukvårdsbesök som är föranledd av åtgärd/insats som har föregåtts av vård- och omsorgsplanering Avancerad hemsjukvård som ett komplement till sjukhusvård där ansvaret för åtgärd/insats innehas av AHS-team eller motsvarande kompetens inom primärvården Utredning hos audionom Utprovning och anpassning av hjälpmedel Laboratorieprovtagning (utan koppling till läkarbesök) Receptförskrivning utan samband med besök. Förskrivning utan dröjsmål debiteras som för mottagningsbesök

8 8 (18) Avgiftsbefrielser - Remitterad laborationsundersökning i nära anslutning till läkarbesök - Remitterad röntgenundersökning vid slutenvård, besök vid akutmottagning samt övriga akuta besök - Besök vid barnavårds- och mödravårdsmottagning (BVC och MVC) - Specialistmödravård - Besök på ungdomsmottagning - Barn och ungdom till och med 19 år - Barn- och ungdom som får insatser inom habiliteringsområdet - Avancerad hemsjukvård - Hemsjukvård i ordinärt boende - Hembesök initierat av vårdpersonal - Hembesök i kommunernas särskilda boendeformer - Receptförskrivning/förlängning av recept för patienter i kommunernas särskilda boendeformer - Receptförskrivning/förlängning av recept utan samband med besök - Besök hos/av patienter som är psykiskt funktionshindrade - Antabusbehandling - Påfyllning av tablettdosett - Injektion av psykofarmaka - Sårvårdsmedel m m till långtidssjuka - Inkontinensartiklar - Gynekologiskt cellprov i åldersgrupperna 23 och 26 år.

9 9 (18) Ersättning i samband med donatorsutredning/donation av organ eller vävnad Ett särskilt högriskskydd för levande donatorer har införts från och med den 1 januari 2002 för levande donatorer av organ och vävnader i samband med donationsingrepp eller utredning om sådant ingrepp. En levande givare under utredning och i samband med donation kan vara sjukskriven och erhålla sjuklön från sin arbetsgivare från första dagen. Skyddet medför att donatorns arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den enskilde får ersättning för den första dagen i en sjukperiod. Landstinget ersätter den del av det faktiska inkomstbortfallet som ej ersätts av försäkringskassan med belopp motsvarande mellanskillnaden mellan dennes ordinarie inkomst och försäkringskassans ersättning. Överstiger ersättningen 7,5 gånger basbeloppet ska ersättningen ske enligt särskild prövning. Landstinget betalar den faktiska resekostnaden. Landstinget ersätter eventuella besöksavgifter i samband med undersökning inför en donation liksom för de efterkontroller som behövs med anledning av donation. Landstinget ersätter övriga verifierade merkostnader som uppstår med anledning av utredning/undersökning och donation. Ej genomförda besök och behandlingar Om vårdgivaren inställer besök vid vårdinrättning och patienten ej blivit meddelad inom skälig tid ska patienten hållas skadefri för personliga utlägg. Patienten ska informeras om rätten att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst (sjukpenninggrundande inkomsten) samt reseersättning. Patienten ska lämna räkningsunderlag till mottagningen/kliniken. Räkningen som styrks av mottagningen/kliniken skickas till lönekontoret i de fall ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå. Kostnaderna påförs basenheten. Om en patient inte avbeställer sitt bokade/avtalade besök för sjukvårdande behandling inom skälig tid får patienten efterdebiteras med 10onor. Gäller det uteblivande från läkarbesök inom den specialiserade sjukvården får patienten efterdebiteras med 30onor. Patienter som uteblir från avtalat läkarbesök vid hälsocentral, psykiatri, rehabcentrum, beteendemedicin, stressrehabilitering, arbets- och miljömedicin samt hos privat läkare inom psykiatri eller allmänmedicin som har avtal med landstinget får patienten efterdebiteras med 20onor.

10 10 (18) Patienter som uteblir från behandlingsperiod vid Sorselegården får debiteras utebliven avgift med 50onor. Patienter som uteblir utan att avbeställa bokat besök vid röntgen, kan efterdebiteras med 20onor. Röntgenmottagningen kommer att skicka räkningen, när man förvissat sig om att patienten inte avbeställt besöket. Om patienten avbeställer röntgenbesöket vid annan mottagning än röntgen är det viktigt att detta meddelas till röntgenmottagningen. För att kunna debitera för uteblivet besök krävs att patienten är informerad om- och har förstått ovanstående regler. Gäller även barn- och ungdomar till och med 19 år. Vid uteblivet besök för barn och ungdomar till och med 17 års ålder (myndig vid 18 år) ska efterdebiteringen ske till målsman. Frikort gäller inte vid uteblivna besök. Om godtagbart skäl till uteblivandet kan lämnas, så sker ingen efterdebitering. IVF-behandling i samband med äggdonation Landstingsstyrelsens beslut , 169. In vitro fertilisering (IVF) är sedan tidigare en medicinskt accepterad metod för behandling av ofruktsamhet, infertilitet. Genom riksdagsbeslut är äggdonation tillåten i Sverige från den 1 januari Donatorn ersätts för kostnader enligt samma regler som övrig donation (Se ovan). Par som uppfyller de medicinska kraven för en IVF/ICSI-behandling eller äggdonation ska erbjudas en (1) fullskalebehandling och en frystransfer om behandling gett möjlighet till fryst embryo.

11 11 (18) Rabatt på influensa- och pneumokockvaccin Landstinget följer aktuella rekommendationer från centrala smittskyddsmyndigheter (för närvarande Socialstyrelsen) om vilka grupper som bör erbjudas rabatterad influensavaccination på grund av att de löper ökad risk för allvarliga sjukdomsförlopp. Den enda kostnad dessa personer ska betala är den gällande kostnaden för vaccinet. Rabatten ska gälla under tre (3) månader från den nationella vaccinationskampanjens första dag. Högkostnadsskyddet För år 2012 ska högkostnadstaket för öppen hälso- och sjukvård inklusive viss tandvård vara högst den summa som staten fastställt.

12 12 (18) VÅRD UTOM LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING (AFL) Sjukvårdshuvudmannen kan ta ut avgifter även för åtgärder som ligger utanför lagen om allmän försäkring (AFL). Det gäller bland annat för åtgärder av förebyggande karaktär såsom hälsoundersökningar, vaccinationer samt vissa intyg med mera. Denna typ av avgifter, som inte ingår i högkostnadsskyddet, finns samlade i den så kallade "Gula taxan". Mammografiscreening, Aortascreening och gynekologiskt cellprov Egenavgift: Not: Gynekologiskt cellprov: 10onor 10onor (från tredje årskullen i screening, dvs 29 års ålder). Avgiften är utom AFL och berättigar inte till stämpel i högkostnadskort eller reseersättning. Hälsoundersökning (tidigare Västerbottensprojektet) Egenavgift: 10onor Avgiften är utom AFL och berättigar inte till stämpel i högkostnadskort eller reseersättning. Sterilisering Den som på egen begäran steriliseras, får betala en egenavgift på 7.00onor inkl mottagningsbesök och uppföljning. Rådgivning i samband med sterilisering är kostnadsfri. En patientavgift som baseras på självkostnad tas ut för reoperation av steriliserade. Avgiften är utom AFL och berättigar inte till stämpel i högkostnadskort eller reseersättning.

13 13 (18) Gula taxan Grupp Taxa /tim 1), avser annan vårdgivare än läkare /tim 2), avser läkares arbetsinsats 1) = Timtaxa, varav 175 kronor gäller per påbörjad period av 15 minuter. OBS! avser intyg som självständigt utfärdas av annan vårdgivare än läkare. 2) = Timtaxa, varav 375 kronor gäller per påbörjad period av 15 minuter. OBS! avser läkarens arbetsinsats, priset inkluderar utskrift av intyg. Fastställda grupptaxor gäller vissa definierade åtgärder där en enhetlig taxa i länet bedöms lämplig. För övriga åtgärder/behandlingar som ligger utom AFL, dvs inte är att hänföra till sjukvårdande behandlingar, ska avgifter tas ut som är baserade på självkostnad. Anhörigas avgifter Personlig assistent jämställs med anhörig. Vårdavdelning eller motsvarande Anhörig till barn och ungdom till och med 19 års ålder kan övernatta kostnadsfritt på vårdavdelning eller motsvarande. Måltider får intas i personal- eller patientmatsal till gällande kostpris. Anhörig till övriga patienter kan, om utrymme finns och efter samråd med läkare, övernatta kostnadsfritt på vårdavdelning eller motsvarande. Måltider får intas i personal- eller patientmatsal till gällande kostpris. BB-avdelningar Anhörig får efter samråd med läkare och om utrymme finns övernatta kostnadsfritt vid BB-avdelningar. Måltider får intas till gällande kostpris.

14 14 (18) Behandlingshem inom psykiatrin Anhörig, får efter samråd med läkare, övernatta kostnadsfritt. Måltider får intas till gällande kostpris. Björkgården och Sorselegården Anhörig, får efter samråd med läkare, övernatta kostnadsfritt. Måltider får intas till gällande kostpris. Hotell Björken - Allmänt Anhörig/samboende till vuxen betalar kost och logi vid vistelse på Hotell Björken. För anhörig till barn och ungdom till och med 19 års ålder ersätter landstinget logi och frukost. Övriga landsting ersätter enligt sina regler. Hotell Björken Familjeboende Norrlandstingens regionförbund har vid sammanträde den 14 september 2005 ( 50) beslutat att landstingen i norra sjukvårdsregionen står för boende inkl frukost på Hotell Björken för patienten och två föräldrar samt gratis boende och frukost för syskon oavsett ålder. Beslutet avser svårt sjuka barn inom hjärt-, neonatal- och onkologivården.

15 15 (18) ERSÄTTNING FÖR RESEKOSTNADER I ÖPPENVÅRD Beslut har fattats i särskild ordning. Se LTF beslut

16 16 (18) AVGIFTER I SLUTEN VÅRD Vårdavgiften är 8onor per dag oavsett inkomst, men med ett maxkostnadstak på 1.20onor per 30-dagarsperiod. -Undantag för person med hel aktivitetsersättning/sjukersättning under 40 år som betalar halv avgift, dvs 4onor per dag. - Undantag för person som är anhållen, värnpliktig eller vårdas med anledning av allmänfarlig sjukdom (smittskyddslagen) som inte betalar någon avgift. - Undantag för barn- och ungdomar till och med 19 års ålder som inte betalar någon avgift. För år 2012 ska vårdavgiften i slutenvården vara högst den summa som staten fastställt. AVGIFTER INOM BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRDEN Tandvård för barn- och ungdomar som fyller högst 19 år (SFS 1985:23) är kostnadsfri. Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt de grunder som landstinget bestämmer. Uteblivna, avtalade besök debiteras med 10onor. Bortslarvad avtagbar tandställning debiteras med 20onor. Den tandvård som inte faller inom fastställda indikationsområden ska debiteras enligt tandvårdstaxan. Grundbelopp utgår inte från försäkringskassan före 20 års ålder.

17 17 (18) UNDERBILAGA B PATIENTAVGIFTER FÖR VISS TANDVÅRD Berörd personkrets Reglerna omfattar följande personer och tandvårsbehov: Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Berörda personer bor i kommunens särskilda boenden. Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet, (hemsjukvård). Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) oavsett boendeform. Personer bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård, omsorg eller service som personerna ovan. Dessa personer ska erbjudas såväl uppsökande verksamhet med bedömning av munhälsotillstånd, som nödvändig tandvård. Den nödvändiga tandvården ska kunna erhållas oavsett bedömning av munhälsotillståndet gjorts eller ej. Vården får sökas hos valfri vårdgivare. Landsting och kommun identifierar gemensamt de individer som ska omfattas av förmånerna. Aktuella vårdgivare Personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid Personer som erhåller vissa oralkirurgiska insatser som kräver sjukhusets resurser Tandläkare inom folktandvården Tandläkare vid sjukhusens tandvårdsavdelningar/motsv (oralkirurgi, röntgen, sjukhustandvård) Privattandläkare, oavsett organisationsform Tandhygienister inom folktandvården Privata tandhygienister, oavsett organisationsform I det följande benämns tandläkare och tandhygienister vårdgivare. Patienten har rätt att välja vårdgivare för den tandvård som landstinget är betalningsansvarig för. Landstinget utger ersättning såväl till folktandvården och annan landstingsdriven tandvård som till privat vårdgivare. Privatpraktiserande vårdgivare måste vara förtecknade hos försäkringskassan för att kunna få ersättning från landstinget. Ersättning kan även ges för tandvård som ges i annat landsting.

18 18 (18) Följande patientavgifter gäller: Bedömningen av munhälsotillståndet vid uppsökande verksamhet Allmäntandläkare Privattandläkare Tandläkare med specialist kompetens Tandhygienist Akuta remissbesök hos specialist Remissbesök till röntgen- och laboratorieundersökningar Tandläkarbesök på jourtid Hembesök i eget boende/kommunernas särskilda boendeformer Receptförskrivning/förlängning (utan samband med besök) Receptförskrivning/förlängning (utan samband med besök) i kommunernas särskilda boendeformer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 98 Patientavgifter inom hälso- och sjukvården 2016 RS150168 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Avgiftsbefriad vård. Innehåll

Avgiftsbefriad vård. Innehåll DATUM Flik 01 Avgiftsbefriad vård Innehåll 1. Avgiftsbefrielse - myndighetsbeslut LSS-lag om stöd och service sidan 2 Häktade, anhållna sidan 2 Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

Information inför 2009

Information inför 2009 Datum 2008-12-17 Ekonomiservice, Lars Kolmodin Läkare i Halland anslutna genom lagen om läkarvårdsersättning Information inför 2009 Förändringar i förordningen Regeringen beslutade 2008-11-20 om förändringar

Läs mer

Law (1985-125) on dental service

Law (1985-125) on dental service SFST Law (1985-125) on dental service Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

Kapitel 3 Läkarvård, sjukvårdande behandling avgiftshandboken

Kapitel 3 Läkarvård, sjukvårdande behandling avgiftshandboken 1(31) Kapitel 3 Läkarvård, sjukvårdande behandling avgiftshandboken Kapitel 3 Läkarvård, sjukvårdande behandling avgiftshandboken... 1 3 Läkarvård, sjukvårdande behandling samt laboratorie- och röntgen-undersökningar...

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61

Kommittédirektiv. Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61 Kommittédirektiv Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-387 82 Riktlinjer för hantering då etableringar/vårdavtal avslutas Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar att rubricerade

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun 2015 1 Innehåll Nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg 3 Olika alternativ för äldreboende i Överkalix 4 Avgifter för de olika

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Bilaga Ersättning 2016

Bilaga Ersättning 2016 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2016 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Riktlinjer för hälsokontroller, intyg, vaccinationer m m

Riktlinjer för hälsokontroller, intyg, vaccinationer m m Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (8) Riktlinjer för hälsokontroller, intyg, vaccinationer m m Taxebeloppen gäller oavsett ålder, det vill säga barn och ungdomar betalar samma belopp som

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom landstingskommunal verksamhet med uppdragssjukvård, fertilitetsbehandling på den allmänna

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

Bilaga Ersättning 2015

Bilaga Ersättning 2015 Diarienr1 (15) Bilaga Ersättning 2015 Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Bra att veta om hälso- och sjukvård i Västerbotten 2007

Bra att veta om hälso- och sjukvård i Västerbotten 2007 Bra att veta om hälso- och sjukvård i Västerbotten 2007 Spara broschyren! Här hittar du översiktlig information om hälso- och sjukvården i Västerbottens län. Du kan läsa om de rättigheter som gäller i

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22 Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22 1 1 Bakgrund... 3 2 Ny ersättningsmodell... 3 3 Ersättning... 4 3.1 Fördelning...4 4 Generell ersättning... 4 4.1 Vårdpeng...4 4.1.1

Läs mer

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm HSN 2008-03-17 p 11 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0902-0160 Handläggare: Said Mousavi Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (21) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD LeS; 2009-05-24; 14:39 et för utomlänsvård... 3 1 Avtalets omfattning... 3 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget... 3 3 Akut- och förlossningsvård

Läs mer

Välkommen till Örebro läns landsting

Välkommen till Örebro läns landsting Välkommen till Örebro läns landsting 1 Här finns vi Norge Finland Danmark Sverige Örebro län ligger mitt i Sverige. Från Örebro är det är ca 20 mil till Stockholm och ca 30 mil till Göteborg. Fakta om

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:97

Regeringens proposition 2006/07:97 Regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Prop. 2006/07:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:62 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2013-08-27 28 B Asylsökande samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

En tidning från Landstinget Västernorrland. Våren 2016. Spara. tidningen! Vårdguide 2016. - bra att veta om hälsa och vård i Västernorrland

En tidning från Landstinget Västernorrland. Våren 2016. Spara. tidningen! Vårdguide 2016. - bra att veta om hälsa och vård i Västernorrland En tidning från Landstinget Västernorrland Våren 2016 Spara tidningen! Vårdguide 2016 - bra att veta om hälsa och vård i Västernorrland LEDARE NOTISER Ansvarig utgivare: Erika Jakobsson. Medarbetare i

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Vårdavgifter Hälso- och sjukvården på Gotland 2016

Vårdavgifter Hälso- och sjukvården på Gotland 2016 Vårdavgifter Hälso- och sjukvården på Gotland 2016 Primärvård Avgiftsbelagda vårdkontakter Besök hos läkare Telefonkontakt med läkare Telefonkontakt med annan vårdpersonal om telefonrecept Besök hos annan

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:64

Regeringens proposition 2008/09:64 Regeringens proposition 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. Prop. 2008/09:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 november 2008 Maud Olofsson

Läs mer

Patientavgifter 2012 respektive 2013

Patientavgifter 2012 respektive 2013 Patientavgifter 2012 respektive 2013 Introduktion Föreliggande uppdrag omfattar specialistvård, akutmottagning samt primärvård. Beslut om införande av de nya avgifterna föreslås gälla 1 augusti 2012 för

Läs mer

Vårdcentralen Kolmården

Vårdcentralen Kolmården Vårdcentralen Kolmården Välkommen till Vårdcentralen Kolmården Öppettider: 07.45-17.00 Alla besök till läkare och distriktssköterska förbokas genom telefonsamtal med sjuksköterska. Sjuksköterskorna tar

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-09. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-09. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-09 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Ny ordning för nationella vaccinationsprogram Enligt

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Remiss svar BLF - FoHM 00076-2016-113 1

Remiss svar BLF - FoHM 00076-2016-113 1 Barnläkarföreningens arbetsgrupp för vaccinationer tackar för möjligheten att yttra sig angående de vaccin som är aktuella i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet. Att man omvandlar tidigare

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-09-26

Nyheter i korthet 2014-09-26 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 september. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Kostnadsfria läkemedel för barn

Kostnadsfria läkemedel för barn Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m.

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Lagrådsremiss Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 april Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2016 VÅRDGUIDE 2016 DIN GUIDE TILL VÅRD OCH TANDVÅRD REGIONEN SATSAR UTVECKLAR HELA JÖNKÖPINGS LÄN

EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2016 VÅRDGUIDE 2016 DIN GUIDE TILL VÅRD OCH TANDVÅRD REGIONEN SATSAR UTVECKLAR HELA JÖNKÖPINGS LÄN EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2016 VÅRDGUIDE 2016 DIN GUIDE TILL VÅRD OCH TANDVÅRD rätt hjälp på rätt plats ronnie FICK råd PÅ VÅRDCENTRALEN REGIONEN SATSAR UTVECKLAR HELA JÖNKÖPINGS LÄN Ryggont

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

privatvård när du behöver den

privatvård när du behöver den TRYGGHET SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD PENSION BANKTJÄNSTER privatvård när du behöver den innehåll inlednin 5 Skandia Privatvård tre försäkrin ar Skandia Privatvård 6 fakta och tjänster Skandia Privatvård

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård

Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (5) 2012-05-22 p 9 Handläggare: Maria State Yttrande över motion 2011:40 av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd

Läs mer

Patientlag. Patientmaktsutredningen. Ingångsvärden

Patientlag. Patientmaktsutredningen. Ingångsvärden Patientlag Ingångsvärden Hälso- och sjukvårdslagen (1982) Likvärdig vård Remissregler Nordisk lagstiftning Rättighetslagstiftning? Bo arbeta resa Barn som patienter Beslutsoförmögna Människans tre eviga

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:7

Regeringens proposition 2011/12:7 Regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Prop. 2011/12:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun.

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Hemsjukvårdspatienten där samverkan krävs Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne:

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) med anledning av skr. 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling 2007-03-28 Dnr 07/1164 1 (10) Avd för Vård och Omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om handikappersättning och vårdbidrag; SFS 1998:703 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas.

Andra förmåner än arvodet enligt gällande arvodesbestämmelser kan ej överlåtas. 2013-05-16 Förslag till kompletteringar i arvodesbestämmelserna. Tillägg i kursiverad stil 9. ledigheter, sjukdom mm Vid föräldraledighet och sjukdom kan landstingsråd, oppositionsråd och gruppledare för

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Vårdgarantin. Vårdgarantin

Vårdgarantin. Vårdgarantin Vårdgarantin Vårdgarantin Vårdgarantin Landstinget Gävleborg arbetar för att erbjuda en säker vård av god kvalitet och med hög tillgänglighet. Vårdgarantin reglerar inte om eller vilken vård som ska ges,

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer