Avgiftshandboken 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgiftshandboken 2011"

Transkript

1 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: , kl 13:10 Utskrivet: , kl 08:23

2 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar Gömda flyktingar Gömda flyktingar omfattas inte av reglerna för asylsökande, utan likställs med utländsk medborgare på tillfällig vistelse i Sverige. Patienten ska därmed betala vård enligt utomlänsprislistan. Patienten har rätt till akut vård oavsett betalningsförmåga. Gömda barn har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande barn, d v s både akut och planerad vård. Barn och ungdomar t o m 19 år betalar ingen patientavgift. Ersättning till vården utgår för vård till gömda barn. Kostnaderna beräknas enligt utomlänsprislistans kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Eftersom LMA-nr inte finns ska det i stället stå "gfb" på internfakturan. Hälsoundersökning Enligt Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344 ska Landstinget erbjuda nyanlända personer hälsoundersökning snarast efter att de har fått sitt boende i landstinget och registrerats av Migrationsverket. I samband med att ansökan om uppehållstillstånd behandlas skall verket informera de sökande om landstingens åtaganden att lämna viss hälso- och sjukvård liksom tandvård enligt denna överenskommelse. Fr o m den 1 januari 2010 ersätter Landstingskontorets redovisnings- och finansavdelning vårdenheterna med 1820 kronor för en genomförd hälsoundersökning. Tolkarvode ersätts separat. Vårdenheter får löpande uppgifter från Ekonomiservice om nyanlända asylsökande. Planerad vård Om asylsökande, som fyllt 20 år, söker planerad vård, vård som kan vänta tills den asylsökande fått uppehållstillstånd eller avvisats, skall han/hon betala patientavgift enligt utomlänsprislista, dvs patienten betraktas som turist på tillfälligt besök och får således betala hela kostnaden själv. Detta gäller både öppen Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

3 och sluten vård. Observera dock att barn och ungdomar t o m 19 års ålder har rätt att avgiftsfritt få både akut och planerad vård. Sammanfattning patientavgiftsregler Koder i VAS OBS! Asylsökande barn och ungdomar t o m 19 års ålder har rätt att få avgiftsfri sjukvård, både akut och planerad. dialys 50 kr, avgkod A1 labundersökning (i samband med läkarbesök) - provtagning 0 kr, avgkod PO - provtagning + analys 0 kr, avgkod PO - inskickade prover 0 kr, avgkod PO läkarvård - offentlig närsjukvård (primärvård) 50 kr, avgkod A1 - jourmottagning inom närsjukvård (primärvård) 50 kr, avgkod A1 - akutmottagning på sjukhusen 300 kr, avgkod L4-1:a remissbesök 50 kr, avgkod A1 - efterföljande besök hos specialist, 50 kr, avgkod A1 - efterföljande besök för dagkirurgi, 50 kr, avgkod A1 - specialistbesök pat har ej remiss 130 kr/260 kr, avgkod L1 eller L2 mellanliggande labbesök 50 kr, avgkod A1 psykoterapeutisk behandling 25 kr, avgkod A2 röntgenundersökning (efter remiss direkt från förläggning) 0 kr, avgkod PO (enl prislista) sjukvårdande behandling - remiss från läkare inom offentlig vård 25 kr, avgkod A2 - utan remiss 100 kr, avgkod S1 - avgiftsfri, t ex hos distriktssköterska 0 kr, avgkod PO sluten vård 0 kr telefonrådgivning/recept 0 kr, avgkod P0 Ingen patientavgift tas ut för - förebyggande barna- och mödravård inom den offentliga närsjukvården (primärvården) - förlossningsvård - vård och åtgärder enligt smittskyddslagen - övriga besök som är avgiftsbefriade i landstinget - hälsoundersökning/hälsosamtal beställd av annan än patienten, 0 kr, avgkod A3. Vårdenheter inom Vårdval Halland ersätts med kr. Tolkarvode ersätts separat. Åtgärder enligt Gula Taxan Om asylsökande vill få en åtgärd enligt Gula Taxan får han/hon betala åtgärden själv eftersom hälsovård inte ingår i den vård som landstinget ersätter. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

4 Utomlänsflyktingar Om en asylsökande får akut sjukvård i ett annat landsting än där han/hon har sitt boende, dvs den förläggning där han/hon är registrerad, ersätts besöket av Landstingskontorets Redovisnings- och finansavdelning på vanligt sätt. På bifogad kopia av LMA-kort ska anges vid vilken förläggning personen är registrerad. Redovisnings- och finansavdelningen fakturerar i sin tur hemlandstinget. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

5 Ersättningsregler - Asylsökande m fl Under kronor Över kronor Varaktig vård Saknas LMA-kort eller har giltighetstiden gått ut? RING! Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - under kronor Regionkontoret lämnar ersättning för: * sjukvård som understiger kr för en vårdkontakt * kostnad för hjälpmedel och sjuktransport eller sjukresa vid ersättningsberättigad vård Underlag skickas varje månad för: Privata vårdgivare inom Vårdval halland till Regionkontoret, Kerstin Björkman, enligt särskilda utbetalningsunderlag. Regionens vårdcentraler inom Vårdval halland till förvaltningens ekonomiavd enligt särskilda utbetalningsunderlag. Psykiatrin till förvaltningens ekonomiavd, enligt särskilda utbetalningsunderlag. Ingen särredovisning görs för vård av asylsökande från Hallands Sjukhus Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Ersättningen ingår i totalbeställningen. För preventivmedelsrådgivning lämnas ersättning oavsett om rådgivningen sker i samband med abort eller inte. Kostnaderna för sjukvården beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Patientavgiften dras av. Förutsättningen för att vårdgivaren skall få ersättning för vården är att LMA-kortets nummer anges på utbetalningsunderlaget. LMA = Lagen om mottagande av asylsökande. LMA-nr kan bestå av olika antal siffror. "Äldre" LMA-nr kan bestå av 16 siffror om två grupperingar, xxxxxx xx-xxxxxx/xx. De åtta första siffrorna i andra grupperingen inkl bindestreck ska anges. De två sista siffrorna, alternativt en efter snedstrecket anger vilket kort i ordningen den asylsökande har. Om det exempelvis står 10 Publicerat: , kl 14:04 Utskrivet: , kl 08:23

6 är det kort nr 10 i ordningen som den asylsökande har. Om en asylsökande återkommer till Sverige får han/hon tillbaka sitt tidigare LMA-nr. "Nyare! LMA-kort kan bestå av nio eller tio siffror, xx-xxxxxx/xx. De åtta första siffrorna inkl bindestreck ska anges. Siffrorna efter snedstrecket anger vilket kort i ordningen den asylsökande har. Ogiltigt LMA-kort Avgift enligt utomlänsprislista tas ut enligt kolumnen "EU/EES, konvention, utlandssvensk", om ogiltigt LMAkort visas eller patient glömt sitt LMA-kort. När den asylsökande fått uppehållstillstånd för bosättning folkbokförs han/hon. Han/hon får då rätt till samma hälso- och sjukvård som alla andra som är folkbokförda i landet och betalar då vanliga patientavgifter. Det kan dock dröja en tid från folkbokföringsdagen tills han/hon erhåller de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. Kontroll om folkbokföring görs hos Skatteverket. Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - över kr för en vårdkontakt. (Förordning 1996:1357 om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande, 7 ) För kostnader som överstiger kronor för en vårdkontakt lämnar Migrationsverket särskild ersättning. Om behandling av vårdnadshavare är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, skall även kostnaderna för sådan behandling ingå i en vårdkontakt. Varje förvaltning fakturerar Migrationsverket, den mottagningsenhet som står på LMA-kortets baksida, direkt efter avslutad vårdkontakt. Patientavgiften fråndrages vid debitering. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår då vårdkontakten avslutades. (Förordning (2008:124). Vårdkontakt = vård som kan hänföras till en individs diagnos, problem, etc, för åtgärder som tillhör en avslutad behandlingsomgång/-period inkl remisser till röntgen- och laboratorieundersökningar. Första remissbesöket till annan läkare ersätts dock separat. Till ansökan, ingen särskild blankett finns, skall bifogas: - Asylsökandes LMA-nummer som framgår av LMA-kortet. Se under rubriken "Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - under kronor". - Personuppgifter; namn, födelsedatum. - Läkarutlåtande som visar för vilken diagnos/vilket problem ansökan om ersättning för vårdinsatser avser samt när vårdkontakten/vårdepisoden inleddes och när den avslutades eller beräknas vara avslutad. - Totalkostnaden för vårdinsatserna skall redovisas vid första ansökan om ersättning. Kostnaden beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra regionen. Migrationsverket lämnar även ersättning för hjälpmedel, sjuktransport och sjukresor i samband med ersättningsberättigad vård. Särskild ersättning kan bara ges från dagen för asylansökan till dagen för avregistrering hos Migrationsverket. Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - Varaktig vård av flyktingar m. fl. Kommuner och landsting kan ansöka hos Migrationsverket om ersättning för varaktig vård av flyktingar m. fl. Publicerat: , kl 14:04 Utskrivet: , kl 08:23

7 enligt 34 förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Ersättning utgår endast om vården bedöms ha en varaktighet av minst tre år och vårdkostnaden uppgår till lägst kronor under en tolvmånadersperiod. Den första ansökan om ersättning skall ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från den dag utlänningen första gången togs emot i en kommun i Sverige. De personer som avses är de som blivit folkbokförda. Ersättningen gäller tills personen blivit svensk medborgare. Ersättning kan också lämnas för handikapphjälpmedel i anslutning till vården. Ersättning kan beviljas * från kommunplaceringsdatum, det faktiska mottagandet i en kommun, för asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och blivit folkbokförd * från första folkbokföringsdagen för anknytningar som är direktinflyttade Direkt överenskommelse ska träffas med Migrationsverket i Norrköping, Bosättnings- och statsbidragsenheten, innan vården inleds. Respektive förvaltning debiterar Migrationsverket direkt i enlighet med träffad överenskommelse. Särskild ansökningsblankett i högerkanten. Publicerat: , kl 14:04 Utskrivet: , kl 08:23

8 Identifiering - Asylsökande m fl Identifiering avsylsökande Vilka personer omfattas Vilka personer omfattas inte Identifiering asylsökande Alla asylsökande skall vara registrerade vid någon av Migrationsverkets förläggningar, men behöver inte bo där. Den asylsökande skall ha ett s k LMA-kort -"Tillfälligt LMA-kort för asylsökande i Sverige". (LMA = lagen om mottagande av asylsökande). Det är försett med foto, personuppgifter samt LMA-nr, vilket är Migrationsverkets dossiernummer och unikt för varje individ. Dessutom anges för vilken period kortet gäller. På LMA-kortets baksida är angivet vid vilken förläggning utlänningen är registrerad. Asylsökande: En utlänning som själv tar sig till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd och uppger sig vara flykting, krigsvägrare eller de factoflykting. Man är asylsökande tills man har fått uppehållstillstånd eller avslag på ansökan. Kvotflykting: En utlänning som Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR beslutar att överföra till Sverige, i regel från läger i olika delar av världen. En kvotflykting beviljas permanent uppehållstillstånd före resan till Sverige. Vid ankomsten till Sverige folkbokförs personen. Anknytning: En person som uppger sig vara anknytnin kan vara en utlänning som rest in i Sverige och som här ansöker om uppehållstillstånd på grund av nära anknytning till någon som är bosatt eller som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Personen medges i regel rätt att vistas här medan ansökan prövas. Utlänningen betalar patientavgifter enligt utomlänsprislistan. Grundregel En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Från nämnda huvudregel i 5 kap. 18 utlänningslagen (2005:716) finns dock sex uppräknade undantag. Undantag görs bl a för en utlänning som har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och en utlänning som har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. En utlänning som på grund av familjeanknytning beviljats uppehållstillstånd före inresan i Sverige ska folkbokföras efter ankomsten. Utlänningen är då bosatt i landet på sätt som avses i 3 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommuner, landsting och regioner kan ansöka hos Migrationsverket om ersättning för hälsoundersökning enligt 35 förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmotttagande m m. Bosättnings- och statsbidragsenheten hos Migrationsverket i Norrköping svarar på frågor om hälsoundersökning ersätts eller inte Publicerat: , kl 10:49 Utskrivet: , kl 08:23

9 ersätts. Ersättning kan också lämnas för varaktig vård av flyktingar m.fl., 34. Direkt överenskommelse ska träffas med Migrationsverket i Norrköping, Bosättnings- och statsbidragsenheten, innan vården inleds. Vilka personer omfattas Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344, trädde i kraft den 1 juli Denna lag omfattar utlänningar som 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, 3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 utlänningslagen och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller 4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 utlänningslagen. Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas, om han eller hon har fyllt 18 år. (I Landstinget Halland 20 år). Anmärkning! Asylsökande m fl som vistas på förläggning även efter det att de beviljats uppehållstillstånd om det inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun. Asylsökande m fl som inte har anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun efter det att de blivit folkbokförda har fortfarande ett giltigt LMA-kort. Den asylsökande m fl betalar i detta fallet patientavgift som asylsökande m fl vanligtvis gör. Den asylsökande m fl ska visa giltigt LMA-kort. Verksamheten får ersättning enligt vanliga regler trots att personen är folkbokförd. LMA-kortet tar över folkbokföringen i dessa fall. Vilka personer omfattas inte Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344, omfattar inte och staten lämnar inte ersättning för hälso- och sjukvård som ges till: a) utlänningar som fyllt 18 år, i Landstinget Halland 20 år, som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas och som enligt 12 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd, b) utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och som av särskilda skäl medgetts rätt att visats Publicerat: , kl 10:49 Utskrivet: , kl 08:23

10 här medan ansökan prövas [1 första stycket 3 lagen (1994:137) Lag om mottagande av asylsökande m.fl.]. Dock kan Migrationsverket ersätta kostnaderna för hälsoundersökning som görs av smittskyddsskäl för utlänningar som avses i 1 första stycket 3 denna lag. Lagen omfattar inte heller utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd och blivit folkbokförda och som inte längre omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Migrationsverket lämnar dock under vissa förutsättningar ersättning för varaktig vård som ges till dessa utlänningar. Publicerat: , kl 10:49 Utskrivet: , kl 08:23

11 Vilken vård gäller det - Asylsökande m fl Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344 Personer som fyllt 18 år, i Region Halland 20 år: Omedelbar sjukvård enligt 4 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och omedelbar tandvård enligt 6 tandvårdslagen (1985:125) samt sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör regionen erbjuda detta. Åt samtliga skall ges en hälsoundersökning. Med uttrycket "vård som inte kan anstå" avses den vård som inte kan vänta tills den asylsökande fått uppehållstillstånd eller avvisats. Vårdgivande läkare avgör om det är "akut vård" och "vård som inte kan anstå". Personer som inte fyllt 18 år, i Region Halland, 20 år: Hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som barn och ungdomar bosatta inom landstinget. Åt samtliga skall ges en hälsoundersökning/hälsosamtal. I Halland gäller avgiftsfri sjukvård för asylsökande barn och ungdomar t o m 19 år. Landstingets vårdåtagande enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. gäller t.o.m. den tidpunkt när den asylsökande har fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Därefter har personen tillgång till hälso- och sjukvård som övriga bosatta i Sverige. Vårdåtagandet för landstingen upphör efter ett slutligt avslagsbeslut om asylansökan och när den asylsökande har lämnat landet. Landstinget har ett fortsatt vårdåtagande för personer som har fått ett avslagsbeslut men av olika skäl inte kan överföras till sitt hemland eller annat säkert land. Däremot har landstingen, enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. inget vårdåtagande för vuxna som håller sig gömda så att ett avvisningsbeslut inte kan verkställas. Publicerat: , kl 13:46 Utskrivet: , kl 08:23

12 Avgifter - sluten vård Aktivitetsersättning/Sjukersättning Avgifter i sluten vård Definition - sluten vård Smittskyddslagen - sluten vård Öppen vård blir sluten vård Öppenvårdsbesök för patient i sluten vård Aktivitetsersättning/Sjukersättning Personer yngre än 40 år som har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning skall betala halv avgift (40 kr) under de 30 första dagarna av varje vårdtillfälle på sjukhus. Detta framgår av överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om ändrad administration för pensionärers sjukhusavgifter (970314). För längre vårdperiod (mer än 30 dgr) betalar personen avgift enligt vanliga regler. När man beviljats aktivitetsersättning resp sjukersättning får man ett beslutsmeddelande från försäkringskassan. För att få reducering av vårdavgiften skall detta beslutsmeddelande visas upp. Observera att reduceringen enbart gäller för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning. Aktivitetsersättning kan man få om man är mellan år. Ersättningen är alltid tidsbegränsad. Sjukersättning kan man få om man är mellan år. Ersättningen kan beviljas antingen tills vidare eller tidsbegränsat. Avgift i sluten vård Riksdagen har bestämt att den högsta avgiften för sluten vård är 80 kr per vårddag. Varje landsting eller region beslutar i övrigt vilka avgiftsregler som skall gälla för sluten vård inom det egna landstinget. Fr o m 2004 är avgiften för sluten vård 80 kr/dag för alla patienter. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen patientavgift. Fr o m dagen man fyller 20 år betalar man avgift. Särskilda regler gäller också för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning. Man betalar inte avgift för den dag man skrivs ut. För permissionsdagar tar sjukhuset inte heller ut någon avgift. Med permissionsdag menas när man vistas utanför sjukhuset minst tolv timmar i en följd mellan kl på morgonen och kl på natten. Sjukhuset skickar en faktura efter vårdtidens slut eller en gång per månad om sjukhusvistelsen är långvarig. Är patienten folkbokförd i annat landsting faktureras hemlandstinget dessutom för vården enligt utomlänsprislistan. Följande patientkategorier är avgiftsbefriade enligt författning, dvs de betalar ingen avgift i sluten vård: Publicerat: , kl 11:46 Utskrivet: , kl 08:23

13 - rekryter och specialistofficerare - anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt *) - asylsökande *) vårdkostnad för utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige debiteras kriminalvården Avgiftsbefriade enligt landstings- och regionbeslut: - tvångsvårdade enligt LPT och LRV betalar ingen avgift i sluten vård, LF 112/08. Avgiftsfrihet gäller också vid sluten vård i annat landsting eller region, RF 96/2010 *) Definition - sluten vård Hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet, benämns sluten vård. Med "inskrivning" menas händelse när vårdplats ställs till patients förfogande. Smittskyddslagen - sluten vård Patient som vårdas i sluten vård enligt Smittskyddslagen betalar vanlig patientavgift. Öppen vård blir sluten vård Leder öppenvårdsbesök till omedelbar inläggning i regionens slutenvård, bör vården i dess helhet betraktas som sluten och ingen patientavgift tas ut för besöket i öppen vård. Har patienten redan betalt för öppenvårdsbesöket återbetalas patientavgiften (t ex 130 kr + 80 kr). Patienten får själv vända sig tillbaka till den mottagning där öppenvårdsbesöket/-en gjordes och måste då visa upp kvitto på erlagd patientavgift/-er samt godtagbart underlag för den slutna vården, t ex utskrivningsbesked. Om öppenvårdsbesök i Region Halland leder till omedelbar inläggning i annat landsting/sjukvårdsregion återbetalas avgiften för öppenvårdsbesöket. Om öppenvårdsbesök i annat landsting/sjukvårdsregion leder till omedelbar inläggning i Region Halland återbetalas inte avgiften för öppenvårdsbesöket. Öppenvårdsbesök för patient i sluten vård Patient som är inskriven i sluten vård skall inte betala för sjukvård i öppen vård om öppenvårdsbesöket har samband med den slutna vården. Publicerat: , kl 11:46 Utskrivet: , kl 08:23

14 Adoptioner (Landstingsbeslut, Fu 432/87) Blivande adoptivföräldrar, som är folkbokförda i Halland, skall avgiftsfritt erhålla de friskintyg, vaccinationer, röntgenundersökningar och tropikutredningar som krävs inför en adoption av barn födda utomlands. Intyg om förestående adoption måste uppvisas för att få ovanstående förmåner. Även blivande syskon, som medföljer på resan när adoptivbarn hämtas, skall avgiftsfritt erhålla de vaccinationer som krävs inför resan. De hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård. Läkare avgör i tveksamma fall. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

15 Allergitest När patient remitterats till sjuksköterska på allergimottagning inom länssjukvården för allergitest ( pricktest ) skall besöket registreras som sjukvårdande behandling och patientavgift tas ut som för sjukvårdande behandling. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

16 Amningsmottagning (Landstingsbeslut, LS 250/94) För besök på särskild amningsmottagning inom länssjukvården tas patientavgift ut som för specialistläkare inom länssjukvård och för besök hos annan vårdgivare tas patientavgift ut som för sjukvårdande behandling inom länssjukvård. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

17 Anhörigsamtal När anhörig till patient kommer för samtal tas ingen patientavgift ut. Detta gäller även anhörigsamtal efter dödsfall. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

18 Apodos Dosförpackade läkemedel från Apoteket Patienter som själv inte kan hantera sin medicinering, antingen de bor hemma eller på sjukhem, kan få sina läkemedel dosförpackade från apoteket. Läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel gäller även för apodoskunder. De betalar sina läkemedel i efterskott via faktura. Fr o m 1 januari 2010 är telefonrecept avgiftsfritt, LF 92/09. Vid köp av läkemedel finns särskilda läkemedelsförmåner som administreras av apoteken. Patienten behöver maximalt betala kronor (fr o m ) för läkemedel under en 12-månadersperiod. Systemet är trappstegsformat. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

19 Arbetsskada Patienter med godkänd arbetsskada skall betala ordinarie avgift för läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård och läkemedel. Ingen avgift tas ut för intyg enligt arbetsskadeförsäkringen begärt av försäkringskassan. Om patient på egen begäran vill ha arbetsskadeintyg tas patientavgift ut som för ett vanligt läkarbesök. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

20 Arbetsterapi/Sjukgymnastik Patientavgift för sjukvårdande behandling tas ut för undersökning, bedömning, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga. Avgift tas ut för den sjukvårdande behandlingen antingen den sker på mottagning, i hemmet eller på arbetsplatsen. Avgift tas ut för besök för bedömning av behov av hjälpmedel. För enbart utprovning och eller anpassning betalar patienten ingen avgift. För svårmotiverade patienter som saknar sjukdomsinsikt och som har ett uttalat behandlingsmotstånd kan patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Denna möjlighet ska endast utnyttjas i undantagsfall. Medicinsk ledningsansvarig läkare eller annan ledningsansvarig person beslutar om avgiftsfrihet. Vid behandling eller bedömning (teambedömning) där flera yrkeskategorier, t ex sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare träffar patienten för samma åkomma skall avgift tas ut endast för en av dessa yrkeskategorier. Teambedömning av rehabteam kan ske av flera yrkeskategorier och vid flera tillfällen, t ex hembesök och arbetsplatsbesök, som vägs in i bedömningen. Patienten betalar vid det läkarbesök där han/hon informeras om teambedömningen. Resterande besök är sedan, inom ramen för bedömningen, kostnadsfria. Teambedömningen begränsas och beslutat på föredragande teamsammankomst. När patient får flera sjukvårdande behandlingar av flera vårdgivare, t ex sjukgymnast och arbetsterapeut, vid samma besök och det gäller samma skada, skall avgift endast tas ut för en sjukvårdande behandling. Har däremot flera sjukvårdande behandlingar planerats in efter varandra av praktiska skäl, t ex för att patienten ska slippa långa resor, ska avgift tas ut för varje behandling. Patient som vid ett besök för sjukvårdande behandling i direkt anslutning även måste träffa läkare, och detta är på vårdgivarens initiativ, ska inte betala avgift för läkarbesöket. Om vårdgivaren däremot vid ett besök för sjukvårdande behandling råder patienten att ta kontakt med läkare, t ex för förlängning av remiss, ska avgift för detta läkarbesök tas ut i vanlig ordning. Regler om kryckkäppar, ortoser, tens-apparat, intyg för anpassning och för regler om instruktion eller konsultation till anhörig m fl, se resp avsnitt under rubriken Hjälpmedel. Publicerat: , kl 13:12 Utskrivet: , kl 08:23

21 Avgiftsbefriade besök Adoptioner (landstingsbeslut) - hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård (läkare avgör i tveksamma fall) Anhöriginvandrade barn, folkbokförda (landstingsbeslut, LF 112/08) - hälsokontroller som görs när folkbokförda anhöriginvandrade barn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Antibiotikafri behandling (pneumokocker), (landstingsbeslut, LS 193/96) - återbesök hos läkare inom 5 dagar, p g a luftvägsinfektion, är avgiftsfritt för patienten under förutsättning att antibiotika inte skrevs ut vid det första besöket Barn och ungdomar under 20 år (landstingsbeslut) Besök inför inskrivning - patient som skall opereras kommer oftast för provtagning och andra undersökningar någon eller några dagar före operationen. Ingen patientavgift tas ut vid detta tillfälle. Eventuell inskrivning i sluten vård görs först när patienten återkommer för operation. Besök inom 24 timmar Flera besök samma dag för samma åkomma Forskning (landstingsbeslut, LF 112/08) - patienter som deltar i forskning och läkemedelsstudier Frikort för sjukvård - Vid uppnådd gräns för högkostnadsskydd, 900 kronor per 12-månaderspepriod eller 400 kr per kalendermånad har patienten rätt till frikort. Under giltighetstiden är patienten befriad från avgifter för sjukvård inom den öppna sjukvården, dvs läkarvård, sjukvårdande behandling, hembesök, avgift för Tens-apparat (gäller Halland), förlängt sjukintyg, tandvård för vissa grupper Hälsovård - åtgärder utanför Lagen om allmän försäkring, AFL, ex; Publicerat: , kl 12:09 Utskrivet: , kl 08:23

22 - influensa- och pneumokockvaccination av riskgruppspatienter (Socialstyrelsen) - friskintyg, vaccinationer, röntgenundersökningar och tropikutredningar som krävs inför en adoption av barn födda utomlands (landstingsbeslut) - blodgivare (landstingsbeslut), när blodcentral beställt undersökning av blodgivare LSS - lag om Stöd och service till vissa funktionshindrade - personkrets 1, 2 och 3 har rätt till avgiftsfria besök för stöd och service men måste visa beslut för att få det Organdonator (landstingsbeslut) - vård och behandling av organdonator är avgiftsfri för donatorn Preventivmedelsrådgivning (lag) - rådgivning i födelsekontrollerande syfte är avgiftsfri för patienten enligt lag om allmän försäkring, AFL Rekryter och Specialistofficerare Remissbesök till medicinsk service från annan vårdnivå - I vissa fall hänvisas patient från sjukhus till vårdcentralens laboratorium för provtagning. Provresultatet skickas till den remitterande sjukhusläkaren, som bedömer resultatet. Första remissbesöket efter det betalda läkarbesöket är avgiftsfritt för patienten. Remissbesök till medicinsk service från företagshälsovård - patient som remitteras från företagshälsovårdsmottagning betalar 0 kr vid första remissbesökt till medicinsk service Sexuellt överförbara sjukdomar, STD, (landstingsbeslut 1987) - läkarundersökning, laboratorieundersökning och behandling är kostnadsfria för patienter med någon av dessa sjukdomar, eller vid misstanke därom Tvångsvård (landstingsbeslut, LF 112/08) - öppen- och slutenvårdsavgift enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och av domstol dömda till psykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) Vård enligt smittskyddslagen (lag SFS 2004:168) - all undersökning, vård och behandling som behövs från smittskyddssynpunkt vid en samhällsfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienter som är försäkrade enligt AFL Vårdgivarinitierat besök (landstingsbeslut) - vid besök som bedöms nödvändigt och som görs på initiativ av vårdgivaren, kan i undantagsfall, om vårdsituationen så kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Medicinskt ledningsansvarig läkare eller annan ledningsansvarig person, beslutar om avgiftsfrihet. - om läkare, vid t ex konstaterad streptokockinfektion hos en familjemedlem, ordinerar att svalgprov skall tas på övriga familjemedlemmar är dessa prover avgiftsfria. Konstateras sjukdom ska patientavgift tas ut på vanligt sätt för efterföljande behandlingar. - detsamma kan gälla vid sjukdom på t ex daghem och förskola. Observera att läkare måste ha ordinerat provtagningen för att den ska vara avgiftsfri! Konstateras sjukdom hos någon av de undersökta ska patientavgift tas ut på vanligt sätt för efterföljande behandlingar. Publicerat: , kl 12:09 Utskrivet: , kl 08:23

23 Väntat mer än xx minuter (lokalt beslut) Öppenvårdsbesök som direkt leder till sluten vård (Inskrivning slutenvård) Publicerat: , kl 12:09 Utskrivet: , kl 08:23

24 Avstämningsmöte Ett avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a lagen (1962:381) om allmän försäkring genomförs genom att den försäkrade tillsammans med försäkringskassans representant träffar en eller flera aktörer för att göra en bedömning av den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmåga samt behov av och möjligheter till rehabilitering. Försäkringskassan ansvarar för att deltagarna kallas till mötet, klarlägger syftet med mötet och vilka som skall delta. Försäkringskassan skall inför avstämningsmötet inhämta den försäkrades samtycke till att lämna ut information om den försäkrade till övriga som deltar i mötet. Försäkringskassan skall dokumentera vad som kommer fram under mötet enligt 1 och omgående skicka denna dokumentation till deltagarna. Arvode till läkare utgår enligt RFFS 2003:10, Gula Taxan nr 405 då denne deltar i avstämningsmötet. När läkare inte deltar utgår inget arvode. Det är vårdcentralens eget ansvar att fakturera Försäkringskassan. Avstämningsmötet registreras på patienten som ett läkarbesök. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

25 Barn och ungdomar Asylsökande barn Barn från andra länder BVC Habilitering Hälsovård, intyg, vaccinaitoner m m Rutiner för kallelser och uteblivet besök Sjukvård Skolläkare Ungdomsmottaganing Asylsökande barn För asylsökande barn som är bosatta i Region Halland gäller avgiftsfri sjukvård, både akut och planerad, t o m 19 års ålder. Vården ersätts efter utomlänsprislistan, kolumnen för Västra sjukvårdsregionen. Barn från andra länder Utlandssvenska och utländska barn som är bosatta inom EU/EES inkl Norden och Schweiz och försäkrade enligt förordning 883/2004 och förordning1408/71 Nödvändig vård är avgiftsfri under förutsättning att giltigt EU-kort eller Provisoriskt intyg om innehav av EUkort visas upp vid besöket. Nordiska medborgare behöver inte visa EU-kort/intyg. Intyg, S2, E 112, Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och Arbetsgivarintyg från svensk arbetsgivare (vid anställning mindre än 12 mån) ger rätt till all vård. Planerad vård söks i hemlandet, alternativt att patienten betalar den faktiska kostnaden för vården enligt utomlänsprislistan. Utlandssvenska och utländska barn bosatta i konventionsländer utanför EU/EES Akut vård är avgiftsfri under förutsättning att giltigt pass/intyg visas upp vid besöket. Kopia på pass/intyg bifogas till försäkringskassan. Läs mer i stycket Konventionsländer under huvudrubriken Bosatta i utlandet. Planerad vård söks i hemlandet, alternativt att patienten betalar den faktiska kostnaden för vården enligt utomlänsprislistan. Publicerat: , kl 13:46 Utskrivet: , kl 08:23

26 Utlandssvenska barn bosatta i övriga länder Akut vård är avgiftsfri. Giltigt pass med uppgift om svenskt medborgarskap skall visas. Eventuell planerad vård betalas enligt utomlänsprislistan. Utländska barn bosatta i övriga länder Avgift tas ut enligt utomlänsprislista både för akut och eventuell planerad sjukvård, dvs ingen avgiftsfrihet för barn t o m 19 år. BVC Besök och behandling på BVC är avgiftsfria för patienten. Även de vaccinationer som ges inom barnhälsovårdens fastställda vaccinationsprogram är avgiftsfria. Asylsökande Barnhälsovård ingår i den vård som regionen får ersättning för enligt överenskommelsen mellan staten och landstingsförbundet. Utomlänspatienter För utomlänspatienters besök på BVC debiteras resp hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislista. Ange patientens länskod. Habilitering Avgiftsbefrielse tillämpas tills vidare inom den organiserade habiliteringsverksamheten med målgrupp barn och unga vuxna, HsS (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen) 226/81. Patientavgift får tas ut för uteblivet tidsbeställt besök även för barn och ungdomar t o m 19 år när återbud inte lämnats och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli, LF 120/99, LF 104/00. För utomlänspatienters besök inom habiliteringen debiteras resp hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. För asylsökandes besök inom habiliteringen debiteras Regionkontoret. Hälsovård, intyg, vaccinationer m m - Förebyggande vård, hälsoundersökningar, intyg, vaccinationer m m är inte avgiftsfritt för barn t o m 19 år utan betalas enligt Gula Taxan. - Omskärelse av pojkar p g a icke-medicinska skäl (religiösa skäl) är inte avgiftsfri. Läs mer i avsnitt Publicerat: , kl 13:46 Utskrivet: , kl 08:23

27 Omskärelse. - Vid försäljning av kryckor till barn tas avgift ut som för vuxna med 60 kr/st. Rutiner för kallelser och fakturor för uteblivet besök inom sjukvården Kallelser för personer under 18 år (underåriga) skickas som huvudregel till den underåriges förmyndare vilket i de allra flesta fall är föräldrarna. Kallelsen adresseras då till målsman för NN. Från och med den dagen en patient fyller 18 år och vården påbörjas tidigast den dagen skickas kallelsen till patienten själv. Fakturor; Lagändring om betalningsansvar Genom ändring i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik med innebörd att avgifter för ett barns hälso- och sjukvård ska tas ut av barnets förmyndare ska fr o m den 1 juni 2010 faktura adresseras direkt till förmyndaren. Om patienten är under 18 år när vården påbörjas eller när patienten uteblir från ett avtalat besök, tas avgiften ut av patientens förmyndare. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige. Observera att sekretess till skydd för den underårige (se ovan) i vissa fall kan råda gentemot den underåriges föräldrar (förmyndare). I sådana fall skall den underårige ha nått en sådan ålder och mognad att han eller hon kan lämna ett giltigt samtycke till att faktura skickas till föräldrarna. Eftersom det är svårt att generellt ange i vilka situationer sekretess råder gentemot den underåriges föräldrar, skall vid osäkerhet någon av landstingets jurister tillfrågas. Från och med den dagen en patient fyller 18 år och vården påbörjas tidigast den dagen skickas eventuella fakturor för uteblivet besök till patienten själv. Sjukvård - Barn och ungdomar har avgiftsfri sjukvård t o m 19 års ålder när de söker vård för sjukdom eller misstanke om sjukdom, LF 117/97. Fr o m dagen då de fyller 20 år betalar de enligt vanliga avgiftsregler. - Remissbesök till medicinsk service och till annan läkare från t ex skolhälsovård, BVC, MVC m fl är avgiftsfria. - Läkarintyg vid förlängd sjukskrivning efter telefonkontakt nedsättes till 0 kronor. - Utprovning av hjälpmedel är avgiftsfritt. Även hjälpmedlet är avgiftsfritt. Undantagna är de hjälpmedel för vilka egenavgift tas ut enligt Regelverk för hjälpmedel, t ex tandemcyklar och ortopediska skor. - För hyra av Tens-apparat tas ingen avgift ut. - Avgift får tas ut med ordinarie avgift för uteblivet besök, både vid läkarbesök, LF 120/99, och sjukvårdande behandling, LF 104/00. Detta gäller när barn och ungdomar (0-19 år) uteblir från planerat tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli. Information Publicerat: , kl 13:46 Utskrivet: , kl 08:23

28 om att avgift tas ut för uteblivet besök skall lämnas vid tidsbeställningen. Skolläkare När skolläkare vid misstanke om sjukdom remitterar barn till regionens mottagningar tas ingen patientavgift ut vid remissbesöket eftersom avgiftsfri sjukvård gäller för barn och ungdomar t o m 19 års ålder. Ungdomsmottagning Målgruppen omfattar ungdomar mellan 13 och till och med 23 års ålder, LS 161/07. Avgiftsbefrielse gäller för alla besök inom ungdomsmottagning. Avgift för graviditetstest tas inte ut på ungdomsmottagning. Ungdomsmottagning kan erbjuda kvinnor gynekologisk cellprovskontroll t o m det året kvinnan fyller 23 år. Cellprovskontrollen ingår i ramen för landstingets screeningprogram och gällande patientavgift tas ut. Avgiften berättigar inte till notering på högkostnadskort för sjukvård och frikort gäller inte heller som betalning. Publicerat: , kl 13:46 Utskrivet: , kl 08:23

29 Besök inför inskrivning Patient som skall opereras kommer oftast för provtagning och andra undersökningar någon eller några dagar före operationen. Ingen patientavgift tas ut vid detta tillfälle. Eventuell inskrivning i sluten vård görs först när patienten återkommer för operationen. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

30 Blodgivare (Landstingsbelsut) När blodcentral beställt undersökning, som har samband med blodgivningsverksamheten, av blodgivare, är undersökningen avgiftsfri för patienten. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

31 BUP Besök på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning är avgiftsfria, FU 428/90. Vid remiss från BUP ska inte någon patientavgift tas ut vid första remissbesöket. I de fall patient remitteras från BUP av annan anledning än grundsjukdomen ska däremot patientavgift tas ut även för första remissbesöket enligt gällande regler. Patientavgift får tas ut för uteblivet tidsbeställt besök även för barn och ungdomar t o m 19 år när återbud inte lämnats och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli, LF 120/99, LF 104/00. För utomlänspatienters besök inom BUP debiteras resp hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. För asylsökandes besök inom BUP debiteras Regionkontoret. Publicerat: , kl 13:48 Utskrivet: , kl 08:23

32 Dagsjukvård Patienter i dagsjukvård skall erlägga patientavgift en gång per besöksdag till dess frikort har erhållits. Om läkare på något sätt medverkar i dagsjukvården och träffar patienten tas läkarvårdsavgift ut. I annat fall tas patientavgift ut för sjukvårdande behandling. Enligt 428/1990, skall fr o m 1991 förutom patientavgiften, en serviceavgift tas ut av patienter i dagsjukvård. Avgiften är ersättning för mat, kaffe o d. Serviceavgiften får inte noteras på högkostnadskort och frikort gäller inte heller som betalning. Serviceavgiftens storlek fastställs av resp driftstyrelse. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

33 Demensutredning Demensutredning betraktas i avgiftshänseende som teambedömning. Publicerat: , kl 13:18 Utskrivet: , kl 08:23

34 Diabetessköterska För sjukvårdande behandling hos diabetessköterska på specialistläkarmottagning tas patientavgift ut som för sjukvårdande behandling. För diabetikers besök hos sjuksköterska/undersköterska samt distriktssköterska inom närsjukvård (primärvård) tas däremot ingen avgift ut. Om distriktssköterska skriver ut recept till diabetiker eller ber patienten att ta ett labprov tas inte heller någon avgift ut för detta. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

35 Dietist Besök hos dietist räknas som sjukvårdande behandling. Patientavgift tas ut för besök hos dietist både inom närsjukvård (primärvård) och vid specialistläkarmottagning. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

36 Distriktssköterska - provtagning När distriktssköterska tar prover på patient i hemmet och sedan lämnar proverna vidare till laboratorium för analys skall patienten betala avgift om det är ett mellanliggande labbesök. Patienten betalar patientavgiften på den mottagning/laboratorium där provet tas. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:23

37 Distriktssköterska - recept Distriktssköterska, som genomgått vidareutbildning i farmakologi och sjukdomslära, har rätt att skriva ut recept på vissa läkemedel. Ingen patientavgift tas ut för dessa recept. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:24

38 Drogtest Enligt Landstingsfullmäktiges beslut, 112/08, gäller fr o m den 1 januari 2009, att patient som på eget initiativ eller underårig, som uppsöker hälso- och sjukvården för rimlig misstanke om drogpåverkan likställs med sjukvård och patientavgift tas ut enligt vanliga regler. Drogtest som initieras av polis, social myndighet eller av arbetsgivare definieras som hälsovård och avgift tas ut enligt Gula Taxan. Polismyndighet debiteras enligt timtaxa. Social myndighet eller arbetsgivare debiteras för "stickkostnad" plus labbanalyser. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:24

39 Faderskapsundersökning För personer som fyllt 18 år Patient betalar avgift enligt grupptaxa 2 i Gula Taxan vid blodprovstagningen. Provet skickas sedan till Rättsmedicinalverket, Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi, Box 1383, Linköping. Se Gula Taxan nr 211. För barn som inte fyllt 18 år Socialnämnden är skyldig att medverka till att fastställa faderskap fram till dess att ett barn fyllt 18 år. Se Gula Taxan nr 211. Mer information finns på Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:24

40 Flera besök samma dag Återbesök samma dag Återbesök hos läkare på samma mottagning, för samma sjukdom och under samma kalenderdygn, , är avgiftsfritt för patienten. Har mottagningen stängt för dagen och besöket i stället sker på en kvällsoch helgmottagning inom vårdval eller på en akutmottagning, är även detta besök avgiftsfritt för patienten, eftersom det då är omöjligt att söka vård på samma mottagning. På de akutmottagningar som har öppet dygnet runt skall dock 24-timmarsregeln gälla i stället, vilket innebär att återbesök på samma akutmottagning inom 24 timmar (räknat från tiden då patienten lämnade akutmottagningen) för samma sjukdom är avgiftsfritt antingen patienten kommer tillbaka på eget initiativ eller på läkares anmodan. OBS! När patient besökt en kvälls- och helgmottagning inom vårdval och behöver göra ett återbesök hos sin ordinarie läkare (specialistläkare i allmänmedicin) dagen därpå, räknas detta besök som ett vanligt läkarbesök och vanlig patientavgift tas ut. Behandling av flera vårdgivare När patient får flera sjukvårdande behandlingar av flera vårdgivare, t ex sjukgymnast och arbetsterapeut, vid samma besök och det gäller samma skada, skall avgift endast tas ut för en sjukvårdande behandling. När patient av praktiska skäl planerat in återbesök för olika behandlingar efter varandra tas avgift ut för varje behandling. Patient som vid ett besök för sjukvårdande behandling i direkt anslutning även måste träffa läkare och detta är på vårdgivarens initiativ, betalar endast avgift för den sjukvårdande behandlingen. Om vårdgivaren råder patienten att ta kontakt med läkare, t ex för förlängning av remiss, tas vanlig patientavgift ut. Vårdgivarinitierat besök Läs under rubriken Vårdgivarinitierat besök. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:24

41 Företagshälsovårdsmottagningar Patient får inte räkna in avgifter för läkarvård och sjukvårdande behandling inom företagshälsovård i regionens högkostnadsskydd. Regionens regler för sjukresor gäller inte heller. När företagsläkare remitterar patient till medicinsk service tas ingen patientavgift ut vid första remissbesöket. Vid remiss till läkare på specialistmottagning tas patientavgift ut med 80 kr, första remissbesök. Publicerat: , kl 14:25 Utskrivet: , kl 08:24

42 Förstadagsintyg Lag (1991:1047) om sjuklön, 10 a Tjänstemannabeslut Ls Besöket räknas som sjukvård och patientavgift tas ut som för läkarbesök. Sjukintyg ingår som vanligt i patientavgiften. En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med en tidigare dag i sjukperioden eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:24

43 Försäkringsbolag Patient som anger att försäkringsbolag skall betala patientavgiften måste ändå först betala avgiften själv. Han/hon får sedan kräva försäkringsbolaget. Försäkringsbolag som begär intyg grundat på journalanteckningar skall debiteras avgift enligt Gula Taxan. Begär försäkringsbolag journalkopior tas avgift ut enligt ordinarie regler, dvs 1-9 kopior = ingen avgift, 10 kopior eller flera = 10 kr/kopia. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:24

44 Graviditetstest Avgift för graviditetstest tas ut med 130 kronor (enl Skattemyndigheten är testet momsbefriat) fr o m det kalenderår kvinnan fyller 21 år. Erlagd avgift får inte noteras på högkostnadskortet och frikort för sjukvård gäller inte heller som betalningssätt. I de fall läkare, av medicinska skäl, ordinerar graviditetstest likställs testet som labprov och avgift tas inte ut. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 08:24

45 Gynekologisk cellprovskontroll I Regiont Halland får samtliga kvinnor i åldern 23 till 60 år inbjudan till gynekologisk cellprovskontroll. Patientavgiften är 130 kronor. Avgiften berättigar inte till notering på högkostnadskort för sjukvård och frikort gäller inte heller som betalning. Ungdomsmottagning kan erbjuda gynekologisk cellprovskontroll t o m det året kvinnan fyller 23 år. Patientavgiftsregler för gynekologisk cellprovskontroll gäller. Provtagning för gynekologisk cellprovskontroll som görs på gravida kvinnor och kvinnor på preventivmedelsrådgivning är också avgiftsbelagd fr o m det år kvinnan fyller 23 år. Görs provtagning för gynekologisk cellprovskontroll i samband med besök hos läkare tas avgift ut med 130 kronor utöver ordinarie läkarvårdsavgift. Publicerat: , kl 16:46 Utskrivet: , kl 08:24

46 Hembesök När läkare gör hembesök hos patient skall en tilläggsavgift om 40 kronor tas ut utöver ordinarie läkarvårdsavgift. För specialistläkare inom i allmänmedicin och övriga specialistläkare inom Vårdval Halland, 130 kr + 40 kr = 170 kr, vard fram till kl och lör fram till kl För specialistläkare inom allmänmedicin eller psykiatri som inte ingår i Vårdval Halland, 130 kr + 40 kr = 170 kr, vard fram till kl För övriga specialister 260 kr + 40 kr = 300 kr, vard fram till kl Under övrig tid tas patientavgfit ut med 300 kr. Om hembesöket avser flera patienter tas bara en tilläggsavgift ut. Övriga patienter betalar enbart läkarvårdsavgift utan tillägg. Vid hembesök av annan vårdgivare än läkare, t ex sjukgymnast eller kurator, tas ingen tilläggsavgift ut. Hembesök i särskilt boende Patienter i särskilt boende betalar för sin sjukvård enligt ordinarie avgiftsregler. Tilläggsavgift för hembesök tas inte ut. Läkarbesök som initieras av kommunens personal ska innehålla medicinsk åtgärd o/e ordination för att föranleda besöksavgift. Dessa besök ska journalföras. Ev läkarbesök inom ramen för uppdraget om generella läkarinsatser i kommunens särskilda boende för äldre, enbart som konsultativt stöd till kommunens personal inom boendet, är avgiftsfria för patienten under förutsättning att besöket inte föranleder någon medicinsk åtgärd. Provtagning är avgiftsbelagda enligt ordinarie avgiftsregler. Provtagning i samband med betalt läkarbesök är avgiftsfria. Fr o m den 1 sep 2008 är betalningstiden för fakturor inom öppenvården 30 dagar, LF 27/08. Publicerat: , kl 14:18 Utskrivet: , kl 08:24

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015 1(11) Datum Diarienummer 2014-05-28 RS140259, HSS140079 Lars Kolmodin, ekonomichef Uppdragsavdelningen 035-13 48 00 lars.kolmodin@regionhalland.se Regionfullmäktige Patientavgifter inom hälso- och sjukvård

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Landstingets kansli 2009-02-27 AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Innehållsförteckning 1. Patientavgifter i öppen

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

LS-LED14-232. Mars 2014

LS-LED14-232. Mars 2014 1 LS-LED14-232 Mars 2014 2 LS-LED14-232 Innehåll Riktlinjernas syfte sid. 3 Definitioner sid 3 Kulturmöten sid. 3 Migrationsverket sid. 4 Boendeformer sid. 4 Boendeformer i Sörmland sid. 4 Landstingets

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-10-27 Reviderad 2015-08-10 Innehållsförteckning 1. Allmänt om regelverket...

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Avgiftshandboken - patientavgifter

Avgiftshandboken - patientavgifter Beskrivning Diarienr: LS 2013/1058 1(41) Dokument ID: 05-35663 Fastställandedatum: 2014-06-23 Giltigt t.o.m.: 2014-12-31 Upprättare: Britt Inger M Söderberg Fastställare: Landstingsfullmäktige Avgiftshandboken

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2010. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2010. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2010 för vårdgivare Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Avgifter som rör

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Sjukresehandbok för vårdgivare Ver.2 2012 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 SJUKRESEHANDBOKEN... 1 SJUKRESA... 1 TILLSTÅNDSGIVARE... 1 INFORMATION TILL PATIENTER... 1 REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING... 1

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling 1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissregler för sjukvård utanför landstinget, mm I samband med att det nya Riksavtalet

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN

En introduktion till att vara. -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 1 En introduktion till att vara -God man för ensamkommande barn I RONNEBY KOMMUN 2 Innehåll Överförmyndarnämnden... 3 Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn... 3 Förordnandet... 3 I vårdnadshavarens

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 Kerstin Pettersson

Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 Kerstin Pettersson Kerstin Pettersson Patientavgifter Landstinget Blekinge 2015 1 ALLMÄNT... 1 Grundläggande begrepp I avgiftshänseende skiljer man på... 1 Identitetskontroll... 1 Rutiner för att skydda den personliga integriteten

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011 Sveriges Kommuner och Landsting 000103 2011 01 12 Vårt dnr 11/0136 Avd tör vård och omsorg Sektionen tör hälso och sjukvård Hasse Knulsson Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2011 Landstingens kanslier,

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder 244011 Inkom Migrationsverket Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder Dossiernummer Signatur Läkare som skriver utlåtanden eller

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer