Avgiftshandboken 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgiftshandboken 2014"

Transkript

1 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 13:24 Utskrivet: , kl 20:36

2 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt är att alla vårdenheter följer gällande avgiftsregler. De belopp som finns i handboken är fasta och inte maxbelopp som kan underskridas. Patientavgifter fastställs årligen av Regionfullmäktige. På förekommen anledning - intygsbegäran från Arbetsförmedlingen Vårdenheter ska inte ta intygsuppdrag från Arbetsförmedlingen om inte Arbetsförmedlingen i förväg skickat blankett om detta. Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 13:24 Utskrivet: , kl 20:36

3 Frågor och synpunkter = Regiongemensam Om du har frågor om avgifter kan du ta kontakt med din representant i Kontaktmannagruppen. På denna sidan kan du också läsa Minnesanteckningar från Kontaktmannagruppen. Publicerat: , kl 13:15 Utskrivet: , kl 20:36

4 Andra nyanlända = Regiongemensam Anhöriginvandrade Kvotflyktingar Vissa nyanlända (enl etableringslagen) Ersättning för hälsoundersökningar Ersättning för varaktig vård Rutiner på Migrationsverkets statsbsidragsfunktion. Läs om rutinerna i dokumentet till höger. Anhöriginvandrade En person som uppger sig vara anhöriginvandrad kan vara en utlänning som rest in i Sverige och som här ansöker om uppehållstillstånd på grund av nära anknytning till någon som är bosatt eller som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Personen medges i regel rätt att vistas här medan ansökan prövas. Utlänningen betalar patientavgifter enligt utomlänsprislistan. Grundregel En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Från nämnda huvudregel i 5 kap. 18 utlänningslagen (2005:716) finns dock sex uppräknade undantag. Undantag görs bl a för en utlänning som har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och en utlänning som har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Det är Skatteverket som beslutar om uppehållstillståndet leder till folkbokföring. En utlänning som på grund av familjeanknytning beviljats uppehållstillstånd före inresan i Sverige ska folkbokföras efter ankomsten. Utlänningen är då bosatt i landet på sätt som avses i 3 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Personen betalara vanlig patientavgift. Kvotflyktingar Kvotflyktingar har direkt uppehållstillstånd och blir därmed direkt folkbokförda vid ankomsten till Sverige. Personerna betalar vanliga patientavgifter. Publicerat: , kl 12:49 Utskrivet: , kl 20:36

5 Allmänt om kvoflyktingar Den svenska regeringen bestämmer varje år hur många flyktingar som ska erbjudas skydd i Sverige. Sverige samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR för att ge skydd åt flyktingar inom ramen för en särskild flyktingkvot. Från vilka länder flyktingarna kommer kan variera med anledning av rådande förhållanden i olika delar av världen. Flyktingkonventionen och den svenska utlänningslagen är vägledande för besluten om vilka flyktingar som ska erbjudas skydd i Sverige. Kommunerna Den lokala kommunen förbereder ankomst för kvotflyktingar. Efter rundringning till kommunerna (nov 2010), uppger de kommuner som de senaste två åren tagit emot kvotflyktingar att de informerar vårdcentralerna att person är kvotflykting. Kommunerna har dock inget krav på sig att informera. Migrationsverket Migrationsverket har regeringens uppdrag att fatta beslut om vidarebosättning och permanent uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ordnar resan till Sverige, nödvändiga tillstånd, resehandlingar m m. Vissa nyanlända (enl etableringslagen) Vilka personer gäller det Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, som trädde i kraft den 1 december 2010, gäller för nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år, nyanlända i åldern år som saknar föräldrar i Sverige samt anhöriga till nyanlända. Dessa nyanlända är de som har blivit folkbokförda (bosatta) i Sverige. Personerna betalar vanliga patientavgifter. Nyanlända ska inte förväxlas med asylsökande. Allmänt Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. Nytt för landstingen och regionerna Fr o m den 1 december 2010 kan arbetsförmedlingen begära in intyg för att styrka sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan hos en nyanländ. När en vårdenhet tillhandahåller läkarutlåtande om hälsotillstånd lämnar arbetsförmedlingen ersättning med högst kr plus moms, vilket inkluderar kostnad för tolk. Detta framgår i dokumentet Begäran om läkarutlåtande avseende arbetssökande som ni finner till höger. Ersättning för hälsoundersökningar Ersättning till vårdgivarna för genomförd hälsoundersökning för personer som fått uppehållstillstånd - För personer mottagna före den 1 december 2010 enligt 35 (1990:927), för personer mottagna efter den 1 december 2010 enligt 34 (2010:1122) Regionservice Ekonomiservice ersätter vårdenheterna för en genomförd hälsoundersökning. Samma blankett (nu i ny version) som för asylpatienter ska användas. Tolkarvode ersätts separat. OBS! Ta kontakt med Migrationsverkets Bosättnings- och Statsbidragsenhet för att kontrollera om en person redan har genomgått en hälsoundersökning eller är berättigad till en hälsoundersökning, tfn Publicerat: , kl 12:49 Utskrivet: , kl 20:36

6 Migrationsverket ersätter endast en hälsoundersökning per person. En hälsoundersökning ska vara genomförd senast inom ett år från det datum då utlänningen första gången tagits emot i en kommun. (Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det datum då hälsoundersökningen har genomförts. Ansökan till Migrationsverket görs från Ekonomiservice). Ersättning för varaktig vård Ersättning till vårdgivarna för varaktig vård, stöd och service samt hälso- och sjukvård - För personer mottagna före den 1 december 2010 enligt 34 förordningen (1990:927), för personer mottagna efter den 1 december 2010 enligt 33 förordningen (2010:1122) Kommuner, regioner och landsting kan ansöka hos Migrationsverket om ersättning för varaktig vård av flyktingar m. fl. Läs noga anvisningar på blanketten. De personer som avses är de som blivit folkbokförda. Ersättningen gäller tills personen blivit svensk medborgare. Ersättning får även lämnas för tolkkostnader samt hjälpmedel och läkemedel som är en följd av bestämmelserna för berättigad ersättning. Ersättning utgår endast om vården bedöms ha en varaktighet av minst tre år och vårdkostnaden uppgår till lägst kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättning ges endast för grundsjukdomen. Kostnaderna för sjukvården beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Patientavgiften dras av i de fall det framgår att patientavgiften inte är fråndragen. Direkt överenskommelse ska träffas med Migrationsverket i Norrköping, Bosättnings- och statsbidragsenheten, innan vården inleds, tfn Ansökan om ersättning ska ha komit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av den period ansökan avser. En period enl 33 omfattar tolv månader. En första ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från den dag utlänningen första gången togs emot i en kommun i Sverige. 34 Den första ansökan enligt 34 ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in senare. Respektive förvaltning ansöker på särskild blankett, Ansökan om ersättning för varaktig vård, stöd och service samt hälso- och sjukvård direkt hos Migrationsverket i enlighet med träffad överenskommelse. Beviljad ersättning betalas ut till det konto som regionen uppgett till Migrationsverket. Kopia på ansökan ska därför skickas in till Jenny Persson, Ekonomiservice. När ersättning kommer från Migrationsverket vet Jenny vem som ska ha pengarna. Ersättning kan beviljas * från kommunplaceringsdatum, det faktiska mottagandet i en kommun. Publicerat: , kl 12:49 Utskrivet: , kl 20:36

7 Asylsökande m.fl. = Regiongemensam Publicerat: , kl 14:32 Utskrivet: , kl 20:36

8 Avgifter - Asylsökande mfl = Regiongemensam Personer som vistas i landet utan tillstånd Hälsoundersökning Planerad vård Standardiserat läkarintyg för LUOH Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar Personer som vistas i landet utan tillstånd Personer som vistas i landet utan tillstånd omfattas av ny lag fr om Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lagen innebär att Landsting/Regioner blir skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerad hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, dvs vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelstrådgivning, vård vid abort, läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner mm samt hälsoundersökning. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Barn och ungdomar t o m 19 år betalar ingen patientavgift. Läs mer om detta i stycket om "Personer som vistas i landet utan tillstånd" som finns under gruppen Asylsökande mfl. Hälsoundersökning Enligt Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344 ska Regionen erbjuda nyanlända personer hälsoundersökning snarast efter att de har fått sitt boende i regionen och registrerats av Migrationsverket. I samband med att ansökan om uppehållstillstånd behandlas skall verket informera de sökande om regionens åtaganden att lämna viss hälso- och sjukvård liksom tandvård enligt denna överenskommelse. Regionservice Ekonomiservice ersätter vårdenheterna för genomförd hälsoundersökning. Tolkarvode ersätts separat. En hälsoundersökning innefattar enligt Socialstyrelsens Allmänna råd 1995:4, Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 08:31 Utskrivet: , kl 20:36

9 * individuellt hälsosamtal * provtagning * ev kroppsundersökning Vårdenheten får löpande uppgifter från Ekonomiservice om nyanlända asylsökande. Planerad vård Om asylsökande, som fyllt 20 år, söker planerad vård, vård som kan vänta tills den asylsökande fått uppehållstillstånd eller avvisats, skall han/hon betala patientavgift enligt utomlänsprislista, dvs patienten betraktas som turist på tillfälligt besök och får således betala hela kostnaden själv. Detta gäller både öppen och sluten vård. Observera dock att barn och ungdomar t o m 19 års ålder har rätt att avgiftsfritt få både akut och planerad vård. Standardiserat läkarintyg för LUOH Migrationsverket har tagit fram en mall för ett standardiserat läkarintyg. Läkare som skriver utlåtanden eller intyg för personer med ärende om uppehållstillstånd hos Migrationsverket, rekommenderas att använda denna mall. Mallen har tagits fram för att underlätta för läkare att få med all den information som Migrationsverket behöver för att kunna göra en riktig bedömning enligt utlänningslagen och regeringens föreskrifter. Debitering sker till Migrationsverket. Timtaxa tas ut i avvaktan på beslut från Regionfullmäktige. Sammanfattning patientavgiftsregler Koder i VAS OBS! Asylsökande barn och ungdomar t o m 19 års ålder har rätt att få avgiftsfri sjukvård, både akut och planerad. Graviditetstest Kostnad för graviditetstest ligger utanför Migrationsverkets ersättning. Samma regler gäller för asylsökande som för de som är folkbokförda i Halland, dvs asylsökande betalar för graviditetstest. Preventivmedelsrådgvining och mödrahälsovård är gratis, Labundersökning (i samband med läkarbesök) - provtagning 0 kr, avgkod PO - provtagning + analys 0 kr, avgkod PO - inskickade prover 0 kr, avgkod PO Läkarvård - offentlig närsjukvård (primärvård) 50 kr, avgkod A1 - jourmottagning inom närsjukvård (primärvård) 50 kr, avgkod A1 - akutmottagning på sjukhusen 300 kr, avgkod L4-1:a remissbesök 50 kr, avgkod A1 - efterföljande besök hos specialist, 50 kr, avgkod A1 - efterföljande besök för dagkirurgi, 50 kr, avgkod A1 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 08:31 Utskrivet: , kl 20:36

10 - specialistbesök pat har ej remiss 150 kr/300 kr, avgkod L1 eller L2 Mellanliggande labbesök 50 kr, avgkod A2 Psykoterapeutisk behandling 25 kr, avgkod A2 Röntgenundersökning (efter remiss direkt från förläggning) 0 kr, avgkod PO (enl prislista) Sjukvårdande behandling - remiss från läkare inom offentlig vård 25 kr, avgkod A2 - efterföljande besök för sjukvårdande behandling 25 kr, avgkod A2 - utan remiss 100 kr, avgkod S1 - avgiftsfri, t ex hos distriktssköterska 0 kr, avgkod PO Vårdgivarinitierat besök Avgiftstyp A1/A2, 0 kr och betalsätt vgin Uteblivet besök Asylsökande betalar för uteblivet besök och debiteras för vad besöket skulle ha kostat, dvs 25 kr, 50 kr osv. Sluten vård 0 kr Telefonrådgivning/recept 0 kr, avgkod P0 Ingen patientavgift tas ut för - förebyggande barna- och mödravård inom den offentliga närsjukvården (primärvården) - förlossningsvård - vård och åtgärder enligt smittskyddslagen - övriga besök som är avgiftsbefriade i landstinget - hälsoundersökning/hälsosamtal beställd av annan än patienten, 0 kr, avgkod A3. Åtgärder enligt Gula Taxan Om asylsökande vill få en åtgärd enligt Gula Taxan får han/hon betala åtgärden själv eftersom hälsovård inte ingår i den vård som landstinget ersätter. Utomlänsflyktingar Ersättning till vårdenheterna Om en asylsökande får akut sjukvård i Region Halland men är bosatt i ett annat landsting/region, registrerad på förläggning utanför Region Halland, får vården ersättning för besöket enligt vanliga regler. OBS! Gäller inte Hallands sjukhus där särredovisning av asylsökande inte görs. Ersättning till Region Halland från den asylsökandes hemlandsting Region Halland får ersättning från den asylsökandes hemlandsting. Kopia på giltigt LMA-kort, fram- och baksida, ska skickas in till Ekonomiservice. Antingen på internadressen Regionservice, Ekonomiservice, Laholmsvägen eller externt via Box 517, Halmstad. På kopian ska anges besöksdatum, vårdgivarkategori, exempelvis läkare och avgift enligt utomlänsprislista, kolumnen för Västra sjukvårdsregionen minus patientavgift. OBS! Att skicka in kopia på giltigt LMA-kort för att regionen ska få ersättning från den asylsökandes hemlandsting gäller också Hallands sjukhus. Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 08:31 Utskrivet: , kl 20:36

11 Ersättningsregler - Asylsökande m fl = Regiongemensam Under kronor Över kronor Ersättning för vård under "glappet" mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft Varaktig vård (asylsökande som blivit fokbokförda) Saknas LMA-kort eller har giltighetstiden gått ut? Falkenberg och norrut ringer till Migrationsverket i Göteborg, tfn Halmstad och söderut ringer till Migrationsverket i Malmö, tfn Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - under kronor Regionservice Ekonomiservice lämnar ersättning för: * sjukvård som understiger kr för en vårdkontakt * i schablonersättningen ingår kostnad för hjälpmedel, sjuktransport eller sjukresa Underlag skickas varje månad för: Privata vårdgivare inom Vårdval halland till Regionservice Ekonomiservice, Kerstin Björkman, enligt särskilda utbetalningsunderlag. Regionens vårdcentraler inom Vårdval halland till förvaltningens ekonomiavd enligt särskilda utbetalningsunderlag. Psykiatrin till förvaltningens ekonomiavd, enligt särskilda utbetalningsunderlag. Handikappförvaltning, MVC och Ungdomsmottagning till förvaltningens ekonomiavdelning, enligt särskilda utbetalningsunderlag. Ingen särredovisning görs för vård av asylsökande från Hallands Sjukhus Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Ersättningen ingår i totalbeställningen. För preventivmedelsrådgivning lämnas ersättning oavsett om rådgivningen sker i samband med abort eller inte. Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 08:35 Utskrivet: , kl 20:36

12 Kostnaderna för sjukvården beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Patientavgiften dras av. Förutsättningen för att vårdgivaren skall få ersättning för vården är att LMA-kortets nummer anges på utbetalningsunderlaget. LMA = Lagen om mottagande av asylsökande. LMA-nr kan bestå av olika antal siffror. "Äldre" LMA-nr kan bestå av 16 siffror om två grupperingar, xxxxxx xx-xxxxxx/xx. De åtta första siffrorna i andra grupperingen inkl bindestreck ska anges. De två sista siffrorna, alternativt en efter snedstrecket anger vilket kort i ordningen den asylsökande har. Om det exempelvis står 10 är det kort nr 10 i ordningen som den asylsökande har. Om en asylsökande återkommer till Sverige får han/hon tillbaka sitt tidigare LMA-nr. "Nyare! LMA-kort kan bestå av nio eller tio siffror, xx-xxxxxx/xx. De åtta första siffrorna inkl bindestreck ska anges. Siffrorna efter snedstrecket anger vilket kort i ordningen den asylsökande har. Ogiltigt LMA-kort Avgift enligt utomlänsprislista tas ut enligt kolumnen "EU/EES, konvention, utlandssvensk", om ogiltigt LMAkort visas eller patient glömt sitt LMA-kort. När den asylsökande fått uppehållstillstånd för bosättning folkbokförs han/hon. Han/hon får då rätt till samma hälso- och sjukvård som alla andra som är folkbokförda i landet och betalar då vanliga patientavgifter. Det kan dock dröja en tid från folkbokföringsdagen tills han/hon erhåller de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. Läs mer i stycket Ersättning för vård under "glappet" mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft. Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - över kr för en vårdkontakt. (Förordning 1996:1357 om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande, 7 ) För kostnader som överstiger kronor för en vårdkontakt lämnar Migrationsverket särskild ersättning. Om behandling av vårdnadshavare är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, skall även kostnaderna för sådan behandling ingå i en vårdkontakt. Varje förvaltning fakturerar Migrationsverket, den mottagningsenhet som står på LMA-kortets baksida, direkt efter avslutad vårdkontakt. Patientavgiften fråndrages vid debitering. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår då vårdkontakten avslutades. (Förordning (2008:124). Vårdkontakt = vård som kan hänföras till en individs diagnos, problem, etc, för åtgärder som tillhör en avslutad behandlingsomgång/-period inkl remisser till röntgen- och laboratorieundersökningar. Första remissbesöket till annan läkare ersätts dock separat. Till ansökan, ingen särskild blankett finns, skall bifogas: - Asylsökandes LMA-nummer som framgår av LMA-kortet. Se under rubriken "Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - under kronor". - Personuppgifter; namn, födelsedatum. - Läkarutlåtande som visar för vilken diagnos/vilket problem ansökan om ersättning för vårdinsatser avser samt när vårdkontakten/vårdepisoden inleddes och när den avslutades eller beräknas vara avslutad. - Totalkostnaden för vårdinsatserna skall redovisas vid första ansökan om ersättning. Kostnaden beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra regionen. Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 08:35 Utskrivet: , kl 20:36

13 Migrationsverket lämnar även ersättning för hjälpmedel, sjuktransport och sjukresor i samband med ersättningsberättigad vård. Särskild ersättning kan bara ges från dagen för asylansökan till dagen för avregistrering hos Migrationsverket. Ersättning för vård under "glappet" mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft Asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd Ersättning för vård av asylsökande under glappet mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft ges på sedvanligt sätt. Giltigt LMA-nr måste uppges vilket finns på personens meddelande om Beslut om uppehållstillstånd. Det räcker inte att visa upp kort för Uppehållstillstånd där det framgår att en person har fått permanent uppehållstillstånd. OBS! Så länge personen inte är folkbokförd betalar han/hon patientavgifter som asylsökande. Ersättning till vårdgivarna för varaktig vård, stöd och service samt hälso- och sjukvård. Kommuner och landsting kan ansöka hos Migrationsverket om ersättning för varaktig vård av flyktingar m. fl. De personer som avses är de som blivit folkbokförda. Ersättningen gäller tills personen blivit svensk medborgare. Läs mer om detta i stycket Vissa nyanlända (enl etableringslagen) under rubriken Andra nyanlända. Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 08:35 Utskrivet: , kl 20:36

14 Identifiering - Asylsökande m fl = Regiongemensam Identifiering avsylsökande Vilka personer omfattas Vilka personer omfattas inte Identifiering asylsökande Alla asylsökande skall vara registrerade vid någon av Migrationsverkets förläggningar, men behöver inte bo där. Den asylsökande skall ha ett s k LMA-kort -"Tillfälligt LMA-kort för asylsökande i Sverige". (LMA = lagen om mottagande av asylsökande). Det är försett med foto, personuppgifter samt LMA-nr, vilket är Migrationsverkets dossiernummer och unikt för varje individ. Dessutom anges för vilken period kortet gäller. På LMA-kortets baksida är angivet vid vilken förläggning utlänningen är registrerad. Innan asylsökande hunnit få sitt LMA kort har de från Migrationverket fått ett intyg där det bekräftas att personen är inskriven hos Migrationsverket. På detta intyg finns ett dossiernummer angivet. Dossiernummer = LMA nummer Dossiernumret ger asylsökande rätt till nedsatt patientavgift enligt regler tills LMA kort erhålles. Dossiernumret anges i fältet för LMA kort i VAS och i utbetalningsunderlagen för er som använder er av detta. Om den asylsökane saknar LMA kort och ovan nämnt intyg, men ändå uppger att de är inskrivna hos Migrationsverket, får man ringa Migrationsverket och få det bekräftat. Begär då dossiernumret. Asylsökande: En utlänning som själv tar sig till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd och uppger sig vara flykting, krigsvägrare eller de factoflykting. Man är asylsökande tills man har fått uppehållstillstånd eller avslag på ansökan. Vilka personer omfattas Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344, trädde i kraft den 1 juli Denna lag omfattar utlänningar som 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, Publicerat: , kl 08:27 Utskrivet: , kl 20:36

15 3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 utlänningslagen och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller 4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 utlänningslagen. Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas, om han eller hon har fyllt 18 år. (I Landstinget Halland 20 år). Anmärkning! Asylsökande m fl som inte har anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun efter det att de blivit folkbokförda har fortfarande ett giltigt LMA-kort. Den asylsökande m fl betalar i detta fallet patientavgift som asylsökande m fl vanligtvis gör. Den asylsökande m fl ska visa giltigt LMA-kort. Verksamheten får ersättning enligt vanliga regler trots att personen är folkbokförd. LMA-kortet tar över folkbokföringen i dessa fall. Vilka personer omfattas inte Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344, omfattar inte och staten lämnar inte ersättning för hälso- och sjukvård som ges till: a) utlänningar som fyllt 18 år, i Region Halland 20 år, som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas och som enligt 12 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd, b) utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och som av särskilda skäl medgetts rätt att visats här medan ansökan prövas [1 första stycket 3 lagen (1994:137) Lag om mottagande av asylsökande m.fl.]. Dock kan Migrationsverket ersätta kostnaderna för hälsoundersökning som görs av smittskyddsskäl för utlänningar som avses i 1 första stycket 3 denna lag. Lagen omfattar inte heller utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd och blivit folkbokförda och som inte längre omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Migrationsverket lämnar dock under vissa förutsättningar ersättning för varaktig vård som ges till dessa utlänningar. Publicerat: , kl 08:27 Utskrivet: , kl 20:36

16 Personer som vistas i landet utan tillstånd = Regiongemensam Allmänt om lagen Vård som inte kan anstå Hälsoundersökning Vilka omfattas inte Avgifter Ersättning Rutiner Ny lag fr om Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lagen innebär att Landsting/Regioner är skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, dvs vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner mm samt en hälsoundersökning. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Personer som vistas i landet utan tillstånd ska betala motsvarande vårdavgifter inklusive avgifter för läkemedel som gäller för asylsökande personer. Hälsoundersökning och vård som sker med stöd av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri. Personer som vistas i landet utan tillstånd ska registreras på samma sätt som asylsökande. De har dock inget LMA kort, men samma avgiftstyper som för asylsökande ska användas. Län och kommun skiljer sig från asylsökande och ska vara Vård som inte kan anstå. Begreppet "vård som inte kan anstå" omfattar vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även en måttlig fördröjning kan medföra allvarliga följder för patienten. Även sammanhängande följdinsatser med sådan vård omfattas, t.ex. fullföjande av behandling mot tuberkulos, röntgenkontroll av frakturläkning samt borttagande av gips och suturer. Vård som inte kan anstå kan även innefatta en skyldighet att erbjuda lån av hjälpmedel för funktionshindrande när sådant behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 07:35 Utskrivet: , kl 20:36

17 Hälsoundersökning Landstingen/Regionerna ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda utlännigar som omfattas av lagen en hälsoundersökning. En sådan undersökning ska erbjudas en gång under personens vistelse i Svreige. Landstingen/Regionerna har ingen skyldighet att efterforska vilka personer utan tillstånd som befinner sig inom dess område och erbjudandet ska därför lämnas först då en sådan person själv uppsöker vården. Ett erbjudande om hälsoundersöknng kan anses vara uppenbart obehövligt om personen t ex uppger att han eller hon kommer att lämna Sverige inom en snar framtid, varför någon uppföljning av undersöknig inte kommer att kunna göras. Vilka omfattas inte Lagen omfattar emellertid inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig. Det betyder att lagen inte gäller för t ex personer som reser till Sverige utan nödvändiga tillstånd eller vistas i landet längre tid än beviljad visering med syftet att få subventionerad vård. Det innebär även att turister och affärsresenärer inte omfattas av bestämmelserna i lagen. Avgifter Vård som sker med stöd av smittskyddslagen är avgiftfri. Län och kommun Läkarvård 50 kr. Sjukvårdande behandling 25 kr. Hälsoundersökning är avgiftsfri. Sjukresor, avgift på högst 40 kr får tas ut. Förebyggande barn- och mödrhälsovård som ges av en vårdgivare inom den offentliga primärvården samt förlossningsvård ska vara avgiftsfri. Personer utan tillstånd som är över 18 år ska för tandvård betala en avgift på 50 kr för behandling hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Avgiften omfattar enbart vård som inte kan anstå. För övrig vård ska den tillståndslösa personen betala vårdavgift enligt de grudner som vårdgivaren betstämmer. För personer under 18 år gäller att tandvård hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet ska vara avgiftsfri. Ersättning För att få ersättning för vården som utförts fylls utbetalningsunderlaget i som finns i gruppen "Asylsökande mfl/ersättningsregler". Underlaget fylls i på samma sätt som för t ex asylsökande men det finns en egen ruta att bocka i för personer utan tillstånd "Utan.tillst" Rutiner Rutiner kring hur man hanterar det adminstrativa kring personer utan tillstånd finns i ledningssystemet för Hallands sjukhus. (dokumentet är under uppdatering, publicering med länk sker senare) Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: , kl 07:35 Utskrivet: , kl 20:36

18 Vilken vård gäller det - Asylsökande m fl = Regiongemensam Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344 Personer som fyllt 18 år, i Region Halland 20 år: Omedelbar sjukvård enligt 4 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och omedelbar tandvård enligt 6 tandvårdslagen (1985:125) samt sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör regionen erbjuda detta. Åt samtliga skall ges en hälsoundersökning. "Vård som inte kan anstå" är en utvidgning av begreppet "omedelbar vård" och gäller asylsökande som inte kan återvända till sitt hemland för att söka vård där, vilket skulle kunna vara möjligt för en vanlig turist. Väntetiden på ett asylbeslut kan ta många år. Vid en bedömning av "vård som inte kan anstå" måste beaktas både väntetiden för asylärendet och sjukdomens prognos med och utan behandling. Vidare måste beaktas om en fortsatt behandling kan ges i hemlandet om patienten avvisas under pågående behandling, och om en väntan med att sätta in behandlingen tills asylärendet är avgjort kan medföra att patientens prognos försämras. En medicinsk insats som bedöms som väsentlig, eller på sikt livsviktig, och utan alltför långt dröjsmål skulle erbjudas till en patient som är folkbokförd i Sverige ska också erbjudas till en asylsökande. Det är ansvarig läkare som avgör om en åtgärd omfattas av begreppen omedelbar vård eller vård som inte kan anstå. Personer som inte fyllt 18 år, i Region Halland, 20 år: Hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som barn och ungdomar bosatta inom landstinget. Åt samtliga skall ges en hälsoundersökning/hälsosamtal. I Halland gäller avgiftsfri sjukvård för asylsökande barn och ungdomar t o m 19 år. Regionens vårdåtagande enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. gäller t.o.m. den tidpunkt när den asylsökande har fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Därefter har personen tillgång till hälso- och sjukvård som övriga bosatta i Sverige. Vårdåtagandet för landstingen och regionerna upphör efter ett slutligt avslagsbeslut om asylansökan och när den asylsökande har lämnat landet. Regionen har via ny lag fr om , Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, en skyldighet att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma subventionerad hälso- och sjukvård som bosatta och asylsökande barn. Publicerat: , kl 14:38 Utskrivet: , kl 20:36

19 Avgifter - sluten vård = Regiongemensam Aktivitetsersättning/Sjukersättning Avgifter i sluten vård Definition - sluten vård Smittskyddslagen - sluten vård Öppen vård blir sluten vård Öppenvårdsbesök för patient i sluten vård Aktivitetsersättning/Sjukersättning Personer yngre än 40 år som har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning skall betala halv avgift (50 kr) under de 30 första dagarna av varje vårdtillfälle på sjukhus. Detta framgår av överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om ändrad administration för pensionärers sjukhusavgifter (970314). För längre vårdperiod (mer än 30 dgr) betalar personen avgift enligt vanliga regler. När man beviljats aktivitetsersättning resp sjukersättning får man ett beslutsmeddelande från försäkringskassan. För att få reducering av vårdavgiften skall detta beslutsmeddelande visas upp. Observera att reduceringen enbart gäller för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning. Aktivitetsersättning kan man få om man är mellan år. Ersättningen är alltid tidsbegränsad. Sjukersättning kan man få om man är mellan år. Ersättningen kan beviljas antingen tills vidare eller tidsbegränsat. Avgift i sluten vård Riksdagen har bestämt att den högsta avgiften för sluten vård är 100 kr per vårddag. Varje landsting eller region beslutar i övrigt vilka avgiftsregler som skall gälla för sluten vård inom det egna landstinget eller regionen. Fr o m 2014 är avgiften för sluten vård 100 kr/dag för alla patienter. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen patientavgift. Fr o m dagen man fyller 20 år betalar man avgift. Särskilda regler gäller också för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning. Man betalar inte avgift för den dag man skrivs ut. För permissionsdagar tar sjukhuset inte heller ut någon avgift. Med permissionsdag menas när man vistas utanför sjukhuset minst tolv timmar i en följd mellan kl på morgonen och kl på natten. Sjukhuset skickar en faktura efter vårdtidens slut eller en gång per månad om sjukhusvistelsen är långvarig. Är patienten folkbokförd i annat landsting faktureras hemlandstinget dessutom för vården enligt utomlänsprislistan. Följande patientkategorier är avgiftsbefriade enligt författning, dvs de betalar ingen avgift i sluten vård: Publicerat: , kl 11:46 Utskrivet: , kl 20:36

20 - anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt *) - asylsökande *) vårdkostnad för utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige debiteras kriminalvården Avgiftsbefriade enligt regionbeslut: - tvångsvårdade enligt LPT och LRV betalar ingen avgift i sluten vård, LF 112/08. Avgiftsfrihet gäller också vid sluten vård i annat landsting eller region, RF 96/2010 *) Definition - sluten vård Sluten vård Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. Inskrivning i sluten vård Händelse när ett vårdtillfälle påbörjas och vårdplats i sluten vård ställs till patients förfogande. Utskrivning från sluten vård Händelse när ett vårdtillfälle avslutas och vårdplats i sluten vård inte längre står till patientens förfogande. Smittskyddslagen - sluten vård Patient som vårdas i sluten vård enligt Smittskyddslagen betalar vanlig patientavgift. Öppen vård blir sluten vård Leder öppenvårdsbesök till omedelbar inläggning i regionens slutenvård, tas ingen patientavgift ut för besöket i öppen vård. Har patienten redan betalt för öppenvårdsbesöket återbetalas patientavgiften som kan vara både avgift hos vårdcentral och avgift på akutmottagning. Patienten får själv vända sig tillbaka till den mottagning där öppenvårdsbesöket/-en gjordes och måste då visa upp kvitto på erlagd patientavgift/-er samt godtagbart underlag för den slutna vården, t ex utskrivningsbesked eller faktura på sluten vård. Om öppenvårdsbesök i Region Halland leder till omedelbar inläggning i annat landsting/sjukvårdsregion återbetalas avgiften för öppenvårdsbesöket. Om öppenvårdsbesök i annat landsting/sjukvårdsregion leder till omedelbar inläggning i Region Halland återbetalas inte avgiften för öppenvårdsbesöket. Öppenvårdsbesök för patient i sluten vård Patient som är inskriven i sluten vård skall inte betala för sjukvård i öppen vård om öppenvårdsbesöket har samband med den slutna vården. Publicerat: , kl 11:46 Utskrivet: , kl 20:36

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Innehållsförteckning 1. Allmänt om uppdraget 7 Inledning 7 Allmänna utgångspunkter 7 Socialtjänstlagen 8 Socialstyrelsens

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Handläggning av ekonomiskt bistånd RIKTLINJER för Handläggning av ekonomiskt bistånd Antagen av socialnämnden 2014-03-20 Socialkontoret RIKTLINJER för... 1 Handläggning av ekonomiskt bistånd... 1 1.1 Riktlinjernas syfte och tillämpning...

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer