Avgiftshandboken 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgiftshandboken 2012"

Transkript

1 Avgiftshandboken 2012 Publicerat: , kl 08:38 Utskrivet: , kl 20:36

2 Avgiftshandboken 2012 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt är att alla vårdenheter följer gällande avgiftsregler. De belopp som finns i handboken är fasta och inte maxbelopp som kan underskridas. Patientavgifter fastställs årligen av Regionfullmäktige. Publicerat: , kl 08:38 Utskrivet: , kl 20:36

3 Andra nyanlända Anhöriginvandrade Kvotflyktingar Vissa nyanlända (enl etableringslagen) Ersättning för hälsoundersökningar Ersättning för varaktig vård Rutiner på Migrationsverkets statsbsidragsfunktion. Läs om rutinerna i dokumentet till höger. Anhöriginvandrade En person som uppger sig vara anhöriginvandrad kan vara en utlänning som rest in i Sverige och som här ansöker om uppehållstillstånd på grund av nära anknytning till någon som är bosatt eller som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Personen medges i regel rätt att vistas här medan ansökan prövas. Utlänningen betalar patientavgifter enligt utomlänsprislistan. Grundregel En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Från nämnda huvudregel i 5 kap. 18 utlänningslagen (2005:716) finns dock sex uppräknade undantag. Undantag görs bl a för en utlänning som har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och en utlänning som har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Det är Skatteverket som beslutar om uppehållstillståndet leder till folkbokföring. En utlänning som på grund av familjeanknytning beviljats uppehållstillstånd före inresan i Sverige ska folkbokföras efter ankomsten. Utlänningen är då bosatt i landet på sätt som avses i 3 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Personen betalara vanlig patientavgift. Kvotflyktingar Kvotflyktingar har direkt uppehållstillstånd och blir därmed direkt folkbokförda vid ankomsten till Sverige. Personerna betalar vanliga patientavgifter. Publicerat: , kl 14:01 Utskrivet: , kl 20:36

4 Allmänt om kvoflyktingar Den svenska regeringen bestämmer varje år hur många flyktingar som ska erbjudas skydd i Sverige. Sverige samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR för att ge skydd åt flyktingar inom ramen för en särskild flyktingkvot. Från vilka länder flyktingarna kommer kan variera med anledning av rådande förhållanden i olika delar av världen. Flyktingkonventionen och den svenska utlänningslagen är vägledande för besluten om vilka flyktingar som ska erbjudas skydd i Sverige. Kommunerna Den lokala kommunen förbereder ankomst för kvotflyktingar. Efter rundringning till kommunerna (nov 2010), uppger de kommuner som de senaste två åren tagit emot kvotflyktingar att de informerar vårdcentralerna att person är kvotflykting. Kommunerna har dock inget krav på sig att informera. Migrationsverket Migrationsverket har regeringens uppdrag att fatta beslut om vidarebosättning och permanent uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ordnar resan till Sverige, nödvändiga tillstånd, resehandlingar m m. Vissa nyanlända (enl etableringslagen) Vilka personer gäller det Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, som trädde i kraft den 1 december 2010, gäller för nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år, nyanlända i åldern år som saknar föräldrar i Sverige samt anhöriga till nyanlända. Dessa nyanlända är de som har blivit folkbokförda (bosatta) i Sverige. Personerna betalar vanliga patientavgifter. Nyanlända ska inte förväxlas med asylsökande. Allmänt Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. Nytt för landstingen och regionerna Fr o m den 1 december 2010 kan arbetsförmedlingen begära in intyg för att styrka sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan hos en nyanländ. När en vårdenhet tillhandahåller läkarutlåtande om hälsotillstånd lämnar arbetsförmedlingen ersättning med högst kr plus moms. Detta framgår i dokumentet Begäran om läkarutlåtande avseende arbetssökande som ni finner till höger. Ersättning för hälsoundersökningar Ersättning till vårdgivarna för genomförd hälsoundersökning för personer som fått uppehållstillstånd - För personer mottagna före den 1 december 2010 enligt 35 (1990:927), för personer mottagna efter den 1 december 2010 enligt 34 (2010:1122) Regionservice Ekonomiservice ersätter vårdenheterna med 1820 kronor för en genomförd hälsoundersökning. Samma blankett (nu i ny version) som för asylpatienter ska användas. Tolkarvode ersätts separat. Kontakt kan tas med Migrationsverkets Bosättnings- och Statsbidragsenhet för att kontrollera om person redan har genomgått en hälsoundersökning tfn Publicerat: , kl 14:01 Utskrivet: , kl 20:36

5 En hälsoundersökning ska vara genomförd senast inom ett år från det datum då utlänningen första gången tagits emot i en kommun. (Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det datum då hälsoundersökningen har genomförts. Ansökan till Migrationsverket görs från Ekonomiservice). Ersättning för varaktig vård Ersättning till vårdgivarna för varaktig vård, stöd och service samt hälso- och sjukvård - För personer mottagna före den 1 december 2010 enligt 34 förordningen (1990:927), för personer mottagna efter den 1 december 2010 enligt 33 förordningen (2010:1122) Kommuner, regioner och landsting kan ansöka hos Migrationsverket om ersättning för varaktig vård av flyktingar m. fl. Läs noga anvisningar på blanketten. De personer som avses är de som blivit folkbokförda. Ersättningen gäller tills personen blivit svensk medborgare. Ersättning får även lämnas för tolkkostnader samt hjälpmedel och läkemedel som är en följd av bestämmelserna för berättigad ersättning. Ersättning utgår endast om vården bedöms ha en varaktighet av minst tre år och vårdkostnaden uppgår till lägst kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättning ges endast för grundsjukdomen. Kostnaderna för sjukvården beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Patientavgiften dras av i de fall det framgår att patientavgiften inte är fråndragen. Direkt överenskommelse ska träffas med Migrationsverket i Norrköping, Bosättnings- och statsbidragsenheten, innan vården inleds, tfn Ansökan om ersättning ska ha komit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av den period ansökan avser. En period enl 33 omfattar tolv månader. En första ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från den dag utlänningen första gången togs emot i en kommun i Sverige. 34 Den första ansökan enligt 34 ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in senare. Respektive förvaltning ansöker på särskild blankett, Ansökan om ersättning för varaktig vård, stöd och service samt hälso- och sjukvård direkt hos Migrationsverket i enlighet med träffad överenskommelse. Beviljad ersättning betalas ut till det konto som regionen uppgett till Migrationsverket. Kopia på ansökan ska därför skickas in till Jenny Persson, Ekonomiservice. När ersättning kommer från Migrationsverket vet Jenny vem som ska ha pengarna. Ersättning kan beviljas * från kommunplaceringsdatum, det faktiska mottagandet i en kommun. Publicerat: , kl 14:01 Utskrivet: , kl 20:36

6 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar Gömda flyktingar Gömda flyktingar omfattas inte av reglerna för asylsökande, utan likställs med utländsk medborgare på tillfällig vistelse i Sverige. Patienten ska därmed betala vård enligt utomlänsprislistan. Patienten har rätt till akut vård oavsett betalningsförmåga. Gömda barn har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande barn, d v s både akut och planerad vård. Barn och ungdomar t o m 19 år betalar ingen patientavgift. Ersättning till vården utgår för vård till gömda barn. Kostnaderna beräknas enligt utomlänsprislistans kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Eftersom LMA-nr inte finns ska det i stället stå "gfb" på internfakturan. Hälsoundersökning Enligt Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344 ska Regionen erbjuda nyanlända personer hälsoundersökning snarast efter att de har fått sitt boende i regionen och registrerats av Migrationsverket. I samband med att ansökan om uppehållstillstånd behandlas skall verket informera de sökande om regionens åtaganden att lämna viss hälso- och sjukvård liksom tandvård enligt denna överenskommelse. Regionservice Ekonomiservice ersätter vårdenheterna med 1820 kronor för en genomförd hälsoundersökning. Tolkarvode ersätts separat. En hälsoundersökning innefattar enligt Socialstyrelsens Allmänna råd 1995:4, * individuellt hälsosamtal * provtagning * ev kroppsundersökning Vårdenheten får löpande uppgifter från Ekonomiservice om nyanlända asylsökande. Publicerat: , kl 11:44 Utskrivet: , kl 20:36

7 Planerad vård Om asylsökande, som fyllt 20 år, söker planerad vård, vård som kan vänta tills den asylsökande fått uppehållstillstånd eller avvisats, skall han/hon betala patientavgift enligt utomlänsprislista, dvs patienten betraktas som turist på tillfälligt besök och får således betala hela kostnaden själv. Detta gäller både öppen och sluten vård. Observera dock att barn och ungdomar t o m 19 års ålder har rätt att avgiftsfritt få både akut och planerad vård. Sammanfattning patientavgiftsregler Koder i VAS OBS! Asylsökande barn och ungdomar t o m 19 års ålder har rätt att få avgiftsfri sjukvård, både akut och planerad. labundersökning (i samband med läkarbesök) - provtagning 0 kr, avgkod PO - provtagning + analys 0 kr, avgkod PO - inskickade prover 0 kr, avgkod PO läkarvård - offentlig närsjukvård (primärvård) 50 kr, avgkod A1 - jourmottagning inom närsjukvård (primärvård) 50 kr, avgkod A1 - akutmottagning på sjukhusen 300 kr, avgkod L4-1:a remissbesök 50 kr, avgkod A1 - efterföljande besök hos specialist, 50 kr, avgkod A1 - efterföljande besök för dagkirurgi, 50 kr, avgkod A1 - specialistbesök pat har ej remiss 150 kr/300 kr, avgkod L1 eller L2 mellanliggande labbesök 50 kr, avgkod A1 psykoterapeutisk behandling 25 kr, avgkod A2 röntgenundersökning (efter remiss direkt från förläggning) 0 kr, avgkod PO (enl prislista) sjukvårdande behandling - remiss från läkare inom offentlig vård 25 kr, avgkod A2 - efterföljande besök för sjukvårdande behandling 25 kr, avgkod A2 - utan remiss 100 kr, avgkod S1 - avgiftsfri, t ex hos distriktssköterska 0 kr, avgkod PO sluten vård 0 kr telefonrådgivning/recept 0 kr, avgkod P0 Ingen patientavgift tas ut för - förebyggande barna- och mödravård inom den offentliga närsjukvården (primärvården) - förlossningsvård - vård och åtgärder enligt smittskyddslagen - övriga besök som är avgiftsbefriade i landstinget - hälsoundersökning/hälsosamtal beställd av annan än patienten, 0 kr, avgkod A3. Publicerat: , kl 11:44 Utskrivet: , kl 20:36

8 Åtgärder enligt Gula Taxan Om asylsökande vill få en åtgärd enligt Gula Taxan får han/hon betala åtgärden själv eftersom hälsovård inte ingår i den vård som landstinget ersätter. Utomlänsflyktingar Om en asylsökande får akut sjukvård i ett annat landsting än där han/hon har sitt boende, dvs den förläggning där han/hon är registrerad, ersätts besöket av Regionservice Ekonomiservice på vanligt sätt. På utbetalningsunderlaget ska anges vid vilken förläggning personen är registrerad. Ekonomiservice fakturerar i sin tur hemlandstinget. Publicerat: , kl 11:44 Utskrivet: , kl 20:36

9 Ersättningsregler - Asylsökande m fl Under kronor Över kronor Ersättning för vård under "glappet" mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft Varaktig vård (asylsökande som blivit fokbokförda) Saknas LMA-kort eller har giltighetstiden gått ut? Falkenberg och norrut ringer till Migrationsverket i Göteborg, tfn Halmstad och söderut ringer till Migrationsverket i Malmö, tfn Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - under kronor Regionservice Ekonomiservice lämnar ersättning för: * sjukvård som understiger kr för en vårdkontakt * kostnad för hjälpmedel och sjuktransport eller sjukresa vid ersättningsberättigad vård Underlag skickas varje månad för: Privata vårdgivare inom Vårdval halland till Regionservice Ekonomiservice, Kerstin Björkman, enligt särskilda utbetalningsunderlag. Regionens vårdcentraler inom Vårdval halland till förvaltningens ekonomiavd enligt särskilda utbetalningsunderlag. Psykiatrin till förvaltningens ekonomiavd, enligt särskilda utbetalningsunderlag. Handikappförvaltning, MVC och Ungdomsmottagning till förvaltningens ekonomiavdelning, enligt särskilda utbetalningsunderlag. Ingen särredovisning görs för vård av asylsökande från Hallands Sjukhus Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Ersättningen ingår i totalbeställningen. För preventivmedelsrådgivning lämnas ersättning oavsett om rådgivningen sker i samband med abort eller inte. Publicerat: , kl 13:58 Utskrivet: , kl 20:36

10 Kostnaderna för sjukvården beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Patientavgiften dras av. Förutsättningen för att vårdgivaren skall få ersättning för vården är att LMA-kortets nummer anges på utbetalningsunderlaget. LMA = Lagen om mottagande av asylsökande. LMA-nr kan bestå av olika antal siffror. "Äldre" LMA-nr kan bestå av 16 siffror om två grupperingar, xxxxxx xx-xxxxxx/xx. De åtta första siffrorna i andra grupperingen inkl bindestreck ska anges. De två sista siffrorna, alternativt en efter snedstrecket anger vilket kort i ordningen den asylsökande har. Om det exempelvis står 10 är det kort nr 10 i ordningen som den asylsökande har. Om en asylsökande återkommer till Sverige får han/hon tillbaka sitt tidigare LMA-nr. "Nyare! LMA-kort kan bestå av nio eller tio siffror, xx-xxxxxx/xx. De åtta första siffrorna inkl bindestreck ska anges. Siffrorna efter snedstrecket anger vilket kort i ordningen den asylsökande har. Ogiltigt LMA-kort Avgift enligt utomlänsprislista tas ut enligt kolumnen "EU/EES, konvention, utlandssvensk", om ogiltigt LMAkort visas eller patient glömt sitt LMA-kort. När den asylsökande fått uppehållstillstånd för bosättning folkbokförs han/hon. Han/hon får då rätt till samma hälso- och sjukvård som alla andra som är folkbokförda i landet och betalar då vanliga patientavgifter. Det kan dock dröja en tid från folkbokföringsdagen tills han/hon erhåller de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. Läs mer i stycket Ersättning för vård under "glappet" mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft. Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - över kr för en vårdkontakt. (Förordning 1996:1357 om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande, 7 ) För kostnader som överstiger kronor för en vårdkontakt lämnar Migrationsverket särskild ersättning. Om behandling av vårdnadshavare är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, skall även kostnaderna för sådan behandling ingå i en vårdkontakt. Varje förvaltning fakturerar Migrationsverket, den mottagningsenhet som står på LMA-kortets baksida, direkt efter avslutad vårdkontakt. Patientavgiften fråndrages vid debitering. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår då vårdkontakten avslutades. (Förordning (2008:124). Vårdkontakt = vård som kan hänföras till en individs diagnos, problem, etc, för åtgärder som tillhör en avslutad behandlingsomgång/-period inkl remisser till röntgen- och laboratorieundersökningar. Första remissbesöket till annan läkare ersätts dock separat. Till ansökan, ingen särskild blankett finns, skall bifogas: - Asylsökandes LMA-nummer som framgår av LMA-kortet. Se under rubriken "Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård - under kronor". - Personuppgifter; namn, födelsedatum. - Läkarutlåtande som visar för vilken diagnos/vilket problem ansökan om ersättning för vårdinsatser avser samt när vårdkontakten/vårdepisoden inleddes och när den avslutades eller beräknas vara avslutad. - Totalkostnaden för vårdinsatserna skall redovisas vid första ansökan om ersättning. Kostnaden beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra regionen. Publicerat: , kl 13:58 Utskrivet: , kl 20:36

11 Migrationsverket lämnar även ersättning för hjälpmedel, sjuktransport och sjukresor i samband med ersättningsberättigad vård. Särskild ersättning kan bara ges från dagen för asylansökan till dagen för avregistrering hos Migrationsverket. Ersättning för vård under "glappet" mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft Asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd Ersättning för vård av asylsökande under glappet mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft ges på sedvanligt sätt. Giltigt LMA-nr måste uppges vilket finns på personens meddelande om Beslut om uppehållstillstånd. Det räcker inte att visa upp kort för Uppehållstillstånd där det framgår att en person har fått permanent uppehållstillstånd. OBS! Så länge personen inte är folkbokförd betalar han/hon patientavgifter som asylsökande. Ersättning till vårdgivarna för varaktig vård, stöd och service samt hälso- och sjukvård. Kommuner och landsting kan ansöka hos Migrationsverket om ersättning för varaktig vård av flyktingar m. fl. De personer som avses är de som blivit folkbokförda. Ersättningen gäller tills personen blivit svensk medborgare. Läs mer om detta i stycket Vissa nyanlända (enl etableringslagen) under rubriken Andra nyanlända. Publicerat: , kl 13:58 Utskrivet: , kl 20:36

12 Identifiering - Asylsökande m fl Identifiering avsylsökande Vilka personer omfattas Vilka personer omfattas inte Identifiering asylsökande Alla asylsökande skall vara registrerade vid någon av Migrationsverkets förläggningar, men behöver inte bo där. Den asylsökande skall ha ett s k LMA-kort -"Tillfälligt LMA-kort för asylsökande i Sverige". (LMA = lagen om mottagande av asylsökande). Det är försett med foto, personuppgifter samt LMA-nr, vilket är Migrationsverkets dossiernummer och unikt för varje individ. Dessutom anges för vilken period kortet gäller. På LMA-kortets baksida är angivet vid vilken förläggning utlänningen är registrerad. Asylsökande: En utlänning som själv tar sig till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd och uppger sig vara flykting, krigsvägrare eller de factoflykting. Man är asylsökande tills man har fått uppehållstillstånd eller avslag på ansökan. Vilka personer omfattas Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344, trädde i kraft den 1 juli Denna lag omfattar utlänningar som 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, 3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 utlänningslagen och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller 4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 utlänningslagen. Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas, om han eller hon har fyllt 18 år. (I Landstinget Halland 20 år). Publicerat: , kl 11:24 Utskrivet: , kl 20:36

13 Anmärkning! Asylsökande m fl som inte har anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun efter det att de blivit folkbokförda har fortfarande ett giltigt LMA-kort. Den asylsökande m fl betalar i detta fallet patientavgift som asylsökande m fl vanligtvis gör. Den asylsökande m fl ska visa giltigt LMA-kort. Verksamheten får ersättning enligt vanliga regler trots att personen är folkbokförd. LMA-kortet tar över folkbokföringen i dessa fall. Vilka personer omfattas inte Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344, omfattar inte och staten lämnar inte ersättning för hälso- och sjukvård som ges till: a) utlänningar som fyllt 18 år, i Region Halland 20 år, som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas och som enligt 12 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd, b) utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och som av särskilda skäl medgetts rätt att visats här medan ansökan prövas [1 första stycket 3 lagen (1994:137) Lag om mottagande av asylsökande m.fl.]. Dock kan Migrationsverket ersätta kostnaderna för hälsoundersökning som görs av smittskyddsskäl för utlänningar som avses i 1 första stycket 3 denna lag. Lagen omfattar inte heller utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd och blivit folkbokförda och som inte längre omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Migrationsverket lämnar dock under vissa förutsättningar ersättning för varaktig vård som ges till dessa utlänningar. Publicerat: , kl 11:24 Utskrivet: , kl 20:36

14 Vilken vård gäller det - Asylsökande m fl Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344 Personer som fyllt 18 år, i Region Halland 20 år: Omedelbar sjukvård enligt 4 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och omedelbar tandvård enligt 6 tandvårdslagen (1985:125) samt sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör regionen erbjuda detta. Åt samtliga skall ges en hälsoundersökning. "Vård som inte kan anstå" är en utvidgning av begreppet "omedelbar vård" och gäller asylsökande som inte kan återvända till sitt hemland för att söka vård där, vilket skulle kunna vara möjligt för en vanlig turist. Väntetiden på ett asylbeslut kan ta många år. Vid en bedömning av "vård som inte kan anstå" måste beaktas både väntetiden för asylärendet och sjukdomens prognos med och utan behandling. Vidare måste beaktas om en fortsatt behandling kan ges i hemlandet om patienten avvisas under pågående behandling, och om en väntan med att sätta in behandlingen tills asylärendet är avgjort kan medföra att patientens prognos försämras. En medicinsk insats som bedöms som väsentlig, eller på sikt livsviktig, och utan alltför långt dröjsmål skulle erbjudas till en patient som är folkbokförd i Sverige ska också erbjudas till en asylsökande. Det är ansvarig läkare som avgör om en åtgärd omfattas av begreppen omedelbar vård eller vård som inte kan anstå. Personer som inte fyllt 18 år, i Region Halland, 20 år: Hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som barn och ungdomar bosatta inom landstinget. Åt samtliga skall ges en hälsoundersökning/hälsosamtal. I Halland gäller avgiftsfri sjukvård för asylsökande barn och ungdomar t o m 19 år. Regionens vårdåtagande enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. gäller t.o.m. den tidpunkt när den asylsökande har fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Därefter har personen tillgång till hälso- och sjukvård som övriga bosatta i Sverige. Vårdåtagandet för landstingen och regionerna upphör efter ett slutligt avslagsbeslut om asylansökan och när den asylsökande har lämnat landet. Regionen har ett fortsatt vårdåtagande för personer som har fått ett avslagsbeslut men av olika skäl inte kan överföras till sitt hemland eller annat säkert land. Däremot har regionen, enligt lagen (2008:344) om hälsooch sjukvård åt asylsökande m.fl. inget vårdåtagande för vuxna som håller sig gömda så att ett avvisningsbeslut inte kan verkställas. Publicerat: , kl 14:30 Utskrivet: , kl 20:36

15 Avgifter - sluten vård Aktivitetsersättning/Sjukersättning Avgifter i sluten vård Definition - sluten vård Smittskyddslagen - sluten vård Öppen vård blir sluten vård Öppenvårdsbesök för patient i sluten vård Aktivitetsersättning/Sjukersättning Personer yngre än 40 år som har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning skall betala halv avgift (40 kr) under de 30 första dagarna av varje vårdtillfälle på sjukhus. Detta framgår av överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om ändrad administration för pensionärers sjukhusavgifter (970314). För längre vårdperiod (mer än 30 dgr) betalar personen avgift enligt vanliga regler. När man beviljats aktivitetsersättning resp sjukersättning får man ett beslutsmeddelande från försäkringskassan. För att få reducering av vårdavgiften skall detta beslutsmeddelande visas upp. Observera att reduceringen enbart gäller för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning. Aktivitetsersättning kan man få om man är mellan år. Ersättningen är alltid tidsbegränsad. Sjukersättning kan man få om man är mellan år. Ersättningen kan beviljas antingen tills vidare eller tidsbegränsat. Avgift i sluten vård Riksdagen har bestämt att den högsta avgiften för sluten vård är 80 kr per vårddag. Varje landsting eller region beslutar i övrigt vilka avgiftsregler som skall gälla för sluten vård inom det egna landstinget eller regionen. Fr o m 2004 är avgiften för sluten vård 80 kr/dag för alla patienter. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen patientavgift. Fr o m dagen man fyller 20 år betalar man avgift. Särskilda regler gäller också för personer med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning. Man betalar inte avgift för den dag man skrivs ut. För permissionsdagar tar sjukhuset inte heller ut någon avgift. Med permissionsdag menas när man vistas utanför sjukhuset minst tolv timmar i en följd mellan kl på morgonen och kl på natten. Sjukhuset skickar en faktura efter vårdtidens slut eller en gång per månad om sjukhusvistelsen är långvarig. Är patienten folkbokförd i annat landsting faktureras hemlandstinget dessutom för vården enligt utomlänsprislistan. Följande patientkategorier är avgiftsbefriade enligt författning, dvs de betalar ingen avgift i sluten vård: Publicerat: , kl 11:45 Utskrivet: , kl 20:36

16 - personer som genomgår grundläggande och kompletterande militär utbildning, Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten) - anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt *) - asylsökande *) vårdkostnad för utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige debiteras kriminalvården Avgiftsbefriade enligt regionbeslut: - tvångsvårdade enligt LPT och LRV betalar ingen avgift i sluten vård, LF 112/08. Avgiftsfrihet gäller också vid sluten vård i annat landsting eller region, RF 96/2010 *) Definition - sluten vård Hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet, benämns sluten vård. Med "inskrivning" menas händelse när vårdplats ställs till patients förfogande. Smittskyddslagen - sluten vård Patient som vårdas i sluten vård enligt Smittskyddslagen betalar vanlig patientavgift. Öppen vård blir sluten vård Leder öppenvårdsbesök till omedelbar inläggning i regionens slutenvård, bör vården i dess helhet betraktas som sluten och ingen patientavgift tas ut för besöket i öppen vård. Har patienten redan betalt för öppenvårdsbesöket återbetalas patientavgiften som kan vara både avgift hos vårdcentral och avgift på akutmottagning. Patienten får själv vända sig tillbaka till den mottagning där öppenvårdsbesöket/-en gjordes och måste då visa upp kvitto på erlagd patientavgift/-er samt godtagbart underlag för den slutna vården, t ex utskrivningsbesked eller faktura på sluten vård. Om öppenvårdsbesök i Region Halland leder till omedelbar inläggning i annat landsting/sjukvårdsregion återbetalas avgiften för öppenvårdsbesöket. Om öppenvårdsbesök i annat landsting/sjukvårdsregion leder till omedelbar inläggning i Region Halland återbetalas inte avgiften för öppenvårdsbesöket. Öppenvårdsbesök för patient i sluten vård Patient som är inskriven i sluten vård skall inte betala för sjukvård i öppen vård om öppenvårdsbesöket har samband med den slutna vården. Publicerat: , kl 11:45 Utskrivet: , kl 20:36

17 Adoptioner (Landstingsbeslut, Fu 432/87) Blivande adoptivföräldrar, som är folkbokförda i Halland, skall avgiftsfritt erhålla de friskintyg, vaccinationer, röntgenundersökningar och tropikutredningar som krävs inför en adoption av barn födda utomlands. Intyg om förestående adoption måste uppvisas för att få ovanstående förmåner. Även blivande syskon, som medföljer på resan när adoptivbarn hämtas, skall avgiftsfritt erhålla de vaccinationer som krävs inför resan. De hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård. Läkare avgör i tveksamma fall. Publicerat: , kl 15:05 Utskrivet: , kl 20:36

18 Allergitest När patient remitterats till sjuksköterska på allergimottagning inom länssjukvården för allergitest ( pricktest ) skall besöket registreras som sjukvårdande behandling och patientavgift tas ut som för sjukvårdande behandling. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 20:36

19 Amningsmottagning (Landstingsbeslut, LS 250/94) För besök på särskild amningsmottagning inom länssjukvården tas patientavgift ut som för specialistläkare inom länssjukvård och för besök hos annan vårdgivare tas patientavgift ut som för sjukvårdande behandling inom länssjukvård. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 20:36

20 Anhörigkontakt Definitioner från Socialstyrelsens termbank. Familjebesök Öppenvårdsbesök där en eller flera personer med nära relation till en patient tillsammans med patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal. Anhörigsamtal Möte där en eller flera personer med nära relation till en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med. * Då patient företräds av annan person, (anhörig, syskon m m) dokumenteras besök och journal på patient oavsett om patient är med eller inte. Ingen avgift tas ut för anhörig. * Då anhörig behöver hjälp och stöd från vården i barnets/vuxnes utveckling eller hantering av sjukdom, dokumenteras besök och journal på patient. Ingen avgift tas ut för anhörig. * Då anhörig behöver hjälp för egen del, blir anhörig själv patient i vården och journal och besök upprättas på anhörig. Viktigt att detta finns dokumenterat på anhörig då detta kan ha betydelse i framtiden. Om flera anhöriga behöver vård upprättas journal på alla och alla anhöriga betalar för besöket. * När patient avlider "ingår" samtal för anhörig efteråt och besöket dokumenteras i den avlidnes journal. Krävs samtal för anhörigs egen del upprättas egen journal för anhörig där besök och anteckning dokumenteras och anhörig betalar för besöket. Om flera anhöriga behöver samtal upprättas journal på alla och alla anhöriga betalar för besöket. Publicerat: , kl 13:49 Utskrivet: , kl 20:36

21 Apodos Dosförpackade läkemedel från Apoteket Patienter som själv inte kan hantera sin medicinering, antingen de bor hemma eller på sjukhem, kan få sina läkemedel dosförpackade från apoteket. Läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel gäller även för apodoskunder. De betalar sina läkemedel i efterskott via faktura. Fr o m 1 januari 2010 är telefonrecept avgiftsfritt, LF 92/09. Vid köp av läkemedel finns särskilda läkemedelsförmåner som administreras av apoteken. Patienten behöver maximalt betala kronor (fr o m ) för läkemedel under en 12-månadersperiod. Systemet är trappstegsformat. Publicerat: , kl 15:45 Utskrivet: , kl 20:36

22 Arbetsskada Patienter med godkänd arbetsskada skall betala ordinarie avgift för läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård och läkemedel. Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m m, 11. Ingen avgift tas ut för intyg enligt arbetsskadeförsäkringen begärt av försäkringskassan. Om patient på egen begäran vill ha arbetsskadeintyg tas patientavgift ut som för ett vanligt läkarbesök. Publicerat: , kl 10:45 Utskrivet: , kl 20:36

23 Arbetsterapi/Sjukgymnastik Patientavgift för sjukvårdande behandling tas ut för undersökning, bedömning, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga. Avgift tas ut för den sjukvårdande behandlingen antingen den sker på mottagning, i hemmet eller på arbetsplatsen. Avgift tas ut för besök för bedömning av behov av hjälpmedel. För enbart utprovning och eller anpassning betalar patienten ingen avgift. För svårmotiverade patienter som saknar sjukdomsinsikt och som har ett uttalat behandlingsmotstånd kan patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Denna möjlighet ska endast utnyttjas i undantagsfall. Medicinsk ledningsansvarig läkare eller annan ledningsansvarig person beslutar om avgiftsfrihet. Vid behandling eller bedömning (teambedömning) där flera yrkeskategorier, t ex sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare träffar patienten för samma åkomma skall avgift tas ut endast för en av dessa yrkeskategorier. Teambedömning av rehabteam kan ske av flera yrkeskategorier och vid flera tillfällen, t ex hembesök och arbetsplatsbesök, som vägs in i bedömningen. Patienten betalar vid det läkarbesök där han/hon informeras om teambedömningen. Resterande besök är sedan, inom ramen för bedömningen, kostnadsfria. Teambedömningen begränsas och beslutas på föredragande teamsammankomst. När patient får flera sjukvårdande behandlingar av flera vårdgivare, t ex sjukgymnast och arbetsterapeut, vid samma besök och det gäller samma skada, skall avgift endast tas ut för en sjukvårdande behandling. Har däremot flera sjukvårdande behandlingar planerats in efter varandra av praktiska skäl, t ex för att patienten ska slippa långa resor, ska avgift tas ut för varje behandling. Patient som vid ett besök för sjukvårdande behandling i direkt anslutning även måste träffa läkare, och detta är på vårdgivarens initiativ, ska inte betala avgift för läkarbesöket. Om vårdgivaren däremot vid ett besök för sjukvårdande behandling råder patienten att ta kontakt med läkare, t ex för förlängning av remiss, ska avgift för detta läkarbesök tas ut i vanlig ordning. Regler om kryckkäppar, ortoser, tens-apparat, intyg för anpassning och för regler om instruktion eller konsultation till anhörig m fl, se resp avsnitt under rubriken Hjälpmedel. Publicerat: , kl 12:00 Utskrivet: , kl 20:36

24 Avgiftsbefriade besök Adoptioner (landstingsbeslut) - hälsokontroller som görs när adoptivbarn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård (läkare avgör i tveksamma fall) Anhöriginvandrade barn, folkbokförda (landstingsbeslut, LF 112/08) - hälsokontroller som görs när folkbokförda anhöriginvandrade barn kommer till Sverige räknas normalt som sjukvård Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (lag) Antibiotikafri behandling, (landstingsbeslut, LS 193/96) - återbesök hos läkare inom 5 dagar, p g a luftvägsinfektion, är avgiftsfritt för patienten under förutsättning att antibiotika inte skrevs ut vid det första besöket Barn och ungdomar under 20 år (landstingsbeslut) Besök inför inskrivning - patient som skall opereras kommer oftast för provtagning och andra undersökningar någon eller några dagar före operationen. Ingen patientavgift tas ut vid detta tillfälle. Eventuell inskrivning i sluten vård görs först när patienten återkommer för operation. Besök inom 24 timmar Flera besök samma dag för samma åkomma Forskning (landstingsbeslut, LF 112/08) - patienter som deltar i forskning och läkemedelsstudier Frikort för sjukvård - Vid uppnådd gräns för högkostnadsskydd, 1100 kronor per 12-månaderspepriod eller 400 kr per kalendermånad har patienten rätt till frikort. Under giltighetstiden är patienten befriad från avgifter för sjukvård inom den öppna sjukvården, dvs läkarvård, sjukvårdande behandling, hembesök, avgift för Tens-apparat (gäller Halland), förlängt sjukintyg, tandvård för vissa grupper Hälsovård - vård som inte har samband med sjukdom eller förlossning ex; Publicerat: , kl 10:20 Utskrivet: , kl 20:36

25 - influensa- och pneumokockvaccination av riskgruppspatienter (Socialstyrelsen) - friskintyg, vaccinationer, röntgenundersökningar och tropikutredningar som krävs inför en adoption av barn födda utomlands (landstingsbeslut) - blodgivare (landstingsbeslut), när blodcentral beställt undersökning av blodgivare LSS - lag om Stöd och service till vissa funktionshindrade - personkrets 1, 2 och 3 har rätt till avgiftsfria besök för stöd och service men måste visa beslut för att få det Organdonator (landstingsbeslut) - vård och behandling av organdonator är avgiftsfri för donatorn Preventivmedelsrådgivning (Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag m.m.) - rådgivning i födelsekontrollerande syfte är avgiftsfri för patienten Remissbesök till medicinsk service från annan vårdnivå - I vissa fall hänvisas patient från sjukhus till vårdcentralens laboratorium för provtagning. Provresultatet skickas till den remitterande sjukhusläkaren, som bedömer resultatet. Första remissbesöket efter det betalda läkarbesöket är avgiftsfritt för patienten. Remissbesök till medicinsk service från företagshälsovård - patient som remitteras från företagshälsovårdsmottagning betalar 0 kr vid första remissbesökt till medicinsk service Sexuellt överförbara sjukdomar, STD, (landstingsbeslut 1987) - läkarundersökning, laboratorieundersökning och behandling är kostnadsfria för patienter med någon av dessa sjukdomar, eller vid misstanke därom Tvångsvård (landstingsbeslut, LF 112/08) - öppen- och slutenvårdsavgift enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och av domstol dömda till psykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) Vård enligt smittskyddslagen (lag SFS 2004:168) - all undersökning, vård och behandling som behövs från smittskyddssynpunkt vid en samhällsfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten Vårdgivarinitierat besök (landstingsbeslut) - vid besök som bedöms nödvändigt och som görs på initiativ av vårdgivaren, kan i undantagsfall, om vårdsituationen så kräver, patientavgiften nedsättas till 0 kronor. Medicinskt ledningsansvarig läkare eller annan ledningsansvarig person, beslutar om avgiftsfrihet. - om läkare, vid t ex konstaterad streptokockinfektion hos en familjemedlem, ordinerar att svalgprov skall tas på övriga familjemedlemmar är dessa prover avgiftsfria. Konstateras sjukdom ska patientavgift tas ut på vanligt sätt för efterföljande behandlingar. - detsamma kan gälla vid sjukdom på t ex daghem och förskola. Observera att läkare måste ha ordinerat provtagningen för att den ska vara avgiftsfri! Konstateras sjukdom hos någon av de undersökta ska patientavgift tas ut på vanligt sätt för efterföljande behandlingar. Väntat mer än xx minuter (lokalt beslut) Publicerat: , kl 10:20 Utskrivet: , kl 20:36

26 Öppenvårdsbesök som direkt leder till sluten vård (Inskrivning slutenvård) Publicerat: , kl 10:20 Utskrivet: , kl 20:36

27 Avstämningsmöte Ett avstämningsmöte enligt Socialförsäkringsbalken 110 kap 14 genomförs genom att den försäkrade tillsammans med försäkringskassans representant träffar en eller flera aktörer för att göra en bedömning av den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmåga samt behov av och möjligheter till rehabilitering. Försäkringskassan ansvarar för att deltagarna kallas till mötet, klarlägger syftet med mötet och vilka som skall delta. Försäkringskassan skall inför avstämningsmötet inhämta den försäkrades samtycke till att lämna ut information om den försäkrade till övriga som deltar i mötet. Försäkringskassan skall dokumentera vad som kommer fram under mötet enligt 1 och omgående skicka denna dokumentation till deltagarna. Arvode till läkare utgår enligt RFFS 2003:10, då denne deltar i avstämningsmötet. Högst 750 kr för 1:a timmen och därefter högst 375 kr per påbörjad halvtimme plus moms. När läkare inte deltar utgår inget arvode. Det är vårdens eget ansvar att fakturera Försäkringskassan. Avstämningsmötet registreras på patienten som ett läkarbesök. Publicerat: , kl 16:03 Utskrivet: , kl 20:36

28 Axess Medica Spenshult sjukhus Inneliggande patient Remitteras patient, som är inneliggande på Axess Medica Spenshult sjukhus, till någon av regionens öppenvårdsmottagningar betalar patienten inte för besöket om öppenvårdsbesöket har samband med den slutna vården. Öppenvårdspatient Remitteras patient, som behandlas i öppen vård på Axess Medica Spenshult sjukhus, till läkare på specialistmottagning betalar patienten enligt gällande regler, dvs 80 kr vid första remissbesöket. För mellanliggande besök på regionens mottagningar betalar patienten enligt vanliga regler. Provtagning i samband med betalt läkarbesök är avgiftsfritt för patienten. OBS! Med anledning av nytt Riksavtal fr o m 1 maj 2011 har Axess Medica inte längre fullmakt att själva fakturera resp hemlandsting för utomlänspatienter. Labbprover interna regler När patient med remiss från Axess Medica Spenshult sjukhus tar labprover på en vårdenhets laboratorium och vårdcentralen skickar provet till kemlab skall vårdcentralen inte debitera Axess Medica för analyskostnaden. Kemlab debiterar Axess Medica om analyssvaret skall gå till Spenshult. Vårdenheten har rätt att debitera Axess Medica Spenshult sjukhus för provtagningskostnad efter avdrag av eventuell erlagd patientavgift. Publicerat: , kl 13:16 Utskrivet: , kl 20:36

29 Barn och ungdomar Asylsökande barn Barn från andra länder BVC Habilitering Hälsovård, intyg, vaccinaitoner m m Rutiner för kallelser och uteblivet besök Sjukvård Skolläkare Ungdomsmottaganing Asylsökande barn För asylsökande barn som är bosatta i Region Halland gäller avgiftsfri sjukvård, både akut och planerad, t o m 19 års ålder. Vården ersätts efter utomlänsprislistan, kolumnen för Västra sjukvårdsregionen. Barn från andra länder Utlandssvenska och utländska barn som är bosatta inom EU/EES inkl Norden och Schweiz och försäkrade enligt förordning 883/2004 och förordning1408/71 Nödvändig vård är avgiftsfri under förutsättning att giltigt EU-kort eller Provisoriskt intyg om innehav av EUkort visas upp vid besöket. Nordiska medborgare behöver inte visa EU-kort/intyg. Intyg, S2, E 112, Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och Arbetsgivarintyg från svensk arbetsgivare (vid anställning mindre än 12 mån) ger rätt till all vård. Planerad vård söks i hemlandet, alternativt att patienten betalar den faktiska kostnaden för vården enligt utomlänsprislistan. Utlandssvenska och utländska barn bosatta i konventionsländer utanför EU/EES Akut vård är avgiftsfri under förutsättning att giltigt pass/intyg visas upp vid besöket. Kopia på pass/intyg bifogas till försäkringskassan. Läs mer i stycket Konventionsländer under huvudrubriken Bosatta i utlandet. Planerad vård söks i hemlandet, alternativt att patienten betalar den faktiska kostnaden för vården enligt utomlänsprislistan. Publicerat: , kl 10:42 Utskrivet: , kl 20:36

30 Utlandssvenska barn bosatta i övriga länder Akut vård är avgiftsfri. Giltigt pass med uppgift om svenskt medborgarskap skall visas. Eventuell planerad vård betalas enligt utomlänsprislistan. Utländska barn bosatta i övriga länder Avgift tas ut enligt utomlänsprislista både för akut och eventuell planerad sjukvård, dvs ingen avgiftsfrihet för barn t o m 19 år. BVC Besök och behandling på BVC är avgiftsfria för patienten. Även de vaccinationer som ges inom barnhälsovårdens fastställda vaccinationsprogram är avgiftsfria. Asylsökande Barnhälsovård ingår i den vård som regionen får ersättning för enligt överenskommelsen mellan staten och landstingsförbundet. Utomlänspatienter För utomlänspatienters besök på BVC debiteras resp hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislista. Ange patientens länskod. Habilitering Avgiftsbefrielse tillämpas tills vidare inom den organiserade habiliteringsverksamheten med målgrupp barn och unga vuxna, HsS (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen) 226/81, RF 115/11. Patientavgift får tas ut för uteblivet tidsbeställt besök även för barn och ungdomar t o m 19 år när återbud inte lämnats och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli, LF 120/99, LF 104/00. För utomlänspatienters besök inom habiliteringen debiteras resp hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. För asylsökandes besök inom habiliteringen debiteras Regionservice Ekonomiservice enligt särskilda debiteringsunderlag, se stycket Asylsökande m.fl. Hälsovård, intyg, vaccinationer m m - Förebyggande vård, hälsoundersökningar, intyg, vaccinationer m m är inte avgiftsfritt för barn t o m 19 år utan betalas enligt Gula Taxan. Publicerat: , kl 10:42 Utskrivet: , kl 20:36

31 - Omskärelse av pojkar p g a icke-medicinska skäl (religiösa skäl) är inte avgiftsfri. Läs mer i avsnitt Omskärelse. - Vid försäljning av kryckor till barn tas avgift ut som för vuxna med 60 kr/st. Rutiner för kallelser och fakturor för uteblivet besök inom sjukvården Kallelser för personer under 18 år (underåriga) skickas som huvudregel till den underåriges förmyndare vilket i de allra flesta fall är föräldrarna. Kallelsen adresseras då till målsman för NN. Från och med den dagen en patient fyller 18 år och vården påbörjas tidigast den dagen skickas kallelsen till patienten själv. Fakturor; Lagändring om betalningsansvar Genom ändring i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik med innebörd att avgifter för ett barns hälso- och sjukvård ska tas ut av barnets förmyndare ska fr o m den 1 juni 2010 faktura adresseras direkt till förmyndaren. Om patienten är under 18 år när vården påbörjas eller när patienten uteblir från ett avtalat besök, tas avgiften ut av patientens förmyndare. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige. Observera att sekretess till skydd för den underårige (se ovan) i vissa fall kan råda gentemot den underåriges föräldrar (förmyndare). I sådana fall skall den underårige ha nått en sådan ålder och mognad att han eller hon kan lämna ett giltigt samtycke till att faktura skickas till föräldrarna. Eftersom det är svårt att generellt ange i vilka situationer sekretess råder gentemot den underåriges föräldrar, skall vid osäkerhet någon av landstingets jurister tillfrågas. Från och med den dagen en patient fyller 18 år och vården påbörjas tidigast den dagen skickas eventuella fakturor för uteblivet besök till patienten själv. Sjukvård - Barn och ungdomar har avgiftsfri sjukvård t o m 19 års ålder när de söker vård för sjukdom eller misstanke om sjukdom, LF 117/97. Fr o m dagen då de fyller 20 år betalar de enligt vanliga avgiftsregler. - Remissbesök till medicinsk service och till annan läkare från t ex skolhälsovård, BVC, MVC m fl är avgiftsfria. - Läkarintyg vid förlängd sjukskrivning efter telefonkontakt nedsättes till 0 kronor. - Utprovning av hjälpmedel är avgiftsfritt. Även hjälpmedlet är avgiftsfritt. Undantagna är de hjälpmedel för vilka egenavgift tas ut enligt Regelverk för hjälpmedel, t ex tandemcyklar och ortopediska skor. - För hyra av Tens-apparat tas ingen avgift ut. - Avgift får tas ut med ordinarie avgift för uteblivet besök, både vid läkarbesök, LF 120/99, och sjukvårdande behandling, LF 104/00. Detta gäller när barn och ungdomar (0-19 år) uteblir från planerat Publicerat: , kl 10:42 Utskrivet: , kl 20:36

32 tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli. Information om att avgift tas ut för uteblivet besök skall lämnas vid tidsbeställningen. Skolläkare När skolläkare vid misstanke om sjukdom remitterar barn till regionens mottagningar tas ingen patientavgift ut vid remissbesöket eftersom avgiftsfri sjukvård gäller för barn och ungdomar t o m 19 års ålder. Ungdomsmottagning Målgruppen omfattar ungdomar mellan 13 och till och med 23 års ålder, LS 161/07. Avgiftsbefrielse gäller för alla besök inom ungdomsmottagning. Avgift för graviditetstest tas inte ut på ungdomsmottagning. Ungdomsmottagning kan erbjuda kvinnor gynekologisk cellprovskontroll t o m det året kvinnan fyller 23 år. Cellprovskontrollen ingår i ramen för landstingets screeningprogram och gällande patientavgift tas ut. Avgiften berättigar inte till notering på högkostnadskort för sjukvård och frikort gäller inte heller som betalning. Publicerat: , kl 10:42 Utskrivet: , kl 20:36

33 Besök inför inskrivning Patient som skall opereras kommer oftast för provtagning och andra undersökningar någon eller några dagar före operationen. Ingen patientavgift tas ut vid detta tillfälle. Eventuell inskrivning i sluten vård görs först när patienten återkommer för operationen. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 20:36

34 Blodgivare (Landstingsbelsut) När blodcentral beställt undersökning, som har samband med blodgivningsverksamheten, av blodgivare, är undersökningen avgiftsfri för patienten. Publicerat: , kl 15:41 Utskrivet: , kl 20:36

35 BUP Besök på barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning är avgiftsfria, FU 428/90. Vid remiss från BUP ska inte någon patientavgift tas ut vid första remissbesöket. I de fall patient remitteras från BUP av annan anledning än grundsjukdomen ska däremot patientavgift tas ut även för första remissbesöket enligt gällande regler. Patientavgift får tas ut för uteblivet tidsbeställt besök även för barn och ungdomar t o m 19 år när återbud inte lämnats och när det inte finns godtagbart skäl för att utebli, LF 120/99, LF 104/00. För utomlänspatienters besök inom BUP debiteras resp hemlandsting för vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. För asylsökandes besök inom BUP debiteras Regionservice Ekonomiservice. Publicerat: , kl 14:42 Utskrivet: , kl 20:36

Avgiftshandboken 2012

Avgiftshandboken 2012 Avgiftshandboken 2012 Publicerat: 2012-05-10, kl 14:21 Utskrivet: 2012-05-13, kl 21:36 Andra nyanlända Anhöriginvandrade Kvotflyktingar Vissa nyanlända (enl etableringslagen) Ersättning för hälsoundersökningar

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2011-09-30, kl 14:06 Utskrivet: 2011-11-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2011 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2010-12-22, kl 13:10 Utskrivet: 2010-12-27, kl 08:23 Avgifter - Asylsökande mfl Gömda flyktingar Hälsoundersökning Planerad vård Sammanfattning patientavgiftsregler Utomlänsflyktingar

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2011-03-10, kl 13:58 Utskrivet: 2011-03-21, kl 16:11 Avgiftshandboken 2011 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

Avgiftshandboken 2011

Avgiftshandboken 2011 Avgiftshandboken 2011 Publicerat: 2011-08-24, kl 15:02 Utskrivet: 2011-09-23, kl 03:28 Avgiftshandboken 2011 Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor. Lika viktigt

Läs mer

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE 2006-06-27 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag om anslutning till överenskommelse om hälsooch sjukvård för asylsökande m fl Landstingsförbundets styrelse har den 19 maj 2006 godkänt överenskommelse

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr. o. m. 2007-04-01. Asylsökande: Vård som ingår i schablonersättningen:

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr. o. m. 2007-04-01. Asylsökande: Vård som ingår i schablonersättningen: Hälso- och sjukvårdsledning Hälsopolitisk ledning Kansli- och utredningsavdelningen Lena Persson Datum 2006-11-28 046-15 32 44 Rev. 2007-02-28 lena.c.persson@skane.se Rev 2007-03-08 Riktlinjer för hälso-

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl.

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Sammanfattning I betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande, SOU 2003:8, har utredningen om mottagandevillkor för asylsökande bl.a. föreslagit att överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder För vårdgivare www.lj.se/vardgivare Vård av personer från andra länder Asylsökande EU/EES-länder Hälso- och sjukvård till barn från andra länder Konventionsländer Patientavgifter för akut sjukvård för

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01 Hälso- och sjukvårdsledning Hälsopolitisk ledning Kansli- och utredningsavdelningen Lena Persson Datum 2006-01-16 046-15 32 44 Rev. 2006-04-10 lena.c.persson@skane.se Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5

Anhörigsamtal Antibiotikafri behandling, (pneumokocker) återbesök inom 5 Patientavgifter 2012 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 150401 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande...

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.; SFS 2010:1141 Utkom från trycket den 26 oktober 2010 utfärdad den 14 oktober

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Information inför 2009

Information inför 2009 Datum 2008-12-17 Ekonomiservice, Lars Kolmodin Läkare i Halland anslutna genom lagen om läkarvårdsersättning Information inför 2009 Förändringar i förordningen Regeringen beslutade 2008-11-20 om förändringar

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 98 Patientavgifter inom hälso- och sjukvården 2016 RS150168 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Gunilla Klingberg gunilla.klingberg@mah.se DN 150426 http://www.manskligarattigheter.se/ http://www.unhcr.org/

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

Avgiftsbefriad vård. Innehåll

Avgiftsbefriad vård. Innehåll DATUM Flik 01 Avgiftsbefriad vård Innehåll 1. Avgiftsbefrielse - myndighetsbeslut LSS-lag om stöd och service sidan 2 Häktade, anhållna sidan 2 Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2013-08-27 28 B Asylsökande samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015

Patientavgifter inom hälso- och sjukvård 2015 1(11) Datum Diarienummer 2014-05-28 RS140259, HSS140079 Lars Kolmodin, ekonomichef Uppdragsavdelningen 035-13 48 00 lars.kolmodin@regionhalland.se Regionfullmäktige Patientavgifter inom hälso- och sjukvård

Läs mer

Rutin för upplägg och ankomstregistrering

Rutin för upplägg och ankomstregistrering Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (6) Rutin för upplägg och ankomstregistrering av asylsökande, gömda och papperslösa i VAS Berörda enheter Alla i NLL som lägger upp nya patienter i VAS. Syfte

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542

10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542 10 Avgifter hälso- och sjukvård 2017 RS160542 Ärendet Patientavgifter för öppenvård 2017 beslutades av Regionfullmäktige 2016-04-27 vid beslut om budget för 2017. Oförändrade patientavgifter gäller för

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Rätt till vård. Rätten till hälsa

Rätt till vård. Rätten till hälsa Rätt till vård Rätten till hälsa Rätten till hälsa > internationell rätt/folkrätt För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd Regeringens webbplats

Läs mer

LS-LED14-232. Mars 2014

LS-LED14-232. Mars 2014 1 LS-LED14-232 Mars 2014 2 LS-LED14-232 Innehåll Riktlinjernas syfte sid. 3 Definitioner sid 3 Kulturmöten sid. 3 Migrationsverket sid. 4 Boendeformer sid. 4 Boendeformer i Sörmland sid. 4 Landstingets

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl.

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen Ärende 11 Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Landstingets ledningsstab RIKTLINJER FÖR TILLGÅNG TILL VÅRD FÖR ASYLSÖKANDE SAMT PAPPERSLÖSA

Landstingets ledningsstab RIKTLINJER FÖR TILLGÅNG TILL VÅRD FÖR ASYLSÖKANDE SAMT PAPPERSLÖSA Landstingets ledningsstab HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Landstingsdirektören 2012-04-20 LS-LED12-319 RIKTLINJER FÖR TILLGÅNG TILL VÅRD FÖR ASYLSÖKANDE SAMT PAPPERSLÖSA Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer