Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI Sammanfattning Kvarnby IK har under 2012, på delegation, beviljats jämställdhetsbidrag för att påbörja ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Föreningen ansöker nu om jämställdhetsbidrag på kronor för att under 2013 fortsätta med att uppnå jämställd styrelsesammansättning, utbilda alla ledare i jämställdhetsarbete, utbilda nya kvinnliga tränare och fotbollsdomare, öka antalet kvinnliga spelare och möjliggöra för flera funktionshindrade ungdomar att delta i föreningens gemenskap genom att spela fotboll. I de kr ingår en styrelseutbildning för tre styrelsemedlemmar på kr. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja föreningen jämställdhetsbidrag motsvarande kronor enligt ansökan. Beslutsunderlag Jämställdhetbidragsansökan 2013 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Fritidsförvaltningens villkor för beviljande av jämställdhetsbidrag är; Bidrag kan beviljas registrerad förening på nivå 2 och registrerad förening på nivå 3 Bidraget kan beviljas efter att två styrelserepresentanter från sökande förening har genomgått jämställdhetsutbildning som erbjuds av fritidsförvaltningen. Kvarnby IK är registrerad förening på nivå 3. Två styrelseledamöter och en anställd från föreningen har genomgått förvaltningens obligatoriska utbildning Jämställdhet i förening. Kvarnby IK uppfyller därmed villkoren för att kunna beviljas jämställdhetsbidrag. Efter genomförd utbildning har förvaltningen deltagit i ett antal möte med föreningen och fört samtal med ansvariga kring jämställdhetsarbete i förening, olika utbildningsinsatser, hur man skri- SIGNERAD

2 ver projektansökan, vilka möjligheter att samverka med andra samarbetspartners som finns osv. Förvaltningens avsikt är att fortsätta ge stöd och tips till föreningen som visat ett stort intresse för att inleda olika jämställdhetsprocesser och arbetsinsatser inom föreningens alla led. 2 (3) Ansökan 2012 Föreningen Kvarnby IK har, den 13 juni 2012, inkommit med en första ansökan om jämställdhetsbidrag som sedan kompletterats. Föreningen beviljades om ett jämställdhetsbidrag motsvarande kronor för att under 2012 påbörja ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Huvudmålet för föreningen är att uppnå jämställdhet i styrelsen, utbilda alla föreningsledare i jämställdhet, utbilda nya kvinnliga tränare, rekrytera fler kvinnliga spelare samt möjliggöra för flera funktionshindrade att delta i föreningens gemenskap genom att bland annat spela fotboll. Föreningen utryckte redan i denna första ansökan en ambition att fortsätta med jämställdhetsinsatserna även under Utvärdering 2012 Den 25 januari har föreningen inkommit med en effektsmålsutvärdering med tydlig redovisning hur de beviljade medlen har använts, vilka insatser som genomförts och vilka effekter insatserna haft. Till exempel har 14 ungdomar, både killar och tjejer, utbildats till ungdomsdomare som dömer pojk- och flicklag i 7-mannafotboll. Föreningen har inom projektet även utbildat tre ungdomstränare med specialutbildning i teckenspråk för att enklare och mer effektivt kunna arbeta med funktionsnedsatta barn och ungdomar i föreningen. Ansökan 2013 Kvarnby IK har arbetat fram en ny ansökan för fortsatt jämställdhetsarbete under 2013 med ambitionen att långsiktigt arbeta med följande mål; Kvarnby IK ska 2015 vara en klubb vars värdegrund baseras på jämlikhet. Föreningen ska tills dess ha uppnått en jämställd styrelsesammansättning på %. Antalet kvinnor i föreningen ska öka med 100 % till Föreningen kommer att utbilda 10 nya flick-/damtränare till Minst tre fotbollsgrupper med funktionshindrade barn/ungdomar ska vara etablerade. Jämställdhetsmedvetenhet ska vara förankrat inom hela föreningen. Föreningen beskriver detaljerat i sin ansökan vilket jämställdhetsarbete som krävs för att nå ovannämnda mål. Under 2013 kommer insatserna att domineras av olika utbildningsinsatser riktade mot föreningens befintliga ledare och nya ledare, med tyngdpunkt på kvinnliga ledare. Kvarnby IK ansöker om totalt SEK för 2013 enligt följande; Utbildning domarkurs tjejer Vi planerar att utbilda 10 st. tjejdomare 2012 Utbildning tränarkurs till tjej och damlag SEK Utbildning av 4 st. tränare (avspark + Bas1) à 6000 SEK Studiebesök för damtränare Studiebesök till någon damklubb som utmärker sig på damsidan Kurs i styrelsearbete för 3 styrelsemedlemmar SEK Ledarutbildning i jämställdhet 20 ledare SEK Administration SEK Utbildning ledare för funktionshindrade Utbildning av 2 st. ledare. I kostnaden kursavgift, resor och logi.

3 Utbyte med fotbollslag för funktionshindrade i Hällevik i Blekinge. Resa och övernattning SEK 3 (3) En projektgrupp med projektledare kommer att vara aktiv under hela projekttiden. Föreningen vill möjliggöra för flera tjejer och kvinnor att komma med i föreningens verksamhet på alla nivåer. Dessutom vill föreningen stimulera en utveckling som på sikt ska få många tonårstjejer att vilja stanna kvar längre inom föreningens verksamhet. Föreningen har till fritidsförvaltningen framfört tankar om att under 2013 erbjuda tjejer/kvinnor möjlighet att spela fotboll utan några krav på obligatoriska träningstider och matchspel. På det sättet hoppas föreningen kunna väcka intresset för fotboll hos de som en gång spelat men av olika anledningar valt att helt sluta spela fotboll och/eller slutat vara aktiva i föreningen överhuvudtaget. Kvarnby IK:s avsikt med jämställdhetsbidraget är att skapa och öka förståelse, acceptans och kunskap hos samtliga föreningsmedlemmar om vad jämställdhetsarbete i föreningen innebär. Kvarnby IK:s satsning på tjejer och ungdomar med funktionsnedsättning är i linje med förvaltningens mål om att få fler tjejer i verksamhet och att skapa fler verksamhet för tjejer samt arbeta för att få flera personer med funktionsnedsättning i olika fritidsaktiviteter. Insatser som är riktade mot personer med funktionsnedsättning kräver alltid extra arbete och tålamod för att bland annat få dessa barn och ungdomar aktiva inom organiserat föreningsliv. Att samtidigt arbeta med jämställdhet i föreningen kräver en del tankar, utbildningsinsatser och resurser. Förvaltningens bedömning Förvaltningen gör en samlad bedömning att Kvarnby IK ska beviljas jämställdhetsbidrag med kronor för att fortsätta det långsiktiga arbetet med jämställdhet i sin förening under 2013 med särskilt fokus på tjejer och personer med funktionsnedsättning. Kvarnby IK har också i sin budgetframställan ansökt om kronor för att ge en kurs i styrelsearbete för tre styrelsemedlemmar. Förvaltningen föreslår avslag på det och hänvisar föreningen till att skicka sina tre styrelseledamöter på förvaltningens ordinarie Styrelseutbildningar steg 1 och 2 som Grund och Avancerad. Dessa utbildningar anordnas under våren och hösten och är kostnadsfria. Kvarnby IK ska till förvaltningen senast den 15 januari 2014 i skrift redovisa vilka insatser som vidtagits och vilken verksamhet som tagit del av beviljat jämställdhetsbidrag. En särskild ekonomisk redovisning ska framställas till förvaltningen. Föreningen ska även redovisa deltagarnas antal, kön och ålder. Ansvariga Bo Sjöström, fritidsdirektör

4 Dokumentmallen är gjord av Wenell Management AB, ändra den gärna efter ditt behov. Projektbeställning och Projektets operativa plan Projektnamn: Fotboll på lika villkor Förening: Kvarnby IK Projektledare Leif Jensen Projektbeställare Styrelsen Kvarnby IK Datum Bilagor Referenser Version 1.2 PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 1(11)

5 1 Bakgrund, omvärldsbeskrivning Kvarnbys Blå tråd lyder det viktigaste är att erbjuda ALLA barn och ungdomar, flickor och pojkar, möjlighet att delta i fotbollsrörelsen. Vi vill nu komplettera Kvarnbys Blå tråd med en jämställdhets beskrivning och skapa en grund för våra värderingar. Kvarnbys styrelse är idag dominerad av män. För att kunna bedriva en jämlik verksamhet i en förening med kvinnor och män tror vi att det är viktigt att styrelsen är sammansatt på ett jämlikt sätt. I projektet kommer vi att arbeta för att andelen kvinnor i styrelsen skall vara 50 %. Kvarnby IK har upplevt svårigheter att få kontinuitet på tjej och damsidan. Under vissa perioder har det funnits många aktiva tjej och damlag medan det under vissa perioder varit svårt att få ihop tillräckligt många tjejer/damer för att bedriva bra verksamhet. Det har även varit svårt att hitta ledare för att ta hand om tjej och damlag. Vi vill i detta projekt arbeta för att öka intresset att för tjejer i föreningen fortsätta spela fotboll längre upp i åldrarna och att öka deras engagemang i föreningslivet t.ex. styrelsearbete eller tränaruppdrag. Eftersom Kvarnby IK vill erbjuda alla möjlighet att spela fotboll kommer vi genom vårt jämställdhetsprojekt starta upp verksamhet för funktionshindrade barn och ungdomar. Projektet startades oktober 2012 och avslutas i juni Projektets arena 2.1 Projektbeställningens omfattning Jämställdhetsprojekt som omfattar jämställdhet i styrelse, utbildning av Kvarnbys tränare i jämställdhet, utbildning av tjej/damtränare, rekrytering av fler tjej/dam spelare samt uppstart av fotboll för funktionshindrade. 2.2 Effektmål Målet med projektet är att Kvarnby IK år 2015 skall vara en klubb vars värdegrund baseras på jämlikhet. Genom en könsmässigt jämställd styrelse ökar möjligheten att besluten som tas bli mer jämställda. Detta kommer att möjliggöra arbetet att göra Kvarnby IK till en jämställd förening. Genom projektet ökar vi antalet tjejer/damer i föreningen. Genom att öka antalet damer/tjejer som är medlemmar ökar vi även möjligheten att rekrytera tjejer/damer till förtroendeuppdrag i föreningen vilket i sin tur ökar jämlikheten. PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 2(11)

6 Genom att även erbjuda funktionshindrade barn/ungdomar möjligheten att spela fotboll förverkligar vi Blå trådens mål att alla skall vara välkomna till Kvarnby IK för att spela fotboll. Genom att utbilda samtliga Kvarnbys tränare i jämställdhet och komplettera den Blå Tråden med våra grundvärderingar i jämställdhet kommer Kvarnby att vara en helt jämställd förening år Projektmål Sammanfattande projektmål Jämställdhet i styrelsen Öka antalet kvinnor i föreningen med 100 % 10 nya tjej/damtränare över en 3 års period Hålla igång minst 3 grupper med funktionshindrader barn/ungdomar. Förankra jämställdhetsmedvetandet inom hela föreningen. 2.4 Avgränsningar Projektets tilldelade medel skall inte gå till anordnade av någon form av cup eller annan tävlingsverksamhet. 2.5 Tilldelade ramar Projektet startades och avslutas Projektets tilldelade resurser är initialt en projektledare och fem projektmedlemmar. Resurserna skall vara jämställt fördelade mellan kvinnor och män. Projektet beräknas totalt behöva ekonomiska medel för kronor över en 3 års period. Den årsvisa uppdelningen är SEK år 2012, SEK år 2013, SEK år 2014 och SEK år 2015 Projektet skall genomföras efter Wenells projektmodell 2.6 Övriga förutsättningar Projektet kommer att ansöka om mer ekonomiska medel från bl.a. SISU PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 3(11)

7 2.7 Beslut och kommunikation Grindar som ska tillämpas och datum för grindbeslut Grind Fas start Stopp (grindbeslut) 1 Planeringsfas Uppstartfas Genomförandefas Genomförandefas Genomförandefas Genomförandefas Genomförandefas Avslutningsfas Godkännandefas och projektavslut Uppföljningsrutiner, omfattning och innehåll Månadsvis projektmöte skall genomföras där projektets framåtskridande analyseras. Plan för kommande månadens arbete tas fram och beslut tas. Månadsrapport tas fram och skickas till styrelsen. 2.8 Revisionshistorik för projektbeställningen Ver 1.0 Förslag på projektbeställning till Kvarnby IK styrelse Ver 1.1 Justerat efter styrelsemöte Ver 1.2 Ansökan om ekonomiska medel för 2013 PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 4(11)

8 3 Projektets operativa plan 3.1 Visualisering, skisser och prototyper Jämställdhetsprojektet är i sig begränsat till tjej/dam samt fotboll för funktionshindrade. För att nå jämställdhet i föreningen är det dock viktigt att även involvera herr/pojksidan i jämställdhetsarbetet. PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 5(11)

9 3.2 Projektorganisation Kvarnby IK styrelse är projektbeställare Styrelen i Kvarnby IK är ansvarig för tillsättning av projektledare. Projektledaren är ansvarig för att bemanna projektet med de resurser som Kvarnby IK förfogar över. Projektet kan vid behov söka mer medel eller andra resurser av t.ex. SISU. 3.3 Kommunikation Möten och kommunikationsrutiner Projektgrupen samlas 1 gång i månaden. Övriga möten efter behov. Allt utbyte av dokumentation sker via websajten Rapport presenteras till Kvarnby IK styrelse 1 gång per månad Projektdokument Samtlig projektinformation som rör projektet sparas på De projektdokument som kommer att finnas tas fram inom projektgruppen PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 6(11)

10 3.4 Leverans och överlämning vid projektslut Leverans till användare Vid projektavslut skall resultatet av de uppsatta projektmålen (avsnitt 2.3) vid lämpligt styrelsemöte redovisas till Kvarnby IK styrelse. Vid projektslut skall statistik på: Sammansättning av Kvarnby IK styrelse presenteras Ökning av antalet kvinnor i föreningen i procent. Antalet nyutbildade tjej/damtränare. Antalet verksamma lag inom lag med funktionshindrade barn i föreningen Statistik på antalet tränare och ledare som genomgått jämlikhetsutbildning. Presentation av medlemsundersökning Åtgärder för kvalitetssäkring av leveransen Rapport till styrelsen skickas till Kvarnbys styrelse 1 gång per månad Överlämning till mottagare- till vilka och hur? Resultatet av projektet presenteras för Kvarnbys styrelse sommaren Tidplanering Tidplaner Fr.o.m T.o.m Milstolpar Mål: Jämställdhet i styrelsen Styrelse % Styrelse % Styrelse % Mål: Hålla igång 3 grupper med funktionshindrader barn/ungdomar grupp grupper grupper Mål: Öka antalet kvinnor i föreningen med 100% PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 7(11)

11 Juni 2012-Juni % Juni 2012-Juni % Juni 2012-juni % Mål: 10 nya tjej/damtränare December 2013 December 2014 Juni nya tränare/ledare 4 nya tränare/ledare 3 nya tränare/ledare Mål: Samtliga ledare inom Kvarnby IK deltar i jämställdhetsutbildning. Juni 2012-Juni % Juni 2012-Juni % Juni 2012-juni % 3.6 Resursplanering Personella resurser Leif Jensen Bengt Månsson Therese Fridh Sabrina Tennebekk Chatrine Olsson Projektledare Ungdomsansvarig Damansvarig Styrelsemedlem Ledare/tränare Övriga resurser Projektet genomför i första hand tillsammans med Fritisförvaltningen i Malmö. Projektet kan även söka sammarbete med andra sammarbetspartners t.ex. SISU, HISO, Svenska Fotbollförbundet Skånes Fotbollförbund och Malmö Högskola. PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 8(11)

12 3.6.3 Ekonomi 2012 Utbildning dommarkurs tjejer Utbildning tränarkurs till tjej och damlag Studiebesök damledare Utbildning ledare för funktionshindrade Ledarutbildning i jämställdhet 10 ledare Administration Totalt SEK SEK SEK 2013 Utbildning dommarkurs tjejer Utbildning tränarkurs till tjej och damlag Studiebesök för tjejtränare Kurs styrelsearbete Ledarutbildning i jämställdhet 20 ledare Administration Utbildning ledare för funktionshindrade Totalt SEK SEK SEK SEK SEK 2014 Utbildning dommarkurs tjejer Utbildning tränarkurs tjejer/damer Studiebesök tjejtränare Kurs styrelsearbete Utbildning ledare för funktionshindrade Ledarutbildning i jämställdhet 20 ledare Administration Totalt SEK SEK SEK SEK SEK PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 9(11)

13 2015 Utbildning dommarkurs tjejer Utbildning tränarkurs tjejer/damer Studiebesök tjejtränare Kurs styrelsearbete Ledarutbildning i jämställdhet 20 ledare Administration Totalt SEK SEK SEK SEK SEK SEK 3.7 Risker och möjligheter Riskanalys med åtgärder De uppenbara riskerna i projektet är att det numera är svårt att få ledare att ställa upp ideellt. Eftersom de tilldelade medlen ej skall gå till ersättning för ledare kan projektet försenas p.g.a. ledarbrist. En lösning kan vara att ansöka om extra ekonomiska medel från t.ex. SISU Möjlighetsanalys med åtgärder Kvarnby IK jämställdhetsprojekt ansöker om jämställdhetsbidrag från Fritidsförvaltningen i Malmö. Om ansökan beviljas av Fritidsförvaltningen kan det finnas möjlighet att med Fritidsförvaltningens stöd utveckla projektet ytterligare med hjälp av resurser från andra parter t.ex. SISU, HISO, Svenska Fotbollförbundet Skånes Fotbollförbund och Malmö Högskola. PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 10(11)

14 4 Övrigt Ansökan om ekonomiska medel för Kvarnby IK jämställdhetsprojekt Fotboll på lika villkor för 2012 och 2013 Kvarnby IK ansöker om totalt SEK för Utbildning dommarkurs tjejer Vi planerar att utbilda 10 st. tjejdomare 2012 Utbildning tränarkurs till tjej och damlag Utbildning av 4 st. tränare (avspark + Bas1) a 6000 SEK Studiebesök för damtränare Studiebesök till någon damklubb som utmärker sig på damsidan Kurs i styrelsearbete för 3 styrelsemedlemmar Ledarutbildning i jämställdhet 20 ledare Administration Utbildning ledare för funktionshindrade Utbildning av 2 st. ledare. I kostnaden kursavgift, resor och logi. Utbyte med fotbollslag för funktionshindrade i Hällevik i Blekinge. Resa och övernattning. Totalt SEK SEK SEK SEK SEK SEK PROJEKTBESTÄLLNING OCH POP 11(11)

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv FoU-rapport 2007:6 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer