Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI Sammanfattning BBK Playmaker har under 2012, på delegation, beviljats jämställdhetsbidrag för att påbörja ett långsiktigt jämställdhetsarbete i sin förening. Föreningen ansöker nu om jämställdhetsbidrag på kronor för att under 2013 fortsätta sitt jämställdhetsarbete genom att utbilda unga kvinnliga ledare i jämställdhet, öka andelen aktiva tjejer i föreningen samt öka kunskap och förståelse för jämställdhet inom hela föreningen. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja föreningen jämställdhetsbidrag motsvarande kronor för resterande del av 2013 enligt ansökan Beslutsunderlag Jämställdhetsbidragsansökan 2013 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Fritidsförvaltningens villkor för beviljande av jämställdhetsbidrag är; Bidrag kan beviljas registrerad förening på nivå 2 och registrerad förening på nivå 3 Bidraget kan beviljas efter att två styrelserepresentanter från sökande förening har genomgått jämställdhetsutbildning som erbjuds av fritidsförvaltningen. BBK Playmaker är registrerad förening på nivå 3. Tre styrelseledamöter och tre anställda från föreningen har genomgått förvaltningens obligatoriska utbildning Jämställdhet i förening. BBK Playmaker uppfyller därmed villkoren för att kunna beviljas jämställdhetsbidrag. Efter genomförd utbildning har förvaltningen deltagit i ett antal möte med föreningen och fört SIGNERAD

2 samtal med ansvariga kring jämställdhetsarbete i förening, olika utbildningsinsatser, att skriva projektansökan, möjligheter att samverka med andra samarbetspartners osv. Förvaltningens avsikt är att ge stöd och tips till föreningen som visat stort intresse för att inleda olika jämställdhetsprocesser och arbetsinsatser inom föreningens alla led. 2 (4) Ansökan 2012 BBK Playmaker har, den 1 oktober 2012, inkommit med en första ansökan om jämställdhetsbidrag. Föreningen beviljades ett jämställdhetsbidrag motsvarande kronor för att under 2012 påbörja ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Föreningens huvudmål var att öka andel kvinnliga medlemmar och idrottsutövare i klubben. Rekryteringen skulle ske på Rosengård i samverkan med fem grundskolor i området. Föreningen uttryckte redan då en ambition om att fortsätta med jämställdhetsinsatserna även under Utvärdering 2012 Den 21 januari har föreningen inkommit med en effektsmålsutvärdering med tydlig redovisning om hur de beviljade medel förbrukats, vilka insatser som genomförts samt vilka effekter insatserna åstadkommit. Till exempel har föreningen genomfört omfattande uppsökande verksamhet med skolklasspresentation riktat till både killar och tjejer och två stora aktiviteter i samverkan med Rosengårdsskolan med ca 120 deltagande elever. Därefter har 22 ungdomar, var av 13 tjejer, aktivt börjat spela basket i föreningen. Sedan projektet startat har klubben i enlighet med sina mål anställt en kvinnlig kanslist/projektsamordnare. Ansökan 2013 BBK Playmaker har arbetat fram en ny ansökan för fortsatt jämställdhetsarbete under 2013 med ambitionen att långsiktigt arbeta med följande mål; att uppnå jämställdhet i styrelsen att utbilda unga kvinnliga ledare i jämställdhet att rekrytera fler kvinnliga spelare på Rosengård samt att sprida jämställdhetskunskap bland samtliga medlemmar i föreningen. Föreningen beskriver i sin ansökan vad som krävs för att nå ovan nämnda mål. Under 2013 kommer insatserna att domineras av olika utbildningsinsatser riktade mot föreningens 20 nya ledare, med tyngdpunkt på kvinnliga ledare och 200 aktiva medlemmar. BBK Playmaker ansöker om totalt SEK för 2013 enligt följande; Administrativa kostnader Kanslikostnader Utbildning av 20 nya ledare 12 stycken basketbollar Flera föreläsare under året Utbildning av 200 medlemmar/20 grupper Utbildningskostnader för deltagare, rekvisita, lokalkostnad kr kr kr kr kr kr kr

3 Ledarutbildning/Kick Off kr 3 (4) En projektgrupp med projektledare kommer att vara aktiv under hela projekttiden. Föreningen vill möjliggöra för flera tjejer och kvinnor att komma med i föreningens verksamhet på alla nivåer. Dessutom vill föreningen stimulera en utveckling som på sikt ska få många tjejer/kvinnor att synas inom föreningens hela verksamhet. Föreningen har till fritidsförvaltningen framfört tankar om att under 2013 erbjuda föräldrar från andra kulturer möjlighet att bekanta sig med den svenska föreningsmodellen. På det sättet hoppas föreningen kunna väcka intresset för basket hos hela familjen och samtidigt underlätta för ungdomar att få stöd hemifrån för att uppnå meningsfull fritid. Föreningens avsikt med jämställdhetsbidraget är att på sikt skapa och öka förståelse hos unga ledare samt att få acceptans hos samtliga föreningsmedlemmar om vad jämställdhetsarbete i föreningen innebär genom att satsa på utbildningar av olika slag. BBK Playmakers satsning på unga tjejer och killar är i linje med förvaltningens mål om att få fler tjejer i verksamhet och att skapa fler verksamheter för tjejer samt att arbeta för att få flera personer i olika fritidsaktiviteter inom Områdesprogrammet Herrgården. Insatser som är riktade till personer med olika etnisk bakgrund kräver extra arbete och tålamod, bland annat för att få dessa barn och ungdomar aktiva inom organiserat föreningsliv. Arbetet med jämställdhet i föreningen kräver en hel del tankar, utbildningsinsatser och resurser även i vanliga fall. När detta arbete ska implementeras i ett tungt upptagningsområde ur ett socioekonomiskt perspektiv är kraven många fler. Förvaltningens bedömning Förvaltningen gör en samlad bedömning av att BBK Playmaker ska beviljas jämställdhetsbidrag med kronor, i enlighet med ansökans budget, för att fortsätta med det långsiktigt arbete med jämställdhet i sin förening under 2013 med särskild fokus på unga tjejer och killar. BBK Playmaker har dock i sin budgetframställan ansökt om ytterligare kronor för administrativa kostnader och kronor för basketbollar. Förvaltningen föreslår avslag för dessa poster med hänvisning till att föreningen redan har stöd för de anställda som involveras i projektet och att inköp av basketbollar inte är avgörande för jämställdhetsinsatser enligt ansökan. BBK Playmaker ska till förvaltningen senast den 15 januari 2014 i skrift redovisa alla sina insatser och utgifter som beskrivits i ansökan. En särskild ekonomisk redovisning av beviljade medel ska framställas till förvaltningen. Föreningen ska även detaljerat redovisa projektdeltagarnas antal, postnummer, kön och ålder. Ansvariga Bo Sjöström

4 4 (4)

5 Härmed ansöker BBK Playmaker om medel för projektet Stöd för idrottande tjejer på Rosengård Projektnamn: Stöd för idrottande tjejer på Rosengård. Förening: BBK Playmaker Projektledare: Dusan Petrov/Peter Norell/Ruza Lovric Projektbeställare: BBK Playmaker Datum Referenser: Biträdande rektorer på Rosengård Skolan, Apelgårdskola, Verner Ryden skola samt Annika Persson på stadsdels förvaltningen och Naser på fritidsförvalningen på Rosengård, fritidsledare inom samtliga skolor på Rosengården.

6 1 Bakgrund, omvärldsbeskrivning Vår förening har stor erfarenhet med projektarbeten inom liknande projekt som vi genomfört på Rosengård. Sedan 2006 så har vi varit den enda förening som vänt sig till flickor och pojkar på Apelgårdskolan. Detta är något som vi vill fortsätta med så att vi även kan få med den yngre generationen. Vi vill lära den yngre generationen om jämlikhet, så att de kan ta med sig den kunskapen i livet. Så att när de lämnar de trygga väggarna i sina hem så vet de vad de kan kräva från världen utanför. På detta vis, om vi kan från en tidig ålder, få fram att både män och kvinnor är lika, så kan vi implementera detta till andra aspekter. Vi kan implementera detta så att barnen inser att alla är lika värda, och på så vis kan vi ta det steget längre, inom en längre framtid, och använda det mot rasism. 2 Projektets arena Projektet omfattar 5 skolor på Rosengård och Rosengårds Sport hall. 2.1 Projektbeställningens omfattning Då vår uppsökande verksamhet redan är en fungerande sådan, så kommer vi lägga mindre vikt på detta. Men vi kommer fortfarande besöka skolorna under skoltid för att få med de yngre generationerna. Men det vi kommer lägga vår primära fokus på, kommer vara att utbilda våra redan aktiva medlemmar inom BBK Playmaker, så att de kan använda dessa medel för att ha sina egna projektgrupper. På så sätt kommer kunskapen sprida sig inom klubben. Vi kommer även ge stöd för de idrottande tjejerna på de olika skolorna, efter skoltid. 2.2 Effektmål Att öka andel kvinnliga medlemmar och idrottsutövare i klubben. Att få in fler kvinnor i projektgruppen. Att få in fler barn mellan åldrarna 8-12 som medlemmar i klubben. Öka jämlikhetskunskapen inom redan existerande medlemmar i klubben. 2.3 Projektmål Sammanfattande projektmål Vi vill öka andelen aktiva tjejer inom förening, samt andelen kvinnor bland ledarna och inom styrelsen. Samtidigt vill vi få den manliga delen att se att kvinnor är jämlika och att de har lika stor rätt att vara delaktiga inom föreningen och inom samhället Projektmål Genom medverkan i skolmiljö, så vill vi höja tjejernas självförtroende. Så att de sedan kommer våga ta sin plats inom föreningen och samhället. Detta är något som vi hoppas att vi

7 kan lyckas med genom att presentera basketen i deras liv. Basketen som inte endast agerar som en individuell sport (som kommer stärka deras individuella självförtroende), utan även en lagsport (där deras grupp självförtroende kommer utvecklas och stärkas). På detta vis kommer vi att få fler individer som, så småningom, kommer att gå över och bli aktiva medlemmar inom klubben. Dessa kommer sedan att utvecklas som spelare, ledare, styrelse medlemmar och då vara aktiva inom klubben på alla sätt och vis. Vi kommer, på så sätt, kunna fortsätta vår stöd för idrottande tjejer och också utanför detta projekt efter dennes avsluten. Så att vi ser till att de får med sig deras kunskap om jämlikhet till omvärlden. Vi kommer att verka aktivt för tjejerna från Rosengård och deras medverkan på Lundaspel och Rosengårds Cup samt deras deltagande i tävlingsserier. Allt detta kommer kräva att vi utbildar både våra manliga och kvinnliga medlemmar. Målet är att vi ska ta 20 tjejer, som dels är aktiva spelare och som dels är anställda för BBK Playmaker. Dessa 20 tjejer kommer få gå igenom utbildningar, som dels består utav fritidsförvaltningens redskap, som kommer handla om jämställdhet och ledarskap. Så att de således kan ha sina egna projektgrupper, bestående av 10 personer där 5 är killar och 5 är tjejer, så att kunskapen kan föras vidare till totalt 200 medlemmar. Innan säsongens start så kommer vi ha en kick-off där vi åker iväg en helg med våra ledare. Denna helg kommer bestå av olika workshops som kommer handla om; * Jämlikhet och samhällsfrågor (fokuset kommer ligga på denna punkt) * Vilka bekymmer som kan uppstå på Rosengård, och hur de bäst kan lösa/undvika. * Barnpsykologi och ledarskap * Kost för en idrottare * Basketen och dess regler Med denna kick-offen så kommer våra ledare kunna ha alla medel för att få alla individer att se vad de kan uppnå med deras individuella kunskap och vilja, och inte bara beroende på vad deras kön är. Vi kommer även få de att se att det kvittar vad deras kön är, de kommer kunna få vilken roll som helst inom föreningen om de har kunskapen och viljan för det. När utbildningstillfällen ges av SkBF kommer vi skicka iväg en handfull tjejer, beroende på hur många platser som erbjuds oss, till sekretariat utbildningar. Så att vi på våra herrmatcher kan ha ett helt kvinnligt sekretariat. Vi vill även förnya våra anställda och vår styrelse, med detta menar vi att vi vill ha in yngre människor bland de anställda och styrelse. Så att de äldre kan gå i pension. Ett lite mer långsiktigt mål som vi har är att vi vill ha chansen mingla med olika parter inom Malmö, dels politiker och kommunanställda, men även parter från olika föreningar och olika sporter inom Malmö. Så att vi kollektivt kan förändra synen på jämlikhet inom Malmö.

8 2.4 Avgränsningar Vi vill inte uppnå att ungdomar skall delta bara för att ha kul eller fördriva tiden i hallen under vinterhalvåret. Det skall inte bli bara en social verksamhet som dem redan kan få på fritidsgårdar i sina skolor. Vi vill inte bilda socialt misslyckande grupper som kommer att behöva samhällets hjälp som vuxna. Vi vill inte uppnå statistikens vilseledande siffror med antal tjejer inom idrotten. Deras deltagande skall vara meningsfullt med betoning till idrottens vikt för kvinnans befrielse och kvinnans ökad medvetande att dem kan idrotta, leda grupper, bestämma och styra i föreningslivet och i samhället. 2.5 Tilldelade ramar Projektet börjar denna omgången och fortsätter hela 2013, med avbrottsdatum den som delmål för effektmålsutvärdering, men avslutsdatum är Resurs frågan är, medverkan av minst 4 ledare och 2 projekts ledare, en fungerande kansli med 5 anställda, tillgång till idrottsalar och idrottshallar, utbildnings lokaler, webbsida information, facebook kontakter med deltagarna för sammanhållning, materiell rekvisita, utbildningslokaler och möjlighet till olika utbildningar, både för deltagare, ledare och klubbens medlemmar och olika intresse grupper, ( spelare, föräldrar, ledare, styrelse ) tillgängliga ledare som är delvis utbildade för projektets behov skall ges möjlighet till vidare utbildning inom föreningslivet och inom området att leda och utbilda. 2.6 Övriga förutsättningar Förutsättningar som projektet gruppen skall ta hänsyn till är olika bakgrund av deltagare som till ex. språk, land tillhörighet, religion skillnader med sina olika seder, förståelse om att värna deltagarnas integritet. 2.7 Beslut och kommunikation Grindar som ska tillämpas och datum för grindbeslut Grindbesluten kommer att tas varje kvartal, dvs var tredje månad. Då kommer vi se över projektet och göra eventuella förändringar Uppföljningsrutiner, omfattning och innehåll Huvud beslutsfattare är projekt ansvariga som kommer att delegera vidare beslut till projektledarna och projekt deltagarna. Vi kommer att följa upp projektet under all den tid projekt pågår. Vi kommer att rapportera till projektledarna och projekt beställare alla utvärderingar under projektets gång för att alltid kunna ingripa vid behov.

9 Kunskap om projektet måste alltid vara uppgraderad, för att vid behov kunna informera stadsdels förvaltning och fritids förvaltning om projektet. 2.8 Revisionshistorik för projektbeställningen Projekt är formell och därför kommer vi inom projektets tid att kunna ändra innehåll och inriktning. Detta kommer att göras tillsammans med alla involverade, men det är bara projektansvariga som kommer att ta definitivt beslut fram till våren Projektets operativa plan Projektet kommer att genomföras varje dag i 5 Rosengårds skolor under skoltid på rasterna. Mellan kl till kl kommer vi att ha aktiviteter i skolsalar och Rosengårds hallen. Under januari månad kommer dem bästa deltagare att erbjudas deltagande i Lunda spel mellan den 2. till 5. januari. Rosengårds cup kommer att genomföras för alla deltagare som en 3 mot 3 turnering i Rosengårds hallen under sista helg innan Jul. Över 300 barn i klasser 3 till 7 kommer att delta i Cupen. Höst kul och Kul i fem kommer att ingå inom projektet för att utöka tillgänglighet för alla deltagare för att kunna möta och umgås med övriga medlemmar i klubben.

10 3.1 Visualisering, skisser och prototyper Projektbeställare: BBK Playmaker Projektledare/Projektledarna Projektadministratör Projektgrupp: 50/50 mellan könen, annars fler kvinnor än män Projektgruppen kommer utse 5-20 medlemmar som kommer få utbildningar inom jämställdhet Dessa medlemmar kommer ha sina egna grupper där de implementerar sin kunskap

11 3.3 Kommunikation Möten och kommunikationsrutiner Kommunikation kommer att ske via gemensamma möten mellan projektledarna och projekt ansvariga en gång i månaden på klubbens kansli. Telefon kontakter blir vardagliga samt träffar innan deras egen träning på kvällen. Utvärdering kommer att göras en gång i månaden Projektdokument Projektadministratören kommer agera som sekreterare på mötena och skriva mötesprotokoll. Samt skriva utvärderingar, planeringar och budget. Dessa dokument kommer finnas på BBK Playmakers kontor. 3.4 Leverans och överlämning vid projektslut Leverans till användare Konkret så är det kunskapen som kommer ges till medlemmarna. Det kommer vara de medlemmar som tillhör en av grupperna som projektledarna skapat. Och det kommer att levereras av de som har hand om grupperna Åtgärder för kvalitetssäkring av leveransen Projektgruppen, och eventuellt projektledarna, kommer kontrollera att det tjejerna säger till sina grupper kommer vara korrekt. 3.6 Resursplanering och budgetplanering Resursplanering omfattar kansli kostnad med dem anställda, det materiella inom projektet, ( papper, skrivarfärg, internet, telefoni, ledarkläder, bollar, speldräkter ) resekostnader för ledarna, deras resor och utbildnings kostnad. Utbildnings kostnad för styrelseledamöter, Lunda spel kostnader, Rosengårds cup kostnader, kostnader för föreläsare inom idrott för unga och föreläsare för bättre kunskap om olika deltagarnas bakgrund. Kostnader för föreläsning av gästföreläsare. Projektets kostnad för hela året 2013, vilket är 12 månader, kommer se ut så här: 1) Administrativa kostnader: kr 2) Kanslikostnader: 5.400kr Allt från material till telefonkostnader och internet. 3) Utbildning för deltagare: kr Detta kommer vara för de 20 tjejerna som ska få sina egna projektgrupper, samt de tjejer som vi kommer skicka på sekretariatsutbildningar. Målet är att dessa ska ske innan säsongernas start, men de kan ske inom mitten på säsongen så att de eventuellt kan se vilka fel de gör. Detta kommer även vara konferenser, samt gästföreläsare. 4) 12 stycken basketbollar: 6.960kr 5) Föreläsare: kr Detta innebär flera olika föreläsare under årets gång där kostnaden blir runt kr per föreläsare. 6) Studiecirklar: kr Här kommer de 20 medlemmar chansen att träffa sina grupper.

12 Alla kommer inte träffas samtidigt, utan en grupp i taget. Då kommer de utföra olika aktiviteter på olika ställen. Dels kommer de lära känna varandra men även spela basket och ha det roligt. 10) Utbildnings kostnad för deltagare, rekvisita, lokalkostnad: 5.000kr 11) Ledarutbildning: kr Detta innebär kick-offerna som kommer ske internt, där de kan utbyta egenskaper. Det kommer även innebära eventuella ledarsutbildingar som Skånska Basketbollsförbundet kommer till att erbjuda. Den totala summan blir kronor. 3.7 Risker och möjligheter Riskanalys med åtgärder Där finns ett stort bekymmer, som lätt kan undvikas. Risken är stor att föräldrarna på Rosengård kommer reagera negativt på ledarna barnen får. De kan reagera negativt om en manlig ledare har tjejspelare som han ska ha en aktiv kontakt med, lika så om det är tvärtom. Fast bekymret om vi har en kvinnlig tränare för killspelare kan vara att de inte hyser respekt för respektive ledare. Detta kan lätt undvikas om det dyker upp, genom att vi i början på säsongen kallar för ett föräldrarmöte där de får träffa respektive ledare. På så sätt kommer de lära känna ledarna och få respekt och tillit för de, och slippa eventuella konflikter Möjlighetsanalys med åtgärder Projektet kommer att ge en utomordentlig möjlighet för dem deltagande. Analys av tidigare projekt som vi har genomfört berättar till oss att vi som en helt ny förening år 2006 har blivit Malmös näst största basketboll klubb på bara 6 år. Vår uppåt drivande utvecklingskurva berättar till oss att vi är en förening på ständig uppgång och investering i jämlikhet, både för pojkar och flickor. Det är en framtidsinvestering. Vi kommer ytterliggare med detta projekt att utöka vår kunskap och kredibilitet i det vi gör. Våra 4 senior och juniorlag, av vilka 2 är flickor ger oss en stor bas att rekrytera nya ledare och styrelsemedlemmar. Vi har, på bara 6 år, med egna resurser som vi har utbildat från grunden, lyckats nå div.2 nivå för både herrar och damer. Idag är vi 428 medlemmar, och för bara 6 år sedan var vi blygsamma 17 st. vid klubbens bildande. Vårt mål är att projektet skall uppnå att antal medverkande kvinnor och män liksom styrelseledamot skal vara i balans liksom att tjejer skall idrotta på lika hög nivå som

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Sammanfattning Kvarnby IK har under 2012, på

Läs mer

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-10 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Demal.Zetterman@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening

Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-26 Vår referens Gustav Johansson Föreningssekreterare Gustav.Johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö 2013

Tjänsteskrivelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-05-16 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-06-0422. Anna Jönsson Föreningssekreterare. anna.38.jonsson@malmo.se. Bidrag för aktiviteter kl 14-17

Tjänsteskrivelse 2013-06-0422. Anna Jönsson Föreningssekreterare. anna.38.jonsson@malmo.se. Bidrag för aktiviteter kl 14-17 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (10) Datum 2013-06-0422 Vår referens Anna Jönsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse anna.38.jonsson@malmo.se Bidrag för aktiviteter kl 14-17 FRI-2013-304 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet

Läs mer

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Mikael Franzén Projektledare Lokalförsörjningsenheten idrotts- och fritidsanläggningar Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun Syfte Lokalförsörjningsplaneringens

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-04 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Dispensansökan Grundbidrag/halv konsulenttjänst, Föreningen FUB Tjänsteskrivelse dispens FUB, efter AU

Dispensansökan Grundbidrag/halv konsulenttjänst, Föreningen FUB Tjänsteskrivelse dispens FUB, efter AU Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-08-15 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Dispensansökan avseende konsulent - Föreningen

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-11-19 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766

Läs mer

Projektbidrag hösten 2014

Projektbidrag hösten 2014 2014-10-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/167 Fritidsnämnden Projektbidrag hösten 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden avslår projektet Nacka Futsal Allians ansökan om bland annat upplåtelse av

Läs mer

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 7 Datum: 2012-03-06 Ärende: Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Sammanfattning: Den 1 mars

Läs mer

Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun

Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun Framtidens idrotts- och fritidsliv i Trelleborgs kommun Agenda för kvällen 1. Välkomna 2. Malmö Högskolas kartläggning 3. Idrotts- och fritidspolitiskt program Workshop och fika 4. Jämställdhetsplaner

Läs mer

Ansökan om projektmedel 2013-2014 - Tjejer i förening

Ansökan om projektmedel 2013-2014 - Tjejer i förening Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-06-04 Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse charlotte.bernstrom@malmo.se Ansökan om projektmedel 2013-2014 - Tjejer i förening

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utveckling av Malmö Idrottsgrundskola

Tjänsteskrivelse. Utveckling av Malmö Idrottsgrundskola SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (4) Datum 2014-02-10 Vår referens Laila Herner 0734-120979 Tjänsteskrivelse Utveckling av Malmö Idrottsgrundskola GrF-2014/1352 Sammanfattning Hyllie stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt. Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner:

Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt. Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner: Digital kopia skicka till folkhälsostrateg den xxxx-xx-xx Behandlad i välfärdsgruppen den xxxx-xx-xx Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt Vid frågor kontakta folkhälsostrateg, telefon 0413-626

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Redovisning av projektet MERA ÄN BASKET

Redovisning av projektet MERA ÄN BASKET Redovisning av projektet MERA ÄN BASKET Göteborg, juni 2004 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsåret Limhamn

Särskild granskning avseende verksamhetsåret Limhamn Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-02-04 Vår referens Rebecka Olofsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsåret 2012

Läs mer

Ansökan om jämnställdhetsbidrag för verksamhetsår 2014, Kvarnby Idrottsklubb

Ansökan om jämnställdhetsbidrag för verksamhetsår 2014, Kvarnby Idrottsklubb Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-02-25 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämnställdhetsbidrag för verksamhetsår 2014,

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo.

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo. SIGNERAD 2014-09-01 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Särskild granskning avseende GAK Enighet

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Gymnasti k- föreningen Örnarna

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Gymnasti k- föreningen Örnarna SIGNERAD 2013-06-03 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-06-03 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse anna.ingloff@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Projektbidrag våren 2016

Projektbidrag våren 2016 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2016/27 Fritidsnämnden Projektbidrag våren 2016 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Älta Futsal Clubs ansökan om drop-in futsal med nolltaxa för projektets

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Tryckt Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011

Tryckt Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Tryckt 2007-04-02 Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 1[4] Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Enligt Botkyrka kommuns nya bidragsregler ska kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Be l- levuestadions Motion & Friskvård

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Be l- levuestadions Motion & Friskvård SIGNERAD 2013-05-28 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-05-28 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse anna.ingloff@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Tveksamma projektansökningar

Tveksamma projektansökningar Tveksamma projektansökningar Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande

Läs mer

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö SIGNERAD 2015-08-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-19 Vår referens Rebecka Olofsson Enhetschef rebecka.olofsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - projekt Tjejhockey

Ansökan om projektbidrag - projekt Tjejhockey KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-22 KFN-2014/356.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 1[5] Prioriterade områden för rörligt bidrag 2011 Enligt Botkyrka kommuns nya bidragsregler ska kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa vilka prioriterade områden det rörliga bidraget ska riktas

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb SIGNERAD 2013-05-28 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-06-04 Vår referens Daniel Olsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

bevilja SISU Idrottsutbildarna ett bidrag på sammanlagt 150 000 kronor för verksamhetsår 2015

bevilja SISU Idrottsutbildarna ett bidrag på sammanlagt 150 000 kronor för verksamhetsår 2015 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Gustav Johansson Föreningssekreterare Gustav.Johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag 2015 - SISU Idrottsutbildarna FRI-2014-2907

Läs mer

Ansökan från Sofielunds Folkets Hus om kronor för ökade hyresoch

Ansökan från Sofielunds Folkets Hus om kronor för ökade hyresoch Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-17 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Ansökan från Sofielunds Folkets Hus om 150 000 kronor för ökade hyresoch flyttkostnader för hösten 2012.

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-02 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie

Tjänsteskrivelse. Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-237 Vår referens Gabriella Fricke Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse gabriella.fricke@malmo.se Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie FRI-2013-1170

Läs mer

Projektbidrag hösten år 2015

Projektbidrag hösten år 2015 2015-10-20 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/131-805 Fritidsnämnden Projektbidrag hösten år 2015 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Älta Futsals ansökan om Drop-in futsal med 18 000

Läs mer

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan Mall för att arrangera en Handbollsskolan Hur kan en handbollsskola fungera? Stockholms Handbollförbunds mall på hur en handbollsskola kan organiseras och genomföras. Här finner ni en mall på hur en handbollsskola

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

DATUM. Ansökan om projektbidrag, Sommarfotboll Visättra

DATUM. Ansökan om projektbidrag, Sommarfotboll Visättra [g] HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/141.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE WessiEm, Mats 08-535 317 37 Mats. Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden Förteckning över delegerade beslut FRI

Tjänsteskrivelse fritidsnämnden Förteckning över delegerade beslut FRI SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2015-11-25 Vår referens Carina Svensson Administrativ assistent Carina.Svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2015-12-17

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Är Ni med? Vi har redan startat

Är Ni med? Vi har redan startat Södertälje Basketbollklubb (SBBK) ett föredöme inom svensk idrott SBBK vill vara ett föredöme inom svensk idrott som tar ett stort samhällsansvar i Södertälje. SBBK vill kännetecknas av den stora klubbens

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 1 (5) Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 2007 Vision: Med bredden nå toppen Älvsjö AIK har ett stort upptagningsområde och vår idrottsplats ett centralt läge. Tack vare det har vi god tillströmning av barn

Läs mer

Ansökan om medel till tryggare miljö i ridhuset - Klagshamns Ryttarförening

Ansökan om medel till tryggare miljö i ridhuset - Klagshamns Ryttarförening Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-30 Vår referens Anna Jönsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse anna.38.jonsson@malmo.se Ansökan om medel till tryggare miljö i ridhuset - Klagshamns

Läs mer

HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor

HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2017-09-11 Handläggare: Martin Anagrius 08 508 19 700 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-10-19 HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor Svar på medborgarförslag

Läs mer

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops Inspiration för Integration 19 november 2016 Dokumentation Från workshops MEDLEMSAVGIFTER Ge idéer på hur man ska kunna ha lägre medlems- och träningsavgifter - Bidrag via SISU/ VIF/ Kommun - Söka fondmedel

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski En Brandstation för alla Extern Utvärdering Helena Stavreski Om du inte samtalar kan du hamna i din egen övertygelses våld Kerstin Ekman Helena? Universitetsadjunkt, Ledarskap och Organisation, Institutionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport Kul i fem Handläggare. Anna Jönsson Föreningssekreterare

Tjänsteskrivelse. Rapport Kul i fem Handläggare. Anna Jönsson Föreningssekreterare Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-08-05 Handläggare Anna Jönsson Föreningssekreterare anna.38.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport Kul i fem FRI-2014-1475 Sammanfattning Under februarilovet

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Sammanfattning Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning.

Sammanfattning Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning. SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-01-07 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Anmälan av delegerade beslut FRI-FRN-2013- Sammanfattning Förvaltningen anmäler delegerade beslut

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-21 Vår referens Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningsbidrag Malmö Romska Idécent er GrF-2013/2546 Sammanfattning Malmö Romska Idécenter ansöker

Läs mer