Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI Sammanfattning BBK Playmaker har under 2012, på delegation, beviljats jämställdhetsbidrag för att påbörja ett långsiktigt jämställdhetsarbete i sin förening. Föreningen ansöker nu om jämställdhetsbidrag på kronor för att under 2013 fortsätta sitt jämställdhetsarbete genom att utbilda unga kvinnliga ledare i jämställdhet, öka andelen aktiva tjejer i föreningen samt öka kunskap och förståelse för jämställdhet inom hela föreningen. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja föreningen jämställdhetsbidrag motsvarande kronor för resterande del av 2013 enligt ansökan Beslutsunderlag Jämställdhetsbidragsansökan 2013 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Fritidsförvaltningens villkor för beviljande av jämställdhetsbidrag är; Bidrag kan beviljas registrerad förening på nivå 2 och registrerad förening på nivå 3 Bidraget kan beviljas efter att två styrelserepresentanter från sökande förening har genomgått jämställdhetsutbildning som erbjuds av fritidsförvaltningen. BBK Playmaker är registrerad förening på nivå 3. Tre styrelseledamöter och tre anställda från föreningen har genomgått förvaltningens obligatoriska utbildning Jämställdhet i förening. BBK Playmaker uppfyller därmed villkoren för att kunna beviljas jämställdhetsbidrag. Efter genomförd utbildning har förvaltningen deltagit i ett antal möte med föreningen och fört SIGNERAD

2 samtal med ansvariga kring jämställdhetsarbete i förening, olika utbildningsinsatser, att skriva projektansökan, möjligheter att samverka med andra samarbetspartners osv. Förvaltningens avsikt är att ge stöd och tips till föreningen som visat stort intresse för att inleda olika jämställdhetsprocesser och arbetsinsatser inom föreningens alla led. 2 (4) Ansökan 2012 BBK Playmaker har, den 1 oktober 2012, inkommit med en första ansökan om jämställdhetsbidrag. Föreningen beviljades ett jämställdhetsbidrag motsvarande kronor för att under 2012 påbörja ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Föreningens huvudmål var att öka andel kvinnliga medlemmar och idrottsutövare i klubben. Rekryteringen skulle ske på Rosengård i samverkan med fem grundskolor i området. Föreningen uttryckte redan då en ambition om att fortsätta med jämställdhetsinsatserna även under Utvärdering 2012 Den 21 januari har föreningen inkommit med en effektsmålsutvärdering med tydlig redovisning om hur de beviljade medel förbrukats, vilka insatser som genomförts samt vilka effekter insatserna åstadkommit. Till exempel har föreningen genomfört omfattande uppsökande verksamhet med skolklasspresentation riktat till både killar och tjejer och två stora aktiviteter i samverkan med Rosengårdsskolan med ca 120 deltagande elever. Därefter har 22 ungdomar, var av 13 tjejer, aktivt börjat spela basket i föreningen. Sedan projektet startat har klubben i enlighet med sina mål anställt en kvinnlig kanslist/projektsamordnare. Ansökan 2013 BBK Playmaker har arbetat fram en ny ansökan för fortsatt jämställdhetsarbete under 2013 med ambitionen att långsiktigt arbeta med följande mål; att uppnå jämställdhet i styrelsen att utbilda unga kvinnliga ledare i jämställdhet att rekrytera fler kvinnliga spelare på Rosengård samt att sprida jämställdhetskunskap bland samtliga medlemmar i föreningen. Föreningen beskriver i sin ansökan vad som krävs för att nå ovan nämnda mål. Under 2013 kommer insatserna att domineras av olika utbildningsinsatser riktade mot föreningens 20 nya ledare, med tyngdpunkt på kvinnliga ledare och 200 aktiva medlemmar. BBK Playmaker ansöker om totalt SEK för 2013 enligt följande; Administrativa kostnader Kanslikostnader Utbildning av 20 nya ledare 12 stycken basketbollar Flera föreläsare under året Utbildning av 200 medlemmar/20 grupper Utbildningskostnader för deltagare, rekvisita, lokalkostnad kr kr kr kr kr kr kr

3 Ledarutbildning/Kick Off kr 3 (4) En projektgrupp med projektledare kommer att vara aktiv under hela projekttiden. Föreningen vill möjliggöra för flera tjejer och kvinnor att komma med i föreningens verksamhet på alla nivåer. Dessutom vill föreningen stimulera en utveckling som på sikt ska få många tjejer/kvinnor att synas inom föreningens hela verksamhet. Föreningen har till fritidsförvaltningen framfört tankar om att under 2013 erbjuda föräldrar från andra kulturer möjlighet att bekanta sig med den svenska föreningsmodellen. På det sättet hoppas föreningen kunna väcka intresset för basket hos hela familjen och samtidigt underlätta för ungdomar att få stöd hemifrån för att uppnå meningsfull fritid. Föreningens avsikt med jämställdhetsbidraget är att på sikt skapa och öka förståelse hos unga ledare samt att få acceptans hos samtliga föreningsmedlemmar om vad jämställdhetsarbete i föreningen innebär genom att satsa på utbildningar av olika slag. BBK Playmakers satsning på unga tjejer och killar är i linje med förvaltningens mål om att få fler tjejer i verksamhet och att skapa fler verksamheter för tjejer samt att arbeta för att få flera personer i olika fritidsaktiviteter inom Områdesprogrammet Herrgården. Insatser som är riktade till personer med olika etnisk bakgrund kräver extra arbete och tålamod, bland annat för att få dessa barn och ungdomar aktiva inom organiserat föreningsliv. Arbetet med jämställdhet i föreningen kräver en hel del tankar, utbildningsinsatser och resurser även i vanliga fall. När detta arbete ska implementeras i ett tungt upptagningsområde ur ett socioekonomiskt perspektiv är kraven många fler. Förvaltningens bedömning Förvaltningen gör en samlad bedömning av att BBK Playmaker ska beviljas jämställdhetsbidrag med kronor, i enlighet med ansökans budget, för att fortsätta med det långsiktigt arbete med jämställdhet i sin förening under 2013 med särskild fokus på unga tjejer och killar. BBK Playmaker har dock i sin budgetframställan ansökt om ytterligare kronor för administrativa kostnader och kronor för basketbollar. Förvaltningen föreslår avslag för dessa poster med hänvisning till att föreningen redan har stöd för de anställda som involveras i projektet och att inköp av basketbollar inte är avgörande för jämställdhetsinsatser enligt ansökan. BBK Playmaker ska till förvaltningen senast den 15 januari 2014 i skrift redovisa alla sina insatser och utgifter som beskrivits i ansökan. En särskild ekonomisk redovisning av beviljade medel ska framställas till förvaltningen. Föreningen ska även detaljerat redovisa projektdeltagarnas antal, postnummer, kön och ålder. Ansvariga Bo Sjöström

4 4 (4)

5 Härmed ansöker BBK Playmaker om medel för projektet Stöd för idrottande tjejer på Rosengård Projektnamn: Stöd för idrottande tjejer på Rosengård. Förening: BBK Playmaker Projektledare: Dusan Petrov/Peter Norell/Ruza Lovric Projektbeställare: BBK Playmaker Datum Referenser: Biträdande rektorer på Rosengård Skolan, Apelgårdskola, Verner Ryden skola samt Annika Persson på stadsdels förvaltningen och Naser på fritidsförvalningen på Rosengård, fritidsledare inom samtliga skolor på Rosengården.

6 1 Bakgrund, omvärldsbeskrivning Vår förening har stor erfarenhet med projektarbeten inom liknande projekt som vi genomfört på Rosengård. Sedan 2006 så har vi varit den enda förening som vänt sig till flickor och pojkar på Apelgårdskolan. Detta är något som vi vill fortsätta med så att vi även kan få med den yngre generationen. Vi vill lära den yngre generationen om jämlikhet, så att de kan ta med sig den kunskapen i livet. Så att när de lämnar de trygga väggarna i sina hem så vet de vad de kan kräva från världen utanför. På detta vis, om vi kan från en tidig ålder, få fram att både män och kvinnor är lika, så kan vi implementera detta till andra aspekter. Vi kan implementera detta så att barnen inser att alla är lika värda, och på så vis kan vi ta det steget längre, inom en längre framtid, och använda det mot rasism. 2 Projektets arena Projektet omfattar 5 skolor på Rosengård och Rosengårds Sport hall. 2.1 Projektbeställningens omfattning Då vår uppsökande verksamhet redan är en fungerande sådan, så kommer vi lägga mindre vikt på detta. Men vi kommer fortfarande besöka skolorna under skoltid för att få med de yngre generationerna. Men det vi kommer lägga vår primära fokus på, kommer vara att utbilda våra redan aktiva medlemmar inom BBK Playmaker, så att de kan använda dessa medel för att ha sina egna projektgrupper. På så sätt kommer kunskapen sprida sig inom klubben. Vi kommer även ge stöd för de idrottande tjejerna på de olika skolorna, efter skoltid. 2.2 Effektmål Att öka andel kvinnliga medlemmar och idrottsutövare i klubben. Att få in fler kvinnor i projektgruppen. Att få in fler barn mellan åldrarna 8-12 som medlemmar i klubben. Öka jämlikhetskunskapen inom redan existerande medlemmar i klubben. 2.3 Projektmål Sammanfattande projektmål Vi vill öka andelen aktiva tjejer inom förening, samt andelen kvinnor bland ledarna och inom styrelsen. Samtidigt vill vi få den manliga delen att se att kvinnor är jämlika och att de har lika stor rätt att vara delaktiga inom föreningen och inom samhället Projektmål Genom medverkan i skolmiljö, så vill vi höja tjejernas självförtroende. Så att de sedan kommer våga ta sin plats inom föreningen och samhället. Detta är något som vi hoppas att vi

7 kan lyckas med genom att presentera basketen i deras liv. Basketen som inte endast agerar som en individuell sport (som kommer stärka deras individuella självförtroende), utan även en lagsport (där deras grupp självförtroende kommer utvecklas och stärkas). På detta vis kommer vi att få fler individer som, så småningom, kommer att gå över och bli aktiva medlemmar inom klubben. Dessa kommer sedan att utvecklas som spelare, ledare, styrelse medlemmar och då vara aktiva inom klubben på alla sätt och vis. Vi kommer, på så sätt, kunna fortsätta vår stöd för idrottande tjejer och också utanför detta projekt efter dennes avsluten. Så att vi ser till att de får med sig deras kunskap om jämlikhet till omvärlden. Vi kommer att verka aktivt för tjejerna från Rosengård och deras medverkan på Lundaspel och Rosengårds Cup samt deras deltagande i tävlingsserier. Allt detta kommer kräva att vi utbildar både våra manliga och kvinnliga medlemmar. Målet är att vi ska ta 20 tjejer, som dels är aktiva spelare och som dels är anställda för BBK Playmaker. Dessa 20 tjejer kommer få gå igenom utbildningar, som dels består utav fritidsförvaltningens redskap, som kommer handla om jämställdhet och ledarskap. Så att de således kan ha sina egna projektgrupper, bestående av 10 personer där 5 är killar och 5 är tjejer, så att kunskapen kan föras vidare till totalt 200 medlemmar. Innan säsongens start så kommer vi ha en kick-off där vi åker iväg en helg med våra ledare. Denna helg kommer bestå av olika workshops som kommer handla om; * Jämlikhet och samhällsfrågor (fokuset kommer ligga på denna punkt) * Vilka bekymmer som kan uppstå på Rosengård, och hur de bäst kan lösa/undvika. * Barnpsykologi och ledarskap * Kost för en idrottare * Basketen och dess regler Med denna kick-offen så kommer våra ledare kunna ha alla medel för att få alla individer att se vad de kan uppnå med deras individuella kunskap och vilja, och inte bara beroende på vad deras kön är. Vi kommer även få de att se att det kvittar vad deras kön är, de kommer kunna få vilken roll som helst inom föreningen om de har kunskapen och viljan för det. När utbildningstillfällen ges av SkBF kommer vi skicka iväg en handfull tjejer, beroende på hur många platser som erbjuds oss, till sekretariat utbildningar. Så att vi på våra herrmatcher kan ha ett helt kvinnligt sekretariat. Vi vill även förnya våra anställda och vår styrelse, med detta menar vi att vi vill ha in yngre människor bland de anställda och styrelse. Så att de äldre kan gå i pension. Ett lite mer långsiktigt mål som vi har är att vi vill ha chansen mingla med olika parter inom Malmö, dels politiker och kommunanställda, men även parter från olika föreningar och olika sporter inom Malmö. Så att vi kollektivt kan förändra synen på jämlikhet inom Malmö.

8 2.4 Avgränsningar Vi vill inte uppnå att ungdomar skall delta bara för att ha kul eller fördriva tiden i hallen under vinterhalvåret. Det skall inte bli bara en social verksamhet som dem redan kan få på fritidsgårdar i sina skolor. Vi vill inte bilda socialt misslyckande grupper som kommer att behöva samhällets hjälp som vuxna. Vi vill inte uppnå statistikens vilseledande siffror med antal tjejer inom idrotten. Deras deltagande skall vara meningsfullt med betoning till idrottens vikt för kvinnans befrielse och kvinnans ökad medvetande att dem kan idrotta, leda grupper, bestämma och styra i föreningslivet och i samhället. 2.5 Tilldelade ramar Projektet börjar denna omgången och fortsätter hela 2013, med avbrottsdatum den som delmål för effektmålsutvärdering, men avslutsdatum är Resurs frågan är, medverkan av minst 4 ledare och 2 projekts ledare, en fungerande kansli med 5 anställda, tillgång till idrottsalar och idrottshallar, utbildnings lokaler, webbsida information, facebook kontakter med deltagarna för sammanhållning, materiell rekvisita, utbildningslokaler och möjlighet till olika utbildningar, både för deltagare, ledare och klubbens medlemmar och olika intresse grupper, ( spelare, föräldrar, ledare, styrelse ) tillgängliga ledare som är delvis utbildade för projektets behov skall ges möjlighet till vidare utbildning inom föreningslivet och inom området att leda och utbilda. 2.6 Övriga förutsättningar Förutsättningar som projektet gruppen skall ta hänsyn till är olika bakgrund av deltagare som till ex. språk, land tillhörighet, religion skillnader med sina olika seder, förståelse om att värna deltagarnas integritet. 2.7 Beslut och kommunikation Grindar som ska tillämpas och datum för grindbeslut Grindbesluten kommer att tas varje kvartal, dvs var tredje månad. Då kommer vi se över projektet och göra eventuella förändringar Uppföljningsrutiner, omfattning och innehåll Huvud beslutsfattare är projekt ansvariga som kommer att delegera vidare beslut till projektledarna och projekt deltagarna. Vi kommer att följa upp projektet under all den tid projekt pågår. Vi kommer att rapportera till projektledarna och projekt beställare alla utvärderingar under projektets gång för att alltid kunna ingripa vid behov.

9 Kunskap om projektet måste alltid vara uppgraderad, för att vid behov kunna informera stadsdels förvaltning och fritids förvaltning om projektet. 2.8 Revisionshistorik för projektbeställningen Projekt är formell och därför kommer vi inom projektets tid att kunna ändra innehåll och inriktning. Detta kommer att göras tillsammans med alla involverade, men det är bara projektansvariga som kommer att ta definitivt beslut fram till våren Projektets operativa plan Projektet kommer att genomföras varje dag i 5 Rosengårds skolor under skoltid på rasterna. Mellan kl till kl kommer vi att ha aktiviteter i skolsalar och Rosengårds hallen. Under januari månad kommer dem bästa deltagare att erbjudas deltagande i Lunda spel mellan den 2. till 5. januari. Rosengårds cup kommer att genomföras för alla deltagare som en 3 mot 3 turnering i Rosengårds hallen under sista helg innan Jul. Över 300 barn i klasser 3 till 7 kommer att delta i Cupen. Höst kul och Kul i fem kommer att ingå inom projektet för att utöka tillgänglighet för alla deltagare för att kunna möta och umgås med övriga medlemmar i klubben.

10 3.1 Visualisering, skisser och prototyper Projektbeställare: BBK Playmaker Projektledare/Projektledarna Projektadministratör Projektgrupp: 50/50 mellan könen, annars fler kvinnor än män Projektgruppen kommer utse 5-20 medlemmar som kommer få utbildningar inom jämställdhet Dessa medlemmar kommer ha sina egna grupper där de implementerar sin kunskap

11 3.3 Kommunikation Möten och kommunikationsrutiner Kommunikation kommer att ske via gemensamma möten mellan projektledarna och projekt ansvariga en gång i månaden på klubbens kansli. Telefon kontakter blir vardagliga samt träffar innan deras egen träning på kvällen. Utvärdering kommer att göras en gång i månaden Projektdokument Projektadministratören kommer agera som sekreterare på mötena och skriva mötesprotokoll. Samt skriva utvärderingar, planeringar och budget. Dessa dokument kommer finnas på BBK Playmakers kontor. 3.4 Leverans och överlämning vid projektslut Leverans till användare Konkret så är det kunskapen som kommer ges till medlemmarna. Det kommer vara de medlemmar som tillhör en av grupperna som projektledarna skapat. Och det kommer att levereras av de som har hand om grupperna Åtgärder för kvalitetssäkring av leveransen Projektgruppen, och eventuellt projektledarna, kommer kontrollera att det tjejerna säger till sina grupper kommer vara korrekt. 3.6 Resursplanering och budgetplanering Resursplanering omfattar kansli kostnad med dem anställda, det materiella inom projektet, ( papper, skrivarfärg, internet, telefoni, ledarkläder, bollar, speldräkter ) resekostnader för ledarna, deras resor och utbildnings kostnad. Utbildnings kostnad för styrelseledamöter, Lunda spel kostnader, Rosengårds cup kostnader, kostnader för föreläsare inom idrott för unga och föreläsare för bättre kunskap om olika deltagarnas bakgrund. Kostnader för föreläsning av gästföreläsare. Projektets kostnad för hela året 2013, vilket är 12 månader, kommer se ut så här: 1) Administrativa kostnader: kr 2) Kanslikostnader: 5.400kr Allt från material till telefonkostnader och internet. 3) Utbildning för deltagare: kr Detta kommer vara för de 20 tjejerna som ska få sina egna projektgrupper, samt de tjejer som vi kommer skicka på sekretariatsutbildningar. Målet är att dessa ska ske innan säsongernas start, men de kan ske inom mitten på säsongen så att de eventuellt kan se vilka fel de gör. Detta kommer även vara konferenser, samt gästföreläsare. 4) 12 stycken basketbollar: 6.960kr 5) Föreläsare: kr Detta innebär flera olika föreläsare under årets gång där kostnaden blir runt kr per föreläsare. 6) Studiecirklar: kr Här kommer de 20 medlemmar chansen att träffa sina grupper.

12 Alla kommer inte träffas samtidigt, utan en grupp i taget. Då kommer de utföra olika aktiviteter på olika ställen. Dels kommer de lära känna varandra men även spela basket och ha det roligt. 10) Utbildnings kostnad för deltagare, rekvisita, lokalkostnad: 5.000kr 11) Ledarutbildning: kr Detta innebär kick-offerna som kommer ske internt, där de kan utbyta egenskaper. Det kommer även innebära eventuella ledarsutbildingar som Skånska Basketbollsförbundet kommer till att erbjuda. Den totala summan blir kronor. 3.7 Risker och möjligheter Riskanalys med åtgärder Där finns ett stort bekymmer, som lätt kan undvikas. Risken är stor att föräldrarna på Rosengård kommer reagera negativt på ledarna barnen får. De kan reagera negativt om en manlig ledare har tjejspelare som han ska ha en aktiv kontakt med, lika så om det är tvärtom. Fast bekymret om vi har en kvinnlig tränare för killspelare kan vara att de inte hyser respekt för respektive ledare. Detta kan lätt undvikas om det dyker upp, genom att vi i början på säsongen kallar för ett föräldrarmöte där de får träffa respektive ledare. På så sätt kommer de lära känna ledarna och få respekt och tillit för de, och slippa eventuella konflikter Möjlighetsanalys med åtgärder Projektet kommer att ge en utomordentlig möjlighet för dem deltagande. Analys av tidigare projekt som vi har genomfört berättar till oss att vi som en helt ny förening år 2006 har blivit Malmös näst största basketboll klubb på bara 6 år. Vår uppåt drivande utvecklingskurva berättar till oss att vi är en förening på ständig uppgång och investering i jämlikhet, både för pojkar och flickor. Det är en framtidsinvestering. Vi kommer ytterliggare med detta projekt att utöka vår kunskap och kredibilitet i det vi gör. Våra 4 senior och juniorlag, av vilka 2 är flickor ger oss en stor bas att rekrytera nya ledare och styrelsemedlemmar. Vi har, på bara 6 år, med egna resurser som vi har utbildat från grunden, lyckats nå div.2 nivå för både herrar och damer. Idag är vi 428 medlemmar, och för bara 6 år sedan var vi blygsamma 17 st. vid klubbens bildande. Vårt mål är att projektet skall uppnå att antal medverkande kvinnor och män liksom styrelseledamot skal vara i balans liksom att tjejer skall idrotta på lika hög nivå som

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Sammanfattning Kvarnby IK har under 2012, på

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer