Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI Sammanfattning BBK Playmaker har under 2012, på delegation, beviljats jämställdhetsbidrag för att påbörja ett långsiktigt jämställdhetsarbete i sin förening. Föreningen ansöker nu om jämställdhetsbidrag på kronor för att under 2013 fortsätta sitt jämställdhetsarbete genom att utbilda unga kvinnliga ledare i jämställdhet, öka andelen aktiva tjejer i föreningen samt öka kunskap och förståelse för jämställdhet inom hela föreningen. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja föreningen jämställdhetsbidrag motsvarande kronor för resterande del av 2013 enligt ansökan Beslutsunderlag Jämställdhetsbidragsansökan 2013 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Fritidsförvaltningens villkor för beviljande av jämställdhetsbidrag är; Bidrag kan beviljas registrerad förening på nivå 2 och registrerad förening på nivå 3 Bidraget kan beviljas efter att två styrelserepresentanter från sökande förening har genomgått jämställdhetsutbildning som erbjuds av fritidsförvaltningen. BBK Playmaker är registrerad förening på nivå 3. Tre styrelseledamöter och tre anställda från föreningen har genomgått förvaltningens obligatoriska utbildning Jämställdhet i förening. BBK Playmaker uppfyller därmed villkoren för att kunna beviljas jämställdhetsbidrag. Efter genomförd utbildning har förvaltningen deltagit i ett antal möte med föreningen och fört SIGNERAD

2 samtal med ansvariga kring jämställdhetsarbete i förening, olika utbildningsinsatser, att skriva projektansökan, möjligheter att samverka med andra samarbetspartners osv. Förvaltningens avsikt är att ge stöd och tips till föreningen som visat stort intresse för att inleda olika jämställdhetsprocesser och arbetsinsatser inom föreningens alla led. 2 (4) Ansökan 2012 BBK Playmaker har, den 1 oktober 2012, inkommit med en första ansökan om jämställdhetsbidrag. Föreningen beviljades ett jämställdhetsbidrag motsvarande kronor för att under 2012 påbörja ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Föreningens huvudmål var att öka andel kvinnliga medlemmar och idrottsutövare i klubben. Rekryteringen skulle ske på Rosengård i samverkan med fem grundskolor i området. Föreningen uttryckte redan då en ambition om att fortsätta med jämställdhetsinsatserna även under Utvärdering 2012 Den 21 januari har föreningen inkommit med en effektsmålsutvärdering med tydlig redovisning om hur de beviljade medel förbrukats, vilka insatser som genomförts samt vilka effekter insatserna åstadkommit. Till exempel har föreningen genomfört omfattande uppsökande verksamhet med skolklasspresentation riktat till både killar och tjejer och två stora aktiviteter i samverkan med Rosengårdsskolan med ca 120 deltagande elever. Därefter har 22 ungdomar, var av 13 tjejer, aktivt börjat spela basket i föreningen. Sedan projektet startat har klubben i enlighet med sina mål anställt en kvinnlig kanslist/projektsamordnare. Ansökan 2013 BBK Playmaker har arbetat fram en ny ansökan för fortsatt jämställdhetsarbete under 2013 med ambitionen att långsiktigt arbeta med följande mål; att uppnå jämställdhet i styrelsen att utbilda unga kvinnliga ledare i jämställdhet att rekrytera fler kvinnliga spelare på Rosengård samt att sprida jämställdhetskunskap bland samtliga medlemmar i föreningen. Föreningen beskriver i sin ansökan vad som krävs för att nå ovan nämnda mål. Under 2013 kommer insatserna att domineras av olika utbildningsinsatser riktade mot föreningens 20 nya ledare, med tyngdpunkt på kvinnliga ledare och 200 aktiva medlemmar. BBK Playmaker ansöker om totalt SEK för 2013 enligt följande; Administrativa kostnader Kanslikostnader Utbildning av 20 nya ledare 12 stycken basketbollar Flera föreläsare under året Utbildning av 200 medlemmar/20 grupper Utbildningskostnader för deltagare, rekvisita, lokalkostnad kr kr kr kr kr kr kr

3 Ledarutbildning/Kick Off kr 3 (4) En projektgrupp med projektledare kommer att vara aktiv under hela projekttiden. Föreningen vill möjliggöra för flera tjejer och kvinnor att komma med i föreningens verksamhet på alla nivåer. Dessutom vill föreningen stimulera en utveckling som på sikt ska få många tjejer/kvinnor att synas inom föreningens hela verksamhet. Föreningen har till fritidsförvaltningen framfört tankar om att under 2013 erbjuda föräldrar från andra kulturer möjlighet att bekanta sig med den svenska föreningsmodellen. På det sättet hoppas föreningen kunna väcka intresset för basket hos hela familjen och samtidigt underlätta för ungdomar att få stöd hemifrån för att uppnå meningsfull fritid. Föreningens avsikt med jämställdhetsbidraget är att på sikt skapa och öka förståelse hos unga ledare samt att få acceptans hos samtliga föreningsmedlemmar om vad jämställdhetsarbete i föreningen innebär genom att satsa på utbildningar av olika slag. BBK Playmakers satsning på unga tjejer och killar är i linje med förvaltningens mål om att få fler tjejer i verksamhet och att skapa fler verksamheter för tjejer samt att arbeta för att få flera personer i olika fritidsaktiviteter inom Områdesprogrammet Herrgården. Insatser som är riktade till personer med olika etnisk bakgrund kräver extra arbete och tålamod, bland annat för att få dessa barn och ungdomar aktiva inom organiserat föreningsliv. Arbetet med jämställdhet i föreningen kräver en hel del tankar, utbildningsinsatser och resurser även i vanliga fall. När detta arbete ska implementeras i ett tungt upptagningsområde ur ett socioekonomiskt perspektiv är kraven många fler. Förvaltningens bedömning Förvaltningen gör en samlad bedömning av att BBK Playmaker ska beviljas jämställdhetsbidrag med kronor, i enlighet med ansökans budget, för att fortsätta med det långsiktigt arbete med jämställdhet i sin förening under 2013 med särskild fokus på unga tjejer och killar. BBK Playmaker har dock i sin budgetframställan ansökt om ytterligare kronor för administrativa kostnader och kronor för basketbollar. Förvaltningen föreslår avslag för dessa poster med hänvisning till att föreningen redan har stöd för de anställda som involveras i projektet och att inköp av basketbollar inte är avgörande för jämställdhetsinsatser enligt ansökan. BBK Playmaker ska till förvaltningen senast den 15 januari 2014 i skrift redovisa alla sina insatser och utgifter som beskrivits i ansökan. En särskild ekonomisk redovisning av beviljade medel ska framställas till förvaltningen. Föreningen ska även detaljerat redovisa projektdeltagarnas antal, postnummer, kön och ålder. Ansvariga Bo Sjöström

4 4 (4)

5 Härmed ansöker BBK Playmaker om medel för projektet Stöd för idrottande tjejer på Rosengård Projektnamn: Stöd för idrottande tjejer på Rosengård. Förening: BBK Playmaker Projektledare: Dusan Petrov/Peter Norell/Ruza Lovric Projektbeställare: BBK Playmaker Datum Referenser: Biträdande rektorer på Rosengård Skolan, Apelgårdskola, Verner Ryden skola samt Annika Persson på stadsdels förvaltningen och Naser på fritidsförvalningen på Rosengård, fritidsledare inom samtliga skolor på Rosengården.

6 1 Bakgrund, omvärldsbeskrivning Vår förening har stor erfarenhet med projektarbeten inom liknande projekt som vi genomfört på Rosengård. Sedan 2006 så har vi varit den enda förening som vänt sig till flickor och pojkar på Apelgårdskolan. Detta är något som vi vill fortsätta med så att vi även kan få med den yngre generationen. Vi vill lära den yngre generationen om jämlikhet, så att de kan ta med sig den kunskapen i livet. Så att när de lämnar de trygga väggarna i sina hem så vet de vad de kan kräva från världen utanför. På detta vis, om vi kan från en tidig ålder, få fram att både män och kvinnor är lika, så kan vi implementera detta till andra aspekter. Vi kan implementera detta så att barnen inser att alla är lika värda, och på så vis kan vi ta det steget längre, inom en längre framtid, och använda det mot rasism. 2 Projektets arena Projektet omfattar 5 skolor på Rosengård och Rosengårds Sport hall. 2.1 Projektbeställningens omfattning Då vår uppsökande verksamhet redan är en fungerande sådan, så kommer vi lägga mindre vikt på detta. Men vi kommer fortfarande besöka skolorna under skoltid för att få med de yngre generationerna. Men det vi kommer lägga vår primära fokus på, kommer vara att utbilda våra redan aktiva medlemmar inom BBK Playmaker, så att de kan använda dessa medel för att ha sina egna projektgrupper. På så sätt kommer kunskapen sprida sig inom klubben. Vi kommer även ge stöd för de idrottande tjejerna på de olika skolorna, efter skoltid. 2.2 Effektmål Att öka andel kvinnliga medlemmar och idrottsutövare i klubben. Att få in fler kvinnor i projektgruppen. Att få in fler barn mellan åldrarna 8-12 som medlemmar i klubben. Öka jämlikhetskunskapen inom redan existerande medlemmar i klubben. 2.3 Projektmål Sammanfattande projektmål Vi vill öka andelen aktiva tjejer inom förening, samt andelen kvinnor bland ledarna och inom styrelsen. Samtidigt vill vi få den manliga delen att se att kvinnor är jämlika och att de har lika stor rätt att vara delaktiga inom föreningen och inom samhället Projektmål Genom medverkan i skolmiljö, så vill vi höja tjejernas självförtroende. Så att de sedan kommer våga ta sin plats inom föreningen och samhället. Detta är något som vi hoppas att vi

7 kan lyckas med genom att presentera basketen i deras liv. Basketen som inte endast agerar som en individuell sport (som kommer stärka deras individuella självförtroende), utan även en lagsport (där deras grupp självförtroende kommer utvecklas och stärkas). På detta vis kommer vi att få fler individer som, så småningom, kommer att gå över och bli aktiva medlemmar inom klubben. Dessa kommer sedan att utvecklas som spelare, ledare, styrelse medlemmar och då vara aktiva inom klubben på alla sätt och vis. Vi kommer, på så sätt, kunna fortsätta vår stöd för idrottande tjejer och också utanför detta projekt efter dennes avsluten. Så att vi ser till att de får med sig deras kunskap om jämlikhet till omvärlden. Vi kommer att verka aktivt för tjejerna från Rosengård och deras medverkan på Lundaspel och Rosengårds Cup samt deras deltagande i tävlingsserier. Allt detta kommer kräva att vi utbildar både våra manliga och kvinnliga medlemmar. Målet är att vi ska ta 20 tjejer, som dels är aktiva spelare och som dels är anställda för BBK Playmaker. Dessa 20 tjejer kommer få gå igenom utbildningar, som dels består utav fritidsförvaltningens redskap, som kommer handla om jämställdhet och ledarskap. Så att de således kan ha sina egna projektgrupper, bestående av 10 personer där 5 är killar och 5 är tjejer, så att kunskapen kan föras vidare till totalt 200 medlemmar. Innan säsongens start så kommer vi ha en kick-off där vi åker iväg en helg med våra ledare. Denna helg kommer bestå av olika workshops som kommer handla om; * Jämlikhet och samhällsfrågor (fokuset kommer ligga på denna punkt) * Vilka bekymmer som kan uppstå på Rosengård, och hur de bäst kan lösa/undvika. * Barnpsykologi och ledarskap * Kost för en idrottare * Basketen och dess regler Med denna kick-offen så kommer våra ledare kunna ha alla medel för att få alla individer att se vad de kan uppnå med deras individuella kunskap och vilja, och inte bara beroende på vad deras kön är. Vi kommer även få de att se att det kvittar vad deras kön är, de kommer kunna få vilken roll som helst inom föreningen om de har kunskapen och viljan för det. När utbildningstillfällen ges av SkBF kommer vi skicka iväg en handfull tjejer, beroende på hur många platser som erbjuds oss, till sekretariat utbildningar. Så att vi på våra herrmatcher kan ha ett helt kvinnligt sekretariat. Vi vill även förnya våra anställda och vår styrelse, med detta menar vi att vi vill ha in yngre människor bland de anställda och styrelse. Så att de äldre kan gå i pension. Ett lite mer långsiktigt mål som vi har är att vi vill ha chansen mingla med olika parter inom Malmö, dels politiker och kommunanställda, men även parter från olika föreningar och olika sporter inom Malmö. Så att vi kollektivt kan förändra synen på jämlikhet inom Malmö.

8 2.4 Avgränsningar Vi vill inte uppnå att ungdomar skall delta bara för att ha kul eller fördriva tiden i hallen under vinterhalvåret. Det skall inte bli bara en social verksamhet som dem redan kan få på fritidsgårdar i sina skolor. Vi vill inte bilda socialt misslyckande grupper som kommer att behöva samhällets hjälp som vuxna. Vi vill inte uppnå statistikens vilseledande siffror med antal tjejer inom idrotten. Deras deltagande skall vara meningsfullt med betoning till idrottens vikt för kvinnans befrielse och kvinnans ökad medvetande att dem kan idrotta, leda grupper, bestämma och styra i föreningslivet och i samhället. 2.5 Tilldelade ramar Projektet börjar denna omgången och fortsätter hela 2013, med avbrottsdatum den som delmål för effektmålsutvärdering, men avslutsdatum är Resurs frågan är, medverkan av minst 4 ledare och 2 projekts ledare, en fungerande kansli med 5 anställda, tillgång till idrottsalar och idrottshallar, utbildnings lokaler, webbsida information, facebook kontakter med deltagarna för sammanhållning, materiell rekvisita, utbildningslokaler och möjlighet till olika utbildningar, både för deltagare, ledare och klubbens medlemmar och olika intresse grupper, ( spelare, föräldrar, ledare, styrelse ) tillgängliga ledare som är delvis utbildade för projektets behov skall ges möjlighet till vidare utbildning inom föreningslivet och inom området att leda och utbilda. 2.6 Övriga förutsättningar Förutsättningar som projektet gruppen skall ta hänsyn till är olika bakgrund av deltagare som till ex. språk, land tillhörighet, religion skillnader med sina olika seder, förståelse om att värna deltagarnas integritet. 2.7 Beslut och kommunikation Grindar som ska tillämpas och datum för grindbeslut Grindbesluten kommer att tas varje kvartal, dvs var tredje månad. Då kommer vi se över projektet och göra eventuella förändringar Uppföljningsrutiner, omfattning och innehåll Huvud beslutsfattare är projekt ansvariga som kommer att delegera vidare beslut till projektledarna och projekt deltagarna. Vi kommer att följa upp projektet under all den tid projekt pågår. Vi kommer att rapportera till projektledarna och projekt beställare alla utvärderingar under projektets gång för att alltid kunna ingripa vid behov.

9 Kunskap om projektet måste alltid vara uppgraderad, för att vid behov kunna informera stadsdels förvaltning och fritids förvaltning om projektet. 2.8 Revisionshistorik för projektbeställningen Projekt är formell och därför kommer vi inom projektets tid att kunna ändra innehåll och inriktning. Detta kommer att göras tillsammans med alla involverade, men det är bara projektansvariga som kommer att ta definitivt beslut fram till våren Projektets operativa plan Projektet kommer att genomföras varje dag i 5 Rosengårds skolor under skoltid på rasterna. Mellan kl till kl kommer vi att ha aktiviteter i skolsalar och Rosengårds hallen. Under januari månad kommer dem bästa deltagare att erbjudas deltagande i Lunda spel mellan den 2. till 5. januari. Rosengårds cup kommer att genomföras för alla deltagare som en 3 mot 3 turnering i Rosengårds hallen under sista helg innan Jul. Över 300 barn i klasser 3 till 7 kommer att delta i Cupen. Höst kul och Kul i fem kommer att ingå inom projektet för att utöka tillgänglighet för alla deltagare för att kunna möta och umgås med övriga medlemmar i klubben.

10 3.1 Visualisering, skisser och prototyper Projektbeställare: BBK Playmaker Projektledare/Projektledarna Projektadministratör Projektgrupp: 50/50 mellan könen, annars fler kvinnor än män Projektgruppen kommer utse 5-20 medlemmar som kommer få utbildningar inom jämställdhet Dessa medlemmar kommer ha sina egna grupper där de implementerar sin kunskap

11 3.3 Kommunikation Möten och kommunikationsrutiner Kommunikation kommer att ske via gemensamma möten mellan projektledarna och projekt ansvariga en gång i månaden på klubbens kansli. Telefon kontakter blir vardagliga samt träffar innan deras egen träning på kvällen. Utvärdering kommer att göras en gång i månaden Projektdokument Projektadministratören kommer agera som sekreterare på mötena och skriva mötesprotokoll. Samt skriva utvärderingar, planeringar och budget. Dessa dokument kommer finnas på BBK Playmakers kontor. 3.4 Leverans och överlämning vid projektslut Leverans till användare Konkret så är det kunskapen som kommer ges till medlemmarna. Det kommer vara de medlemmar som tillhör en av grupperna som projektledarna skapat. Och det kommer att levereras av de som har hand om grupperna Åtgärder för kvalitetssäkring av leveransen Projektgruppen, och eventuellt projektledarna, kommer kontrollera att det tjejerna säger till sina grupper kommer vara korrekt. 3.6 Resursplanering och budgetplanering Resursplanering omfattar kansli kostnad med dem anställda, det materiella inom projektet, ( papper, skrivarfärg, internet, telefoni, ledarkläder, bollar, speldräkter ) resekostnader för ledarna, deras resor och utbildnings kostnad. Utbildnings kostnad för styrelseledamöter, Lunda spel kostnader, Rosengårds cup kostnader, kostnader för föreläsare inom idrott för unga och föreläsare för bättre kunskap om olika deltagarnas bakgrund. Kostnader för föreläsning av gästföreläsare. Projektets kostnad för hela året 2013, vilket är 12 månader, kommer se ut så här: 1) Administrativa kostnader: kr 2) Kanslikostnader: 5.400kr Allt från material till telefonkostnader och internet. 3) Utbildning för deltagare: kr Detta kommer vara för de 20 tjejerna som ska få sina egna projektgrupper, samt de tjejer som vi kommer skicka på sekretariatsutbildningar. Målet är att dessa ska ske innan säsongernas start, men de kan ske inom mitten på säsongen så att de eventuellt kan se vilka fel de gör. Detta kommer även vara konferenser, samt gästföreläsare. 4) 12 stycken basketbollar: 6.960kr 5) Föreläsare: kr Detta innebär flera olika föreläsare under årets gång där kostnaden blir runt kr per föreläsare. 6) Studiecirklar: kr Här kommer de 20 medlemmar chansen att träffa sina grupper.

12 Alla kommer inte träffas samtidigt, utan en grupp i taget. Då kommer de utföra olika aktiviteter på olika ställen. Dels kommer de lära känna varandra men även spela basket och ha det roligt. 10) Utbildnings kostnad för deltagare, rekvisita, lokalkostnad: 5.000kr 11) Ledarutbildning: kr Detta innebär kick-offerna som kommer ske internt, där de kan utbyta egenskaper. Det kommer även innebära eventuella ledarsutbildingar som Skånska Basketbollsförbundet kommer till att erbjuda. Den totala summan blir kronor. 3.7 Risker och möjligheter Riskanalys med åtgärder Där finns ett stort bekymmer, som lätt kan undvikas. Risken är stor att föräldrarna på Rosengård kommer reagera negativt på ledarna barnen får. De kan reagera negativt om en manlig ledare har tjejspelare som han ska ha en aktiv kontakt med, lika så om det är tvärtom. Fast bekymret om vi har en kvinnlig tränare för killspelare kan vara att de inte hyser respekt för respektive ledare. Detta kan lätt undvikas om det dyker upp, genom att vi i början på säsongen kallar för ett föräldrarmöte där de får träffa respektive ledare. På så sätt kommer de lära känna ledarna och få respekt och tillit för de, och slippa eventuella konflikter Möjlighetsanalys med åtgärder Projektet kommer att ge en utomordentlig möjlighet för dem deltagande. Analys av tidigare projekt som vi har genomfört berättar till oss att vi som en helt ny förening år 2006 har blivit Malmös näst största basketboll klubb på bara 6 år. Vår uppåt drivande utvecklingskurva berättar till oss att vi är en förening på ständig uppgång och investering i jämlikhet, både för pojkar och flickor. Det är en framtidsinvestering. Vi kommer ytterliggare med detta projekt att utöka vår kunskap och kredibilitet i det vi gör. Våra 4 senior och juniorlag, av vilka 2 är flickor ger oss en stor bas att rekrytera nya ledare och styrelsemedlemmar. Vi har, på bara 6 år, med egna resurser som vi har utbildat från grunden, lyckats nå div.2 nivå för både herrar och damer. Idag är vi 428 medlemmar, och för bara 6 år sedan var vi blygsamma 17 st. vid klubbens bildande. Vårt mål är att projektet skall uppnå att antal medverkande kvinnor och män liksom styrelseledamot skal vara i balans liksom att tjejer skall idrotta på lika hög nivå som

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865

Fritidsförvaltningen 1 (3) BESLUTSFÖRSLAG. 2013-02-25 Vår re fer ens. Bo Sjöström. Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Kvarnby IK ansökan om jämställdhetsbidrag FRN-FRI-2012-01865 Sammanfattning Kvarnby IK har under 2012, på

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening

Tjänsteskrivelse. Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-26 Vår referens Gustav Johansson Föreningssekreterare Gustav.Johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om projektmedel 2015-2016 Tjejer i Förening

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie

Tjänsteskrivelse. Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-237 Vår referens Gabriella Fricke Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse gabriella.fricke@malmo.se Medborgarinitiativ gällande mötesplatser i Fosie FRI-2013-1170

Läs mer

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö

Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för medel- och långdistanslöning i Malmö SIGNERAD 2015-08-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-19 Vår referens Rebecka Olofsson Enhetschef rebecka.olofsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 2015-08-27 Kraftcentrum för

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo.

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo. SIGNERAD 2014-09-01 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Särskild granskning avseende GAK Enighet

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

DATUM. Ansökan om projektbidrag, Sommarfotboll Visättra

DATUM. Ansökan om projektbidrag, Sommarfotboll Visättra [g] HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/141.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE WessiEm, Mats 08-535 317 37 Mats. Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt. Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner:

Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt. Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner: Digital kopia skicka till folkhälsostrateg den xxxx-xx-xx Behandlad i välfärdsgruppen den xxxx-xx-xx Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt Vid frågor kontakta folkhälsostrateg, telefon 0413-626

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-21 Vår referens Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningsbidrag Malmö Romska Idécent er GrF-2013/2546 Sammanfattning Malmö Romska Idécenter ansöker

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-01-15 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll.

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll. H 65-Drogpolicy. H 65 startade 1965 och bedriver en omfattande verksamhet med ca 500 medlemmar. Säsongen 2008/2009 spelar representationslagen Herr och Dam båda i Div. 1. inte många föreningar i landet

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2013 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Barn till Hav och Skog

Barn till Hav och Skog Barn till Hav och Skog Berikande barnutflykter i Malmö Projektbeskrivning 2014 Bo Andersson projektansvarig Rädda Barnen distrikt Malmö Ledebursgatan 5 211 55 Malmö Telefon: 040 97 83 05 e-post: distriktmalmo@rb.se

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer