Österåker-Östra Ryds församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österåker-Östra Ryds församling"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 Resultatbudget... 6 Balansbudget... 6 Kassaflödesbudget & 2 Grundläggande uppgift Gudstjänst Undervisning Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Konfirmandverksamhet Vuxenverksamhet Diakoni Mission Övrig kyrklig verksamhet Styrning och ledning Stödjande verksamhet Begravningsverksamheten Bilagor

3 Inledning Efter kyrkovalet 2013 har Österåker Östra Ryds församling fått en ny politisk ledning, och dessutom har församlingen kunnat hälsa sin nya kyrkoherde Jan Novosel välkommen. Kyrkorådet presenterar här sin budget för kommande året och gläds åt de goda förutsättningarna församlingen har. Församlingen har en kompetent stab av medarbetare, talrika volontärer, ett relativt högt medlemstal och därför också en bra ekonomi. Till det senare har förstås förra årets höjning av kyrkoavgiften väsentligt bidragit. Försäljningen av Östra Ryds prästgård har bidragit till att församlingen nu kan komma ikapp med de underhållsåtaganden och -planer som tidigare har beslutats. För att kunna överlämna välskötta och intakta fastigheter samt andra kulturminnen till framtida generationer krävs det stora ekonomiska insatser, och det avspeglas starkt i den föreliggande budgeten. För 2015 planeras ett negativt resultat, vilket dock är försvarbart med tanke på 2014 års prognosticerade överskott och planerna för balanserade budgetar för 2016 och Liksom hela Svenska kyrkan ska också vår församling mer än någonsin beakta barnens behov och intressen. Varje beslut ska förgås av en barnkonsekvensanalys, och arbetet med budget och verksamhetsplan har präglats av det. Församlingen har krav på sig att göra en ny församlingsinstruktion som ska ange hur församlingen ska fullgöra sina uppgifter som också beskrivs i budgeten. Instruktionen kommer att färdigställas under våren och kommer bland annat att innehålla en beskrivning av omvärlden. Under många år har församlingen präglats av en stark inflyttning i äldre och nya bostadsområden. Denna inflyttning har inte avspeglat sig i medlemsantalet, och det är av stor vikt att församlingen hittar nya vägar att nå invånare i alla åldrar. Till omvärlden hör förstås också andra kyrkor och församlingar. Det är angeläget att fortsatt arbeta och föra samtal i ekumenisk anda. Med tanke på konsekvenser för våra barn och med tanke på skapelseuppdraget om att ta ansvar för världen kommer Svenska kyrkan och vår församling mer och mer beakta hållbarhets- och miljöperspektiv vid underhåll, aktiviteter och investeringar. Med hopp om att denna budget kan bidra till goda arbetsförutsättningar och med önskan om rik välsignelse Gerhard Nuss Kyrkorådets ordförande 3

4 Sammanfattning Budget för 2015 innebär i korthet: (Siffror inom parentes avser 2014) Kyrkoavgiften är oförändrat 71 (71) öre per skattekrona. Begravningsavgiften är 10 (10) öre. Härutöver tillkommer tre öre i stiftsavgift. Totalt är avgiftsuttaget 84 (84) öre per skattekrona. Årets kyrkoavgiftsintäkt beräknas till tkr (44 004). Församlingen bidrar genom en intäktsreducering av kyrkoavgiften till det inomkyrkliga utjämningssystemet med tkr (9 385). Årets personalkostnader beräknas till ca 61,8 % (61,2%) av intäkterna exklusive finansiella intäkter. Investeringsbudgeten för året uppgår till tkr (700 tkr). Investeringsbudgeten för begravningsverksamheten uppgår till 0 tkr (300 tkr). Den fastställda nivån för församlingens målkapital är tkr. Planeringen för 2016 och 2017 är preliminär. Angivna ramar ska prövas på nytt. 4

5 Ekonomisk sammanställning Budgetdirektiven från , KR 19, ligger till grund för denna verksamhetsplan och budget. Återhämtningen av svensk ekonomi går långsamt framåt. Den låga tillväxten de senaste åren märks tydligt av i församlingens ekonomi. Trots lokala förutsättningar som hög inflyttning, förhållandevis låg arbetslöshet och relativt hög kyrkotillhörighet har den svaga konjunkturen påverkat församlingens huvudintäkt negativt de senaste åren. Tack vare en höjning av kyrkoavgiften 2014 har församlingens huvudintäkt stärkts. Detta möjliggör att församlingen kan fortsätta att bedriva en rik och omfattande verksamhet. Under året kommer en ny församlingsinstruktion att tas fram. Under året inplaneras flera underhållsåtgärder på församlingens kyrkor och övriga fastigheter. Taket på Östra Ryds kyrka ska repareras och delvis bytas och byte av ventilationsanläggning i Åkersberga kyrkligt centrum är några av de större underhållsåtgärderna som planeras. Arbetet med framtagande av vård-och underhållsplan av församlingens kyrkliga inventarier fortsätter under året. Samtidens ekonomiska system är väl sammanflätade och kriser sprids snabbt mellan länder. Utvecklingen på värdepappersmarknaden har betydelse för församlingens resultat. Att planera för verksamhetsresultat i balans är en självklarhet för en ansvarsfull ekonomi, likaså att placera kapital på ett ansvarsfullt sätt för att försäkra sig om kapital för framtida underhåll. För åren 2016 och 2017 skall här angivna siffror och ambitioner ses som preliminära. Se vidare i: Resultatbudget Balansbudget 5

6 Resultatbudget Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Avkastning från prästlönetillgångar Erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Eliminering av begravnings verksamhetens resultat Verksamhetsresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella poster Årets resultat Balansbudget Belopp i tkr Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa Eget kapital Avsättningar/Ändamålsbestämda medel Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa

7 Kassaflödesbudget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning av korfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder -775 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 Amortering av lån 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Årets kassaflöde Likvida medel vi årets början Likvida medel vi årets slut Specifikation av likvida medel Kassa och bank Belopp vid årets slut

8 1 & 2 Grundläggande uppgift De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:16-20) Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (KO, andra avdelningen, Församlingarna) För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift. (KO, 2 kap. 6 Församlingens uppdrag) Budgetdirektiven för 2015 slår fast att Församlingsinstruktionen färdigställs och implementering påbörjas under året. I Österåker- Östra Ryds församling bedrivs verksamheter även på finska. Sverigefinska verksamheten Uppgiften Finskan är ett nationellt minoritetsspråk. Inom Österåker-Östra Ryds församling ska finsktalande medlemmar ha möjlighet att fira gudstjänst och få kyrkliga handlingar på finska. Verksamhet ska erbjudas utifrån de existentiella/ andliga behoven som identifieras i mötet med finsktalande församlingsbor. Mål 2015 att fördjupa samverkan med kommunen angående finskspråkig verksamhet att utveckla samarbetet med Finska föreningen i kommunen. Uppföljning och utvärderingsinstrument Genom att ordförande och kyrkoherde vid verksamhetsårets slut samtalar med de berörda i inom verksamheten. Verksamhet Verksamhet bedrivs genom gudstjänster, konserter, samtalsgrupp samt körverksamhet. Utveckling Att utveckla samverkan med Finska föreningen när det gäller arbete bland barn och familj. 8

9 Volontärsresurser Volontärer ses som en resurs för att genomföra den grundläggande uppgiften samtidigt som många människor erbjuds en möjlighet till meningsfulla uppgifter i församlingsbygget. Resurser har avsatts i budget 2015 för samordning av volontärverksamheten. Ekonomi i sammandrag Grundläggande uppgiften, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Verksamhetsgemensamt, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Volontärverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter 0 0 Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Höjd kyrkoavgift är orsaken till ökad intäkt. Ökade personalkostnader beror främst på projekttjänsten kyrktorgsvärd (inklusive samordnarskap för volontärverksamheten) och förändrad fördelning av personalkostnader från stödjande verksamhet till den verksamhetsgemensamma. 9

10 110 Gudstjänst Uppgift Som den del av kyrkans grundläggande uppgift i vilken Gudsmötet står i centrum intar församlingens gudstjänstliv en konstituerande funktion. Österåker Östra Ryds församling har utifrån förslaget till ny kyrkohandbok utformat en enkel form för huvudgudstjänsterna Mässa och Familjegudstjänst. Under 2015 ska en ny Församlingsinstruktion utarbetas och antas. Församlingens utbud av gudstjänster samt pastoralerna för de kyrkliga handlingarna: dop, vigsel och begravning, blir i samband med detta föremål för genomgång och eventuell revidering. I gudstjänsten förmedlas gemenskap, hopp, upprättelse och ett evighetsperspektiv. Musiken i gudstjänsten är en bärande del som ger en ytterligare dimension genom musikval av skilda slag samt inte minst ett stort antal körer. Mål för 2015 att verka för ett gemensamt och strategiskt sätt att använda de liturgiska möjligheterna att gestalta våra gudstjänster. Alla medarbetare, volontärer som anställda, ska ha den färdighet som respektive uppgift kräver, att fortsätta utveckla arbetet runt kyrkliga handlingar. Detta sker genom omarbetning av pastoraler, att i våra kyrkor på ett bättre sätt använda den tekniska utrustningen i gudstjänsten, att utveckla psalmsången. Uppföljning och utvärderingsinstrument Kyrkoherden följer upp att samtliga medarbetare som verkar i gudstjänstsammanhang har erforderlig utbildning för uppgiften. Verksamhet Församlingen firar regelbundet gudstjänst de flesta av veckans dagar. Huvudgudstjänst firas på söndagar i form av gudstjänst med nattvard och en gång i månaden under terminerna som gudstjänst med familjer. På vardagar firas veckogudstjänster, oftast med nattvard och vissa helger firas temagudstjänster, t.ex. musikgudstjänster och Sinnesrogudstjänster. Därtill firas ett stort antal begravnings-, dop-, vigsel- och konfirmationsgudstjänster. Gudstjänster och andakter firas i församlingen på ett stort antal platser; i våra kyrkor, på äldreboenden, på Österåkersanstalten, i naturen, i hem. Musiken är en stor och viktig del i våra gudstjänster. Utveckling Gudstjänstprojektet följs upp efter en längre tids tillämpning. Gudstjänster och kyrkliga handlingar ska stärka församlingens identitet och gudstjänstgemenskap. Personal Präster, diakoner, musiker, vaktmästare, församlingsassistenter, församlingspedagog, kyrkvärdar, volontärer och förtroendevalda. 10

11 Ekonomi i sammandrag Gudstjänst, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Minskade personalkostnader beror på fördelning av personalkostnader från gudstjänst och kyrkliga handlingar till annan grundläggande verksamhet. 140 Undervisning Österåker-Östra Ryds församling har som mål att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Detta gör vi genom implementering av de fyra ledorden som är gemenskap, upprättelse, hopp och evighetsperspektiv. Alla har rätt till andlig utveckling oavsett ålder. Vi vill tillsammans skapa en gemenskap, där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse. Den pedagogiska grundsynen är att lärandet är en livslång och ömsesidig process. Människans tro föds, växer och lever om det finns en god jordmån i församlingen. I all vår verksamhet finns mer eller mindre ett inslag av undervisning. Det ställer därigenom pedagogiska krav på våra mötesplatser och församlingens grundläggande inställning till alla möten mellan människor och mellan Gud och människa. Undervisningens uppgift är oftast att ge möjlighet till gudsmöten och därigenom skapa intresse för fördjupning via kunskap och erfarenhet. Personal och volontärer blir där en omistlig resurs som behöver stöttas och vidareutbildas för att kunna möta olika förväntningar. Musiken med sitt tonspråk är ett nödvändigt komplement till det talade ordet och är en stor del av församlingens undervisning. Den syftar till att möjliggöra och fördjupa mötet med Gud och skapa större delaktighet i församlingslivet. I den grundläggande uppgiften rörande undervisning finns: 150 Barnverksamhet 0-12 år 160 Ungdomsverksamhet år 170 Konfirmandverksamhet (ungdom) 180 Vuxenverksamhet 11

12 150 Barnverksamhet Uppgift I kyrkoordningen lyfts barnens särställning i den kristna tron fram och därför behöver de särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Barnverksamheten utgår från dopuppföljningsarbetet och riktar sig till barn 0-12 år, deras föräldrar och vuxna i barnets närhet. Uppgiften är att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Tillsammans skapar vi en gemenskap där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse och verkar för människors upprättelse samt ingjuter hopp i vardagen. Det sker genom en god pedagogik med lek, musik, berättande, skapande verksamhet, goda samtal samt genom andakter och gudstjänster. Mål för 2015 att medvetandegöra att barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten är en enda helhet i dop- och uppföljningsarbetet, att tillsammans med präst och musiker utveckla och genomföra dopfest för nydöpta, att barnrytmik och musiklek leds av församlingens musiker, att på minst ett konkret sätt under året använda nätverk som gagnar barn och deras föräldrar samt vuxna i deras närhet, att kartlägga, utvärdera och utveckla barnverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument För varje verksamhetsgrupp förs närvarostatistik. Gruppens huvudansvariga för samtal med deltagarna och dokumenterar. Önskemål och behov förs vidare till verksamhetsledare som sammanfattar och rapporterar till chef. En komprimerad sammanställning återges i verksamhetsberättelsen. Värdegrund Utgångspunkt för arbetet är Svenska kyrkans riktlinjer för barnverksamhet, Församlingsinstruktionen, skollagen, läroplanen för förskola och grundskola samt Förenta Nationernas barnkonvention. Ett ideellt, diakonalt och miljömedvetet förhållningssätt genomsyrar all verksamhet. Verksamhet Regelbunden verksamhet är babycafé, kyrkans öppna förskola, parklek, kyrkans öppna förskola för dagbarnvårdare och för adoptivföräldrar, barnrytmik, musiklek, barnkörer, Klubben och en Juniorgrupp. Familjegudstjänst firas en gång i månaden. Den regelbundna barnverksamheten på vardagsförmiddagar minskas till förmån för Bibeläventyr och övrigt skolarbete. Vi utökar läger och utflykter med målgruppen barn/familjer/ungdomar. Medarbetarna finns med i nätverksmöten inom Roslags kontrakt och på stiftsnivå. Vi finns tillgängliga för skolorna kring teman som religion, kristendom, kriser och livskunskap. Särskilt vid de stora kyrkliga högtiderna finns möjlighet att ta emot klasser i våra egna lokaler. Verksamheterna bedrivs i Åkersberga kyrkliga centrum, Österåkers prästgård, Vasagården, Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka och alla skolor och förskolor inom församlingens gränser som önskar samarbete med oss. 12

13 Utveckling Vi ska låta barnkonsekvensanalysen på ett medvetet och strukturerat sätt alltmer genomsyra verksamheten. Personal Församlingsassistenter, församlingspedagog, präster, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Barn 0-12 år, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Minskade personalkostnader beror på omfördelning av resurser från barnverksamheten till ungdoms- och konfirmandverksamheten. 13

14 160 Ungdomsverksamhet Uppgift Ungdomsverksamheten har sin grund i dop- och uppföljningsarbetet och riktar sig till ungdomar år. Uppgiften är att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Här erbjuds möjlighet till att lära och växa som människa tillsammans med andra i en miljö av kristen tro och livstolkning. Vi vill verka för upprättelse och ingjuta hopp i vardagen. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet (1:a Tim 4:12). Mål för 2015 att erbjuda kontinuerliga mötesplatser för gemensam bön för att stärka den andliga utvecklingen, att tillsammans med diakon kartlägga, utvärdera och utveckla ungdomsverksamheten med särskilt fokus på ensamkommande flyktingungdomar, att fastställa en årsplan och ett kursutbud för fördjupning och teologikurser, heldagar och läger, för våra ungdomsledare, att bedriva både konfirmandverksamhet och ungdomsverksamhet under sommaren, att medverka i dopundervisningen för antecknade 17-åringar, att göra en översyn av körverksamheten med syfte att utreda hur vi bäst tar tillvara de ungdomar som vill sjunga, att kartlägga, utreda och utveckla ungdomsverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument För varje verksamhetsgrupp förs närvarostatistik. Den huvudansvariga för gruppen för samtal med deltagarna och dokumenterar. Önskemål och behov förs vidare till verksamhetsledare som sammanfattar och rapporterar till chef. En komprimerad sammanställning infogas i verksamhetsberättelsen. Värdegrund Utgångspunkt för arbetet är Grunddokument för Svenska kyrkans undervisning, Församlingsinstruktionen och upp till myndighetsåldern 18 år också Förenta Nationernas barnkonvention. Ett ideellt, diakonalt och miljömedvetet förhållningssätt genomsyrar all verksamhet. Vi vill förmedla trons perspektiv på livets olika skeden. Verksamhet Mötesplatser för ungdomar erbjuds i huvudsak på kvällstid. Verksamheten präglas av delaktighet, gemenskap, upplevelse och kristen livstydning. Här ryms dopundervisning, ledarutbildning med samtal om livet och tron i fokus. Gudstjänsten finns knuten till samtliga verksamhetsgrupper. I delaktigheten finns ett myndighetsförklarande och möjligheten att ta ansvar för vår kyrka/församling mer och mer ju äldre man blir. Lov-, helg- och lägerverksamhet finns för alla ungdomar år. Ofta samordnas de med 0-12 år + vuxna i barnets/ungdomens närhet. Vi finns tillgängliga för grundskolorna och gymnasieskolorna kring teman som religion, kristendom, kriser och livskunskap. Särskilt vid de stora högtiderna finns möjlighet att ta emot klasser i våra egna lokaler. Vi försöker möta alla skolor inom församlingens gränser som vill att vi samarbetar med dem. Församlingen deltar också kontinuerligt i några av skolornas nätverksmöten under året. Nätverk finns också inom Roslagskontrakt med medarbetarna inom ungdom/konfirmand-arbetet. 14

15 Prao-elever (vissa dagar/veckor) och ungdomspraktikant (1 termin) tas emot med syfte att skapa nyfikenhet på de kyrkliga profilyrkena. Verksamheterna bedrivs i Åkersberga kyrkliga centrum, Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka, Österåkers prästgård, Östra Ryds kyrka och ute på de skolor som önskar samarbete med oss. Verksamhet drivs även på lägergårdar, i närsamhället samt Taizé i Frankrike. Utveckling Utveckla samarbete och nätverk med föreningar i Åkersberga. Samordna verksamhetsplanen för barn- och ungdom till en enda för åldrarna 0-25 år. Personal Församlingsassistenter, församlingspedagog, präst, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Ungdom år, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Ökade kostnader beror främst på omfördelning av personalresurser från barnverksamheten. 15

16 170 Konfirmandverksamhet Uppgift Konfirmationen är en aktualisering av dopet. Konfirmationen bekräftar och levandegör vad dopet redan gett. Mål med konfirmandverksamheten Vi eftersträvar de generella målen från Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. att konfirmanderna ska känna sig trygg att prata om Gud, att visa olika vägar till att nå och ge förlåtelse, att skapa en gemenskap som gör att konfirmanderna känner sig hemma i kyrkan, att konfirmanderna på en grundläggande nivå ska känna till vad det kristna dopet innebär, att konfirmanderna ska vara väl bekanta med innehållet i lilla katekesen, att arbetslaget använder mötestid till fördjupning, att skapa bättre spridning på våra konfirmandgrupper över året, att tillsammans med Vallentuna och Täby skapa ett bra koncept gällande vårt gemensamma konfirmandalternativ, att diskussionen om konfirmandsången i församlingen fortsätter och landar i ett praktiskt arbete från och med höstterminen. Uppföljning och utvärderingsinstrument Verksamheten och målen skall följas upp genom konfirmandenkät och genom utvärderingssamtal i arbetslag och bland frivilliga och anställda ledare. Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten består av undervisning med ungdomar i åldern år. Konfirmandundervisningen är kopplad till församlingens gudstjänster och ungdomsverksamhet och innehåller också lägerverksamhet. Varje grupp leds av präst eller församlingspedagog och till gruppen knyts även församlingsassistent och frivilliga medarbetare. Konfirmandernas föräldrar inbjuds till föräldramöte och gudstjänst. Utveckling Vi arbetar för att hitta en balans mellan sommarens och vinterns grupper. Vi arbetar också för att utveckla vårt sätt att informera om konfirmation. 16

17 Personal Präster, församlingspedagoger, församlingsassistenter, musiker, ungdomsledare och volontärer. Ekonomi i sammandrag Konfirmandverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Ökade kostnader beror främst på omfördelning av personalresurser från barnverksamheten. 17

18 180 Vuxenverksamhet Uppgift Österåker Östra Ryds församling har som mål att vara kyrka. En av metoderna i att vara kyrka är lärandet, det livslånga lärandet. Musikverksamheten syftar till att möjliggöra och fördjupa mötet med Gud och skapa större delaktighet i församlingslivet genom att engagera musikaliskt intresserade i gudstjänster, konserter och musikgrupper, -föreningar och individuellt. Församlingens musikverksamhet ska kännetecknas av stor musikalisk bredd och hög musikalisk kvalitet I Missionsbefallningen säger Jesus: Döp och lär. Lärandet innebär att ge kunskap i och om kristen tro. Detta ska ske genom att skapa mötesplatser som ger utrymme för dialog, erfarenhetsutbyte, tolkning och personlig växt. Församlingen arbetar utifrån en pedagogisk grundsyn om ett livslångt lärande. Den verksamhet som bedrivs ska bidra till gemenskap, upprättelse av människan och hennes värde, förmedla hopp och sätta in tillvaron i ett evighetsperspektiv. Verksamhetsmål 2015 att genomföra konsertintroduktion minst 1 gång per termin i samverkan med kör, orkester och musiker, att göra en översyn av körverksamheten med syfte att utreda hur vi bäst tar tillvara de som vill sjunga, att använda församlingens präster som föredragshållare/samtalsledare 1 gång per termin, att aktivt delta i något större lokalt arrangemang (exempelvis Österåkersmilen) för att göra församlingens vuxna synliga. Exempel på fortlöpande verksamheter Bibelsamtal, föreläsningstillfällen, möjlighet till pilgrimsvandring, skapargrupp, vuxenkörer, kammarorkester och annan musikalisk verksamhet. Uppföljnings- och utvärderingsinstrument Efterfrågan, tillströmning av deltagare och deltagarnas synpunkter fungerar vägledande. Utvärdering sker i de kontinuerliga grupperna vid varje terminsslut. Utveckling Församlingen måste regelbundet kunna bjuda in nya kyrkotillhöriga till samtal om tro och liv. Informationen till nyinflyttade ska sättas in i ett sammanhang och pröva-på-erbjudanden kan vara ett sätt att lära ut vad kyrkan erbjuder. Personal Personal som behövs under 2015 är präster, musiker, församlingspedagog/assistenter, volontärer och förtroendevalda. Ekonomi i sammandrag Vuxenverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet

19 210 Diakoni Uppgift Det diakonala arbetet är grundat i vår kyrkas människosyn. Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i alla livssituationer med tyngdpunkt på utsatthet. Diakoni är att handla utifrån kyrkans specifika uppdrag i världen och samhället med fokus på utsatthet och att vara en del av den gudstjänstfirande församlingen. Mål 2015 att utifrån resultatet av en diakonal inventering utveckla verksamheten, att arbeta med och för människor i alla åldrar och i utsatta situationer. Verksamhet Bjuda in till familjedagar. Skapa mötesplatser över generationsgränserna i församlingen. Rikta diakonala resurser mot arbetet med utsatta barn, ungdomar och familjer. Etablera och upprätthålla kontakter med olika aktörer i samhället utifrån en diakonal inventering. Plan för att nå målen: Vi fortsätter att möta människor i olika kriser och utsatthet vid samtalsakuten, familjerådgivning och i det diakonala arbetslaget. Utifrån resultatet av en diakonal inventering rikta resurser mot de individer, grupper och institutioner som har behov av verksamheten. Vi ska kompetensförstärka personalgruppen för att bättre kunna möta barn och unga i utsatta situationer. Uppföljning och utvärderingsinstrument Utvärdering av verksamheter sker i gruppen för diakoni och samtal, genom statistik och enkäter. Utveckling Utvecklingen kommer att ske utifrån resultatet av en diakonal inventering som görs under hösten Personal Präster, diakoner, musiker, volontärer, terapeuter, familjeterapeuter/-rådgivare, övriga medarbetare. 19

20 Österåkersanstalten och häktet Kris- och stödsamtal samt själavårdssamtal på häktet och anstalten. Gudstjänster och andakter på anstalten. Besöksgruppsverksamhet på anstalten. Vidareutbildning av volontärer. Samverkan med personalen kring bl.a. tolvstegsprogrammet. Personal Präster, diakoner, musiker, volontärer, familjerådgivare och samtalsterapeuter. Ekonomi i sammandrag Diakoni, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: De ökade personalkostnaderna beror på att en del av ungdomsdiakonitjänsten fördelas här. Minskad intäkt och minskade övriga kostnader beror på resa för daglediga som ej inplanerats under budgetåret. 20

21 260 Mission Uppgift Vi vill i vårt arbete verka för att evangeliet om Jesus Kristus når ut till alla människor i syfte att väcka levande tro. Mission innebär även att arbeta för en beboelig värld för alla människor. Genom Svenska kyrkans internationella arbete och andra biståndsorganisationer vill vi på det lokala planet medverka till en global rättvisa, fri från förtryck, fattigdom och våld. Vi vill arbeta för en hållbar utveckling enligt FN:s definition genom att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Medvetande om dessa frågor ska genomsyra all verksamhet och miljö- och rättvisemärkta produkter ska användas i hög utsträckning i verksamheterna. Vår intention är att missionsarbetet ska genomsyra all verksamhet i församlingen. Mål för 2015 att projekten i Tanzania och Kina utvecklas och utvärderas 2015, att medverka vid utåtriktade aktiviteter såsom Kanalens dag. Verksamhet Vi stödjer den världsvida kyrkan och våra kontaktförsamlingar i Kina och Tanzania genom olika insatser och arbetar vidare med bibelskolan i Zhoukou i Kina och mjölkprojektet i Tanzania. Verksamhet bedrivs också genom olika utåtriktade verksamheter i samhället och genom den utåtriktade musikverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument Uppföljning sker genom kvartalsvisa återrapporter till samordningsgrupp och ledningsgrupp. Personal Präster, musiker, diakoner, församlingspedagog, församlingsassistenter, volontärer och förtroendevalda. Ekonomi i sammandrag Mission, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Charlotte Engel 2013

Charlotte Engel 2013 1 Charlotte Engel 2013 Fo rord År 2000 genomförde jag en omfattande diakonal inventering i Farsta församling. Efter ett stor antal intervjuer med såväl medarbetare i församlingen som företrädare för församlingens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Årsredovisning 2009

NORDANSTIGS KOMMUN. Årsredovisning 2009 NORDANSTIGS KOMMUN Årsredovisning 2009 KS 47 / 2010 KF 20/2010 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 4 Sammanfattning... 5 FEMÅRSÖVERSIKT...5 ÅRET I KORTHET...5 ÅRET I KORTHET...6 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer