Österåker-Östra Ryds församling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österåker-Östra Ryds församling"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 Resultatbudget... 6 Balansbudget... 6 Kassaflödesbudget & 2 Grundläggande uppgift Gudstjänst Undervisning Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Konfirmandverksamhet Vuxenverksamhet Diakoni Mission Övrig kyrklig verksamhet Styrning och ledning Stödjande verksamhet Begravningsverksamheten Bilagor

3 Inledning Efter kyrkovalet 2013 har Österåker Östra Ryds församling fått en ny politisk ledning, och dessutom har församlingen kunnat hälsa sin nya kyrkoherde Jan Novosel välkommen. Kyrkorådet presenterar här sin budget för kommande året och gläds åt de goda förutsättningarna församlingen har. Församlingen har en kompetent stab av medarbetare, talrika volontärer, ett relativt högt medlemstal och därför också en bra ekonomi. Till det senare har förstås förra årets höjning av kyrkoavgiften väsentligt bidragit. Försäljningen av Östra Ryds prästgård har bidragit till att församlingen nu kan komma ikapp med de underhållsåtaganden och -planer som tidigare har beslutats. För att kunna överlämna välskötta och intakta fastigheter samt andra kulturminnen till framtida generationer krävs det stora ekonomiska insatser, och det avspeglas starkt i den föreliggande budgeten. För 2015 planeras ett negativt resultat, vilket dock är försvarbart med tanke på 2014 års prognosticerade överskott och planerna för balanserade budgetar för 2016 och Liksom hela Svenska kyrkan ska också vår församling mer än någonsin beakta barnens behov och intressen. Varje beslut ska förgås av en barnkonsekvensanalys, och arbetet med budget och verksamhetsplan har präglats av det. Församlingen har krav på sig att göra en ny församlingsinstruktion som ska ange hur församlingen ska fullgöra sina uppgifter som också beskrivs i budgeten. Instruktionen kommer att färdigställas under våren och kommer bland annat att innehålla en beskrivning av omvärlden. Under många år har församlingen präglats av en stark inflyttning i äldre och nya bostadsområden. Denna inflyttning har inte avspeglat sig i medlemsantalet, och det är av stor vikt att församlingen hittar nya vägar att nå invånare i alla åldrar. Till omvärlden hör förstås också andra kyrkor och församlingar. Det är angeläget att fortsatt arbeta och föra samtal i ekumenisk anda. Med tanke på konsekvenser för våra barn och med tanke på skapelseuppdraget om att ta ansvar för världen kommer Svenska kyrkan och vår församling mer och mer beakta hållbarhets- och miljöperspektiv vid underhåll, aktiviteter och investeringar. Med hopp om att denna budget kan bidra till goda arbetsförutsättningar och med önskan om rik välsignelse Gerhard Nuss Kyrkorådets ordförande 3

4 Sammanfattning Budget för 2015 innebär i korthet: (Siffror inom parentes avser 2014) Kyrkoavgiften är oförändrat 71 (71) öre per skattekrona. Begravningsavgiften är 10 (10) öre. Härutöver tillkommer tre öre i stiftsavgift. Totalt är avgiftsuttaget 84 (84) öre per skattekrona. Årets kyrkoavgiftsintäkt beräknas till tkr (44 004). Församlingen bidrar genom en intäktsreducering av kyrkoavgiften till det inomkyrkliga utjämningssystemet med tkr (9 385). Årets personalkostnader beräknas till ca 61,8 % (61,2%) av intäkterna exklusive finansiella intäkter. Investeringsbudgeten för året uppgår till tkr (700 tkr). Investeringsbudgeten för begravningsverksamheten uppgår till 0 tkr (300 tkr). Den fastställda nivån för församlingens målkapital är tkr. Planeringen för 2016 och 2017 är preliminär. Angivna ramar ska prövas på nytt. 4

5 Ekonomisk sammanställning Budgetdirektiven från , KR 19, ligger till grund för denna verksamhetsplan och budget. Återhämtningen av svensk ekonomi går långsamt framåt. Den låga tillväxten de senaste åren märks tydligt av i församlingens ekonomi. Trots lokala förutsättningar som hög inflyttning, förhållandevis låg arbetslöshet och relativt hög kyrkotillhörighet har den svaga konjunkturen påverkat församlingens huvudintäkt negativt de senaste åren. Tack vare en höjning av kyrkoavgiften 2014 har församlingens huvudintäkt stärkts. Detta möjliggör att församlingen kan fortsätta att bedriva en rik och omfattande verksamhet. Under året kommer en ny församlingsinstruktion att tas fram. Under året inplaneras flera underhållsåtgärder på församlingens kyrkor och övriga fastigheter. Taket på Östra Ryds kyrka ska repareras och delvis bytas och byte av ventilationsanläggning i Åkersberga kyrkligt centrum är några av de större underhållsåtgärderna som planeras. Arbetet med framtagande av vård-och underhållsplan av församlingens kyrkliga inventarier fortsätter under året. Samtidens ekonomiska system är väl sammanflätade och kriser sprids snabbt mellan länder. Utvecklingen på värdepappersmarknaden har betydelse för församlingens resultat. Att planera för verksamhetsresultat i balans är en självklarhet för en ansvarsfull ekonomi, likaså att placera kapital på ett ansvarsfullt sätt för att försäkra sig om kapital för framtida underhåll. För åren 2016 och 2017 skall här angivna siffror och ambitioner ses som preliminära. Se vidare i: Resultatbudget Balansbudget 5

6 Resultatbudget Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Avkastning från prästlönetillgångar Erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Eliminering av begravnings verksamhetens resultat Verksamhetsresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella poster Årets resultat Balansbudget Belopp i tkr Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa Eget kapital Avsättningar/Ändamålsbestämda medel Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa

7 Kassaflödesbudget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning av korfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder -775 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 Amortering av lån 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Årets kassaflöde Likvida medel vi årets början Likvida medel vi årets slut Specifikation av likvida medel Kassa och bank Belopp vid årets slut

8 1 & 2 Grundläggande uppgift De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:16-20) Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (KO, andra avdelningen, Församlingarna) För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift. (KO, 2 kap. 6 Församlingens uppdrag) Budgetdirektiven för 2015 slår fast att Församlingsinstruktionen färdigställs och implementering påbörjas under året. I Österåker- Östra Ryds församling bedrivs verksamheter även på finska. Sverigefinska verksamheten Uppgiften Finskan är ett nationellt minoritetsspråk. Inom Österåker-Östra Ryds församling ska finsktalande medlemmar ha möjlighet att fira gudstjänst och få kyrkliga handlingar på finska. Verksamhet ska erbjudas utifrån de existentiella/ andliga behoven som identifieras i mötet med finsktalande församlingsbor. Mål 2015 att fördjupa samverkan med kommunen angående finskspråkig verksamhet att utveckla samarbetet med Finska föreningen i kommunen. Uppföljning och utvärderingsinstrument Genom att ordförande och kyrkoherde vid verksamhetsårets slut samtalar med de berörda i inom verksamheten. Verksamhet Verksamhet bedrivs genom gudstjänster, konserter, samtalsgrupp samt körverksamhet. Utveckling Att utveckla samverkan med Finska föreningen när det gäller arbete bland barn och familj. 8

9 Volontärsresurser Volontärer ses som en resurs för att genomföra den grundläggande uppgiften samtidigt som många människor erbjuds en möjlighet till meningsfulla uppgifter i församlingsbygget. Resurser har avsatts i budget 2015 för samordning av volontärverksamheten. Ekonomi i sammandrag Grundläggande uppgiften, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Verksamhetsgemensamt, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Volontärverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter 0 0 Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Höjd kyrkoavgift är orsaken till ökad intäkt. Ökade personalkostnader beror främst på projekttjänsten kyrktorgsvärd (inklusive samordnarskap för volontärverksamheten) och förändrad fördelning av personalkostnader från stödjande verksamhet till den verksamhetsgemensamma. 9

10 110 Gudstjänst Uppgift Som den del av kyrkans grundläggande uppgift i vilken Gudsmötet står i centrum intar församlingens gudstjänstliv en konstituerande funktion. Österåker Östra Ryds församling har utifrån förslaget till ny kyrkohandbok utformat en enkel form för huvudgudstjänsterna Mässa och Familjegudstjänst. Under 2015 ska en ny Församlingsinstruktion utarbetas och antas. Församlingens utbud av gudstjänster samt pastoralerna för de kyrkliga handlingarna: dop, vigsel och begravning, blir i samband med detta föremål för genomgång och eventuell revidering. I gudstjänsten förmedlas gemenskap, hopp, upprättelse och ett evighetsperspektiv. Musiken i gudstjänsten är en bärande del som ger en ytterligare dimension genom musikval av skilda slag samt inte minst ett stort antal körer. Mål för 2015 att verka för ett gemensamt och strategiskt sätt att använda de liturgiska möjligheterna att gestalta våra gudstjänster. Alla medarbetare, volontärer som anställda, ska ha den färdighet som respektive uppgift kräver, att fortsätta utveckla arbetet runt kyrkliga handlingar. Detta sker genom omarbetning av pastoraler, att i våra kyrkor på ett bättre sätt använda den tekniska utrustningen i gudstjänsten, att utveckla psalmsången. Uppföljning och utvärderingsinstrument Kyrkoherden följer upp att samtliga medarbetare som verkar i gudstjänstsammanhang har erforderlig utbildning för uppgiften. Verksamhet Församlingen firar regelbundet gudstjänst de flesta av veckans dagar. Huvudgudstjänst firas på söndagar i form av gudstjänst med nattvard och en gång i månaden under terminerna som gudstjänst med familjer. På vardagar firas veckogudstjänster, oftast med nattvard och vissa helger firas temagudstjänster, t.ex. musikgudstjänster och Sinnesrogudstjänster. Därtill firas ett stort antal begravnings-, dop-, vigsel- och konfirmationsgudstjänster. Gudstjänster och andakter firas i församlingen på ett stort antal platser; i våra kyrkor, på äldreboenden, på Österåkersanstalten, i naturen, i hem. Musiken är en stor och viktig del i våra gudstjänster. Utveckling Gudstjänstprojektet följs upp efter en längre tids tillämpning. Gudstjänster och kyrkliga handlingar ska stärka församlingens identitet och gudstjänstgemenskap. Personal Präster, diakoner, musiker, vaktmästare, församlingsassistenter, församlingspedagog, kyrkvärdar, volontärer och förtroendevalda. 10

11 Ekonomi i sammandrag Gudstjänst, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Minskade personalkostnader beror på fördelning av personalkostnader från gudstjänst och kyrkliga handlingar till annan grundläggande verksamhet. 140 Undervisning Österåker-Östra Ryds församling har som mål att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Detta gör vi genom implementering av de fyra ledorden som är gemenskap, upprättelse, hopp och evighetsperspektiv. Alla har rätt till andlig utveckling oavsett ålder. Vi vill tillsammans skapa en gemenskap, där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse. Den pedagogiska grundsynen är att lärandet är en livslång och ömsesidig process. Människans tro föds, växer och lever om det finns en god jordmån i församlingen. I all vår verksamhet finns mer eller mindre ett inslag av undervisning. Det ställer därigenom pedagogiska krav på våra mötesplatser och församlingens grundläggande inställning till alla möten mellan människor och mellan Gud och människa. Undervisningens uppgift är oftast att ge möjlighet till gudsmöten och därigenom skapa intresse för fördjupning via kunskap och erfarenhet. Personal och volontärer blir där en omistlig resurs som behöver stöttas och vidareutbildas för att kunna möta olika förväntningar. Musiken med sitt tonspråk är ett nödvändigt komplement till det talade ordet och är en stor del av församlingens undervisning. Den syftar till att möjliggöra och fördjupa mötet med Gud och skapa större delaktighet i församlingslivet. I den grundläggande uppgiften rörande undervisning finns: 150 Barnverksamhet 0-12 år 160 Ungdomsverksamhet år 170 Konfirmandverksamhet (ungdom) 180 Vuxenverksamhet 11

12 150 Barnverksamhet Uppgift I kyrkoordningen lyfts barnens särställning i den kristna tron fram och därför behöver de särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Barnverksamheten utgår från dopuppföljningsarbetet och riktar sig till barn 0-12 år, deras föräldrar och vuxna i barnets närhet. Uppgiften är att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Tillsammans skapar vi en gemenskap där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse och verkar för människors upprättelse samt ingjuter hopp i vardagen. Det sker genom en god pedagogik med lek, musik, berättande, skapande verksamhet, goda samtal samt genom andakter och gudstjänster. Mål för 2015 att medvetandegöra att barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten är en enda helhet i dop- och uppföljningsarbetet, att tillsammans med präst och musiker utveckla och genomföra dopfest för nydöpta, att barnrytmik och musiklek leds av församlingens musiker, att på minst ett konkret sätt under året använda nätverk som gagnar barn och deras föräldrar samt vuxna i deras närhet, att kartlägga, utvärdera och utveckla barnverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument För varje verksamhetsgrupp förs närvarostatistik. Gruppens huvudansvariga för samtal med deltagarna och dokumenterar. Önskemål och behov förs vidare till verksamhetsledare som sammanfattar och rapporterar till chef. En komprimerad sammanställning återges i verksamhetsberättelsen. Värdegrund Utgångspunkt för arbetet är Svenska kyrkans riktlinjer för barnverksamhet, Församlingsinstruktionen, skollagen, läroplanen för förskola och grundskola samt Förenta Nationernas barnkonvention. Ett ideellt, diakonalt och miljömedvetet förhållningssätt genomsyrar all verksamhet. Verksamhet Regelbunden verksamhet är babycafé, kyrkans öppna förskola, parklek, kyrkans öppna förskola för dagbarnvårdare och för adoptivföräldrar, barnrytmik, musiklek, barnkörer, Klubben och en Juniorgrupp. Familjegudstjänst firas en gång i månaden. Den regelbundna barnverksamheten på vardagsförmiddagar minskas till förmån för Bibeläventyr och övrigt skolarbete. Vi utökar läger och utflykter med målgruppen barn/familjer/ungdomar. Medarbetarna finns med i nätverksmöten inom Roslags kontrakt och på stiftsnivå. Vi finns tillgängliga för skolorna kring teman som religion, kristendom, kriser och livskunskap. Särskilt vid de stora kyrkliga högtiderna finns möjlighet att ta emot klasser i våra egna lokaler. Verksamheterna bedrivs i Åkersberga kyrkliga centrum, Österåkers prästgård, Vasagården, Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka och alla skolor och förskolor inom församlingens gränser som önskar samarbete med oss. 12

13 Utveckling Vi ska låta barnkonsekvensanalysen på ett medvetet och strukturerat sätt alltmer genomsyra verksamheten. Personal Församlingsassistenter, församlingspedagog, präster, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Barn 0-12 år, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Minskade personalkostnader beror på omfördelning av resurser från barnverksamheten till ungdoms- och konfirmandverksamheten. 13

14 160 Ungdomsverksamhet Uppgift Ungdomsverksamheten har sin grund i dop- och uppföljningsarbetet och riktar sig till ungdomar år. Uppgiften är att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Här erbjuds möjlighet till att lära och växa som människa tillsammans med andra i en miljö av kristen tro och livstolkning. Vi vill verka för upprättelse och ingjuta hopp i vardagen. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet (1:a Tim 4:12). Mål för 2015 att erbjuda kontinuerliga mötesplatser för gemensam bön för att stärka den andliga utvecklingen, att tillsammans med diakon kartlägga, utvärdera och utveckla ungdomsverksamheten med särskilt fokus på ensamkommande flyktingungdomar, att fastställa en årsplan och ett kursutbud för fördjupning och teologikurser, heldagar och läger, för våra ungdomsledare, att bedriva både konfirmandverksamhet och ungdomsverksamhet under sommaren, att medverka i dopundervisningen för antecknade 17-åringar, att göra en översyn av körverksamheten med syfte att utreda hur vi bäst tar tillvara de ungdomar som vill sjunga, att kartlägga, utreda och utveckla ungdomsverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument För varje verksamhetsgrupp förs närvarostatistik. Den huvudansvariga för gruppen för samtal med deltagarna och dokumenterar. Önskemål och behov förs vidare till verksamhetsledare som sammanfattar och rapporterar till chef. En komprimerad sammanställning infogas i verksamhetsberättelsen. Värdegrund Utgångspunkt för arbetet är Grunddokument för Svenska kyrkans undervisning, Församlingsinstruktionen och upp till myndighetsåldern 18 år också Förenta Nationernas barnkonvention. Ett ideellt, diakonalt och miljömedvetet förhållningssätt genomsyrar all verksamhet. Vi vill förmedla trons perspektiv på livets olika skeden. Verksamhet Mötesplatser för ungdomar erbjuds i huvudsak på kvällstid. Verksamheten präglas av delaktighet, gemenskap, upplevelse och kristen livstydning. Här ryms dopundervisning, ledarutbildning med samtal om livet och tron i fokus. Gudstjänsten finns knuten till samtliga verksamhetsgrupper. I delaktigheten finns ett myndighetsförklarande och möjligheten att ta ansvar för vår kyrka/församling mer och mer ju äldre man blir. Lov-, helg- och lägerverksamhet finns för alla ungdomar år. Ofta samordnas de med 0-12 år + vuxna i barnets/ungdomens närhet. Vi finns tillgängliga för grundskolorna och gymnasieskolorna kring teman som religion, kristendom, kriser och livskunskap. Särskilt vid de stora högtiderna finns möjlighet att ta emot klasser i våra egna lokaler. Vi försöker möta alla skolor inom församlingens gränser som vill att vi samarbetar med dem. Församlingen deltar också kontinuerligt i några av skolornas nätverksmöten under året. Nätverk finns också inom Roslagskontrakt med medarbetarna inom ungdom/konfirmand-arbetet. 14

15 Prao-elever (vissa dagar/veckor) och ungdomspraktikant (1 termin) tas emot med syfte att skapa nyfikenhet på de kyrkliga profilyrkena. Verksamheterna bedrivs i Åkersberga kyrkliga centrum, Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka, Österåkers prästgård, Östra Ryds kyrka och ute på de skolor som önskar samarbete med oss. Verksamhet drivs även på lägergårdar, i närsamhället samt Taizé i Frankrike. Utveckling Utveckla samarbete och nätverk med föreningar i Åkersberga. Samordna verksamhetsplanen för barn- och ungdom till en enda för åldrarna 0-25 år. Personal Församlingsassistenter, församlingspedagog, präst, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Ungdom år, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Ökade kostnader beror främst på omfördelning av personalresurser från barnverksamheten. 15

16 170 Konfirmandverksamhet Uppgift Konfirmationen är en aktualisering av dopet. Konfirmationen bekräftar och levandegör vad dopet redan gett. Mål med konfirmandverksamheten Vi eftersträvar de generella målen från Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. att konfirmanderna ska känna sig trygg att prata om Gud, att visa olika vägar till att nå och ge förlåtelse, att skapa en gemenskap som gör att konfirmanderna känner sig hemma i kyrkan, att konfirmanderna på en grundläggande nivå ska känna till vad det kristna dopet innebär, att konfirmanderna ska vara väl bekanta med innehållet i lilla katekesen, att arbetslaget använder mötestid till fördjupning, att skapa bättre spridning på våra konfirmandgrupper över året, att tillsammans med Vallentuna och Täby skapa ett bra koncept gällande vårt gemensamma konfirmandalternativ, att diskussionen om konfirmandsången i församlingen fortsätter och landar i ett praktiskt arbete från och med höstterminen. Uppföljning och utvärderingsinstrument Verksamheten och målen skall följas upp genom konfirmandenkät och genom utvärderingssamtal i arbetslag och bland frivilliga och anställda ledare. Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten består av undervisning med ungdomar i åldern år. Konfirmandundervisningen är kopplad till församlingens gudstjänster och ungdomsverksamhet och innehåller också lägerverksamhet. Varje grupp leds av präst eller församlingspedagog och till gruppen knyts även församlingsassistent och frivilliga medarbetare. Konfirmandernas föräldrar inbjuds till föräldramöte och gudstjänst. Utveckling Vi arbetar för att hitta en balans mellan sommarens och vinterns grupper. Vi arbetar också för att utveckla vårt sätt att informera om konfirmation. 16

17 Personal Präster, församlingspedagoger, församlingsassistenter, musiker, ungdomsledare och volontärer. Ekonomi i sammandrag Konfirmandverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Ökade kostnader beror främst på omfördelning av personalresurser från barnverksamheten. 17

18 180 Vuxenverksamhet Uppgift Österåker Östra Ryds församling har som mål att vara kyrka. En av metoderna i att vara kyrka är lärandet, det livslånga lärandet. Musikverksamheten syftar till att möjliggöra och fördjupa mötet med Gud och skapa större delaktighet i församlingslivet genom att engagera musikaliskt intresserade i gudstjänster, konserter och musikgrupper, -föreningar och individuellt. Församlingens musikverksamhet ska kännetecknas av stor musikalisk bredd och hög musikalisk kvalitet I Missionsbefallningen säger Jesus: Döp och lär. Lärandet innebär att ge kunskap i och om kristen tro. Detta ska ske genom att skapa mötesplatser som ger utrymme för dialog, erfarenhetsutbyte, tolkning och personlig växt. Församlingen arbetar utifrån en pedagogisk grundsyn om ett livslångt lärande. Den verksamhet som bedrivs ska bidra till gemenskap, upprättelse av människan och hennes värde, förmedla hopp och sätta in tillvaron i ett evighetsperspektiv. Verksamhetsmål 2015 att genomföra konsertintroduktion minst 1 gång per termin i samverkan med kör, orkester och musiker, att göra en översyn av körverksamheten med syfte att utreda hur vi bäst tar tillvara de som vill sjunga, att använda församlingens präster som föredragshållare/samtalsledare 1 gång per termin, att aktivt delta i något större lokalt arrangemang (exempelvis Österåkersmilen) för att göra församlingens vuxna synliga. Exempel på fortlöpande verksamheter Bibelsamtal, föreläsningstillfällen, möjlighet till pilgrimsvandring, skapargrupp, vuxenkörer, kammarorkester och annan musikalisk verksamhet. Uppföljnings- och utvärderingsinstrument Efterfrågan, tillströmning av deltagare och deltagarnas synpunkter fungerar vägledande. Utvärdering sker i de kontinuerliga grupperna vid varje terminsslut. Utveckling Församlingen måste regelbundet kunna bjuda in nya kyrkotillhöriga till samtal om tro och liv. Informationen till nyinflyttade ska sättas in i ett sammanhang och pröva-på-erbjudanden kan vara ett sätt att lära ut vad kyrkan erbjuder. Personal Personal som behövs under 2015 är präster, musiker, församlingspedagog/assistenter, volontärer och förtroendevalda. Ekonomi i sammandrag Vuxenverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet

19 210 Diakoni Uppgift Det diakonala arbetet är grundat i vår kyrkas människosyn. Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i alla livssituationer med tyngdpunkt på utsatthet. Diakoni är att handla utifrån kyrkans specifika uppdrag i världen och samhället med fokus på utsatthet och att vara en del av den gudstjänstfirande församlingen. Mål 2015 att utifrån resultatet av en diakonal inventering utveckla verksamheten, att arbeta med och för människor i alla åldrar och i utsatta situationer. Verksamhet Bjuda in till familjedagar. Skapa mötesplatser över generationsgränserna i församlingen. Rikta diakonala resurser mot arbetet med utsatta barn, ungdomar och familjer. Etablera och upprätthålla kontakter med olika aktörer i samhället utifrån en diakonal inventering. Plan för att nå målen: Vi fortsätter att möta människor i olika kriser och utsatthet vid samtalsakuten, familjerådgivning och i det diakonala arbetslaget. Utifrån resultatet av en diakonal inventering rikta resurser mot de individer, grupper och institutioner som har behov av verksamheten. Vi ska kompetensförstärka personalgruppen för att bättre kunna möta barn och unga i utsatta situationer. Uppföljning och utvärderingsinstrument Utvärdering av verksamheter sker i gruppen för diakoni och samtal, genom statistik och enkäter. Utveckling Utvecklingen kommer att ske utifrån resultatet av en diakonal inventering som görs under hösten Personal Präster, diakoner, musiker, volontärer, terapeuter, familjeterapeuter/-rådgivare, övriga medarbetare. 19

20 Österåkersanstalten och häktet Kris- och stödsamtal samt själavårdssamtal på häktet och anstalten. Gudstjänster och andakter på anstalten. Besöksgruppsverksamhet på anstalten. Vidareutbildning av volontärer. Samverkan med personalen kring bl.a. tolvstegsprogrammet. Personal Präster, diakoner, musiker, volontärer, familjerådgivare och samtalsterapeuter. Ekonomi i sammandrag Diakoni, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: De ökade personalkostnaderna beror på att en del av ungdomsdiakonitjänsten fördelas här. Minskad intäkt och minskade övriga kostnader beror på resa för daglediga som ej inplanerats under budgetåret. 20

21 260 Mission Uppgift Vi vill i vårt arbete verka för att evangeliet om Jesus Kristus når ut till alla människor i syfte att väcka levande tro. Mission innebär även att arbeta för en beboelig värld för alla människor. Genom Svenska kyrkans internationella arbete och andra biståndsorganisationer vill vi på det lokala planet medverka till en global rättvisa, fri från förtryck, fattigdom och våld. Vi vill arbeta för en hållbar utveckling enligt FN:s definition genom att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Medvetande om dessa frågor ska genomsyra all verksamhet och miljö- och rättvisemärkta produkter ska användas i hög utsträckning i verksamheterna. Vår intention är att missionsarbetet ska genomsyra all verksamhet i församlingen. Mål för 2015 att projekten i Tanzania och Kina utvecklas och utvärderas 2015, att medverka vid utåtriktade aktiviteter såsom Kanalens dag. Verksamhet Vi stödjer den världsvida kyrkan och våra kontaktförsamlingar i Kina och Tanzania genom olika insatser och arbetar vidare med bibelskolan i Zhoukou i Kina och mjölkprojektet i Tanzania. Verksamhet bedrivs också genom olika utåtriktade verksamheter i samhället och genom den utåtriktade musikverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument Uppföljning sker genom kvartalsvisa återrapporter till samordningsgrupp och ledningsgrupp. Personal Präster, musiker, diakoner, församlingspedagog, församlingsassistenter, volontärer och förtroendevalda. Ekonomi i sammandrag Mission, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Österåker-Östra Ryds församling AU 9/9 KR 16/9 AU 30/9 KR 21/10 KF 7/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 1 & 2

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Kvistofta Församling

Kvistofta Församling Verksamhetsuppföljning 2013 Kvistofta Församling 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI Uppdaterat: 2010-05-31 SVENSKA KYRKANS TRE NIVÅER Svenska kyrkans juridiska form är registrerat trossamfund. Det finns tre nivåer i Svenska kyrkan: församlingar, stift och nationell nivå. Varje enhet är

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-10-27 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 27 oktober 2014 klockan 19.00-20.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 Bilaga 1 till budget 2014 Osby pastorat verksamhetsplan 1 VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 INLEDNING Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och

Läs mer

Avgifter och clearingavgifter. 1. Avgifter - för privatpersoner och föreningar

Avgifter och clearingavgifter. 1. Avgifter - för privatpersoner och föreningar Avgifter och clearingavgifter Avgifterna i detta dokument justeras vid nytt beslut i kyrkofullmäktige, varje år. 1. Avgifter - för privatpersoner och föreningar Konfirmandavgifter 2015-2016 För konfirmander

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret TROLLHÄTTANS PASTORAT Handlingsplan för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret 2010-2011. Ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet, kristen tro och vad det kan betyda

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014

KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014 KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-05-28 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 maj klockan 19.30-20.40 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud,

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2011-11-30 1 (15) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum onsdagen den 30 november 19.30 21.30 Ledamöter Tjänstgörande ers Leif Törnquist, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kyrkorådet Plats och tid Beslutande Artur Lundkvist gården i Hagstad tisdagen den 28 juni 2011 kl. 18.45-20.45 Martin Nilsson, ordförande Kerstin Andersson, vice ordförande Jenny Delén Lars-Inge

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm

Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Användarfall Svenska kyrkan Ängelholm Uppgift: Leta fram information om när Ängelholms kyrka senast renoverades Beskrivning: Kyrkoentusiaster som vill veta när Ängelholms kyrka renoverades senast Aktör:

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan. verksamhet och ekonomi 2004

Nyckeln till Svenska kyrkan. verksamhet och ekonomi 2004 Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi 2004 1 En sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi 2004 2 Sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan Denna rapport är en

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (3) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 23 oktober 2013, kl 18.00 20.30 Iréne Pierazzi,

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren.

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har stadigt minskat de senaste 10 åren. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 50 procent. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 85 procent.

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA FINNS NÅGOT FÖR ALLA Vi vill vara konkreta i vårt sätt att arbeta tillsammans; förtroendevalda, ideella och anställda. Framtidens kyrka måste göras av oss tillsammans.

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017

Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017 Förskolan Trollflöjten Verksamhetsplan 2016 / 2017 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola...3 1.1. Inledning...3 1.2 Verksamhet och profil...3 1.2. Församlingsinstruktion...3 1.2.1 Arbetets inriktning...3

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer