Österåker-Östra Ryds församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österåker-Östra Ryds församling"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 Resultatbudget... 6 Balansbudget... 6 Kassaflödesbudget & 2 Grundläggande uppgift Gudstjänst Undervisning Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Konfirmandverksamhet Vuxenverksamhet Diakoni Mission Övrig kyrklig verksamhet Styrning och ledning Stödjande verksamhet Begravningsverksamheten Bilagor

3 Inledning Efter kyrkovalet 2013 har Österåker Östra Ryds församling fått en ny politisk ledning, och dessutom har församlingen kunnat hälsa sin nya kyrkoherde Jan Novosel välkommen. Kyrkorådet presenterar här sin budget för kommande året och gläds åt de goda förutsättningarna församlingen har. Församlingen har en kompetent stab av medarbetare, talrika volontärer, ett relativt högt medlemstal och därför också en bra ekonomi. Till det senare har förstås förra årets höjning av kyrkoavgiften väsentligt bidragit. Försäljningen av Östra Ryds prästgård har bidragit till att församlingen nu kan komma ikapp med de underhållsåtaganden och -planer som tidigare har beslutats. För att kunna överlämna välskötta och intakta fastigheter samt andra kulturminnen till framtida generationer krävs det stora ekonomiska insatser, och det avspeglas starkt i den föreliggande budgeten. För 2015 planeras ett negativt resultat, vilket dock är försvarbart med tanke på 2014 års prognosticerade överskott och planerna för balanserade budgetar för 2016 och Liksom hela Svenska kyrkan ska också vår församling mer än någonsin beakta barnens behov och intressen. Varje beslut ska förgås av en barnkonsekvensanalys, och arbetet med budget och verksamhetsplan har präglats av det. Församlingen har krav på sig att göra en ny församlingsinstruktion som ska ange hur församlingen ska fullgöra sina uppgifter som också beskrivs i budgeten. Instruktionen kommer att färdigställas under våren och kommer bland annat att innehålla en beskrivning av omvärlden. Under många år har församlingen präglats av en stark inflyttning i äldre och nya bostadsområden. Denna inflyttning har inte avspeglat sig i medlemsantalet, och det är av stor vikt att församlingen hittar nya vägar att nå invånare i alla åldrar. Till omvärlden hör förstås också andra kyrkor och församlingar. Det är angeläget att fortsatt arbeta och föra samtal i ekumenisk anda. Med tanke på konsekvenser för våra barn och med tanke på skapelseuppdraget om att ta ansvar för världen kommer Svenska kyrkan och vår församling mer och mer beakta hållbarhets- och miljöperspektiv vid underhåll, aktiviteter och investeringar. Med hopp om att denna budget kan bidra till goda arbetsförutsättningar och med önskan om rik välsignelse Gerhard Nuss Kyrkorådets ordförande 3

4 Sammanfattning Budget för 2015 innebär i korthet: (Siffror inom parentes avser 2014) Kyrkoavgiften är oförändrat 71 (71) öre per skattekrona. Begravningsavgiften är 10 (10) öre. Härutöver tillkommer tre öre i stiftsavgift. Totalt är avgiftsuttaget 84 (84) öre per skattekrona. Årets kyrkoavgiftsintäkt beräknas till tkr (44 004). Församlingen bidrar genom en intäktsreducering av kyrkoavgiften till det inomkyrkliga utjämningssystemet med tkr (9 385). Årets personalkostnader beräknas till ca 61,8 % (61,2%) av intäkterna exklusive finansiella intäkter. Investeringsbudgeten för året uppgår till tkr (700 tkr). Investeringsbudgeten för begravningsverksamheten uppgår till 0 tkr (300 tkr). Den fastställda nivån för församlingens målkapital är tkr. Planeringen för 2016 och 2017 är preliminär. Angivna ramar ska prövas på nytt. 4

5 Ekonomisk sammanställning Budgetdirektiven från , KR 19, ligger till grund för denna verksamhetsplan och budget. Återhämtningen av svensk ekonomi går långsamt framåt. Den låga tillväxten de senaste åren märks tydligt av i församlingens ekonomi. Trots lokala förutsättningar som hög inflyttning, förhållandevis låg arbetslöshet och relativt hög kyrkotillhörighet har den svaga konjunkturen påverkat församlingens huvudintäkt negativt de senaste åren. Tack vare en höjning av kyrkoavgiften 2014 har församlingens huvudintäkt stärkts. Detta möjliggör att församlingen kan fortsätta att bedriva en rik och omfattande verksamhet. Under året kommer en ny församlingsinstruktion att tas fram. Under året inplaneras flera underhållsåtgärder på församlingens kyrkor och övriga fastigheter. Taket på Östra Ryds kyrka ska repareras och delvis bytas och byte av ventilationsanläggning i Åkersberga kyrkligt centrum är några av de större underhållsåtgärderna som planeras. Arbetet med framtagande av vård-och underhållsplan av församlingens kyrkliga inventarier fortsätter under året. Samtidens ekonomiska system är väl sammanflätade och kriser sprids snabbt mellan länder. Utvecklingen på värdepappersmarknaden har betydelse för församlingens resultat. Att planera för verksamhetsresultat i balans är en självklarhet för en ansvarsfull ekonomi, likaså att placera kapital på ett ansvarsfullt sätt för att försäkra sig om kapital för framtida underhåll. För åren 2016 och 2017 skall här angivna siffror och ambitioner ses som preliminära. Se vidare i: Resultatbudget Balansbudget 5

6 Resultatbudget Belopp i tkr Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Avkastning från prästlönetillgångar Erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Eliminering av begravnings verksamhetens resultat Verksamhetsresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat från finansiella poster Årets resultat Balansbudget Belopp i tkr Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa Eget kapital Avsättningar/Ändamålsbestämda medel Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa

7 Kassaflödesbudget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning av korfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder -775 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 Amortering av lån 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Årets kassaflöde Likvida medel vi årets början Likvida medel vi årets slut Specifikation av likvida medel Kassa och bank Belopp vid årets slut

8 1 & 2 Grundläggande uppgift De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:16-20) Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (KO, andra avdelningen, Församlingarna) För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift. (KO, 2 kap. 6 Församlingens uppdrag) Budgetdirektiven för 2015 slår fast att Församlingsinstruktionen färdigställs och implementering påbörjas under året. I Österåker- Östra Ryds församling bedrivs verksamheter även på finska. Sverigefinska verksamheten Uppgiften Finskan är ett nationellt minoritetsspråk. Inom Österåker-Östra Ryds församling ska finsktalande medlemmar ha möjlighet att fira gudstjänst och få kyrkliga handlingar på finska. Verksamhet ska erbjudas utifrån de existentiella/ andliga behoven som identifieras i mötet med finsktalande församlingsbor. Mål 2015 att fördjupa samverkan med kommunen angående finskspråkig verksamhet att utveckla samarbetet med Finska föreningen i kommunen. Uppföljning och utvärderingsinstrument Genom att ordförande och kyrkoherde vid verksamhetsårets slut samtalar med de berörda i inom verksamheten. Verksamhet Verksamhet bedrivs genom gudstjänster, konserter, samtalsgrupp samt körverksamhet. Utveckling Att utveckla samverkan med Finska föreningen när det gäller arbete bland barn och familj. 8

9 Volontärsresurser Volontärer ses som en resurs för att genomföra den grundläggande uppgiften samtidigt som många människor erbjuds en möjlighet till meningsfulla uppgifter i församlingsbygget. Resurser har avsatts i budget 2015 för samordning av volontärverksamheten. Ekonomi i sammandrag Grundläggande uppgiften, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Verksamhetsgemensamt, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Volontärverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter 0 0 Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Höjd kyrkoavgift är orsaken till ökad intäkt. Ökade personalkostnader beror främst på projekttjänsten kyrktorgsvärd (inklusive samordnarskap för volontärverksamheten) och förändrad fördelning av personalkostnader från stödjande verksamhet till den verksamhetsgemensamma. 9

10 110 Gudstjänst Uppgift Som den del av kyrkans grundläggande uppgift i vilken Gudsmötet står i centrum intar församlingens gudstjänstliv en konstituerande funktion. Österåker Östra Ryds församling har utifrån förslaget till ny kyrkohandbok utformat en enkel form för huvudgudstjänsterna Mässa och Familjegudstjänst. Under 2015 ska en ny Församlingsinstruktion utarbetas och antas. Församlingens utbud av gudstjänster samt pastoralerna för de kyrkliga handlingarna: dop, vigsel och begravning, blir i samband med detta föremål för genomgång och eventuell revidering. I gudstjänsten förmedlas gemenskap, hopp, upprättelse och ett evighetsperspektiv. Musiken i gudstjänsten är en bärande del som ger en ytterligare dimension genom musikval av skilda slag samt inte minst ett stort antal körer. Mål för 2015 att verka för ett gemensamt och strategiskt sätt att använda de liturgiska möjligheterna att gestalta våra gudstjänster. Alla medarbetare, volontärer som anställda, ska ha den färdighet som respektive uppgift kräver, att fortsätta utveckla arbetet runt kyrkliga handlingar. Detta sker genom omarbetning av pastoraler, att i våra kyrkor på ett bättre sätt använda den tekniska utrustningen i gudstjänsten, att utveckla psalmsången. Uppföljning och utvärderingsinstrument Kyrkoherden följer upp att samtliga medarbetare som verkar i gudstjänstsammanhang har erforderlig utbildning för uppgiften. Verksamhet Församlingen firar regelbundet gudstjänst de flesta av veckans dagar. Huvudgudstjänst firas på söndagar i form av gudstjänst med nattvard och en gång i månaden under terminerna som gudstjänst med familjer. På vardagar firas veckogudstjänster, oftast med nattvard och vissa helger firas temagudstjänster, t.ex. musikgudstjänster och Sinnesrogudstjänster. Därtill firas ett stort antal begravnings-, dop-, vigsel- och konfirmationsgudstjänster. Gudstjänster och andakter firas i församlingen på ett stort antal platser; i våra kyrkor, på äldreboenden, på Österåkersanstalten, i naturen, i hem. Musiken är en stor och viktig del i våra gudstjänster. Utveckling Gudstjänstprojektet följs upp efter en längre tids tillämpning. Gudstjänster och kyrkliga handlingar ska stärka församlingens identitet och gudstjänstgemenskap. Personal Präster, diakoner, musiker, vaktmästare, församlingsassistenter, församlingspedagog, kyrkvärdar, volontärer och förtroendevalda. 10

11 Ekonomi i sammandrag Gudstjänst, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Minskade personalkostnader beror på fördelning av personalkostnader från gudstjänst och kyrkliga handlingar till annan grundläggande verksamhet. 140 Undervisning Österåker-Östra Ryds församling har som mål att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Detta gör vi genom implementering av de fyra ledorden som är gemenskap, upprättelse, hopp och evighetsperspektiv. Alla har rätt till andlig utveckling oavsett ålder. Vi vill tillsammans skapa en gemenskap, där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse. Den pedagogiska grundsynen är att lärandet är en livslång och ömsesidig process. Människans tro föds, växer och lever om det finns en god jordmån i församlingen. I all vår verksamhet finns mer eller mindre ett inslag av undervisning. Det ställer därigenom pedagogiska krav på våra mötesplatser och församlingens grundläggande inställning till alla möten mellan människor och mellan Gud och människa. Undervisningens uppgift är oftast att ge möjlighet till gudsmöten och därigenom skapa intresse för fördjupning via kunskap och erfarenhet. Personal och volontärer blir där en omistlig resurs som behöver stöttas och vidareutbildas för att kunna möta olika förväntningar. Musiken med sitt tonspråk är ett nödvändigt komplement till det talade ordet och är en stor del av församlingens undervisning. Den syftar till att möjliggöra och fördjupa mötet med Gud och skapa större delaktighet i församlingslivet. I den grundläggande uppgiften rörande undervisning finns: 150 Barnverksamhet 0-12 år 160 Ungdomsverksamhet år 170 Konfirmandverksamhet (ungdom) 180 Vuxenverksamhet 11

12 150 Barnverksamhet Uppgift I kyrkoordningen lyfts barnens särställning i den kristna tron fram och därför behöver de särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Barnverksamheten utgår från dopuppföljningsarbetet och riktar sig till barn 0-12 år, deras föräldrar och vuxna i barnets närhet. Uppgiften är att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Tillsammans skapar vi en gemenskap där vi ser varandra och oss själva som en del i Guds skapelse och verkar för människors upprättelse samt ingjuter hopp i vardagen. Det sker genom en god pedagogik med lek, musik, berättande, skapande verksamhet, goda samtal samt genom andakter och gudstjänster. Mål för 2015 att medvetandegöra att barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten är en enda helhet i dop- och uppföljningsarbetet, att tillsammans med präst och musiker utveckla och genomföra dopfest för nydöpta, att barnrytmik och musiklek leds av församlingens musiker, att på minst ett konkret sätt under året använda nätverk som gagnar barn och deras föräldrar samt vuxna i deras närhet, att kartlägga, utvärdera och utveckla barnverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument För varje verksamhetsgrupp förs närvarostatistik. Gruppens huvudansvariga för samtal med deltagarna och dokumenterar. Önskemål och behov förs vidare till verksamhetsledare som sammanfattar och rapporterar till chef. En komprimerad sammanställning återges i verksamhetsberättelsen. Värdegrund Utgångspunkt för arbetet är Svenska kyrkans riktlinjer för barnverksamhet, Församlingsinstruktionen, skollagen, läroplanen för förskola och grundskola samt Förenta Nationernas barnkonvention. Ett ideellt, diakonalt och miljömedvetet förhållningssätt genomsyrar all verksamhet. Verksamhet Regelbunden verksamhet är babycafé, kyrkans öppna förskola, parklek, kyrkans öppna förskola för dagbarnvårdare och för adoptivföräldrar, barnrytmik, musiklek, barnkörer, Klubben och en Juniorgrupp. Familjegudstjänst firas en gång i månaden. Den regelbundna barnverksamheten på vardagsförmiddagar minskas till förmån för Bibeläventyr och övrigt skolarbete. Vi utökar läger och utflykter med målgruppen barn/familjer/ungdomar. Medarbetarna finns med i nätverksmöten inom Roslags kontrakt och på stiftsnivå. Vi finns tillgängliga för skolorna kring teman som religion, kristendom, kriser och livskunskap. Särskilt vid de stora kyrkliga högtiderna finns möjlighet att ta emot klasser i våra egna lokaler. Verksamheterna bedrivs i Åkersberga kyrkliga centrum, Österåkers prästgård, Vasagården, Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka, Östra Ryds kyrka och alla skolor och förskolor inom församlingens gränser som önskar samarbete med oss. 12

13 Utveckling Vi ska låta barnkonsekvensanalysen på ett medvetet och strukturerat sätt alltmer genomsyra verksamheten. Personal Församlingsassistenter, församlingspedagog, präster, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Barn 0-12 år, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Minskade personalkostnader beror på omfördelning av resurser från barnverksamheten till ungdoms- och konfirmandverksamheten. 13

14 160 Ungdomsverksamhet Uppgift Ungdomsverksamheten har sin grund i dop- och uppföljningsarbetet och riktar sig till ungdomar år. Uppgiften är att vara kyrka på den plats och i den tid vi befinner oss. Här erbjuds möjlighet till att lära och växa som människa tillsammans med andra i en miljö av kristen tro och livstolkning. Vi vill verka för upprättelse och ingjuta hopp i vardagen. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet (1:a Tim 4:12). Mål för 2015 att erbjuda kontinuerliga mötesplatser för gemensam bön för att stärka den andliga utvecklingen, att tillsammans med diakon kartlägga, utvärdera och utveckla ungdomsverksamheten med särskilt fokus på ensamkommande flyktingungdomar, att fastställa en årsplan och ett kursutbud för fördjupning och teologikurser, heldagar och läger, för våra ungdomsledare, att bedriva både konfirmandverksamhet och ungdomsverksamhet under sommaren, att medverka i dopundervisningen för antecknade 17-åringar, att göra en översyn av körverksamheten med syfte att utreda hur vi bäst tar tillvara de ungdomar som vill sjunga, att kartlägga, utreda och utveckla ungdomsverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument För varje verksamhetsgrupp förs närvarostatistik. Den huvudansvariga för gruppen för samtal med deltagarna och dokumenterar. Önskemål och behov förs vidare till verksamhetsledare som sammanfattar och rapporterar till chef. En komprimerad sammanställning infogas i verksamhetsberättelsen. Värdegrund Utgångspunkt för arbetet är Grunddokument för Svenska kyrkans undervisning, Församlingsinstruktionen och upp till myndighetsåldern 18 år också Förenta Nationernas barnkonvention. Ett ideellt, diakonalt och miljömedvetet förhållningssätt genomsyrar all verksamhet. Vi vill förmedla trons perspektiv på livets olika skeden. Verksamhet Mötesplatser för ungdomar erbjuds i huvudsak på kvällstid. Verksamheten präglas av delaktighet, gemenskap, upplevelse och kristen livstydning. Här ryms dopundervisning, ledarutbildning med samtal om livet och tron i fokus. Gudstjänsten finns knuten till samtliga verksamhetsgrupper. I delaktigheten finns ett myndighetsförklarande och möjligheten att ta ansvar för vår kyrka/församling mer och mer ju äldre man blir. Lov-, helg- och lägerverksamhet finns för alla ungdomar år. Ofta samordnas de med 0-12 år + vuxna i barnets/ungdomens närhet. Vi finns tillgängliga för grundskolorna och gymnasieskolorna kring teman som religion, kristendom, kriser och livskunskap. Särskilt vid de stora högtiderna finns möjlighet att ta emot klasser i våra egna lokaler. Vi försöker möta alla skolor inom församlingens gränser som vill att vi samarbetar med dem. Församlingen deltar också kontinuerligt i några av skolornas nätverksmöten under året. Nätverk finns också inom Roslagskontrakt med medarbetarna inom ungdom/konfirmand-arbetet. 14

15 Prao-elever (vissa dagar/veckor) och ungdomspraktikant (1 termin) tas emot med syfte att skapa nyfikenhet på de kyrkliga profilyrkena. Verksamheterna bedrivs i Åkersberga kyrkliga centrum, Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka, Österåkers prästgård, Östra Ryds kyrka och ute på de skolor som önskar samarbete med oss. Verksamhet drivs även på lägergårdar, i närsamhället samt Taizé i Frankrike. Utveckling Utveckla samarbete och nätverk med föreningar i Åkersberga. Samordna verksamhetsplanen för barn- och ungdom till en enda för åldrarna 0-25 år. Personal Församlingsassistenter, församlingspedagog, präst, musiker och volontärer. Ekonomi i sammandrag Ungdom år, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Ökade kostnader beror främst på omfördelning av personalresurser från barnverksamheten. 15

16 170 Konfirmandverksamhet Uppgift Konfirmationen är en aktualisering av dopet. Konfirmationen bekräftar och levandegör vad dopet redan gett. Mål med konfirmandverksamheten Vi eftersträvar de generella målen från Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. att konfirmanderna ska känna sig trygg att prata om Gud, att visa olika vägar till att nå och ge förlåtelse, att skapa en gemenskap som gör att konfirmanderna känner sig hemma i kyrkan, att konfirmanderna på en grundläggande nivå ska känna till vad det kristna dopet innebär, att konfirmanderna ska vara väl bekanta med innehållet i lilla katekesen, att arbetslaget använder mötestid till fördjupning, att skapa bättre spridning på våra konfirmandgrupper över året, att tillsammans med Vallentuna och Täby skapa ett bra koncept gällande vårt gemensamma konfirmandalternativ, att diskussionen om konfirmandsången i församlingen fortsätter och landar i ett praktiskt arbete från och med höstterminen. Uppföljning och utvärderingsinstrument Verksamheten och målen skall följas upp genom konfirmandenkät och genom utvärderingssamtal i arbetslag och bland frivilliga och anställda ledare. Verksamhet Den huvudsakliga verksamheten består av undervisning med ungdomar i åldern år. Konfirmandundervisningen är kopplad till församlingens gudstjänster och ungdomsverksamhet och innehåller också lägerverksamhet. Varje grupp leds av präst eller församlingspedagog och till gruppen knyts även församlingsassistent och frivilliga medarbetare. Konfirmandernas föräldrar inbjuds till föräldramöte och gudstjänst. Utveckling Vi arbetar för att hitta en balans mellan sommarens och vinterns grupper. Vi arbetar också för att utveckla vårt sätt att informera om konfirmation. 16

17 Personal Präster, församlingspedagoger, församlingsassistenter, musiker, ungdomsledare och volontärer. Ekonomi i sammandrag Konfirmandverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: Ökade kostnader beror främst på omfördelning av personalresurser från barnverksamheten. 17

18 180 Vuxenverksamhet Uppgift Österåker Östra Ryds församling har som mål att vara kyrka. En av metoderna i att vara kyrka är lärandet, det livslånga lärandet. Musikverksamheten syftar till att möjliggöra och fördjupa mötet med Gud och skapa större delaktighet i församlingslivet genom att engagera musikaliskt intresserade i gudstjänster, konserter och musikgrupper, -föreningar och individuellt. Församlingens musikverksamhet ska kännetecknas av stor musikalisk bredd och hög musikalisk kvalitet I Missionsbefallningen säger Jesus: Döp och lär. Lärandet innebär att ge kunskap i och om kristen tro. Detta ska ske genom att skapa mötesplatser som ger utrymme för dialog, erfarenhetsutbyte, tolkning och personlig växt. Församlingen arbetar utifrån en pedagogisk grundsyn om ett livslångt lärande. Den verksamhet som bedrivs ska bidra till gemenskap, upprättelse av människan och hennes värde, förmedla hopp och sätta in tillvaron i ett evighetsperspektiv. Verksamhetsmål 2015 att genomföra konsertintroduktion minst 1 gång per termin i samverkan med kör, orkester och musiker, att göra en översyn av körverksamheten med syfte att utreda hur vi bäst tar tillvara de som vill sjunga, att använda församlingens präster som föredragshållare/samtalsledare 1 gång per termin, att aktivt delta i något större lokalt arrangemang (exempelvis Österåkersmilen) för att göra församlingens vuxna synliga. Exempel på fortlöpande verksamheter Bibelsamtal, föreläsningstillfällen, möjlighet till pilgrimsvandring, skapargrupp, vuxenkörer, kammarorkester och annan musikalisk verksamhet. Uppföljnings- och utvärderingsinstrument Efterfrågan, tillströmning av deltagare och deltagarnas synpunkter fungerar vägledande. Utvärdering sker i de kontinuerliga grupperna vid varje terminsslut. Utveckling Församlingen måste regelbundet kunna bjuda in nya kyrkotillhöriga till samtal om tro och liv. Informationen till nyinflyttade ska sättas in i ett sammanhang och pröva-på-erbjudanden kan vara ett sätt att lära ut vad kyrkan erbjuder. Personal Personal som behövs under 2015 är präster, musiker, församlingspedagog/assistenter, volontärer och förtroendevalda. Ekonomi i sammandrag Vuxenverksamhet, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet

19 210 Diakoni Uppgift Det diakonala arbetet är grundat i vår kyrkas människosyn. Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i alla livssituationer med tyngdpunkt på utsatthet. Diakoni är att handla utifrån kyrkans specifika uppdrag i världen och samhället med fokus på utsatthet och att vara en del av den gudstjänstfirande församlingen. Mål 2015 att utifrån resultatet av en diakonal inventering utveckla verksamheten, att arbeta med och för människor i alla åldrar och i utsatta situationer. Verksamhet Bjuda in till familjedagar. Skapa mötesplatser över generationsgränserna i församlingen. Rikta diakonala resurser mot arbetet med utsatta barn, ungdomar och familjer. Etablera och upprätthålla kontakter med olika aktörer i samhället utifrån en diakonal inventering. Plan för att nå målen: Vi fortsätter att möta människor i olika kriser och utsatthet vid samtalsakuten, familjerådgivning och i det diakonala arbetslaget. Utifrån resultatet av en diakonal inventering rikta resurser mot de individer, grupper och institutioner som har behov av verksamheten. Vi ska kompetensförstärka personalgruppen för att bättre kunna möta barn och unga i utsatta situationer. Uppföljning och utvärderingsinstrument Utvärdering av verksamheter sker i gruppen för diakoni och samtal, genom statistik och enkäter. Utveckling Utvecklingen kommer att ske utifrån resultatet av en diakonal inventering som görs under hösten Personal Präster, diakoner, musiker, volontärer, terapeuter, familjeterapeuter/-rådgivare, övriga medarbetare. 19

20 Österåkersanstalten och häktet Kris- och stödsamtal samt själavårdssamtal på häktet och anstalten. Gudstjänster och andakter på anstalten. Besöksgruppsverksamhet på anstalten. Vidareutbildning av volontärer. Samverkan med personalen kring bl.a. tolvstegsprogrammet. Personal Präster, diakoner, musiker, volontärer, familjerådgivare och samtalsterapeuter. Ekonomi i sammandrag Diakoni, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet Kommentar: De ökade personalkostnaderna beror på att en del av ungdomsdiakonitjänsten fördelas här. Minskad intäkt och minskade övriga kostnader beror på resa för daglediga som ej inplanerats under budgetåret. 20

21 260 Mission Uppgift Vi vill i vårt arbete verka för att evangeliet om Jesus Kristus når ut till alla människor i syfte att väcka levande tro. Mission innebär även att arbeta för en beboelig värld för alla människor. Genom Svenska kyrkans internationella arbete och andra biståndsorganisationer vill vi på det lokala planet medverka till en global rättvisa, fri från förtryck, fattigdom och våld. Vi vill arbeta för en hållbar utveckling enligt FN:s definition genom att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Medvetande om dessa frågor ska genomsyra all verksamhet och miljö- och rättvisemärkta produkter ska användas i hög utsträckning i verksamheterna. Vår intention är att missionsarbetet ska genomsyra all verksamhet i församlingen. Mål för 2015 att projekten i Tanzania och Kina utvecklas och utvärderas 2015, att medverka vid utåtriktade aktiviteter såsom Kanalens dag. Verksamhet Vi stödjer den världsvida kyrkan och våra kontaktförsamlingar i Kina och Tanzania genom olika insatser och arbetar vidare med bibelskolan i Zhoukou i Kina och mjölkprojektet i Tanzania. Verksamhet bedrivs också genom olika utåtriktade verksamheter i samhället och genom den utåtriktade musikverksamheten. Uppföljning och utvärderingsinstrument Uppföljning sker genom kvartalsvisa återrapporter till samordningsgrupp och ledningsgrupp. Personal Präster, musiker, diakoner, församlingspedagog, församlingsassistenter, volontärer och förtroendevalda. Ekonomi i sammandrag Mission, ekonomi i sammandrag, tkr budget 2015 budget 2014 Intäkter Personalkostnader och arvoden Övriga kostnader Summa verksamhet

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Österåker-Östra Ryds församling AU 9/9 KR 16/9 AU 30/9 KR 21/10 KF 7/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 1 & 2

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-05-28 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 maj klockan 19.30-20.40 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud,

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2011-11-30 1 (15) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum onsdagen den 30 november 19.30 21.30 Ledamöter Tjänstgörande ers Leif Törnquist, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-12-01 1 (11) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 1 december 2014 klockan 19.00 21.30 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-02-06 1 (13) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 6 februari 19.30-20.30 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

BOKSLUT. Sunnersbergs församling BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen 43 531 55 LIDKÖPING Tel 0510-48 40 80 Fax 0510-48 40 99

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Församlingsinstruktion Antagen 2007

Församlingsinstruktion Antagen 2007 Församlingsinstruktion Antagen 2007 Innehållsförteckning 1. Presentation av Österåker-Östra Ryds församling Inledning 13 Kyrkor och församlingslokaler 15 Kyrkogårdar och begravningsplatser 15 Organisation

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING 10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi 2015 2014 2014 2013 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer 823 778 796 775 Kyrkoavgift 354 344 361 350 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Lidköping församling 4 Församlingens budget 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Investeringsbudget 13 Kyrkoråd 14 Gemensam administration 15 Församlingsverksamhet

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 1 Innehållsförteckning Resultatbudget s 2 Balansbudget s 3 Finansieringsbudget s 4 Driftbudgetsammandrag s 5 Ekonomisk flerårsplan s 6 Verksamhetsbudget s

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2011-04-26 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum tisdag den 26 april kl 19.30-20.45 Ledamöter Tjänstgörande ers Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud Marianne Knutsson,

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Den lokala kyrkan och hela Svenska kyrkan i Malmö På väggen inne i mitt rum hänger en altartavla. Eller rättare

Läs mer

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2013-10-16 Plats och tid: Vara Kansliet kl. 18.00 20.30 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 84-97 Paragraf

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Info Begravningsombuden SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Lag från 1/5 2012 Begrepp inom Begravningsverksamheten Askgravplats (Urngrav med särskilda regler) Askgravlund (Minneslund med särskilda undantag)

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2011-03-07 1 (13) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndag den 7 mars 2011. 17:00-18:35 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud ( 18-24) Marianne Knutsson, Ulf

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28 1 (22) Plats och Tid Sjöliden 2013-05-28 kl 19.00-20.00 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Christoffer Nathanson/ ordf 22 Lotta Danielsson Eva Ekenberg Jenny Danielsson Hans Wikström Britt-Marie Skoglund

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer