BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 KYRKORÅDET (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 maj klockan Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant, Gerhard Nuss, Jan Winberg, Mats Broström och Jan Bonander Kristina Lemon Kerstin Nilsson, Rolf Ericsson, Mary Jensen, Elisabeth Toller Övriga Utses justera Ekonomichef Karin A Widing, kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Msson, verksamhetschef Marie Engström samt sekreterare Margareta Nelkenmark. Leif Törnquist och Gerhard Nuss Justeringens plats och tid Protokollet är justerat Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Nelkenmark Leif Törnquist Gerhard Nuss BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Åkersberga Kyrkliga Centrum Underskrift Margareta Nelkenmark

2 KYRKORÅDET (12) KR 26 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, NÄRVARO, VAL AV JUSTERARE Kyrkorådets ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Därefter läste kyrkoherden en av föregående söndags bibeltexter och höll en liten andakt om Andens vind; om kärlek, hopp och fred. Tjänstgörande noterades och Gerhard Nuss utsågs tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3 KYRKORÅDET (12) KR 27 TILLÄGGSÄRENDEN Följande tilläggsärenden/rapporter anmäldes: 1) Snöskottningsärendet 2) Information om arbetet med församlingsinstruktionen 3) Anmälan av två motioner inlämnade till Kyrkofullmäktige. Ärendena placeras in under lämplig paragraf. med dessa tillägg fastställa dagens föredragningslista.

4 KYRKORÅDET (12) KR 28 PERSONALÄRENDEN Kyrkoherden meddelade familjerådgivare Maria Hartelius har sagt upp sig, på grund av hon fått en tjänst i Gävle där hon bor. Kyrkoherden meddelade arbetet med rekrytering pågår, såväl när det gäller familjerådgivningen som samtalsakuten. notera informationen till protokollet.

5 KYRKORÅDET (12) AU 29 KR 29 EKONOMIÄRENDEN Amortering av krediten hos Nordea Ärende/Arbetsutskottets behandling Ekonomichefen föreslog församlingen skulle göra en extra amortering på 1 miljon kronor eller eventuellt mer av krediten hos Nordea. Diskussion följde angående amorteringens belopp samt angående ekonomichefens befogenheter vid kommande amorteringar Arbetsutskottet beslutade föreslå Kyrkorådet besluta om församlingen ska amortera 1 miljon kronor av krediten hos Nordea. Arbetsutskottet beslutade ekonomichefen för varje ytterligare amortering måste göra en förfrågan till Arbetsutskottet för behandling inför beslut i Kyrkorådet. Värdepappersinnehav Vid Kyrkorådssammanträdet delade ekonomichefen ut en handling med aktuellt värdepappersinnehav. Bifogas protokollet. församlingen ska amortera 1 miljon kronor av krediten hos Nordea.

6 KYRKORÅDET (12) AU 30 KR 30 FASTIGHETSÄRENDEN Ärende/Arbetsutskottets behandling a) Askgravlunden Östra Ryd Kyrkogårds- och fastighetschefen delade ut en förslagshandling med karta, upprättad av Taggen miljö och landskap AB. Ett antal frågor om förtydliganden besvarades och därefter föreslogs kyrkogårds- och fastighetschefen få i uppdrag gå vidare med ärendet och utarbeta ett budgetförslag för anläggande av askgravlund på Östra Ryds kyrkogård. Arbetsutskottet beslutade ge kyrkoherden i uppdrag utarbeta ett budgetförslag för anläggande av askgravlund på Östra Ryds kyrkogård. Kyrkorådets behandling. Kyrkogårds- och fastighetschefen meddelade inget nytt sedan Arbetsutskottssammanträdet fanns rapportera. kartan från Taggen miljö och landskap AB ska bifogas protokollet, i övrigt notera informationen till protokollet. b) Snöskottningsärende Ärende/Arbetsutskottets behandling Kyrkogårds- och fastighetschefen informerade om forts hantering av snöskottningsärendet från vintern Tingsförhandling var uts till den 9 maj. Fakturan från 2010 var på beloppet kronor, vilket församlingen bestred. Två konsulter gavs i uppdrag uppska rimlig kostnad för utfört arbete. Konsult 1 uppskade rimlig kostnad till kronor. Konsult 2 uppskade rimlig kostnad till kronor. Församlingen har hittills betalat kronor. Församlingens advokat föreslog församlingen skulle tillstyrka en förlikning till ett belopp av kronor, vilket innebär församlingen totalt betalar kronor. Moms tillkommer på samtliga belopp. Arbetsutskottet beslutade föreslå Kyrkorådet i efterhand besluta om godkänna förlikningen. KYRKORÅDETS BESLUTADE i efterhand besluta om godkänna förlikningen.

7 KYRKORÅDET (12) AU 31 KR 31 GUDSTJÄNSTPROJEKTET Ärende/Arbetsutskottets behandling Handlingar hade bifogats kallelsen. Kyrkoherden redogjorde för innehållet, vilket hade tre huvudförslag: 1), med hänsyn tagen till omröstning bland församlingsmedlemmar, ändra tiden för högmässor i Åkersberga/Österåker till kl fr.o.m. januari 2013, 2) församlingen ska ansöka om få fira högmässa enligt ordningen i det nya kyrkohandboksförslaget, fr.o.m. 20 januari 2013, 3) församlingen på prov fr.o.m. januari 2013 ska flytta familjegudstjänsterna i Åkersberga från lördagar till var fjärde söndag. Diskussion följde varvid påpekades Arbetsutskottet hade önskat på ett tidigare stadium bli mer involverade i förslagen. Kyrkoherden meddelade detta var en förhandsinformation och komminister Lena Ideström, som varit projektledare för gudstjänstprojektet, föreslås bli inbjuden till såväl det första AU- sammanträdet som det första Kyrkorådssammanträdet hösten Det som vore bra besluta om på innevarande sammanträde är dock om församlingen ska ansöka om få fira Högmässa enligt det nya kyrkohandboksförslaget, eftersom en sådan ansökan ska vara inlämnad i juni. Information om den nya gudstjänstordningen är dock inte tillgänglig förrän fr.o.m. den 15 juni. Arbetsutskottets ordförande påpekade även om vi ansöker och får ja, har vi fortfarande möjligheten avstå när vi läst förslaget. ARBETSUTSKOTTET BESLUTADE tillstyrka församlingen ansöker om få fira högmässa enligt det nya kyrkohandboksförslaget och rekommendera Kyrkorådet fa beslut om en sådan ansökan, i övrigt notera informationen till protokollet och inbjuda projektledare Lena Ideström till höstens första AU-sammanträde, föreslå Kyrkorådet inbjuda Lena Ideström till höstens första Kyrkorådssammanträde.

8 KYRKORÅDET (12) forts KR 31 Kyrkorådet önskade internetadressen till kyrkohandboken skulle finnas med i protokollet. Kyrkhandboksförslaget kan läsas på tillstyrka församlingen ansöker om få fira högmässa enligt det nya kyrkohandboksförslaget, inbjuda Lena N Ideström till höstens första Kyrkorådssammanträde den 3 september, i övrigt notera informationen till protokollet.

9 KYRKORÅDET (12) KR 32 FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN Lars Starkerud ansåg det i samband med kyrkoherdens rapport om arbetet med Församlingsinstruktionen vid Kyrkofullmäktigesammanträdet, ej tydligt framkom vilken roll Kyrkorådet ska ha i arbetet. Kyrkoherden svarade arbetet med Församlingsinstruktionen naturligtvis ska fortsätta i alla förtroendemannagrupper samt bland personalen. Temat för det extrainsa kyrkofullmäktigesammanträdet den 30 augusti är Församlingsinstruktionen. notera informationen till protokollet.

10 KYRKORÅDET (12) KR 33 RAPPORTER a) Ändring av församlingskollekt Det finns ett beslut från Kyrkorådssammanträdet den 23 april 2012 om församlingskollekten den 17 maj skulle gå till Jourhavande medmänniska i Österåker. Ett nödrop/kollektvädjan från Svenska kyrkans internationella arbete hade skickats till alla församlingar i Svenska kyrkan, med en önskan om en akutinsamling med anledning av sjukdomen the nodding disease som drabbat många barn i Uganda under senaste tiden. Kyrkoherden hade då tagit beslutet hörsamma nödropet från Svenska kyrkans internationella arbete och ändra församlingskollekten den 17 maj. b) Motioner Två motioner hade vid föregående Kyrkofullmäktigesammanträde överlämnats från M-gruppen. Kopior delades ut till närvarande vid Kyrkorådssammanträdet. Motionerna gäller förslag på 1) Anläggande av biblisk trädgård och 2) Kyrkbänk i Åkersberga centrum. Motionerna överlämnas till Arbetsutskottet, därefter till Kyrkorådet som i sin tur lämnar motionerna till kyrkoherden för beredning. c) Besök från Zhoukou, Kina Kyrkoherden meddelade församlingen i oktober kommer få besök av en kvinna, Ma Ming, från bibelskolan i Zhoukou. Hon kommer deltaga i högmässan den 7 oktober i Åkersberga kyrka samt på torsdagsmässan den 11 oktober och därefter få möjlighet träffa personalen under en personalförmiddag.

11 KYRKORÅDET (12) forts 33 RAPPORTER d) Möte med begravningsbyråerna i Åkersberga AU 34 a) Kyrkoherden rapporterade från ett möte mellan församlingen och de lokala begravningsbyråerna med anledning av den nya begravningslagen gällande det fr.o.m. 1:a maj 2012 får gå endast 30 dagar mellan dödsfall och begravning/ kremering. Begravningsbyråerna hade lämnat ett önskemål om församlingen skulle bygga ett begravningskapell vid Garnsvikens kyrkogård, eftersom det många gånger behövs en större lokal än Acreliussalen för borgerliga begravningar. Önskvärt är antalet bisättningsplatser i kommunen kan utökas. Kyrkoherden föreslog möjligheten till samarbete med kommunen diskuteras. ARBETSUTSKOTTET BESLUTADE uppdra åt kyrkoherden fortsätta beredningen av ärendet större begravningslokal för borgerliga begravningar uppdra åt kyrkoherden diskutera samarbete med kommunen gällande en eventuell utökning av antalet bisättningsplatser i Österåkers kommun. notera informationen till protokollet. INKOMMEN POST a) Ansökan om anslag till Svenska kyrkan i utlandet hade sänts till Kyrkorådets ordförande. Ansökan överlämnades till kyrkoherden. b) Kallelse till ordinarie årsstämma i Berling Media AB den 13 juni, hade inkommit. Deltagare ska vara anmälda senast den 7 juni. c) Ett tackbrev angående församlingens stöd till församlingen i Zhoukou, hade inkommit från Evangeliska Östasienmissionen. d) Tack för kollekt hade inkommit från Mansjouren i Stockholms län. e) Ett brev hade inkommit från Rydbo friskola, där skolan erbjuder sig under en treårsperiod betala lönen (100 $/månad) till läraren Elida vid Fukeni Montessoriförskola. Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande kommer underteckna ett tackbrev till Rydbo friskola. notera informationen till protokollet.

12 KYRKORÅDET (12) KR 34 KYRKORÅDETS AVSLUTNING Vi bad Herrens bön tillsammans. Därefter önskade Kyrkorådets ordförande alla en glad sommar. Lars Starkerud önskade kyrkorådets ordförande detsamma. Därefter avslutade kyrkorådets ordförande sammanträdet klockan

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28 1 (22) Plats och Tid Sjöliden 2013-05-28 kl 19.00-20.00 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Christoffer Nathanson/ ordf 22 Lotta Danielsson Eva Ekenberg Jenny Danielsson Hans Wikström Britt-Marie Skoglund

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140915 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl. 18.30 21.20 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas Borgling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11

30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Protokoll nr 62013 tört vid styrelsesammanträde tör Nora Fastigheter AB Tid: Plats: 30 maj 2013 kl. 13.00-16.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer