Fasta affärer december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fasta affärer december 2009"

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer december 2009 klas wennström Hittar praktiska lösningar på komplicerade problem sidan 6 bytesaffärer En förtroendefråga sidan 3 statsstöd och annan otillåten konkurrens Förstärkta regler från årsskiftet sidan 5

2 Ledare Bytesaffärer en förtroendefråga Den bortglömda motparten När en privat part tecknar avtal med en kommun tillkommer en extra motpart på köpet - medborgaren. Denna bakomliggande motpart bör inte glömmas bort eftersom han ibland ger sig till känna, med åsikter på avtalet. Medborgarens möjligheter att utan kostnadsrisk göra rättssak av sina åsikter kan skapa stora problem och mycket förlorad tid för den privata parten, om inte avtalet ifråga har tagit höjd för denna risk. I de fall medborgaren vill ingripa brukar det vara vissa påståenden som återkommer: att kommunen genom avtalet har favoriserat en viss part att kommunen inte har bevakat sina rättigheter enligt avtalet att avtalet inte gäller en kommunal angelägenhet att kommunen genom avtalet har gjort en otillåtet dålig affär Vilken påverkan detta kan få beror på när i tiden frågan aktualiseras, och även på hur avtalet är skrivet. Glöm därför inte bort medborgaren när du avtalar med en kommun! På sidan 5 kan du läsa om EU-regelverket som kommunerna också måste beakta i sina fastighetsaffärer - statsstödsreglerna. Det speciella med reglerna är att vid kommunala överträdelser av reglerna kan kostnadsansvaret drabba den privata part som anses ha fått statsstödet. trevlig läsning! jesper prytz ansvarig utgivare advokat jesper prytz , redaktion advokat lars gahnström advokat tomas johansson jur.kand. anders ingvarson jur.kand. anna henriksson assistent monica löf-nilsson kontaktpersoner advokat klas wennström, stockholm , advokat jesper prytz, göteborg , advokat johan granehult, malmö , foto Joachim Lundgren Mats Högberg nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. Allt större svårigheter att låna pengar den traditionella vägen innebär att intresset för bytesaffärer vanligen ökar. En bytesaffär innebär enkelt uttryckt att en fastighet byts mot en annan, ibland med en mellanskillnad. Ett byte kan vara attraktivt, inte bara när finansiering är svår att få, när affärsverksamheten inte inbringar tillräckligt stort överskott, utan också för att snabbt åstadkomma strategisk tillväxt. Ett byte kan vara attraktivt, inte bara när finansiering är svår att få, när affärsverksamheten inte inbringar tillräckligt stort överskott, utan också för att snabbt åstadkomma strategisk tillväxt. Ytterligare en anledning till att genomföra ett förvärv i form av en bytesaffär kan vara att man inte önskar offentliggöra en köpeskilling. För att uppnå detta behöver affären struktureras som bolagsaffär. Bytesaffärer i finanskriser är ingen nyhet utan ägde rum i Schweiz redan under 1930-talet, då tillgången på kontanter var begränsad. Idag är närmare 65% av alla företag som är listade på NYSE engagerade i någon form av bytesaffär. Den australiensiska organisationen Bartercard, som har funnits sedan 1991, har idag medlemmar där transaktioner rörande allt ifrån egna odlade grönsaker till fastigheter och bolag görs i ett geografiskt område innefattande 13 länder. Sättet att strukturera en bytesaffär varierar och kan innefatta allt ifrån överlåtelse av två fastigheter genom ett enkelt avtal utan mellanskillnad till att ett stort antal bolag som äger fastigheter överlåts genom flera avtal. Den slutliga strukturen avgörs från fall till fall främst utifrån skattehänsyn. Till skillnad mot bytesaffärer där vara eller tjänst byts så finns det i en fastighetsbytesaffär fortfarande möjligheter att vinna skattefördelar. Andra frågor som måste analyseras närmare kan vara frågor om villkorande av avtal, kvittning, stämpelskatt och i vissa fall särskild återgång vid en parts konkurs innan tillträde. Inte minst viktigt att komma ihåg är att en bytestransaktion kräver ett större förtroende mellan parterna än en traditionell fastighetsöverlåtelse. katarina bjelkow rössel 2

3 Säkerställ en lyckad refinansiering av bolaget Statsstöd och annan otillåten konkurrens förstärkta regler från årsskiftet Vid årsskiftet införs regler i konkurrenslagen som underlättar för privata aktörer att agera mot offentliga aktörer som snedvrider konkurrensen. Redan dagens regelverk om förbud mot statsstöd är dock viktigt att känna till, då det kan påverka privata aktörer och måste beaktas i utvecklingsprojekt och transaktioner där t ex en kommun eller ett kommunalt bolag är medpart. näringsidkare och transaktionen som sådan låg utanför det kommunala kompetensområdet. Konsum har överklagat Kommissionens beslut till EG-domstolen och anfört i princip samma invändningar som kommunen fört fram i länsrätten. Kammarrättens beslut har inte överklagats. I större projekt kan det vara svårt att avgöra vad som utgör marknadsmässiga försäljningar eller investeringar och vad som utgör ett otillåtet statsstöd. Huvudregeln är att överlåtelse av offentligt ägda fastigheter ska ske efter ett offentliggjort, öppet och villkorslöst anbudsförfarande, där det bästa anbudet antas. Detta innebär att alla köpare ska ha möjlig- I spåren av finanskrisen blir det allt vanligare att fastighetsägare bryter mot lånevillkoren. Särskilt besvärligt är det när lånen ska läggas om. Det finns flera lösningar men viktigast är att agera i god tid. Nyckeltalet belåningsgrad har i ljuset av finanskrisen och vacklande fastighetsvärden hamnat i fokus för långivare och låntagare. Detta nyckeltal är mycket vanligt förekommande i fastighetsfinansieringar och leder just nu till diskussioner i samband med uppföljning av redan ingångna krediter men även vid nyutlåning och refinansiering av existerande fastighetslån. En belåningsgrad på ca procent har varit vanligt förekommande i Sverige men dessa nivåer kan förmodas gå ned något i rådande marknad. Dessutom finns det kanske risk för en viss nedgång i fastighetsvärdena framöver. Om de accepterade belåningsgraderna på marknaden sjunker samtidigt som fastighetsvärdena går ned blir det dubbel effekt på det finansieringsgap som uppstår och som behöver kompenseras med ytterligare kapital för att sänka skulden i låntagaren till en acceptabel nivå. Detta finansieringsgap kan orsaka problem i redan existerande finansieringar och även vid refinansiering av fastighetskrediter. Om ett finansieringsgap har uppstått, d.v.s. ett spann mellan den belåningsgrad som långivaren accepterar och den rådande belåningsgraden, bör parterna överväga vilka möjligheter det finns att fylla ut finansieringsgapet. Nytt kapital från ägare eller nya investerare är många gånger den absolut bästa och enklaste lösningen. Detta är emellertid inte alltid möjligt. Ett alternativ är att nuvarande långivare eller andra finansiärer ställer upp med ytterligare lån till strukturen. Nya lån från andra finansiärer än de ursprungliga långivarna kan efterställas som en junior finansiering. Detta kan genomföras i form av ett traditionellt mezzaninelån alternativt i form av någon typ av hybridlån varigenom långivaren inte kräver någon eller en mycket begränsad löpande ränta under lånets löptid för att i stället få en del av värdet av låntagaren eller en del av vinsten från låntagaren i ett senare skede. Avkastningen på hybridlån kan även kopplas till värdeutvecklingen av en viss fastighet eller hyresintäkterna från en viss fastighet. Vissa låntagare har även börjat titta på möjligheten att ge ut obligationer för att ersätta hela eller del av bankfinansieringen. Även om detta ännu inte är vanligt förekommande i fastighetsfinansiering i Sverige så kan detta alternativ pga riskviljan på obligationsmarknaden visa sig vara ett attraktivt sätt att anskaffa mer kapital. Om långivaren accepterar en högre belåningsgrad för att säkerställa en refinansiering kan långivaren kompenseras med en förbättrad säkerhetsposition. Detta kan exempelvis åstadkommas genom omstrukturering av finansiering och bolagsstruktur så att skulden kommer närmare tillgångarna, varigenom säkerheterna i fastigheterna kan åsättas ett högre värde. Långivarens säkerheter kan även förbättras genom att mer pantbrev tas ut, andra kompletterande säkerheter ställs, långivaren ökar sina informationskrav, kontroll över kassaflöden och eventuella investerarlån efterställs. johan häger De EG-rättsliga reglerna om statsstöd förknippas kanske just nu mest med fordonsindustrin, men påverkar på en mer vardaglig nivå även fastighetsbranschen. Förenklat uttryckt innebär statsstödsreglerna att offentliga organ, såsom kommunala bolag, inte får besluta om eller finansiera projekt eller transaktioner som skulle innebära att en privat aktör får en särskild fördel och gynnas i förhållande till sina konkurrenter. Regelverket tillåter vissa undantag. I ett uppmärksammat fall från 2008 fälldes Åre kommun för att ha överlåtit mark till underpris. Kommunen sålde en fastighet i centrala Åre till Konsum för kr en kort tid efter att konkurrenten Lidl hade gjort intresseanmälan och bjudit kr för marken. Kommunens beslut överklagades av en privatperson som hävdade att beslutet stred mot det EG-rättsliga förbudet mot statsstöd. Kommunen invände att markförsäljningen till Konsum var av synnerlig vikt för samhällsutvecklingen och ett led i genomförandet av en detaljplan, förenat med särskilda förutsättningar för nyttjande av marken, samt att det pris som fastställts var skäligt och inte innebar något stöd till Konsum. Länsrätten friade kommunen utifrån bedömningen att beslutet var ett led i en större planerad förändring av Åre torg samt att Lidls bud lades mycket sent i beslutsprocessen. Före överklagandet till Kammarrätten fattade Europeiska kommissionen, EU:s tillsynsorgan, ett beslut att transaktionen utgjorde ett otillåtet statligt stöd om kr, dvs. skillnaden mellan Lidls bud och den köpeskilling som Konsum fick betala. Kommissionen ansåg att Lidls bud var en bättre indikator på marknadsvärdet än kommunens uppskattade värde. Kommissionens beslut bifogades överklagandet till Kammarrätten. Kammarrätten slog fast att kommunens beslut skulle upphävas eftersom det var oförenligt med EG-fördragets regler om statligt stöd. Försäljningen stod dessutom i strid med kommunallagen eftersom det utgjorde ett individuellt stöd till enskild I större projekt kan det vara svårt att avgöra vad som utgör marknadsmässiga försäljningar eller investeringar och vad som utgör ett otillåtet statsstöd. het att förvärva fastigheterna oavsett syftet med användningen. Vid mer omfattande samhällsutvecklingsprojekt, där markanvändningen är en viktig del av transaktionen, får fastigheterna överlåtas till på förhand bestämda köpare till ett marknadspris som fastställts av oberoende värderingsmän. Oavsett arten av den transaktion som skall genomföras är det viktigt att parterna redan på planeringsstadiet har i åtanke reglerna i kommunallagen, konkurrenslagen och bestämmelserna kring statsstöd samt överväger behovet av att rådgöra med juridiska experter. jesper prytz urszula sieradzka 4

4 Klas Wennström hittar praktiska lösningar på komplicerade problem Klas Wennström är ansvarig för verksamhetsgruppen för fastighetsrätt och entreprenadrätt i Stockholm och medlem i byråns styrelse. Han är specialiserad på fastighetsrätt och i synnerhet på frågor som rör transaktioner avseende fastighetsbestånd eller fastighetsbolag. Med över femton års erfarenhet av arbete i frågor som rör fastighetsbranschen har Klas en bred kunskap inom området och kännedom om branschens aktörer. Klas har också en erkänd förmåga att genomföra transaktioner och hitta praktiska lösningar på komplicerade problem. varför just fastighetsrätt? Jag blev rekryterad för att bygga upp Mannheimer Swartlings miljörättavdelning tillsammans med en annan delägare på byrån, Per Molander. De behövde någon som kunde förvaltningsprocessförfarandet i miljöskyddsnämnden, vilket passade mig då jag hade erfarenhet från kammarrätten. Jag började således min karriär på Mannheimer Swartling med att arbeta med miljörättsliga frågor men blev genom detta arbete involverad i den första större utförsäljningen från Vasakronan Vi företrädde då köparen Crédit Suisse som köpte drygt 200 fastigheter, bland annat tingsrätter, polishus och andra publika fastigheter. Sedermera kom detta bestånd av fastigheter att inordnas under Stenvalvet Fastighets AB. Därefter kom jag att arbeta med flera av de stora sale-andlease-back-transaktionerna som gjordes för svenska bolag bland annat försäljningar avseende ABB:s, Ericssons, SAS, Nordeas och SEB:s fastighetsbestånd. Det var inte många på byrån i Stockholm som då hade fokus på fastighetstransaktioner, det var lite av ett bortglömt område för oss. När marknaden började sätta fart efter den förra fastighetskrisen så hade jag en nisch som jag kunde utveckla. Och på den vägen är det. portföljer från NCC, Länsförsäkringar och Drott/ Fabege. Sammantaget tror jag det blev fastigheter för miljarder. du har stor kunskap om sale-and-lease-back -transaktioner, kan du berätta om det? Det är ofta spännande projekt med speciella tillgångar och intressanta klienter. SAS gjorde till exempel en sale-and-lease-back av flygplatsbaserade fastigheter, en transaktion som sträckte sig över flera jurisdiktioner eftersom både Gardemoen, Arlanda, Kastrup och Landvetter berördes. Ärendet involverade många annorlunda frågeställningar bland annat De som är väl förberedda och har planerat för det kommer säkert att lyckas göra bra affärer. avseende tillbehörsfrågor, valutarisker och annat. Viss specifik utrustning är så speciell att man kan fundera över om de är fastighetstillbehör eller något annat och en hel del särskilda regleringar krävdes. Det var ett spännande uppdrag rent fastighetsrättsligt. Min bild är att utgångspunkten är bättre nu än då. vad ska en fastighetsägare tänka på vid en sale-and-lease-back? Flexibilitet i avtalen. När det gäller kontor finns det alltid en marknad att gå ut på om man inte är nöjd med hyresupplägget, men när det gäller strategiska tillgångar, eller strategiska lokaliseringar som till exempel flygplatser, fabriker men även bankkontor är det särskilt viktigt att man tänker på hur man utformar avtalen. Många gånger är avtalen väldigt långa, år är inget ovanligt. Då vet man att konjunkturen kommer att svänga ett par gånger under en sådan lång hyrestid och att hyresgästen kommer att ha behov av att både expandera och reducera ytor på olika sätt. Det gäller att bygga in den typen av ventiler i kontraktet. Där har vi haft många ganska speciella lösningar som har fungerat mycket bra. hur kommenterar du oron på fastighetsmarknaden? Även om det fortfarande är en osäker marknad så har vi varit där förut och som någon sa, det är i de här tiderna som de största förmögenheterna typiskt sett skapas. De som är väl förberedda och har planerat för det kommer säkert att lyckas göra bra affärer medan de som inte är det kommer att få det svårare. Och det är så det ser ut nu och det var så det såg ut på 1990-talet också, det är inget nytt i sig även om orsakerna och strukturerna ser annorlunda ut idag. Min bild är att marknaden nu så sakteliga kommer igång igen och att aktivitetsnivån på transaktionsmarknaden återhämtar sig i takt med att kreditmarknaden nu börjar fungera igen. En snabbare återhämtning än sist är trolig. Bland annat kan man konstatera att bankerna idag generellt sett har en bättre ställning i Sverige än vad de hade då. I början på 90-talet var bankerna inte vana vid en oreglerad kapitalmarknad. Nu har det gått nästan 20 år och både de och statsmakterna har blivit bättre på att agera i anledning av den uppkomna situation. Således är min bild att utgångspunkten är bättre nu än då. Det som skapar störst problem är i stället att nya marknader expanderat för snabbt och att kreditgivningen följt med i samma takt, vilket har en hämmande effekt på möjligheterna och viljan att ge nya krediter. lars gahnström du jobbar mycket med utländska aktörer? Många av de utländska investerarna kommer först till Stockholm när de gör sina nordiska investeringar och Mannheimer Swartlings Stockholmskontor blir därigenom ofta involverat. I mitt fall kom flera av de utländska aktörerna till mig efter att blivit rekommenderade av Crédit Suisse som vi biträtt i Vasakronan-affären. Därefter har jag bl a arbetat med Whitehall Funds (Goldman Sachs fond för fastighetsinvesteringar). I början av 2000-talet skötte vi juridiken vid fondens förvärv av tre stora 6

5 Klassning av förorenade fastigheter Nya skatteregler för handelsbolag Den 15 oktober 2009 överlämnade Regeringen propositionen Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn (2009/10:36) till riksdagen. I propositionen föreslås att andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag infogas i det nuvarande systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Vidare föreslås att handelsbolagen infogas fullt ut i bestämmelserna om skalbolag. Vissa övergångsbestämmelser föreslås dessutom även med retroaktiv verkan som påverkar företag som är delägare i handelsbolag. Vi rekommenderar därför att delägare i handelsbolag snarast analyserar förslagets effekter för den egna verksamheten. Syftet med förslaget är att skapa en likformig hantering av olika företagsformer, förenkla för företag som är delägare i handelsbolag samt värna skattebasen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på avyttringar som sker efter ikraftträdandet. Vissa typer av investeringar kan med fördel företas genom ägande i handels- och kommanditbolag eftersom ett sådant ägande innebär stor flexibilitet. Dessa är inte bundna av aktiebolagslagens regler om exempelvis vinstfördelning och utdelningsbara medel. Rörelsevinsten kan istället fördelas och delas ut till andelsägarna på ett smidigt sätt. En annan fördel är att andelsägarna kan kvitta vinster och förluster i ett handels- /kommanditbolag mot egna vinster och förluster. Ovan beskrivna ordning kan vara fördelaktig i joint venture- och private equity sammanhang. När det gäller andra typer av investeringar är det fortfarande generellt mest fördelaktigt att investera via ägande i aktiebolag, eftersom det inte är möjligt att sälja in tillgångar till underpris till handels- och kommanditbolag. martin nilsson anna bokström I Sverige pågår ett omfattande arbete med att inventera och riskklassa potentiellt förorenade områden/fastigheter. Denna inventering kallas MIFO-inventering (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Inventeringen resulterar i att förorenade fastigheter delas in i fyra olika riskklasser utifrån föroreningarnas farlighet, föroreningsnivåer, spridningsförutsättningar samt områdets känslighet och naturens skyddsvärde. Riskklass 1 är den högsta nivån (mycket stor risk) och risklass 4 är den lägsta nivån (liten risk). Vilka konsekvenser får det då för en fastighetsägare att dennes fastighet blir riskklassad? Generellt kan sägas att MIFO medför stor exponering för en fastighetsägare. Informationen om vilka fastigheter som är förorenade och vilka bolag som anses ansvariga för föroreningarna är lättillgänglig genom offentliga register. Att en fastighet blir riskklassad utgör inte något legalt hinder mot försäljning av fastigheten eller hinder mot bygglov. Däremot kan klassningen påverka fastighetens marknadsvärde i betydande omfattning och medföra höga kostnader för fastighetsägaren. En hög riskklassning av en fastighet innebär ofta att tillsynsmyndigheten kräver att markundersökningar och efterbehandlingsåtgärder vidtas. Som utgångspunkt ansvarar den som har orsakat föroreningen för efterbehandling. Det är emellertid inte ovanligt att en fastighetsägare som inte orsakat föroreningen drabbas av kostnader till följd av föroreningen. Anledningen till detta kan vara att ansvarig verksamhetsutövare Klassningen kan påverka fastighetens marknadsvärde i betydande omfattning och medföra höga kostnader för fastighetsägaren. lyckas fördröja efterbehandlingsåtgärder. Vidare kan fastighetsägaren under vissa förhållanden anses sekundärt ansvarig för efterbehandling. Ett ansvar för en förorening är en finansiell belastning för bolaget som skall redovisas i årsredovisningen. Även om det inte är det fastighetsägande bolaget som ansvarar för föroreningen (utan tidigare verksamhetsutövare) kan en hög riskklassning få stor betydelse, eftersom fastighetens marknadsvärde påverkas negativt till dess föroreningen är åtgärdad. Ett sådant minskat marknadsvärde bör framgå av årsredovisningen. En riskklassning är inte definitiv utan kan ändras om ny information framkommer eller om markanvändningen ändras. Det är därför viktigt att som fastighetsägare vara förutseende och proaktiv och försöka få fastigheten nedklassad. Vid förvärv av fastighet är också viktigt att kontrollera den aktuella fastighetens MIFO-klassificering. mårten tagaeus pia grönquist Moms på all lokalhyra Den 4 november 2009 lämnade Finansdepartementet sitt betänkande "Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m." (Ds 2009:58) till Regeringen. I betänkandet förslås införandet av obligatorisk skattskyldighet för uthyrning av lokaler, oavsett vilken verksamhet som bedrivs av hyresgästen. Uthyrning av bostäder påverkas ej. Förslaget innebär att all lokalhyra skall beläggas med moms och att reglerna om frivillig skattskyldighet slopas. Några undantagsregler eller möjlighet att frivilligt utträda ur systemet föreslås av förenklingsskäl inte. Enligt övergångsbestämmelserna skall de hyresförhållanden som pågår när lagen träder i kraft få behandlas som skattefria i fem år från ikraftträdandet (med särskilda bestämmelser för korttidsuthyrning). Den moms som tidigare inte kunnat dras av på grund av att uthyrningen varit momsfri föreslås återbetalas till hyresvärden genom en engångsjämkning. Betänkandet skall nu ut på remiss. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari Det finns därmed anledning att se över sina hyresavtal för att se vilka konsekvenser förslaget kan komma att få och framförallt ha detta i åtanke vid en omförhandling. Huruvida övergångsreglerna kommer att leda till att uthyrningar görs momspliktiga direkt eller om först om fem år kan visa sig vara en öppen fråga. Beroende på riskfördelningen i det enskilda hyresavtalet kan lagförslaget föranleda komplicerade omförhandlingar. Det är uppenbart att parterna kan ha olika uppfattning om när det är lämpligast att börja belägga hyran med moms, och hyresavtalets utformning kan delvis avgöra vems intresse som kan få genomslag. elisabeth dahlman löfgren 8

6 Upphandling av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Stockholms läns landsting påbörjade i oktober 2008 upphandlingen av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS), det första sjukhusprojektet i Sverige som upphandlas i formen offentlig privat samverkan (OPS). NKS, som skall uppföras på samma område som nuvarande Karolinska Solna, planeras bli ett helt nytt universitetssjukhus med ett förändrat verksamhetsuppdrag innebärande större betoning på högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Upphandlingen omfattar projektering, byggnation och finansiering av NKS samt ett antal fastighetsförvaltnings- och verksamhetsanknutna tjänster. Själva projektet är i allt väsentlig strukturerat i enlighet med vad som är brukligt för OPS-projekt. Vinnande anbudsgivare förväntas etablera ett för projektet särskilt bolag, ett så kallat SPV, som skall ingå ett projektavtal med landstinget. SPV:t ansvarar för tecknande av avtal med bygg- och tjänsteentreprenörer samt upptagande av finansiering. Projektavtalet kommer att reglera SPV:ts och landstingets respektive ansvarsområden och fördelningen av risker dem emellan. Erfarenheter från liknande utländska projekt inom sjukhussektorn, bland annat engelska PFI-projekt, tjänar som inspiration för ansvars- och riskfördelningen, som kommer att utformas på ett sådant sätt att projektet går att finansiera med projektfinansiering. Avtalstiden förväntas bli minst 30 år. Upphandlingen förväntas avslutas under våren Planen är att NKS skall kunna ta emot sina första patienter 2015/2016. malin håkansson Ny tysk regering nya möjligheter för fastighetsbranchen Trender Den nya tyska regeringen har nu lagt fram sitt koalitionsavtal. Regeringen lyfter fram fastighetsbranschen som en av de viktigaste branscherna. Därför planeras ett flertal lagändringar som kommer underlätta för fastighetsägare i Tyskland; Uppsägningstiden för hyreslägenheter ska vara lika lång för hyresvärd och hyresgäst. För närvarande är hyresvärdens uppsägningstid mycket längre. Det ska bli enklare att renovera i syfte att spara energi och därefter höja hyran utan hyresgästens samtycke. Möjligheten att bilda tyska Real Estate Investment Trusts (REITs) infördes 2007, men har kritiserats eftersom det inte var tillåtet att investera i bostäder. Nu ska förvärv av bostäder läggas till. Under 2008 begränsades möjligheten att dra av räntebetalningar från inkomsten till EUR 1 miljon (s k Zinsschranke). Det har haft negativa konsekvenser för fastighetsbranschen som ju traditionellt har en hög belåningsgrad. Nu ska denna gräns höjas permanent till EUR 3 miljoner. Regeringen avser vidare att under 2010 utarbeta ett lagförslag för att förenkla förfarandet för planering av infrastruktur- och entreprenadprojekt. Vi ser fram emot dessa nya möjligheter. dr. maria wolleh Med ett team på 50 jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättsliga frågor har Mannheimer Swartling norra Europas största grupp av fastighetsjurister. Vårt dagliga arbete återspeglar därför i stora delar trenderna i fastighetsbranschen. Bland de större ärenden byråns fastighetsjurister arbetar med för närvarande kan nämnas upphandlingen av Nya Karolinska Sjukhuset (se separat artikel i detta nummer) samt i övrigt företräder vi ett antal kommuner och allmännyttiga bostadsföretag i allt från planförfaranden till utförsäljningar av fastigheter. Överhuvudtaget är intresset i branschen stort för bostadsfastigheter och det pågår såväl mindre som större transaktioner inom detta segment. Ett annat område med hög aktivitet är hotell. Ett antal hotellprojekt är pågående och det rör sig om såväl nyproduktion som om- och tillbyggnader av befintliga hotell, samtliga belägna i storstäder. Generellt kan sägas att de flesta projektfastigheter vi arbetar med är möjliga genom samarbeten mellan olika intressenter och det är inte ovanligt att den slutliga äganderätten skall hamna i ett joint venture bolag. Intressant att notera är att ingen av de projektfastigheter vi arbetar med innehåller kontor utan fokus ligger, som nämnts ovan, på hotell men även en del bostads- och handelsfastigheter är under uppförande. En tydlig trend är att transaktionsmarknaden åter startat och då inte endast avseende bostadsfastigheter. Det rör sig främst om mindre transaktioner och de allra flesta är inte orsakade av finansiella problem hos säljaren. Även om byrån är involverad i en del större omstruktureringar verkar s k fire sales inte ha kommit till Sverige. Däremot är möjligen ett konjunkturtecken att vi arbetar i en rad tvister rörande främst hyresgästanpassningar samt fel i fastighet. I Tyskland arbetar våra jurister mycket med fastighetsutvecklingsprojekt och även i Ryssland pågår en del projekt avseende produktionsanläggningar samt en rad hyresförhandlingar avseende handeloch kontorslokaler. Avslutningsvis kan nämnas att fastighetsgruppens jurister stöttar gruppen för företagsöverlåtelser i fastighetsrelaterade frågor. De senaste månaderna har antalet företagsöverlåtelser ökat markant vilket kan vara intressant med tanke på att företagsförvärv brukar ligga före i konjunkturcykeln jämfört med fastighetstransaktioner. tomas johansson 10

7 stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm göteborg östra hamngatan 16 box göteborg malmö södergatan 22 box malmö helsingborg södra storgatan 7 box helsingborg frankfurt bockenheimer landstrasse frankfurt am main, tyskland berlin mauerstrasse berlin, tyskland st. petersburg sweden house malaya konyushennaya st. petersburg, ryssland shanghai unit 7, 25th floor, platinum no. 233 taicang road, luwan district shanghai , kina hong kong suites , 33rd floor jardine house, 1 connaught place central, hongkong, kina brussels it tower avenue louise bryssel, belgien new york 101 park avenue new york ny 10178, usa moscow romanov dvor business centre romanov per moskva, ryssland Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Med ett team på 50 jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens transaktioner och andra fastighetsrättliga frågor har Mannheimer Swartling norra Europas största grupp av fastighetsjurister. Antalet specialiserade jurister ger oss en unik kombination av kunskap och erfarenhet. Byråns fastighetsgrupp har samlat experter från alla relevanta rättsområden och bedrivs utifrån ett tydligt branschfokus. För beställning av Fasta Affärer vänligen kontakta

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PRELIMINÄR BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2008-15 Datum: 2008-09-16 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende miljonstöd och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-007 Härnösand Datum: 2011-11-26 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende olaglig försäljning av mark

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Utredning och förslag på borgensavgifter till AB TrelleborgsHem

Utredning och förslag på borgensavgifter till AB TrelleborgsHem PM Kund: Projekt: Trelleborgs kommun Utredning och förslag på borgensavgifter till AB TrelleborgsHem Datum: 2014-04-29 BAKGRUND Ny lagstiftning har satt stort fokus på kommunernas borgensavgifter. Olika

Läs mer

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm 08-505 764 15, kwe@msa.se

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Prel. version Ärendenummer: FO 2009-01 Datum: 2009-01-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende försäljning av sjönära

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:63 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE Karlskrona kommun 371 83 Karlskrona MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1 och 2: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-006 Mellerud Datum: 2011-08-29 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: 2008-19 Datum: 2008-11-18 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende planerad försäljning av Astrid Lindgrens

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

Oro på fastighetsmarknaden

Oro på fastighetsmarknaden ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD OKTOBER 2007 Oro på fastighetsmarknaden Undvik ogiltiga förvärv av fastighetsbolag sid. 3 Torbjörn Molander ger sin

Läs mer

Fasta affärer. jesper prytz Ser framåt sidan 6. förvaltningsavtal. nya abk 09. Allt viktigare

Fasta affärer. jesper prytz Ser framåt sidan 6. förvaltningsavtal. nya abk 09. Allt viktigare stockholm st:petersburg norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm sweden house malaya konyushennaya 1/3 a 191 186 st:petersburg, ryssland göteborg shanghai östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader Cirkulärnr: 2007:8 Diarienr: 2007/0164 Handläggare: Olof Moberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-01-24 Mottagare: Ekonomi/Finans Fastighetschefer Stadsbyggnad/Planering/Bygglov Markförsörjning

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Fasta affärer. Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4. Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid.

Fasta affärer. Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4. Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid. ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad juni 2008 Fasta affärer Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4 Obestånd i pågående

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Bakgrund o syfte. Gagnefsbostäder AB (GBAB) har köpt fastigheten Monteliusgården

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

st. petersburg sweden house malaya konyushennaya 191186 st. petersburg, russia stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden

st. petersburg sweden house malaya konyushennaya 191186 st. petersburg, russia stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sweden malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sweden helsingborg södra storgatan

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap - IOP-avtal

Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap - IOP-avtal Tjänsteutlåtande Kommunjurist 2015-10-23 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr: Solveig.Juselius@upplandsvasby.se KS/2015:431 2.064.2 Kommunstyrelsen Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Friskvårdsföreningar

Friskvårdsföreningar Friskvårdsföreningar en analys ur skatte- och EU-rättslig synvinkel Sammanfattning Advokat Johan Carle Advokat Martin Nilsson www.mannheimerswartling.se 1. Bakgrund FRISK är en branschförening för privata

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2008-04 Datum: 2008-06-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende underprisförsäljning av Gasverkstomten,

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-001 Övertorneå Datum: 2012-03-06 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende olaglig försäljning av

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

Yttrande över motion 2012:2 om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet

Yttrande över motion 2012:2 om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-29 1 (5) Identitet TN 1203-0051 Handläggare: Sara Catoni 08-686 1937 Yttrande över motion 2012:2 om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

av EU-miljömärket. Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 Sammanfattning

av EU-miljömärket. Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6 EU-miljömärket Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:179 EUmiljömärket. Propositionen innehåller förslag till en ny lag

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer