Utredning och förslag på borgensavgifter till AB TrelleborgsHem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning och förslag på borgensavgifter till AB TrelleborgsHem"

Transkript

1 PM Kund: Projekt: Trelleborgs kommun Utredning och förslag på borgensavgifter till AB TrelleborgsHem Datum: BAKGRUND Ny lagstiftning har satt stort fokus på kommunernas borgensavgifter. Olika intressenters intresse i frågan har lett till, och kommer sannolikt att leda till, ytterligare granskningar och prövningar. Det är därför av största vikt att varje kommun har ett väl underbyggt beslutsunderlag för hur borgensavgifterna fastställs. AB TrelleborgsHem (T-Hem) lånar kapital med både kommunal borgen och pantbrev som säkerhet. UPPDRAG Målsättningen med AGL:s uppdrag är att Trelleborgs kommun (Trelleborg) och T-Hem efter genomfört projekt ska ha en egen dokumentation och ett arbetssätt som minimerar risken att kommunens borgensavgifter bryter mot EU-lagstiftningen, Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag eller Kommunallagen. EU:S STATSSTÖDSREGLER Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen för, ett kommunalt aktiebolag måste vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. EU:s statsstödsregler omfattar all verksamhet som bedrivs av kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk fördel av en åtgärd som en kommun vidtar sker utifrån principen om den marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på samma villkor. Bifogat PM En modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag ger ytterligare bakgrund till regelverket. Bedrivs konkurrensutsatt verksamhet i T-Hem? Verksamheten i T-Hem består av uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler inom Trelleborgs kommun. T-Hem är hyresledande i kommunen med en betydande andel av hyresrätterna. AGL:s bedömning är att T-hem:s verksamhet bedrivs i konkurrens och därmed omfattas utlåning och borgen till bolaget av stadsstödsreglerna. AGL TREASURY SUPPORT AB Drottninggatan 25, SE Stockholm Tel Fax

2 Vidtar Trelleborg någon åtgärd som riskerar att ge T-Hem en konkurrensfördel? När Trelleborg lämnar kommunal borgen erhåller T-Hem en ekonomisk fördel i form av att externa finansiärer kräver en lägre kreditmarginal med borgen än utan borgen vid utlåning till T-Hem. En privat investerare (t.ex. en bank) skulle kräva kompensation för att ställa ut en motsvarande garanti (bankgaranti). Värdet av den ekonomiska fördelen måste hanteras genom att kommunen tar ut en marknadsmässig borgensavgift för att inte en konkurrensfördel ska uppstå. Motsvarande konkurrensfördel uppstår om lånevillkoren mellan Trelleborg och T-Hem ej är marknadsmässiga. METOD & MODELL BEDÖMNING MARKNADSMÄSSIG BORGENSAVGIFT Utifrån den beskrivna modellen för bedömning av marknadsmässig borgensavgift i bifogat PM; En modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag, har AGL tillsammans med T-Hem sammanställt en reskontra utvisande samtliga utestående krediter per Varje enskild kredit, med kommunal borgen, har analyserats och en bedömd alternativmarginal för upplåning med pantbrev vid tidpunkten då krediten tecknades har uppskattats. Skillnaden mellan den bedömda alternativmarginalen och aktuell kreditmarginal med kommunal borgen utgör en bedömd marknadsmässig borgensavgift. Som grund för bedömning av alternativmarginalen har följande analyser genomförts: 1. Analys av bolagets nyckeltal och årsredovisning. 2. Analys av historiska offerter där både banker och Kommuninvests kreditmarginaler finns dokumenterade avseende både upplåning med och utan kommunal borgen. 3. Analys av prissättning på pantbrev avseende bostadsbolag samt statliga och kommunala fastighetsbolag. 4. Allmän jämförelse av transaktioner i obligationsmarknaden. T-HEMS FINANSIERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR T-Hem har en kapitalstruktur där den justerade soliditeten uppgår till 39 %, vilket innebär en för branschen relativt stark soliditet. Belåningsgraden, mätt som utestående krediter i relation till fastigheternas samlade marknadsvärde, uppgår till 52 % per , vilket är en låg belåningsgrad för fastighetsbolag. T-hem har de senaste 5 åren haft en stabil uthyrningsgrad på bostäder om cirka 99 %. Drygt 35 % av hyresintäkterna kommer från lokaluthyrning där kommunen är den dominerande hyresgästen. Sammanfattningsvis har T-Hem, ur ett kreditvärderingsperspektiv, en stabil verksamhet som bedrivs på en väl fungerande marknad med god efterfrågan och ett starkt ägarstöd. AGL:s bedömning är att T-hem skulle kunna belåna bostadsfastigheter upp till 70 % och lokalfastigheter till cirka % till rimliga marginalvillkor med pantbrev som säkerheter. 2 (7)

3 T-HEMS LÅNEPORTFÖLJ Den samlade låneportföljen, per , uppgår till 727,8 Mkr. Upplåning, säkerställd med kommunal borgen uppgår till 597,2 Mkr och upplåning, säkerställd med pantbrev, uppgår till 130,5 Mkr. Pantbrevsupplåningen har skett med säkerhet i 21 olika fastigheter där den totala belåningsgraden, i relation till fastigheternas samlade marknadsvärde, uppgår till endast 17 %. SEB är kreditgivare för samtliga tre pantbrevslån. T-hem har en finansieringsstrategi innebärande att krediter företrädesvis tecknas med en kort kapitalbindning på 1 år, vilket innebär att, per , förfaller 92 % av krediterna inom 1 år. En kredit om 58 Mkr löper fram t.o.m Samtliga krediter är upptagna de senaste 6 månaderna. Notera att den korta finansieringsstrategin innebär en relativt stor prisrisk då förändringar i prissättningen av pantbrevsupplåning kommer att påverka bolagets upplåningskostnader på nästan hela låneportföljen under REFERENSPRISER Generellt har kreditmarknaden förbättrats radikalt de senaste 6-9 månaderna. Detta gäller både för upplåning i kapitalmarknaden och i bankmarknaden. Konkurrensen har ökat markant till följd av ökad likviditet i marknaden och ökat intresse att låna ut kapital från både banker och andra investerare. Detta sammantaget, tillsammans med en vilja till att ta ökad risk från dessa aktörer, har pressat ned kreditmarginalerna. Referenspriser erhållna i offerter för T-Hem T-Hem har de senaste 6 månaderna genomfört fyra upphandlingar där priser erhållits för både lån med kommunal borgen och pantbrev. Erhållna offerter utgör ett mycket konkret underlag för att fastställa borgensavgiften på samtliga nu löpande lån med kommunal borgen. Offerterna visar att upplåning på 1 år med pantbrev kunnat ske till 0,70 % och motsvarande marginal för 2 år har uppgått till 0,75 0,80 %. Belåningsgraden kopplad till pantbrevsupplåning uppgår, som ovan sagt, enbart till 17 %. Detta är en för låg belåningsgrad för att transaktionerna ska kunna anses representativa för T-Hem:s totala upplåning (belåningsgrad på 52 %). AGL:s erfarenhet är dock att marginalvillkoren inte påverkas om belåningsgraden är 52 % eller 17 %, då redan 52 % kan anses som en låg belåningsgrad. Däremot bör T-Hem strukturera om pantbrevsportföljen så att en effektivare och mer marknadsmässig upplåning kan genomföras framgent. Referenspriser i bankmarknaden för andra bostadsbolag Referenstransaktioner på bankfinansiering med pantbrev från sista kvartalet 2013 visar att andra relativt starka kommunalt ägda bostadsbolag erhöll villkor på 1 år på nivåer om 0,40 0,65 % och på 2 år om 0,65 0,75 %. Belåningsgraden i dessa transaktioner uppskattas till att ha legat mellan %. 3 (7)

4 Referenspriser obligationsmarknaden Det finns fem kommunala fastighetsbolag som har valt att på egna meriter finansiera sig via obligationsmarknaden de senaste åren. Aktörerna är Uppsalahem, Stångåstaden, Framtiden, Lejonfastigheter och Förvaltaren. Obligationsmarknaden används främst för långfristig finansiering och de obligationsemissioner som skett under de senaste 6 månaderna är samtliga 3 år eller längre varför dessa transaktioner inte tillför något värde som referenspriser för T- Hem. RESULTAT 2014 Resultat av bedömning av borgensavgiften för respektive kredit samt värdet av att pantbrev ej tagits ut för den totala skuldvolymen framgår av bilaga 1. Denna bilaga bör sekretessbeläggas enligt Sekretesslagen 6 kap 3 1. Utgångspunkten för bedömningen har varit att de krediter som omsatts under kvartal 1, 2014 har åsatts den nu gällande borgensavgiften om 0,50 % fram till dess att krediten omsattes. Från och med omsättningstidpunkten har krediterna åsatts en marknadsmässig borgensavgift. Beräkningen visar att värdet på skillnaden mellan upplåning med kommunal borgen och upplåning med pantbrev bedöms för 2014 uppgå till Tkr. Utöver detta belopp bör T-Hem även erlägga en kompensation till kommunen för den ekonomiska fördel det innebär för bolaget att pantbrev ej tagits ut för hela skuldvolymen. Den ekonomiska fördelen beräknas uppgå till 0,234 Tkr baserat på den utestående lånevolymen. Den totala borgensavgiften bedöms därmed uppgå till Tkr. Detta belopp i relation till aktuell utestående lånevolym med kommunal borgen på 597,2 Mkr motsvarar en genomsnittlig borgensavgift om ca 0,42 %. Resultatet ovan ska ses som en indikation på en marknadsmässig borgensavgift baserad på det underlag som tillställts AGL. I bilaga 1 framgår beräkningen av borgensavgift för respektive kredit. Underliggande Excelmodell för beräkning av bilaga 1 har överlämnats till Trelleborg och T-Hem. Modellen kan användas framgent för att säkerställa att borgensavgifterna beräknas enligt föreslagen metod. Förslagsvis sker debitering av borgensavgiften i slutet av året då samtliga borgensavgifter är fastställda och hänsyn kunnat tas till ev. nyupplåning under året. Den i uppdraget använda metoden syftar till att i möjligaste mån säkerställa att borgen för T- Hem inte ska betraktas som ett stöd och därför inte ska behöva anmälas till EU kommissionen i förväg. Notera dock att det finns en risk att EU kommissionen gör en annan bedömning och kräver en annan modell och metod än den som använts i uppdraget. I det fall kommunen är osäker på om borgensavgiften är att betrakta som statsstöd eller ej är kommunen skyldig att lämna upplysningar till regeringen, eller till den myndighet som regeringen bestämmer. Detta gäller alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av EU kommissionen. 1 Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare försämras om uppgiften röjs. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. 4 (7)

5 FRAMÅTRIKTAD METOD Översänd Excelmodell bör användas löpande för att beräkna borgensavgiften. T-Hem bör även framåt genomföra upplåning med pantbrev i syfte att erhålla ett konkret och bra underlag för att fastställa borgensavgifterna för de krediter som löper med kommunal borgen. AGL rekommenderar att T-Hem strukturerar om sin pantbrevsportfölj på ett sådant sätt att pantbreven samlas i färre antal fastigheter, som i sin tur delas in i två eller tre pantbrevsporföljer med en belåningsgrad om procent. På detta sätt uppnås en bättre struktur och en mer marknadsmässig belåningsgrad. Det bör eftersträvas att fastigheterna i de olika portföljerna är representativa för T-Hem:s bestånd. I samband med restruktureringen av pantbrevsportföljen rekommenderas att samtliga pantbrev digitaliseras till datapantbrev. Vid refinansiering bör förfrågan ställas på villkor för pantbrev och kommunal borgen med olika löptider på finansieringen. Förslagsvis väljs en ett-årig finansiering med pantbrev så att upplåning med pantbrev kan ske minst två gånger årligen samtidigt som referenspriser erhålls på flera löptider. Om upplåning sker enbart med kommunal borgen, t.ex. vid nyfinansiering, kan senast erhållna offert, alternativt nästkommande offert, användas som referenspunkt för beräkning av borgensavgiften tillsammans med en mer generell avstämning med banker och andra aktörer i marknaden vid tidpunkten för upptagandet av lånet. MARGINALPÅSLAG KONCERNKONTOKREDIT Trelleborg handlade under våren 2012 upp finansiella tjänster omfattande bl.a. koncernkontostruktur och koncernkontokredit. Utfallet av upphandlingen ledde till att Trelleborg i juni 2012 tecknade ett treårigt avtal med Swedbank med avtalsstart per med en förlängningstid om 12 månader. Avtalet omfattar hela kommunkoncernen, inklusive T-Hem. T-Hem har inom ramen för Trelleborgs koncernkontostruktur erhållit ett underkonto med en därtill kopplad kredit om 20 Mkr. Koncernkontokrediten löper med 0 % i kontraktsränta och en dispositionsränta om 0,35 % på räntebasen VECU för utnyttjande om maximalt 5 Mkr. Dispositionsränta för utnyttjande om 5-20 Mkr uppgår till 1,20 %. Det är väldigt få kommunala bolag som handlar upp egna koncernkontokrediter, då bolagen precis som i Trelleborg, oftast inkluderas i de olika kommunernas koncernkontoupphandlingar. Det saknas därför ett relevant jämförelsematerial på liknande krediter till kommunägda bostadsbolag. Prissättningen på denna typ av krediter har också varierat rejält över tiden, vilket gör att i de fall vi har visst jämförelsematerial är underlagen tyvärr obsoleta. Ett alternativt förenklat sätt att se på koncernkontokrediten är att se den som en 3-årig traditionell bankkredit. I juni 2012 kunde ett bostadsbolag handla upp en treårig bankfinansiering till Stibor + 95 bp med pantbrev som säkerhet. Vår bedömning är därför, baserat på rådande kreditmarknad i juni 2012, att 0,60 % i marginalpåslag för T-Hem vid utnyttjande av krediten för belopp upp till 5 Mkr kan anses 5 (7)

6 marknadsmässigt. Då kreditmarginalen är så pass hög som 1,20 % för utnyttjande över 5 Mkr bör påslaget vara 0,00 % i för belopp mellan 5 och 20 Mkr. Det marknadsmässiga påslaget tas lämpligen ut genom att räntevillkoren på T-Hem:s underkonto i koncernstrukturen justeras enligt ovan. Joakim Nirup AGL Transaction Services AB 6 (7)

7 Bilaga 1 - Sekretessbelagd AB Trelleborgshem Långivare Säkerhet Lånenr Lånebelopp Räntebas Senaste villkorsändringsdatum Nästa villkorsändringsdatum Ursprungligt Utbet. datum Löptid Marginal lån KB Bedömd marginal PB Borgensavgift % Borgensavgift år KB X X X X X X 0,50% , KB X X X X X X 0,50% , KB X X X X X X 0,50% , PB X X X X KB X X X X X X 0,50% , PB Stibor 3M , PB Stibor 3M , KB Stibor 3M ,0 0,28% , KB Stibor 3M ,0 0,28% , KB Stibor 1W ,0 0,44% , KB Stibor 3M ,0 0,28% , PB Stibor 3M , KB Stibor 3M ,0 0,28% , PB X , Summa utest.lån Totalt Per Summa utest. Lån PB Summa utest.lån KB Genomsnittlig bedömd skillnad KB & PB 0,38% Obelånade PB Kompensation pantbrev 0,04% Ej uttagna PB (Aktiveras, skrivs av på 50 år) Summa Borgensavgift 0,42% Period Årsfaktor 2014 Prognos K/I 2014 Kommentar Av sekretesskäl har information om långivare, respektive låns kreditmarginaler samt kommentarer dolts.

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 23 augusti 2010. Grundprospektet är offentliggjort på Framtidens hemsida den 23 augusti 2010 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

RiR 2006:21. Finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag

RiR 2006:21. Finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag RiR 2006:21 Finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag ISBN 91 7086 088 2 RiR 2006:21 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-07-06 Dnr 33-2005-0475

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting ABCD Stockholms läns landsting Fastighetskapitalet inom SLL Uppdatering av studier beträffande möjligheten att omallokera ägandet av landstingets sjukhusfastigheter Advisory KPMG Bohlins AB 2007-10-31

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I xxx INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT 1 viktig information till investerare VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Läs mer