Friskvårdsföreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskvårdsföreningar"

Transkript

1 Friskvårdsföreningar en analys ur skatte- och EU-rättslig synvinkel Sammanfattning Advokat Johan Carle Advokat Martin Nilsson

2 1. Bakgrund FRISK är en branschförening för privata företag som bedriver verksamhet avseende friskvård, gym och rehab i egna lokaler. FRISK verkar bl.a. för att sådan verksamhet, nedan gemensamt betecknad som friskvård, skall bedrivas på lika villkor och att osund konkurrens inom branschen skall tas bort. FRISKs uppfattning är att föreningar som helt eller delvis bedriver friskvård (nedan betecknade friskvårdsföreningar ) ofta på ett konkurrenssnedvridande sätt gynnas i förhållande till privata företag. Vissa friskvårdsföreningar åtnjuter t.ex. skattelättnader och, såsom FRISK uppfattar det, andra fördelaktiga villkor, t.ex. låg hyra för lokal, i sina relationer med stat och kommun. FRISK och Svenskt Näringsliv har givit Mannheimer Swartling Advokatbyrå i uppdrag att, ur rättslig synvinkel, bedöma dels i vilken utsträckning friskvårdsföreningarna omfattas av de gynnsamma skatteregler som gäller för ideella allmännyttiga föreningar, dels i vilken utsträckning allehanda förmåner som friskvårdsföreningarna anses erhålla av stat och kommun är förenliga med bl.a. EUs statsstöds- och konkurrensregler samt regler om fri rörlighet. 2. Executive summary En friskvårdsförening skall endast åtnjuta skattelättnad om den är ideell och allmännyttig. Det kan ifrågasättas om vissa friskvårdföreningar uppfyller kraven för att utgöra allmännyttiga ideella föreningar. De kan snarare vara att anses som s.k. konsumentkooperativ (d.v.s. ekonomisk förening). Skattereglernas syfte är inte att främja verksamhet som bedrivs av den typen av friskvårdsföreningar. En friskvårdsförening, som förlorar sin status som allmännyttig ideell förening och istället anses utgöra en oregistrerad ekonomisk förening (konsumentkooperativ), är inte berättigad till förmånlig skattebehandling. Medlemmarna i sådan förening riskerar dessutom att bli personligt ansvariga för föreningens skulder och förpliktelser. Även om en friskvårdsförening är att anse som allmännyttig och ideell, kan det vara så att vissa intäkter en sådan förening får från extern verksamhet, t.ex. kurser för företag, inte omfattas av skattelättnader. Att stat och kommun tillhandahåller lokaler till underpris till friskvårdsföreningar utgör, under vissa förutsättningar, otillåtet statsstöd. Det kan vidare inte uteslutas att skattelättnader i sig till friskvårdföreningar kan stå i strid med (i) EUs regler om förbud mot statsstöd, (ii) reglerna om fri förlighet samt (iii) etableringsfriheten inom EU. En friskvårdsförening med stark ställning på marknaden kan göra sig skyldig till missbruk av dominerande ställning om den tillämpar alltför låga priser.

3 2(8) 3. Vad krävs för att en friskvårdsförening skall åtnjuta skattefördelar? 3.1 Inledning Inom skatterätten är huvudregeln att föreningar beskattas på samma sätt som andra juridiska personer, t.ex. aktiebolag. Om en förening är ideell och allmännyttig gäller dock i vissa fall särskilda skatteregler (s.k. inskränkt skattskyldighet). I följande avsnitt behandlas vad som krävs för att en förening skall vara ideell (avsnitt 3.2 nedan) och allmännyttig (avsnitt 3.3 nedan). 3.2 Vad är en ideell förening? Friskvårdsföreningar, t.ex. Friskis & Svettis, anges ofta vara ideella föreningar och således inte ekonomiska föreningar. Det är viktigt att klargöra om friskvårdsföreningar är ideella eller inte, eftersom endast ideella föreningar, till skillnad från ekonomiska föreningar, kan vara inskränkt skattskyldiga. Dessutom har endast registrerade ekonomiska föreningar rättskapacitet, vilket bl.a. innebär att medlemmarna i en förening, som visar sig vara ekonomisk snarare än ideell, blir personligen ansvariga för föreningens alla skulder och förpliktelser. Enligt rättspraxis är en ideell förening en öppen personsammanslutning (föreningskravet) som inte syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller som inte driver näringsverksamhet (det ideella kravet). 3.3 Vad är en allmännyttig ideell förening? Följande fyra villkor måste vara uppfyllda för att en ideell förening skall anses allmännyttig: Ändamålskravet Föreningen skall ha till huvudsakligt syfte att, utan begränsning till medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen, främja vissa allmännyttiga ändamål, såsom religiösa, politiska, idrottsliga eller kulturella ändamål. Verksamhetskravet Föreningen skall bedriva en verksamhet som uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodoser sådana ändamål. Fullföljdskravet Föreningen skall bedriva en verksamhet som skäligen svarar mot avkastningen på föreningens tillgångar. Öppenhetskravet Föreningen får inte utan särskilda skäl vägra någon inträde som medlem.

4 Om föreningen inte syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen kan föreningen således bedriva näringsverksamhet och ändå behålla sin status som allmännyttig ideell förening. Det finns inte heller finns något uttalat hinder mot att näringsverksamheten bedrivs i konkurrens med privata företag, så länge som föreningens inkomster till huvudsaklig del kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete. 3(8) 4. Vad innebär inskränkt skattskyldighet för allmännyttiga ideella föreningar? En förening som är ideell och allmännyttig har följande skattefördelar: Kapitalinkomster såsom räntor, kapitalvinster och utdelningar är befriade från inkomstskatt. Inkomst av näringsverksamhet (rörelseinkomst) är befriad från inkomstskatt främst när den härrör från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete. Inkomst av näringsverksamhet som är skattebefriad enligt ovan är också befriad från mervärdesskatt. Allmännyttiga ideella föreningar som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet betalar inte arbetsgivaravgifter på löner till idrottsutövare, tränare, lagledare samt domare och övriga tävlingsfunktionärer om ersättningen ifråga under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp ( kr). 5. Är friskvårdsföreningar inskränkt skattskyldiga enligt dagens regler? 5.1 Är friskvårdsföreningar allmännyttiga ideella föreningar? Om syftet med en friskvårdsförening är att få människor att motionera är syftet med föreningen ideellt (givetvis förutsatt att den faktiskt bedrivna verksamheten överensstämmer med syftet). Om syftet istället är att medlemmarna skall motionera billigt kan verksamheten sägas vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att minska deras utgifter. Det gäller särskilt om föreningen bedriver omfattande extern näringsverksamhet, såsom kurser för företag. Om föreningen både syftar till att bedriva ideell verksamhet och verksamhet för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (s.k. dubbla syften), kan skattefriheten bero på vilket syfte som anses vara föreningens huvudsakliga syfte.

5 Ett exempel på denna bedömning är ett rättsfall från 1987 avseende Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 1 Regeringsrätten fann att förbundet genom att företräda aktiespararna gentemot bl.a. företag och myndigheter samt också genom att ge information och service verkade för att främja sina aktiesparande medlemmars ekonomiska intressen. Samtidigt ansåg Regeringsrätten att det fanns en stark grund för bedömningen att förbundets verksamhet var ägnad att generellt öka intresset för aktiesparandet och förbättra förutsättningarna för detta (dvs. ett ideellt och allmännyttigt ändamål). Vid en samlad bedömning fann Regeringsrätten emellertid att det förstnämnda ändamålet, att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, utgjorde förbundets huvudsakliga syfte. Förbundet omfattades därför inte av den inskränkta skattskyldigheten. Rent allmänt kan sägas att en allmännyttig ideell förening kännetecknas av att medlemmarna på ideell basis samverkar för ett visst syfte. Det finns dock inget krav på att en medlem skall vara aktiv han kan vara en passiv stödmedlem. Om det kan konstateras att medlemmarna samverkar ideellt, kan ekonomiska förmåner ges till medlemmarna utan att föreningen förlorar sin skattegynnade status, förutsatt att förmånerna anses utgöra ett direkt led i det ideella arbetet och därför är ett direkt fullföljande av föreningens ändamål. Antag en friskvårdsförening vars verksamhet bedrivs av avlönad personal. Inslaget av att sprida friskvårdsbudskapet är begränsat och medlemmarna har i princip inget annat syfte med sitt medlemskap än att träna och göra det till en så låg kostnad som möjligt. Än mindre deltar medlemmarna i verksamheten med oavlönat arbete. Några passiva stödmedlemmar finns inte eftersom ett medlemskap i princip är meningslöst om man inte själv tränar (det finns ju inget friskvårdsbudskap att passivt stödja). Det kan i denna situation ifrågasättas om föreningen är en allmännyttig ideell förening. Istället bör föreningen kunna uppfattas som ett slags konsumentkooperativ, d.v.s. som en ekonomisk förening. Om föreningen skulle förlora sin status som allmännyttig ideell förening, blir följden att dess inskränkta skattefrihet går förlorad. Medlemmarna i en förening, som visar sig vara en oregistrerad ekonomisk förening snarare än ideell förening, riskerar dessutom att bli personligen ansvariga för föreningens alla skulder och förpliktelser. 4(8) 5.2 I vad mån omfattas friskvårdsföreningarnas intäkter av den inskränkta skattskyldigheten? Det kan ifrågasättas om intäkter som en allmännyttig ideell friskvårdsförening uppbär från extern näringsverksamhet, såsom kurser för företag, omfattas av den inskränkta skattskyldigheten. Som exempel kan nämnas att Regeringsrätten i ett rättsfall från 2000 har funnit att intäkter från en kommersiellt bedriven utbildningsverksamhet var skattepliktiga för en allmännyttig ideell förening, trots att utbildningsverksamheten hade ett klart samband med övrig (skattebefriad) verksamhet. 2 Regeringsrätten beaktade att verksamheten hade betydande 1 RÅ 1987 not RÅ 2000 ref. 14.

6 omsättning och bedrevs under affärsmässiga villkor på en konkurrensutsatt marknad och fann att kravet om naturlig anknytning inte var uppfyllt. 5(8) 6. Bör friskvårdsföreningar kunna omfattas av inskränkt skattskyldighet? Som nämnts ovan kan det ifrågasättas om vissa friskvårdsföreningar, som t.ex. Friskis & Svettis, verkligen uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet. Det kan t.o.m. göras gällande att sådana föreningar utgör oregistrerade ekonomiska föreningar som därmed saknar rättskapacitet. Men även om sådana föreningar idag skulle omfattas av den inskränkta skattskyldigheten, ifrågasätter vi om det verkligen överensstämmer med de skäl som lagstiftaren åberopade när skattelättnaderna infördes. För det första angavs att ideella föreningar kännetecknas av att enskilda personer samverkar för att främja sådana ändamål som i regel utan vidare brukar anses som allmännyttiga. 3 För det andra angavs att syftet med skattelättnaderna var att gynna en samarbetsform för verksamhet som byggde på medlemmarnas aktiva och ideella insatser. Tanken var således att ideell verksamhet inte skulle bedrivas på sådana villkor att den framstod som kommersiell. 4 Friskvårdsföreningarnas verksamhet bygger normalt inte på medlemmarnas aktiva och ideella insatser. Medlemmarna kan inte sägas samverka utan besöker anläggningarna endast för att träna. Friskvårdsföreningarna drivs, som vi uppfattar det, normalt på kommersiella villkor, med avlönad personal och i direkt konkurrens med privata friskvårdsföretag. Det kan därför ifrågasättas om friskvårdsföreningar är en samverkansform som förtjänar att kunna omfattas av den inskränkta skattskyldigheten, som när den infördes syftade till att gynna helt andra typer av föreningar. 7. EUs regler om statsstöd 7.1 Kriterierna för att en förmån skall kunna utgöra statsstöd För att en statlig åtgärd skall kvalificeras som otillåtet statsstöd enligt Artikel 87 i EGfördraget, måste följande kriterier samtidigt vara uppfyllda. 1. Stödet ges genom offentliga resurser. Det spelar emellertid ingen roll om stödet ges av staten, kommuner eller om det ges direkt eller indirekt, t.ex. via ett kommunalt bolag. 2. Stödet ger mottagaren en ekonomisk fördel. Alla former av ekonomiska fördelar kan utgöra stöd, inte bara bidrag och räntefria lån. Även skatteförmåner som riktar sig t.ex. till en typ av företag kan utgöra statsstöd om det inte finns objektivt godtagbara skäl för att den typen av företag behandlas mer förmånligt i skattehänseende. Att staten eller en kommun tillhandahåller exempelvis lokaler för en ideell förenings bruk på 3 Prop. 1976/77:135 s SOU 1995:63 s. 93 och 95.

7 fördelaktiga villkor kan också utgöra statsstöd. Det gäller dock att visa att stödet ges selektivt, antingen till vissa företag (t.ex. endast ideella föreningar och inte andra jämförbara företagsformer) eller till produktion av en viss vara. 3. Stödet snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan EUs medlemsstater. 6(8) 7.2 Stöd till friskvårdsföreningar Hyra av lokal till underpris Om en ideell förening får hyra en lokal eller mark av en kommun till en hyra understigande marknadshyra, är det en åtgärd som kan utgöra ett olagligt statsstöd enligt nedan. 1. Hyra av lokal till underpris av stat eller kommun är ett stöd av det offentliga och följaktligen är det första kriteriet för att statsstöd skall vara för handen är uppfyllt. 2. Det är klart att hyra till underpris utgör en förmån, varför det andra kriteriet är uppfyllt. 3. Hyra till underpris får anses snedvrida konkurrensen och kunna påverka handeln inom EU (mot bakgrund av de låga krav som gäller för att handeln skall anses påverkad), varför även det tredje kriteriet får anses uppfyllt. Det kan noteras att allt det stöd som ges av stat eller kommuner skall läggas ihop vid bedömningen av om handeln skall anses påverkad eller inte. Det står alltså, under nyss angivna förutsättningar, i strid med EUs regler om förbud mot statsstöd att stat eller kommun tillhandahåller lokaler till friskvårdföreningar till underpris Skatteförmån till allmännyttig ideell förening Som angivits ovan, åtnjuter allmännyttiga ideella föreningar skatteförmåner i förhållande till andra som inte bedriver sin verksamhet i denna form, vilket kan utgöra statsstöd enligt nedan. 1. Skattelättnad till ideella föreningar utgör ett stöd av staten och följaktligen är det första kriteriet för att statsstöd skall vara för handen är uppfyllt. 2. Det är klart att skattelättnaden till ideella föreningar utgör en förmån i förhållande till vad som gäller för andra företag. Frågan är dock om skattelättnaden kan anses uppfylla kravet på att vara selektivt. Det kan å ena sidan sägas att stödet inte är selektivt i det att alla allmännyttiga ideella föreningar erhåller skattelättnaden, men å andra sidan kan sägas att stödet är selektivt i det att viss verksamhetsform gynnas i förhållande till annan. Normalt sett kan en medlemsstat tillämpa olika skattevillkor för olika verksamhetsformer, t.ex. aktiebolag eller ideella föreningar. Det kan emellertid ifrågasättas om det är korrekt att låta den slags verksamhet kategoriseras som allmännyttig ideell verksamhet och gynna den skattemässigt. Det motverkar naturligtvis integrationen

8 inom EU, eftersom utländska friskvårdsföretag som önskar etablera sig i Sverige sannolikt inte är intresserade av att etablera sig i form av allmännyttig ideell förening. 3. Skattelättnaden får anses snedvrida konkurrensen mellan olika tillhandahållare av friskvård och kan påverka handeln inom EU (mot bakgrund av de låga krav som gäller för att handeln skall anses påverkad), varför det tredje kriteriet får anses uppfyllt. Det kan alltså inte uteslutas att skattelättnaden till friskvårdsföreningar som bedriver affärsmässig verksamhet står i strid med EUs förbud mot statsstöd. 7(8) 8. Reglerna om fri rörlighet Den direkta beskattningen av olika verksamhetsformer tillhör medlemsstaternas exklusiva behörighet. EG-rätten ställer dock som krav att medlemsstaterna utövar denna behörighet på ett sätt som inte strider mot (i synnerhet) reglerna om fri rörlighet, och att de även avhåller sig från all öppen eller dold diskriminering på grund av nationalitet. Skattereglerna för ideella föreningar är inte självklart diskriminerande i det att även utländska föreningar som uppfyller kriterierna ovan (avsnitt 3.3) kan åtnjuta samma skattelättnader. Det kan dock inte uteslutas att beskattningen av ideella föreningar skulle kunna strida mot etableringsfriheten enligt Artikel 43 i EG-fördraget eller rätten till fri rörlighet för tjänster enligt Artikel 49, eftersom det i praktiken är mindre sannolikt att ett friskvårdsföretag från en annan medlemsstat skulle välja att etablera sig i Sverige som ideell förening. Detta skulle kunna innebära att utländska friskvårdsföretag de facto avskräcks från att inträda den svenska marknaden på grund av konkurrensen från ideella friskvårdsföreningar som åtnjuter skattelättnader. 9. Missbruk av dominerande ställning En ideell förening som är att betrakta som ett dominerande företag enligt konkurrensrätten får inte missbruka denna ställning. En ideell förening kan inta en dominerande ställning i Sverige som helhet, regionalt eller lokalt. Med dominans avses, enkelt uttryckt, att en ideell förening har en marknadsandel överstigande 40 % på någon av nyss angivna marknader.

9 Om en förening intar en dominerande ställning får föreningen inte tillämpa priser som ligger under vad föreningen normalt skulle behöva för kostnadstäckning. Underprissättning anses skada konkurrensen genom att slå ut finansiellt svagare konkurrenter. 8(8) Stockholm den 15 februari 2005 MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ Johan Carle Martin Nilsson

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 8

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 8 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 8 Målnummer: 5108-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-04-14 Rubrik: Lagrum: En ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedriver förskole- och fritidshemsverksamhet

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 Målnummer: 3498-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-11-10 Rubrik: Lagrum: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Ideell och allmännyttig förening

Ideell och allmännyttig förening Ideell och allmännyttig förening Ekonomisk förening AB Näringsverksamhet Risker Skattskyldig Medlems nytta Ideell och allmännyttig Båtklubb Styrelse ansvar Investeringar Lön Marina Moms Arvoden Medlemsavgifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Isenkluster AB, 559013-5041 Ombud: AA och BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 14 Målnummer: 3111-99 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-04-18 Rubrik: Lagrum: En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del av verksamhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-27. Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-27. Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-27 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning

Läs mer

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15

öreningar Ekonomiska föreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 F öreningar av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 I dagligt tal beskriver vi ofta föreningar som en enhetlig grupp men juridiskt så skiljer man mellan ekonomiska och ideella föreningar. Hur dessa föreningar

Läs mer

HFD 2013 ref 56. Lagrum: 7 kap. 7 andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 56. Lagrum: 7 kap. 7 andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 56 En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de former i vilka verksamheten bedrivs ansetts skattefri såsom hävdvunnen finansieringskälla. Förhandsbesked angående

Läs mer

12 Sammanfattning av skatteregler för stiftelser

12 Sammanfattning av skatteregler för stiftelser 109 12 Sammanfattning av skatteregler för stiftelser 12.1 Skattskyldighet Stiftelser är enligt huvudregeln skattskyldiga för all inkomst och förmögenhet ( IL, SFL). Vissa stiftelser är inskränkt skattskyldiga.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

En utredning av Juridiska föreningen i Uppsalas skattskyldighet. David Wedar 2015-01-05 070 34 83 130

En utredning av Juridiska föreningen i Uppsalas skattskyldighet. David Wedar 2015-01-05 070 34 83 130 En utredning av Juridiska föreningen i Uppsalas skattskyldighet David Wedar 2015-01-05 070 34 83 130 1. Inledning 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Disposition 4 1.5 Metod 4 2. Juridiska

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 september 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Ullareds IK, 849000-5843 c/o AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut

Läs mer

Deklarationsmall. för Ideella föreningar

Deklarationsmall. för Ideella föreningar Deklarationsmall för Ideella föreningar Denna mall kan du använda förutsatt att din förening INTE: har personal äger fastighet tjänar pengar på verksamhet eller varor som inte har med föreningens aktiviteter

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1993 ref. 43 Målnummer: 4811-1992 Avdelning: Avgörandedatum: 1993-03-11 Rubrik: Lagrum: Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxeringsvärdet,

Läs mer

3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 50

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 50 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 50 Målnummer: 1385-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-09-27 Rubrik: Lagrum: En idrottsförenings medverkan till att anordna en rockmusikkonsert har hänförts

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

4. Lagförslag i lagrådsremissen

4. Lagförslag i lagrådsremissen 4. Lagförslag i lagrådsremissen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom förskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU2 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 10

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 10 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 10 Målnummer: 5083-95 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 1998-03-02 Rubrik: En förening har till syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildning genom att anordna

Läs mer

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström EU-rätt II F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström Syfte och metod Vad är syftet med terminskursen? Lärandemål? Metoden svarar på frågan: hur uppnå lärandemålen? Översikt och förståelse

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0943/2006 ingiven av Hans-Heinrich Firnges (tysk medborgare), och undertecknad av

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

När en tjänst som definieras i undantagsbestämmelsen i 3 kap. 11 a första stycket omsätts av någon annan, t.ex. en kommersiell aktör, och undantaget

När en tjänst som definieras i undantagsbestämmelsen i 3 kap. 11 a första stycket omsätts av någon annan, t.ex. en kommersiell aktör, och undantaget HFD 2013 ref 65 Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 7 kap. 1

Läs mer

Ideella föreningar. Konkurrens på lika villkor? Författare: Jarl Elfving Handledare: Lena Hiort af Ornäs

Ideella föreningar. Konkurrens på lika villkor? Författare: Jarl Elfving Handledare: Lena Hiort af Ornäs UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt Ideella föreningar Konkurrens på lika villkor? Författare: Jarl Elfving Handledare: Lena Hiort af Ornäs Sammanfattning

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening Ombud: AA SET Konsulter KB Järnvägsgatan

Läs mer

Kommunen som konkurrent

Kommunen som konkurrent Kommunen som konkurrent Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar TOBIAS INDÉN IUSTUS FÖRLAG Innehållsförteckning Förord 5 Förkortningar 13 DEL I: INTRODUKTION 15 1 Inledning

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund. Docenten i skatterätt Roger Persson Österman

Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund. Docenten i skatterätt Roger Persson Österman PM TILL: FRÅN: Hjelmco AB Advokat docenten i EG-rätt Ola Wiklund DATUM: 2008-02-05 Docenten i skatterätt Roger Persson Österman ANGÅENDE: Skatt på flygbensin 1 INLEDNING Sverige har för avsikt att införa

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Inkomstbeskattning av ideella föreningar

Inkomstbeskattning av ideella föreningar HT 2006 Ekonomihögskolan Institutionen för handelsrätt HAR 162 Kandidatuppsats i skatterätt Inkomstbeskattning av ideella föreningar - fördjupning angående hävdvunnen finansieringskälla Handledare: Lars-Gunnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2010) "Ny dom av EU-domstolen: återigen dags att ändra SINK och A-SINK?"

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29 Målnummer: 6832-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-04-05 Rubrik: En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning

Skattefrihet för ideell second hand-försäljning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattefrihet för ideell second hand-försäljning Maj 2015 1 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att skattefriheten för allmännyttiga ideella föreningars

Läs mer

Statligt stöd. Bakgrund och uppdrag. Sammanfattning

Statligt stöd. Bakgrund och uppdrag. Sammanfattning [ NY] 1(5) Statligt stöd Bakgrund och uppdrag Sverigeförhandlingen har i uppdrag att titta på förutsättningar för att bygga nya stambanor som möjliggör höghastighetstågtrafik (härefter höghastighetsbanorna).

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag Dir. 2014:42 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning Det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PRELIMINÄR BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2008-15 Datum: 2008-09-16 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende miljonstöd och

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Tjänsteskrivelse 2016-08 - 24 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Kommunstyrelsen Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 45 Målnummer: 3391-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-08-28 Rubrik: Ändamålskravet i 7 kap. 8 inkomstskattelagen kan uppfyllas genom

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Hägersten 2010-03-30 Finsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Sammanfattning Svenskt Friluftslivs uppfattning är att utredningens

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

Skattebefriade subjekts möjligheter att åberopa dubbelbeskattningsavtal

Skattebefriade subjekts möjligheter att åberopa dubbelbeskattningsavtal S K A T T E N Y T T 2 0 0 7 411 David Kleist Skattebefriade subjekts möjligheter att åberopa dubbelbeskattningsavtal 1 Inledning Som förutsättning för att en person ska medges förmåner enligt ett dubbelbeskattningsavtal

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

SiS arbetsgrupper. Medlemsmöte 25 november 2010

SiS arbetsgrupper. Medlemsmöte 25 november 2010 SiS arbetsgrupper Medlemsmöte 25 november 2010 Civilrätt 2 Stiftelselagen - nyheter per den 1 januari 2010 Registrering för alla stiftelser Mjuk övergång för äldre stiftelser som inte var registreringsskyldiga

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

15 Underprisöverlåtelser

15 Underprisöverlåtelser 15 Underprisöverlåtelser Underprisöverlåtelser 1649 prop. 1998/99:15 s. 117-163, 270-275 och 295 1998/99: SkU5 s. 8-10 prop. 1998/99:113 s. 22-25, 1998/99:SkU23 s. 3 prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 301-306,

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Aktuellt om EU-domstolens praxis direkt beskattning

Aktuellt om EU-domstolens praxis direkt beskattning k at i a ce j i e & maria hilling Aktuellt om EU-domstolens praxis direkt beskattning I detta avsnitt presenteras och kommenteras ny praxis från EU-domstolen på om - rådet för den direkta beskattningen.

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-012 Datum: 2007-06-07 Utredning avseende ett kommunalt bolags ombyggnad av lokaler

Läs mer