Fasta affärer. Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4. Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fasta affärer. Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4. Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid."

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad juni 2008 Fasta affärer Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarhenhet sid. 4 Obestånd i pågående fastighetstransaktion sid. 7 A Wind of Change moderniserad administration vid fastighetsförvärv sid.8

2 Betydelsen av förtroendekapital Förtroendekapital syns på många sätt. Ett aktuellt exempel är Chambers rankning av fastighetsadvo kater. Ni har för tredje året i rad lämnat omdöm en om Fastighetsgruppen på Mannheimer Swartling som givit oss en topplacering. Tack för Ert fortsatta förtroende! Vi har som mål för det kommande året att fortsätta leva upp till följande omdömen om Mannheimer Swartling från årets rankning: It regularly handles the country s largest [real estate] transactions and continues to secure top mandates from a wide variety of investors. This outstanding team is called on to advise on a broad range of property-related matters, including major real estate financing, property planning and development and complex construction projects. Förtroendekapital är grundläggande i affärer. Förtroende mellan klient och advokat är helt nödvändigt, men lika viktigt är att förtroende präglar övriga relationer som finns vid transaktioner och projekt. Om det saknas förtroende för motparten eller andra medverkande parter blir affären en plågsam resa med osäkert resultat. Avsaknad av förtroende lyser alltid igenom och kan få besvärliga konsekvenser. När aktörerna i en transaktion agerar förtroendegivande och ansvarstagande, har affären goda förutsättningar att bli lyckad. Det är vårt övergrip ande mål att medverka på detta sätt i genomförandet av fastighetstransaktioner. Ert höga betyg ger oss en stabil grund att verka från. Advokat Jesper Prytz Saneringsbidrag Ja, tack! ansvarig utgivare Advokat Jesper Prytz redaktion Jur.kand. Girion Blomdahl, Jur.kand. Lars Gahnström, Jur.kand. Nina Allard, Jur.kand. Anders Ingvarsson, kontaktpersoner Advokat Klas Wennström, Stockholm, , Advokat Jesper Prytz, Göteborg, , Advokat Johan Granehult, Malmö, , foto Fotograferna Rosengren Joachim Lundgren Roger Tillberg Mats Högberg Nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. Fortsatta möjlig heter i Ryssland Trots en global finansoro fortsätter utländska invest erare att visa stort intresse för den ryska fastig hetsmarknaden. Inflödet av utländskt kapital är rekordstort och även om investerarna har upptäckt att man kan göra bra affärer även utanför de riktigt stora städerna, är bygg takten fortsatt hög i Moskva. Det har dock blivit svårare att hitta bra tomter och vissa mer riskfyllda projekt har börjat få problem att hitta extern finansiering p.g.a. den internationella finansoron. Trots detta byggs det fortfarande så det knakar i Moskva. Främst är det hotell- handelsoch kontors komplex som är under upp förande och på senare tid har en rad kontorskomplex utanför stads kärnan etablerats. Denna trend kommer sanno likt att förstärkas då det är en målsättning från stadsadministrationen att inte bygga fler kontor i city. Ett tydligt exempel med svensk anknytning är IKEA:s Khimki Business Park som ligger på vägen mot Sheremetovoflygplatsen. Ett annat speciellt kontorskomplex som allt tydligare visar sig i stadsbilden är Moscow City, fyra kilometer från Kreml. Målsättningen är att Moscow City skall bli ett nytt finanscenter i världsklass och 15 skyskrapor är under uppförande varav den högsta, Russia Tower, skall bli högst i Europa med sina 600 m. Utöver kontor komm er såväl hotell som bostäder att uppföras i Moscow City. Många tror att färdigställandet av Moscow City kommer leda till att hyresökningarna för kontor planar ut men dit är, det såvitt vi kan bedöma, ännu många år. Thomas Johansson, Ansvarig för fastighetsgruppen Ryssland Syftet med miljöbalkens reglering av föroreningar är att förorenaren skall betala avhjälpandet av föroreningsskador. Men i praktiken har det tyvärr visat sig svårt att uppnå detta, t.ex. för att man helt enkelt inte känner till vem som är förorenare. Föroreningen kan dessutom ha skett för länge sedan och inte sällan saknas tillförlitlig historik om de verksamhetsutövare som har varit aktiva på en fastighet. Även om det är en stor, förorenande verksamhet som har varit aktiv under lång tid på en fastighet, kan det vara omöjligt att utkräva ansvar. Förorenaren kanske har försatts i konkurs eller så har verksamheten avvecklats och företaget upphört. Detta är typfall på situationer då principen om att förorenaren skall betala, inte fungerar. Förordningen om statsbidrag till åtgärder för av hjälp ande av föroreningsskador är kanske inte så allmänt känd. Men den är viktig. Förordningen ger nämligen möjlighet till bidrag från staten för att kunna avhjälpa föroreningsskador, så kallat saneringsbidrag. Med föroreningsskada avses en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ansökan om bidrag görs hos Naturvårdsverket av Länsstyrelsen. När Naturvårdsverket tar ställning till om bidrag skall beviljas eller inte, tar man bl.a. hänsyn till föroreningens farlighet, spridningsriskerna, omgivningens känslighet och skyddsvärde samt den samlade risken som föroreningsskadan innebär för människors hälsa eller miljön. Möjlighet till saneringsbidrag finns när ansvar inte kan utkrävas av förorenaren. En annan förutsättning för bidrag är att det finns tillräckligt med pengar avsatt för att finansiera avhjälpandet. Men den kanske viktigaste förutsättningen för att få bidrag, är att den kommun där den aktuella föroreningen finns är drivande och medverkar till att få till stånd saneringen. Bidrag ges nämligen normalt med upp till 90% av nödvändiga kost nader. Resterande 10% är ett slags självrisk som skall betalas av någon annan. Ofta blir det kommunen som får bära den kostnaden. Det förekommer exempel på att vissa komm uner inte har velat delta i finansieringen av angelägna saneringsprojekt. I många fall har saner ingen därför inte blivit av. Men det finns idag också utmärkta exempel på fall där kommuner och näringsliv samarbetar för att få till stånd ange lägna saneringsprojekt. Med ökad medvetenhet om möjligheten att få saneringsbidrag kan förhoppningsvis antalet saneringsprojekt öka ytterligare. 2 3 Mårten Tagaeus, Robert Deli,

3 Katarina Bjelkow Rössel Transaktionsspecialist med Londonerfarenhet Advokat Katarina Bjelkow Rössel har arbetat i Mannheimer Swartlings fastighetsgrupp sedan år 2002 och har stor erfarenhet av att företräda både köpare och säljare vid fastighetstrans aktioner. Vi har haft möjlighet att få prata med Katarina om hennes bakgrund som jurist i London och hennes erfarenheter som jurist specialiserad på transaktioner. Utländska investerare uppskattar ofta till slut det svenska systemet och uppfattar affärs klimatet som trans parent och smidigt. Katarina, berätta om din bakgrund och om hur det kommer sig att du blivit så inriktad på fastig hetsrätt och transaktioner? Efter att ha avslutat mina juridikstudier i Stockholm under år 2000 så läste jag en master i International Business Law vid University of London. Jag blev därefter kvar i England och arbetade där i två år på en svensk advokatbyrå med kontor i London. Som anställd på en svensk advokatbyrå utomlands fick jag arbeta med all typ av affärsjuridik, däribland fastighetsrätt. När jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Sverige under 2002, fick jag möjlighet att börja arbeta för Mannheimer Swartling och hamnade då i Stockholmskontorets fastighetsgrupp, vilket naturligtvis passade väl ihop med mina erfarenheter av transaktions- och finansjuridik från London. Jag har förblivit fastig hetsgruppen, och fastighetsrätten, trogen sedan dess. Jag tycker att både transaktions juridik och fastighetsrätt är roligt och det är en bransch och ett rättsområde i ständig utveckling som på samma gång erbjuder en viss stabilitet. Fastigheter är ju tillgångar som är väldigt konkreta och som samtid igt går att utveckla både på kort och lång sikt. Berätta gärna om någon erfarenhet från din tid i London. Jag minns speciellt när jag deltog i olika fastighetstransaktioner i England och att jag då ofta fick ägna betydande tid åt att granska olika sorters handlingar som skulle styrka säljarens äganderätt till en viss fastighet. Det var inte ovanligt att det rörde sig om ett flertal flyttkartonger med handlingar som i vissa fall kunde vara hundratals år gamla. Detta var naturligtvis ett tämligen tidskrävande arbete, speci ellt i jämförelse med hur det fungerar i Sverige där man på någon minut kan konstatera vem som är lagfaren ägare till en fastighet genom en kontroll mot fastighetsregistret. Det är bland annat en av de många lärorika erfarenheter jag fått med mig från London som jag har stor nytta av när vi skall för klara det svenska systemet för utländska klienter och motparter. Efter det att utländska investerare har fått erfarenhet av att göra fastighetstransaktioner i Sverige, uppskattar de ofta till slut det svenska systemet och uppfattar lagstiftningen och affärsklimatet som transparent och smidigt. Kan du berätta lite mer om någon av dina mest intressanta transaktioner i Sverige? En av de första transaktioner som jag projektledde i Sverige är också en av de största transaktionerna som jag deltagit i. Den avsåg utförsäljningen av Nordeas fastigheter till utomstående för att Nordea sedan skulle hyra tillbaka lokalerna, en så kallad Sale and lease back. Köpeskillingen var cirka 10 miljarder kronor och det var på den tiden den största fastighets transaktionen i Sverige någonsin. Det var en stor utmaning att hålla i trådarna och få allt att fungera och affären innehöll en oerhörd mängd intressanta och svåra frågor för mig som jurist att hantera. Genomförandet av den transaktionen gav mig en bred och bra bas för att arbeta med fastighetstransaktioner. Man måste dock komma ihåg att nästan varje transaktion har sina speciella frågor och problem och är därigenom unik och leder till ny kunskap och erfarenhet. Har du märkt några speciella tendenser vid genomförandet av fastighetstransaktioner den senaste tiden? Marknaden har under den senaste tiden svängt något mot att bli mer köparvänlig än under de föregående åren men framförallt märks det på att överlåtelseprocessen har en tendens att ta längre tid. Främst beror nog detta på att bankerna gör ett mer noggrant och omfattande arbete inför finans ieringen av ett fastighetsförvärv än för bara något år sedan. Det är också vanligare att man idag vill korar köpeavtal av att köparen skall erhålla erforderlig finansiering för förvärvet. Det är således än viktigare idag att i avtalen klargöra vad som skall gälla parterna emellan om inte tillträdet blir av på grund av att köparen inte får tänkt finansiering för förvärvet. 4 5 k ata r i n a b j e l k o w rössel Utbildning Stockholms universitet, Jur. kand., University of London, LLM, Erfarenhet Vinge London, Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, Biträdande jurist, Kompetens Fastighetstransaktioner Hyresrätt Lars Gahnström,

4 Obestånd i en pågående fastighetstransaktion Kreditmarknaden är i gungning och det finns många tecken som tyder på att även andra delar av marknaden är vikande. Sannolikt kommer vi att se fler företag än tidigare som får finansiella problem. I ljuset av detta kan det vara idé att fundera över vad som händer med en pågående fastighetstransaktion om en av parterna kommer på obestånd. Den beskrivning vi gör nedan bygger på scen a riot att två bolag förhandlar om en överlåtelse av fastigheter, antingen genom överlåtelse av själva fastigheten eller genom överlåtelse av aktier i ett fastighetsägande dott er bolag. Ett av bolagen får finansiella problem och kommer på obestånd under eller efter transaktionen. konkurs innan avtal ingås Effekterna av obestånd beror på hur långt trans aktionen har gått. I situationen att konkurs inträffar när avtalsförhandlingar pågår avbryts i regel dessa förhandlingar. Har parterna inte träff at några avtal uppstår inte heller något ansvar. konkurs mellan avtal och tillträde Om avtal har ingåtts och säljaren går i konkurs innan köparens tillträde, uppkommer flera frågor. Vid en traditionell fastighetsöverlåtelse har köparen under sådana förhållanden fått s.k. sakrättsligt skydd redan genom avtalstecknandet och är därmed skyddad mot säljarens fordringsägare i konkursen. Detta gäller även om köpebrev skall upprättas. Om överlåt elsen istället gäller aktier i dotterbolag, får köparen sakrättsligt skydd först när han får aktiebreven i sin besittning, d.v.s. tillträdestidpunkten blir avgörande. En köpare av aktier är således inte skyddad vid säljarens konkurs genom bindande aktieöverlåtelseavtal. Konkursförvaltaren kan välja att träda in i avtalet, men gör han inte det har köparen i regel endast en oprioriterad fordran i konkursen och riskerar att förlora eventuell handpenning. Detsamma gäller vid köp av andelar i handels- och kommanditbolag, där sakrättsligt skydd sannolikt erhålls genom meddel ande till övriga bolagsmän, vilket torde kunna ske först när tillträde sker. Om istället köparen går i konkurs efter det att överlåtelseavtal har träffats, men före tillträde, har konkursförvaltaren rätt att välja att träda in i avtalet och fullgöra detta, eller avstå. Om konkursförvalt aren inte träder in i avtalet har säljaren endast en oprioriterad fordran på eventuell skada i konkursen. En säljare har dock som huvudregel möjlighet att häva överlåtelse avtalet och erhålla skadestånd ur en eventuellt erhållen handpenning vid dröjsmål med betalning av köpeskillingen. konkurs efter tillträde Om avtal ingåtts och tillträde skett, har en konkurs i normalfallet ingen påverkan på transaktionen i sig. Det finns dock fall där detta kan ha påverkan även om transaktionen är slutförd. Om säljaren går i konkurs efter tillträdet komm er eventuella garantikrav eller andra anspråk enligt avtalet mellan säljaren och köparen att utgöra oprio riterade fordringar i säljarens konkurs, för vilka köparen i normalfallet inte kan räkna med att få betalt, såvida inte dessa krav har säkerställts. Om istället köparen går i konkurs efter tillträdet rör frågan normalt endast betalning av en eventuell tilläggsköpeskilling eller eventuell ersättning för kost nader från köparen till säljaren. Om köparen går i konkurs kommer en fordran på köparen att utgöra en oprioriterad fordran i den mån den inte är säkerställd. I vissa fall kan även transaktioner som genomförts återgå i samband med en efterföljande konkurs, enligt principerna om återvinning. Om återvinning blir aktuell skall respektive parts prestationer återgå, d.v.s. man försöker så långt som möjligt återskapa den situation som förelåg precis före det att den transaktion som återvinns skedde. Thomas Pettersson, 6 7

5 A Wind of Change moderniserad administration vid fastighetsförvärv i Tyskland Dr Thomas Kaiser-Stockmann, Det är inte längre någon nyhet att Tyskland utgör en attraktiv marknad för utländska fastighetsinvesterare. Enbart nordiska aktörers investeringar uppgick förra året till drygt 5 miljarder kronor, vilket motsvarar en marknadsandel om ca 10%. Transaktionsboomen tog fart på allvar när fastig hetsregistren blev tillgängliga online. Fastighetstransaktioner i Tyskland har länge förknippats med juridiska procedurer och omfattande pappersexercis. Tidigare upplevdes administrationen dock sällan som något problem eftersom den tyska marknaden främst var inriktad på långsiktiga inne hav. När fastighetsinvesterare fick upp ögonen för Tysklands potential, passade det tidsödande och gammalmodiga handläggningssystemet dock sämre. På senare år har systemet därför genomgått omfattande modernisering. Den största förändringen är att alla viktiga regist er nu finns tillgängliga online. De tyska fastighets registren har funnits i elektronisk form i drygt tre år, vilket lett till förbättrad kommunikation registren emellan, ökad transparens i sys temet och förenklad handläggning. Även närings livsregistren hanteras numera elek tro n iskt, vilket öppnat upp och förenklat det administrativa förfarandet också vid bolagiserade förvärv. Som en direkt följd av onlineregistrens införande, hanteras även den notariella verksamheten idag till största delen på elektronisk väg. De positiva reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Framförallt tidsvinsten med fastighetsregistren har medfört att fastighetsförvärv kan slutföras snabb are, vilket gjort marknaden mer attraktiv. Fortsätt er utvecklingen i samma takt, kommer den tyska fastig hetsmarknaden snart att kunna kategoriseras om från innehavs- till transaktionsmarknad. På grund av subprimekrisen drar sig ett par av de första, opportunistiska investerarna redan tillbaka och det öppnar möjligheter för t.ex. nordiska investerare som ofta har större intresse av långsiktig tillväxt än av quick profit. Marknadsanpassning av bostadshyror Den 18 april 2008 offentliggjordes resultatet av en statlig utredning om hyressättningssystemet. Som väntat uppstod i media en livlig diskussion om hyr orna och allmännyttan. Det är inte bara hyressättningen på hemmaplan som stått under lupp i utredningen utan även eventuella konflikter med EG- och kommunal rätt har utretts. Av utredningens förslag är kanske mest intressant att bostadshyrorna ska marknadsanpassas, vilket på sikt kan göra byggandet av hyresrätt er mer lönsamt. Bakgrunden till utredningen är en hetsig debatt som förts mellan bl.a. Hyresgästföreningen, Fastig hetsägarna, SABO och SKL, alla med olika uppfatt ningar om vilka brister som finns i det nuvarande hyressättningssystemet och bostadsmarknaden. Åsikter som framförts är bl.a. att systemet strider mot EG-rätten och att kommunerna använt vinster från bostadsföretagen till oriktiga ändamål. Utredningens uppdrag har varit att se över vill koren för de allmännyttiga bostadsföretagen och att skapa förutsättningar för en väl fungerande hyresmarknad. Diskussionen om allmännyttan upp tar merparten av den nästan sexhundra sidor långa utredningen. Utan att närmare kommentera de EG- och kommunalrättsliga begränsningar och målsättningar som utredningen resonerar kring, kan konstateras att allmännyttans framtid förmodligen inte beror så mycket av rättsliga regleringar som av politiska värderingar. Den andra delen av uppdraget, att finna lösningar som kan skapa en väl fungerande hyresmarknad, resulterade i mer konkreta åtgärdsförslag. Utredningen föreslår en uppmjukad tillämpning av den nu gäll ande bruksvärdesprincipen. Detta är en förändring som skulle kunna innebära mer marknadsanpassade hyror och möjlighet till bättre avkastning vid bygg andet av hyresrätter. Kritiken mot bruksvärdessystemet som det ser ut idag är dels att läge och efterfrågan inte tillräckligt tas med i bedömningen, dels att allmännyttan, som drivs efter självkostnadsprinciper, har getts en normerande roll för hyressättningen. Om förslagen genomförs ska istället hyror som bestämts efter kollektiva förhandlingar bli normerande för marknaden och faktorer som efterfrågeöverskott och hyresgästernas allmänna värderingar, reflek teras i hyran. För att hyreshöjningarna inte skall bli alltför stora införs dock även en skyddsregel som innebär att hyran inte får höjas med mer än 5 procent per år, oavsett om det är fråga om ett gammalt eller nytt kontrakt. 8 9 Elisabeth Alinder, doktorand Stockholms universitet,

6 Stopplagstiftning hindrar underprisöverlåtelser till och från handelsbolag Det har sedan en tid tillbaka förekommit att fastig heter avyttrats förpackade i handelsbolag. Genom efterföljande transaktioner på köparsidan har köp aren av andelarna i handelsbolaget kunnat få en skatte mässigt avdragsgill förlust på andelarna i princip motsvarande skillnaden mellan fastighetens skatt emässiga värde och dess marknadsvärde. Genom att eliminera möjligheten för handelsbolag att vara part i en underprisöverlåtelse, stoppar regeringen nu såd ana transaktioner. Förslaget kompletteras med särskilda övergångsbestämmelser för kapitalvinstberäkningen på andelar i handelsbolag där en underprisöverlåtelse redan har ägt rum. Vidare hindrar de föreslagna reglerna skattemäss igt avdrag för förlust på lageraktier som innehas i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, till den del värdenedgången motsvaras av att en överlåtelse skett under marknadsvärdet. Reglerna kommer, förutsatt att de godtas av riksdagen, att träda i kraft med verkan från den 18 april 2008, d.v.s. dagen efter att de föreslagna reglerna meddelades. Detta motiveras med att förslagen ska motverka omfattande skatteplanering med avsevärt skattebortfall som följd. Karin Gustafsson, Lantmäteriverket övertar ansvaret för inskrivningsverksamheten Huvudmannaskapet för inskrivnings myndigheten kommer, i enlighet med regeringens förslag i propositionen Den nya inskrivningsmyndigheten (prop. 2007/08:54), att flytt as från nuvarande Domstolsverket till Lant mäteri verket. Lagändringen innebär att Lantmäteriverket kommer att vara central inskrivningsmyndighet för hela landet och kopplingen till domstolarna upphör. Följdändringar görs även i förköpslagen (1967:868), förköpskungörelsen (1967:873) och i förordningen (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet. I den sistnämnda förordningen fastslås hädanefter att Lantmäteriverket är förvaltningsmyndighet för frågor om inskrivning enligt jordabalken. Där kommer också att anges att inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsområden med ett inskrivningskontor i varje verksamhetsområde. Kontoren kommer att placeras i de orter där de nuvarande inskrivningsmyndigheterna har sin verksamhet och de kommer att ha samma verksamhetsområde som dessa. Den nya ordningen träder i kraft den 1 juni Lars Gahnström, 10 11

7 stockholm norrlandsgatan 21 box stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box göteborg, sverige malmö södergatan 22 box malmö, sverige helsingborg södra storgatan 7 box helsingborg, sverige frankfurt wildunger strasse 9 de frankfurt am main, tyskland bockenheimer landstrasse de frankfurt am main, tyskland berlin mauerstrasse de berlin, tyskland moskva timur frunze str. 11, bld , moskva, ryssland 4 romanov per moskva, ryssland s:t petersburg dom shvetsii malaya konyushennaya ul. 1/3 a st. petersburg, ryssland shanghai unit 7, 25th floor, platinum, no. 233 taicang road, luwan district, shanghai , kina hongkong suites , 33rd floor, jardine house, 1 connaught place, central, hongkong, kina bryssel it tower avenue louise 480 be-1050 bryssel, belgien new york 101 park avenue new york ny , usa Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjut spetskompentens med bransch kunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en full servicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter 1,1 miljarder kronor och har ca 670 anställda. För beställning av Fasta Affärer vänligen kontakta

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist Ansvarsutredningar Sara Lundquist 10 kapitlet miljöbalken Tillämpligt om föroreningsskada finns Huvudregeln är att den som förorenat också ska avhjälpa. (10:2 MB) Vad är avhjälpande? Utredning, efterbehandling

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer

Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer 1 Förändringar i praxis rörande ansvaret för fastighetsförvärvare och exploatörer Advokat Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö 1 3 Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 710-09 1 KLAGANDE 1. G H 2. Y H MOTPART Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Gotlands

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30. Klander av fastighetsköp

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30. Klander av fastighetsköp GWA ARTIKELSERIE Titel: Ogiltigt fastighetsköp Rättsområde: Fastighetsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2015-01-30 Klander av fastighetsköp Ett fastighetsköp kan vara ogiltigt av olika anledningar.

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

2015-11-02. Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Presentationens innehåll. Efterbehandlingsansvaret

2015-11-02. Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Presentationens innehåll. Efterbehandlingsansvaret Vem ansvarar för efterbehandling av förorenade områden? Redogörelse för gällande rätt, utifrån praxis och med fokus på konkurser På säker grund för hållbar utveckling Presentationens innehåll Efterbehandlingsansvaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM]

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B)

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen

NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen Februari 2002 Kontaktpersoner: Per Molander och Rolf Strömberg Nyhetsbrev Nr 1 2002 INTRODUKTION Detta är det första numret av Mannheimer Swartlings miljörättsliga

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Kommittédirektiv Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten Dir. 2006:59 Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Sammanfattning av uppdraget Regeringen har bedömt att huvudmannaskapet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Remissvar 1(5) Dnr: 131-152258- 16/112 Finansdepartementet Skatte och Tullavdelningen 103 33 Stockholm Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Fi2016/01138/S1 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2014 T 4726-12 KLAGANDE Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag, 556345-3108 Box 12 590 10 Boxholm Ombud: Advokat M K MOTPART CFL cargo

Läs mer

Närmare relation. Bättre prestation.

Närmare relation. Bättre prestation. Närmare relation. Bättre prestation. Jurist & Inkasso är specialister inom inkasso, juridik, fakturering och finansiering. Våra kunder är företagare med fordringar mot andra företag samt fastighetsägare,

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN?

GWA ARTIKELSERIE VAD ÄR PROBLEMEN? GWA ARTIKELSERIE Titel: Kan företagsrekonstruktion och konkurs samordnas Rättområde: Obeståndsrätt Författare: Advokat Peter Thörnwall Datum: 2007-06-25 Regeringen har beslutat utreda om förfarandet för

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm 08-505 764 15, kwe@msa.se

Läs mer

Fasta affärer december 2009

Fasta affärer december 2009 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer december 2009 klas wennström Hittar praktiska lösningar på komplicerade problem sidan 6 bytesaffärer En

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-30 Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio Grundläggande MIFO-juridik Paulina Rautio Varför? Kommunernas och Länsstyrelsernas uppdrag är att bevaka de allmänna miljöintressena. Bedriva operativ tillsyn. Kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheterna

Läs mer

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Oktober 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team Karriär inom Akelius Gå med i vårt team Akeliusgruppen Om oss Historia Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostadsfastigheter. Företaget äger fler än 50 000 lägenheter i storstäder i Sverige,

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 september 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Mats Carnestedt Box 200 177 24 Järfälla MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/2857 103 33 Stockholm Stockholm, 2008-06-05 REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

Utvalt. När är internetleverantörer skyldiga att blockera sina kunders tillgång till hemsidor? Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt

Utvalt. När är internetleverantörer skyldiga att blockera sina kunders tillgång till hemsidor? Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt ett informationsbrev från mannheimer swartling nummer 4 maj 2016 Immaterialrätt Marknadsrätt Medierätt Utvalt redaktör Julia Graflund julia.graflund@msa.se ansvarig utgivare Per Josefson per.josefson@msa.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman. Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten

Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman. Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten SGU ska bidra till Giftfri miljö 9 Sveriges geologiska undersökning

Läs mer

st. petersburg sweden house malaya konyushennaya 191186 st. petersburg, russia stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden

st. petersburg sweden house malaya konyushennaya 191186 st. petersburg, russia stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sweden göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sweden malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sweden helsingborg södra storgatan

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer