Oro på fastighetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oro på fastighetsmarknaden"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD OKTOBER 2007 Oro på fastighetsmarknaden Undvik ogiltiga förvärv av fastighetsbolag sid. 3 Torbjörn Molander ger sin syn på läget sid. 6 Vindkraftverk ny avkastningsmöjlighet för fastighetsägare sid. 4

2 Användarvänliga advokater i realtid» Rapportering om fastighetsaffärer kan bli en sifferexercis, där avkastningskrav stiger och sjunker, arealer och hyresnivåer summeras och jämförs. Vad säger det att Mannheimer Swartling på 12 månader har deltagit i fastighetsaffärer till ett värde om 80 miljarder kronor? Själv fascineras jag av bredden och djupet i hur affärerna varieras, hur nya dimensioner tillkommer och gamla sanningar förändras. Fastighetsmarknaden är mångfasetterad och inom ramen för 80 miljarder i fastighetsvärde bidrar vi till lösningar på traditionella legala frågor, men utvecklar också nya affärsmodeller, söker flytta fram fronten ännu ett steg. När PLC Which Lawyer utsåg Mannheimer Swartling till 2007 års advokatfirma i norra Europa löd motiveringen: Utomordentligt lätt att ha att göra med, och ett brett utbud av tjänster. En god advokat ska vara användarvänlig. I takt med att subprimekrisen vidgats, har förutsättningarna ändrats även för aktörer på den kommersiella fastighetsmarknaden. Tidigare fi nansierades uppskattningsvis 40 % av de kommersiella fastighetslånen slutligen genom obligationer. På grund av krisen har intresset för investeringar i obligationer säkerställda av fastighetslån avtagit. Därmed har förutsättningarna och villkoren för fastighetslån försämrats. Några av de naturliga följderna för låntagarna är lägre belåningsgrader och högre skuldtäckningsgrader. Vilken effekt får det hårdare finansieringsklimatet på den kommersiella fastighetsmarknaden? Det kan inte uteslutas att värdet på fastigheter stagnerar eller till och med minskar eftersom antalet Med nyhetsbrevet vill vi fortsätta utvecklas som samarbetspartner på er marknad. För era affärer använder vi gärna aktiva verb: köpa, bygga, utveckla, betala, dela, förlika, skapa. Två andra nyckelord är samtala och mötas. Vi finns här när ni önskar. Advokat Jesper Prytz, partner möjliga investerare minskar. De fundamentala ekonomiska förutsättningarna är dock fortsatt goda; betalningsförmågan hos låntagarna är fortsatt stark, den amerikanska sysselsättningsnivån är fortsatt hög och nyproduktionen är fortsatt begränsad. Det rådande läget kan innebära konkurrensfördelar för kapitalstarka investerare i förhållande till aktörer som kräver hög belåningsgrad. För potentiella svenska investerares vidkommande förstärks dessa fördelar genom dollarns fortsatta försvagning. ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz REDAKTION Jur.kand. Girion Blomdahl, Jur.kand. Lars Gahnström, Jur.kand. Anna Henriksson, Jur.kand. Anders Ingvarsson, FOTO Jonas Lundberg Roger Tillberg Mats Högberg KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm , Advokat Jesper Prytz, Göteborg , Advokat Johan Granehult, Malmö , Nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. New York-kontorets syn på den amerikanska bolånekrisen FREDRIK BITTER E-post: Den amerikanska bolånekrisen får effekter även på den kommersiella fastighetsmarknaden i USA. Vid fastighetsbolagsaffärer är det viktigt att känna till lagen om förvärv av hyresfastighet med mera. Förvärvslagens syfte är att hålla olämpliga fastighetsägare borta från ägande av hyresfastigheter, men kan få andra icke avsedda effekter för seriösa fastighetsköpare. Under året har i media uppmärksammats att det kan finnas ett stort antal ogiltiga fastighetsaffärer i Sverige. Vi tror att denna risk är delvis överdriven, men tycker ändå att förvärvslagen bör ses över. Problemet med förvärvslagen är de stränga påföljder som drabbar den som inte fullgör vad som krävs. I tillståndspliktiga bolagsaffärer skall förvärvet anmälas till kommunen inom tre månader från det att förvärvet skedde. Vilka bolagsförvärv som är tillståndspliktiga kan vara svårt att avgöra, och det skapar risk för förbiseenden. Tillståndsplikten är sanktionerad med att förvärvet annars blir ogiltigt. Ogiltigheten är absolut och direktverkande, och går i princip inte att läka i efterhand. Det innebär att en tidigare överlåtare kan åberopa ogiltighet mot förvärvare i senare led. En senare förvärvare kan dock ha gjort ett godtrosförvärv, vilket är ett viktigt undantag, varvid ogiltighet inte kan åberopas. Godtrosförvärv kan endast ske av aktiebolag, ej handels- och kommanditbolag. Undvik ogiltiga förvärv av fastighetsbolag För att undvika att köpa ett bolag med en latent ogiltighetsrisk kan förvärvaren kontrollera om tidigare överlåtelser har anmälts. En sådan kontroll kan dock vara krävande och komplicerad. Fråga uppkommer dessutom vad förvärvaren skall göra om han upptäcker att tidigare förvärv är ogiltiga. Under sådana förhållanden omöjliggörs godtrosförvärv för den nu aktuella förvärvaren (vetskap om ogiltigheten) och det är svårt att långt senare genomföra ogiltiga affärer på nytt. Lagens utformning får effekten att en köpare av aktier bör överväga att avstå att undersöka om tidigare förvärv har anmälts. Vi anser det nödvändigt att se över lagens ogiltighetsregler. Särskilt beträffande förvärv av bolag med kommersiella hyresfastigheter. I dagsläget rekommenderar vi förvärvare av fastighetsbolag att inför varje transaktion överväga hur tillståndsplikten och eventuell ogiltighet enligt förvärvslagen bör hanteras. ANNA HENRIKSSON E-post: Vid fastighetsaffärer är det viktigt att överväga hur tillståndsplikten bör hanteras.

3 form av tillfartsväg eller provisoriska förstärkningar. Vidare måste det finnas ett elnät i närheten som vindkraftverket kan anslutas till. Ofta krävs därför investeringar i infrastruktur i det omkringliggande området. Vindkraftverk ny avkastningsmöjlighet för fastighetsägaren Efterfrågan och utbyggnaden av förnybar energi har ökat markant de senaste 10 åren. En tendens är att vindkraftverk uppförs på allt mer avlägsna platser i Sverige. Det skapar nya möjligheter för fastighetsägare att få avkastning på fastigheter som är avsides belägna. Vid etablering av vindkraftverk träffas ofta arrendeavtal med fastighetsägaren. Detta kan bli en god inkomstkälla för fastighetsägaren till en avlägsen fastighet, vars tidigare avkastning kanske var skogsbruk. Fastighetsägaren måste dock vara medveten om att en vindkraftverksetablering påverkar omgivningen på olika sätt, både socialt och miljömässigt. Verksamhetsutövaren kan bli skyldig att företa vissa skyddsåtgärder eller iaktta försiktighetsmått för att inte påverkan skall bli alltför ingripande. Även tillståndsprocessen har hittills ofta inneburit svårigheter för den som vill uppföra vindkraftverk då denna innebär långdragna, oftast fleråriga, processer vilka kan försena uppförandet och öka kostnaden för den som investerar i etableringen. I syfte att förenkla prövningen har dock regelsystemet ändrats så att det numera endast föreligger anmälningsplikt för mindre vindkraftsanläggningar. Ytterligare förenklingar vore bra. Sammanfattningsvis finns förutsättningar för etablering av vindkraftverk på avlägset belägna fastigheter och områden framöver. Den outnyttjade potentialen för områden tillsammans med den tekniska utvecklingen, snabbare tillståndsprocesser och stöd från regeringen kan innebära en intressant avkastningsmöjlighet även för sådana fastigheter. En förutsättning är förstås att det är fråga om en fastighet där det blåser riktigt ordentligt. Möjligheten att debitera moms i slutfaktura efter slutbesiktningen tas bort Enligt ett lagförslag skall det efter årsskiftet inte längre vara möjligt för entreprenörer att debitera moms i slutfaktura efter slutbesiktningen. Istället belas tas entreprenaden med moms under själva byggtiden. Det eller delvis ansöka om frivillig skattskyldighet i uppförandeskede. För att få registrering i uppförandeskede ställs vissa krav, framför all måste visas att byggnaden skall hyras ut till momspliktiga hyresgäster och denna uthyrning registreras för moms. Detta kan bli svårt att visa utan färdigförhandlade hyresavtal, men kan visas även på annat sätt. Om fastigheten sedan skulle användas i momsfri verksamhet måste momsen dock jämkas, dvs. återbetalas, omedelbart och med ränta. Uppförandeskede gäller tidigast från den dag då ansökan in kom mit till Skatteverket. Skatteverket anser att avdragsrätten för förvärv som ägt rum Mårten Tagaeus, partner, och Charlotte Björnsdotter Lundgren, jur.kand., är verksamma i miljögruppen. Regeringens planeringsmål är att Sveriges vindkraftverk år 2015 skall producera 10 TWh per år. Nya planeringsmål för 2020 håller dessutom på att utarbetas. I augusti 2007 fanns det cirka 800 vindkraftverk i Sverige vilka hittills i år producerat 0,72 TWh. Den tekniska utvecklingen inom vindkraftområdet har varit explosionsartad och vindkraft är den snabbast växande förnybara energikällan både i världen och i Sverige. Hittills har förutsättningarna för etablering av vindkraftverk gjort att endast vissa begränsade områden har ansetts lämpliga för ändamålet. Det har framför allt varit fråga om vindkraftverk i kustlinjen eller i dess närhet. Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och för vindkraftens del innebär det att nya vindkraftsprototyper anpassade för att fungera bland annat för kallt klimat och is, för skogsterräng och för placering längre ut till havs håller på att tas fram. Även utvecklingen av småskalig vindkraftteknik har gått framåt. Detta möjliggör en ökad etablering av vindkraft i skogslandskap och då främst i de norra fjällandskapen, men även i södra Sverige och längre ut till havs. Denna utvecklingstendens skapar helt nya möjligheter för fastighetsägare att få avkastning även på mer avlägset belägna fastigheter genom etableringar av vindkraftverk. En förutsättning för etablering av vindkraftverk är förutom att det blåser en fungerande infrastruktur i CHARLOTTE BJÖRNSDOTTER LUNDGREN E-post: MÅRTEN TAGAEUS E-post: gäller oavsett vad parterna bestämt i entreprenadavtalet. För beställare som inte är byggbolag orsakar de nya reglerna en likviditetspåfrestning då momsen måste finansieras under byggtiden och kostnaden för icke-avdragsgill moms tidigareläggs. I förhållandet mellan byggbolag som tillämpar omvänd skattskyldighet får de nya reglerna egentligen inga konsekvenser, då det byggbolag som mottar en faktura som skall belastas med moms medges avdrag direkt i samma skattedeklaration. För att hantera avdragsrätten under byggtiden kan fastighetsägaren helt innan dess går förlorad för alltid. För de fastighetsägare som redan påbörjat sina entreprenader och nu vill söka uppförandeskede kan detta bli ett problem. Det är dock troligt att Skatteverkets inställning i denna fråga strider mot EG-rätten. Om momsen kan finansieras under byggtiden kan det retroaktiva avdraget användas istället, den rätten påverkas inte av de nya reglerna. ELISABET DAHLMAN LÖFGREN E-post:

4 TORBJÖRN MOLANDER advokat med mer än 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen» Advokat Torbjörn Molander, kontorschef i Göteborg, bistår byråns klienter i stora fastighetsutvecklingsprojekt och i fastighetsaffärer. Torbjörn har varit delaktig i uppbyggnaden av fastighetsgruppen i Göteborg och är verksam i branschgruppen Fastigheter. Vi har bett Torbjörn att reflektera över den rådande situationen på fastighetsmarknaden samt att dela med sig av sin erfarenhet. Hur tycker du att fastighetsbranschen har förändrats på senare tid? Fastighetsbranschen ser annorlunda ut idag än för bara år sedan. Nu sker fastighetstransaktioner mycket mer intensivt än tidigare och i ett annat syfte. Idag byggs till exempel fastigheter för försäljning på kort sikt. Tidigare byggdes fastigheter i större utsträckning för förvaltning. Vidare är det påtagligt hur internationell fastighetsbranschen blivit under de senaste åren; tillströmningen av utländska investerare och fastighetsförvaltare har ökat och andelen svenska bolag som förvärvar fastigheter utomlands har ökat. Oron på den globala finansmarknaden har gjort att det talas om att fastighetsmarknaden har nått sin topp för den här gången. Vad tror du om fastighetsmarknaden framöver? Före den så kallade fastighetskraschen sågs fastigheter som en långsiktig och säker investering. Efter kraschen har fastighetsbolag och investerare blivit medvetna om att värdet på fastigheter kan falla snabbt om marknadsförutsättningarna förändras. Fastighetsmarknaden är dock solidare numera. När en potentiell förvärvare av en fastighet överväger att lägga bud finns idag en koppling mellan avkastningskrav och köpeskilling som inte alltid fanns tidigare. Dessa avkastningskrav har under de senaste åren sjunkit. Enligt min erfarenhet har priserna på fastighetsmarknaden nu nått nivåer då många fastighetsbolag inte längre kan räkna hem affärerna och istället avstår från att köpa. Du driver stora utvecklingsprojekt och biträder klienter i stora fastighetsaffärer, vad driver dig i ditt arbete? Jag tycker om att arbeta med människor och att gemensamt hitta sätt att nå fram till bra och konstruktiva lösningar. Det är en drivkraft för mig att arbeta med nya utmaningar och på så sätt hålla mig uppdaterad och påläst. Det är också nästan alltid något positivt som vidtas i ett utvecklingsprojekt, det kan till exempel handla om att utveckla en stadsdel till något bättre. Att få möjlighet att vara med i projekt som påverkar människors framtida liv och verksamhet ger naturligtvis ett särskilt stimulerande perspektiv på arbetet. Det är dessutom givande att arbeta på en byrå där man hela tiden får möjlighet att arbeta med unga, duktiga jurister och följa dem i sin utveckling. Hur kommer det sig att du är specialiserad på fastighetsrelaterad juridik? I inledningen av min karriär var jag specialiserad på associationsrätt och var helt inriktad på att fortsätta arbeta med dessa frågor. När jag började på byrån, Mannheimer Zetterlöf på den tiden, arbetade jag en tid tillsammans med Sören Mannheimer, känd Göteborgsadvokat och sedermera politiker, som var specialiserad på fastighetsrelaterad juridik. Det blev då naturligt för mig att börja intressera mig för fastighetsrättsliga frågor. Fastighetsrätt är ett område som innebär förhållandevis mycket juridik. Och jag tycker juridik är roligt! Jag hade dessutom tidigare viss erfarenhet från entreprenadbranschen, vilket gjorde att jag hade någon kunskap om byggbranschens praktiska sidor. Att arbeta med fastighetsrätt innebär också att man då och då får anledning att ägna tid åt historiska sammanhang, vilket jag har intresse för. Har du några råd till den som överväger att göra fastighetsaffärer? Det lönar sig nästan alltid att kontakta advokat tidigt i förvärvsprocessen; allt för ofta blir advokat inkopplad för sent och det är då svårt att påverka ett redan förhandlat avtal. Fastighetsaffärer innehåller, som tidigare sagts, ofta komplicerade juridiska spörsmål. Att inte hantera sådana frågor kan innebära att köparen och säljaren för lång tid exponerar sig mot risk för krav från motparten. Att få möjlighet att vara med i projekt som påverkar människors framtida liv och verksamhet ger naturligtvis ett särskilt stimulerande perspektiv på arbetet.. TORBJÖRN MOLANDER Erfarenhet Tingstjänstgöring, Mannheimer Swartling, biträdande jurist, Coward Chance, London, Mannheimer Swartling, delägare, Kompetensområden Fastighetsrätt Entreprenader och projekt Processer och skiljeförfaranden Konstitutionell rätt och förvaltningsrätt Branschkunskap Fastigheter Infrastruktur LARS GAHNSTRÖM E-post: ANNA HENRIKSSON E-post: Hur får en sjöbod se ut och har jag rätt till sjöbod om grannen har en? Miljööverdomstolen har slagit fast att en sjöbod är en förrådsbod. En förrådsbod behöver inte invändig väggpanel och glasade dörrar mot bryggan, det skulle kunna få en inte önskvärd avhållande verkan på allmänheten. Domstolen förelade därför fastighetsägaren att ta bort isolering, invändig panel och de helglasade dörrpartierna. I ett nyligen meddelat tingsrättsavgörande har dessutom slagits fast att en hänvisning till att en närliggande fastighet har fått lov att bygga sjöbodar inte hjälper. Dispens från strandskyddet beviljades inte, trots att de sökande var åretruntboende med båten som enda transportmedel. Att grannen beviljas rätt till sjöbod medför alltså inte en rätt även för omkringboende. Krafttag för ny plan- och bygglag Vid årsskiftet träder de första ändringarna av PBL ikraft. Dessa ändringar är ett första steg i arbetet att underlätta planläggning och byggande. Utöver dessa förändringar har riksdagen godkänt en inriktningsproposition med förslag till en gemensam instansordning för plan- och byggärenden som även innebär att samordning med miljöbalken skall ske. Detta förslag är efterfrågat eftersom handläggningstiderna i plan- och byggärenden vanligtvis är långa. Regeringen har nu tillsatt ytterligare en utredare för att förenkla förfarandet vid detaljplaneläggning, möjligheten att införa initiativrätt till detaljplaneläggning för olika exploatörer och rätt till besked från kommunerna i sådana ärenden. Utredaren ska också undersöka möjligheten att effektivisera tillsyn och kontroll och förtydliga ansvarsfördelningen mellan de parter som är inblandade i byggprocessen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj Parallellt härmed skall det göras en kompetenssatsning för att öka kunskaperna om PBL. Boverket och länsstyrelserna skall gemensamt utveckla metoder och arbetssätt för en effektivare tillämpning av lagen. Skälet till satsningen är att det har konstaterats att problemen i många fall beror på brister i tillämpningen av PBL och inte på lagen i sig, bland annat skall länsstyrelserna och berörda myndigheter utbildas.

5 Tack ni som besökte oss på ExpoReal! Fastighetsmässan ExpoReal gick av stapeln i München den 8-10 oktober. Mässan slog alla tidigare rekord och fler än 1820 utställare från 45 länder ställde ut på mässan. På plats fanns ett team från Mannheimer Swartling bestående av 7 jurister från de tyska och de svenska kontoren. Vi fick möjlighet att träffa svenska och internationella fastighetsaktörer och banker i deras montrar och vid mingelträffar. Dessutom anordnade vi ett seminarium om tysk-nordiska fastighetsinvesteringar. Seminariet gästades av nordiska och internationella aktörer med intresse för fastighetsinvesteringar i Norden och Tyskland. Maria Wolleh, Berlinkontoret, berättade om legala överväganden vid fastighetsinvesteringar i Tyskland. Hon informerade om de speciella formella kraven som gäller för fastighetsaffärer i Tyskland, där sådana affärer måste notariseras. Dessutom diskuterades typiska förvärvsstrukturer, möjlighet att genom en strukturerad bolagsaffär inte belastas av stämpelskatt och hur tyska fastighetstransaktioner och avtal har påverkats av det stora antalet internationella investerare som har kommit till Tyskland under de senaste åren. Jesper Kuschel, Göteborgskontoret, talade om legala aspekter på fastighetsinvesteringar i Sverige. Den svenska affärskulturens och fastighetsrättens enkelhet och smidighet lyftes fram. Det noterades även att marknadsaktörerna numera kommer från ett stort antal länder från såväl inom som utom Europa. Vidare diskuterades det förhållandevis gynnsamma svenska skattesystemet. De senaste årens trend att sälja fastigheter i paket eller att genomföra affärer genom fastighetsreglering belystes. Trots flera års högtryck i branschen märks ingen avmattning i transaktionsaktiviteten varken i Tyskland eller Sverige. Efter seminariet fortsatte diskussionerna i Business Region Göteborgs monter där det bjöds till mingel och föredrag om etableringar av tyska företag i Sverige. Intrycket från ExpoReal är att högkonjunkturen håller i sig och att fastighetsmarknaderna i Tyskland och Sverige blir alltmer internationella. Mannheimer Swartlings team på ExpoReal; Jesper Kuschel, Thomas Kaiser-Stockmann, Carsten Schippmann, Jan Valentin Deichsel, Maria Wolleh, Kirstin Ulrich och Zoran Stambolovski. (Therese Falkjaer Jensen saknas på bild) Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spjutspetskompentens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalifi cerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter cirka en miljard kronor och har cirka 580 anställda. För beställning av Fasta Affärer vänligen kontakta STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG NEW YORK FRANKFURT BERLIN S:T PETERSBURG MOSKVA BRYSSEL SHANGHAI HONGKONG

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

Från ax till limpa. Vem får rabatten på byggmaterialet? sid. 5. Samverkan vid exploatering - en rättvis fördelning av framgång sid.

Från ax till limpa. Vem får rabatten på byggmaterialet? sid. 5. Samverkan vid exploatering - en rättvis fördelning av framgång sid. ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD MARS 2008 Från ax till limpa Jan Kansmark om kärnfrågan i infrastrukturprojekt sid. 6 Samverkan vid exploatering - en

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5. Den ryska fastighetsmarknaden. stora möjligheter.

Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5. Den ryska fastighetsmarknaden. stora möjligheter. ETT NYHETSBREV FRÅN MANNHEIMER SWARTLING MED INRIKTNING PÅ FASTIGHETER & ENTREPRENAD DECEMBER 2007 Är du som fastighetsägare redo för vintern? sid. 5 Den ryska fastighetsmarknaden erbjuder stora möjligheter.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt!

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Climate Change, tillståndsprocessen, MKB m.m. Seminarium för STF Ingenjörsutbildning 1 september 2009 Mårten Tagaeus Charlotte Björnsdotter Lundgren Legal#3645892_1.PPT

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Nyhetsbrev # 3, 2007. Göteborgsadvokat till Kina. Jan Holmberg, advokat:

Nyhetsbrev # 3, 2007. Göteborgsadvokat till Kina. Jan Holmberg, advokat: REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström, lag@msa.se Advokat Magnus Josefsson, jos@msa.se Jur. kand. Anders Ingvarson, ain@msa.se Jur. kand. Eleonora Johansson, elj@msa.se ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2010 KLAGANDE Onsala Rymdobservatorium Ombud: Advokat Mårten Tagaeus och jur.kand. Linnea Ljung Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 2235

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-08-31 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Peter Kalliopuro Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen

Läs mer

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tunga orosmoln hopar sig över Göteborgs fastighetsmarknad! Göteborgs fastighetsmarknad har historiskt

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 710-09 1 KLAGANDE 1. G H 2. Y H MOTPART Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Gotlands

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

2008-06- O 5. Till styrelsen i Sveriges advokatsamfund

2008-06- O 5. Till styrelsen i Sveriges advokatsamfund Sveriges advokatsamfund INKOM 2008-06- O 5 Till styrelsen i Sveriges advokatsamfund Inför stundande fullmäktigemöte i Örebro den 13 juni 2008, vill vi på uppdrag av 274 advokater på Mannheimer Swartling,

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Miljöbalken. Introduktion till en effektiv tillämpning av miljöbalken. Jönköping, 18 februari 2015

Miljöbalken. Introduktion till en effektiv tillämpning av miljöbalken. Jönköping, 18 februari 2015 Miljöbalken Introduktion till en effektiv tillämpning av miljöbalken Jönköping, 18 februari 2015 Agenda Miljöbalkens krav och möjligheter. Praktiska frågor och regler avseende tillstånds- och anmälningsplikt,

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen

NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen NYHETSBREV från Miljörättsavdelningen Februari 2002 Kontaktpersoner: Per Molander och Rolf Strömberg Nyhetsbrev Nr 1 2002 INTRODUKTION Detta är det första numret av Mannheimer Swartlings miljörättsliga

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR Miljölagstiftningen kan vara krånglig men är något som angår alla inblandade parter på ett bygge. Visste du förresten att ansvaret för eventuella miljöskador kan vara

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån

Nyhetsbrev # 3, 2006. Den ryska fastighetsmarknaden sedd inifrån REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm 08-505 764 15, kwe@msa.se

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Fasta affärer december 2009

Fasta affärer december 2009 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling med inriktning på fastigheter & entreprenad Fasta affärer december 2009 klas wennström Hittar praktiska lösningar på komplicerade problem sidan 6 bytesaffärer En

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud:

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 juni 2014 SÖKANDE Kvänum Badene Vind AB, 556889-0015 Ombud: Advokat Maria Paijkull Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg KLANDRAT

Läs mer

Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU 2008:75) Remiss av betänkande av Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet

Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU 2008:75) Remiss av betänkande av Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet Christer Starkenberg Mark och värdering Telefon: 08-508 269 80 christer.starkenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-11-05 Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU 2008:75) Remiss av betänkande

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Beslut om eventuell budplikt i Scania AB (publ)

Beslut om eventuell budplikt i Scania AB (publ) 2008-04-10 BESLUT MAN AG FI Dnr 08-3068 c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB (Anges alltid vid svar) Box 5747 114 87 Stockholm Volkswagen AG c/o Roschier Advokatbyrå AB Box 7358 103 90 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om nyproduktion, överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Finansplats Stockholm

Finansplats Stockholm PROMEMORIA Datum 2006-06-30 FI Dnr 05-7920-000 Finansplats Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Särskild avgift för överträdelse av handelsförbudet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 2011-05-16 BESLUT AB Industrivärden FI Dnr 11-2537 c/o advokaten Sven Unger Delgivning nr 2 Box 7821 Mannheimer Swartling advokatbyrå Box 1711 111 87 STOCKHOLM Finansinspektionen SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller PM Angående: Köp av andel i vindkraftverk Klient: Sundbybergs stad Datum: 2012-07-13 1 BAKGRUND Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller projekterade kommunalt ägda vindkraftverk.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer