Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 31 augusti (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering mellan och Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson Bengt-Olov Persson Solveig Andersson Sune Frisk Michael Helmersson Anders Nilsson Anita Widman Stephanie Treviranus Ersättare: Sune Carlsson Kjell Tellin Övriga deltagande:åke Nilsson 75 Claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Peter Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005 Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 Anslagsdatum:6 september 2005 Datum för anslagets nedtagande: 27 september 2005 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj Kommunfullmäktige 12 maj Ks 73 Au 71 Kf 39 Dnr 103/05 Motion ang. stöd till anhöriga I motion 2 maj 2005 anför Kerstin Hugosson följande: Anhöriga utför mycket av vård- och omsorgsarbetet i vår kommun. Alla de som vårdar sina anhöriga hemma gör en fantastisk insats. Det ger den som vårdas trygghet och stabilitet. De anhörigas insats får aldrig uppfattas som påtvingad av kommunen, utan det ska vara ett frivilligt åtagande. Men det är ett tungt och krävande arbete som har uppmärksammats alldeles för lite. För att anhöriga ska orka med sitt uppdrag, måste det finnas ett väl utvecklat och flexibelt stöd från kommunen. Anhörigrollen måste erkännas och uppvärderas. Ekonomiskt gör kommunen stora besparingar så länge de anhöriga orkar ställa upp. Det handlar t ex om avlösning och möjlighet till korttidsvård, hemtjänstinsatser som stöd för den som vårdar en närstående, tekniska hjälpmedel, handledning, anhöriggrupper och mycket annat. Det handlar också om att inkludera den anhörige i vårdteamet omkring den sjuke. Att se den anhörige som en värdefull och självklar del av vårdteamet. När den sjuke skrivs ut från sjukhusvård måste anhöriga ges ordentlig information och direkt stöd för att klara sin uppgift som anhörigvårdare. Vi vill uppvärdera anhörigas arbete och ge dem stöd de behöver. Därför föreslår vi att en genomgripande kartläggning görs över stödet till de anhöriga och förslag till förbättringar och utveckling av anhörigstödet och att information ges till de anhöriga, vilken hjälp de kan få från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden för yttrande Soc.

3 Kommunstyrelsen 31 augusti Socialnämnden har vid sammanträdet 16 augusti 2005, 90, efter redovisning av socialchefen ang. dels sammanställningen Stöd, mötesplatser och inflytande för brukare och anhöriga, dels Detaljerad beskrivning ang. brukarnas och deras anhörigas inflytande, beslutat att motionen anses besvarad med redovisade arbetsbeskrivningar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen med redovisade arbetsbeskrivningar enligt socialnämndens förslag får anses besvarad.

4 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti Ks 74 Au 84 Dnr 160/05 Ang. samarbete med Värmlands Kreditgarantiförening Projektledaren för Utvecklingsprojekt Filipstad, Göran Skogsberg, anför i skrivelse 29 juni 2005 att för att förbättra förutsättningarna för de entreprenörer i kommunen som skall starta, expandera eller köpa företag kan kommunen utveckla sitt redan etablerade samarbete med Värmlands Kreditgarantiförening (KGF). KGF:s syfte är just att öka nyföretagandet och tillväxten i befintliga företag. Föreningen har bildats för att främja det lokala näringslivet genom rådgivning och mentorskap samt för att garantera en del av främst småföretagens lån i banker och andra finansieringsinstitut. Genom garantier (borgen) får småföretagen i regionen förbättrade möjligheter att låna till rimliga villkor. Företagen inte minst de nystartade skall lättare få tillgång till lånekapital. De lokala bankerna får möjlighet att låna ut mer pengar med ett lägre risktagande. Både näringslivet och samhället gynnas. Föreningens verksamhet har beskrivits för Kommunens Utvecklingsråd som finner den väl anpassad till främst småföretagens behov. KGF i Värmland ingår med andra kreditgarantiföreningar i paraplyorganisationen Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling ekonomisk förening (SKGF). SKGF är ett kreditmarknadsföretag och lyder under samma lagstiftning som banker, med samma krav på tillstånd och tillsyn av Finansinspektionen. Kreditgarantin innebär att SKGF går i borgen för del av de lokala föreningarnas medlemmars lån från kreditgivare. Låntagaren måste vara medlem i KGF.(Medlemsinsatsen är 5 tkr för medlem med upp till 10 anställda och 10 tkr för medlem med fler).garantin är maximerad till 60 % av lånet och max. 600 tkr. Ett särskilt system för prövning om en garanti skall utställas har utarbetats. Det bygger på samverkan mellan låntagare,lokal kreditberedning, ( i vårt fall bestående av personer med ingående kunskap om näringslivet i Filipstad),regional kreditberedning (VKGF) och SKGF för beslut.långivare är sedan banken efter dennas kreditprövning. Grunden för garantigivningen är medlemsinsatserna. Eftersom lagen kräver en kapitalbas om 8 %, betyder detta att föreningen kan gå i borgen totalt för ett belopp som är ca 10 gånger det kapital som satts in i föreningen. För Värmlands KGF gäller dock en återförsäkring hos Europeiska Investeringsfonden som möjliggör en utväxling av 15 gånger insatta medel. Dessutom har föreningen en kreditrating AAA som likställer den med statens.

5 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti Värmlands KGF tillhandahåller inte bara lånegarantier utan även kompetens. Föreningen har ett utbyggt nätverk av coacher som kan gå in och stötta de företag som beviljats en garanti. Värmlands KGF har i dag 130 medlemmar. Föreningens verksamhet beskrivs i bifogat prospekt. Ett antal medlemmar i Värmland, främst kommuner, har utnyttjat, eller kommer att utnyttja en möjlighet att genom ytterligare medlemsinsats skapa ett utrymme för borgen som riktas enbart till företag inom det egna verksamhetsområdet. I vårt fall gäller det företag i den egna kommunen som härigenom erhåller nödvändiga möjligheter att klara sin finansiering. Projektledaren föreslår därför att kommunen utökar sitt nuvarande insatskapital i Värmlands KGF 10 tkr med 1 mkr. Den utökade insatsen bestäms att riktas till företag som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i Filipstads kommun. Den utökade medlemsinsatsen i KGF redovisas i kommunen som finansiell anläggningstillgång. Det utökade insatskapitalet möjliggör för KGF att i eget namn lämna borgen om totalt 15 mkr för företag i Filipstads Kommun. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka medlemsinsatsen i Värmlands KGF med 1 mkr varvid den utökade insatsen bestäms att riktas till företag som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i Filipstads kommun samt att bemyndiga kommunstyrelsen ordförande att underteckna erforderliga handlingar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

6 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti Ks 75 Au 85 Dnr 130/05 Medlemskap i Kommuninvest Det framgår av ekonomikontorets skrivelse 27 juni 2005 att Kommuninvest är Sveriges kommuners och landstings egen medlemsorganisation för finansiellt arbete. Det primära syftet med verksamheten är att uppnå långsiktigt goda villkor för medlemmarnas finansiering. Samarbetet inom Kommuninvest bygger på frivillighet och affärsmässighet. Genom att samordna de enskilda kommunernas och landstingens upplåningsvolymer erhålls räntefördelar som den enskilda medlemmen inte kan uppnå på egen hand. När Kommuninvest lånar ut pengar matchas samtliga villkor för betalningsdagar, ränteform och liknande med de villkor som gäller för Kommuninvests egen upplåning. Frånsett bolagets marginalpålägg är villkoren för upp- och utlåning identiska. Kommuninvest arbetar med minimala ränterisker och tar inga valutarisker. Som kommunägt bolag följer Kommuninvest kommunallagens grundprinciper. Kommuninvest inlåter sig inte i någon som helst spekulativ verksamhet. Kommuninvest använder i sin verksamhet de finansiella instrument som förekommer på marknaden. Främst används swapavtal för att omvandla utländsk valuta till svenska kronor eller för att kunna tillhandahålla utländsk valuta till svenska kronor eller för att kunna tillhandahålla de ränteformer som låntagarna efterfrågar. Kommuninvest har i skrivelse den 26 maj 2005 erbjudit Filipstads kommun medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Ekonomienheten föreslår därmed Att Filipstads kommun antager erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor, utgörande Filipstad kommuns medlemsinsats i föreningen. Att Filipstad kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. Att Filipstad kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras

7 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti Att bemyndiga Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. Att till ombud på föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening utse Kommunstyrelsens ordförande med Controller som ersättare. Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Filipstads kommuns vapen. Arbetsutskottet beslutar att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. Åke Nilsson från Kommuninvest redogör vid sammanträdet bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla ekonomienhetens förslag.

8 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Ks 76 Au 46 Dnr 73/05 Ny förbundsordning för Bergslagens Räddningstjänst Lars-Erik Dalin i Kristinehamn har tillsammans med representanter för kommunstyrelserna i medlemskommunerna inom Räddningstjänstförbundet gjort en översyn över gällande förbundsordning och konsortialavtal för Bergslagens Räddningstjänstförbund. Det förslag till ny förbundsordning som nu översändes avser att ersätta det nuvarande (från 1996) och även konsortialavtalet från samma år. Förslaget till ny förbundsordning har anpassats till den nya lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Härutöver finns jämförelse med nuvarande förbundsordning sakskillnader i främst 5, 11 och 20. Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. Efter ytterligare beredning bland kommunstyrelseordförandena översänder Lars-Erik Dahlin närslutet skrivelse 19 augusti 2005 förslag till ny förbundsordning, som ersätter ovan redovisade förslag från mars. I likhet med tidigare förslag har det nya förslaget till förbundsordning anpassats till den nya lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Härutöver finns i jämförelse med nuvarande förbundsordning sakskillnader främst i 5, 11, 16 och 20. I 13 behandlas budget och ekonomisk styrning. Här har en särskild handling om arbetssätt införts som bilaga efter vissa synpunkter från revisorernas konsult. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till ny förbundsordning för kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som framgår av bilaga till skrivelse 19 augusti 2005.

9 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens teknikutskott 17 maj, 13 juni, 23 augusti /3/9 Ks 77 Dnr 168/05 TU 47 Dnr 25/05 TU 35 TU 30 Utredning Va-taxa Förvaltningen redovisade olika förslag till ny Va-taxa enligt tidigare Utredningsuppdrag Tu 20 den 14 mars Teknikutskottet beslutar att behandla förvaltningens förslag som information i ärendet att ärendet skall behandlas vid junisammanträdet efter kompletterande utredning av förvaltningen. Teknik och Service föreslår följande avgiftsnivå för brukningsavgifterna i Va-taxan Grundavgift 800,-/år Lägenhetsavgift 1 200,-/år Rörlig avgift 17,-/m 3 att en höjning av avgiftsnivån får ske en gång årligen med 4 procentenheter på grund av kostnadsökningar och en beräknad lägre försäljningsvolym under taxeperioden Teknikutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning vad gäller att sänka lägenhetsavgiften med 50,- kronor att utreda de beräknade intäkterna från industrin ytterligare att undersöka möjligheter till ytterligare kostnadseffektiviseringar

10 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens teknikutskott 23 augusti Förvaltningen redovisade vid sammanträdet ett alternativt förslag. Grundavgift 870,- Lägenhetsavgift 1 220,- Rörlig avgift/m 3 oförändrat 15,69 Enligt beräknad förbrukning i Filipstad för villor medför detta en avgiftshöjning med ca 16% och för hyresfastigheter med ca 13% jämfört med nuvarande taxenivå. Teknikutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige om följande ändringar i nuvarande Va-taxan. Grundavgift 870,- Lägenhetsavgift 1 220,- att en höjning av de fasta avgifterna får ske en gång årligen med 4 procentenheter på grund av framtida kostnadsökningar och en beräknad lägre försäljningsvolym under taxeperioden, tidigast 1/ att den rörliga avgiften fortsatt får justeras en gång årligen mot konsumentprisindex att förändringen gäller från 1/ Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Ks Anders Nilsson föreslår vid sammanträdet att teknikutskottets förslag ändras så tillvida att höjningen av de fasta avgifterna får ske en gång årligen med maximalt 4 procentenheter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att grundavgiften och lägenhetsavgiften i Va-taxan fastställes till 870 kr respektive kr. att en höjning av de fasta avgifterna i Va-taxan får ske en gång årligen med maximalt 4 procentenheter på grund av framtida kostnadsökningar och en beräknad lägre försäljningsvolym under taxeperioden tidigast 1 januari 2007.

11 Kommunstyrelsen 31 augusti att den rörliga avgiften fortsatt får justeras en gång årligen mot konsumentprisindex samt att förändringen avseende fast avgift gäller från och med 1 november 2005.

12 Kommunstyrelsen 31 augusti Ks 78 Dnr 169/05 Delårsbokslut 2005 samt prognos för 2005 Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari till 30 juni 2005 samt prognos för resterande del av året. Delårsbokslutet redovisar ett överskott på ca 8 mkr men den prognos som upprättats pekar preliminärt på ett överskott av ca 5,8 mkr för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat delårsbokslut per

13 Kommunstyrelsen 31 augusti Ks 79 Dnr 21/05 Ekonomisk redgörelse från förvaltningskontoren Kommunchefen redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 24 juni 30 augusti Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

14 Kommunstyrelsen 31 augusti Energimynd. Malungs Elnät AB Ks 80 Dnr 159/05 Ansökan om nätkoncession Malungs Elnät AB Energimyndigheten har i remiss 9 augusti 2005 berett kommunen tillfälle att yttra sig över en ansökan om nätkoncession från Malungs Elnät AB som i vissa delar rör Filipstads kommun. Energimarknadsinspektionen anhåller om svar inom två månader och kommunen bör vid eventuellt svar samtidigt överlämna kopior av svaret till Länsstyrelsen i Värmlands län. Filipstads Energinät AB meddelar i yttrande 22 augusti 2005 att man inte har något att anföra i ärendet eftersom området ligger långt från nätbolagets koncessionsområde. Kommunstyrelsen beslutar att ej uttala någon erinran mot koncessionsansökan från Malungs Elnät AB.

15 Kommunstyrelsen 31 augusti Ks 81 Dnr Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 1. Arbetsmarknadsläget i Värmland juni-juli Delegation Personalavdelningen 3. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, Kommunstyrelsens teknikutskott, protokoll, , Kultur/föreningsutskottet, protokoll, Länsarbetsnämnden, protokoll, Region Värmland, Regionfullmäktige, protokoll Region Värmland, styrelsen, protokoll, , Region Värmland Årsredovisning Ang. Stiftelsen Föreningshuset i Brattfors Ansökan om bidrag

16 Kommunstyrelsen 31 augusti Ks 82 Dnr 172/05 Ansökan om medfinansiering av Mål 2 projekt Bergsskolan i Filipstad Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad meddelar i skrivelse 26 augusti 2005 att man lämnat in en ansökan om knappt 1,5 mkr från strukturfonden Mål 2, åtgärd A 3. Innehållet i ansökan finns redovisad i projektbeskrivning Bergsvetenskapligt kompetens- och FOU center daterad 3 augusti Större delen av kostnaderna kommer att uppstå under Finansieringsplanen för projektet ser ut på följande sätt: -Länsstyrelsen i Värmland (likvida medel Region Värmland (likvida medel) Stiftelsen Bergsskolan (likvida medel) Bergsskolans Kompetensutveckling AB (in natura) Filipstads kommun (in natura/likvida medel) Arbetsförmedlingen (in natura/likvida medel) Summa offentlig medfinansiering Bergsskolan i Filipstad ansöker om medfinansiering (under år 2006) från Filipstads kommun med 210 tkr, vilket helt eller till mycket stor kan utgöras av s.k. direktfinansiering Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla Bergsskolans ansökan om medfinansiering i Mål 2-projektet Bergsvetenskapligt kompetenscentrum samt att erforderliga medel anvisas inom kommunstyrelsens tillgängliga medel.

17 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsen 1 mars Ks 83 Ks 21 Dnr 50/05 Ang. ungdomens hus i Filipstad Kommunchefen noterar i skrivelse 28 februari 2005 att sedan en tid tillbaka är en ideell ungdomsförening bildad i Filipstad. Verksamheten, som initialt inriktats på att skapa mötesplats för ungdomar har bedrivits i Filipstads Energis gamla lokaler G:a Folkets hus. Tillsammans med ledningen för Filipstads Energi har kommunen fört samtal om fastighetens framtida användning. Det har därvid befunnits lämpligt att kommunen hyr fastigheten av Filipstads Energi och upplåter de lokaler som erfordras kostnadsfritt till föreningen. Hyreskostnaden, som är beräknad utifrån självkostnad, uppgår för ett halvår till kronor. I anslutning härtill har erbjudande erhållits om att delta i ett EU-projekt som regional samverkanspartner och medfinansiär. EU-projektet syftar till att genom deltagande och utbyte med likartade verksamheter/projekt skapa egna upplevelseplatser som komplement till andra aktiviteter i kommunen. Initiativtagare till EU-projektet är Arvika live och kommunens medfinansiering uppgår till kronor i form av naturaersättning. Förslag till beslut att förhyra g:a Folkets Hus-fastigheten av Filipstads Energi och att finansiera hyreskostnaden inom ramen för föreningsbidrag att kostnadsfritt ställa erforderliga lokaler i fastigheten till ungdomsföreningens förfogande samt att godkänna ett deltagande och medfinansiering i projektet Arvika Live Kommunstyrelsen beslutar KC att bifalla kommunchefens förslag.

18 Kommunstyrelsen 31 augusti Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Nilsson redovisar vid sammanträdet att under 2005 har kulturföreningen Ungdomens hus bildats formellt med en styrelse för verksamheten. Förutom bidrag i form av fria lokaler i gamla Folkets Hus tom 31 augusti 2005 har föreningen erhållit ett kommunalt verksamhetsbidrag på 5 tkr. Därtill har föreningen från ideella organisationer erhållit bidrag varför föreningens kassa uppgår till ca 6 tkr. En beskrivning av verksamheten under 2005 framgår av upprättad redogörelse. Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt ställa lokaler kostnadsfritt till föreningens förfogande fram till 31 december 2005 att kulturföreningen Ungdomens hus med stöd av kommunen tar fram ett projekt som tar fasta på den verksamhet som påbörjats och framställts och där målet är att ungdomarna själva är de som driver och är initiativtagare för verksamheten att för finansiering av projektet söka medel från exempelvis Region Värmland, EU, Länsstyrelse, Stiftelsen Framtidens kultur m.fl. att en färdig projektbeskrivning redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 november 2005 samt att erforderliga medel anvisas inom kontot för föreningsbidrag i 2005 års budget. Anders N Inger J F-d Energi

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer