Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 september (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 september (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 15 september (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Ajournering Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers: Bengt Sjöberg Per Gruvberger Roland Björkman Anders Nilsson Marianne Andersson Owe Karlsson Bengt-Olof Persson Olle Engström Ann-Marie Rosö Solveig Andersson Urban Granfeldt Benny Persson Gudrun Henriksson Sune Frisk Lars Björklund Harry Johansson Dan Stjernlöf Claes-Eric Ericsson Stephanie Treviranus från Kjell Tellin Kerstin Hugosson Einar Örnberg Benny Granberg Gunilla Bågenholm Monica Iversen Hans Nahlbom Marina Isaksson Christina Persson Annika Johansson Peter Johansson Lena Vikehult Bo Olsson Michael Helmersson Övriga deltagande: Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Dan Stjernlöf och Kjell Tellin med Olle Engström och Peter Johansson som ersättare Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli torsdagen den 22 september 2005 kl Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer: Ordförande Anita Widman Justerande Dan Stjernlöf Kjell Tellin ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige 15 september 2005 Anslagsdatum: 23 september 2005 Datum för anslags nedtagande: 14 oktober 2005 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunfullmäktige 15 september Kf 65 Information från närpolisen Närpolischef Göran Nilsson ger vid sammanträdet en information över polisorganisationen såväl i östra samverkansdistriktet som Värmland i stort och besvarar frågor i anslutning härtill. Under informationen yttrar sig Bengt Sjöberg, Michael Helmersson, Dan Stjernlöf och Kerstin Hugosson.

3 Kommunfullmäktige 15 september Kf 66 Allmänhetens frågestund Under frågestunden aktualiseras frågan beträffande eventuell försäljning av Kroppagården och vilken verksamhet som i så fall är tänkt att etableras där. Vidare framställs frågor beträffande skötseln av tomter och anläggningar i Lesjöfors området. Under frågestunden yttrar sig Per Gruvberger, Bengt Sjöberg och Harry Johansson.

4 Kommunfullmäktige 15 september Kf 67 Dnr 164/05 Motion ang. polis i kommunal regi I motion 19 augusti 2005 anför Kerstin Hugosson följande: Under senare år har antalet poliser minskat i vår kommun och färre poliser patrullerar gator och torg. En känsla av otrygghet sprider sig bland kommuninnevånarna. Polisens uppgifter ska vara att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt utreda och beivra brott. All brottslighet måste bekämpas. Det är inte acceptabelt att polisen arbetar under sådana omständigheter, att man ingenting kan göra åt vardagsbrottsligheten t ex fönsterkrossningen i Filipstad. Polisens arbete bör organiseras så, att det finns poliser i kommunen vid tidpunkter och platser då erfarenheten visar, att brottsligheten kan förväntas vara som mest omfattande. Jag föreslår därför att kommunfullmäktige ansöker om dispens för att få driva polisverksamhet i kommunal regi. att remittera motionen till kommunstyrelsen KSAU

5 Kommunfullmäktige 15 september Kf 68 Dnr 187/05 Interpellation ang. bredbandsutbyggnad I interpellation daterad 11 september 2005 till kommunstyrelsens ordförande anför Benny Persson följande: Det talas ofta och mycket om att alla i vårt land skall ha möjlighet till bredband. I vår kommun är detta dock ej alla förunnat, bl a de som bor i Nordmark. Hur långt har utbyggnaden av bredband kommit i vår kommun? Vad gör kommunen för att påverka utbyggnaden? När beräknas alla hushåll ha tillgång till bredband i Filipstads kommun?. att interpellationen, som varit utdelad till samtliga ledamöter, får framställas. Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger svarar vid sammanträdet enligt följande: Det var tidigare endast Filipstads tätort som hade tillgång till bredband via Telia. Den stora utbyggnaden som skulle ge bredband till alla kom snabbt av sig. Filipstad var, som större delen av övriga Värmland, inte med i det som skulle byggas ut av Vattenfall m.fl. Kommunerna gjorde då en förfrågan via Region Värmland om det var möjligt att med hjälp av statligt bidrag bygga ut i Värmland. Det blev ett positivt besked och en gemensam upphandling av utbyggnad i Värmland gjordes. Teracom blev den aktör som fick uppdraget att göra utbyggnaden. Finansieringen av projektet skulle ske genom statsbidrag. Teracom och en kommunal insats. Varje kommun fick välja ut de orter som skulle omfattas av utbyggnaden. För Filipstads del beslutades att Filipstad, Lesjöfors, Nykroppa, Brattfors, Persberg, Långban och Nordmark d.v.s. dåvarande skolorter skulle byggas ut. Teracom genomförde uppdraget till största delen under år 2004 och av början av 2005, undantaget Nordmark.

6 Kommunfullmäktige 15 september Anledningen till förseningen i Nordmark är problem med bygglov för den teknikbod som Teracom behöver bygga i anslutning till Telias anläggning. Anläggningen ligger på kulturskyddat område och Länsstyrelsens kulturenhet har stoppat bygglovet för Teracoms anläggning. Teracom och kommunen fick under våren 2005 till ett möte med kulturenheten. De har nu efter vissa förändringar av placeringen av anläggningen gått med på att tillstyrka byggnadslovet. Beslutet har tillställts miljö- och byggnadsnämnden som handlägger ärendet 14 september Om inga överklaganden inkommer så räknar Teracom med att installationen ska vara klar vid årsskiftet. Situationen i dag i Värmland är att mellan % saknar möjlighet till bredbandsuppkoppling. I den efterföljande interpellationsdebatten tackar Benny Persson för svaret och miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bengt-Olof Persson som meddelar att bygglov för teknikboden i Nordmark beviljats. Sedan debatten förklaras avslutad lägger kommunfullmäktige interpellationen och svaren till handlingarna.

7 Kommunfullmäktige 15 september 2005 Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj Kommunfullmäktige 12 maj Kf 69 Ks 73 Au 71 Kf 39 Dnr 103/05 Motion ang. stöd till anhöriga I motion 2 maj 2005 anför Kerstin Hugosson följande: Anhöriga utför mycket av vård- och omsorgsarbetet i vår kommun. Alla de som vårdar sina anhöriga hemma gör en fantastisk insats. Det ger den som vårdas trygghet och stabilitet. De anhörigas insats får aldrig uppfattas som påtvingad av kommunen, utan det ska vara ett frivilligt åtagande. Men det är ett tungt och krävande arbete som har uppmärksammats alldeles för lite. För att anhöriga ska orka med sitt uppdrag, måste det finnas ett väl utvecklat och flexibelt stöd från kommunen. Anhörigrollen måste erkännas och uppvärderas. Ekonomiskt gör kommunen stora besparingar så länge de anhöriga orkar ställa upp. Det handlar t ex om avlösning och möjlighet till korttidsvård, hemtjänstinsatser som stöd för den som vårdar en närstående, tekniska hjälpmedel, handledning, anhöriggrupper och mycket annat. Det handlar också om att inkludera den anhörige i vårdteamet omkring den sjuke. Att se den anhörige som en värdefull och självklar del av vårdteamet. När den sjuke skrivs ut från sjukhusvård måste anhöriga ges ordentlig information och direkt stöd för att klara sin uppgift som anhörigvårdare. Vi vill uppvärdera anhörigas arbete och ge dem stöd de behöver. Därför föreslår vi att en genomgripande kartläggning görs över stödet till de anhöriga och förslag till förbättringar och utveckling av anhörigstödet och att information ges till de anhöriga, vilken hjälp de kan få från kommunen. att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar Soc. att remittera motionen till socialnämnden för yttrande

8 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Socialnämnden har vid sammanträdet 16 augusti 2005, 90, efter redovisning av socialchefen ang. dels sammanställningen Stöd, mötesplatser och inflytande för brukare och anhöriga, dels Detaljerad beskrivning ang. brukarnas och deras anhörigas inflytande, beslutat att motionen anses besvarad med redovisade arbetsbeskrivningar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen med redovisade arbetsbeskrivningar enligt socialnämndens förslag får anses besvarad. Efter föredragning av ärendet tackar under den här på följande överläggningen Kerstin Hugosson för motionssvaret. Sune Frisk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 27 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 juni Kf 70 Ks 64 Au 74 Dnr 129/05 Bokslut för Värmlands läns Vårdförbund prövning av ansvarsfrihet Värmlands läns vårdförbund har vid sammanträdet 22 april 2005, 33, beslutat att godkänna bokslut för verksamhetsåret Därtill har direktionen beslutat att bokslutet, tillsammans med boksluten för 2002 och 2003, översändes till revisorerna för granskning och utlåtande för att sedan underställas medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar för prövning av Vårdförbundets ansvarsfrihet. I revisionsberättelse för respektive år har revisorerna anfört att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Årsredovisningen för respektive år har dock inte överlämnats till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande i enlighet med kommunal redovisningslag som anger att redovisningen ska överlämnas senast 15 april året efter det som redovisningen avser. Revisorerna tillstyrker, trots ovanstående påpekande, att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkännes för respektive år Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslutet för Värmlands läns Vårdförbund för åren samt att bevilja ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

10 Kommunfullmäktige 15 september att bifalla kommunstyrelsens förslag. Vårdförb.

11 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti Kf 71 Ks 74 Au 84 Dnr 160/05 Ang. samarbete med Värmlands Kreditgarantiförening Projektledaren för Utvecklingsprojekt Filipstad, Göran Skogsberg, anför i skrivelse 29 juni 2005 att för att förbättra förutsättningarna för de entreprenörer i kommunen som skall starta, expandera eller köpa företag kan kommunen utveckla sitt redan etablerade samarbete med Värmlands Kreditgarantiförening (KGF). KGF:s syfte är just att öka nyföretagandet och tillväxten i befintliga företag. Föreningen har bildats för att främja det lokala näringslivet genom rådgivning och mentorskap samt för att garantera en del av främst småföretagens lån i banker och andra finansieringsinstitut. Genom garantier (borgen) får småföretagen i regionen förbättrade möjligheter att låna till rimliga villkor. Företagen inte minst de nystartade skall lättare få tillgång till lånekapital. De lokala bankerna får möjlighet att låna ut mer pengar med ett lägre risktagande. Både näringslivet och samhället gynnas. Föreningens verksamhet har beskrivits för Kommunens Utvecklingsråd som finner den väl anpassad till främst småföretagens behov. KGF i Värmland ingår med andra kreditgarantiföreningar i paraplyorganisationen Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling ekonomisk förening (SKGF). SKGF är ett kreditmarknadsföretag och lyder under samma lagstiftning som banker, med samma krav på tillstånd och tillsyn av Finansinspektionen. Kreditgarantin innebär att SKGF går i borgen för del av de lokala föreningarnas medlemmars lån från kreditgivare. Låntagaren måste vara medlem i KGF.(Medlemsinsatsen är 5 tkr för medlem med upp till 10 anställda och 10 tkr för medlem med fler).garantin är maximerad till 60 % av lånet och max. 600 tkr. Ett särskilt system för prövning om en garanti skall utställas har utarbetats. Det bygger på samverkan mellan låntagare,lokal kreditberedning, ( i vårt fall bestående av personer med ingående kunskap om näringslivet i Filipstad),regional kreditberedning (VKGF) och SKGF för beslut.långivare är sedan banken efter dennas kreditprövning. Grunden för garantigivningen är medlemsinsatserna. Eftersom lagen kräver en kapitalbas om 8 %, betyder detta att föreningen kan gå i borgen totalt för ett belopp som är ca 10 gånger det kapital som satts in i föreningen. För Värmlands KGF gäller dock en återförsäkring hos Europeiska Investeringsfonden som möjliggör en utväxling av 15 gånger insatta medel. Dessutom har föreningen en kreditrating AAA som likställer den med statens.

12 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti Värmlands KGF tillhandahåller inte bara lånegarantier utan även kompetens. Föreningen har ett utbyggt nätverk av coacher som kan gå in och stötta de företag som beviljats en garanti. Värmlands KGF har i dag 130 medlemmar. Föreningens verksamhet beskrivs i bifogat prospekt. Ett antal medlemmar i Värmland, främst kommuner, har utnyttjat, eller kommer att utnyttja en möjlighet att genom ytterligare medlemsinsats skapa ett utrymme för borgen som riktas enbart till företag inom det egna verksamhetsområdet. I vårt fall gäller det företag i den egna kommunen som härigenom erhåller nödvändiga möjligheter att klara sin finansiering. Projektledaren föreslår därför att kommunen utökar sitt nuvarande insatskapital i Värmlands KGF 10 tkr med 1 mkr. Den utökade insatsen bestäms att riktas till företag som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i Filipstads kommun. Den utökade medlemsinsatsen i KGF redovisas i kommunen som finansiell anläggningstillgång. Det utökade insatskapitalet möjliggör för KGF att i eget namn lämna borgen om totalt 15 mkr för företag i Filipstads Kommun. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka medlemsinsatsen i Värmlands KGF med 1 mkr varvid den utökade insatsen bestäms att riktas till företag som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i Filipstads kommun samt att bemyndiga kommunstyrelsen ordförande att underteckna erforderliga handlingar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet. Harry Johansson, Kerstin Hugosson och Michael Helmersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Proj.led.

13 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti Kf 72 Ks 75 Au 85 Dnr 130/05 Medlemskap i Kommuninvest Det framgår av ekonomikontorets skrivelse 27 juni 2005 att Kommuninvest är Sveriges kommuners och landstings egen medlemsorganisation för finansiellt arbete. Det primära syftet med verksamheten är att uppnå långsiktigt goda villkor för medlemmarnas finansiering. Samarbetet inom Kommuninvest bygger på frivillighet och affärsmässighet. Genom att samordna de enskilda kommunernas och landstingens upplåningsvolymer erhålls räntefördelar som den enskilda medlemmen inte kan uppnå på egen hand. När Kommuninvest lånar ut pengar matchas samtliga villkor för betalningsdagar, ränteform och liknande med de villkor som gäller för Kommuninvests egen upplåning. Frånsett bolagets marginalpålägg är villkoren för upp- och utlåning identiska. Kommuninvest arbetar med minimala ränterisker och tar inga valutarisker. Som kommunägt bolag följer Kommuninvest kommunallagens grundprinciper. Kommuninvest inlåter sig inte i någon som helst spekulativ verksamhet. Kommuninvest använder i sin verksamhet de finansiella instrument som förekommer på marknaden. Främst används swapavtal för att omvandla utländsk valuta till svenska kronor eller för att kunna tillhandahålla utländsk valuta till svenska kronor eller för att kunna tillhandahålla de ränteformer som låntagarna efterfrågar. Kommuninvest har i skrivelse den 26 maj 2005 erbjudit Filipstads kommun medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Ekonomienheten föreslår därmed Att Filipstads kommun antager erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor, utgörande Filipstad kommuns medlemsinsats i föreningen. Att Filipstad kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. Att Filipstad kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras

14 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti Att bemyndiga Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. Att till ombud på föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening utse Kommunstyrelsens ordförande med Controller som ersättare. Att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Filipstads kommuns vapen. Arbetsutskottet beslutar att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. Åke Nilsson från Kommuninvest redogör vid sammanträdet bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla ekonomienhetens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ek.

15 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april Kf 73 Ks 76 Au 46 Dnr 73/05 Ny förbundsordning för Bergslagens Räddningstjänst Lars-Erik Dalin i Kristinehamn har tillsammans med representanter för kommunstyrelserna i medlemskommunerna inom Räddningstjänstförbundet gjort en översyn över gällande förbundsordning och konsortialavtal för Bergslagens Räddningstjänstförbund. Det förslag till ny förbundsordning som nu översändes avser att ersätta det nuvarande (från 1996) och även konsortialavtalet från samma år. Förslaget till ny förbundsordning har anpassats till den nya lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Härutöver finns jämförelse med nuvarande förbundsordning sakskillnader i främst 5, 11 och 20. Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. Efter ytterligare beredning bland kommunstyrelseordförandena översänder Lars-Erik Dahlin närslutet skrivelse 19 augusti 2005 förslag till ny förbundsordning, som ersätter ovan redovisade förslag från mars. I likhet med tidigare förslag har det nya förslaget till förbundsordning anpassats till den nya lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Härutöver finns i jämförelse med nuvarande förbundsordning sakskillnader främst i 5, 11, 16 och 20. I 13 behandlas budget och ekonomisk styrning. Här har en särskild handling om arbetssätt införts som bilaga efter vissa synpunkter från revisorernas konsult. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till ny förbundsordning för kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som framgår av bilaga till skrivelse 19 augusti 2005.

16 Kommunfullmäktige 15 september att bifalla kommunstyrelsens förslag. BRT

17 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens teknikutskott 17 maj, 13 juni, 23 augusti /3/9 Ks 77 Kf 74 Dnr 168/05 TU 47 Dnr 25/05 TU 35 TU 30 Utredning Va-taxa Förvaltningen redovisade olika förslag till ny Va-taxa enligt tidigare Utredningsuppdrag Tu 20 den 14 mars Teknikutskottet beslutar att behandla förvaltningens förslag som information i ärendet att ärendet skall behandlas vid junisammanträdet efter kompletterande utredning av förvaltningen. Teknik och Service föreslår följande avgiftsnivå för brukningsavgifterna i Va-taxan Grundavgift 800,-/år Lägenhetsavgift 1 200,-/år Rörlig avgift 17,-/m 3 att en höjning av avgiftsnivån får ske en gång årligen med 4 procentenheter på grund av kostnadsökningar och en beräknad lägre försäljningsvolym under taxeperioden Teknikutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning vad gäller att sänka lägenhetsavgiften med 50,- kronor att utreda de beräknade intäkterna från industrin ytterligare att undersöka möjligheter till ytterligare kostnadseffektiviseringar

18 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Kommunstyrelsens teknikutskott 23 augusti Förvaltningen redovisade vid sammanträdet ett alternativt förslag. Grundavgift 870,- Lägenhetsavgift 1 220,- Rörlig avgift/m 3 oförändrat 15,69 Enligt beräknad förbrukning i Filipstad för villor medför detta en avgiftshöjning med ca 16% och för hyresfastigheter med ca 13% jämfört med nuvarande taxenivå. Teknikutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige om följande ändringar i nuvarande Va-taxan. Grundavgift 870,- Lägenhetsavgift 1 220,- att en höjning av de fasta avgifterna får ske en gång årligen med 4 procentenheter på grund av framtida kostnadsökningar och en beräknad lägre försäljningsvolym under taxeperioden, tidigast 1/ att den rörliga avgiften fortsatt får justeras en gång årligen mot konsumentprisindex att förändringen gäller från 1/ Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Ks Anders Nilsson föreslår vid sammanträdet att teknikutskottets förslag ändras så tillvida att höjningen av de fasta avgifterna får ske en gång årligen med maximalt 4 procentenheter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att grundavgiften och lägenhetsavgiften i Va-taxan fastställes till 870 kr respektive kr. att en höjning av de fasta avgifterna i Va-taxan får ske en gång årligen med maximalt 4 procentenheter på grund av framtida kostnadsökningar och en beräknad lägre försäljningsvolym under taxeperioden tidigast 1 januari 2007.

19 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti att den rörliga avgiften fortsatt får justeras en gång årligen mot konsumentprisindex samt att förändringen avseende fast avgift gäller från och med 1 november att bifalla kommunstyrelsens förslag. TK

20 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Kf 75 Ks 78 Dnr 169/05 Delårsbokslut 2005 samt prognos för 2005 Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari till 30 juni 2005 samt prognos för resterande del av året. Delårsbokslutet redovisar ett överskott på ca 8 mkr men den prognos som upprättats pekar preliminärt på ett överskott av ca 5,8 mkr för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat delårsbokslut per Kommunrevisionen anför i Utlåtande daterat 6 september 2005 att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med kommunens finansiella mål. Mot bakgrund av vår granskning och gällande lagstiftning bedömer vi också att mål behöver utarbetas för vad som utgör god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Sådana mål saknas i dagsläget. För att anpassa ekonomi till den budgeterade inriktningen behöver åtgärder vidtas. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ek.

21 Kommunfullmäktige 15 september Kommunstyrelsen 31 augusti Bergssk. Kf 76 Ks 82 Dnr 172/05 Ansökan om medfinansiering av Mål 2 projekt Bergsskolan i Filipstad Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad meddelar i skrivelse 26 augusti 2005 att man lämnat in en ansökan om knappt 1,5 mkr från strukturfonden Mål 2, åtgärd A 3. Innehållet i ansökan finns redovisad i projektbeskrivning Bergsvetenskapligt kompetens- och FOU center daterad 3 augusti Större delen av kostnaderna kommer att uppstå under Finansieringsplanen för projektet ser ut på följande sätt: -Länsstyrelsen i Värmland (likvida medel Region Värmland (likvida medel) Stiftelsen Bergsskolan (likvida medel) Bergsskolans Kompetensutveckling AB (in natura) Filipstads kommun (in natura/likvida medel) Arbetsförmedlingen (in natura/likvida medel) Summa offentlig medfinansiering Bergsskolan i Filipstad ansöker om medfinansiering (under år 2006) från Filipstads kommun med 210 tkr, vilket helt eller till mycket stor kan utgöras av s.k. direktfinansiering Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla Bergsskolans ansökan om medfinansiering i Mål 2-projektet Bergsvetenskapligt kompetenscentrum samt att erforderliga medel anvisas inom kommunstyrelsens tillgängliga medel. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 Kommunfullmäktige 15 september Kf 77 Dnr 184/02 Fyllnadsval i Stiftelsen Filipstadsbostäder efter Eva-Anna Maultasch ledamot I skrivelse 11 augusti 2005 avsäger sig Eva-Anna Maultasch sin plats som ledamot i Stiftelsen Filipstadsbostäder. att bifalla avsägelsen. E-A Maultasch Stiftelsen

23 Kommunfullmäktige 15 september Kf 78 Dnr 184/02 Sammanräkning för ny ersättare kommunfullmäktige efter Eva- Anna Maultasch I skrivelse 11 augusti 2005 avsäger sig Eva-Anna Maultasch sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. att befria Eva-Anna Maultasch (mp) från uppdraget samt att hos Länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny efterträdare till Eva-Anna Maultasch. E-A Maultasch Länsstyrelsen

24 Kommunfullmäktige 15 september Kf 79 Dnr att med godkännande lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 1. Bidrag från medlemmarna 2006 Region Värmland 2. Beslut från Länsstyrelsen ang. detaljplan för norra delen av kvarteret Lasarettet 3. Svar till granskning av årsredovisning och bokslut 2004 Bergslagens Räddningstjänst

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti ( 13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti ( 13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 augusti 2005 1 ( 13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anders Nilsson Harry Johansson Sune Frisk Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson Kommunstyrelsen 27 juni 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering mellan 15.05-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Solveig

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Beslutande: Anita Widman ordf. Ulf Söhrman Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson Hans Seffel Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Kommunfullmäktige 13 mars 2014 1 (18) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.29 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Claes-Eric Ericsson Sune

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Matrikel 2015-2018 November 2015

Matrikel 2015-2018 November 2015 Matrikel 2015-2018 November 2015 Gruppledare för de politiska partierna S Jomark Polintan Kyrkovägen 16, 680 90 Nykroppa e-post : jomark.polintan@filipstad.se C Benny Ahremark Persson Vasagatan 20, 682

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens teknikutskott 7 november 2016 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13) Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13) Plats och tid: Lektionssalen Spångbergshallen kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman Sune Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.07 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 25 juni 2007 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.20 Ajournering kl.19.04-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 25 juni 2007 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.20 Ajournering kl.19.04-19. Kommunfullmäktige 25 juni 2007 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.20 Ajournering kl.19.04-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Irene Frisk Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 7 februari 2013 1 (12) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.07. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2007 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.55 Ajournering kl. 20.30-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2007 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.55 Ajournering kl. 20.30-20. Kommunfullmäktige 12 mars 2007 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.55 Ajournering kl. 20.30-20.40 Beslutande: Anita Widman ordf. Irene Frisk Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 9 januari (7)

Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 9 januari (7) Kultur- och föreningsutskottet 9 januari 2006 1 (7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 08.00-10.10 Beslutande: Anders Nilsson, ordf Benny Persson Bengt-Olof Persson (deltar ej i 6) Ersättare: Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 november 2011 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 november 2011 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 november 2011 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Åsa Hååkman-Felth Anders

Läs mer

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg

Ersättare: Linda Malm, Christel Iversen, Cecilia Svanlind Törn, Britt-Marie Wall, Bengt Sjöberg Kommunstyrelsen 10 december 2015 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 15.30-16.50 Ajournering kl. 16.10-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Christer Olsson Torbjörn Parling Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19. Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.35 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen torsdagen den 16 februari kl. 18.15 Sammanträdet inleds med en information av Anna Lindström från Sveriges kommuner och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 december (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 13 december (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering kl Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 (15) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.05 Ajournering kl. 18.51-19.01. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Sammanträdesprotokoll 2013-10-14 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Socialnämnden 2007-09-18 1 (15)

Socialnämnden 2007-09-18 1 (15) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-09-18, kl. 13.00-15.30 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Benny

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 2009-05-18 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 18.00 19.00 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer