Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 september (17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk Bengt-Olof Persson Anita Widman Thorbjörn Parling Ann-Marie Rosö Harry Johansson Bo Olsson Peter Johansson Björn Stålhammar Ulf Sörman Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson Övriga deltagande: Claes Hultgren, Kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Inge Nilsson-Piehl, teknik & service 85 Ulf Persson 81 Utses att justera: Peter Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 7 september 2010 Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 1 september 2010 Anslagsdatum: 8 september 2010 Datum för anslagets nedtagande: 29 september 2010 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsen 26 maj Kommunfullmäktige 15 april Ks 54 Ks 77 Kf 19 Dnr 70/10 Motion angående hundskit I motion inkommen till kommunkansliet 7 april 2010 anför Ulf Söhrman följande: I samband med snösmältningen så kommer det fram rätt mycket hundskit på gator, trottoarer och gångar. Det händer även i andra kommuner än i Filipstad. För att Filipstad skulle kunna bli en föregångare inom detta område, så är det min uppfattning att Filipstads kommun skall pröva möjligheten till att ändra rutinerna vad gäller hundskit och hur ägarna till hundar hanterar detta. Det normala är att man förväntar sig att hundägaren tar upp skiten med en plastpåse och sedan att denna skall läggas i en mindre särskild soptunna som sitter på en stolpe. Eftersom plastpåsarna inte är komposteringsbara och eftersom avståndet är för långt mellan de avsedda soptunnorna så blir hela rutinen som är tänkt dålig. Många gånger händer det att hundägarna kastar sin hundskit inplastad i påsen på trottoarkanten eller i bästa fall i en buske. Hundskit i en plastpåse kan ligga och jäsa länge utan att bli komposterad. Föreslår därför att kommunen undersöker möjligheten till att få fram påsar i papper(typ spypåsar på flyget), som är komposteringsbara, i vilka hundskit kan samlas in av hundägarna. Därefter skall kommunen tillhandahålla tunnor av komposteringstyp i vilket påsarna kan läggas för varmkompostering. Dessa tunnor bör vara rätt stora så att man kan nöja sig att tömma dem vartannat år. Helst skall det finnas vissa platser för att ställa upp komposteringstunnorna, så att hundägarna får göra en promenad till dessa platser och kasta in sina skitpåsar i komposten där. Att som nu fortsätta med att spara hundskit i plastpåsar är både otidsenligt och ohygieniskt-rent av sämre än utan påsar. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

3 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsen 26 maj Beslutsexp: TU Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till Teknikutskottet. Teknikutskottet behandlande ärendet 18 augusti 2010, 48. Förvaltningschef vid Miljö- och stadsarkitektkontoret, Hannes Fellsman yttrar till Teknikutskottet följande i skrivelse daterad : Förslaget i motionen berör två olika delar. Den ena delen berör ett problem med hundbajs som inte plockas upp från gatan, alternativt plockas upp i påsar och slängs i miljön. Den andra delen i motionen är ett förslag att hundbajspåsarna byts ut till papperspåsar och därefter varmkomposteras. För att underlätta och uppmuntra hundägare att plocka upp efter sina hundar delar kommunen sedan flera år tillbaka ut gratis hundbajspåsar. Det borde vara en självklarhet att samtliga hundägare plockar upp efter sina hundar. Om problematiken kvarstår bör kommunen se över tömningsintervall och närheten mellan hundlatrinerna i Filipstad. Förslaget att hundbajspåsarna skall bytas ut till papperspåsar för att sedan varmkomposteras ställer sig undertecknad tveksam till. Själva grundtanken med kompostering, och all återvinning med för den delen, är ur miljövinkel bra. Vad det gäller hundbajs så är det snarare den sanitära olägenhet som detta kan skapa som bör begränsas. Dessutom är det ur arbetsmiljövinkel ett tveksamt förslag då alla typer av komposter skall skötas och vändas. Materialbyte från plast till papper har flertalet hundägare ställt sig tveksam till då man ser svårigheter med själva hanteringen. En översyn av tömningsintervall och täthet mellan hundlatriner rekommenderas. Hundbajspåsar bör även i fortsättningen hanteras som hushållssopor och vid förbränning skapa exempelvis grön fjärrvärme. Teknikutskottets beslut innebär att Fellsmans yttrande även utgör yttrande från Teknikutskottet, samt att en översyn skall göras av tömningsintervall och täthet mellan hundlatrinerna. Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige besluta att med Teknikutskottets beslut anse motionen besvarad.

4 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med Teknikutskottets beslut anse motionen besvarad.

5 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Ks 78 Au 36 Dnr 102/10 Övertagande av huvudmannaskapet för stiftelsen Hemgården i Filipstad Från Stiftelsen Filipstads Fruntimmersförening har till Filipstads kommun inkommit en begäran om att kommunen skall ta över huvudmannaskapet för stiftelsen Hemgården som äger och förvaltar 3 stycken bostadshus med 38 stycken lägenheter med hyresrätt och 3 stycken lokaler. Anledningen till denna hemställan är att Stiftelsen Hemgårdens nuvarande huvudman Filipstads Fruntimmerförening har svårt att rekrytera ledamöter till stiftelsens styrelse och har sedan 2009 helt saknat fungerande sådana. Teknik och Serviceförvaltningen har tagit del av begäran och kan konstatera att verksamheten inom Stiftelsen Hemgården synes vara i god ordning. Stiftelsen har tillfredställande ekonomi och få outhyrda lägenheter. Att överta huvudmannaskapet innebär så vitt förvaltningen förstår oavsett ekonomisk status inget ekonomiskt åtagande för kommunen, istället innebär det att påta sig ansvaret för att utse och tillse att stiftelsen Hemgården får en kompetent och väl fungerande styrelse. Då kommunen har att utse styrelse till Stiftelsen Filipstadsbostäder kan med fördel denna styrelse samordnas med en styrelse för Hemgården. Idag sköts förvaltningen av stiftelsen Hemgården av HSB i Filipstad och det är upp till stiftelsen Hemgårdens styrelse att besluta om framtida förvaltning av verksamheten. En samordningsfördel mellan stiftelserna Filipstadsbostäder och Hemgården kan på sikt finnas. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att Filipstads Kommun övertar huvudmannaskapet för Stiftelsen Hemgården från och med att Styrelsen för stiftelsen Filipstadsbostäder även utgör styrelse för stiftelsen Hemgården från samma datum Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

6 Kommunstyrelsen 1 september Övriga yttranden i ärendet: Teknikutskottet behandlade ärendet 18 augusti och beslutade då föreslå kommunstyrelsen besluta enligt förslaget. Vid det beslutet deltog inte Bo Ohlsson. Stiftelsen Filipstadsbostäders styrelse behandlade ärendet 25 augusti 2010, 74, då styrelsen beslutade att ställa sig positiv till att även utgöra styrelse för stiftelsen Hemgården när Filipstads Kommun tar över huvudmannaskapet. Bo Ohlsson deltog ej i beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Filipstads Kommun övertar huvudmannaskapet för Stiftelsen Hemgården från och med att styrelsen för Stiftelsen Filipstadsbostäder även utgör styrelse för stiftelsen Hemgården från samma datum. Bo Ohlsson deltog ej i beslutet

7 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Ks 79 Au 37 Dnr 132/10 Bokslut för Värmlands läns vårdförbund 2009 Närslutet skrivelse 4 juni 2010 översänder Värmlands läns vårdförbund bokslut för 2009 med revisionsberättelse för behandling i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. I revisionsberättelse daterad 30 april 2010 anför vårdförbundets revisorer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och enligt god revisionssed. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2009 för Värmlands läns Vårdförbund samt att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Sune Frisk deltar ej i behandlingen av ärendet. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Sune frisk deltog ej i beslutet

8 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Ks 80 Au 39 Dnr 143/10 Tilläggsbudget IT-enheten I skrivelse daterad föreslår ekonomikontoret att IT-enheten skall beviljas tilläggsbudget om 600 tkr år Medlen skall användas till redan gjorda investeringar. År 2009 hade IT-enheten 650 tkr avsatt för att investera i WINCORE servicemiljö. Leveransdatum var Den faktiska kostnaden om 600 tkr bokfördes dock på år Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att bevilja IT-enheten tilläggsbudget om 600 tkr år 2010 för investeringen. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att bevilja IT-enheten tilläggsbudget om 600 tkr år 2010 för investeringen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen 1 september Ks 81 Dnr 155/10 Delårsbokslut 2010 samt prognos för helåret 2010 Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari - 30 juni 2010 samt prognos för resterande del av året. Delårsbokslutet redovisar ett positivt resultat på ca 13,9 mkr och den prognos som upprättats uppvisar preliminärt ett överskott på knappt 13,9 mkr. Budgeterat överskott 2010 uppgår till ca 6,9 mkr, d v s prognosen visar en positiv budgetavvikelse på ca 7,0 mkr. Delårsbokslutet redovisar balans- och resultaträkning, kassaflödes analys m m samt ger även information om kommunen som koncern, investeringsredovisning samt personalstatistik. Kommunstyrelsen föreslås besluta Att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut 2010 samt Att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för behandling. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut 2010 samt att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för behandling samt att delge Kommunfullmäktige delårsbokslutet för kännedom.

10 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Ks 82 Au 38 Dnr 147/10 Överförmyndarorganisation från och med år 2011 Kommunkansliet har enligt uppdrag, på tjänstemannanivå fört diskussioner med närliggande kommuner om ett eventuellt samarbete och gemensam organisation för fullgöra kommunens skyldighet att utföra uppdraget som överförmyndare. Kanslichef Catrin Marsell har i en promemoria belyst de utmaningar, förutsättningar och alternativ kommunen har, för att välja organisation för verksamheten efter årsskiftet. Bilaga: PM daterat Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att uppdra till kanslichefen och kommunchefen att fortsätta förhandlingar med kommunerna Storfors, Karlskoga/Degerfors och Kristinehamn om en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt kontor från och med att om möjligt, presentera ett konkret slutgiltigt förslag för Kommunstyrelsen Beslutsexp: C. Marsell KC Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget Kommunchef Claes Hultgren och Kanslichef Catrin Marsell presenterar hur arbetet framskridit och redogör för de olika alternativen egen överförmyndarnämnd och gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Degerfors/Karlskoga/Storfors och Kristinehamn. Härvid belyses vilka kostnader de olika alternativen medför samt alternativens olika utmaningar och möjligheter. Hultgren och Marsell besvarar frågor härtill. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att slutföra förhandlingarna med kommungruppen om gemensam överförmyndarorganisation Beslutsexp: KC att i det fall uppgörelse inom kommungruppen ej kan nås inom beräknad ekonomisk ram för egen verksamhet, bemyndiga Kommunchefen att påbörja rekrytering för egen organisation

11 Kommunstyrelsen 1 september Ks 83 Dnr 13/10 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Kommunchefen Claes Hultgren redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 8 juni - 23 augusti 2010 Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

12 Kommunfullmäktige 16 september 2010 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Ks 84 Au 40 Dnr 114/10 Anslag för utveckling inom grundskolorna I skrivelse daterad beskriver verksamhetschef Tage Nordkvist planerat implementeringsarbete av skolutvecklingsprogrammet för grund- grundsär- och träningsskolan i Filipstads Kommun. För att få bästa resultat, avser Barn- och utbildningsförvaltningen att för detta ändamål avsätta en hel arbetsdag för all personal. Det medför en kostnad om 216 tkr, vilken inte finns budgeterad inom förvaltningens ekonomiska ram. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja anslag om 216 tkr till Barn- och utbildningsnämnden för det beskrivna utvecklingsarbetet. att finansiering sker inom ramen för Kommunstyrelsens omstruktureringsmedel. Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget. Thorbjörn Parling yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Bo Olsson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Sedan överläggningarna avslutats framställer ordförande propositioner om bifall dels till arbetsutskottets förslag, dels till Olssons avslagsyrkande. Sedan ordförande förklarat arbetsutskottets förslag antaget begärs votering, vilken verkställs enligt följande justerade voteringsproposition: Den som röstar bifall till arbetsutskottets förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunstyrelsen beslutat avslå arbetsutskottets förslag. Vid voteringen röstar Åsa Hååkman-Felth, Sune Frisk, Bengt-Olov Persson, Anita Widman, Torbjörn Parling, Ann-Marie Rosö, Peter Johansson, Björn Stålhammar och Per Gruvberger för Japropositionen. För Nejpropositionen röstar Bo Olsson och Harry Johansson. Kommunstyrelsen har således med 9 röster mot 2 beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

13 Kommunfullmäktige 16 september 2010 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexp: BUN

14 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 41 Ks 85 Dnr 145/10 Medverkan i projekt Kollektivt resande hela vägen Filipstads kommun har från Värmlandstrafik AB (VTAB) fått en förfrågan om medverkan i projektet Kollektivt resande hela vägen. Projektet som beräknas pågå under perioden jan dec 2013 planeras vara ett EUfinansierat EU projekt inom strukturfondsmedel mål 2, föreslås delfinansieras av parterna Värmlandstrafik, Landstinget, Karlstad Universitet/SAMOT och några utvalda och tillfrågade kommuner i Värmland. Projektet syftar till att - skapa förändrade attityder till kollektivt resande på landsbygden - förändra attityden till kollektivt resande hos arbetstagare på större arbetsplatser - skapa en modell för utveckling av kollektivtrafik på landsbygden - skapa en modell och verktyg för arbetet med attityder till resande på arbetsplatser - öka kunskapen om kollektivtrafikens bidrag till regional utveckling - öka kollektivtrafikens marknadsandel Kommunens ekonomiska åtagande skulle enligt förslaget vara en kontantinsats på kronor/3 år samt bidrag med tid omfattande 1 månads arbete per år. Om kommunen sedermera önska vara pilotkommun för provkörning inom kommunen så tillkommer en kontant finansiering på kr/år. Filipstads kommun har med sin stora yta, åldersammansättning på befolkningen och utbudet av handel och service ett behov av en väl fungerande kollektivtrafik och en väl fungerande kompletteringstrafik. Att utveckla denna trafik och göra den mer attraktiv och väl fungerande är en viktig utmaning inför framtiden. Lena Thorin för Värmlandstrafik, presenterade projektet och besvarade frågor härtill. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att tillstyrka deltagande i projektet Kollektivt resande hela vägen med en insatts om kronor/3 år och deltagande med personella resurser. att finansieringen sker inom ramen för Kommunstyrelsens tillgängliga medel.

15 Kommunstyrelsen 1 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att tillstyrka deltagande i projektet Kollektivt resande hela vägen att tillstyrka en kontant medfinansiering om kronor för hela projekttiden att tillstyrka en medfinansiering i form av deltagande med personella resurser motsvarande kronor per år, åren att tillstyrka en kontant medfinansiering om 150 tkr per år, åren 2012 och 2013 för pilottrafik att finansieringen sker inom ramen för kommunstyrelsens tillgängliga medel Lena Thorin presenterar projektet och besvarar frågor härtill. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag Beslutsexp: I N-P

16 Kommunstyrelsen 1 september Ks 86 Anmälningsärenden 1. Delegation Personalenheten 2. Delegation Kanslienhetschefen 3. Delegation Kommunchefen 4. Protokoll Teknikutskottet Protokoll Kultur- och föreningsutskottet Redovisning Filipstads Tennisklubb Revisorernas övergripande granskning år 2010 Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

17 Kommunstyrelsen 1 september Ks 87 Dnr 111/10 Ärendehantering av brandfarliga och explosiva varor 1 september 2010 träder en ny lag ikraft, Lag om brandfarlig och explosiv vara (SFS 2010:1011). Lagen innebär att det tidigare kommunala ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn av brandfarlig vara utökas till att gälla även explosiv vara vilket tidigare hanterades av polisen -. Vidare har kommunerna nu getts möjlighet att själva bestämma över var ärendehanteringen organiseras. Miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun beslutade : att föreslå kommunstyrelsen att ärendehanteringen av brandfarliga och explosiva varor förläggs till Räddningstjänsten i Filipstads Kommun. I skrivelse från Bergslagens räddningstjänst, vilken ankom till kommunen , erbjuds Filipstads Kommun och andra medlemmar i räddningsförbundet, att överföra ansvaret för ärendehanteringen till förbundet. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att snarast överföra ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva och brandfarliga varor till Bergslagens Räddningstjänst att förändringen inarbetas i pågående revidering av Bergslagens Räddningstjänst förbundsordning.

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer